Hvordan velge miljøriktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan velge miljøriktige"

Transkript

1 Hvordan velge miljøriktige byggprodukter? Bruksanvisning for ECOproduct et verktøy til miljøriktige valg

2 2 Hva er ECOproduct? 2 Hvordan er ECOproduct bygget opp? 4 Hva kan ECOproduct brukes til? 4 Hvordan konkretisere miljøkrav? 10 Bruk databasen til å velge mellom alternative produkter? Hva er ECOproduct? ECOproduct består av: En metodikk for å vurdere miljøegenskapene til et bygningsprodukt En database med ferdig vurderte produkter Metodikken er fritt tilgjengelig på nettet (bl.a. på og og kan benyttes av alle. Databasen eies og driftes av Norsk Byggtjeneste og finnes på Hvordan er ECOproduct bygget opp? Metodikken består av et sett med miljøkriterier innen hovedområdene: Inneklima Helse- og miljøfarlige stoffer Ressursbruk Drivhuseffekt På bakgrunn av de entydige kriteriene, får bygningsproduktet en karakter for hvert hovedområde grønt, hvitt eller rødt, der grønt står for godt, hvitt for gjennomsnittlig og rødt for dårlig. For Inneklima og Ressursbruk, gis også karakterer på delområder som vist i illustrasjonen under. Slik kan miljøprofilen til et gitt produkt se ut Inneklima Emisjon av gasser Emisjon av partikler eller fibre 2 2 Helse- og miljøfarlige stoffer Forbruk og innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 2 Ressursbruk Råmaterialer Energiressurser Avfall Drivhuseffekt Emisjon av gasser som bidrar til global oppvarming

3 Kriteriene er fastsatt av SINTEF Byggforsk. Det er brukt anerkjente kriterier der dette finnes, som f.eks. norske miljømyndigheters risikovurdering av helse- og miljøfarlige stoffer. Kriteriene og metoden for å komme fram til de ulike karakterene, er beskrevet i en egen metodebeskrivelse. Vurdering av et produkt kan i utgangspunktet gjøres av hvem som helst, på bakgrunn av miljødokumentasjon for produktet og kriteriene i ECOproducts metodebeskrivelse. Vurderingsgrunnlag Som grunnlag for å vurdere produktet opp mot miljøkriteriene, kreves en miljødeklarasjon for produktet. Her står det f.eks. hva slags og hvor mye energi som går med til å produsere produktet og om produktet er basert på jomfruelige eller resirkulerte råstoffer. Miljødeklarasjonen sier imidlertid ikke noe om produktets miljøegenskaper er bra eller dårlig i forhold til hva en kan forvente. Derfor er ECOproducts kriterier et viktig supplement til miljødeklarasjonen. Vi anbefaler å etterspørre en miljødeklarasjon kalt EPD (Environmental Product Declaration), som er en 3.parts verifisert miljødeklarasjon, utarbeidet i henhold til to internasjonal ISO-standarder (ISO og ISO ). For mer informasjon om EPD og oversikt over hvilke produkter som har slik deklarasjon se I ECOproduct databasen til Norsk Byggtjeneste, er det et krav at ECOproduct vurderingen foretas på bakgrunn av en EPD for produktet. Eksempel på EPD. 3

4 Hva kan ECOproduct brukes til? Utbygger kan bruke ECOproduct til å sette konkrete miljøkrav til bygningsprodukter i miljøprogram og tekniske beskrivelser Arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører kan bruke ECOproduct til å sammenligne og velge mellom alternative produkter ECOproduct kan brukes som dokumentasjon på det som er valgt i forhold til byggemyndighet i forhold til Husbanken i forhold til utbyggers krav som del av et FDV-system Hvordan konkretisere miljøkrav? Et miljø- eller kvalitetsprogram definerer overordnede miljømål, f.eks. at prosjektet skal velge miljøriktige materialer. En miljø- eller kvalitetsoppfølgingsplan spesifiserer tiltak og ansvar for at målet skal nås. Hva betyr det i praksis? Utbygger kan ha ulik oppfatning om hvor listen skal legges. Noen er kun opptatt av at lovverket følges og at dette er dokumentert. Noen har fokus på inneklimaet og er opptatt av å velge dokumentert lavemitterende produkter, slik at for eksempel bygget klarer seg med lavere luftmengder i henhold til Veiledning til Teknisk Forskrift (REN 8-34). Andre har høye miljøambisjoner også når det gjelder CO2-utslipp og utnyttelse av råmaterialer. ECOproduct kan benyttes til å stille miljøkrav til materialer tilpasset den enkeltes ambisjonsnivå. Videre følger noen eksempler på formuleringer knyttet til ulike miljømål hos utbygger, samt en veiledning til hvordan ECOproduct kan brukes. Men merk at dette kun er eksempler og utbygger kan selvsagt stille andre mål og formulere målene annerledes. 1 SFT, Byggemiljø og Grønn Byggallianse har utarbeidet folderen Kjenner du Substitusjonsplikten og ditt ansvar som byggherre, som kan lastes ned på bl.a. no under Veiledninger Mål: Følge Substitusjonsplikten Substitusjonsplikten er en plikt alle utbyggere og entreprenører har i henhold til Produktkontrolloven 3a. Den sier at bruker av et produkt skal undersøke om produktet inneholder helse- og miljøfarlige stoffer og hvis det gjør det, velge et alternativ med mindre risiko hvis det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe. Utbygger/entreprenør skal kunne dokumentere at han har et system for å undersøke produkter han bruker og en godkjent grunn til å velge produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer 1. Forslag til formulering i miljøoppfølgingsplan: Stoffinnhold i alle kjemikalier skal dokumenteres gjennom Sikkerhetsdatablad for produktet og vurderes opp mot kriterier i ECOproduct. Produkter med rødt symbol på Innhold av helseog miljøfarlige stoffer, i ECOproduct skal unngås. Evt. avvik må begrunnes og godkjennes av byggherre. Hvordan bruke ECOproduct? Kriteriene for området Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, i ECOproduct, bygger på myndighetenes risikoklassifisering av kjemiske stoff. Det vil i praksis si at hvis et produkt inneholder stoffer som myndighetene har klassifisert som helse- eller miljøfarlige i vesentlig omfang, vil karakteren her bli rød. Utbygger tilfredsstiller således Substitusjonsplikten ved å spesifisere et krav til leverandør eller entreprenør 4

