1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker call

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906."

Transkript

1 -Revi der tj uni2012

2 1 Viktig melding fra Oslo universitetssykehus: Kriterier ny fordeling av ø-hjelp pasienter etter flytting av gastrokirurgi og medisin fra Aker 25. juni 2012 kl. 08:00. Samtidig stenger akuttmottaket på Aker. TIL PREHOSPITAL OG HENVISENDE LEGE 1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker call Alle ustabile/uavklarte pasienter uavhengig av diagnose skal direkte til Ullevål Sirkulatorisk påvirkede pasienter (sysbt<90mmhg pulsfrekvens over 110 og under 40/min Av blokk grad II og III) Pasienter med mulig alvorlig infeksjon/sepsis (høy feber, frostanfall, respirasjonsfrekvens>25) Pasienter med alvorlig allmennpåvirkning (for eksempel SaO2<90% med oksygentilførsel, GCS<10) 3 Pasienter med mistanke om aortaruptur kjøres direkte til Rikshospitalet for behandling 4 Urologiske pasienter spesifikke problemstillinger, som skal direkte til Ullevål; usikker steinsykdom mulige nyreskader Fourniers gangren 5 Alle medisinske og gastrokirurgiske pasienter skal til Ullevål Sist revidert juni

3 Veiviseren er et hjelpemiddel for innleggelse og henvisning av Oslopasienter. Veiviseren er kommet i stand som et samarbeidsprosjekt mellom: Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo kommune Oslo universitetssykehus HF 2 Veiviseren beskriver i hovedsak tilbud ved sykehus med ansvar for lokalsykehusfunksjoner for Oslo pasienter. I tillegg beskrives enkelte mer spesialiserte fagområder og Oslo universitessykehus HF, Rikshospitalets rolle. Denne Veiviseren gjelder fra 31. desember 2010 kl 8.00: Øyeblikkelig hjelp psykisk helsevern 1. januar 2011: Henvisninger 3. januar 2011 kl 8.00: Øyeblikkelig hjelp somatiske pasienter Sist revidert: 21. juni 2012 Oslo universitetssykehus HF Besøksadresse: Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus) Tårnbygget Postadresse: Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Telefon: Lovisenberg Diakonale Sykehus Lovisenberggt OSLO Telefon: Diakonhjemmet Sykehus Besøksadresse: Diakonveien 12 Postboks 23 Vindern 0319 OSLO Telefon: Akershus universitetssykehus HF Besøksadresse: Sykehusveien 25, Lørenskog Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Sist revidert juni

4 3 Forord Veiviseren er et hjelpemiddel for alle som har å gjøre med henvisning og innleggelse av Oslopasienter. Veiviseren inneholder opplysninger om generelle retningslinjer, oppgavefordeling mellom sykehus, avdelinger og poliklinikker innen somatikk og psykisk helsevern, samt helse og sosialtjenester i bydelene. Veiviseren beskriver i hovedsak tilbud ved sykehus med ansvar for lokalsykehusfunksjoner for Oslopasienter, dvs. Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. I tillegg beskrives enkelte mer spesialiserte fagområder og Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalets rolle. Veiviseren finnes i elektronisk versjon på Oslo universitetssykehus HFs hjemmesider og Oslo kommunes internettsider og på Helse Sør Øst RHFs internettsider sorost.no På Oslo universitetssykehus HFs nettsider finnes også en noe forkortet pdf versjon som kan skrives ut i papirformat. Denne utgaven av Veiviseren er ment å gi samme opplysninger som tidligere utgave til dem som henviser Oslo pasienter til sykehus og spesialisthelsetjenesten for øvrig. Presentasjonsformen er likevel så mye endret, det legges derfor opp til en ny revisjon i løpet av 1. halvår 2011 etter at man har fått erfaring i bruk. Man er takknemlig for at tilbakemelding om eventuelle feil eller mangler blir sendt til Oslo universitetssykehus HF, merket Veiviseren fortløpende på e postadresse universitetssykehus.no Oslo, 20. desember 2010 Sist revidert juni

5 4 Innholdsfortegnelse Helse Sør Øst...5 Oslokart bydeler...6 Kart over marka...7 Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)...8 Legevakten i Oslo...8 Generelle retningslinjer Innleggelse av Oslo pasienter Øyeblikkelig hjelp innleggelse Oslo matrise Akershus universitetssykehus HF Akershus Øyeblikkelig hjelp og elektiv Innleggelsesrutiner og henvisningsadresser Akershus universitetssykehus HF Kirurgi voksne og spesielle tilstander Indremedisin inkludert geriatri og spesielle tilstander Arbeidsmedisin Barnekirurgi Barnesykdommer Bryst og endokrinkirurgi Demens Endokrinologi Epilepsi..31 Fysikalsk medisin og rehabilitering 33 Føde Gastromedisin...35 Geriatri Gynekologi Gynekologisk kreft Hjerneslag 39 Hud Infeksjonsmedisin Karkirurgi Kjevekirurgi Lipidforstyrrelser Livsstilssykdommer Lungemedisin Medisinsk genetikk Nevrokirurgi Nevrologi Nevrohabilitering for voksne Nevropsykiatri, nevrokognisjon og psykosomatisk medisin Nyremedisin Ortopedi...49 Plastikk kirurgi Revmatologi Revmatologi kompetansesenter.53 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk Nevrohabilitering for voksne Psykofarmakologi (SFP) Psykofarmakologi kompetansesenter.57 Psykisk helsevern for barn og ungdom (0 18 år) Voksenpsykiatri (18 år og eldre) Øre nese hals Øye Psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF endringer fra Endringer i Henvisningsadresser elektive innleggelser Kommunale tjenester del 1 og del 2 (bydeler) Gateadresser...bakerst Sist revidert juni

6 5 Helse Sør Øst 11 helseforetak i regionen Helse Sør Øst RHF eier 11 underliggende datterselskap helseforetak. Disse er: Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sykehusapotekene HF Regionen har driftsavtaler med fire ikke kommersielle sykehus (ideelle/stiftelser): Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Sist revidert juni

7 6 Oslokart bydeler Sist revidert juni

8 7 Kart over marka Sist revidert juni

9 8 Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) AMK sentralen betjener alle innbyggere og besøkende i Oslo og Akershus og har regionalt ansvar for Helse Sør Øst. Sentralen behandler henvendelse ved akutt skade og sykdom koordinerer helse og sosialtjenestene ved større ulykker og katastrofer samarbeider med andre nødetater ved hendelser der flere etater er involvert formidler ambulanser etter bestilling fra hjelpeapparatet formidler kontakt til vakttjenestene i bydelene Akuttlf.113 AMK, operative henvendelser: Tlf Ambulansebestilling (institusjoner / helsepersonell): Tlf Ambulansetjenesten Ambulansetjenesten utgjør sammen med kommunal legevaktordning den lokale akuttmedisinske beredskap og skal primært dekke behovet for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte skader og sykdomstilstander og bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten har behov for overvåkning og/eller behandling. Legevakten i Oslo Storgt. 40, 0182 Oslo Legevakten er delt i to forvaltningsnivåer. Kommunal del: Allmennlegevakten, Sosialt og ambulant akuttjeneste, Overgrepsmottak, Observasjonspost. Statlig del, OUS HF: Skadelegevakten, Radiologisk enhet, Psykiatrisk legevakt. Legevaktsentralen (sykebesøksformidling og rådgivning) Publikumslinje Linje for helsepersonell / Linje til koordinator (sykebesøksleger i vakt) Poliklinikken Allmennseksjonen Observasjonspost Overgrepsmottaket Portvakt (mottaket) /60 Psykiatrisk legevakt (via legevaktsentralen) Radiologisk ekspedisjon kl Skadelegevakten (Sår og Bruddavdelingen) Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) Sist revidert juni

10 9 Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF har i tillegg til Skadelegevakten også håndkirurgi, arthroskopi og fotkirurgi i Storgata 40 med både operasjonsstuer og poliklinikk. Ortopedisk avdeling, Storgata, sentralbord: Tlf ( ). Venteliste innleggelser: Tlf ( tir, ons, tor) (Ortopedisk poliklinikk, Kirkeveien, Tlf ) Legevaktens tilbud Legevakten gir døgnkontinuerlig medisinsk og sosial akuttservice til Oslos innbyggere og tilreisende. Alle pasienter som henvender seg vurderes enten av lege eller sykepleier. Det er ikke nødvendig med henvisning. Allmennlegevakten Allmennlegevakten er døgnåpen og behandler et bredt spekter av tilstander. Avdelingen er bemannet av allmennleger og organisert i flere team etter hastegrad. Det er en egen barneseksjon med adskilt venterom som er åpent på dag og kveldstid. Ruspåvirkede pasienter tilbys observasjon og avrusning i inntil 4 timer på eget observasjonsrom i poliklinikken. Legevaktbaser Legevakten har 2 baser som er bemannet av fastleger i vakt. Basene er åpne på hverdager kl og helg/helligdager kl , og befinner seg på Linderud senter (Erich Mogenssøns vei 38) og i Ryenstubben 3. Basene er sparsomt utstyrte legekontor og tilbyr ikke kirurgisk behandling eller tverrfaglig helsehjelp. Observasjonsposten Observasjon av pasienter med problemstillinger som forventes å kunne avklares i løpet av et døgn. Tlf Allmennseksjonens leger er medisinsk ansvarlig for posten, og alle innleggelser går via legevaktens poliklinikker. Overgrepsmottaket Overgrepsmottaket tar i mot pasienter fra Oslo, Follo (unntatt Vestby), Rømskog og Romerike. Allmennseksjonen, Sosial og ambulant akuttjeneste og Observasjonsposten utgjør et tverrfaglig team som hele døgnet tar i mot personer utsatt for seksuelle overgrep. Det tilbys kriserådgiving, medisinsk hjelp, rettsmedisinsk undersøkelse med innsamling av bevismateriale, opphold i observasjonspost, kontakt med bistandsadvokat og politi, medisinsk og psykososial oppfølging. All hjelp gis uavhengig av evt. anmeldelse. Tlf Psykiatrisk legevakt: Psykiatrisk legevakt yter hjelp til pasienter med akutte psykiske problemer uten henvisning fra førstelinjen. Enheten er en del av Klinikk Psykisk helse og avhengighet, OUS, men driver sin virksomhet i legevaktens lokaler og i nært samarbeid med legevakten. Åpningstid: kl hverdager og kl i helger og på helligdager. Tjenesten kan kontaktes via legevaktssentralen Tlf for konferering, men tilbyr ikke telefonkonsultasjoner til pasienter, kun fremmøte. Sekretær Tlf hf.no). Sist revidert juni

11 Radiologisk avd. Undersøker kun Legevaktens og sykehusets pasienter. 10 Skadelegevakten Skadelegevakten er døgnåpen og behandler et bredt spekter av sår og bruddskader samt akuttilstander innen chirurgia minor. Skadelegevakten er en av seksjonene til Ortopedisk avdeling, OUS HF, og ferdigbehandler de fleste pasienter i pasientsløyfene i Storgata 40. Avdelingen er delt inn i Sår og Bruddavdeling med tilhørende kontrollavdelinger. Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) Enheten gir tilbud om hjelp ved akutte sosiale problemer og ved akutt behov for pleie/hjelp som er oppstått utenom ordinær arbeidstid. Døgnåpent alle dager. Enheten foretar også hjemmebesøk. Hverdager kl henvises det primært til bydelenes hjelpeapparat. Unntatt fra denne hovedregel er personer utsatt for alvorlige ulykker, grov vold, mishandling eller voldtekt. Avdelingen gir også tilbud i akutte barnevernsaker. Tlf Tilbud for voldsofre Voldsrammede kan henvende seg direkte til mottaket i Storgt. 40, eller ringe Skadelegevakten på Tlf I akuttsituasjonen gjøres dokumentasjon og behandling, og avdelingen sørger for kontakt med Sosial og Ambulant Akuttjeneste eller Psykiatrisk Legevakt ved behov. På forespørsel fra politi etter pasientens samtykke utarbeides legeerklæring til bruk i rettsapparatet. Sist revidert juni

12 11 Generelle retningslinjer Opptaksområder for lokalsykehusfunksjoner Med lokalsykehusfunksjoner innen den somatiske 2. linjetjeneste menes diagnostikk og behandling av de vanlige indremedisinske, geriatriske og kirurgiske sykdommer. Pasienter med slike tilstander skal innlegges i sine respektive sektorsykehus hvis det ikke foreligger grunner som nevnt nedenfor til å fravike dette prinsippet. Er det usikkerhet vedrørende pasientens adresse, brukes folkeregisteret. Hvert helseforetak/sykehus i Helse Sør Øst har ansvar for befolkningen i sitt sykehusområde, som består av bestemte kommuner og bydeler. Oslo universitetssykehus HF Ullevål Bydeler: Sagene*, Nordre Aker, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand, Bjerke. Lovisenberg Diakonale Sykehus Bydeler: St. Hanshaugen (inkl. Sentrum), Gamle Oslo og Grünerløkka, Sagene* (innenfor området medisin) Diakonhjemmet Sykehus Bydeler: Frogner, Ullern og Vestre Aker Akershus universitetssykehus HF Bydeler: Alna, Grorud, Stovner *Lovisenberg Diakonale Sykehus har ansvaret for OUS til Øyeblikkelig hjelp innleggelser Som hovedregel skal øyeblikkelig hjelp innleggelser skje til sykehuset som har ansvar for opptaksområdet. I Oslo er det gjort egne avtaler omkring pasienter med forskjellig bostedsstatus. Nærmere informasjon finnes under avsnittet Innleggelse av pasienter. Når transporttid er en kritisk faktor skal pasienten transporteres til nærmeste sykehus. NB! Når en pasient er mottatt etter kriterier som nevnt ovenfor skal eventuell overflytting til annet sykehus ikke skje før pasienten er vurdert av lege, situasjonen er stabil og uten fare for medisinsk skadelige virkninger av ytterligere transport, og om mulig i samråd med pasienten. Tvil om riktig avdeling pga diagnose Er det tvil om riktig innleggelsessted pga diagnosen? Forhåndskonferer alltid med vakthavende lege ved den avdeling som du mener er den riktige. Konferer før transporten starter uansett retningslinjer for konferering for øvrig. Pasienter med langvarige behandlingsforløp (kronikere) overføres Sist revidert juni

13 12 Som hovedprinsipp overføres kontroller for pasienter i Alna og Follo med time etter 1. januar 2011 til Akershus universitetssykehus. Ved øyeblikkelig hjelp innleggelser, har sykehuset med ansvar for opptaksområdet plikt til mottak. Det etableres gjennomføringsavtaler for overføring av kronikere innen fagområdene. Det betyr at enkelte kronikere fra Alna og Follo fortsatt i en overgangsperiode skal behandles på Oslo universitetssykehus. Dette vil i så fall være dokumentert, enten i pasientens journal eller i eget skriv som pasienten selv oppbevarer. For barn er følgende forutsetninger lagt i tillegg: Pasienter år overflyttes ikke før de blir 18 år og skal deretter overføres "voksenavdeling" i sektorsykehuset. En oppdatert epikrise (sammendrag av viktige journalopplysninger) inklusiv aktuelle rapporter fra alle relevante fagpersoner må være tilgjengelig for Akershus universitetssykehus i god tid før pasienten overføres. Det etableres spesifikke avtaler / samarbeidsarenaer innen de ulike fagområdene. De overordnede prinsippene skal være førende. *Definisjon av pasientforløp av kronisk tilstand: Pasienter i et etablert oppfølgings /behandlingsopplegg som strekker seg over tid. Område og regionsykehusfunksjoner og andre spesielle ordninger Sentralsykehusfunksjoner brukes synonymt med områdesykehusfunksjoner der hvor funksjonen omfatter flere sykehusområder. Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus tar imot alle pasienter til akutt kirurgi fra Lovisenberg sektor, bortsett fra urologi og karkirurgi som går til Aker. Rikshospitalet har regionfunksjon innen ØNH faget og områdefunksjon sammen med Lovisenberg Diakonale Sykehus og Akershus universitetssykehus HF for Oslo pasienter. Øyefaget er sin helhet er lagt til Ullevål sykehus både når det gjelder område og regionansvar. Rikshospitalet ivaretar regionsykehusansvaret for Akershus (vest delen av fylket), Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Øst Agder og Vest Agder). Ullevål sykehus, og innen noen fagområder også Aker sykehus (urologi og karkirurgi), har regionansvaret for Oslo, Akershus (øst delen av fylket), Hedmark og Oppland. Diakonhjemmets sykehus har regionansvar for helseregion innen fagområdene revmatologi og revmakirurgi og nasjonalt reumatologisk rehabiliteringsenhet. Skulle det oppstå uenighet om hvordan instruksen skal forstås, kan man ved øyeblikkelig Hjelp innleggelser henvende seg til AMK sentralen, Tlf hele døgnet. Sist revidert juni

14 13 Innleggelse av Oslo pasienter Pasienter har rett til fritt sykehusvalg ved planlagte innleggelser. Mer informasjon om fritt sykehusvalg finnes på nettsiden og på telefon grønt nummer Ved akuttinnleggelser gjelder ikke fritt sykehusvalg. Følgende sektorisering gjelder: 1. Somatiske pasienter som har folkeregistrert adresse i Oslo henvises til/legges inn ved den institusjon/hf som følger av pasientens bydelstilhørighet. Pasienter som er folkeregistrert i Akershus, henvises sitt sektorsykehus i tilfeller uten kritisk tidsnød. 2. Somatiske pasienter som ikke har folkeregistrert adresse i Oslo/Akershus henvises/legges inn ved den institusjon/hf som følger av pasientens fødselsdato (se tabell nedenfor). Dette gjelder bl.a. Studenter Utenlandske arbeidere Asylsøkere/flyktninger (unntak: Refstad og Torshov transittmottak sektoriseres til hhv OUS Aker og OUS Ullevål) Innsatte Turister og besøkende Norske statsborgere som er bosatt i utlandet 3. Pasienter med psykisk lidelse sektoriseres ikke ut fra folkeregisteradresse, men ut fra reelt bosted. Botiden på stedet må være minst en måned. Hotell, hospits og institusjonsopphold med begrenset varighet regnes ikke som bolig. Pasienter uten fast bopæl (UFB) og pasienter som ikke kan transporteres til sykehus utenfor Oslo/Akershus sektoriseres etter pasientens fødselsdato (se tabell nedenfor). Pasienter som er UFB og har en aktiv sak på et sosialkontor sektoriseres ut fra sosialkontoret. Dette må ofte avklares dagen etter akuttinnleggelser. Innsatte som har bolig i Oslo og skal flytte tilbake til denne etter fengselsoppholdet sektoriseres etter bostedsadressen (evt. etter sosialkontor hvis de har en aktiv sak). Ved uenighet om formell sektorisering har AMK sentralen beslutningsmyndighet. Tabell: Innleggelse av somatiske Oslo pasienter uten folkeregistrert adresse i Oslo/Akershus og alle pasienter uten fast bopel (UFB): Dato Bydel Dato Bydel Dato Bydel Dato Bydel Grorud Vestre Aker St.Hanshaugen Nordre Aker Nordstrand Alna Østensjø Sagene St.Hanshaugen Gamle Oslo Alna Ullern Nordstrand Grünerløkka S.Nordstrand Frogner Ullern Grorud Vestre Aker Grünerløkka Stovner Bjerke Gamle Oslo Bjerke Østensjø S.Nordstrand Nordre Aker Sagene Stovner Frogner Frogner Sist revidert juni

15 14 Øyeblikkelig hjelp innleggelse Oslo matrise Sist revidert juni

16 Ø hjelp Akuttmottak OUS: Ullevål: tlf RH: tlf Aker: tlf , calle Akuttmottak Lovisenberg: tlf Akuttmottak Diakonhjemmet: tlf Akuttmottak Ahus: tlf AMK: 113 eller Tilhørighet, UFB-datoer 10, 23 14, 20 8, 28 3, 9 16, 30, 31 12, 17 2, 19 4, 27 22, 24 1, 18 21, 29 6, 11 7, 25 5, 13 15, 26 Akutt geriatri / forvirring (hos eldre > 70) (non alkoholisk delir) LDS LDS LDSx LDS DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Delir (abstinens rusproblemer) LDS LDS LDSx LDS DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Fødsler OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Indremedisin LDS LDS LDSx LDS DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Kirurgi OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Gynekologi OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Hjerneslagpasienter m/sykehistorie < 8 timer (unntatt de m/alvorlig demens / OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U langtkommen kreft / organsvikt) Hoftebrudd > 65 år DS DS OUS-U DS DS DS DS DS OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U DS OUS-U Hud OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R Forgiftninger LDS LDS LDS LDS DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Karkirurgi OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U**OUS-A/U**OUS-A/U** AAA + mistanke om aortaruptur OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R Koronar PCI OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Lungekirurgi OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Nefrologi, Dialyse OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Nevrologi OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Ortopedi OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Pediatri OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Røykskader / brann / eksos OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Infeksjonssykdom som krever regionkompetanse OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Urologi OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** Ahus Ahus Ahus OUS-A/U**OUS-A/U**OUS-A/U** Øre Nese Hals OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R Ahus Ahus Ahus OUS-R OUS-R OUS-R Øye OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Psykiatri LDS LDS OUS-U LDS DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Tverrfaglig spesialisert rusbehandling RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM Ahus Ahus Ahus RAM RAM RAM 1: Gamle Oslo 2: Grünerløkka 3: Sagene 4: St. Hanshaugen 5: Frogner 6: Ulleren 7: Vestre Aker 8: Nordre Aker 9: Bjerke 10: Grorud 11. Stovner 12: Alna 13: Østensjø 14: Nordstrand 15: S. Nordstrand

17 DS = Diakonhjemmet sykehus, LDS= Lovisenberg Diakonale Sykehus Ahus = Akershus universitetssykehus H OUS = Oslo universitetssykehus HF, U = Ullevål, A = Aker, R = Rikshospitalet RAM = Rusakuttmottak * Elektiv kirurgi går til LDS (Lovisenberg sykehus) **Alle ustabile/uavklarte pasienter uavhengig av diagnose skal til Ullevål. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker (uro og kar). Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker call Urologiske pasienter med følgende spesifikke problemstillinger skal direkte til Ullevål: usikker steinsykdom mulige nyreskader Fourniers gangren Mht bydelene som sogner til DS (Diakonhjemmet sykehus) & LDS (Lovisenberg) så bør alle dårlige/sjeldne forgiftningspasienter tilhørende disse bydelene kjøres direkte til OUS Ullevål og det bør være AMK som avgjør dette ute på oppdraget/hentestedet Hjerneslag med sykehistorie mer enn 8 timer, skal til sektorsykehus Vurder OUS, Ullevål sykehus ved evt. behov for trykktankbehandling, døgnvakt via AMK ring 113 eller x Avtale mellom OUS og Lovisenber vedrørende Sagende bydel fram til 2015.

18 17 Akershus universitetssykehus HF Betjener Oslopasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna i tillegg til kommuner i Akershus som vist i tabell under. Rutiner for innleggelser og henvisninger av pasienter til Akershus universitetssykehus HF er redegjort for i eget kapittel: Innleggelsesrutiner og henvisningsadresser Akershus universitetssykehus HF Her vil man finne henvisningsadresser og linker til alle fagområdene ved Akershus universitetssykehus. Ø hjelp til Akershus universitetssykehus* for kommuner / bydeler rubrisert under Akershus universitetssykehus Ø hjelp for Asker og Bærum til Vestre Viken* Sist revidert juni

19 18 Akershus Øyeblikkelig hjelp og elektiv Opptaksområder* Akershus universitetssykehus 1 o Aurskog Høland o Eidsvoll o Enebakk o Fett o Frogn o Gjerdrum o Hurdal o Lørenskog o Nannestad o Nes² o Nittedal o Oppgård o Rælingen o Skedsmo o Ski o Ullensaker o Vestby Vestre Viken o Asker o Bærum *Unntakene Fødsler Koronar PCI Lungekirurgi Røykskader brann/eksos Spesielle infeksjoner Øye Hud fra Frogn, Vestby og Ås skal til Sykehuset Østfold fra alle kommuner i Akershus til Rikshospitalet fra alle kommuner til Akershus universitetssykehus fra Asker og Bærum til Rikshospitalet Vurder alltid direkte innleggelse OUS, Ullevål fra alle steder ved mulig behov for trykktankbehandling (døgnvakt: trykktanklege nås via AMK: Tlf eller 113) fra Asker og Bærum til Rikshospitalet fra alle kommuner til Ullevål fra alle kommuner til Rikshospitalet Matrise på neste side viser fordelingen av funksjonsfordelte oppgaver på sykehus for pasienter fra Akershus. Veiviseren retter seg ellers i hovedsak mot sykehus som har lokalsykehusfunksjon pasienter i Oslo. 1 I Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde inngår også Oslobydelene Alna, Grorud og Stovner ² Lokalsykehus for Kongsvinger (se ø.hjelpsmatrise med merknader) Sist revidert juni

20 Sist revidert juni

21 20 Innleggelsesrutiner og henvisningsadresser Akershus universitetssykehus HF SLIK HENVISER DU ELEKTRONISK TIL AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Akershus universitetssykehus har fem adresser for elektronisk henvisning ( EDI adresser ), og disse er: 1. Kirurgi inklusiv barn, orto, gyn og øre nese hals 2. Fødesøknader 3. Medisin inklusiv nevro 4. Barn og ungdom < 18 år med medisinske diagnoser 5. Psykiatri Akershus universitetssykehus kan motta henvisninger til både somatikk og psykiatri fra Infodoc, Profdoc Vision, Winmed og SystemX når henviser er tilkoblet helsenett. Elektronisk henvisning kan også brukes ved øyeblikkelig hjelp innleggelser, man må da bruke feltet for ø hjelp i henvisningsmodulen i henvisers journalsystem for at henvisningen skal gå direkte til riktig akuttmottak. Det bør også sendes med pasienten en papirutskrift ved akutte henvisninger. Det er enkelt å komme i gang med e henvisninger og å motta elektroniske epikriser fra Akershus universitetssykehus. Ta kontakt med legekontorets journalleverandør for nødvendig bistand. Ved problemer med oppsett kan avd. for samhandling Akershus universitetssykehus kontaktes pr e post til eller på tlf SLIK HENVISER DU PR. BREVPOST TIL AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Alle henvisninger både til somatikk og psykiatri sendes til: Akershus universitetssykehus HF Avdeling (For eks. gastrokirurgi, urologi, nevrologi, barne og ungdomspsykiatri, Lillestrøm DPS,Grorud DPS, alderspsykiatri etc. ) 1478 Lørenskog Informasjon om sykehusets forskjellige avdelinger finner du lettest ved å gå inn på og velge om Ahus/avdelinger og divisjoner. Her finner du lenker med informasjon om hver enkelt avdeling i Akershus universitetssykehus. Sist revidert juni

22 21 Kirurgi voksne og spesielle tilstander Akershus universitetssykehus sektor Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog, Tlf Se eget kapittel Innleggelsesrutiner og henvisningsadresser Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet Sykehus sektor Kirurgisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus tar imot øyeblikkelig hjelp innen område: generell kirurgi, gastrokirurgi, ortopedi og revmakirurgi (regionsfunksjon). Adresse: Diakonveien 12, 0319 Oslo, Tlf Øyeblikkelig hjelp: Det skal konfereres ved innleggelse, med unntak av akutt ortopedi. Akuttmottak konferering: Tlf Henvisningsadresse ved elektive tilstander: Kirurgisk poliklinikk Åpningstid: mandag fredag kl Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo Tlf Revmatologisk poliklinikk: Åpningstid: mandag fredag kl Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo Tlf Oslo universitetssykehus sektor Ullevål sykehus: Adresse: Kirkevn. 166, 0450 Oslo. Tlf , Akuttmottaket: Aker sykehus: Adresse: Trondheimsvn. 235, 0514 Oslo. Tlf Rikshospitalet: Adresse: Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo. Tlf , Akuttmottaket: /31 Radiumhospitalet Adresse: Ullernchausseen 70, 0310 Oslo, Tlf Lovisenberg sykehus sektor Kirurgiske pasienter innlegges Lovisenberg Diakonale Sykehus for elektiv ortopedi, ØNH og generell kirurgi. Akutt kirurgi innlegges Oslo Universitetssykehus (se over). Sist revidert juni

23 22 Spesielle tilstander Operativ behandling for medfødte misdannelser hos nyfødte Som ledd i omorganisering i OUS blir nyfødtkirurgi for misdannelser samlet på Rikshospitalet fra 1. desember Alle henvendelser om mottak av nyfødte med sannsynlig nyfødtkirurgisk problemstilling og behov for kirurgi (eksklusiv neuro og hjertekirurgi) skal formidles gjennom OUS RH sentralbord: , hvor man ber om: Primærvakt Avdeling for gastro og barnekirurgi (call 26850). Primærvakten vil om nødvendig konferere med Barnekirurgisk bakvakt og ev. Nyfødt bakvakt (når det er prematuritet eller komplekse misdannelser), men vil også ha fullmakt til å motta pasienter på sykehusets vegne. Relevante medisinske opplysninger inkl. laboratorie data og blodtype skal overføres med pasient, evt. via Telefax Der det foreligger billeddiagnostikk, ønsker man CT/MRI, ultralyd og evt andre radiologiske undersøkelser overføres teleradiologisk OUS RH, evt. at CD med slik dokumentasjon følger pasienten. Alvorlige brannskader som trenger intensiv behandling Innlegges Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus som traumepasienter. Nærdrukning Voksne innlegges Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus med unntak av pasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna som innlegges ved Akershus universitetssykehus. Alle barn fra hele Oslo innlegges Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Hypotermi Pasienter med målt/anntatt kroppstemperatur under 30 grader C innlegges ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus (mulighet for hjerte lungemaskin). Øvrige pasienter følger sektorgrenser. Alle barn fra hele Oslo innlegges Oslo universitetssykehus, Rikshopitalet. Multitraumer og nevrokirurgiske traumer Innlegges Oslo universitetssykehus, Ullevål sykeshus. Trykktankbehandling Innlegges Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus (døgnvakt; trykktanklege nås via AMK Tlf eller 113). Dykkersyke, eksos og røykskader til Ullevål sykehus. Hoftebrudd (fcf, pertrochantære og subtrochantære) hos pasienter 65 år og eldre I tillegg til egen sektor tar Diakonhjemmet Sykehus imot pasienter med hoftebrudd (fcf, pertrochantære og subtrochantære ) hos pasienter 65 år og eldre fra: Lovisenberg sektor Bydel 8 nordre Aker Bydel 14 Nordstrand (for OUS, Ullevål ) Øyeblikkelig hjelp: Kontakt akuttmottaket tlf: , konferer med vakthavende ortoped. Akershus universitetssykehus mottar pasienter fra Grorud, Stovner og Alna bydeler. Sist revidert juni

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010)

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) 1 Heftets tittel: Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Utgitt: 06/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Sluttrapport fra Sæther-utvalget - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Våren 2011 1 Sammendrag Arbeidet med funksjonsfordeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst ble igangsatt

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 InnhOldSfORTEGnElSE forord side 4 forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell

Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Pasientreiser i Oslo og Akershus Retningslinjer for helsepersonell Formålet med denne informasjonen er å gi kunnskap om retningslinjene for pasientreiser i Oslo og Akershus, samt å rettlede helsepersonell

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer