Til sammen utgjør planområdet ca. 21 daa (inkl. vei- og byggeområde).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til sammen utgjør planområdet ca. 21 daa (inkl. vei- og byggeområde)."

Transkript

1 LINDEBERG - FORSLAG TIL REGULERING REDEGJØRELSE FOR PLANINITIATIV Sivilarkitekter MNAL Rådhusgaten Oslo Tlf: Fax: BAKGRUNN OG MÅLSETTING Planområdet ligger på Lindeberg i Groruddalen (Bydel Alna), i tilknytning til Lindeberg nærsenter med T-banestasjon og bussholdeplass. Senterområdet ble utbygget på slutten av 1970-tallet og består av handels- og boligbebyggelse samt legesenter, alt organisert rundt torget på Lindeberg. Kjøreadkomst og parkering ligger på nordvestsiden av senteret. Områdene omkring domineres av boligbebyggelse, hovedsakelig boligblokker, men også noe mindre rekkehusbebyggelse. Planområdet grenser til store friområder i sørøst som flyter over i Østmarka. Senteret ligger på et høydedrag og gir vidt og åpent utsyn i vestlig retning samt mot friområdet. Området har i dag endel klare utfordringer og uutnyttede muligheter: Nærsenteret er utdatert og dårlig besøkt. Tjenestetilbudet er svært begrenset. Parkeringen ligger lite tilgjengelig i forhold til handelsarealene. Bebyggelsen er mangelfullt vedlikeholdt og til dels i teknisk dårlig forfatning. Senteret trenger revitalisering og modernisering. Eiendommene omkring torget som ligger tett på t-bane og servicetilbud samt grenser til de store friområdene i øst. Senterområdet vurderes å ha et stort potensiale for boligfortetting. Området på vestsiden av nærsenteret domineres i dag av plasskrevende veilanlegg og parkering. Området ligger solrikt og åpent og egner seg godt for nye bolig. Det påpekes av flere, deriblant bydelen, at det er et stort problem med bilkjøring på gangveinettet omkring senteret, bl.a. i tilknytning til Lindeberg skole samt legesenteret som ligger uheldig plassert på sørøstsiden av torget og gangveien. Planforslaget utarbeides på vegne av Lindeberg Utvikling AS. Til sammen utgjør planområdet ca. 21 daa (inkl. vei- og byggeområde). OVERORDNET GREP / PLANIDÉ Plangrepet består i grove trekk av følgende: Omlegging av kjøreveisystem omkring og til Lindeberg senter. Boligutvikling på dagens parkeringsteiger (område A / B). Parkering innunder, både for boliger og handel Ny inngang / vertikalforbindelse på vestsiden av nærsenteret, for smidig forbindelse mellom handel, parkering, buss og gangtrafikk fra vest. Ny boligblokk over t-banebygg, nordøst for torg (område D). Eksisterende bygg rives over bakken og erstattes med en mer enhetlig base i to etasjer for handel, T-banenedgang og helsesenter. Ny boligblokk på sørøstside av torg (område E). (Erstatter dagens legesenter). Publikumsrettet bydelstilbud, event. noe handel på torgplan. Nytt grøntdrag sørvest for dagens parkeringsteiger. Utvidet og utbedret torg. K:\ Lindeberg nærsenter og boliger\dok\planinitiativ\redegjørelse_planinitiativ.docx Jørn Narud BArch (Manch) MNAL Gudmund Stokke BArch (Manch) MNAL Ole Wiig BA (Manch) MArch (Harvard) MNAL RIBA FRIAS Siri Bakken Siv. ark. MNAL Tore Schjetlein Siv. ark. MNAL Gudmund Stenseth Siv. ark. MNAL Design Coordinator: Mirjana Grahovac Dipl Ing Arch

2 Veiløsning og parkering Eksisterende og planlagt veisystem fremgår av vedlagte diagrammer som er utarbeidet av prosjektets trafikkrådgiver, Norsam AS v/ Anton Bakken. Kjøreveisystem Dagens veisystem gir ikke mulighet for gjennomkjøring mellom nord- og sørsiden av Lindeberg annet enn for buss, beredskapskjøretøy og biler med særskilt tillatelse. Forbindelsen er stengt med bom ved senteret for å hindre snikkjøring gjennom området ved stor trafikk på E6. Løsningen begrenser tilgjengeligheten i nærområdet og er i tillegg plasskrevende med to snuplasser for ordinær trafikk. Det er et mål å øke grønne arealer ved å redusere omfanget av asfalterte flater. Veisystemet foreslås forenklet ved å knytte sammen Jerikoveien og Lindebergveien på østsiden av parkeringsteigene med kun en kjøregate fram til senterområdet. Det etableres snuplass ved senteret med bussholdeplass nær T-banestasjonen. Løsningsprinsippet er presentert i møte med Bymiljøetaten (BYM). Etatens har gitt sin foreløpige støtte til forslaget, se deres forhåndsuttalelse av som ligger vedlagt planinitiativet. BYM ber om at det dimensjoneres for mulig snuplass i tilfelle det likevel oppstår behov for fremtidig bom som følge av hyppig snikkjøring mellom Jerikoveien og Lindebergveien. Snuplass er vist stiplet i vedlagte takplan. T-bane og buss Området har både T-banestasjon (linje 1 og 2) og bussholdeplass (linje 25 og 79). Bussholdeplassen foreslås flyttet, uten å øke avstanden til T-banestasjonen. Gangforbindelsen mellom bussholdeplass og T-banestasjon forbedres / tydeliggjøres. Gang- og sykkelveier Dagens gangveissystem opprettholdes med enkelte tilpasninger: Dagens gangvei gjennom parkeringsteiger er erstattet med tosidig fortau langs Jerikoveien samt gangvei gjennom nytt grøntdrag på sørvestsiden av parkeringsteigene. Dagens gangforbindelse mellom nærsenteret og T-banebygget er vist bygget igjen med lettere gangforbindelse. Forbindelsen er tenkt døgnåpen og med dører på begge sider, tilrettelagt for enkel passering. For å sikre en god og forskriftsmessig forbindelse til torget, bl.a. for syklister, er det vist ny gangvei på sørvestsiden av nærsenteret (ved dagens varemottak). Gangveien Jerikostien beholdes uendret inn mot torget fra begge sider. Fra nordøstsiden er gangveien vist delvis overbygget av ny bebyggelse. Frihøyden muliggjør fremkommelighet for beredskapskjøretøyer, renovasjon etc. Gangveissystemet bør kunne bli merkbart mindre utsatt for uønsket kjøring gjennom flytting av legesenter og klarere definerte skiller mellom kjøreområde (ved dagens varemottak) og gangveissystem. Byggeområder Handel / andre publikums tjenester Dagens handelstilbud utgjør til sammen ca m2. Det er ikke tenkt særlig utvidelse av dette arealet, men arealene er vist noe omdisponert slik at alle handelsfunksjoner blir lokalisert rundt torget. Handelstilbudet er bl.a. vist noe utvidet i t-banebygget. Det er også vist en klimatisert forbindelse mellom de to handelsområdene for å knytte funksjonene tettere sammen.

3 Publikumsrettede bydelsfunksjoner, som i dag er lokalisert i legesenterbebyggelse, er plassert på torgplan innunder ny boligbebyggelse på område E, eventuelt sammen med noe handelsvirksomhet. Helsesenter Et noe utvidet lege- / helsesenter er foreslått plassert i 2. etasje over T-banenedgangen. Plasseringen ligger nærmere offentlig kommunikasjon, parkering og tilfredsstillende kjørevei, noe som betyr redusert trafikkfare i forhold til dagens situasjon. Boliger Det er vist nye boliger på følgende steder i planen (se illustrasjoner, s.1, 2 for områdebetegnelser): Område A/B: Boligene er samlet i to volumer; en lengre lamell vinkelrett på nærsenteret og en mindre blokk vis-a-vis nærsenteret. Boligene henvender seg mot grøntområdet, utsynet og lyset i sørvest. Boligene er løftet fra bakken i nedre del mot nordvest for å redusere barrierevirkningen samt lette inntrykket i forholdet til omgivelsene. Dette muliggjør også gangforbindelse på tvers innunder bebyggelse. Området er vist med to varierende utnyttelser (se vedlagte 3D-illustrasjoner, s.8): Alternativ 1: høyere volum mot E6 og nedtrappende høyde mot senteret og friområdet, men med lett og åpen base. Alternativ 2: bebyggelse trapper seg ned i høyde mot E6 (følger mer naturlig terreng). Noe tettere base. (Høyder er vist innenfor 28 meter over gjennomsnittlig terreng) Område D: Leiligheter med utsyn både mot torg og Østmarka samt med direkte forbindelse til T-bane og servicetilbud. Boenhetene har lysinnfall fra to sider eller vender mot sydvest. Uteoppholdsareal er vist på tak over t-banebebyggelse, både mot torg og bak boliglamellen, med utendørs trappeforbindelse mellom de to uterommene. Det er også vist rampe fra takterrasse over til friområdet på den andre siden av Jerikostien. Område E: Leiligheter med utsyn både mot torg og Østmarka. Ligger tilgrensende store friområder, uten noen form for fysisk hindring i mellom. Boenhetene har lysinnfall fra to sider eller vender mot nordvest (orientering tilsvarende de fleste av dagens boligblokker i området). Bebyggelsen er løftet fra terreng i sørvestre ende for å tilpasse seg naturlig trebevokst kolle. Hevingen bidrar til å bringe eksisterende naturområde inn på torget. Utomhus Torg Torget er vist utvidet i størrelse og planlegges vesentlig opprustet og forgrønnet. Det er også vist et mindre innendørs møteplass i forbindelse med den planlagte handelsutvidelsen i t-banebygget. Uteoppholdsareal for boliger Fjerning av adkomstveien opp til senteret, i forlengelse av Lindebergveien, muliggjør større sammenhengende grøntarealer foran de planlagte boligene på område A / B. Det er også planlagt solrike uteoppholdsarealer på dekkene over parkeringsanlegget. Naturlig

4 terreng vokser seg delvis inn på disse dekkene. I tillegg vurderes noe terrengbearbeiding for å mykne overgangene opp mot uteområdene over parkeringen. Det er planlagt solrike terrasser på takene over boligbebyggelsen. I tillegg vil samtlige leiligheter få privat balkong, alternativt fransk balkong for de minste boenhetene. Innenfor planområdet ønskes det tilrettelagt for en stor boligtetthet som vi mener kan forsvares gjennom en optimal t-banenærhet, lys og luftig lokalisering og med sjeldent store friarealer grensende til. Boligene er vist med noe mindre uteoppholdsareal innenfor egen eiendom enn det kommunen generelt anbefaler (illustrasjoner viser en gjennomsnittlig MUA på ca. 30 m2 pr. boenhet inkl. takterrasser og balkong). Vi mener at nevnte forhold likevel sikrer en meget god bokvalitet, både i forhold til luftig utsyn fra boenhetene og ved opphold utendørs, innenfor egne eller offentlige uterom. Støy E6 ligger sørvest for Lindeberg. Veien ligger en god del lavere enn planområdet. I tillegg er det mellom E6 og Jerikoveien / Lindebergveien etablert langsgående næringsbebyggelse, bl.a. for støyskjerming av boligområdene bak. Brekke & Strand er engasjert som støyrådgivere på prosjektet og er i ferd med å vurdere om planlagt boligbebyggelse er tilfredsstillende løst eller om det må gjøres avbøtende tiltak for å skjerme noe mer mot støy. Eierstruktur og eiendomsforhold Planområdet utvikles av Lindeberg Utvikling AS, etter avtale med Lindeberg Nærsenter AS som igjen eies av Norgesgruppen ASA. Lindeberg Nærsenter AS har gjeldende festeavtale på følgende eiendommer som eies av Oslo kommune: gnr/bnr. 113/52 seksjon 1, 113/53, 113/54, 113/55 og 113/56. Lindeberg Utvikling AS er i positiv dialog med KTP for samarbeid om utviklingen av deres eiendom i bakkant av gnr/bnr. 113/53 (del av større kommunal eiendom med gnr/bnr.113/12) Videre har Lindeberg Utvikling AS en løpende kontakt med kommunen v/ Eiendom- og byfornyelsesetaten om ervervelse av øvrige eiendommer innenfor planområdet (ekskl. kommunal veigrunn) samt tilpassing av eiendomsgrenser mot de store friområdene. Utnyttelse Viste illustrasjoner tilsvarer følgende arealutnyttelse og fordeling: (Arealer for nybygg. Eksist. nærsenter er ikke medtatt her): Handel: Andre publikumsrettede funksjoner: (Helsesenter, bydelstilbud, T-banenedgang) Boligformål: Parkeringsanlegg: Samlet utnyttelse nybygg: ca m2 ca m2 ca m2 ca m2 ca m2 Samlet handelsareal i dag (inkl. nærsenter): ca m2 Samlet handelsareal planlegges i samme størrelsesorden som i dag. Antall nye boenheter innenfor planområdet: ca. 270

5 VEDLEGG Illustrasjonsprosjekt (dat ): Oversiktsplan, dagens situasjon Situasjonsplan / takplan Bakkeplan Typisk boligplan Snitt Miljøskisser 3D-illustrasjoner Sol / skyggediagrammer Trafikkdiagrammer (fra Norsam AS) Brev fra Bymiljøetaten av

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast Ormsund Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013 Skisseutkast Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter forutgående tilbudskonkurranse

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1

MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 MULIGHETSSTUDIE TANGENVIKA- FASE 1 OPPDRAGSNUMMER 257081 1 (30) -14 Sweco Fornebuveien 11 Pb 400 NO-1327 Lysaker, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks +47 67 125840 www.sweco.no Sweco Norge AS Org.nr:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

E18 Lysaker - Slependen

E18 Lysaker - Slependen Kommunedelplan med konsekvensutredning FORNEBU LYSAKER STRAND HØVIK RAMSTADSLETTA BLOMMENHOLM SANDVIKA SLEPENDEN April 2014 E18 Lysaker - Slependen Tilleggsnotat beskrivelse av optimalisert løsning Tilleggsrapport:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2

NOTAT 1 INNLEDNING 2 SITUASJONSBESKRIVELSE OG PLANSITUASJON VURDERING AV AREALBRUK - KVELLUREN. Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 Utvalg for byutvikling 16.06.10 sak 74/10 vedlegg 2 NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Sandnes Kommune 522655 Arealvurdering - Priortomten Del: Dato: 2009-11-27 Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ivar Fett Lasse

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GBN. 17/9, SILJAN SENTRUM PLANBESKRIVELSE forslag 17.06.15 1. Bakgrunn Planforslag fremmes på vegne av Rose Eiendom AS. Hensikten med planforslaget er å legge til rette

Detaljer

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene:

fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: fokusområder Påfølgende kapittel tar for seg de overordnede temaene: byens offentlige rom blågrønne strukturer bebyggelse handels- og næringsutvikling samferdsel byens offentlige rom byens funksjon Byen

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane

Baneløsning på nedre Romerike. Traséutredning for T-bane T. og lokalbane i Forord Det har vært gjennomført flere utredninger som omhandler bane til Ahus og ulike tverrforbindelser med bane mellom linje 5 til Vestli og linje 2 til Ellingsrudåsen. Denne utredningen er en videreføring

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer