Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo"

Transkript

1 Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon Organisasjonsnummer NO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: 2013/ M-FO Saksbehandler: Ingvil Grande Direktetelefon: Dato: Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Fylkesmannen i Oslo og Akershus har behandlet ferdig søknad fra Franzefoss AS som søker om utvidet aktivitet på gjenvinningsanlegget i Haraldrudveien 34 i Oslo kommune. Fylkesmannen gir tillatelse etter forurensningsloven på fastsatte vilkår. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt. Bedriften skal betale et gebyr på kroner ,- for vår behandling av søknaden, jamfør forurensningsforskriften kapittel 39. Vedtaket om utslippstillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at brevet er mottatt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til søknad datert og tilleggsopplysninger , og , samt opplysninger fremkommet under saksbehandlingen. Franzefoss AS søker om mottak av nye avfallstyper og aktiviteter på anlegget i Haraldrudveien 34 gbnr. 139/289 i Oslo kommune. Bakgrunn Franzefoss AS driver i dag mottak, omlasting og mellomlagring av avfall i henhold til to tillatelser som ble utstedt til: - Miljøtransport i Haraldrudveien 16 (kommunen endret senere nummeret til 34). Tillatelse til mellomlagring av farlig avfall, datert Miljøtransport i Haraldrudveien 34. Tillatelse til omlasting, sortering og mellomlagring av avfall, datert og sist endret Franzefoss AS søker om endring i sine tillatelser for anlegget i Haraldrudveien 34. De opplyser om at de ønsker å være en totalleverandør for avfall og at behov hos kunder gjør at de søker om mottak av nye avfallstyper. Franzefoss AS ønsker også å redusere antall transporter til biogassanlegget i Nes ved å laste om og benytte større enheter for matavfall.

2 I forbindelse med utvidet aktivitet i Haraldrudveien 34 ser Fylkesmannen det som hensiktsmessig å vurdere alle aktiviteter på anlegget under ett. Fylkesmannen vil derfor utarbeide en ny samlet tillatelse for alle aktiviteter Franzefoss Gjenvinning AS har i Haraldrudveien 34, og vil da tilpasse tillatelsen mer i tråd med måten anlegget driftes på i dag. Søknaden Franzefoss AS søker om tillatelse til: Kverning av rent og behandlet trevirke Kverning av impregnert- og kreosotbehandlet trevirke og farlig fast byggavfall sammen med restavfall Mottak og omlasting av matavfall Mottak og omlasting av drikkevarer Økt mengde lagret farlig avfall Behandling av EE-kabler Mellomlagring av smittefarlig avfall Mottak og behandling av vindusruter med PCB og klorparafiner Det søkes om årlig mottak og kverning av henholdsvis tonn impregnert trevirke og tonn farlig fast byggavfall, samt mottak og omlasting av tonn matavfall, liter drikkevarer og 500 tonn smittefarlig avfall. Vedtak Fylkesmannen gir Franzefoss AS ny tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall i Haraldrudveien 34 gbnr. 139/289 i Oslo kommune. Tillatelse er gitt med hjemmel i forurensningsloven 11 og 29. Vilkår er satt jamfør 16 i samme lov. Tillatelsene som er gitt Miljøtransport og og endret trekkes tilbake i medhold av forurensningsloven 18. Fylkesmannen gir Franzefoss AS dispensasjon, jamfør 10 i forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. til omlasting og mellomlagring av inntil 500 tonn smittefarlig avfall per år. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Det er satt vilkår til tillatelsen. Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. At forurensning er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jamfør forurensningsloven 56. Høring Høringsbrev er sendt til berørte parter og saken ble også lagt ut på Fylkesmannens nettsider. Det kom inn 6 uttalelser. Vi gir her en kort oppsummering av innholdet i uttalelsene:

3 Ulven AS Uttaler at de er svært negative til den forurensningen, særlig i form av støv, som kommer fra anlegget i Haraldrudveien 34 i dag. Ulven AS eier en rekke eiendommer i området og ønsker en transformasjon av dette til en komplett bydel med næring og boliger. Slik som Franzefoss driver i dag opplever de at en utvidelse av virksomheten ikke er forenelig med den ønskede omleggingen. Eik Multimaskin AS Fremholder at kverning av avfall har økt støvproblemet i området betydelig og at området har utviklet seg i negativ retning pga. økt belastning for nærmiljøet. De vil ikke akseptere kverning av avfall i Haraldrudveien 34. Næringsforeningen Oslo Nord 33 private grunneiere i Nedre del av Groruddalen De henviser til daglige støvplager i området «det henger en grå støvsky over gjenvinningsanlegget». Oslo Nords medlemsbedrifter opplever en stor belastning med støvplager og de mener at virksomheten er uforenelig med den planlagte utviklingen av området. De ber om at det ikke gis tillatelse til utvidelse av virksomheten til Franzefoss. Anne Mette Bjerknes på vegne av Mari og Ivar Bjerknes; Brobekkveien 113 Naboen er opptatt av at det ikke blir mer støvende aktivitet i Haraldrudveien 34 enn det som er i dag. Statsbygg Hundetjenesten i Oslo politidistrikt Haraldrudveien 12 F Opplever et problem med svevestøv og søppel som flyter rundt fra gjenvinning og trafikk. De er bekymret for at håndtering av konteinere og kjøring av lastebil vil gi støybelastninger til omgivelsene, samt at lagring av farlig avfall vil avgi lukt som særlig hunder kan reagere på. Alna Legesenter DBL AS Multimaskin sin bedriftshelsetjeneste De uttaler at utemiljøet er meget belastet med støv fra gjenvinningsanleggene i området. Dager med vind gjør det uutholdelig å være ute og at det blir umulig å ha vinduer og porter til verkstedet åpne. Ting som står ute blir dekket med støv (sagflis). De uttrykker bekymring i forhold til om støvet inneholder giftige stoffer. De fremholder at avfallsanlegget er en kilde til forurensning av området som ikke er forenelig med de aktivitetene som ellers foregår der. Franzefoss AS sine kommentarer til uttalelsene Fordi det er de samme temaene som blir beskrevet i de seks uttalelsene, har vi valgt å samle Franzefoss sine kommentarer til disse temaene i stedet for å gjengi hovedpunktene til hver uttalelse for seg. Støv Det er montert 16 vanntåkespredere ute- og innomhus som har redusert støvproblematikken. Råmaterialet av tre vannes før kverning og tungmassehaugen vannes. Det er fartsgrense på 20 km/t inne på anlegget. To feiebiler går i trafikk. Støvdempingskjemikalier benyttes på området hvor tungmassene blir lagret. Området for sortering er skjermet av hus på alle sider. Støy Alle maskiner, biler og annet utstyr er EU-godkjent også med tanke på støy. Drift av anlegget medfører ikke støy og det går fint å føre en samtale under full produksjon. Håndtering av kontainere kan til tider medføre noe støy, men det har aldri vært noen klage på dette. Sorteringsområdet er skjermet med hus.

4 Lukt Knusing / destruksjon av drikkevarer kan til tider avgi lukt, men det har ikke framkommet reaksjoner på det. Farlig avfall som kan medføre lukt behandles alltid innendørs og omløpshastigheten på disse varene er høy og vi anser ikke dette som noe tema. Omløpshastigheten på andre typer varer som kan medføre lukt er også maks ett døgn, slik at vi ikke ser noen problem for omgivelsene. Vi har et nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten som ser på våre aktiviteter med øyne utenifra. Vår risikovurdering oppdateres jevnlig. Fylkesmannens vurdering Behandling og mellomlagring av avfall krever tillatelse etter forurensningsloven. Tillatelse med vilkår blir gitt med hjemmel i forurensningsloven 11 og 29, jamfør 16. Annet lovgrunnlag som er relevant for drift og utforming av anlegget er kapittel 11 i avfallsforskriften om farlig avfall og kapittel 15 i forurensningsforskriften om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, samt forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jamfør forurensningsloven ledd. Dette innebærer at det må foretas en helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelig samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. Generelt er det Fylkesmannen som gir tillatelse til mottak, sortering og mellomlagring av farlig avfall. Når det gjelder behandling av farlig avfall er det Miljødirektoratet som er myndighet. Kverning av impregnert og kreosotbehandlet trevirke og farlig fast byggavfall, samt behandling av vindusruter med miljøgifter er behandling av farlig avfall og det er normalt Miljødirektoratet som er myndighet for behandling av slike søknader. Fordi det er hensiktsmessig at så mye som mulig av aktiviteten på Franzefoss AS sitt avfallsanlegg er knyttet til én forurensningsmyndighet, og fordi behandling av farlig avfall utgjør en mindre del av anleggets totalaktivitet, har Miljødirektoratet i e-post delegert myndighet til å behandle søknad om kverning av farlig fast avfall til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Miljødirektoratet ønsket imidlertid ikke å delegere den delen av søknaden fra Franzefoss AS som omhandlet behandling av vindusruter med PCB og klorparafiner. Forurensningens omfang Støv Franzefoss AS sitt gjenvinningsanlegg er lokalisert i et næringsområde med mange ulike virksomheter i umiddelbar nærhet. Det er kontorer, verksteder, serviceinstitusjoner og andre gjenvinningsanlegg. Høringsuttalelsene viser at en rekke av disse nabovirksomhetene opplever stor sjenanse på grunn av støvutslipp fra Haraldrudveien 34. Franzefoss AS har gjennomført flere tiltak for å redusere støvutslippene sine. De har blant annet montert tåkeanlegg i forbindelse med kvernene i , tatt i bruk støvdempende kjemikalier, vanning av trevirke før kverning og redusert hastigheten inne på anlegget til 20 km/h. Naboene melder imidlertid fortsatt om støvproblemer og uttrykker bekymring i forhold til om støvet kan være helseskadelig for dem.

5 Franzefoss AS søker nå om tillatelse til å kverne restavfall sammen med farlig avfall i form av fast farlig byggavfall og impregnert og kreosotbehandlet trevirke. Dette avfallet inneholder helseog miljøskadelige stoffer som bromerte flammehemmere, ftalater, KFK-gasser, krom, arsen og kreosot. I dag foregår kverning av restavfall innendørs. Kverning av trevirke og lasting av flis skjer for det meste utendørs, da mesteparten av kvernen står ute og en mindre del har tak over seg. Imidlertid er det bygg på tre sider av denne kvernen. Franzefoss AS foreslår i søknaden å redusere støvflukten ved hyppigere vask av bygninger, oftere feiing og vanning av utearealene, samt strengere håndheving av fartsgrensen inne på anlegget. Det er grunn til å tro at den største kilden til støvflukt fra anlegget nå er utendørs kverning av trevirke og lasting av ferdig kvernet vare. Særlig på dager med vind er det overveiende sannsynlig at støv kan fyke i større mengder til de nærmeste omgivelsene. I nærmiljøet er det enda en virksomhet som driver med kverning av trevirke og som også kan bidra med støvutslipp. Franzefoss AS mener derfor det er lite hensiktsmessig at det settes grenseverdier for og krav om målinger av støv i tillatelsen, og at det heller bør gjennomføres effektive støvtiltak. Fylkesmannen ser utfordringen ved å måle den enkelte gjenvinningsvirksomhet sitt bidrag av støv til nærmiljøet ved å måle støvnedfall i omgivelsene, og at det på nåværende tidspunkt kan være mer hensiktsmessig å gjennomføre tiltak som reduserer støvbelastningen. Det kan nevnes at Fylkesmannen er i gang med å revidere tillatelsen til den andre gjenvinningsvirksomheten i området som også kverner trevirke. Fylkesmannen mener at den støvbelastningen naboene utsettes for i dag ikke er akseptabel og at Franzefoss AS sine foreslåtte tiltak for å redusere støvflukten ikke er tilstrekkelige. Franzefoss AS ønsker å øke hyppigheten av støvdempende tiltak som allerede gjøres i dag. Fylkesmannen mener at disse foreslåtte tiltakene ikke vil ha tilstrekkelig effekt på å redusere støvproblematikken fordi den ikke påvirker det vi mener er den åpenbare hovedkilden til støvproblemet, nemlig utendørs kverning av trevirke og lasting av flis. Med bakgrunn i at naboene over tid har vært plaget med støv fra gjenvinningsbedriften og at Franzefoss AS nå skal kverne farlig avfall skjerper Fylkesmannen vilkårene i tillatelsen. I henhold til ny tillatelse skal all kverning og lasting av ferdig vare skje innendørs. Kvernene skal være utstyrt med avsug og effektiv støvfiltrering. Fylkesmannen mener at støvmålinger bør utføres ved punktutslipp fra hallen og har derfor satt grenseverdier og krav om slike målinger. I tillegg er det viktig at virksomheten har gode rutiner for feiing og vask for å redusere utslipp og spredning av støv. Avfall Det er i tillatelsen satt krav til at virksomheten fortløpende skal foreta opprydding i nærområdet slik at dette holdes fritt for avfall relatert til virksomheten. Dette vilkåret plikter virksomheten å overholde til enhver tid.

6 Forurensning til grunn og vann Virksomheten må ha oversikt over hele sitt ledningsnett med kummer, tanker, oljeutskillere, utslipps- og prøvetakingspunkter osv. slik at det er mulig å følge vannets gang gjennom anlegget. Alt vann som har vært i kontakt med avfall betraktes som sigevann og skal samles opp og ledes til kum med mulighet for mengde- og prøvetaking. Dette vannet, samt avløp fra oljeutskiller, skal ledes videre til kommunalt nett. Oslo kommune ved Vann og avløpsetaten har uttalt i brev at det er akseptabelt at sigevann slippes på kommunal spillvannsledning forutsatt at vilkårene i tillatelsen overholdes. Som hovedregel anser Fylkesmannen at det er VAV som påslippsmyndighet som bør stille krav til dette påslippet. Fylkesmannen ønsker likevel å ha oversikt over innholdet og vi ber derfor om at påslipp til kommunalt nett prøvetas. Vi ser det også som en naturlig del av anleggets risikovurdering å fastslå hva sigevannet inneholder. Basert på prøveresultater kan Fylkesmannen vurdere om det er nødvendig å sette utslippskrav. For å hindre forurensning av vann og grunn skal alt mottak, sortering og mellomlagring av avfall skje på tette dekker eller på faste ugjennomtrengelige dekker. Det tillates derfor ikke at avfall håndteres på underlag som består av jord, grus eller lignende. Støy og trafikkbelastning Det vurderes at utvidelsen av aktiviteten vil gi noe økt trafikk til og fra anlegget fordi avfallsmengdene øker. Det er satt grenser for støy i tillatelsen og krav om målinger. Anlegget ligger sentralt til i Oslo. Det gir således kort transportavstand fra der avfallet oppstår til det blir lastet om på anlegget. Omlastingen på anlegget effektiviserer videretransporten til behandlingsanlegg og er derfor en positiv faktor når det gjelder utslipp fra transport. Kontroll på avfallsstrømmene Franzefoss AS skal nå behandle farlig avfall i samme produksjonslinje som ordinært avfall. Det blir derfor viktig at virksomheten etablerer rutiner som sikrer god oversikt over avfallsstrømmene slik at farlig avfall blir håndtert korrekt og ikke kommer på avveie. Risiko for brann Det er viktig at Franzefoss AS har en løpende risikovurdering med tilhørende tiltaksplan for å hindre og redusere konsekvensene av utslipp til luft, vann og grunn som følge av brann på anlegget. Dispensasjon til mellomlagring av smittefarlig avfall Franzefoss AS samler inn smittefarlig avfall fra legekontorer, laboratorier og veterinærer. I henhold til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. gjelder i utgangspunkt en leveringsplikt av smittefarlig avfall. Det innebærer at slikt avfall skal leveres «så snart som mulig» fra produsent til behandlingsanlegg, jamfør forskriftens 5. Det betyr at forskriften ikke legger opp til mellomlagring av slikt avfall over tid. På denne bakgrunn behandles omsøkte mellomlagring som en dispensasjonssak fra forskriften. Fylkesmannen forutsetter at forskriftens øvrige krav for å unngå smittespredning og fare for forurensning etterleves. Ut i fra hensynet til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av smittefarlig avfall har Fylkesmannen kommet til at det bør gis dispensasjon fra forskriften på visse vilkår. Det er satt vilkår som skal sikre en forsvarlig mellomlagring som ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø. Det er satt krav til lagringstid,

7 -temperatur og -plass, sikring mot uvedkommende og mot avrenning. Virksomheten må også holde orden og oversikt over avfallet. Det er stilt krav om journalføring blant annet for å kunne føre tilfredsstillende kontroll med strømmene av smittefarlig avfall. Frist for utbedring av anlegget Virksomheten har fått frist til med å utbedre anlegget i forhold til å bygge inn kvernen for trevirke og etablere fast dekke i området hvor tungmassene mellomlagres. Bakgrunnen for dette er at det nå pågår et reguleringsplanarbeid for Haraldrud-området. Søker opplyser at det er mulighet for at ny vei vil bli lagt over deres eiendom. Forholdene rundt en eventuell vei ønskes derfor avklart før søker investerer i utbedringene av anlegget. Fylkesmannen synes det er rimelig å få denne avklaringen på plass og har derfor satt en lenger tidsfrist for utbedring enn vi vanligvis ville gjort. Konsekvenser for naturmangfoldet Når Fylkesmannen avveier fordeler og ulemper for om tillatelse skal gis skal prinsippene i 8-12 i naturmangfoldloven legges til grunn i vurderingene. Naturmangfoldloven 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Føre-var-prinsippet skal også legges til grunn. Området der tiltaket skal etableres er i et eksisterende næringsområde. Liten eller ingen vegetasjon blir påvirket av tiltaket og det er ikke registrert noen funn av viktige naturtyper eller arter på dette området i Miljødirektoratets database Naturbase. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket legger Fylkesmannen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre prinsippene i naturmangfoldloven Med de vilkårene som er satt i tillatelsen, og omfanget av tiltaket, anser vi at det har moderat forurensningsmessig betydning og at 8-12 i lov om forvaltning av naturens mangfold ikke kommer til anvendelse. Overvann fra virksomheten vil kunne renne ut i Alnaelva. Elven er forurenset og vannområdet Bekkelagsbassenget har planlagt ulike tiltak for å bedre tilstanden. Virksomheten har ikke tillatelse til å slippe forurenset sigevann ut i elva. Konklusjon Sorteringsanlegg for avfall kan gi noen ulemper for nærområdet i form av trafikk, støy, støv og lukt. På den annen side er disse anleggene viktige bidragsytere i forhold til å håndtere det avfallet som oppstår i samfunnet og få til en bedre ressursutnyttelse. Gjenvinningsanleggets sentrale plassering i Oslo gir mindre utslipp fra transport og en effektiv avfallslogistikk, men også større utfordringer i forhold til at anlegget har naboer tett innpå seg. Fylkesmannen har sett det som rimelig at Franzefoss AS må redusere sine utslipp av støv til omgivelsene. Bakgrunnen er vedvarende støvplager hos nærliggende virksomheter og at bedriften nå ønsker å kverne farlig avfall. Kravene i forhold til støv er derfor skjerpet i tillatelsen. All avrenning av sigevann fra anlegget skal samles opp og føres til tett tank eller kommunalt nett. Offentlig avløpsnett betraktes som en sårbar resipient og virksomheten må overvåke sine utslipp.

8 Fylkesmannen kan vurdere å sette grenseverdier for utslipp basert på resultater av målingene. Det tillates ikke utslipp av sigevann og/eller forurenset vann til grunn eller bekk. Gjenvinningsanlegget skal ta i mot matavfall for omlasting før dette videresendes til behandlingsanlegg. Det er satt vilkår om kort oppholdstid på anlegget. Dersom anlegget driftes i tråd med de vilkår som er gitt mener vi at hensynet til miljøet og omgivelsene er tilstrekkelig ivaretatt. Fylkesmannen imøtekommer derfor søknaden. Finansiell garanti Det er stilt krav om finansiell garanti for å sikre opprydding av eiendommen ved lengre driftsavbrudd eller nedleggelse av virksomheten. Oversikt over frister Tiltak Vilkår Frist dato Utføre oppdatert miljørisikovurdering Oppdatere driftsinstruksen for anlegget Kartlegging av anleggets ledningsnett, kummer, tanker, oljeutskillere, prøve- og utslippspunkter o.l. Utarbeide måleprogram for utslipp til vann og luft Sende inn finansiell garanti Utbedre kvern for trevirke og dekke der tungmasser lagres 4.2, Årsrapportering hvert år Risikoklasse I henhold til forurensningsforskriften kapittel 39 er tiltaket plassert i risikoklasse 2, jf i forurensningsforskriften. Dette er gjort med bakgrunn i virksomhetens størrelse, lokalisering og potensial for utslipp til luft og vann, samt potensialet for utslipp ved uhell og uforutsette hendelser. Tilsyn med bedrifter med denne risikoklassen skjer etter behov, men veiledende ca. hvert 2-3 år. Fylkesmannen har som praksis å komme på tilsyn i løpet av det første året etter at tillatelsen er gitt. Gebyr Søker skal betale et gebyr på kr ,- for Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin behandling av søknad, jamfør forskrift om begrensning av forurensning av kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Beløpet er større enn opprinnelig varslet fordi saksbehandlingen har blitt mer omfattende enn først antatt. Saksbehandlingen knyttet til behandling av søknaden er plassert i gebyrsats 3, jf. forurensningsforskriften Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet. Klageadgang Vedtaket om tillatelsen, herunder plasseringen i risikoklasse og gebyrsats, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra avgjørelsen er mottatt. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

9 Med hilsen Are Hedén fylkesmiljøvernsjef Ingvil Grande rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. Vedlegg 1 Tillatelse etter forurensningsloven - drift av sorterings- og gjenvinningsanlegg - Franzefoss Gjenvinning AS - Haraldrudveien 34 - Oslo kommune - vilkår

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I TELEMARK, miljøvernavdelingen Tidsbegrenset tillatelse for Bø Miljøstasjon SA til behandling av jordmasser etter forurensningsloven, Bø kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A

Boring av brønn 6406/12-4 S&A og 6406/12-5 S&A VNG Norge AS Postboks 720 Sentrum 4003 STAVANGER v./ Rolf Håkon Holmboe Oslo, 27.04.2015 Deres ref.: 01.15-VNG-GK-DRG-012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/11436 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Boring

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer