1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker call

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker 22 89 40 00 call 50 906."

Transkript

1 -Revi der tj uni2012

2 1 Viktig melding fra Oslo universitetssykehus: Kriterier ny fordeling av ø-hjelp pasienter etter flytting av gastrokirurgi og medisin fra Aker 25. juni 2012 kl. 08:00. Samtidig stenger akuttmottaket på Aker. TIL PREHOSPITAL OG HENVISENDE LEGE 1. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker. Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker call Alle ustabile/uavklarte pasienter uavhengig av diagnose skal direkte til Ullevål Sirkulatorisk påvirkede pasienter (sysbt<90mmhg pulsfrekvens over 110 og under 40/min Av blokk grad II og III) Pasienter med mulig alvorlig infeksjon/sepsis (høy feber, frostanfall, respirasjonsfrekvens>25) Pasienter med alvorlig allmennpåvirkning (for eksempel SaO2<90% med oksygentilførsel, GCS<10) 3 Pasienter med mistanke om aortaruptur kjøres direkte til Rikshospitalet for behandling 4 Urologiske pasienter spesifikke problemstillinger, som skal direkte til Ullevål; usikker steinsykdom mulige nyreskader Fourniers gangren 5 Alle medisinske og gastrokirurgiske pasienter skal til Ullevål Sist revidert juni

3 Veiviseren er et hjelpemiddel for innleggelse og henvisning av Oslopasienter. Veiviseren er kommet i stand som et samarbeidsprosjekt mellom: Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Oslo kommune Oslo universitetssykehus HF 2 Veiviseren beskriver i hovedsak tilbud ved sykehus med ansvar for lokalsykehusfunksjoner for Oslo pasienter. I tillegg beskrives enkelte mer spesialiserte fagområder og Oslo universitessykehus HF, Rikshospitalets rolle. Denne Veiviseren gjelder fra 31. desember 2010 kl 8.00: Øyeblikkelig hjelp psykisk helsevern 1. januar 2011: Henvisninger 3. januar 2011 kl 8.00: Øyeblikkelig hjelp somatiske pasienter Sist revidert: 21. juni 2012 Oslo universitetssykehus HF Besøksadresse: Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus) Tårnbygget Postadresse: Postboks 4950 Nydalen 0424 OSLO Telefon: Lovisenberg Diakonale Sykehus Lovisenberggt OSLO Telefon: Diakonhjemmet Sykehus Besøksadresse: Diakonveien 12 Postboks 23 Vindern 0319 OSLO Telefon: Akershus universitetssykehus HF Besøksadresse: Sykehusveien 25, Lørenskog Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Sist revidert juni

4 3 Forord Veiviseren er et hjelpemiddel for alle som har å gjøre med henvisning og innleggelse av Oslopasienter. Veiviseren inneholder opplysninger om generelle retningslinjer, oppgavefordeling mellom sykehus, avdelinger og poliklinikker innen somatikk og psykisk helsevern, samt helse og sosialtjenester i bydelene. Veiviseren beskriver i hovedsak tilbud ved sykehus med ansvar for lokalsykehusfunksjoner for Oslopasienter, dvs. Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus. I tillegg beskrives enkelte mer spesialiserte fagområder og Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalets rolle. Veiviseren finnes i elektronisk versjon på Oslo universitetssykehus HFs hjemmesider og Oslo kommunes internettsider og på Helse Sør Øst RHFs internettsider sorost.no På Oslo universitetssykehus HFs nettsider finnes også en noe forkortet pdf versjon som kan skrives ut i papirformat. Denne utgaven av Veiviseren er ment å gi samme opplysninger som tidligere utgave til dem som henviser Oslo pasienter til sykehus og spesialisthelsetjenesten for øvrig. Presentasjonsformen er likevel så mye endret, det legges derfor opp til en ny revisjon i løpet av 1. halvår 2011 etter at man har fått erfaring i bruk. Man er takknemlig for at tilbakemelding om eventuelle feil eller mangler blir sendt til Oslo universitetssykehus HF, merket Veiviseren fortløpende på e postadresse universitetssykehus.no Oslo, 20. desember 2010 Sist revidert juni

5 4 Innholdsfortegnelse Helse Sør Øst...5 Oslokart bydeler...6 Kart over marka...7 Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)...8 Legevakten i Oslo...8 Generelle retningslinjer Innleggelse av Oslo pasienter Øyeblikkelig hjelp innleggelse Oslo matrise Akershus universitetssykehus HF Akershus Øyeblikkelig hjelp og elektiv Innleggelsesrutiner og henvisningsadresser Akershus universitetssykehus HF Kirurgi voksne og spesielle tilstander Indremedisin inkludert geriatri og spesielle tilstander Arbeidsmedisin Barnekirurgi Barnesykdommer Bryst og endokrinkirurgi Demens Endokrinologi Epilepsi..31 Fysikalsk medisin og rehabilitering 33 Føde Gastromedisin...35 Geriatri Gynekologi Gynekologisk kreft Hjerneslag 39 Hud Infeksjonsmedisin Karkirurgi Kjevekirurgi Lipidforstyrrelser Livsstilssykdommer Lungemedisin Medisinsk genetikk Nevrokirurgi Nevrologi Nevrohabilitering for voksne Nevropsykiatri, nevrokognisjon og psykosomatisk medisin Nyremedisin Ortopedi...49 Plastikk kirurgi Revmatologi Revmatologi kompetansesenter.53 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk Nevrohabilitering for voksne Psykofarmakologi (SFP) Psykofarmakologi kompetansesenter.57 Psykisk helsevern for barn og ungdom (0 18 år) Voksenpsykiatri (18 år og eldre) Øre nese hals Øye Psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus HF endringer fra Endringer i Henvisningsadresser elektive innleggelser Kommunale tjenester del 1 og del 2 (bydeler) Gateadresser...bakerst Sist revidert juni

6 5 Helse Sør Øst 11 helseforetak i regionen Helse Sør Øst RHF eier 11 underliggende datterselskap helseforetak. Disse er: Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Psykiatrien i Vestfold HF Sunnaas sykehus HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Telemark HF Sykehuset Østfold HF Sørlandet sykehus HF Vestre Viken HF Sykehusapotekene HF Regionen har driftsavtaler med fire ikke kommersielle sykehus (ideelle/stiftelser): Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus Lovisenberg Diakonale Sykehus Martina Hansens Hospital Sist revidert juni

7 6 Oslokart bydeler Sist revidert juni

8 7 Kart over marka Sist revidert juni

9 8 Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) AMK sentralen betjener alle innbyggere og besøkende i Oslo og Akershus og har regionalt ansvar for Helse Sør Øst. Sentralen behandler henvendelse ved akutt skade og sykdom koordinerer helse og sosialtjenestene ved større ulykker og katastrofer samarbeider med andre nødetater ved hendelser der flere etater er involvert formidler ambulanser etter bestilling fra hjelpeapparatet formidler kontakt til vakttjenestene i bydelene Akuttlf.113 AMK, operative henvendelser: Tlf Ambulansebestilling (institusjoner / helsepersonell): Tlf Ambulansetjenesten Ambulansetjenesten utgjør sammen med kommunal legevaktordning den lokale akuttmedisinske beredskap og skal primært dekke behovet for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte skader og sykdomstilstander og bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten har behov for overvåkning og/eller behandling. Legevakten i Oslo Storgt. 40, 0182 Oslo Legevakten er delt i to forvaltningsnivåer. Kommunal del: Allmennlegevakten, Sosialt og ambulant akuttjeneste, Overgrepsmottak, Observasjonspost. Statlig del, OUS HF: Skadelegevakten, Radiologisk enhet, Psykiatrisk legevakt. Legevaktsentralen (sykebesøksformidling og rådgivning) Publikumslinje Linje for helsepersonell / Linje til koordinator (sykebesøksleger i vakt) Poliklinikken Allmennseksjonen Observasjonspost Overgrepsmottaket Portvakt (mottaket) /60 Psykiatrisk legevakt (via legevaktsentralen) Radiologisk ekspedisjon kl Skadelegevakten (Sår og Bruddavdelingen) Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) Sist revidert juni

10 9 Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF har i tillegg til Skadelegevakten også håndkirurgi, arthroskopi og fotkirurgi i Storgata 40 med både operasjonsstuer og poliklinikk. Ortopedisk avdeling, Storgata, sentralbord: Tlf ( ). Venteliste innleggelser: Tlf ( tir, ons, tor) (Ortopedisk poliklinikk, Kirkeveien, Tlf ) Legevaktens tilbud Legevakten gir døgnkontinuerlig medisinsk og sosial akuttservice til Oslos innbyggere og tilreisende. Alle pasienter som henvender seg vurderes enten av lege eller sykepleier. Det er ikke nødvendig med henvisning. Allmennlegevakten Allmennlegevakten er døgnåpen og behandler et bredt spekter av tilstander. Avdelingen er bemannet av allmennleger og organisert i flere team etter hastegrad. Det er en egen barneseksjon med adskilt venterom som er åpent på dag og kveldstid. Ruspåvirkede pasienter tilbys observasjon og avrusning i inntil 4 timer på eget observasjonsrom i poliklinikken. Legevaktbaser Legevakten har 2 baser som er bemannet av fastleger i vakt. Basene er åpne på hverdager kl og helg/helligdager kl , og befinner seg på Linderud senter (Erich Mogenssøns vei 38) og i Ryenstubben 3. Basene er sparsomt utstyrte legekontor og tilbyr ikke kirurgisk behandling eller tverrfaglig helsehjelp. Observasjonsposten Observasjon av pasienter med problemstillinger som forventes å kunne avklares i løpet av et døgn. Tlf Allmennseksjonens leger er medisinsk ansvarlig for posten, og alle innleggelser går via legevaktens poliklinikker. Overgrepsmottaket Overgrepsmottaket tar i mot pasienter fra Oslo, Follo (unntatt Vestby), Rømskog og Romerike. Allmennseksjonen, Sosial og ambulant akuttjeneste og Observasjonsposten utgjør et tverrfaglig team som hele døgnet tar i mot personer utsatt for seksuelle overgrep. Det tilbys kriserådgiving, medisinsk hjelp, rettsmedisinsk undersøkelse med innsamling av bevismateriale, opphold i observasjonspost, kontakt med bistandsadvokat og politi, medisinsk og psykososial oppfølging. All hjelp gis uavhengig av evt. anmeldelse. Tlf Psykiatrisk legevakt: Psykiatrisk legevakt yter hjelp til pasienter med akutte psykiske problemer uten henvisning fra førstelinjen. Enheten er en del av Klinikk Psykisk helse og avhengighet, OUS, men driver sin virksomhet i legevaktens lokaler og i nært samarbeid med legevakten. Åpningstid: kl hverdager og kl i helger og på helligdager. Tjenesten kan kontaktes via legevaktssentralen Tlf for konferering, men tilbyr ikke telefonkonsultasjoner til pasienter, kun fremmøte. Sekretær Tlf hf.no). Sist revidert juni

11 Radiologisk avd. Undersøker kun Legevaktens og sykehusets pasienter. 10 Skadelegevakten Skadelegevakten er døgnåpen og behandler et bredt spekter av sår og bruddskader samt akuttilstander innen chirurgia minor. Skadelegevakten er en av seksjonene til Ortopedisk avdeling, OUS HF, og ferdigbehandler de fleste pasienter i pasientsløyfene i Storgata 40. Avdelingen er delt inn i Sår og Bruddavdeling med tilhørende kontrollavdelinger. Sosial og ambulant akuttjeneste (SAA) Enheten gir tilbud om hjelp ved akutte sosiale problemer og ved akutt behov for pleie/hjelp som er oppstått utenom ordinær arbeidstid. Døgnåpent alle dager. Enheten foretar også hjemmebesøk. Hverdager kl henvises det primært til bydelenes hjelpeapparat. Unntatt fra denne hovedregel er personer utsatt for alvorlige ulykker, grov vold, mishandling eller voldtekt. Avdelingen gir også tilbud i akutte barnevernsaker. Tlf Tilbud for voldsofre Voldsrammede kan henvende seg direkte til mottaket i Storgt. 40, eller ringe Skadelegevakten på Tlf I akuttsituasjonen gjøres dokumentasjon og behandling, og avdelingen sørger for kontakt med Sosial og Ambulant Akuttjeneste eller Psykiatrisk Legevakt ved behov. På forespørsel fra politi etter pasientens samtykke utarbeides legeerklæring til bruk i rettsapparatet. Sist revidert juni

12 11 Generelle retningslinjer Opptaksområder for lokalsykehusfunksjoner Med lokalsykehusfunksjoner innen den somatiske 2. linjetjeneste menes diagnostikk og behandling av de vanlige indremedisinske, geriatriske og kirurgiske sykdommer. Pasienter med slike tilstander skal innlegges i sine respektive sektorsykehus hvis det ikke foreligger grunner som nevnt nedenfor til å fravike dette prinsippet. Er det usikkerhet vedrørende pasientens adresse, brukes folkeregisteret. Hvert helseforetak/sykehus i Helse Sør Øst har ansvar for befolkningen i sitt sykehusområde, som består av bestemte kommuner og bydeler. Oslo universitetssykehus HF Ullevål Bydeler: Sagene*, Nordre Aker, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand, Bjerke. Lovisenberg Diakonale Sykehus Bydeler: St. Hanshaugen (inkl. Sentrum), Gamle Oslo og Grünerløkka, Sagene* (innenfor området medisin) Diakonhjemmet Sykehus Bydeler: Frogner, Ullern og Vestre Aker Akershus universitetssykehus HF Bydeler: Alna, Grorud, Stovner *Lovisenberg Diakonale Sykehus har ansvaret for OUS til Øyeblikkelig hjelp innleggelser Som hovedregel skal øyeblikkelig hjelp innleggelser skje til sykehuset som har ansvar for opptaksområdet. I Oslo er det gjort egne avtaler omkring pasienter med forskjellig bostedsstatus. Nærmere informasjon finnes under avsnittet Innleggelse av pasienter. Når transporttid er en kritisk faktor skal pasienten transporteres til nærmeste sykehus. NB! Når en pasient er mottatt etter kriterier som nevnt ovenfor skal eventuell overflytting til annet sykehus ikke skje før pasienten er vurdert av lege, situasjonen er stabil og uten fare for medisinsk skadelige virkninger av ytterligere transport, og om mulig i samråd med pasienten. Tvil om riktig avdeling pga diagnose Er det tvil om riktig innleggelsessted pga diagnosen? Forhåndskonferer alltid med vakthavende lege ved den avdeling som du mener er den riktige. Konferer før transporten starter uansett retningslinjer for konferering for øvrig. Pasienter med langvarige behandlingsforløp (kronikere) overføres Sist revidert juni

13 12 Som hovedprinsipp overføres kontroller for pasienter i Alna og Follo med time etter 1. januar 2011 til Akershus universitetssykehus. Ved øyeblikkelig hjelp innleggelser, har sykehuset med ansvar for opptaksområdet plikt til mottak. Det etableres gjennomføringsavtaler for overføring av kronikere innen fagområdene. Det betyr at enkelte kronikere fra Alna og Follo fortsatt i en overgangsperiode skal behandles på Oslo universitetssykehus. Dette vil i så fall være dokumentert, enten i pasientens journal eller i eget skriv som pasienten selv oppbevarer. For barn er følgende forutsetninger lagt i tillegg: Pasienter år overflyttes ikke før de blir 18 år og skal deretter overføres "voksenavdeling" i sektorsykehuset. En oppdatert epikrise (sammendrag av viktige journalopplysninger) inklusiv aktuelle rapporter fra alle relevante fagpersoner må være tilgjengelig for Akershus universitetssykehus i god tid før pasienten overføres. Det etableres spesifikke avtaler / samarbeidsarenaer innen de ulike fagområdene. De overordnede prinsippene skal være førende. *Definisjon av pasientforløp av kronisk tilstand: Pasienter i et etablert oppfølgings /behandlingsopplegg som strekker seg over tid. Område og regionsykehusfunksjoner og andre spesielle ordninger Sentralsykehusfunksjoner brukes synonymt med områdesykehusfunksjoner der hvor funksjonen omfatter flere sykehusområder. Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus tar imot alle pasienter til akutt kirurgi fra Lovisenberg sektor, bortsett fra urologi og karkirurgi som går til Aker. Rikshospitalet har regionfunksjon innen ØNH faget og områdefunksjon sammen med Lovisenberg Diakonale Sykehus og Akershus universitetssykehus HF for Oslo pasienter. Øyefaget er sin helhet er lagt til Ullevål sykehus både når det gjelder område og regionansvar. Rikshospitalet ivaretar regionsykehusansvaret for Akershus (vest delen av fylket), Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Øst Agder og Vest Agder). Ullevål sykehus, og innen noen fagområder også Aker sykehus (urologi og karkirurgi), har regionansvaret for Oslo, Akershus (øst delen av fylket), Hedmark og Oppland. Diakonhjemmets sykehus har regionansvar for helseregion innen fagområdene revmatologi og revmakirurgi og nasjonalt reumatologisk rehabiliteringsenhet. Skulle det oppstå uenighet om hvordan instruksen skal forstås, kan man ved øyeblikkelig Hjelp innleggelser henvende seg til AMK sentralen, Tlf hele døgnet. Sist revidert juni

14 13 Innleggelse av Oslo pasienter Pasienter har rett til fritt sykehusvalg ved planlagte innleggelser. Mer informasjon om fritt sykehusvalg finnes på nettsiden og på telefon grønt nummer Ved akuttinnleggelser gjelder ikke fritt sykehusvalg. Følgende sektorisering gjelder: 1. Somatiske pasienter som har folkeregistrert adresse i Oslo henvises til/legges inn ved den institusjon/hf som følger av pasientens bydelstilhørighet. Pasienter som er folkeregistrert i Akershus, henvises sitt sektorsykehus i tilfeller uten kritisk tidsnød. 2. Somatiske pasienter som ikke har folkeregistrert adresse i Oslo/Akershus henvises/legges inn ved den institusjon/hf som følger av pasientens fødselsdato (se tabell nedenfor). Dette gjelder bl.a. Studenter Utenlandske arbeidere Asylsøkere/flyktninger (unntak: Refstad og Torshov transittmottak sektoriseres til hhv OUS Aker og OUS Ullevål) Innsatte Turister og besøkende Norske statsborgere som er bosatt i utlandet 3. Pasienter med psykisk lidelse sektoriseres ikke ut fra folkeregisteradresse, men ut fra reelt bosted. Botiden på stedet må være minst en måned. Hotell, hospits og institusjonsopphold med begrenset varighet regnes ikke som bolig. Pasienter uten fast bopæl (UFB) og pasienter som ikke kan transporteres til sykehus utenfor Oslo/Akershus sektoriseres etter pasientens fødselsdato (se tabell nedenfor). Pasienter som er UFB og har en aktiv sak på et sosialkontor sektoriseres ut fra sosialkontoret. Dette må ofte avklares dagen etter akuttinnleggelser. Innsatte som har bolig i Oslo og skal flytte tilbake til denne etter fengselsoppholdet sektoriseres etter bostedsadressen (evt. etter sosialkontor hvis de har en aktiv sak). Ved uenighet om formell sektorisering har AMK sentralen beslutningsmyndighet. Tabell: Innleggelse av somatiske Oslo pasienter uten folkeregistrert adresse i Oslo/Akershus og alle pasienter uten fast bopel (UFB): Dato Bydel Dato Bydel Dato Bydel Dato Bydel Grorud Vestre Aker St.Hanshaugen Nordre Aker Nordstrand Alna Østensjø Sagene St.Hanshaugen Gamle Oslo Alna Ullern Nordstrand Grünerløkka S.Nordstrand Frogner Ullern Grorud Vestre Aker Grünerløkka Stovner Bjerke Gamle Oslo Bjerke Østensjø S.Nordstrand Nordre Aker Sagene Stovner Frogner Frogner Sist revidert juni

15 14 Øyeblikkelig hjelp innleggelse Oslo matrise Sist revidert juni

16 Ø hjelp Akuttmottak OUS: Ullevål: tlf RH: tlf Aker: tlf , calle Akuttmottak Lovisenberg: tlf Akuttmottak Diakonhjemmet: tlf Akuttmottak Ahus: tlf AMK: 113 eller Tilhørighet, UFB-datoer 10, 23 14, 20 8, 28 3, 9 16, 30, 31 12, 17 2, 19 4, 27 22, 24 1, 18 21, 29 6, 11 7, 25 5, 13 15, 26 Akutt geriatri / forvirring (hos eldre > 70) (non alkoholisk delir) LDS LDS LDSx LDS DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Delir (abstinens rusproblemer) LDS LDS LDSx LDS DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Fødsler OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Indremedisin LDS LDS LDSx LDS DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Kirurgi OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Gynekologi OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Hjerneslagpasienter m/sykehistorie < 8 timer (unntatt de m/alvorlig demens / OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U langtkommen kreft / organsvikt) Hoftebrudd > 65 år DS DS OUS-U DS DS DS DS DS OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U DS OUS-U Hud OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R Forgiftninger LDS LDS LDS LDS DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Karkirurgi OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U**OUS-A/U**OUS-A/U** AAA + mistanke om aortaruptur OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R Koronar PCI OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Lungekirurgi OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Nefrologi, Dialyse OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Nevrologi OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Ortopedi OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Pediatri OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Røykskader / brann / eksos OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Infeksjonssykdom som krever regionkompetanse OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Urologi OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** OUS-A/U** Ahus Ahus Ahus OUS-A/U**OUS-A/U**OUS-A/U** Øre Nese Hals OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R OUS-R Ahus Ahus Ahus OUS-R OUS-R OUS-R Øye OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U OUS-U Psykiatri LDS LDS OUS-U LDS DS DS DS OUS-U OUS-U Ahus Ahus Ahus OUS-U OUS-U OUS-U Tverrfaglig spesialisert rusbehandling RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM RAM Ahus Ahus Ahus RAM RAM RAM 1: Gamle Oslo 2: Grünerløkka 3: Sagene 4: St. Hanshaugen 5: Frogner 6: Ulleren 7: Vestre Aker 8: Nordre Aker 9: Bjerke 10: Grorud 11. Stovner 12: Alna 13: Østensjø 14: Nordstrand 15: S. Nordstrand

17 DS = Diakonhjemmet sykehus, LDS= Lovisenberg Diakonale Sykehus Ahus = Akershus universitetssykehus H OUS = Oslo universitetssykehus HF, U = Ullevål, A = Aker, R = Rikshospitalet RAM = Rusakuttmottak * Elektiv kirurgi går til LDS (Lovisenberg sykehus) **Alle ustabile/uavklarte pasienter uavhengig av diagnose skal til Ullevål. Generell konfereringsplikt for alle ø hjelp pasienter som skal til Aker (uro og kar). Kontakt kirurgisk forvakt telefon Aker call Urologiske pasienter med følgende spesifikke problemstillinger skal direkte til Ullevål: usikker steinsykdom mulige nyreskader Fourniers gangren Mht bydelene som sogner til DS (Diakonhjemmet sykehus) & LDS (Lovisenberg) så bør alle dårlige/sjeldne forgiftningspasienter tilhørende disse bydelene kjøres direkte til OUS Ullevål og det bør være AMK som avgjør dette ute på oppdraget/hentestedet Hjerneslag med sykehistorie mer enn 8 timer, skal til sektorsykehus Vurder OUS, Ullevål sykehus ved evt. behov for trykktankbehandling, døgnvakt via AMK ring 113 eller x Avtale mellom OUS og Lovisenber vedrørende Sagende bydel fram til 2015.

18 17 Akershus universitetssykehus HF Betjener Oslopasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna i tillegg til kommuner i Akershus som vist i tabell under. Rutiner for innleggelser og henvisninger av pasienter til Akershus universitetssykehus HF er redegjort for i eget kapittel: Innleggelsesrutiner og henvisningsadresser Akershus universitetssykehus HF Her vil man finne henvisningsadresser og linker til alle fagområdene ved Akershus universitetssykehus. Ø hjelp til Akershus universitetssykehus* for kommuner / bydeler rubrisert under Akershus universitetssykehus Ø hjelp for Asker og Bærum til Vestre Viken* Sist revidert juni

19 18 Akershus Øyeblikkelig hjelp og elektiv Opptaksområder* Akershus universitetssykehus 1 o Aurskog Høland o Eidsvoll o Enebakk o Fett o Frogn o Gjerdrum o Hurdal o Lørenskog o Nannestad o Nes² o Nittedal o Oppgård o Rælingen o Skedsmo o Ski o Ullensaker o Vestby Vestre Viken o Asker o Bærum *Unntakene Fødsler Koronar PCI Lungekirurgi Røykskader brann/eksos Spesielle infeksjoner Øye Hud fra Frogn, Vestby og Ås skal til Sykehuset Østfold fra alle kommuner i Akershus til Rikshospitalet fra alle kommuner til Akershus universitetssykehus fra Asker og Bærum til Rikshospitalet Vurder alltid direkte innleggelse OUS, Ullevål fra alle steder ved mulig behov for trykktankbehandling (døgnvakt: trykktanklege nås via AMK: Tlf eller 113) fra Asker og Bærum til Rikshospitalet fra alle kommuner til Ullevål fra alle kommuner til Rikshospitalet Matrise på neste side viser fordelingen av funksjonsfordelte oppgaver på sykehus for pasienter fra Akershus. Veiviseren retter seg ellers i hovedsak mot sykehus som har lokalsykehusfunksjon pasienter i Oslo. 1 I Akershus universitetssykehus sitt opptaksområde inngår også Oslobydelene Alna, Grorud og Stovner ² Lokalsykehus for Kongsvinger (se ø.hjelpsmatrise med merknader) Sist revidert juni

20 Sist revidert juni

21 20 Innleggelsesrutiner og henvisningsadresser Akershus universitetssykehus HF SLIK HENVISER DU ELEKTRONISK TIL AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Akershus universitetssykehus har fem adresser for elektronisk henvisning ( EDI adresser ), og disse er: 1. Kirurgi inklusiv barn, orto, gyn og øre nese hals 2. Fødesøknader 3. Medisin inklusiv nevro 4. Barn og ungdom < 18 år med medisinske diagnoser 5. Psykiatri Akershus universitetssykehus kan motta henvisninger til både somatikk og psykiatri fra Infodoc, Profdoc Vision, Winmed og SystemX når henviser er tilkoblet helsenett. Elektronisk henvisning kan også brukes ved øyeblikkelig hjelp innleggelser, man må da bruke feltet for ø hjelp i henvisningsmodulen i henvisers journalsystem for at henvisningen skal gå direkte til riktig akuttmottak. Det bør også sendes med pasienten en papirutskrift ved akutte henvisninger. Det er enkelt å komme i gang med e henvisninger og å motta elektroniske epikriser fra Akershus universitetssykehus. Ta kontakt med legekontorets journalleverandør for nødvendig bistand. Ved problemer med oppsett kan avd. for samhandling Akershus universitetssykehus kontaktes pr e post til eller på tlf SLIK HENVISER DU PR. BREVPOST TIL AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Alle henvisninger både til somatikk og psykiatri sendes til: Akershus universitetssykehus HF Avdeling (For eks. gastrokirurgi, urologi, nevrologi, barne og ungdomspsykiatri, Lillestrøm DPS,Grorud DPS, alderspsykiatri etc. ) 1478 Lørenskog Informasjon om sykehusets forskjellige avdelinger finner du lettest ved å gå inn på og velge om Ahus/avdelinger og divisjoner. Her finner du lenker med informasjon om hver enkelt avdeling i Akershus universitetssykehus. Sist revidert juni

22 21 Kirurgi voksne og spesielle tilstander Akershus universitetssykehus sektor Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog, Tlf Se eget kapittel Innleggelsesrutiner og henvisningsadresser Akershus universitetssykehus HF Diakonhjemmet Sykehus sektor Kirurgisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus tar imot øyeblikkelig hjelp innen område: generell kirurgi, gastrokirurgi, ortopedi og revmakirurgi (regionsfunksjon). Adresse: Diakonveien 12, 0319 Oslo, Tlf Øyeblikkelig hjelp: Det skal konfereres ved innleggelse, med unntak av akutt ortopedi. Akuttmottak konferering: Tlf Henvisningsadresse ved elektive tilstander: Kirurgisk poliklinikk Åpningstid: mandag fredag kl Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo Tlf Revmatologisk poliklinikk: Åpningstid: mandag fredag kl Postboks 23 Vinderen 0319 Oslo Tlf Oslo universitetssykehus sektor Ullevål sykehus: Adresse: Kirkevn. 166, 0450 Oslo. Tlf , Akuttmottaket: Aker sykehus: Adresse: Trondheimsvn. 235, 0514 Oslo. Tlf Rikshospitalet: Adresse: Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo. Tlf , Akuttmottaket: /31 Radiumhospitalet Adresse: Ullernchausseen 70, 0310 Oslo, Tlf Lovisenberg sykehus sektor Kirurgiske pasienter innlegges Lovisenberg Diakonale Sykehus for elektiv ortopedi, ØNH og generell kirurgi. Akutt kirurgi innlegges Oslo Universitetssykehus (se over). Sist revidert juni

23 22 Spesielle tilstander Operativ behandling for medfødte misdannelser hos nyfødte Som ledd i omorganisering i OUS blir nyfødtkirurgi for misdannelser samlet på Rikshospitalet fra 1. desember Alle henvendelser om mottak av nyfødte med sannsynlig nyfødtkirurgisk problemstilling og behov for kirurgi (eksklusiv neuro og hjertekirurgi) skal formidles gjennom OUS RH sentralbord: , hvor man ber om: Primærvakt Avdeling for gastro og barnekirurgi (call 26850). Primærvakten vil om nødvendig konferere med Barnekirurgisk bakvakt og ev. Nyfødt bakvakt (når det er prematuritet eller komplekse misdannelser), men vil også ha fullmakt til å motta pasienter på sykehusets vegne. Relevante medisinske opplysninger inkl. laboratorie data og blodtype skal overføres med pasient, evt. via Telefax Der det foreligger billeddiagnostikk, ønsker man CT/MRI, ultralyd og evt andre radiologiske undersøkelser overføres teleradiologisk OUS RH, evt. at CD med slik dokumentasjon følger pasienten. Alvorlige brannskader som trenger intensiv behandling Innlegges Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus som traumepasienter. Nærdrukning Voksne innlegges Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus med unntak av pasienter fra bydelene Grorud, Stovner og Alna som innlegges ved Akershus universitetssykehus. Alle barn fra hele Oslo innlegges Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Hypotermi Pasienter med målt/anntatt kroppstemperatur under 30 grader C innlegges ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus (mulighet for hjerte lungemaskin). Øvrige pasienter følger sektorgrenser. Alle barn fra hele Oslo innlegges Oslo universitetssykehus, Rikshopitalet. Multitraumer og nevrokirurgiske traumer Innlegges Oslo universitetssykehus, Ullevål sykeshus. Trykktankbehandling Innlegges Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus (døgnvakt; trykktanklege nås via AMK Tlf eller 113). Dykkersyke, eksos og røykskader til Ullevål sykehus. Hoftebrudd (fcf, pertrochantære og subtrochantære) hos pasienter 65 år og eldre I tillegg til egen sektor tar Diakonhjemmet Sykehus imot pasienter med hoftebrudd (fcf, pertrochantære og subtrochantære ) hos pasienter 65 år og eldre fra: Lovisenberg sektor Bydel 8 nordre Aker Bydel 14 Nordstrand (for OUS, Ullevål ) Øyeblikkelig hjelp: Kontakt akuttmottaket tlf: , konferer med vakthavende ortoped. Akershus universitetssykehus mottar pasienter fra Grorud, Stovner og Alna bydeler. Sist revidert juni

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende Revmatologisk poliklinikk Til pasienter og pårørende Diakonhjemmet Sykehus 2008 Avd for kommunikasjon og samfunnskontakt Pb 23 Vinderen, 0319 Oslo Brosjyren er utarbeidet av Revmatologisk avdeling. 1.

Detaljer

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten

Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst Tilsyn med spesialisthelsetjenesten Regional tilsynsplan 2011 Sør- Øst spesialisthelsetjenesten 02.02.2011 Område/fylke Virksomhet Tema Team Tidsrom Begrunnelse (ROSanalyse) Vestfold Egeninitierte Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg, nevrologisk

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport des 2015

SSHF virksomhetsrapport des 2015 SSHF virksomhetsrapport des 2015 (Styresak 006-2016) Styrepresentasjon 28.jan 2016 2 Del 1: Kvalitet og styringsindikatorer 3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager Pasienter

Detaljer

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger

Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Telefonliste St. Olavs Hospital for fastleger Barne- og ungdomsklinikken Pasientmottak 7257 4764 Barn Poliklinikk 7257 4891 Ortopedi inntakskontor/poliklinikk 7257 5929 Trondsletten Habiliteringssenter

Detaljer

Organisering av RHFets prosjekt

Organisering av RHFets prosjekt Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Langtidsventende Organisering av RHFets

Detaljer

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI:

Samhandlingsrutine for innleggelse i Sykehuset Innlandet. Rutinen beskriver følgende former for innleggelse/kontakt med SI: Samhandlingsrutine for i Sykehuset Innlandet 1. Formål: Rutinen gjelder ved alle typer r og/eller henvisning til planlagt vurdering ved alle enheter i Sykehuset Innlandet. Samhandlingsrutinen er utarbeidet

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser?

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? DRGforum 6. Mars 2012 Økonomidirektør Gaute Jørgensen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Disposisjon Kort om Lovisenberg

Detaljer

AVTALE. Ut- og innfasing av pasientstrømmer. Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF

AVTALE. Ut- og innfasing av pasientstrømmer. Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF AVTALE om Ut- og innfasing av pasientstrømmer Oslo universitetssykehus HF Vestre Viken HF AVTALE mellom 1. AVTALEPARTENE 1.1 Partene Navn: Oslo Universitetssykehus HF Org.nr.: Adresse: heretter kalt OUS

Detaljer

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø

Pasientflyt inn i sykehuset. v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø Pasientflyt inn i sykehuset v/ avdelingssjef Anestesiologisk avdeling Else-Marie Ringvold Bilder/grafer: Vivvi Bjørnø AGENDA Organisering av mottak av ø-h-pasienter ved SiV Litt tallgrunnlag Triagesystemer

Detaljer

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Utviklingshemming og seksuelle overgrep Utviklingshemming og seksuelle overgrep forebygging og oppfølging Forfattere: Fagkonsulent/fysioterapeut Kirsten Eggen Sykehuset Østfold HF, Seksjon voksenhabilitering Konsulent Wenche Fjeld Sykehuset

Detaljer

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk

ÅRSRAPPORT2010 SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD. Prehospital klinikk SPESIALFUNKSJONER OG BEHANDLINGSTILBUD Prehospital klinikk Traumesykehus Ambulansetjeneste Bil, fly, båt Nødnummer 113 Medisinsk nødhjelp Ambulanse Koordineres fra Bodø Ambulanse Koordineres fra Bodø Akuttmedisinsk

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak

1. halvår 2005. Statistikk for Regionale Helseforetak 1. halvår 2005 Statistikk for Regionale Helseforetak Nøkkeltall 1. halvår 2005 Mottatte saker: Første halvår 2005 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mottatt 1 416 pasientklager som gjelder behandling

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus AS Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Akershus Universitetssykehus HF Dato: 29.03.2011 Deres ref.:

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Dype daler og høye tinder ethvert forhold har sine utfordringer

Dype daler og høye tinder ethvert forhold har sine utfordringer Dype daler og høye tinder ethvert forhold har sine utfordringer Samarbeids- og samhandlingsprosjekt mellom Oslo kommune og Medisinsk divisjon, Ullevål universitetssykehus Vidar Kårikstad, prosjektleder

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter En plass mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset Helsetjeneste på rett sted, til rett tid og med riktig innhold Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS)

Detaljer

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest

13 422 435 6,77 339,69 346,46 5,30 245,00 250,30 Helseregion, midt. 4 545 549 1,69 416,35 418,04 0,99 276,12 277,12 Helseregion, vest Antall, publikasjoner Publikasjonspoeng Publikasjonspoeng- gammel utregning Institusjonskategori INSTITUSJONSNR INSTITUSJON HOD_HELSE_SPLITTING Monografi Antologi Artikkel Sum, publikasjoner Monografi

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde

Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde Fastlegeseminar Vettre, 7. november 2015 Bjørn Magne Eggen, fagdirektør, dr. med. Verdier som

Detaljer

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern

Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Samarbeidsrutine ved henvisning og inn- og utskrivning, Psykisk helsevern Versjon: 2.1 Godkjent: Prosjektgruppen den 16.04.2007 Gyldig dato: 01.09.2007 Revideres innen: 31.12. 2008 Ansvarlig for revidering:

Detaljer

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rutiner for samhandling ved transport innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Vestfold Politidistrikt Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Vestfold Kommunehelsetjenesten

Detaljer

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015

Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Illustrasjonsfoto Epilepsi og autisme 2. og 3. febr 2015 Kurs for foreldre, andre pårørende og nærpersoner Regional kompetansetjeneste for epilepsi og autisme, Lærings- og mestringssenteret Epilepsi og

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om Henvisning til og innleggelse i sykehus, jf. Overordnet samarbeidsavtale pkt 4.2.b) og e) Gjeldende fra 01.01.2012

Detaljer

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014

Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kartlegging av behandlingstilbud til barn med spisevansker 2013/2014 Kompetansetjenesten for barnehabilitering med vekt på spising/ernæring, har gjennomført en kartlegging av behandlingstilbud rundt i

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse

Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Barn med dysmeli, hvilke rutiner har fødeavdelingene i Norge? en spørreundersøkelse Anne-Karin Vik, Oslo universitetssykehus Trine Bathen, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser Nordisk seminar: Et

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

sykehusområdene Oslo og Akershus.pdf

sykehusområdene Oslo og Akershus.pdf Fra: Annelie Sætre Sendt: 14. mars 2016 11:28 Til: HSORHF PB Postmottak Kopi: Postmottak Diakonhjemmet Sykehus Emne: Høringssvar til sak 082-2015 Rapport fra kapasitetsprosjekt

Detaljer

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3

Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Oversikt over institusjoner som tar imot pasienter på tvang etter Helse- og omsorgstjenesteloven (hot.) 10-2 og 10-3 Tidligere lov om sosiale tjenester 6-2 og 6-2a Oppdatert april 2015 Oversikten er ikke

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag

Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag Klinikkleder Olav Røise Hr sjef: Sture Borgen Øk sjef: Arild Holme Adm.leder: Marianne Martinussen Forskningsledere John Anker Zwart Øvrig stab Avdeling

Detaljer

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak

Samhandling Øvre Buskerud. Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Samhandling Øvre Buskerud Samhandlingsavtaler Kommuner og Helseforetak Sogn og fjordane Til Valdres Buskerud Hemsedal Oppland Buskerud E 16 Hallingdal sjukestugu RV 7 Geilo RV 7 Randsfjorden Hardangervidda

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB. Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm

Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB. Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm Forståelse av akuttbegrepet Fra opptrappingsplan: Alle rusmiddelavhengige skal møtes med et utgangspunkt

Detaljer

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd

KIRURGISK divisjon Plan og tiltak for å fjerne fristbrudd KIRURGISK divisjon Urologi Sende pasienter til Poliklinisk konsultasjon ved Privatsykehuset i Haugesund og annet Anslått behov ca. 50 pasienter/mnd Mange eldre pasienter og en høy andel som takker nei

Detaljer

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET

KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET KLINIKK PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET Tilpasse virksomhet til Dag 4 Klinikken skal arbeid videre med planer for virksomheten for å tilpasse ressursbruken (årsverk, vare- og tjenestekjøp m.v.) til forventet

Detaljer

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen

Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning. Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringsvurderinger på LDPS & Den gode henvisning Seksjonsledere Elisabeth Frøshaug Harald Aasen Prioriteringer i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger basert på prioriteringsforskriften

Detaljer

L. Parter 2, Bakgrunn... 3. FormåI... 4. Virkeområde...

L. Parter 2, Bakgrunn... 3. FormåI... 4. Virkeområde... ljenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Omforent 18.I.01 Avklaringer - Forutsetninger... Rutiner for samhandling ved øyeblikkelig hielp... Rutiner for samhandling ved planlagte innleggelser...

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: SAK 83/2015 ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009

Vår referanse: Deres referanse: Dato: 14.12..2009 Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Delavtale nr. 3 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Innhold 1. Parter...3

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter?

Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Fritt sykehusvalg = fornøyde pasienter? Prosjekt ventetid Samarbeidsprosjekt mellom Kontoret for Fritt sykehusvalg og Sykehuset Østfold Bakgrunn manglende måloppnåelse om ingen langtidsventende pasienter

Detaljer

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Journalført i Public 360 Fra: Tone Joranger Sendt: 4. april 2016 10:54 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Akershus universitetssykehus - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten

Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Rettighetsvurderinger ved henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten Lars Nysether Overlege Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Regional koordinerende

Detaljer

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. www.oslo-universitetssykehus.no

Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. www.oslo-universitetssykehus.no Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Årsrapport Sosialpediatrisk for 2009 seksjon ligger på våre nettsider: www.oslo-universitetssykehus.no Regional kompetansetjeneste

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp

Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp Samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp 1 Generelle forhold... 2 1.1 Parter... 2 1.2 Formål og virkeområde... 2 1.3 Lovgrunnlag... 2 1.4 Elektronisk samhandling... 2 1.5 Brukermedvirkning... 3 1.6

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet

Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Organisering av forløpskoordinatorer ved OUS og litt annet Erfaringsseminar 22. september 2015 Ingvild Strømsholm Rådgiver Stab medisin, helsefag og utvikling PAKKEFORLØP Koordinering av pakkeforløp OUS

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Viseadministrerende direktør samhandling Ingen SAK

Detaljer

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger

Antall ventende og ventetid i Helse Stavanger RAPPORT TIL STYRET OM VENTETID OG FRISTBRUDD I styresak 080/09O fikk styret en bred orientering om utviklingen i ventetid og fristbrudd ved SUS. Styret ba om fortløpende rapportering av utviklingen til

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo

Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Helsedirektoratet Avdeling psykisk helsevern og rus v/avdelingsdirektør Arne Johannessen Postboks 7000, St. Olavs plass 0130 Oslo Nordbyhagen 16. mai 2011 Vedr.: Brukerstyrte innleggelser i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Samhandlingsreformen i Follo

Samhandlingsreformen i Follo Samhandlingsreformen i Follo Øyeblikkelig hjelp døgntilbud utredningsfasen Fylkesmannens helsekonferanse 2012 Prosjektleder Ingvild Belck-Olsen Ansvarsforhold Prosjekteier: Follorådet Styringsgruppe Rådmannskollegiet

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Muligheter og begrensninger

Muligheter og begrensninger Offentlig helsestatistikk om ventetider og ventelister Muligheter og begrensninger Olav Valen Slåttebrekk 1 Hva måles i ventelistestatistikken? Øyeblikkstall Antall ventende på et tidspunkt Periodetall

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider.

Det har de senere år vært betydelig fokus i Sykehuset Innlandet på å arbeide systematisk for å redusere fristbrudd og ventetider. Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR Deres ref.: 08/02142-67 Vår ref.: 2011/00697-15/413/ Silseth Dato: 15.10.2012 FRISTBRUDD OG LANGE VENTETIDER I HELSEFORETAKENE Det vises til brev datert 12.9.2012.

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010

Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalens av helsetjenesteervervede infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og helseinstitusjoner for eldre våren 2010 Prevalensundersøkelsene ble utført 2. juni 2010 på

Detaljer