Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo"

Transkript

1 Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon Organisasjonsnummer NO Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: 2013/ M-FO Saksbehandler: Ingvil Grande Direktetelefon: Dato: Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Fylkesmannen i Oslo og Akershus har behandlet ferdig søknad fra Franzefoss AS som søker om utvidet aktivitet på gjenvinningsanlegget i Haraldrudveien 34 i Oslo kommune. Fylkesmannen gir tillatelse etter forurensningsloven på fastsatte vilkår. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt. Bedriften skal betale et gebyr på kroner ,- for vår behandling av søknaden, jamfør forurensningsforskriften kapittel 39. Vedtaket om utslippstillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker etter at brevet er mottatt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til søknad datert og tilleggsopplysninger , og , samt opplysninger fremkommet under saksbehandlingen. Franzefoss AS søker om mottak av nye avfallstyper og aktiviteter på anlegget i Haraldrudveien 34 gbnr. 139/289 i Oslo kommune. Bakgrunn Franzefoss AS driver i dag mottak, omlasting og mellomlagring av avfall i henhold til to tillatelser som ble utstedt til: - Miljøtransport i Haraldrudveien 16 (kommunen endret senere nummeret til 34). Tillatelse til mellomlagring av farlig avfall, datert Miljøtransport i Haraldrudveien 34. Tillatelse til omlasting, sortering og mellomlagring av avfall, datert og sist endret Franzefoss AS søker om endring i sine tillatelser for anlegget i Haraldrudveien 34. De opplyser om at de ønsker å være en totalleverandør for avfall og at behov hos kunder gjør at de søker om mottak av nye avfallstyper. Franzefoss AS ønsker også å redusere antall transporter til biogassanlegget i Nes ved å laste om og benytte større enheter for matavfall.

2 I forbindelse med utvidet aktivitet i Haraldrudveien 34 ser Fylkesmannen det som hensiktsmessig å vurdere alle aktiviteter på anlegget under ett. Fylkesmannen vil derfor utarbeide en ny samlet tillatelse for alle aktiviteter Franzefoss Gjenvinning AS har i Haraldrudveien 34, og vil da tilpasse tillatelsen mer i tråd med måten anlegget driftes på i dag. Søknaden Franzefoss AS søker om tillatelse til: Kverning av rent og behandlet trevirke Kverning av impregnert- og kreosotbehandlet trevirke og farlig fast byggavfall sammen med restavfall Mottak og omlasting av matavfall Mottak og omlasting av drikkevarer Økt mengde lagret farlig avfall Behandling av EE-kabler Mellomlagring av smittefarlig avfall Mottak og behandling av vindusruter med PCB og klorparafiner Det søkes om årlig mottak og kverning av henholdsvis tonn impregnert trevirke og tonn farlig fast byggavfall, samt mottak og omlasting av tonn matavfall, liter drikkevarer og 500 tonn smittefarlig avfall. Vedtak Fylkesmannen gir Franzefoss AS ny tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av avfall i Haraldrudveien 34 gbnr. 139/289 i Oslo kommune. Tillatelse er gitt med hjemmel i forurensningsloven 11 og 29. Vilkår er satt jamfør 16 i samme lov. Tillatelsene som er gitt Miljøtransport og og endret trekkes tilbake i medhold av forurensningsloven 18. Fylkesmannen gir Franzefoss AS dispensasjon, jamfør 10 i forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. til omlasting og mellomlagring av inntil 500 tonn smittefarlig avfall per år. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Det er satt vilkår til tillatelsen. Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven 18. Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. At forurensning er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap forårsaket av forurensningen, jamfør forurensningsloven 56. Høring Høringsbrev er sendt til berørte parter og saken ble også lagt ut på Fylkesmannens nettsider. Det kom inn 6 uttalelser. Vi gir her en kort oppsummering av innholdet i uttalelsene:

3 Ulven AS Uttaler at de er svært negative til den forurensningen, særlig i form av støv, som kommer fra anlegget i Haraldrudveien 34 i dag. Ulven AS eier en rekke eiendommer i området og ønsker en transformasjon av dette til en komplett bydel med næring og boliger. Slik som Franzefoss driver i dag opplever de at en utvidelse av virksomheten ikke er forenelig med den ønskede omleggingen. Eik Multimaskin AS Fremholder at kverning av avfall har økt støvproblemet i området betydelig og at området har utviklet seg i negativ retning pga. økt belastning for nærmiljøet. De vil ikke akseptere kverning av avfall i Haraldrudveien 34. Næringsforeningen Oslo Nord 33 private grunneiere i Nedre del av Groruddalen De henviser til daglige støvplager i området «det henger en grå støvsky over gjenvinningsanlegget». Oslo Nords medlemsbedrifter opplever en stor belastning med støvplager og de mener at virksomheten er uforenelig med den planlagte utviklingen av området. De ber om at det ikke gis tillatelse til utvidelse av virksomheten til Franzefoss. Anne Mette Bjerknes på vegne av Mari og Ivar Bjerknes; Brobekkveien 113 Naboen er opptatt av at det ikke blir mer støvende aktivitet i Haraldrudveien 34 enn det som er i dag. Statsbygg Hundetjenesten i Oslo politidistrikt Haraldrudveien 12 F Opplever et problem med svevestøv og søppel som flyter rundt fra gjenvinning og trafikk. De er bekymret for at håndtering av konteinere og kjøring av lastebil vil gi støybelastninger til omgivelsene, samt at lagring av farlig avfall vil avgi lukt som særlig hunder kan reagere på. Alna Legesenter DBL AS Multimaskin sin bedriftshelsetjeneste De uttaler at utemiljøet er meget belastet med støv fra gjenvinningsanleggene i området. Dager med vind gjør det uutholdelig å være ute og at det blir umulig å ha vinduer og porter til verkstedet åpne. Ting som står ute blir dekket med støv (sagflis). De uttrykker bekymring i forhold til om støvet inneholder giftige stoffer. De fremholder at avfallsanlegget er en kilde til forurensning av området som ikke er forenelig med de aktivitetene som ellers foregår der. Franzefoss AS sine kommentarer til uttalelsene Fordi det er de samme temaene som blir beskrevet i de seks uttalelsene, har vi valgt å samle Franzefoss sine kommentarer til disse temaene i stedet for å gjengi hovedpunktene til hver uttalelse for seg. Støv Det er montert 16 vanntåkespredere ute- og innomhus som har redusert støvproblematikken. Råmaterialet av tre vannes før kverning og tungmassehaugen vannes. Det er fartsgrense på 20 km/t inne på anlegget. To feiebiler går i trafikk. Støvdempingskjemikalier benyttes på området hvor tungmassene blir lagret. Området for sortering er skjermet av hus på alle sider. Støy Alle maskiner, biler og annet utstyr er EU-godkjent også med tanke på støy. Drift av anlegget medfører ikke støy og det går fint å føre en samtale under full produksjon. Håndtering av kontainere kan til tider medføre noe støy, men det har aldri vært noen klage på dette. Sorteringsområdet er skjermet med hus.

4 Lukt Knusing / destruksjon av drikkevarer kan til tider avgi lukt, men det har ikke framkommet reaksjoner på det. Farlig avfall som kan medføre lukt behandles alltid innendørs og omløpshastigheten på disse varene er høy og vi anser ikke dette som noe tema. Omløpshastigheten på andre typer varer som kan medføre lukt er også maks ett døgn, slik at vi ikke ser noen problem for omgivelsene. Vi har et nært samarbeid med bedriftshelsetjenesten som ser på våre aktiviteter med øyne utenifra. Vår risikovurdering oppdateres jevnlig. Fylkesmannens vurdering Behandling og mellomlagring av avfall krever tillatelse etter forurensningsloven. Tillatelse med vilkår blir gitt med hjemmel i forurensningsloven 11 og 29, jamfør 16. Annet lovgrunnlag som er relevant for drift og utforming av anlegget er kapittel 11 i avfallsforskriften om farlig avfall og kapittel 15 i forurensningsforskriften om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann, samt forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre, jamfør forurensningsloven ledd. Dette innebærer at det må foretas en helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelig samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. Generelt er det Fylkesmannen som gir tillatelse til mottak, sortering og mellomlagring av farlig avfall. Når det gjelder behandling av farlig avfall er det Miljødirektoratet som er myndighet. Kverning av impregnert og kreosotbehandlet trevirke og farlig fast byggavfall, samt behandling av vindusruter med miljøgifter er behandling av farlig avfall og det er normalt Miljødirektoratet som er myndighet for behandling av slike søknader. Fordi det er hensiktsmessig at så mye som mulig av aktiviteten på Franzefoss AS sitt avfallsanlegg er knyttet til én forurensningsmyndighet, og fordi behandling av farlig avfall utgjør en mindre del av anleggets totalaktivitet, har Miljødirektoratet i e-post delegert myndighet til å behandle søknad om kverning av farlig fast avfall til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Miljødirektoratet ønsket imidlertid ikke å delegere den delen av søknaden fra Franzefoss AS som omhandlet behandling av vindusruter med PCB og klorparafiner. Forurensningens omfang Støv Franzefoss AS sitt gjenvinningsanlegg er lokalisert i et næringsområde med mange ulike virksomheter i umiddelbar nærhet. Det er kontorer, verksteder, serviceinstitusjoner og andre gjenvinningsanlegg. Høringsuttalelsene viser at en rekke av disse nabovirksomhetene opplever stor sjenanse på grunn av støvutslipp fra Haraldrudveien 34. Franzefoss AS har gjennomført flere tiltak for å redusere støvutslippene sine. De har blant annet montert tåkeanlegg i forbindelse med kvernene i , tatt i bruk støvdempende kjemikalier, vanning av trevirke før kverning og redusert hastigheten inne på anlegget til 20 km/h. Naboene melder imidlertid fortsatt om støvproblemer og uttrykker bekymring i forhold til om støvet kan være helseskadelig for dem.

5 Franzefoss AS søker nå om tillatelse til å kverne restavfall sammen med farlig avfall i form av fast farlig byggavfall og impregnert og kreosotbehandlet trevirke. Dette avfallet inneholder helseog miljøskadelige stoffer som bromerte flammehemmere, ftalater, KFK-gasser, krom, arsen og kreosot. I dag foregår kverning av restavfall innendørs. Kverning av trevirke og lasting av flis skjer for det meste utendørs, da mesteparten av kvernen står ute og en mindre del har tak over seg. Imidlertid er det bygg på tre sider av denne kvernen. Franzefoss AS foreslår i søknaden å redusere støvflukten ved hyppigere vask av bygninger, oftere feiing og vanning av utearealene, samt strengere håndheving av fartsgrensen inne på anlegget. Det er grunn til å tro at den største kilden til støvflukt fra anlegget nå er utendørs kverning av trevirke og lasting av ferdig kvernet vare. Særlig på dager med vind er det overveiende sannsynlig at støv kan fyke i større mengder til de nærmeste omgivelsene. I nærmiljøet er det enda en virksomhet som driver med kverning av trevirke og som også kan bidra med støvutslipp. Franzefoss AS mener derfor det er lite hensiktsmessig at det settes grenseverdier for og krav om målinger av støv i tillatelsen, og at det heller bør gjennomføres effektive støvtiltak. Fylkesmannen ser utfordringen ved å måle den enkelte gjenvinningsvirksomhet sitt bidrag av støv til nærmiljøet ved å måle støvnedfall i omgivelsene, og at det på nåværende tidspunkt kan være mer hensiktsmessig å gjennomføre tiltak som reduserer støvbelastningen. Det kan nevnes at Fylkesmannen er i gang med å revidere tillatelsen til den andre gjenvinningsvirksomheten i området som også kverner trevirke. Fylkesmannen mener at den støvbelastningen naboene utsettes for i dag ikke er akseptabel og at Franzefoss AS sine foreslåtte tiltak for å redusere støvflukten ikke er tilstrekkelige. Franzefoss AS ønsker å øke hyppigheten av støvdempende tiltak som allerede gjøres i dag. Fylkesmannen mener at disse foreslåtte tiltakene ikke vil ha tilstrekkelig effekt på å redusere støvproblematikken fordi den ikke påvirker det vi mener er den åpenbare hovedkilden til støvproblemet, nemlig utendørs kverning av trevirke og lasting av flis. Med bakgrunn i at naboene over tid har vært plaget med støv fra gjenvinningsbedriften og at Franzefoss AS nå skal kverne farlig avfall skjerper Fylkesmannen vilkårene i tillatelsen. I henhold til ny tillatelse skal all kverning og lasting av ferdig vare skje innendørs. Kvernene skal være utstyrt med avsug og effektiv støvfiltrering. Fylkesmannen mener at støvmålinger bør utføres ved punktutslipp fra hallen og har derfor satt grenseverdier og krav om slike målinger. I tillegg er det viktig at virksomheten har gode rutiner for feiing og vask for å redusere utslipp og spredning av støv. Avfall Det er i tillatelsen satt krav til at virksomheten fortløpende skal foreta opprydding i nærområdet slik at dette holdes fritt for avfall relatert til virksomheten. Dette vilkåret plikter virksomheten å overholde til enhver tid.

6 Forurensning til grunn og vann Virksomheten må ha oversikt over hele sitt ledningsnett med kummer, tanker, oljeutskillere, utslipps- og prøvetakingspunkter osv. slik at det er mulig å følge vannets gang gjennom anlegget. Alt vann som har vært i kontakt med avfall betraktes som sigevann og skal samles opp og ledes til kum med mulighet for mengde- og prøvetaking. Dette vannet, samt avløp fra oljeutskiller, skal ledes videre til kommunalt nett. Oslo kommune ved Vann og avløpsetaten har uttalt i brev at det er akseptabelt at sigevann slippes på kommunal spillvannsledning forutsatt at vilkårene i tillatelsen overholdes. Som hovedregel anser Fylkesmannen at det er VAV som påslippsmyndighet som bør stille krav til dette påslippet. Fylkesmannen ønsker likevel å ha oversikt over innholdet og vi ber derfor om at påslipp til kommunalt nett prøvetas. Vi ser det også som en naturlig del av anleggets risikovurdering å fastslå hva sigevannet inneholder. Basert på prøveresultater kan Fylkesmannen vurdere om det er nødvendig å sette utslippskrav. For å hindre forurensning av vann og grunn skal alt mottak, sortering og mellomlagring av avfall skje på tette dekker eller på faste ugjennomtrengelige dekker. Det tillates derfor ikke at avfall håndteres på underlag som består av jord, grus eller lignende. Støy og trafikkbelastning Det vurderes at utvidelsen av aktiviteten vil gi noe økt trafikk til og fra anlegget fordi avfallsmengdene øker. Det er satt grenser for støy i tillatelsen og krav om målinger. Anlegget ligger sentralt til i Oslo. Det gir således kort transportavstand fra der avfallet oppstår til det blir lastet om på anlegget. Omlastingen på anlegget effektiviserer videretransporten til behandlingsanlegg og er derfor en positiv faktor når det gjelder utslipp fra transport. Kontroll på avfallsstrømmene Franzefoss AS skal nå behandle farlig avfall i samme produksjonslinje som ordinært avfall. Det blir derfor viktig at virksomheten etablerer rutiner som sikrer god oversikt over avfallsstrømmene slik at farlig avfall blir håndtert korrekt og ikke kommer på avveie. Risiko for brann Det er viktig at Franzefoss AS har en løpende risikovurdering med tilhørende tiltaksplan for å hindre og redusere konsekvensene av utslipp til luft, vann og grunn som følge av brann på anlegget. Dispensasjon til mellomlagring av smittefarlig avfall Franzefoss AS samler inn smittefarlig avfall fra legekontorer, laboratorier og veterinærer. I henhold til forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. gjelder i utgangspunkt en leveringsplikt av smittefarlig avfall. Det innebærer at slikt avfall skal leveres «så snart som mulig» fra produsent til behandlingsanlegg, jamfør forskriftens 5. Det betyr at forskriften ikke legger opp til mellomlagring av slikt avfall over tid. På denne bakgrunn behandles omsøkte mellomlagring som en dispensasjonssak fra forskriften. Fylkesmannen forutsetter at forskriftens øvrige krav for å unngå smittespredning og fare for forurensning etterleves. Ut i fra hensynet til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av smittefarlig avfall har Fylkesmannen kommet til at det bør gis dispensasjon fra forskriften på visse vilkår. Det er satt vilkår som skal sikre en forsvarlig mellomlagring som ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø. Det er satt krav til lagringstid,

7 -temperatur og -plass, sikring mot uvedkommende og mot avrenning. Virksomheten må også holde orden og oversikt over avfallet. Det er stilt krav om journalføring blant annet for å kunne føre tilfredsstillende kontroll med strømmene av smittefarlig avfall. Frist for utbedring av anlegget Virksomheten har fått frist til med å utbedre anlegget i forhold til å bygge inn kvernen for trevirke og etablere fast dekke i området hvor tungmassene mellomlagres. Bakgrunnen for dette er at det nå pågår et reguleringsplanarbeid for Haraldrud-området. Søker opplyser at det er mulighet for at ny vei vil bli lagt over deres eiendom. Forholdene rundt en eventuell vei ønskes derfor avklart før søker investerer i utbedringene av anlegget. Fylkesmannen synes det er rimelig å få denne avklaringen på plass og har derfor satt en lenger tidsfrist for utbedring enn vi vanligvis ville gjort. Konsekvenser for naturmangfoldet Når Fylkesmannen avveier fordeler og ulemper for om tillatelse skal gis skal prinsippene i 8-12 i naturmangfoldloven legges til grunn i vurderingene. Naturmangfoldloven 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Føre-var-prinsippet skal også legges til grunn. Området der tiltaket skal etableres er i et eksisterende næringsområde. Liten eller ingen vegetasjon blir påvirket av tiltaket og det er ikke registrert noen funn av viktige naturtyper eller arter på dette området i Miljødirektoratets database Naturbase. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket legger Fylkesmannen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre prinsippene i naturmangfoldloven Med de vilkårene som er satt i tillatelsen, og omfanget av tiltaket, anser vi at det har moderat forurensningsmessig betydning og at 8-12 i lov om forvaltning av naturens mangfold ikke kommer til anvendelse. Overvann fra virksomheten vil kunne renne ut i Alnaelva. Elven er forurenset og vannområdet Bekkelagsbassenget har planlagt ulike tiltak for å bedre tilstanden. Virksomheten har ikke tillatelse til å slippe forurenset sigevann ut i elva. Konklusjon Sorteringsanlegg for avfall kan gi noen ulemper for nærområdet i form av trafikk, støy, støv og lukt. På den annen side er disse anleggene viktige bidragsytere i forhold til å håndtere det avfallet som oppstår i samfunnet og få til en bedre ressursutnyttelse. Gjenvinningsanleggets sentrale plassering i Oslo gir mindre utslipp fra transport og en effektiv avfallslogistikk, men også større utfordringer i forhold til at anlegget har naboer tett innpå seg. Fylkesmannen har sett det som rimelig at Franzefoss AS må redusere sine utslipp av støv til omgivelsene. Bakgrunnen er vedvarende støvplager hos nærliggende virksomheter og at bedriften nå ønsker å kverne farlig avfall. Kravene i forhold til støv er derfor skjerpet i tillatelsen. All avrenning av sigevann fra anlegget skal samles opp og føres til tett tank eller kommunalt nett. Offentlig avløpsnett betraktes som en sårbar resipient og virksomheten må overvåke sine utslipp.

8 Fylkesmannen kan vurdere å sette grenseverdier for utslipp basert på resultater av målingene. Det tillates ikke utslipp av sigevann og/eller forurenset vann til grunn eller bekk. Gjenvinningsanlegget skal ta i mot matavfall for omlasting før dette videresendes til behandlingsanlegg. Det er satt vilkår om kort oppholdstid på anlegget. Dersom anlegget driftes i tråd med de vilkår som er gitt mener vi at hensynet til miljøet og omgivelsene er tilstrekkelig ivaretatt. Fylkesmannen imøtekommer derfor søknaden. Finansiell garanti Det er stilt krav om finansiell garanti for å sikre opprydding av eiendommen ved lengre driftsavbrudd eller nedleggelse av virksomheten. Oversikt over frister Tiltak Vilkår Frist dato Utføre oppdatert miljørisikovurdering Oppdatere driftsinstruksen for anlegget Kartlegging av anleggets ledningsnett, kummer, tanker, oljeutskillere, prøve- og utslippspunkter o.l. Utarbeide måleprogram for utslipp til vann og luft Sende inn finansiell garanti Utbedre kvern for trevirke og dekke der tungmasser lagres 4.2, Årsrapportering hvert år Risikoklasse I henhold til forurensningsforskriften kapittel 39 er tiltaket plassert i risikoklasse 2, jf i forurensningsforskriften. Dette er gjort med bakgrunn i virksomhetens størrelse, lokalisering og potensial for utslipp til luft og vann, samt potensialet for utslipp ved uhell og uforutsette hendelser. Tilsyn med bedrifter med denne risikoklassen skjer etter behov, men veiledende ca. hvert 2-3 år. Fylkesmannen har som praksis å komme på tilsyn i løpet av det første året etter at tillatelsen er gitt. Gebyr Søker skal betale et gebyr på kr ,- for Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin behandling av søknad, jamfør forskrift om begrensning av forurensning av kapittel 39 om gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Beløpet er større enn opprinnelig varslet fordi saksbehandlingen har blitt mer omfattende enn først antatt. Saksbehandlingen knyttet til behandling av søknaden er plassert i gebyrsats 3, jf. forurensningsforskriften Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet. Klageadgang Vedtaket om tillatelsen, herunder plasseringen i risikoklasse og gebyrsats, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra avgjørelsen er mottatt. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

9 Med hilsen Are Hedén fylkesmiljøvernsjef Ingvil Grande rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. Vedlegg 1 Tillatelse etter forurensningsloven - drift av sorterings- og gjenvinningsanlegg - Franzefoss Gjenvinning AS - Haraldrudveien 34 - Oslo kommune - vilkår

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune

Vedtak om endring av tillatelse til drift av sorteringsanlegg for avfall på Gulskogen i Drammen kommune Vår dato: 12.05.2015 Vår referanse: 2015/3001 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Norsk Gjenvinning AS postboks 567 Skøyen 0214 OSLO Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud - Kontrollrapport

Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Franzefoss Gjenvinning AS, avdeling Haraldrud Postboks 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Romerike Avfallsforedling IKS Postboks 98 2021 SKEDSMOKORSET Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10.7.2013 2013/13293-6 M-FO Hanna Otterholt Bertinussen 19.12.2013

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato. Ark 472 FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Øst-Finnmark Avfallsselskåp- Postboks 146 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2017/1481 29.05.2017

Detaljer

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune

Vedtak om tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy for Metallco Oppland AS ved eiendommen til Magnus Narum AS i Gol kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/1062 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Metallco Oppland AS Boks 46 2801 GJØVIK Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Runes Containerservice AS Sandumveien 105 1960 LØKEN Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 01.10.2014 2014/1243/GUGJ/562 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 17.02.2014 Vår ref. Maritime

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Avfall og metallgjenvinning AS Gjestvangen 5 1346 GJETTUM Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune

Oversendelse av utslippstillatelse etter forurensningsloven for drift av Grinda gjenvinningsstasjon Norsk Gjenvinning AS- Larvik kommune Norsk Gjenvinning AS Postboks 2068 3255 LARVIK Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Linda Myhre 2014/818 1.7.2016 33371193 Arkivnr: 472 Oversendelse av utslippstillatelse

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /6-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /6-2015 Miljøvernavdelingen Franzefoss gjenvinning - avdeling Bøler Postboks 53 1309 Rud Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall

Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og lagring av ulike typer organisk avfall side 1 Vår dato 16.08.2017 2007/1521/GUAU/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Senioringeniør Gunnhild Liva Austvoll, 71 25 85 12 10.08.2016 Vår ref. Vestnes Renovasjon AS Øveråslia

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 10.04.14 2013/1054/ANKL/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Metallco Møre Postboks

Detaljer

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no

Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN. Brevet er sendt per e-post til: post@lindum.no Vår dato: 01.04.2016 Vår referanse: 2015/8050 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Lindum AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32266819 Brevet er sendt per e-post til:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Ingvil Grande 9. september 2015

Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Ingvil Grande 9. september 2015 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Ingvil Grande 9. september 2015 Avklaring av behov for søknad om utvidelse av tillatelsen på Franzefoss Gjenvinning sitt anlegg på Haraldrud Brobekkveien 103/105 Bakgrunn

Detaljer

Avslag på søknad om utvidelse av konsesjon for kompostering av forurenset masse

Avslag på søknad om utvidelse av konsesjon for kompostering av forurenset masse Vår dato: 26.06.2015 Vår referanse: 2007/105 Arkivnr.: 471 Deres referanse: 12.09.2014 Saksbehandler: Marianne Seland Lindum Oredalen AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet

Detaljer

Oversendelse av tillatelse til graving i forurenset grunn - Søndre portal - Foliobanen

Oversendelse av tillatelse til graving i forurenset grunn - Søndre portal - Foliobanen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Bane NOR Biskop Gunnerus' gate 14 0185 OSLO Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Oversendelse av revidert tillatelse Norsk Gjenvinning AS avd. Pasadalen

Oversendelse av revidert tillatelse Norsk Gjenvinning AS avd. Pasadalen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35 58 62 13 Vår dato 05.02.2015 Deres dato Vår ref. 2013/3177 Deres ref. Norsk Gjenvinning AS Pb. 567 Skøyen 0214 OSLO Oversendelse av revidert tillatelse

Detaljer

Inspeksjonsrapport - Midtstøl transport AS Kontrollnummer: I.FMAV

Inspeksjonsrapport - Midtstøl transport AS Kontrollnummer: I.FMAV Miljøvernavdelingen Midtstøl transport AS Stoaveien 19 4848 ARENDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/11251 01.07.2016 Inspeksjonsrapport - Midtstøl transport AS Kontrollnummer: 2016.087.I.FMAV

Detaljer

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen

Tillatelse til mudring og utlegging av masser - Nordfold havn - Steigen Steigen kommune postmottak@steigen.kommune.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2013/8824 Deres ref: Vår dato: 31.03.2014 Deres dato: 06.12.2013 Arkivkode:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 15.10.2015 2007/2053/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 Vår ref. Ålesund kommune

Detaljer

Viser til e-post datert 19. oktober 2015 hvor dere har sendt over tilleggsopplysninger til oss.

Viser til e-post datert 19. oktober 2015 hvor dere har sendt over tilleggsopplysninger til oss. Fra: Christine [mailto:christine@hermod-teigen.no] Sendt: 20. oktober 2015 16:13 Til: Tronrud, Irene Hei igjen, Se svar under. Med vennlig hilsen/best regards HMS / KS - LEDER Mobil: 94 8 042 15 E-mail:

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Stena Recycling AS filial Alnabru Postboks 156 Alnabru 0668 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS

Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Setesdal miljø og gjenvinning IKS Miljøvernavdelingen Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Syrtveit 4735 EVJE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2009/1216 / FMAAVSK 27.08.2015 Syrtveit Avfallsplass - revidert tillatelse

Detaljer

Nesodden renovasjon AS - Oppfølging etter kontroll

Nesodden renovasjon AS - Oppfølging etter kontroll Miljøvernavdelingen Nesodden Renovasjon AS Jaerveien 106 1450 NESODDTANGEN Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Oversender tilleggsopplysninger til søknad om mottak, lagring og kverning av impregnert trevirke.

Oversender tilleggsopplysninger til søknad om mottak, lagring og kverning av impregnert trevirke. Fra: Christine [mailto:christine@hermod-teigen.no] Sendt: 19. oktober 2015 13:59 Til: Tronrud, Irene Hei, Oversender tilleggsopplysninger til søknad om mottak, lagring og kverning av impregnert trevirke.

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde Kontrollnummer: I.FMVE

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde Kontrollnummer: I.FMVE Fylkesmannen i Vestfold NORSK GJENVINNING AS AVD TØNSBERG Tønsberg, 06.10.2017 Taranrødveien 85 3171 Sem Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Atle Jonassen 2017/171 Saksbehandler: Berit Løkken Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Tillatelse til å mottak av avfall (batteri, kretskort og ikke jernholdig metall mm.) - Norway Metals AS

Tillatelse til å mottak av avfall (batteri, kretskort og ikke jernholdig metall mm.) - Norway Metals AS SAR Recycling Limited Alvimveien 62 1722 SARPSBORG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2016/5523 472 ILN Vår dato: 17.03.2017 Tillatelse til å mottak av avfall (batteri, kretskort og ikke jernholdig

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.004.I.FMTE Saksnummer: 2014/2539 Dato for kontroll: 10.06.14

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg Vår dato: 09.05.2014 Vår referanse: 2008/3370 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak om

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Statoil Service Smestad AS Viggo Hansteens vei 1 0376 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /4-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /4-2015 Miljøvernavdelingen Ragn-Sells AS avd Gardermoen Postboks 59 2001 LILLESTRØM Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Bertel O. Steen Autostern AS Postboks 3870 Ullevål stadion 0805 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Thore Egeland Deres ref.: 10.11.2004 Vår dato: 04.02.2005 Tlf.: 38 17 66 75 Vår ref.: 2004/5072 Arkivkode: 473 Norsk Energigjenvinning AS Mjåvannsveien

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.003.I.FMTE Saksnummer: 2017/769 Dato for kontroll: 03.02.2017

Detaljer

Vi viser til søknad av om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Vi viser til søknad av om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 gdj@fmte.no Vår dato 07.12.2012 Deres dato 19.12.2011 Vår referanse 2012/1820 Deres referanse søknad Promitek AS Tank og Trailervask

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.003.I.FMTE Saksnummer: 2014/3898 Dato for kontroll: 14.10.14

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon

Vedtak om endring av tillatelser etter forurensningsloven for Hallingdal Renovasjon Vår dato: 27.05.2015 Vår referanse: 2014/1960 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi næringspark 31 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32 26 68

Detaljer

Rapport fra inspeksjon ved Ragn Sells AS avd. Bergen 19. november 2015

Rapport fra inspeksjon ved Ragn Sells AS avd. Bergen 19. november 2015 Saksbehandler, telefon Astrid Holte, 5557 2319 Vår dato 18.12.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3985 472 Deres referanse Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Rapport fra inspeksjon ved Ragn Sells

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Lett emballasje AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 936 526 489 Eies av (org.nr): 974 166 542 Besøksadresse: Hasdalgt. 41, 4950 Risør Telefon: 37 15 04 44 Bransjenr. (NACE-kode): 22.220 E-post: kjell@lettemballasje.no

Detaljer

Vi ber om en skriftlig bekreftelse innen på at avvikene blir rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Vi ber om en skriftlig bekreftelse innen på at avvikene blir rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2. Indre Østfold Gjenvinning AS Fauglivn. 177 1850 MYSEN Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2008/1279 473 KAB Vår dato: 24.10.2013 Oppfølging etter inspeksjon Dato for inspeksjonen: 17.09.2013 Rapportnummer:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Westco Miljø AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal NORSK GJENVINNING AS KRISTIANSUND Molde, 19.10.2017 Dalegata 137 6500 Kristiansund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Steinar Bjerkås Angvik 2007/1460 Saksbehandler:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jan Henriksen AS Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jan Henriksen AS Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal HENRIKSEN JAN AS Molde, 27.09.2017 Bingsa Industriområde 6019 Ålesund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jan Henriksen 2014/2736 Saksbehandler: Reidun Sofie Schei

Detaljer

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune.

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune. Vår dato: 28.06.2017 Vår referanse: 2017/3908 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 24.05.2017 Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg Lindum AS Innvalgstelefon: Brevet er sendt per e-post til: Hilmar.Thor.Saevarsson@lindum.no

Detaljer

Oversendelse av rapport etter tilsyn ved Isak D. Westgaard AS

Oversendelse av rapport etter tilsyn ved Isak D. Westgaard AS Saksbehandler: Rakel Skjellegrind Deres ref.: Vår dato: 16.10.2013 Tlf. direkte: 74 16 80 61 E-post: fmntrsk@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6463 Arkivnr: Isak D. Westgaard AS Industrivegen 13 7502 STJØRDAL

Detaljer

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik

Tillatelse til mottak av avfall, Metallco Oppland AS Gjøvik Metallco Oppland AS Postboks 46 2801 Gjøvik Deres referanse Dato 16.09.2014 Vår referanse 2007/8004-47 472 EH Saksbehandler Elin Hilde, tlf. 61 26 60 67 Avdeling Miljøvernavdelinga Tillatelse til mottak

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Anne-Lene Lundsett, 35 58 62 13/fmteall@fylkesmanne.no Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.053.I.FMTE Saksnummer: 2014/2994

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Asfaltverk Skattøra Tromsø Lemminkainen Kontrollnummer: I.FMTR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Asfaltverk Skattøra Tromsø Lemminkainen Kontrollnummer: I.FMTR Fylkesmannen i Troms LEMMINKÄINEN NORGE AS AVD TROMSØ Tromsø, 23. juni 2017 Skattørvegen 90 9018 Tromsø Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Tomas Rafaelsen og Espen Stagrum 2017/3400 Saksbehandler:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 11.06.2015 2014/5692/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kystvågen Slip og

Detaljer

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2008/1135 / FMAAVSK

Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2008/1135 / FMAAVSK Miljøvernavdelingen Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap Birkelandsveien 167 4790 Lillesand Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2008/1135 / FMAAVSK 14.07.2015 Oversendelse

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift og utslipp fra Ringerikes Kornsilo SA

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift og utslipp fra Ringerikes Kornsilo SA Vår dato: 05.02.2016 Vår referanse: 2014/5646 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Anders Skarsgard Saksbehandler: Håkon Dalen Ringerikes Kornsilo SA Asbjørnsens gate 10 3513 HØNEFOSS Innvalgstelefon: 32266826

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 04.11.2014 2007/3794/FMMRMATO/472 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes Vår ref. Fiskerstrand Verft AS Risevegen 23

Detaljer

LBC/BEB 95/487/The/ Kv

LBC/BEB 95/487/The/ Kv NETLAND & SØNNER A/S 4480 Kvinesdal LBC/BEB 95/487/The/433.13.Kv 15.06.95 TILLATELSE GITT NETLAND & SØNNER A/S TIL ETABLERING AV AVFALLSMOTTAK PÅ LERVIK INDUSTRIOMRÅDE I KVINESDAL KOMMUNE. Tillatelsen

Detaljer

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMMR Dato for inspeksjonen:

Inspeksjonsrapport nummer: I.FMMR Dato for inspeksjonen: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 20.3.2013 Senioringeniør Reidun Sofie Schei, telefon 71258511 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nummer:

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Suldal Renovasjon AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81,

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ragn-Sells AS, Lyngås gjenvinningsstasjon Kontrollnummer: I.FMBU

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ragn-Sells AS, Lyngås gjenvinningsstasjon Kontrollnummer: I.FMBU Fylkesmannen i Buskerud RAGN-SELLS AS Drammen, 31. mai 2017 Postboks 49 2001 LILLESTRØM Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Johnna Henningsen 2017\2435 Saksbehandler: Gunlaug Kristin Engen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi, 35 58 61 68 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2015.023.I.FMTE Saksnummer: Dato for kontroll: 05.11.2015 Informasjon

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.005.I.FMTE Saksnummer: 2017/770 Dato for kontroll: 07.02.2017

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

Kontroll ved Bjorstaddalen avfallsanlegg, Skien kommune. Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn

Kontroll ved Bjorstaddalen avfallsanlegg, Skien kommune. Fra Fylkesmannen: Anne-Lene Lundsett Guri Ravn Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Vår dato: 22.10.2013 Arkiv nr.: 2013/3590 Saksbehandler: Anne-Lene Lundsett 35586213/fmteall@fylkesmannen.no Skien kommune Bjorstaddalen avfallsanlegg Pb. 158

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Hallvard Berget Deres ref.: Kjell Utsogn Vår dato: 13.5.2014 Tlf.: 38 17 62 13 Vår ref.: 2010/5668 Arkivkode: 472 Kjells Biler 4720 Hægeland

Detaljer

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune

Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelse til omlasting av husholdningsavfall og våtorganisk avfall ved Norsk Gjenvinning AS, Knarrevik Næringspark i Fjell kommune Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf. 16 og 29

Detaljer

1. Informasjon om virksomheten. 2. Bakgrunnen for tilsynet. 3. Oppfølging etter tilsynet. 4. Tilsynsgebyr. 5. Offentliggjøring

1. Informasjon om virksomheten. 2. Bakgrunnen for tilsynet. 3. Oppfølging etter tilsynet. 4. Tilsynsgebyr. 5. Offentliggjøring Saksbehandler, telefon Mari Katrine Berg, 5557 2326 Vår dato 12.05.2016 Deres dato Vår referanse 2016/2572 472 Deres referanse Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS Storaneset 28 5260 INDRE ARNA Rapport fra

Detaljer

Tilsyn ved HRS Husholdning AS avd. Harstad, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved HRS Husholdning AS avd. Harstad, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 24.10.2013 2013/4757-2 460 Deres dato Deres ref. HRS Husholdning AS avd. Harstad Skavdalsveiene 6 9409 HARSTAD Tilsyn ved

Detaljer

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr

Rapport fra tilsyn - pålegg om redegjørelse og innkreving av kontrollgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Sten D. Bruaas, 75 53 15 53 26.09.2011 2005/10172 461.3 sbr@fmno.no Deres dato Deres referanse Nordasfalt AS, avd. Narvik

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Miljøvernavdelingen Deres ref.: Vår dato: 15.11.2006 Saksbehandler: Anne Sundet Tangen Vår ref.: 2006/6149 Arkivnr: Glømmen entreprenør AS Akslastien 1 7820 Spillum Oppfølging

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Norsk Gjenvinning AS, avd. Tau Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Rapport: Inspeksjon 16. august 2016 av Franzefoss Gjenvinning AS avd Haugesund sitt mottak av farlig avfall

Rapport: Inspeksjon 16. august 2016 av Franzefoss Gjenvinning AS avd Haugesund sitt mottak av farlig avfall Deres ref.: Vår dato: 23.08.2016 Vår ref.: 2016/9709 Arkivnr.: Franzefoss Gjenvinning AS avd Haugesund Postboks 53 1309 RUD Att: Geir Johannessen Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.06.2015 2010/2633/FMMRMATO/461.3 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79 Vår ref. Kristiansund Mekaniske

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 014.006.I.FMTE Saksnummer: 2015/1843 Dato for kontroll: 06.05.15

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2016.006.I.FMTE Saksnummer: 2016/935 Dato for kontroll: 09.03.2016

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Vår dato Vår referanse 26.05.08 2008/11110 Saksbehandler, innvalgstelefon, adresse Arkiv nr. Deres referanse Torild K. Halvorsen Inspeksjonsrapport Informasjon om virksomheten

Detaljer

Rapport etter tilsyn den ved Ragn Sells AS, Borgeskogen

Rapport etter tilsyn den ved Ragn Sells AS, Borgeskogen Ragn Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2013/783 05.07.2013 33 37 11 95 Arkivnr: 470 Rapport etter tilsyn den 20.06.2013

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at fristen for skriftlig tilbakemelding er

Vi gjør oppmerksom på at fristen for skriftlig tilbakemelding er FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 460 14.06.2006 2006/2674-0 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Magne Nesse 77 64 22 27

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn , NorBetong AS, avd. Sandefjord

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn , NorBetong AS, avd. Sandefjord NorBetong AS, avd. Sandefjord Gneissveien 9 3221 Sandefjord Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/835 03.10.2016 33 37 11 95 Arkivnr: 472 Rapport etter

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU Vår dato: 1.juni 2016 Vår referanse: 2016/3359 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Nina Dahl Saksbehandler: Gro Angeltveit Innvalgstelefon: 32 26 69 13 Brevet er sendt per e-post til: nina@ringseptik.no Inspeksjonsrapport

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Walter Jaggi.35586168 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2017.002.I.FMTE Saksnummer: 2017/768 Dato for kontroll: 02.02.2017

Detaljer

Tilsyn ved Kvæfjord miljøstasjon, oversendelse av tilsynsrapport

Tilsyn ved Kvæfjord miljøstasjon, oversendelse av tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Johannes Abildsnes 77 64 22 11 24.10.2013 2013/4750-1 460 Deres dato Deres ref. Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 Borkenes Tilsyn ved Kvæfjord miljøstasjon,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Anne-Lene Lundsett, 35586213 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2015.020.I.FMTE Saksnummer: 2015/4085 Dato for kontroll: 29.10.15 Informasjon om kontrollert

Detaljer

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar

Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Postboks 4034, 2306 Hamar Vår dato Vår referanse 09.03.16 2016/853 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Anne-Mette Nordbak, 62 55 11 76 471

Detaljer

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen

Miljørisikoanalyse NG AS, Norsk Gjenvinning AS, avd. Drammen Mottak og omlasting av glass/metall Mottak og omlasting av komplekst metall 12 12 Lasting/lossing av glass- /metall-fraksjonen vil kunne medføre tidvis mye støy til Lasting/lossing av av metallfraksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Inspeksjon ved Solør Gjenvinning AS Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.Klif Saksnr.: 2009/344

Inspeksjon ved Solør Gjenvinning AS Dato for inspeksjonen: Rapportnummer: I.Klif Saksnr.: 2009/344 Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2000.025.I.KLIF

Detaljer

Tilsyn ved Perpetuum Miljø AS avd. Harstad, oversendelse av endelig tilsynsrapport

Tilsyn ved Perpetuum Miljø AS avd. Harstad, oversendelse av endelig tilsynsrapport Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Magne Nesse 77 64 22 27 25.11.2013 2007/3810-18 472 Deres dato Deres ref. Perpetuum Miljø AS Postboks 3121 9498 Harstad Tilsyn ved Perpetuum Miljø AS avd.

Detaljer

Håkanes Maskin AS, Herbergåsen - oversendelsesbrev etter kontroll og varsel om kontrollgebyr, kontrollnr I.FMOA

Håkanes Maskin AS, Herbergåsen - oversendelsesbrev etter kontroll og varsel om kontrollgebyr, kontrollnr I.FMOA Miljøvernavdelingen Håkanes Maskin AS Kavringen brygge 6 0252 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved PCB Sanering Oredalen Kontrollnummer: I.FMBU

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved PCB Sanering Oredalen Kontrollnummer: I.FMBU Fylkesmannen i Buskerud PCB SANERING AS Tofteveien 35 3483 Kana Drammen, 14. desember 2016 Deres ref.: Wojciech Pawel Malkowski Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/8169 Saksbehandler: Gunlaug Kristin

Detaljer

or M.::5 loo? i\ "1:_(o1 l E, É_.`..,, '.;:; f

or M.::5 loo? i\ 1:_(o1 l E, É_.`..,, '.;:; f , U Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr:

Kontrollert anlegg Navn: Sørlandets plastindustri AS Anleggsnr: Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 971 955 619 Eies av (org.nr): 979 435 185 Besøksadresse: Skrarpnestangen 9, 4823 Nedenes Telefon: 37 05 85 55 Bransjenr. (NACE-kode): 30.120 E-post:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Saksbehandler, innvalgstelefon Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår dato 09.04.2015 Deres dato Norsk Gjenvinning AS Region Nordvest Bingsa Industriområde 6019

Detaljer