5 om å unngå produkter med rødt symbol og kreve godkjent avviksmelding dersom leverandør/entreprenør mener at de av en eller annen grunn må bruke et slikt produkt. Det er lovebestemt at alle kjemikalier skal ha Sikkerhetsdatablad (tidl. HMS-datablad) som spesifiserer type og mengde helse- og miljøfarlige stoffer. For faste produkter er det vanskeligere å få oppgitt innhold av slike stoffer. Her må man inntil videre prøve å unngå verstingene, oppgitt i SFT s Liste over prioriterte stoffer og etterspørre dokumentasjon på at disse stoffene ikke finnes i relevante produktgrupper. Eksempel: Regjeringskvartalet R6 I miljøprogrammet til det nye Regjeringskvartalet, R6, har Statsbygg (SB) et overordet mål om Miljøriktig material- og produktvalg med strenge krav til dokumentasjon av miljøegenskaper og oppfølging i alle faser av prosjektet. Videre har de et delmål om å Følge Substitusjonsplikten. For å etterkomme målet har de spesifisert følgende i miljøoppfølgingsplan: Etterspør dokumentasjon ihht ECOproduct. Unngå produkter med rødt symbol på Innhold av helse- og miljøskadelige stoffer. I beskrivelsene har de brukt formuleringen: For kjemikalier som skal benyttes, så som fugemasse, lim etc., skal helse- og miljøegenskaper dokumenteres gjennom et HMS-datablad. For produkter med Svane-merke eller EU-blomst er miljømerket tilstrekkelig som dokumentasjon på at miljøkravet er oppfylt. ECOproduct skal benyttes som verktøy for å vurdere produktets miljøegenskaper... Det er entreprenørens ansvar å kontrollere at produktet oppfyller helse- og miljøkravene som er stilt. Dersom det er behov for å bruke et produkt som ikke oppfyller kravene skal dette meldes som avvik til SB, med begrunnelse for at avviket er nødvendig. Produkt med avvikende helse- og miljøegenskaper skal godkjennes av SB. I de spesifikke postene har de spesifisert Alle produkter skal oppfylle krav tilsvarende akseptabel eller bedre (hvit eller grønn) i ECOproduct med hensyn til innhold av helse- og miljøfarlige stoffer. Det er her entreprenøren som skal kontrollere de alternative produktene opp mot kriteriene i ECOproduct, enten ved å sammenligne HMS-datablad mot metodebeskrivelsen eller ved å velge blant ferdig vurderte produkter i ECOproduct-databasen til Norsk Byggtjeneste. Ved å etterspørre dokumentasjon har også Statsbygg mulighet til å kontrollere at produktene tilfredsstiller miljøkravet. Fasaden til regjeringskvartalet R6. Tegning: ba arkitekter as 5

6 Kort innføring i å finne innhold av helse- og miljøfarlige stoffer i et produkt med utgangspunkt i Sikkherts-/ HMS- datablad og metodebeskrivelsen til ECOproduct: For å gjøre en fullstendig vurdering av innhold av helse- og miljøfarlige stoffer, kreves en oversikt over både stoffer som brukes i produksjonen og stoffer som følger produktet i bruk. I fremtiden vil EPD ene inneholde slik informasjon. Dersom man kun kan få Sikkerhetsdatablad (tidl. HMS-datablad) fra produsent, kan man likevel gjøre en vurdering av stoffer som følger produktet i bruk. I Sikkerhetsdatabladet er stoffinnhold, risikosetninger og mengder spesifisert og det er mulig å selv sjekke dette opp mot kriteriene. Utdrag fra et standard Sikkerhets- (HMS-)datablad Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering Stoffer er helse- eller miljøfarlige i henhold til Forskrift om klassifisering og merking m.v. av farlige kjemikalier. Vedlegg VI Stofflisten Kjemisk navn* CAS nummer EC nummer % Klassifisering nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung Xn; R65 R66 nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung Xn; R65 R66 diklofluanid Xn; R20 Xi; R36 R43 N; R50 alkanes, c11-15-iso Xn; R65 R66 2-butanonoksim Carc. Cat. 3; R40 Xn; R21 Xi; R41 R43 Administrativ/administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppført i punkt 8 koboltkarboksylat Se avsnitt 16 for de fullstendige R-setningene det vises til ovenfor Xi; R38 R43 N; R51/53 Bildetekst til malingsboks 6

7 Alle Sikkerhetsdatablad skal inneholde oversikt over stoffinnhold, tilhørende risikosetning (R-setning) og mengde. Metodebeskrivelsen inneholder enn tabell med kategorisering av R-setningene: 1. CMR-virkninger: R40, R45, R46, R49, R60-R63 (R64, R215) 2. Akutt giftige (meget giftig/giftig): R23-R28 3. Kroniske virkninger: R33, R39, R48, R68 (R41, R65-66) 4. Allergifremkallende: R42, R43 5. Miljøskadelige: R51-R59 (R50) 6. Helseskadelige (etsende, helseskadelig eller irriterende: R20, R21, R22, R34-R38 (R29, R31-32, R67) 7. Ingen merking eller merket brannfarlig: R1-R19 (R30, R44) Metodebeskrivelsen inneholder også en tabell som gir score basert på risikotype og mengde. Det stoffet som gir dårligste score, bestemmer score for hele produktet. Detaljert fremgangsmåte er beskrevet i metodebeskrivelsen. Kriterier for bedømming av helse- og miljøfarlige kjemikalier i det ferdige produktet (i utherdet tilstand) Gruppe Mengde Ingen Spormengder <2 vekt% 2 vekt% 10 vekt% 20 vekt% i Bedømming Score 7 Ingen merking eller merket brannfarlig Utmerket 1 6 Helseskadelig God 2 5 Miljøskadelige Gjennomsnittlig til god 3 4 Allergifremkallende Gjennomsnittlig 4 3 Kroniske virkninger Tilgrensende gjennomsnittlig 2 Akutt giftige (meget giftig/giftig) Marginalt gjennomsnittlig CMR-virkn., PBT, vpvb Ihht vedlegg 2b Dårlig 7 Prioritetslista Uakseptabel 8 Mål: Velge sunne materialer for et godt inneklima Produkter med lav emisjon (avgassing) av helsefarlige stoffer bidrar til et godt inneklima, noe mange både boligkjøpere og kontorleietakere er opptatt av. Teknisk Forskrift-97 stiller også krav om å ta hensyn til dette: TEK Forurensninger 2. Forurensning fra materialer Bygnings- og overflatematerialer skal ikke avgi forurensninger til inneluften i kjente skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon. Bygnings- og overflatematerialer skal tilvirkes, håndteres, lagres og anvendes slik at emisjoner av forurensning og lukt til romluften blir lavest mulig. Materialene skal tåle normal bruk. Ved å velge dokumentert lavemitterende materialer har man dessuten i henhold til Veiledning til Teknisk Forskrift-97 (REN 8-34), mulighet til å dimensjonere for lav 7

8 materialbelastning og dermed mindre luftmengder. Dette kan være både energibesparende og kostnadseffektivt. Forslag til formulering i miljøoppfølgingsplan: Maling, gulvbelegg og fugemasse i oppholdsrom skal tilfredsstille grønt symbol på Inneklima i ECOproduct. Hvordan bruke ECOproduct? Kriteriene for området Inneklima i ECOproduct, er basert på anerkjente internasjonale grenseverdier (utviklet av Finnish Society of Indoor Air Quality). Beste klasse i ECOproduct betyr klasse M0 eller M1 i det finske systemet. Dokumentasjon på at produktet oppfyller beste klasse (grønt symbol), er tilfredsstillende dokumentasjon på at produktet er dokumentert lavemitterende i TEK-97. Eksempel: Regjeringskvartalet R6 For Regjeringskvartalet R6 har Statsbygg et delmål: Velge lavemitterende produkter i oppholdsrom. I Miljøoppfølgingsplanen har de spesifisert: Etterspør dokumentasjon ihht ECOproduct. Velg produkter med grønt symbol på Inneklima. I teknisk beskrivelse for arbeider dette omfatter (malingsarbeider, gulvbelegg, bygningsplater i kontorer og andre oppholdsrom), er det spesifisert: Produkter som eksponeres mot oppholdsrom skal tilfredsstille klasse M1 i Finnish Society of Indoor Air Quality system for klassifisering av emisjon til innemiljø (ref. også ECOProdukt metodebeskrivelse). Det er en del produsenter som har dokumentasjon på avgassing ihht den finske metoden; særlig produsenter av gulvbelegg, maling og lim. Dersom produsenten ikke har en EPD på produktet, kan man etterspørre emisjonstest ihht den finske metoden og vurdere denne opp mot kriterier i ECOproduct, der; M0 og M1 gir grønt M2 gir hvitt M3 gir rødt Mål: Bygget skal bidra til lavest mulig utslipp av klimagasser Det er stort fokus på klimagasser og byggenæringens bidrag til utslipp. Byggenæringens utslipp skyldes hovedsaklig energibruk til drift og utslipp ved produksjon og transport av materialer til bygget. Byggherrer som er bevisste på dette og ønsker å 8

9 Linoleum bidra til lave klimagassutslipp, kan sette krav til minst mulige klimautslipp for brukte materialer. Teknisk Forskrift-97 setter også krav til å velge utslippsfattige materialer og produkter: 8-5. Ytre miljø Byggverk skal plasseres, oppføres, brukes og avskaffes på en måte som medfører lite belastning på det ytre miljø. For innbygging i byggverk skal det velges materialer og produkter hvor fremstillingsprosessen er energieffektiv og utslippsfattig. Materialer og produkter til byggverk skal velges slik at det også ved byggverkets avskaffelse brukes lite energi med lav grad av forurensning. Det skal velges materialer og produkter med potensial for gjenbruk og gjenvinning. Forslag til formulering i miljøoppfølgingsplan: De 10 mest brukte produktene (målt etter m 2 eller lm) skal tilfredsstille grønt symbol på Drivhuseffekt i ECOproduct. Hvordan bruke ECOproduct? Drivhuseffekt består kun av èn parameter i ECOproduct; utslipp målt i CO 2 ekvivalenter. Vurderingen her gjøres i forhold til en referanseverdi og er en relativ parameter. Denne referanseverdien er gjennomsnittet av produkter med samme funksjon. Er produktet like bra som gjennomsnittet vil det havne på midten; altså hvitt symbol som står for gjennomsnittlig. Er det under halvparten så bra, gis det dårligst score, altså rødt symbol. Mindre utslipp enn 70 prosent av referanseverdien gir grønt. Det arbeides med å samle flest mulig produkter med samme funksjon som grunnlag for beregning av referanseverdi. Dersom du får oppgitt utslipp fra et produkt i CO 2 ekvivalenter, kan du sjekke dette opp mot referanseverdier for ulike produktgrupper, som ligger tilgjengelig på nett, for å se i hvilken score produktet vil få. 9

10 Eksempel: Kvalitetskriterier i Norwegian Wood I Norwegian Wood, som var et paraplyprosjekt for en rekke byggeprosjekter i Stavanger, satte prosjektledelsen miljøkrav til alle hovedområdene i ECOproduct. Kvalitetskriteriet på materialvalg lød For de 10 mest brukte produktområdene (skjønnsmessig) skal byggherren sørge for at det blir innhentet miljødokumentasjon av aktuelle produkter i god tid før valg av produkt (EPD- Environmental Product Declaration). Miljødokumentasjonen vurderes i hht ECOproduct-metoden. Produkter med dårligste karakter på ett av de 4 hovedområdene aksepteres ikke uten godkjent avviksmelding.. I praksis viste det seg å være vanskelig å følge det opp, fordi for få produkter hadde en EPD. Innholds av helse- og miljøfarlige stoffer var det letteste å følge opp da, det var relativt lett å få informasjon om produktets stoffinnhold. Det er viktig at utbyggere og entreprenører etterspør EPD er fra produsentene slik at det blir praktisk mulig å stille miljøkrav og sammenligne produkter. Produsentene er lovpålagt å levere den miljødokumentasjonen som blir etterspurt i henhold til Produktinformasjonsloven og bestillere av bygningsprodukter kan i mye større grad enn nå benytte den rettigheten til å få informasjon om miljøegenskapene til produktet de vil kjøpe. Mål: Unngå bruk av materialer fra truede arter og knappe ressurser Byggenæringen forbruker ca 40 av verdens råvareressurser og det er viktig å være kritisk til dette råvareforbruket. Vi vet f,eks at regnskogen er truet av ulovlig hogst og selv etablering av plantasjer kan forårsake tap av regnskog (ved at regnskogen brennes for å rydde plass til plantasjene). Vi vet at det er knapphet på en rekke råmaterialer. Ved å foretrekke fornybare materialer og ved å foretrekke materialer basert på resirkulerte råvarer, vil miljøbelastningen knyttet til ressursbruk reduseres. Det er også viktig å stimulere til at produsentene tilrettelegger produktene sine for fremtidig resirkulering og gjenvinning og slike produkter bør foretrekkes. Forslag til formulering i miljøoppfølgingsplan: Produkter som gir grønt symbol i ECOproduct under Ressurser prioriteres der det er teknisk og økonomisk forsvarlig. Hvordan bruke ECOproduct? På hovedområdet Ressurser har ECOproct kriterier på: Type råmateriale, type og mengde energi (som brukes til produksjon), type avfall og mengde avfall (som genereres når produktet skal avhendes). En EPD for produktet gir alle opplysninger som trengs for å vurdere produktet opp mot de gitte kriteriene. Dette er den vanskeligste parameteren å vurdere på egen hånd, men metodebeskrivelsen gir en bruksanvisning på hvordan dette gjøres. Bruk databasen til å velge mellom alternative produkter ECOproduct er et egnet verktøy til å sammenligne produkter. Til en slik bruk er det klart enklest å benytte databasen til Norsk Byggtjeneste, der ferdig vurderte produkter er samlet. Databasen har en søkerfunksjon som gjør det enkelt å etterspørre f.eks. bygningsplater og få en oversikt over hvilke plater som ligger inne og hvilken score de har på de ulike miljøområdene. Databasen er selvsagt også et godt egnet verktøy til å vurdere et produkt i henhold til krav som foreslått i foregående kapittel. Ved å 10

11 Skjermbilde som viser hvordan man kan sammenligne produkter i ECOproduct databasen (bildet er fra versjon 1. Versjon 2 som legges ut på nett våren 2009 vil ha ny layout men samme funksjonalitet) bruke databasen slipper man å selv innhente dokumentasjon, noe som viser seg å være den vanskeligste og mest tidkrevende utfordringen, og å vurdere den opp mot de ulike kriteriene i metodebeskrivelsen. Man kan søke på ulike bygningstyper med samme funksjon, f.eks. bygningsplater eller isolasjon. Man får da opp profilene til produkter i denne produktgruppen med beste profil først; dvs produkter med flest grønne symboler. Man kan så velge ut et spesifikt produkt og få mer detaljerte opplysninger om dette. Man kan også søke på et navngitt produkt i databasen og se om det ligger inne og hvilken score det har fått. Etterspør dokumentasjon Det er en felles utfordring for hele næringen å fylle opp databasen med ferdig vurderte produkter. Jo flere produkter som ligger inne, jo lettere er det å bruke databasen. Men produsenter trenger en etterspørsel etter EPD er og etter å ligge i databasen for at de skal finne det bryet verdt. 11

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09

Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Miljøriktig materialvalg Fagseminar 11.03.09 Dagens program Presentasjon av bruksanvisning for ECOproduct-verktøyet Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse Presentasjon av ECOproduct databasen med ferdig

Detaljer

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG Miljøinformasjon om materialer og bygningsprodukter Bygger på anerkjente metoder; SFTs risikosetninger osv. Forutsetter en EPD som dokumentasjon av fullstendige

Detaljer

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG

ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG ECOPRODUCT - VERKTØY FOR MILJØBEVISSTE PRODUKTVALG Miljøinformasjon om materialer og bygningsprodukter Bygger på anerkjente metoder; KLIFs risikosetninger osv. Forutsetter en EPD som dokumentasjon av fullstendige

Detaljer

Isolasjonsprodusentenes forening 20.08.201

Isolasjonsprodusentenes forening 20.08.201 Isolasjonsprodusentenes forening 20.08.201 Arne Hammerstad Fagansvarlig plan- og byggeregler Oslo 18.10.2012 Eksempler på funksjonskrav i byggteknisk forskrift (TEK10) 3-12. Produkt med mangel (1) Produkt

Detaljer

ECOPRODUCT. Nytt brukervennlig produktvalgsverktøy v Katharina Th. Bramslev NAL NABU. ECOproduct

ECOPRODUCT. Nytt brukervennlig produktvalgsverktøy v Katharina Th. Bramslev NAL NABU. ECOproduct ECOPRODUCT Nytt brukervennlig produktvalgsverktøy v Katharina Th. Bramslev nytt verktøy Enkel miljøinformasjon om ulike bygningsprodukter Bygger på anerkjente metoder, SFTs risikosetninger osv, Oversetter

Detaljer

MILJØRIKTIG MATERIALVALG. Siv.ing. Katharina Th. Bramslev

MILJØRIKTIG MATERIALVALG. Siv.ing. Katharina Th. Bramslev MILJØRIKTIG MATERIALVALG Siv.ing. Katharina Th. Bramslev PROGRAM Hvorfor miljøriktig materialvalg Krav i FutureBuilt, TEK-krav og Substitusjonsplikt Hvordan velge miljøriktige materialer Generell info

Detaljer

ARBEIDET MED MILJØVENNLIG MATERIALBRUK I NORWEGIAN WOOD. Katharina Th. Bramslev hambra Rådgiver materialbruk Norwegian Wood

ARBEIDET MED MILJØVENNLIG MATERIALBRUK I NORWEGIAN WOOD. Katharina Th. Bramslev hambra Rådgiver materialbruk Norwegian Wood ARBEIDET MED MILJØVENNLIG MATERIALBRUK I NORWEGIAN WOOD Katharina Th. Bramslev hambra Rådgiver materialbruk Norwegian Wood Kvalitetskriterier på materialvalg For de 10 mest brukte produktområdene (skjønnsmessig)

Detaljer

ECOproduct. Arne Hammerstad Fagansvarlig plan- og byggeregler Norsk Byggtjeneste AS

ECOproduct. Arne Hammerstad Fagansvarlig plan- og byggeregler Norsk Byggtjeneste AS ECOproduct Arne Hammerstad Fagansvarlig plan- og byggeregler Norsk Byggtjeneste AS Hva er ECOproduct? ECOproduct er et verktøy for å evaluere en EPD og gir en spesifikk byggevare karakterer under hovedområdene

Detaljer

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013

Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Kjersti Folvik NGBC/ Multiconsult BREEAM-NOR MATERIALKRAV FROKOSTSEMINAR VIRKE 17. 09.2013 Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM-NOR synligjør byggets kvalitetsnivå Bygget

Detaljer

Dokumentasjonskaos Jørgen Gilberg Norsk Byggtjeneste AS

Dokumentasjonskaos Jørgen Gilberg Norsk Byggtjeneste AS Dokumentasjonskaos Jørgen Gilberg Norsk Byggtjeneste AS Eiere Norsk Byggtjeneste AS eies av industri og handel Byggevareindustriens Forening (BVI) Bygningsartikel-Grossisternes Forening s Fond (BGF) BGF

Detaljer

Dokumentasjon av miljøegenskaper en nødvendighet for framtiden

Dokumentasjon av miljøegenskaper en nødvendighet for framtiden Dokumentasjon av miljøegenskaper en nødvendighet for framtiden Silje Wærp silje.waerp@sintef.no Tid for tre - tre for tiden Trondheim, 30. oktober 2008 1 2 Byggesektoren: 40% bransjen Energibruk Produserte

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Innledning... 5

Innholdsfortegnelse. 1 Innledning... 5 Forord ECOproduct er en metode og en database laget for å kunne gjennomføre miljøriktig materiale og produktvalg i et byggeprosjekt. ECOproduct er utviklet gjennom et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk

Detaljer

BREEAM-NOR Nye materialkrav? EPD-Norges Årsmøte 15. Juni 2015 Part of the BRE Trust

BREEAM-NOR Nye materialkrav? EPD-Norges Årsmøte 15. Juni 2015 Part of the BRE Trust Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR Nye materialkrav? EPD-Norges Årsmøte 15. Juni 2015 Part of the BRE Trust Energi Helse og innemiljø Materialer Transport Avfall Ledelse Arealbruk/Økologi

Detaljer

Brukerveiledning. Byggeportalen Byggenormserien, Planserien, pbl for praktikere, Byggkatalogen og ECOproduct. Brukerveiledning Byggeportalen 1

Brukerveiledning. Byggeportalen Byggenormserien, Planserien, pbl for praktikere, Byggkatalogen og ECOproduct. Brukerveiledning Byggeportalen 1 Brukerveiledning Byggeportalen Byggenormserien, Planserien, pbl for praktikere, Byggkatalogen og ECOproduct Brukerveiledning Byggeportalen 1 INNHOLD 1 ADMINISTRASJON AV ABONNEMENTET... 3 1.1 OPPSETT AV

Detaljer

HVORFOR TRENGER VI EPD?

HVORFOR TRENGER VI EPD? HVORFOR TRENGER VI EPD? HVORFOR TRENGER VI EPD? EPD er en forkortelse for Environmental Product Declaration (miljø deklarasjon). EPD utarbeides i henhold til internasjonale ISO-standarder (ISO 14025 /

Detaljer

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for. prosjekterende og utførende

UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for. prosjekterende og utførende UNNGÅ HELSE- OG MILJØSKADELIGE STOFFER I BYGG en veileder for byggherrer, prosjekterende og utførende OM VEILEDEREN // I følge produktkontrolloven skal produkter med skadelige stoffer ikke brukes hvis

Detaljer

Inger Andresen og Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC BREEAM-NOR MATERIALKRAV

Inger Andresen og Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC BREEAM-NOR MATERIALKRAV Inger Andresen og Katharina Bramslev Seniorrådgivere NGBC BREEAM-NOR MATERIALKRAV Building Research Establishment Environmental Assessment Method BREEAM-NOR synligjør byggets kvalitetsnivå Bygget kan utvikles

Detaljer

ECOproduct. Metode for å gjennomføre miljøvennlige material- og produktvalg i byggeprosjekt.

ECOproduct. Metode for å gjennomføre miljøvennlige material- og produktvalg i byggeprosjekt. ECOproduct Metode for å gjennomføre miljøvennlige material- og produktvalg i byggeprosjekt. Krav til datagrunnlag Tredjepartsverifisert miljødeklarasjon (EPD) type III i henhold til: ISO 14025:2006 Miljømerker

Detaljer

BREEAM Nor og produktdokumentasjon

BREEAM Nor og produktdokumentasjon BREEAM Nor og produktdokumentasjon SINTEF Certification, Kontakt- og informasjonsmøte for produktdokumentasjon 06.mars 2012 Silje Wærp Seniorrådgiver SINTEF Byggforsk silje.warp@sintef.no 1 Kategori i

Detaljer

Hva er miljøprogrammering?

Hva er miljøprogrammering? Hva er miljøprogrammering? - Prosessen gjennom et prosjekt - Hvordan fastsette miljømål? - Hvordan forankre og integrere miljømålene? Siv.ing ing.. Katharina Th. Bramslev Premisser for miljøprogrammet

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01

MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01 MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP), VERSJON 01 PROSJEKTNR: 11932 PROSJEKTNAVN: Høgskolen i Telemark DATO for miljømål: 22. mars 2012 Fylles ut av Statsbygg Fylles ut av de prosjekterende 1) MILJØMÅL VEDR ENERGI

Detaljer

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013

BREEAM-NOR prosessnotat. PN.13.3.Mat-1. Gjelder fra 01.04.2013 BREEAM-NOR prosessnotat PN.13.3.Mat-1 Gjelder fra 01.04.2013 Mat 1 punkt 5 - revisjon av A20-listen Klif har innført to nye stoffer på Prioritetslisten TCEP og D4, og disse er nå implementert i A20-listen

Detaljer

Ulike miljømerker og sertifiseringer Eirik Rudi Wærner eiw@hjellnesconsult.no 95865272

Ulike miljømerker og sertifiseringer Eirik Rudi Wærner eiw@hjellnesconsult.no 95865272 Ulike miljømerker og sertifiseringer Eirik Rudi Wærner eiw@hjellnesconsult.no 95865272 Tema: Metoder Verktøy Merkeordninger Eksempler på LCA-tenkning i bransjen TEK-10 TEK 9-1:Generelle krav til ytre miljø

Detaljer

Informasjon om BREEAM NOR og bruk av tre i byggeprosjekter

Informasjon om BREEAM NOR og bruk av tre i byggeprosjekter Informasjon om BREEAM NOR og bruk av tre i byggeprosjekter www.trefokus.no www.treteknisk.no www.treindustrien.no Norwegian Green Building Council ngbc.no Hvorfor BREEAM? BREEAM ble introdusert i det norske

Detaljer

Brød & Miljø - 13.10.2010. Norgips Norge AS. Utvikling av miljøvennlige produkter og god miljødokumentasjon. v. Frank Gulliksen

Brød & Miljø - 13.10.2010. Norgips Norge AS. Utvikling av miljøvennlige produkter og god miljødokumentasjon. v. Frank Gulliksen Brød & Miljø - 13.10.2010 Utvikling av miljøvennlige produkter og god miljødokumentasjon. Norgips Norge AS v. Frank Gulliksen Norgips Norge AS: Kortfakta: Norgips (Tørkop Svelvik kommune) Norges største

Detaljer

Prosjektleder: SB v/ Reidar Søbstad. Miljøansvarlig: SB v/ Reidar Søbstad, Fagressurs Miljø V/ Kirsti Gimnes Are

Prosjektleder: SB v/ Reidar Søbstad. Miljøansvarlig: SB v/ Reidar Søbstad, Fagressurs Miljø V/ Kirsti Gimnes Are YTRE MILJØ 16-06-M Vår dato: Vår referanse: MILJØOPPFØLGINGSPLAN (MOP) NR. 1 for prosjekt 01.12.2015 1115401 HIT L-bygget Prosjektleder: SB v/ Reidar Søbstad Miljøansvarlig: SB v/ Reidar Søbstad,

Detaljer

Bærekraftige bygningsmaterialer - hva er det?

Bærekraftige bygningsmaterialer - hva er det? Bærekraftige bygningsmaterialer - hva er det? Trine Dyrstad Pettersen 08.06.2017 Bærekraftige bygn.matr. Tekna 1 Byggevareindustriens forening noen av medlemmene 2 Bærekraftsbegrepet 3 Hvordan definere

Detaljer

ECOProduct: Metodebeskrivelse. Sigrid Strand-Hanssen, SINTEF Byggforsk Versjon 1.8, 06.06.06

ECOProduct: Metodebeskrivelse. Sigrid Strand-Hanssen, SINTEF Byggforsk Versjon 1.8, 06.06.06 ECOProduct: Metodebeskrivelse Sigrid Strand-Hanssen, SINTEF Versjon 1.8, 06.06.06 Side 1 19.06.2006 Innledning ECOProduct er en metode og en database laget for å kunne gjennomføre miljøriktig produktvalg

Detaljer

BREEAM NOR hvordan pa virker dette valg av byggevarer / Nytt i 2015

BREEAM NOR hvordan pa virker dette valg av byggevarer / Nytt i 2015 Protecting People, Property and the Planet BREEAM NOR hvordan pa virker dette valg av byggevarer / Nytt i 2015 Part of the BRE Trust Energi Helse og innemiljø Materialer Transport Avfall Ledelse Arealbruk/Økologi

Detaljer

BREEAM-NOR Materialer

BREEAM-NOR Materialer BREEAM-NOR Materialer Miljøpåvirkning fra materialer i et livsløpsperspektiv CO2-utslipp gjennom livsløpet Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer Bruk av naturressurser Avgassing til innemiljøet Inneklima

Detaljer

MILJØDOKUMENTASJON OG KLIMAGASSREGNSKAP

MILJØDOKUMENTASJON OG KLIMAGASSREGNSKAP MILJØDOKUMENTASJON OG KLIMAGASSREGNSKAP Workshop miljødokumentasjon og klimagassregnskap Ulla Hahn, FutureBuilt Kg CO2 eq/m2/år Klimagassregnskap bygg 90 80 15 70 60 50 40 47 14 14 Transport i drift

Detaljer

ANSKAFFELSE AV MILJØVENNLIGE BYGNINGSPRODUKTER

ANSKAFFELSE AV MILJØVENNLIGE BYGNINGSPRODUKTER VEILEDER FOR ANSKAFFELSE AV MILJØVENNLIGE BYGNINGSPRODUKTER NORDIC GUIDE TO SUSTAINABLE MATERIALS FORFATTERE: Trine D. Pettersen, Byggevareindustriens forening og Katharina Th. Bramslev, NGBC/Grønn Byggallianse

Detaljer

Miljøoppfølgingsskjema

Miljøoppfølgingsskjema Arkivverkets sentraldepot VEDLEGG 1 Miljøoppfølgingsskjema PROSJEKTNR: 12149 PROSJEKTNAVN: ARKIVVERKET SENTRALDEPOT OG NORSK HELSEARKIV DATO: 2.7.2012 Fylles ut av Statsbygg Fylles ut av de prosjekterende

Detaljer

BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning

BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning Protecting People, Property and the Planet BREEAM-NOR og SINTEF Teknisk Godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon, SINTEF Certification, 10 februar 2016 Kjersti Folvik, Norwegian

Detaljer

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning

Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Kontakt- og informasjonsmøte om produktdokumentasjon 17. nov 2010 Silje Wærp, SINTEF Byggforsk 1 Miljøvurdering i SINTEF Teknisk godkjenning Hvorfor? Hvordan?

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder

Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Helse- og miljøfarlige kjemikalier Substitusjonsplikten 1715 2000 Veileder Innhold Hvordan bytte ut helse- og miljøfarlige stoffer med alternativer som utgjør mindre risiko? s. 4 Substitusjon trinn for

Detaljer

MILJØ- OG KLIMATILTAK INNEN BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING I SPESIALISTHELSETJENESTEN

MILJØ- OG KLIMATILTAK INNEN BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING I SPESIALISTHELSETJENESTEN Prosjektrapport II (2012): MILJØ- OG KLIMATILTAK INNEN BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING I SPESIALISTHELSETJENESTEN MÅL- OG LANGSIKTIGE AMBISJONER 2013 2020 HANDLINGSPLAN 2013 2016 VEILEDNING FOR MILJØRIKTIGE

Detaljer

EPD FOR TREPRODUKTER Massivtre, Limtre, I- bjelke og Iso3

EPD FOR TREPRODUKTER Massivtre, Limtre, I- bjelke og Iso3 EPD FOR TREPRODUKTER Massivtre, Limtre, I- bjelke og Iso3 Silje Wærp, SINTEF Byggforsk Seminar Tre- Miljø-byggeri- Bygg reis deg 22. sept Livsløp for tre Ref. Treindustrien /CEI-Bois Livsløpsvurdering-

Detaljer

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking.

Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Miljøkriterier i konkurranser eller produkter som oppfyller kriteriene for slik merking. Tormod Lien, Markedsrådgiver B2B Stiftelsen Miljømerking Miljø i det offentlige regelverket -II Forskrift om offentlige

Detaljer

ECOproduct. metodikk og web-basert verktøy for miljøinformasjon om bygningsprodukter

ECOproduct. metodikk og web-basert verktøy for miljøinformasjon om bygningsprodukter ECOproduct metodikk og web-basert verktøy for miljøinformasjon om bygningsprodukter Sluttrapport - mai 2006 FORORD... 4 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 MÅL OG RAMMER... 6 Verksted... 6 Offentlig metode...

Detaljer

n o r w e g i a n w o o d n o r w e g i a n w o o d www.stavanger2008.no

n o r w e g i a n w o o d n o r w e g i a n w o o d www.stavanger2008.no n o r w e g i a n w o o d www.stavanger2008.no n o r w e g i a n w o o d - et hovedprosjekt i Stavanger2008 Organisering NORWEGIAN WOOD REFERANSEGRUPPE Representanter for: NAL, Stavanger kommune, Sandnes

Detaljer

N/A. Miljøkrav og inneklimakrav til kjemiske byggprodukter

N/A. Miljøkrav og inneklimakrav til kjemiske byggprodukter Side Pageav of Dato Date Oppdragsgiver Client N/A Utførende enhet/lab. Department/laboratory responsible Tittel Title Miljøkrav og inneklimakrav til kjemiske byggprodukter Dato Date Utarbeidet av Prepared

Detaljer

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as.

Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres. Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no Moe Polyplan AS http://www.moe as. Blir inneklimaet offeret når energiforbruket skal minimaliseres /? Siv.ing. Arve Bjørnli abj@moe as.no http://www.moe as.no Lover og forskrifter Grunnlaget og utgangspunktet for planlegging, prosjektering

Detaljer

Kvalitetsprogram v/ Katharina Th. Bramslev, GBA. GBA-medlemsmøte 11.06.09

Kvalitetsprogram v/ Katharina Th. Bramslev, GBA. GBA-medlemsmøte 11.06.09 Kvalitetsprogram v/ Katharina Th. Bramslev, GBA GBA-medlemsmøte 11.06.09 Felles forventninger felles mål i ett dokument www.hambra.no Hva er et kvalitetsprogram? Overordende målsetninger for byggets kvaliteter

Detaljer

Hvilke fortrinn gir Svanemerket i BREEAM-NOR. Elisabeth Magnus, dr.scient Ekspertkoordinator Nordisk Miljømerking

Hvilke fortrinn gir Svanemerket i BREEAM-NOR. Elisabeth Magnus, dr.scient Ekspertkoordinator Nordisk Miljømerking Hvilke fortrinn gir Svanemerket i BREEAM-NOR Elisabeth Magnus, dr.scient Ekspertkoordinator Nordisk Miljømerking Miljømerkete byggprodukter Småhus, leiligheter og barnehager (10) Ved- og pelletsovner (238)

Detaljer

Anders Nohre-Walldén Teknisk ansvarlig BREEAM-NOR HVEM, HVA, HVOR OG NÅR BRANSJEFORENINGEN BSY MEDLEMSMØTE 10-11. OKTOBER 2013

Anders Nohre-Walldén Teknisk ansvarlig BREEAM-NOR HVEM, HVA, HVOR OG NÅR BRANSJEFORENINGEN BSY MEDLEMSMØTE 10-11. OKTOBER 2013 Anders Nohre-Walldén Teknisk ansvarlig BREEAM-NOR HVEM, HVA, HVOR OG NÅR BRANSJEFORENINGEN BSY MEDLEMSMØTE 10-11. OKTOBER 2013 Hvem Norwegian Green Building Council Etablert i september 2010 Høyne miljøstandarden

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSPLAN NR. 2 FOR PROSJEKT SVV STEINKJER KONTORSTED:

MILJØOPPFØLGINGSPLAN NR. 2 FOR PROSJEKT SVV STEINKJER KONTORSTED: Vår dato: 01.07.2013 Vår referanse: Prosjektleder: Inger-Johanne Tollaas Miljøansvarlig: Inger-Johanne Tollaas MILJØOPPFØLGINGSPLAN NR. 2 FOR PROSJEKT 12247 SVV STEINKJER KONTORSTED: Ansvar for

Detaljer

Miljøstrategi

Miljøstrategi Miljøstrategi 2016-2020 1 1. Miljøpolitikk i Omsorgsbygg Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive

Detaljer

STorefjell 7.-8. mars 2007 INNEKLIMA OG NYE ENERGIREGLER. Senioringeniør Sigurd Hoelsbrekken BE

STorefjell 7.-8. mars 2007 INNEKLIMA OG NYE ENERGIREGLER. Senioringeniør Sigurd Hoelsbrekken BE STorefjell 7.-8. mars 2007 INNEKLIMA OG NYE ENERGIREGLER Senioringeniør Sigurd Hoelsbrekken BE Inneklima er så mye... som henger sammen! Funksjonsbaserte Bygg Samspill mellom Bygningsutforming, Installasjoner

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt

Helse, miljø og sikkerhet Oversikt Helse, miljø og sikkerhet Oversikt HMSdatablader Merke regler- Arbeids miljø- Stofflisten og andre lister Symboler og forkortelser Forskrift om Klassifisering av stoffer og stoffblandinger Advarselssetninger

Detaljer

Nei Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 17.2 Forrige kontroll:

Nei Utslippstillatelse av: Antall sider i rapporten: 5. Bransjenr. (NACE-koder): 17.2 Forrige kontroll: 1 Rapport nr.: 2007.101.I. SFT Virksomhet: Røros Tweed AS Bedriftsnummer: 923 250 182 Virksomhetens adresse: EMAS-registrert: ISO-1400-sertifisert: Tollef Bredalsvei 8 7374 Røros Nei SFTs saksnr.: Anleggsnummer:

Detaljer

Miljøvurdering av materialer

Miljøvurdering av materialer Miljøvurdering av materialer - initiativ for forenklet materialinformasjon Hvilke verktøy y har vi i dag Mal for miljødeklarasjoner www.nho.no/miljo Miljøriktig valg av byggevarer Statsbyggs veiledning

Detaljer

Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare?

Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare? Fødestuer: Hvor mange «laken» kan man spare? Og hva har laken med miljø å gjøre? Bomull Bomull Viskose Non-Woven Renhold og desinfeksjon Utfordring med dagens løsninger Tidkrevende rengjøring Problemer

Detaljer

Nye Oslo lufthavn effekten av innovative anskaffelser

Nye Oslo lufthavn effekten av innovative anskaffelser Nye Oslo lufthavn effekten av innovative anskaffelser Grønt Byggskifte 28.3.17 Ole Jørgen Holt Hanssen, Avinor Oslo lufthavn Avinorkonsernets samfunnsoppdrag Utvikle og drive et sikkert, effektivt og bærekraftig

Detaljer

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø

Miljøerklæring. Økende bevissthet på miljø Miljøerklæring 2014 Økende bevissthet på miljø Forbrukere og myndigheter fokuserer mer og mer på bruken av kjemikalier i industrien, og nødvendigheten av å ivareta miljø og vår egen helse. Her følger informasjon

Detaljer

Nytten av EPD (Environmental Product Declaration) for byggevarer i norsk og europeisk sammenheng. Dagfinn Malnes, NHO og EPD-Norge, 7.

Nytten av EPD (Environmental Product Declaration) for byggevarer i norsk og europeisk sammenheng. Dagfinn Malnes, NHO og EPD-Norge, 7. Nytten av EPD (Environmental Product Declaration) for byggevarer i norsk og europeisk sammenheng Dagfinn Malnes, NHO og EPD-Norge, 7. januar 2014 Organisering av EPD-Norge EPD-Norge styresammensetning

Detaljer

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Skanska Globalt Europa, USA og Latin Amerika 55000 ansatte > 100 år i Norge Ca. 4400 ansatte

Detaljer

Verktøy for miljøprogrammering

Verktøy for miljøprogrammering Verktøy for å sikre miljøkvaliteter: Forenkler arbeidet med definere miljømål med gode indikatorer og relevante ytelseskrav Innlegg på Grønn Byggallianses konferanse: Morgendagens eiendomsmarked 19.oktober

Detaljer

MILJØOPPFØLGINGSSKJEMA

MILJØOPPFØLGINGSSKJEMA 1606M MILJØOPPFØLGINGSSKJEMA Vår dato: 11.12.2012 Vår referanse: PROSJEKTNR: 11954 PROSJEKTNAVN: HiNT Røstad. Kantineprosjekt i Nylåna PROSJEKTFASE: Byggefasen Fylles ut av Statsbygg Fylles ut

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

målfastsettelse hambra/grønn Byggallianse

målfastsettelse hambra/grønn Byggallianse Utarbeidelse av kvalitetsprogram målfastsettelse Katharina Th Bramslev Katharina Th. Bramslev hambra/grønn Byggallianse Kvalitetskriterier i FutureBuilt 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra transport,

Detaljer

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den:

De viktigste egenskapene for en svanemerket bolig er at den: SVANEMERKET BOLIG Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av mulig heter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt deg selv, familien

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader

FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader Vi gir deg dokumentasjonen du trenger... FDV dokumentasjon HMS sikkerhetsdatablader automatisk ved bestilling! - levert av cobuilder Neumann gir deg muligheter... Vår hovedfokus er mot den profesjonelle

Detaljer

Vi tar det ekstra skrittet. Casco og miljøet

Vi tar det ekstra skrittet. Casco og miljøet Vi tar det ekstra skrittet Casco og miljøet Ansvarlige valg hele veien Hos Casco er helse- og miljøspørsmål ikke bare flotte ord det er en viktig del av det vi arbeider med og har store konsekvenser for

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

SINTEF Teknisk Godkjenning og miljøvurdering av byggematerialer

SINTEF Teknisk Godkjenning og miljøvurdering av byggematerialer SINTEF Teknisk Godkjenning og miljøvurdering av byggematerialer Seminar om "grønne" innkjøp av bygg og byggevarer Jan Olav Hjermann SINTEF CerCficaCon 3. November 2015 1 Temaer Kort om Miljøvurdering av

Detaljer

Miljødeklarasjoner (EPD) for stålkonstruksjoner

Miljødeklarasjoner (EPD) for stålkonstruksjoner Miljødeklarasjoner (EPD) for stålkonstruksjoner Ved Michael M. Jensen, Masterkandidat Program for Industriell Økologi Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Michael M. Jensen - Hva

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

Veitvet barne- og ungdomsskole: Strategi for integrert energiog

Veitvet barne- og ungdomsskole: Strategi for integrert energiog 1 (6) Veitvet barne- og ungdomsskole: Strategi for integrert energiog miljødesign Innledning Prosjektering av bygg med høye energi- og miljøambisjoner krever ofte mer, eller en annen kompetanse, og en

Detaljer

PRODUCTXCHANGE I VEIDEKKE

PRODUCTXCHANGE I VEIDEKKE PRODUCTXCHANGE I VEIDEKKE Kompetanseseminar ProductXchange 15-10-2015 Ole Jakob Nes, Innkjøpssjef Veidekke Entreprenør AS Pia Kruse, Miljøleder Veidekke Entreprenør AS Odd Inge Aaheim, HMS-Sjef Veidekke

Detaljer

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1

Energibruk TEK 8-2. TEK Helse og miljø - Energibruk 1 Energibruk TEK 8-2 Byggverk med installasjoner skal utføres slik at det fremmer lavt energi- og effektbehov som ikke overskrider de rammer som er satt i dette kapittel. Energibruk og effektbehov skal være

Detaljer

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011

Policy vedrørende miljøriktige innkjøp for Innkjøpsgruppen. Side 1 av 5 19.05.2011 Definisjoner Innkjøpsgruppen er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom selskapene ISS Facility Services AS, Nordic Choice Hotels AS og Umoe Restaurant Group AS. Formål og omfang Innkjøpsgruppen skal

Detaljer

Produktdokumentasjon Bygg og Anlegg 2009

Produktdokumentasjon Bygg og Anlegg 2009 Produktdokumentasjon Bygg og Anlegg 2009 Regelverk Internkontrollforskriften Produktkontrolloven: Substitusjonsplikten Produktforskriften Forbudte og regulerte stoffer og produkter Reach Datablad Kandidatlisten

Detaljer

Oppfølging av kvalitetskriterier i Norwegian Wood. rådgiver Katharina Th. Bramslev hambra

Oppfølging av kvalitetskriterier i Norwegian Wood. rådgiver Katharina Th. Bramslev hambra Oppfølging av kvalitetskriterier i Norwegian Wood rådgiver Katharina Th. Bramslev hambra DOKUMENTASJONSKRAV I NORWEGIAN WOOD-PROSJEKTER RAMMESØKNAD IGANGSETTINGS- TILLATELSE PROGRAMMERING SKISSEPROSJEKT

Detaljer

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking

Miljøhensyn i praksis. Tormod Lien Miljømerking Miljøhensyn i praksis Tormod Lien Miljømerking Før Nå Miljømerking og miljøledelse forenkler og effektiviserer innkjøper slipper å utvikle egne krav - kravene ligger til grunn for sertifisering innkjøper

Detaljer

MILJØRIKTIG MATERIALVALG. Siv.ing. Katharina Th. Bramslev

MILJØRIKTIG MATERIALVALG. Siv.ing. Katharina Th. Bramslev MILJØRIKTIG MATERIALVALG Siv.ing. Katharina Th. Bramslev PROGRAM Hvorfor miljøriktig materialvalg Krav i FutureBuilt, TEK-krav og Substitusjonsplikt Hvordan velge miljøriktige materialer Generell info

Detaljer

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010

Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Nordisk Miljømerking, Svanen Norsk Innemiljøorganisasjon - fagmøte, 29. april 2010 Elisabeth Magnus, Nordisk kriteriesjef for bygg og oppvarming SVANEMERKET IVARETAS HENSYN TIL INNEKLIMA? Hva er Svanemerket

Detaljer

Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse

Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning. Katharina Bramslev Grønn Byggallianse Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning Katharina Bramslev Grønn Byggallianse TEK10: Miljøkrav til materialer Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning..

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER

NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NORGES STØRSTE OG LEDENDE FORMIDLER AV: BYGGEVAREDATA DOKUMENTASJON BYGGEREGLER NOBB - Norsk Varedatabase for byggenæringen ByggDok - Sluttdokumentasjon på en enkel måte ECOproduct - Miljødatabase for

Detaljer

Nytt universitetssykehus St. Olavs Hospital BYGG & MILJØ. Direktør Bjørn Remen. 11.03.2013 Bjørn Remen

Nytt universitetssykehus St. Olavs Hospital BYGG & MILJØ. Direktør Bjørn Remen. 11.03.2013 Bjørn Remen BYGG & MILJØ Direktør Bjørn Remen 11.03.2013 Bjørn Remen Ferdig utbygd 2013 St. Olavs Hospital viktige miljøelementer Sykehusets plassering i byplansammenheng. Gunstig ift.: Bynært Kollektivtrafikk Gang

Detaljer

Dato for oppfølg ing. Referanse til dokumentasjon som viser måloppnåelse eller planer og prosedyrer som skal lede til måloppnåelse

Dato for oppfølg ing. Referanse til dokumentasjon som viser måloppnåelse eller planer og prosedyrer som skal lede til måloppnåelse MOP må tilpasses hvert prosjekt. Miljømål må skrives mer utførlig og dersom dokumentet skal benyttes av eksterne i prosjekt. MOP skal oppdateres jevnlig og minimum ved oppstart, midtveis og til slutt i

Detaljer

Miljødokumentasjon av byggematerialer, MIKADO-prosjektet

Miljødokumentasjon av byggematerialer, MIKADO-prosjektet Miljødokumentasjon av byggematerialer, MIKADO-prosjektet Kjersti Folvik Tre Miljø Innovasjon TREFF Tre For Fremtiden 21. og 22. oktober 2008 Radisson SAS Airport Hotel, Gardermoen 1 Byggsektoren: 40% bransjen

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO 9001 Godkjenner: Ernst Kalseth Godkjent: 11.02.2009 Side: 1 av 8 Formål og omfang Formålet med denne prosedyren er å ha et system som sikrer identifisering og regelmessig risikovurdering av risikoforhold som

Detaljer

Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall

Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall Vedlegg til pkt. 2 Drift: Håndtering av farlig avfall Oversikt over mengde avfall Virksomheten har god oversikt over innlevert mengde avfall. Følgende diagram 1 viser en oversikt over innleverte mengder

Detaljer

Innkjøp og miljø. Tormod Lien Miljømerking

Innkjøp og miljø. Tormod Lien Miljømerking Innkjøp og miljø Tormod Lien Miljømerking Men hva er behovet? Kloden: Bedre miljø og bedre helse Dere: Få levert miljøløsninger Dere: Mindre dokumentasjonsbyrde Leverandører: Forutsigbarhet og mindre dokumentasjonsbyrde

Detaljer

MILJØSTRATEGI

MILJØSTRATEGI MILJØSTRATEGI 2016-2020 1 Miljøpolitikk i Omsorgsbygg 2 Miljømål for Omsorgsbygg 2016-20 Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og for valtning av

Detaljer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO Nytt regelverk for offentlige anskaffelser på høring hva blir kravene og vektlegging av miljødokumentasjon? Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO En grønn gavepakke EU-direktiv 2014/24/EU 2 Historikk Tronslin-utvalget

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i bygge- og anleggsprosjekter

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i bygge- og anleggsprosjekter IVAR Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) i bygge- og anleggsprosjekter Forslag til kravtekster i tilbuds- og anbudsdokumenter Utarbeidet juni 2010 Revidert februar 2013 2 / 8 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Beskrivelse av løsning/tiltak/ gjennomføring. Fungerende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar dette. Miljøhandlingsplan

Beskrivelse av løsning/tiltak/ gjennomføring. Fungerende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar dette. Miljøhandlingsplan MILJØOPPFØLGINGSPLAN FASE: FORPROSJEKT 1.1 Det skal utpekes en miljøansvarlig hos byggherre PD (HFHF) Fungerende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar dette. Eksisterende miljøansvarlig hos byggherre ivaretar

Detaljer

Bærekraftige materialvalg. Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015

Bærekraftige materialvalg. Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015 Bærekraftige materialvalg Elisabeth Magnus Klimax 1. oktober 2015 2 3 Kriteriene for småhus, leilighetsbygg og barnehager Revideres nå Høring frem til 24. august 2015 Nye kriterier (versjon 3) blir vedtatt

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EEC, korrigert ved 2001/58/EF - Norge Aquanta XTR Kode 111099E Versjon 1 Utgitt dato 18 Januar 2007 1. Identifikasjon av kjemikaliet og

Detaljer

Miljødeklarasjoner for trelast

Miljødeklarasjoner for trelast Miljødeklarasjoner for trelast Treforsk seminar, Bygg Reis Deg Lillestrøm, 22. september 2009 Catherine Grini 1 Livsløp for tre Ref. Treindustrien /CEI-Bois 2 Inngangsfaktorer Ressurser (eks. skog, malm,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo Produktnavn: Equitone Materia Side: 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Bruk: Leverandør: Equitone Materia Fasadekledning Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222,

Detaljer