INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2002 A) Årsregnskap for 2002 B) Anvendelse av disponible midler pr GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 5. FORSLAG: Følgende forslag fremmes av styret: A) Istandsetting av uteområdene B) Endring av husordensreglene C) Kriterier for tildeling av parkeringsplasser/garasjer D) Salg av vaktmesterleilighet E) Forslag fremmes av Stephie Bjerk og Tore H. Jacobsen om snømåking, parkering m.m. F) Forslag fremmes av Åge M. Ingebrigtsen om vurdering av stillingen som daglig leder G) Forslag fremmes av Åge M. Ingebrigtsen om redegjørelse av gaver og godtgjørelser gitt av borettslaget Forslagene er tatt inn fra side 27 i årsberetningen 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, I styret for Akerli Borettslag Torill Andersen /s/ Tom Erik Enger /s/ Ulf Solum /s/ Silja Kaldhol /s/ Andreas Flø /s/

2 2 098 Akerli Borettslag På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende møte, men bare med én stemme for andelen. Ektefelle/samboer må ha med fullmakt fra andelseier for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleietaker har rett til å møte og har talerett, men ikke stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen før generalforsamlingen begynner.

3 3 098 Akerli Borettslag ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Torill Andersen Kalbakkstubben 16 Nestleder : Tom Erik Enger Kalbakkstubben 22 Styremedlem : Ulf Solum Chr.Hellums vei 2 Styremedlem : Erik Frøyhov, Steinlivn. 2A, Trukket seg Styremedlem : Silja Kaldhol Kalbakkslyngen 12 B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Håkon Huatorpet, Kalbakkstubben 2, Rykket opp som styremedlem Andreas Flø, Kalbakkslyngen, ble sekretær Åse Hansen Kalbakkstubben 2 Wera Krefting Kalbakkslyngen 1 C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Torill Andersen Tom Erik Enger som delegert som varadelegert D. VALGKOMITEEN: Knut Roger Andersen Kalbakkslyngen 18 Kari Andresen Akerlia 29 Anne-Margrethe Gray Kalbakkstubben FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA.

4 4 098 Akerli Borettslag 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 19 i Oslo og har adresse: Akerlia Chr. Hellumsvei 1-5, 2-4 Kalbakkslyngen 1-15, 8-34 Kalbakkstubben 2-12, Borettslaget består av 406 andelsleiligheter inklusive 1 tjenesteleilighet (nr. 1048), fordelt på 14 bygninger. Tomten, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnummer 91, bruksnummer 38 og er på ,8 m 2. Første innflytting i borettslaget skjedde Borettslaget har som hovedformål å skaffe andelseierne bolig ved å leie ut boliger i de bygg laget eier. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, tilstreber et godt arbeidsmiljø og forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad. STYRET Styret har kontor i Kalbakkstubben 26. Telefon , Fax Kontoret er åpent alle hverdager mellom kl VAKTMESTERTJENESTE Vaktmester Ole Kristian Rognstad skal ivareta den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vikar vaktmester Rune Larsson er engasjert frem til Vaktmester kan også kontaktes på telefon Unngå å ringe privat til vaktmesteren utenom ordinær arbeidstid. KABEL-TV Telenor Avidi A/S er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget. Oppstår det feil på anlegget, kan du ringe mellom kl og alle dager. Generelle spørsmål kan rettes til Kundeservice på telefon mellom kl og alle dager eller sende e-post til For ytterligere informasjon vises det til internettadresse PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser og garasjer. Styret i borettslaget fordeler etter søknadsansiennitet. Det er inngått avtale med Parkeringssystemer AS om parkeringskontroll i borettslaget.

5 5 098 Akerli Borettslag NØKLER/SKILT Nøkler/rekvisisjon kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til borettslagets kontor, og må betales av den enkelte andelseier. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos Groruddalen låsservice. FRAMLEIE Framleie er ikke tillatt uten styrets samtykke og godkjennelse av framleietaker. Ulovlig framleie anses som brudd på husleiekontrakten og kan føre til oppsigelse av andelseiers leieforhold. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er pr registrert 4 framleide andelsleiligheter i borettslaget. VASKERI Fellesvaskeriet er i fyrhusbygningen, Kalbakkstubben 11. Betaling skjer med vaskekort, som kjøpes i Engsletta driftskontor, Kalbakkstubben 11. RENHOLD Borettslaget har avtale med firma Renholds Eksperten om vask av trappeoppganger og loftsgangene. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn ble det i 1990 vedtatt at alle boliger skal ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller husbrannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseier som har ansvaret for å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. RABATTAVTALE MED TELENOR Det er inngått ny rabattavtale med Telenor. Den viktigste endringen er rabatten på fastavgiften som er falt bort. Til gjengjeld er det blitt gratis å ringe på lørdager mot en oppstartavgift på 59 øre. (Gjelder kun telefonsamtaler til Norgespris). Følgende rabatt gjelder på tellerskritt: Inntil kr 4 000,- pr. år gir 20 % i rabatt Utover kr 4 000,- pr. år gir 25 % i rabatt Denne rabatten gjelder også mobil- og utenlandssamtaler. Ved å gå inn på kan du bestille en eller flere av tilleggstjenestene med rabatter fra 33 % til 50 %. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice på telefon

6 6 098 Akerli Borettslag KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget har gjennom OBOS, inngått avtale med Oslo Energi om leveranse av strøm til borettslagets fellesanlegg (gjelder ikke strøm til oljefyr/el-kjele). Avtalen er en videreføring av avtalen om kraftforvaltning og gjelder for perioden Kraftforvaltning fra Oslo Energi fanger opp bevegelsene i kraftmarkedet, fordi man forholder seg til både el-børsen og til spotmarkedet. Det handles kontinuerlig for å sikre pris og redusere risikoen. I tillegg inneholder avtalen en prisgaranti som fører til at prisen på kraft ikke vil overstige avtalt maksimumspris. Avtalen er fleksibel, slik at den kan omgjøres til en fastpriskontrakt dersom markedet skulle tilsi det. Budsjettprisen Prisgrensen (maksimumspris) 34,87 kwh (inkl. gjeldende avgifter) 41,39 kwh (inkl. gjeldende avgifter) REHABILITERING/STØRRE VEDLIKEHOLD Årstall Tiltak 1995 Nye balkonger Isolering/teglforblending av gavlene 1996 Panelering av alle balkonger 1997 Rehabilitert hele det elektriske anlegget 1999 Vedtak om rehabilitering av bl.a. langfasader og inngangspartiet Ferdigstillelse av rehabiliteringsarbeidet. RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeidet i borettslaget. Formålet er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler blant annet det ansvar styret har for økonomiske midler, habilitet, taushetsplikt, honorering, samt attestasjon og anvisning av utbetalinger. HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten, det vil si styret i boligselskapet, plikter å sørge for systematisk oppfølging av gjeldende krav fastsatt i: lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr brann- og eksplosjonsvernloven forurensningsloven arbeidsmiljøloven For å oppfylle kravet, må alle boligselskap minst ha internkontrollsystem på brannvern, byggherreforskriften ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplassutstyr, jevnlige vernerunder, egenkontroll av det elektriske anlegget fellesområdene og i leilighetene.

7 7 098 Akerli Borettslag Styret har anskaffet HMS-håndbok og er godt i gang med å systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter. Bakerst i heftet er det tatt inn en side med informasjon om brannsikkerhet fra Norsk Brannvernforening. Borettslagets styre består av 2 kvinner og 3 menn. Styrets leder er kvinne. Borettslaget har 3 ansatte, og av disse er 3 menn. Borettslaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte samt ved nyansettelser i borettslaget. Det er ikke iverksatt likestillingsfremmende tiltak i borettslaget. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Det betyr at den enkelte andelseier må ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning det er naturlig å ta med seg når en flytter). Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Er flere leiligheter berørt, notèr hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. IF SKADEFORSIKRING Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring har If Skadeforsikring en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandel dersom borettslaget vedtar dette. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER OBOS-medlemmer har forkjøpsrett ved kjøp av OBOS-leiligheter. Andelseiere i borettslag har fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (høyeste bud), foran andre OBOS-medlemmer. Andelseier som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser tirsdag og torsdag i dagsavisene. Her står alle leiligheter, uavhengig om de selges av OBOS-

8 8 098 Akerli Borettslag megleren eller andre eiendomsmeglere. Du finner også oversikt over boliger som er til salgs på Melding om bruk av forkjøpsrett skal meldes direkte til OBOS, avdeling forkjøp. OBOS-megleren har oversikt over hvilke leiligheter som er solgt og til hvilke priser. Ta gjerne kontakt med OBOS-megleren dersom det er spørsmål om kjøp eller salg av OBOS-leilighet. 6. STYRETS ARBEID Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 14 styremøter. Styret har arbeidet etter borettslagets visjon og ide om "det inkluderende borettslaget" og dette er fortsatt rettesnoren for styrets arbeid Styret har bl.a. arbeidet med følgende saker: Bedriftshelsetjenesten Børster foran inngangspartiene Felles strømmåling Fryseboksene Intern TV Kveldsvakter på styrerommet Ny garasje Markiser HMS Vannskader Utområdene Diverse aktiviteter Fremleiesaker Utbedring av lekeplassene Innglassing av terrasser Søknader om øko. Støtte Kjøring og parkering Brannvern Utarbeidelse av tilstandsrapport Egenandeler i forsikringssaker Husordensreglene Vernerunder

9 9 098 Akerli Borettslag BEDRIFTHELSETJENESTEN Vaktmestrene har krav på bedriftshelsetjeneste ifølge Overenskomst det Norsk Kommuneforbund, 5 Yrkesskadeforsikring - Bedriftshelsetjenesten (vises til lov om yrkesskadeforsikring av ). Arbeidstakeren skal være tilmeldt en bedriftshelsetjeneste. Den årlige kontingent for ordningen betales av lagene/selskapene. Styret har ut fra dette bestemt at våre vaktmestere og vår daglige leder, skal få en årlig kontroll, som blir betalt av borettslaget. Det ble innhentet tilbud fra tre legesentere i nærområdet pga. kort reisevei. Valget falt på Alna Legesenter pga. pris og tilbudets innhold. BØRSTER FORAN INNGANGSPARTIENE Det er gjort innkjøp av børster foran alle inngangspartiene fordi det er svært glatt på noen av ristene, noe som lett kan medføre "knall og fall" med uønskede konsekvenser. Børstene koster kr 2,60 pr. stk., og er en billig investering fram for at noen av våre beboere faller. Ved slike ulykker/uhell er faktisk borettslaget økonomisk ansvarlig. Av samme grunn er også alle løse matter som tidligere lå i oppgangene blitt fjernet. Mange av de grå mattene som lå i oppgangene var direkte farlige, fordi hjørnene ofte krøllet seg slik at det var meget stor fare for "knall og fall". Mattene samlet opp mye støv og skitt noe som ikke er gunstig for innemiljøet vårt. FELLESMÅLING OG FELLES INNKJØP AV STRØM Borettslaget har foreløpig ikke avtale om fellesmåling av strøm med Istad Kraft AS (tidligere Optima Nett Norge AS) som er produkteier av Hjem Kraft. Hjem Kraft har utviklet et konsept spesielt for borettslag, der avanserte strømmålere gir beboerne mulighet til å spare betydelige beløp. Strømforbruket måles individuelt samtidig som nettleien betales felles. Ved salg eller eierskifte av leiligheten, må eierskifteskjema fylles ut. Sist høst fikk styret informasjon av Oslo Energi om fellesmåling i borettslaget. Styret har ikke prioritert denne saken, da andre saker har vært gitt høyere prioritet. Styret har utsatt saken på ubestemt tid. FRYSEBOKSENE På generalforsamlingen i 2002 kom det inn forslag om å avvikle fryseboksfondet, og at fryseseksjonene fraktes vekk for destruering. Begrunnelsen var at kun et fåtall beboere bruker disse seksjonene og at fortsatt bruk var sløsing med strømforbruket. Mange av boksene er som en eneste isklump, og det forstyrrer temperaturen i de øvrige boksene.

10 Akerli Borettslag Styrets innstilling var: Generalforsamlingen sender forslaget over til det nye styret. Styret har besluttet at fryseboksene avvikles etter hvert som de ryker dersom reparasjonen er ulønnsom (over 3.000,- kr.). Beboerne har blitt oppfordret til å merke sine bokser med leilighetsnummer av den som bruker boksen. Det ble sendt ut felles informasjon om dette til alle beboerne i juni/juli Det viser seg at det fremdeles er mange beboere som benytter fryseboksene. INTERN-TV Borettslaget har etablert eget intern - Tv på kanal 21 frekvens MHz, som gir relevante informasjon om borettslaget og aktuelle saker. Det er et langsiktig mål om at denne tjenesten skal erstatte all annen informasjon fra styret i form av oppslag og rundskriv. Styret har videre utviklet borettslagets hjemmesider gjennom å gi relevant informasjon om borettslaget. Adressen er: E-post adressen er: KVELDSVAKTER PÅ STYREROMMET Tidligere har styret hatt vakt på styrerommet annenhver torsdag fra kl En fra styret tok imot telefoner, og beboere kunne stikke innom med spørsmål. I desember 2002 besluttet styret at man ikke skulle opprettholde denne ordningen. Erfaringer fra sist høst og fra tidligere styrer tilsa at man vedtok nedleggelse pga. manglende henvendelser. Styrets erfaringer er at beboerne tar kontakt med daglig leder Magne Eilertsen i kontortiden og eller styreleder som nåes på mobiltelefon. NY VAKTMESTERGARASJE Den garasjen som vaktmesterne nå har er for liten og uhensiktsmessig. Den oppfyller ikke dagens regler i forhold til HMS-reglene. Styret har igangsatt et forprosjekt i regi av OBOS Prosjekt for å utforme og prissette en ny garasje. Den nye garasjen er tenkt lokalisert ved siden av den gamle. MARKISER På generalforsamlingen i 1995 diskuterte man farger og montering av markiser. Det ble ikke fattet noe vedtak som kan etterspores. I 2001 ble det igjen diskutert på generalforsamlingen, og det ble da henvist til generalforsamlingen i 1995/96. Det kommer stadig forespørsler om fargevalg på markisene. Etter oppussingen er det kommet en annen farge på blokkene, noe som kanskje tilsier et annet fargevalg på fremtidige markiser.

11 Akerli Borettslag Det er innhentet fargeforslag fra Grorud Persienner og Kjells Markiser. Styret foreslår at det skal benyttes en farge som står i stil med fargene på blokkene. Fargen er rustrød med islett av orange. DIVERSE AKTIVITETER Styret i Akerli har gjennomført ulike aktiviteter i perioden: St. Hans feiring for tredje året på rad i "dumpa". Styret håper dette arrangementet har kommet for å bli som en fin tradisjon. Styret valgte å legge St. Hans-feiringen til fredag i år, med tanke på at mange vil ha St. Hans-kvelden sammen med slekt og venner. Det var dans til levende musikk fra gruppen "Stamgjestene". Det var utlodding av mange, fine gevinster som vi i hovedsak hadde fått fra det lokale næringsliv. Klokken tente vi St. Hansbålet, og det var dans og moro til langt på natt. Værgudene var på vår side denne kvelden da det regnet på lørdagen. Arrangementet samlet flere hundre mennesker ble det arrangert Danmarkstur til Hirtshals med Color Festival for beboerne. Turen inkluderte felles middag på vei til Danmark og felles lunsj på veien tilbake. Frokost var også inkludert i prisen. Styret bestemte seg for å legge turen til en helg slik at flest mulig som også er i jobb kunne være med. Turen var vellykket for de 20 som reiste, men antall deltakere var lavt ble det foretatt adventstenning av juletrær med Nordvedt/Grorud nisseskolekorps, etterfulgt av servering av solbærtoddy og pepperkaker i samarbeid med Engsletta Borettslag. Der var stor oppslutning, og vi ble satt i fin julestemning i det nydelige vinterværet ble av avviklet juletrefest for de yngste i samarbeid med Engsletta Borettslag på Grorud Samfunnshus. Julenissen kom, og alle barna fikk pølser, brus og godtepose. Tiltaket var populært og vellykket med "Kaptein X", og samlet ca. 45 barn. UTOMRÅDENE I forbindelse med rehabiliteringen av blokkene, ble det i sin tid besluttet at utområdene skulle settes i stand og oppgraderes. Styret har fått gjennomført et forprosjekt gjennom OBOS Prosjekt. Det er et eget forslag om denne saken, jfr. forslag (A) bak i årsberetningen. REHABILITERING AV BADENE Engsletta Borettslag har satt i gang prosessen med rehabilitering av bad. Akerli Borettslag har deltatt i prosessen frem til nå. Det har blitt gjennomført et fellesmøte i regi av OBOS Prosjekt om rehabilitering av bad. Borettslaget har fått tilsagn fra Husbanken på kroner for å gjennomføre et forprosjekt i borettslag. Det vil sannsynligvis bli rimeligere dersom en slik rehabilitering kunne skje samtidig i begge lag. Det vil sannsynligvis gå 2 3 år før et slikt arbeid kan starte opp i borettslaget.

12 Akerli Borettslag VÅTROMSSKADER Også i 2002 har det vært meldt om flere våtromsskader i borettslaget. Styret bruker mye tid og krefter på slike forhold, og det koster mye penger for borettslaget idet det engasjeres fagfolk til å foreta befaring og rapportskriving. I det vesentlige relaterer disse skadene seg til dårlig indre vedlikehold og dårlig håndverksarbeid når våtrom har blitt pusset opp. Særlig skader som går utover andre beboere, ser styret alvorlig på. Skadene relaterer seg i det vesentlig til dårlig vedlikehold, stort vannforbruk ved f. eks. dusjing direkte på gulv og som medfører sterk belastning av gammelt gulvbelegg og vegger, dårlig utlufting med oppmagasinering av fuktighet. Slike skader er ikke forsikringsskader og heller ikke skader som borettslaget som sådan skal belastes. Regelverket sier at det er den enkelte andelseier som er ansvarlig for det indre vedlikehold av f. eks. våtrommene. Styret sliter med å få andelseierne til å forstå alvoret og ta konsekvenser av oppståtte skader. 7. BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2002 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 59, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg blant annet gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Borettslagets anleggsmidler avskrives ikke, samt at avdrag på lån blir utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler som viser hva borettslaget pr kan overføre til regnskapsåret Forutsetning om fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2002 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en økning av inntektene i forhold til budsjettet for år 2002 som var på kr ,-. De viktigste inntektspostene med avvik fra budsjettet er: - Andre inntekter ble budsjettert med kr 4.000,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var ENØK tilskudd på kr

13 Akerli Borettslag Utgifter Utgiftene i 2002 var totalt kr ,-. Det er en økning av utgiftene i forhold til budsjettet for år 2002 som var på kr ,-. De viktigste utgiftspostene med avvik fra budsjettet er: - Gjenstående rehabiliteringskostnader ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet vise kr ,-. Hovedårsaken til avviket var rest rehabiliteringskostnader som ikke var tatt med, samt ENØK- tilskudd som ikke er ført til fradrag i prosjektet. - Pantegjeldsrenter og andre renteutgifter ( må sees under ett pga at byggelånsrenter er ført under denne posten) ble budsjettert til sammen med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at byggelånet ble høynet fra 25 mill til 30 mill. og ble konvertert til lån i Husbanken noe senere enn beregnet. - Andre driftsutgifter ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at innleid vaktmestertjeneste føres under denne posten. Resultatet av driften for 2002, inklusive finansielle inn- og utbetalinger, gir en økning av borettslagets disponible midler på kr ,-. Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. Styret foreslår at de disponible midler overføres til driften i år For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten og til oversikten over eiendeler og gjeld, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsberetningen). 8. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2003 KOMMUNALE AVGIFTER Det blir ingen økning av renovasjonsavgiften. Feieravgiften økes med 3,75 % og vann- og avløpsavgiften med 2,5 %. BORETTSLAGETS LÅN OG INNSKUDD Borettslagets byggelån i OBOS ble konvertert i Husbanken den Utbedringslån - annuitetslån over 25 år - flytende rente - avdragsfritt 5 år. LÅN I HUSBANKEN Borettslaget har 1 lån i Husbanken med flytende rente: - Lån 1HUUTB løper fra 2002 til Den flytende renten på disse lånene var 7,6 % fra Husbanken tilbyr nå fastrente hver måned og fastrenten for januar 2003 var 6,5 %. Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til noten i regnskapet.

14 Akerli Borettslag LÅN I OBOS Borettslaget har 1 lån i OBOS med flytende rente: - Lån 1OB940 løper fra 1995 til Den flytende renten på disse lånene var 6,75 % pr Når det gjelder opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo vises til noten i regnskapet. RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Renter på driftskonto i OBOS pr var 3,25 %. Renter på sparekonto i OBOS pr var 6,35 %. FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2003 økte med 10 % til kr ,- (inkl. andeler som overføres henholdsvis Kalbakken Fyrhus og Kalbakken vaskeri). Ikke regulert på mange år. MEDLEMSKONTIGENTEN Medlemskontigenten i OBOS økte fra kr 150,- til kr 175,- fra REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret for 2002 økte tilsvarende konsumprisindeksen. I tillegg kommer effekten av moms på revisjonstjenester som slo ut med full virkning for regnskapsåret Også for 2003 vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 6,1 % fra 2002 til 2003 (indeksøkning). I tillegg vedtok Stortinget at naturskadepremien skulle økes fra 17 til 20 promille av forsikringssummen. Ut over dette har: - If Skadeforsikring hatt en generell prisjustering. I gjennomsnitt er den samlede prisøkningen ca. 20 %. Forsikringsselskapene foretar en individuelle prising ut fra boligselskapets skadesituasjon. Det kan gi store utslag i forhold til generell prisøkning. Forsikringspremien for vårt borettslag gikk opp med 19,3 %. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene slik at den normalt stiger i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Det er vanskelig å spå utviklingen i strømprisene, men mindre vann enn normalt i vannmagasinene høsten 2002 kan påvirke prisutviklingen. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften (som betales til kraftleverandør) utgjør ca. 35 % av total strømpris. Nettleie for transport av den elektriske kraften (som betales til nettselskapet) utgjør ca. 30 % av total strømpris.

15 Akerli Borettslag Statlige avgifter det vil si, forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift utgjør ca. 35 % av total strømpris. Gjennom samarbeidet mellom OBOS og Oslo Energi (Hafslund), kan alle OBOS-medlemmer få mulighet til gunstig pris på strøm til husholdninger. For ytterligere informasjon kontakt Oslo Energi Kundesenter på telefon eller internett ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 2,5 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet resultat på minus kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet reduksjon i de disponible midler på kr ,-. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter TV-avgift, asfaltering, grøntanlegg, lekeplass samt vanlig vedlikehold. For øvrig vises til de enkelte tallene i inntekts- og kostnadsoverslaget, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2003 som foreligger, og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Driften i 2003 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av husleien. Nåværende husleieinntekter vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i Oslo, I styret for Akerli Borettslag Torill Andersen /s/ Tom Erik Enger /s/ Ulf Solum /s/ Silja Kaldhol /s/ Andreas Flø /s/

16 PricewaterhouseCoopers DA N-0245 Oslo Telefon Telefaks Til generalforsamlingen i Akerli Borettslag Revisjonsberetning for 2002 Vi har revidert årsregnskapet for Akerli Borettslag for regnskapsåret 2002, som viser disponible midler pr på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om forslaget til anvendelse av disponible midler. Årsregnskapet består av driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld og noteopplysninger. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og norsk god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets og forretningsførerens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 2002 og for endring i disponible midler i regnskapsåret i overensstemmelse med norsk god regnskapsskikk styret og forretningsføreren har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med norsk lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 8. april 2003 PricewaterhouseCoopers DA Cato Grønnern /s/ Statsautorisert revisor Kontorer: Oslo Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mandal Mo i Rana Stavanger Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen. Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 4. mai 2009.

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer