MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: kl STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 86/08 87/08 88/08 89/08 90/08 91/08 92/08 93/08 ORIENTERING REFERATER DELEGERTE SAKER GNR. 39 BNR. 1 I N. LAND. SØKN.OM DISP. FRA KOMM.PLANEN FOR FRADEL. AV CA. ET DEKAR UBEBYGD SKOGAREAL TIL BOLIGFORMÅL. SØKER: ARNSTEIN GJEILE, DOKKA GNR. 88 BNR. 22 I N. LAND.KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM SAMTYKKE TIL DELING FRA ØVRIGE DRIFTSENHET, GNR. 74 BNR. 11. HELGA BJØRKENGEN BAGGERUD GNR. 17 BNR. 1 I N. LAND. KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM SAMTYKKE TIL DELING AV DRIFTSENHET ANKALTRUD SØNDRE GNR.16 BNR. 2 I N.LAND. KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM SAMTYKKE TIL DELING AV DRIFTSENHET GNR. 60 BNR. 3 OG 10 I N. LAND. BER OM VURDERING AV OM DELING ER NØDVENDIG JFR. ODELSLOVEN 14 ALTERNATIVT SØKNAD OM DELING AV GNR. 60 BNR. 3 FRA ØVRIGE DRIFTSENHET. SØKER: ODDVAR RØNNINGEN.

2 94/08 95/08 TILTAKSSTRATEGIER , SMIL OG NMSK BETONGAVFALL PÅLEGG OM OPPRYDDING - KLAGE OPPLANDSKE BETONGINDUSTRI NORDRE LAND KOMMUNE, den 12. november Marit M. Rønningen leder

3 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 86/08 Utvalg: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk Lnr.: 9839/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/2854 Saksbeh.: Aage Olav Sandlie Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /08 Saksbehandler: ASA Utskrift til: ORIENTERING 1. Klima- og energiplan. NORDRE LAND KOMMUNE, den 10. november Aage Sandlie kommunalsjef Vigdis Hagenborg

4 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 87/08 Utvalg: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk Lnr.: 9847/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/2860 Saksbeh.: Aage Olav Sandlie Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /08 Saksbehandler: ASA Utskrift til: REFERATER 1. Evt. innkomne skriv. NORDRE LAND KOMMUNE, den 10. november Aage Sandlie kommunalsjef Vigdis Hagenborg

5 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 88/08 Utvalg: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk Lnr.: 9844/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/2858 Saksbeh.: Aage Olav Sandlie Arkivnøkkel.: 033 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /08 Saksbehandler: ASA Utskrift til: DELEGERTE SAKER 08/ DS 325/08 TDEI//TFK 231 M &16 Karen Løkken SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER GNR. 95 BNR. 1 FNR. 4 KAREN LØKKEN.- INNVILGET 08/ DS 326/08 TDEI//TFK 231 M50 &16 Kolbjørn Bratlien SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJON GNR. 80 BNR. 6 I NORDRE LAND, KOLBJØRN BRATLIEN.INNVILGET 05/ DS 327/08 PLNÆ/ADM/AOV GNR. 121/30,52 Anders Elje, Arnt Hagen, Jan Arild Bratlien, Kjell Skogen STORGATA 42, DOKKA, OPPFØLGING AV PÅLEGG MED VARSEL OM TILTAK ETTER PBL 116A - AVSLÅTT 08/ DS 328/08 PLNÆ//AOV GNR. 52/39-20,T17 Arvid Sveen SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFØRING AV ANNEKS PÅ GNR. 52 BNR. 39 FESTENR. 20 I SLUGULIA, ARVID SVEEN, SØKNAD INNVILGET. 08/ DS 329/08 PLNÆ//WES GNR. 53/1 m.fl Synnøve Erstad GODKJENT PLAN FOR NYDYRKING. GNR. 53 BNR. 1 M.FL BRITT SYNNØVE ERSTAD 08/ DS 330/08 PLNÆ//ABA K01 Bjørn Nythun SØKNAD OM TILLATELSE TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK FOR PERSONSØK - INNVILGET

6 08/ DS 331/08 TDEI//TFK 231 M &16 Dagny Bakken v/erik Bakken SØKNAD OM FRITAK FOR KOMMUNALE AVGIFTER. GNR. 92 BNR. 23 I NORDRE LAND - DAGNY BAKKEN V/ERIK BAKKEN - INNVILGET 08/ DS 332/08 PLNÆ//ABA K01 Prosjekt OTTAR v/hans O. Thomle SØKNAD OM GODKJENNING AV NY SKILØYPE PÅ ØSTSINNIÅSEN - INNVILGET 08/ DS 333/08 PLNÆ//HAA V83 Bjørn Ruud GODKJENT- SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG - INNVILGET 08/ DS 334/08 PLNÆ//HAA V83 Kim Enger GODKJENT - SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG ENGER GÅRD ANS - INNVILGET 08/ DS 335/08 PLNÆ//AOV GNR. 107/32 Kari og Vegard Skogen SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV HOVEDHUS OG DRIFTSBYGNING GNR. 107 BNR. 32, KARI OG VEGARD SKOGEN, SØKNAD INNVILGET. 08/ DS 336/08 PLNÆ//AOV GNR. 43/7 Knut Sveum SØKNAD OM RIVING AV LYKKJA, DÆHLI GNR. 43 BNR. 7, KNUT SVEUM, SØKNA D INNVILGET. 04/ DS 337/08 PLNÆ/ADM/HTE L12 Bernt Øistad REGULERINGSPLAN FOR ÅSSETRA R7, KLAGE PÅ VEDTATTE REGULERINGSENDRIN G, KLAGE AVVIST. NORDRE LAND KOMMUNE, den 10. november Aage Sandlie kommunalsjef Vigdis Hagenborg Side 6

7 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 89/08 Utvalg: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk Lnr.: 8711/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/2220 Saksbeh.: Merete Glorvigen Arkivnøkkel.: GNR. 39/1 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /08 Saksbehandler: MEG Utskrift til: Fylkesmannen i Oppland, Miljøvernavdelingen, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen, serviceboks, 2626 LILLEHAMMER Arnstein Gjeile, Gjeilevegen 23, 2870 DOKKA Tore Gjeile, Gjeilev. 25, 2870 DOKKA Oppland fylkeskommune, Regional utvikling og Kulturvern, serviceboks, 2626 LILLEHAMMER GNR. 39 BNR. 1 I NORDRE LAND. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING AV CA. ET DEKAR UBEBYGD SKOGAREAL TIL BOLIGFORMÅL. SØKER: ARNSTEIN GJEILE, DOKKA Sammendrag: Arnstein Gjeile har den søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca. et dekar produktiv skog fra eiendommen Vinjar gnr. 39 bnr. 1 m. fl. i Nordre Land til boligformål. Med bakgrunn i bosettingshensynet er det samfunnsinteresser som taler for omsøkte fradeling jf. jordloven 12, og dette anses også å være en særlig grunn til å dispensere i henhold til plan og bygningsloven 7 fra LNF formålet i kommuneplanens arealdel. Rådmannen råder derfor hovedutvalget å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av omsøkte parsell fra gnr. 39 bnr. 1 m. fl. i Nordre Land til boligformål. Vedlegg: Kartutsnitt Ortofotoutsnitt

8 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Vinjar gnr 39 bnr 1 m. fl. i Nordre Land søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av tomt til boligformål høringsnotat brev fra Oppland fylkeskommune datert Epost fra kommunen datert til fylkesmannen etterlysning av høringsuttalelse Epost fra Oppland fylkeskommune datert vedr. utsettelse av svarfrist på høringsnotatet Høringsnotat datert fra Nordre Land kommune Søknad om fradeling datert fra Arnstein Gjeile Saksopplysninger: Bakgrunn: Arnstein Gjeile har i søknad datert søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca. et dekar produktiv skog fra eiendommen Vinjar gnr. 39 bnr. 1 m. fl. i Nordre Land til boligformål. Det er hans sønn, Tore Gjeile, som skal erverve boligtomta. Eiendommen ligger i Dæhlibygda og består ifølge arealopplysninger som framkommer av LGIS gårdskart av totalt 901,5 dekar hvorav 172,4 dekar fulldyrket jord, 70,2 dekar gjødslet beite og 456,4 dekar produktiv skog. Søker driver med husdyrproduksjon; melkeproduksjon og sauehold, planteproduksjon og skogbruk på eiendommen. Den omsøkte tomta ligger vel 100 meter rett øst for tunet på eiendommen, og ovenfor beite. Det går en gammel høsteveg rett sør for omsøkte område. Parsellen ligger på produktivt skogareal i følge ØK, og det ser av ortofoto ut til at den er bevokst med noe blandingsskog og kratt i dag. Adkomst til tomta er tenkt fra øst, fra privat veg. Omsøkte parsell ligger i kommuneplanens arealdel i LNF 1 område hvor det er forbud mot ny eller vesentlig utvidelse av eksisterende bolig -, ervervs og fritidsbebyggelse (søknadspliktige tiltak), men der byggevirksomhet tilknyttet stedegen næring er tillatt. Omsøkte område ligger således ikke innenfor område i kommuneplanen hvor det skal være liberal dispensasjonspraksis ved søknader om boligbygging, slik tilfelle er lenger vest i Dæhlibygda, der slike områder er markert som LNF 2 område. Det omsøkte arealet vil få endret arealbruk dersom deling tillates, siden formålet etter deling vil være bolig. I dag er arealbruken for parsellen skogbruk som er i samsvar med LNFformålet i planen. Det er søkt om dispensasjon, og før søknaden om deling kan behandles må det tas stilling til om det kan gis tillatelse til å dispensere fra plan jf. plan og bygningsloven 7. Siden kommunen er positiv til å dispensere fra kommuneplanen for fradeling av tomt til boligformål, må det foretas vurdering av tiltaket etter jordloven 12 (deling). Tiltaket berører ikke dyrket eller dyrkbar mark og trenger derfor ikke vurderes etter jordloven 9 (omdisponering). Den som vil dele en landbrukseiendom som er nyttet eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk må ha delingssamtykke. Dette går fram av jordloven 12 første ledd. Vilkårene for å gi samtykke til deling er enten at samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller at deling Side 8

9 er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Man har ikke krav på delingssamtykke dersom ett av vilkårene er oppfylt. Det skal også legges til grunn en skjønnsmessig vurdering av tiltakets konsekvenser for drift og miljø, kulturlandskap og plansituasjon. Siden rådmannen vurderte det som mulig at en dispensasjon ville bli gitt i denne saken, ble den sendt på høring til fylkesmannen og fylkeskommunen, med høringsfrist mandag Høringsuttalelser: Oppland fylkeskommune: Når det gjelder merknader fra fagenhet for kulturvern, har ikke de ut fra sine arkiv kjennskap til at det foreslåtte tiltaket kommer i konflikt med kulturminner. De vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner 8. Melding skal da snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. Når det gjelder merknader fra fagenhet for regional utvikling, viser fagenheten til kommunens vurdering i saken, der det konkluderes med at det kan foreligge særlige grunner for dispensasjon for oppføring av et bolighus. Området ligger utenfor det området som er avsatt til LNF 2 område med retningslinjer for liberal dispensasjonspraksis, men hensynet til bosetting i grenda vektlegges i denne saken, samt at tiltaket ikke berører dyrket mark eller områder med spesielle biologiske forekomster. Fagenheten har ikke merknader til kommunens vurdering av saken. Fylkesmannen i Oppland: Fylkesmannen har i det saken skrives ikke gitt høringsuttalelse. Det er etterlyst høringsuttalelse via epost. Vurdering: Vurdering av tiltaket i forhold til dispensasjon: Dersom det fins særlige grunner, kan det gis dispensasjon etter plan og bygningsloven 7. Uttrykket særlige grunner må ses i forhold til offentlige hensyn planlovgivningen skal ivareta. De særlige grunner som kan begrunne en dispensasjon er i første rekke knyttet til areal og ressursdisponeringshensyn. Som eksempel kan nevnes tilfeller der vurderingen av arealbruken er endret etter at det ble utarbeidet plan, eller at tidsfaktoren tilsier at en ikke bør avvente en planendring. Særlige grunner foreligger fortrinnsvis der de interesser arealplanen og lovbestemmelsene ivaretar ikke blir skadelidende ved at dispensasjon gis. Det er ikke i arealplanen lagt føringer for liberal dispensasjonspraksis for søknader om boligbygging i området der omsøkte tomt ligger. Samtidig er grensa for der det skal være liberal dispensasjonspraksis ikke lenger unna enn ca. 1 km. Ved flere anledninger blir det påpekt at det skal legges til rette for spredt bosetting i grendene. Ut fra bosettingshensyn kan det foreligge særlige grunner for dispensasjon. Side 9

10 Vurdering av tiltaket etter jordloven: Vurdering av fradelingen i forhold til samfunnsinteressene: Tiltak som har stor verdi for allmennheten eller en større gruppe personer kan representere en samfunnsinteresse av stor vekt. Samfunnsinteressene må sies å blant annet komme til uttrykk gjennom planstatus for et område. Som nevnt er ikke omsøkte tiltak i samsvar med arealbruken for området ifølge kommuneplanens arealdel. Av rundskriv M 4/2003 Omdisponering og deling Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr og 12 går det fram at fradeling etter dette alternativet kan tillates dersom den vil bidra til å styrke bosettingen i et område. Siden søkerens sønn ønsker å bosette seg på omsøkte tomt, kan tiltaket sies å være i samsvar med dette kriteriet, slik at dette må veies opp mot planstatus for området. Bosettingshensynet bør veie tungt, og rådmannen mener derfor at tiltaket bør godkjennes ut fra samfunnsinteresser knyttet til bosetting. Vurdering av fradelingen i forhold til eiendommens avkastningsevne: Når det gjelder hensynet til eiendommens avkastningsevne vil produktivt areal i de fleste tilfeller ikke kunne fradeles uten å komme i strid med dette hensynet. Dersom det dreier seg om et areal som pga. sin beliggenhet eller mindre verdi for landbruksproduksjon ikke er i bruk til landbruksproduksjon bør dette tas med i vurderingen. Arealet består som nevnt av produktivt skogareal, og i utgangspunktet strider derfor omsøkte fradeling med dette kriteriet. Vurdering av fradelingen i forhold til de skjønnsmessige momentene: Siden omsøkte deling kan godkjennes ut fra et av kriteriene i jordloven 12 må de skjønnsmessige momentene vurderes. Tomtas plassering berører som nevnt ikke dyrket eller overflatedyrket mark og vil ha en annen adkomst enn tunet på eiendommen. Ut fra driftsmessige hensyn er tomtas plassering hensiktsmessig. Det drives aktivt med jord- og skogbruksproduksjon på eiendommen. Det er søkerens sønn som skal erverve tomta, og det kan forventes at han er inneforstått med mulige drifts- og miljømessige ulemper ved å bosette seg der. Miljømessige faktorer som støy og lukt fra landbruket kan til tider på året være sjenerende for de framtidige beboerne av tomta. Når det gjelder kulturlandskapet vil oppføring av et nytt bolighus i området påvirke dette. Det bør, dersom det gis dispensasjon for fradeling av tomt til boligformål, tas landskaps- og bygningsmessige hensyn ved oppføring av nytt bolighus i området. Når det gjelder hensynet til plan, er det vurdert over. Andre vurderinger: Det er ikke kartlagt spesielle biologiske forekomster i umiddelbar nærhet av omsøkte areal. Det er forekomster av kulturminner andre steder på eiendommen gnr. 39 bnr. 1. Planlagt infiltrasjon blir øst for tomta ifølge kartutsnitt som fulgte søknaden. Vurdering i forhold til høringsuttalelsene: Oppland fylkeskommune har avgitt høringsuttalelse, og de har ingen merknader til kommunens vurdering. Fagenhet for kulturvern påpeker imidlertid retningslinjene som gjelder dersom det blir funnet automatisk fredete kulturminner i marka som ikke er kjent når arbeidet med opparbeidelse og bebyggelse av tomta starter opp. Side 10

11 Oppsummering: Rådmannen mener at det foreligger særlige grunner til å dispensere fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca. ett dekar produktivt skogareal på eiendommen gnr. 39 bnr. 1 m. fl. i Nordre Land til boligformål, med hovedvekt på bosettingshensynet. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: 1. I medhold av plan og bygningsloven 7, 63 og 93 h samt jordloven 12 gir hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av ca. ett dekar produktiv skog fra eiendommen Vinjar gnr. 39 bnr. 1 i Nordre Land til boligformål i henhold til søknad av Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter, jf. lov om kulturminner 8. Melding skal da snarest sendes til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan gjennomføre en befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. I henhold til forvaltningsloven kan vedtaket påklages innen tre uker etter at det er gjort kjent for Dem. NORDRE LAND KOMMUNE, den Aage Sandlie kommunalsjef Merete Glorvigen jordbrukssjef Side 11

12 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 90/08 Utvalg: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk Lnr.: 9390/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/1853 Saksbeh.: Merete Glorvigen Arkivnøkkel.: GNR. 88/22 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /08 Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /08 Saksbehandler: MEG Utskrift til: Helga Bjørkengen, Vestergardsv. 47, 2880 NORD-TORPA Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen, serviceboks, 2626 LILLEHAMMER GNR. 88 BNR. 22 I NORDRE LAND. KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM SAMTYKKE TIL DELING FRA ØVRIGE DRIFTSENHET, GNR. 74 BNR. 11. HELGA BJØRKENGEN Sammendrag: Helga Bjørkengen søkte den om deling av gnr. 88 bnr. 22 fra driftsenheten gnr. 74 bnr. 11 i Nordre Land. Hovedutvalget behandlet saken i møte den og vedtok i sak 70/08 å nekte samtykke til omsøkte deling på bakgrunn av at verken samfunnsinteresser eller eiendommens avkastningsevne talte for deling jf. jordloven 12. Vedtaket er påklaget i brev av Rådmannen tilrår at vedtak i sak 70/08 opprettholdes da momenter i klagen ikke endrer på vurderingsgrunnlaget. Vedlegg: Klage datert fra Helga Bjørkengen Kartutsnitt Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Hovedutvalgets vedtak av i sak 70/08 Søknad om deling datert med tilhørende dokumenter

13 Saksopplysninger: Historikk: Helga Bjørkengen søkte den om deling av gnr. 88 bnr. 22 fra driftsenheten gnr. 74 bnr. 11 i Nordre Land. Hovedutvalget behandlet søknaden om deling i møte den og vedtok i sak 70/08 å nekte samtykke til deling av gnr. 88 bnr. 22 fra gnr. 74 bnr. 11. Begrunnelsen for å nekte samtykke til deling var at deling ikke kunne forsvares ut fra verken samfunnsinteresser eller eiendommens avkastningsevne jf. jordloven 12. Helga Bjørkengen har påklaget vedtaket i brev av Klagens innhold: I klagen viser Helga Bjørkengen til at den dyrkede jorda i Bjørkengen (Bjørklund) har liten betydning. Det har vært vanskelig å få leid ut den dyrkede jorda, og avlingen gis bort. Det er liten lønnsomhet i å drive denne jorda, og de mest bratte partiene er delvis vokst igjen. Klager har lagt ved bilder som illustrerer dette. Klager viser til at det i saksutredningen går fram at deling ikke er forsvarlig ut fra eiendommens avkastningsevne. Klager kan ikke se at avkastningen fra Smedhaugen med svært bratt skogs- og vedterreng og delvis gjenvokst brakk jord kan utgjøre noe tilskudd til Bjørkengen (Bjørklund) i dag. Klager informerer videre om den planlagte overdragelsen av eiendommen til sin datter og hennes mann. Derfor er fradeling av Smedhaugen viktig pga. dette også, slik at de kan ta over et hensiktsmessig bruk. Smedhaugen ble kjøpt av klagers avdøde mann etter at de hadde lagt ned gardsdriften på Bjørkengen (Bjørklund), slik at eiendommene har ikke vært drevet sammen. Klager viser videre til at kjøperen av Smedhaugen, Øivind Bratberg, er interessert i å kjøpe tilbake stedet som har vært i hans slekt i flere generasjoner. Om eiendommen ikke blir solgt, vil det fortsette å vokse igjen der. Klager ber om at vedtaket blir omgjort slik at fradeling kan innvilges. For øvrig var det benyttet feil adresse, og det er også påpekt at Bjørklund/Bjørkengen ikke ligger i Vestergarda men langs Vestergardsvegen. Vurdering: Klagen er datert og journalført i kommunen den Den er innkommet innen klagefristens utløp og kan realitetsbehandles. Vurdering av klagens momenter: Klager viser til at jordvegen i Bjørkengen (Bjørklund), hovedbølet, har liten verdi, og at avlingen i praksis gis bort. Av opplysninger som framgår i søknad om produksjonstilskudd blir den dyrkede jorda på eiendommen leid bort. Således inngår jordbruksarealet i driftsgrunnlaget til noen i området som driver aktivt jordbruk. At jordbruksarealet imidlertid gir en mindre avkastning og begrensede inntekter fra seg er rådmannen inneforstått med. På en Side 13

14 mindre eiendom som denne vil man være avhengig av inntekter utenom det gardsbruket kan gi. Klager har påpekt at avkastningen som den omsøkte eiendommen, Smedhaugen, kan bidra med i forhold til driftsenheten Bjørkengen må være minimal. Rådmannen viser til tidligere saksutredning og at det av hensyn til eiendommens driftsgrunnlag for framtida ikke er forsvarlig å dele opp eiendommen. Fradeling av dyrket jord og produktiv skog vil forringe en eiendoms avkastningsevne uansett størrelse på eiendommen. Klager viser til at jordvegen på Smedhaugen ikke blir brukt og er i ferd med å vokse igjen. Rådmannen påpeker i den forbindelse at eiere av landbrukseiendommer har et ansvar for å forvalte eiendommen. Dersom dyrket mark vurderes som uegnet til jordbruksproduksjon, kan det eventuelt søkes om omdisponering av den dyrkede jorda til andre landbruksformål. Klager viser til at Smedhaugen ble kjøpt etter at hun og hennes avdøde ektemann sluttet å drive Bjørklund selv. Dette er et nytt moment i saken. Men ved erverv av tilleggsjord vil denne inngå i den opprinnelige driftsenheten og utgjøre en driftsenhet sammen med denne. Således vil det i de fleste tilfeller kreves delingssamtykke i slike saker, og som oftest i de tilfelle der eiendommene har vært på samme eierhånd i mange år. Det vises til at kjøper av eiendommen gnr. 88 bnr. 22 ønsker å erverve eiendommen siden den har vært i hans slekt tidligere. Dette var også kjent ved behandling av søknaden om deling. Rådmannen har imidlertid vektlagt at kjøper ikke bor i kommunen, og at eiendommen han eier her har status som fritidseiendom i kartgrunnlaget. Dersom omsøkte eiendom legges til denne eiendommen, vil den i tillegg til å bli en lite hensiktsmessig landbrukseiendom i praksis kunne få status som en større fritidseiendom, noe som bør begrenses i landbruksområder. Rådmannen beklager at det er benyttet feil adresse i fradelingssaken, og at beskrivelse av beliggenheten til eiendommen Bjørkengen ikke er korrekt. Oppsummering: Etter å ha vurdert momentene i klagen, der noe av historikken til eiendommene var et nytt moment, kan ikke rådmannen se at det er grunnlag for å vurdere omsøkte deling annerledes nå. Det foreligger ikke samfunnsinteresser av stor vekt som taler for at eiendommen deles opp i to mindre rasjonelle enheter. Eiendommens avkastningsevne taler heller ikke for deling. Rådmannen tilrår at vedtaket i sak 70/08 opprettholdes og at saken sendes fylkesmannen for endelig avgjørelse etter jordloven 12. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: I medhold av jordloven 12 gir ikke hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk samtykke til deling av gnr. 88 bnr. 22 i Nordre Land fra driftsenheten gnr. 74 bnr. 11 m. fl. i Nordre Land. Side 14

15 Klagen av er dermed ikke tatt til følge, og saken sendes fylkeslandbruksstyret for endelig avgjørelse etter jordloven. NORDRE LAND KOMMUNE, den Aage Sandlie kommunalsjef Merete Glorvigen jordbrukssjef Side 15

16 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 91/08 Utvalg: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk Lnr.: 9364/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/2194 Saksbeh.: Merete Glorvigen Arkivnøkkel.: GNR. 17/1 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /08 Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /08 Saksbehandler: MEG Utskrift til: Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen, serviceboks, 2626 LILLEHAMMER Anders Storsveen, Nordsinni 534, 2870 DOKKA Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal Jordskifterett, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER BAGGERUD GNR. 17 BNR. 1 I N. LAND. KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM SAMTYKKE TIL DELING AV DRIFTSENHET Sammendrag: Anders Storsveen søkte den om fradeling av lodd nr. 50 fra Baggerud gnr. 17 bnr. 1 på bakgrunn av jordskiftesak nr. 22/2005 Nordsinni Østås og jordskiftesakens behov for tilleggskog. Erverver er AS Kistefos Træsliberi. Hele eller deler av bruksverdien av teigene kunne bli brukt som tilleggskog til andre parter i jordskiftesaken. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk nektet samtykke til deling i sak 72/08 av , og begrunnet avslaget med at eiendommens avkastningsevne ville bli svekket. Hovedutvalgets vedtak er påklaget den av søker, og jordskifteretten har lagt fram flere opplysninger i saken jf. deres brev av Rådmannen vil tilrå at vedtaket i sak 72/08 av om å nekte samtykke til deling av lodd nr. 50 fra gnr. 17 bnr. 1 med flere i Nordre Land opprettholdes. I vurderingen er hensynet til eiendommens framtidige avkastningsevne vektlagt mer enn teigens bidrag i jordskiftesaken. Vedlegg: Klage datert fra Anders Storsveen Sak Nordsinni Østås. Lodd nr. 34 og lodd nr. 50. Søknad om deling etter jordloven 12. Søknad om konsesjon etter konsesjonsloven 2. Revidert versjon av søknad av ( ) brev datert fra jordskifteretten Kartutsnitt

17 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sak Nordsinni Østås. Klagefrist på vedtak i sak 72/08 og 73/08 i hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk brev datert fra jordskifteretten Sak : AS Kistefos Træsliberi. Jordskifte. Nordsinni Østås brev datert fra Advokatene Buttingsrud & co ved advokat Finn Grøstad Sak Nordsinni Østås. Lodd nr. 34 og lodd nr. 50. Søknad om deling etter jordloven 12. Søknad om konsesjon etter konsesjonsloven 2 brev datert fra jordskifteretten Skifteplanutkast nr. 3, jf jordskifteloven 20 protokoll fra jordskifterettsmøte den Hovedutvalgets behandling av søknad om fradeling av i sak nr. 72/08 med tilhørende dokumenter Saksopplysninger: Historikk: Anders Storsveen søkte den om fradeling av skogteigene som utgjør lodd nr. 50 fra driftsenheten gnr. 17 bnr. 1 i Nordre Land. Bakgrunnen for at søknaden ble fremmet nå er den pågående jordskiftesaken på Nordsinni Østås sak I skifteplanutkast nr. 3 ble det forutsatt at Nordre Land kommune ville gi delingssamtykke etter jordloven 12 for blant annet lodd nr. 50 tilhørende gnr. 17 bnr. 1. Dersom søknaden ble avslått, ville bruken av tilleggskog helt eller delvis falle bort, og jordskifteretten ville måtte søke etter andre løsninger. I sak nr. 72/08 fattet hovedutvalget i møte den vedtak om å nekte samtykke til deling av omsøkte skogteiger fra øvrige driftsenhet. Vedtaket ble begrunnet med at hensynet til å opprettholde ressursgrunnlaget til eiendommen Baggerud burde veie tyngre enn de driftsmessige gevinstene man ville oppnå ved å selge deler av eiendommen til Kistefos som ledd i jordskifte. I brev av viser jordskifteretten til hovedutvalgets vedtak i sak 72/08 og 73/08 der hovedutvalget har avslått blant annet fradelingssøknaden fra Storsveen. De har den søkt kommunen om ny behandling i hovedutvalget, da jordskifteretten ikke hadde fått lagt fram skifteplanen og redegjort for behovet for tilleggskog. Revidert utgave av denne søknaden, i form av brev datert , er vedlagt klagesaken. I brev av påklager Anders Storsveen hovedutvalgets vedtak av Momenter i Storsveen sin klage: I klagen viser klager til at bakgrunnen for søknaden om fradeling har sammenheng med den omfattende jordskifteprosessen i området som kommunen påla AS Kistefos Træsliberi å sette i gang etter kjøpet av skogen til Helmer s arvinger. Klager viser videre til at hovedutvalget ikke har hatt tilstrekkelig kjennskap til den skifteplanen jordskifteretten nå arbeider med, og behovet for tilleggskog i den forbindelse. Klager kan fortsatt ikke se at skogteigen er viktig for å opprettholde ressursgrunnlaget for eiendommen. Avkastningsevnen til skogteigen er betydelig lavere enn den avkastningen Side 17

18 kjøpesummen vil bidra til når det gjelder nødvendige forbedringer, investeringer og vedlikehold for øvrig på garden. Klager håper på en velvillig behandling av klagen, da den er av stor betydning for hans drift på gardsbruket på Nordsinni. Utfyllende opplysninger fra Jordskifteretten vedrørende skifteplanutkast nr. 3: Av jordskifterettens brev av , som er revidert utgave av brev av (som rådmannen oppfatter omtales som søknad av ) går det fram at sak nr. 22/2005 Nordsinni Østås gjelder jordskifte i skog etter jordskifteloven 2 b med ombytting av grunn. Jordskiftefeltet omfatter hele Nordsinni Østås (det gamle Nordsinni Østre Sameie), kommuneskogen ved Mjellvatnet, enkelte arealer på Veståsen, tre mindre arealer av det tidligere Strand Haugan sameiet ved henholdsvis Høljarast, Kvernstugu og Kapperud, 8 teiger i Vest-Torpa og 2 teiger på Østsinni. Samlet utgjør jordskiftefeltet ca dekar. Saken er fremmet også med bruksordning etter jordskifteloven 2 c og fordeling av tilleggsjord etter jordskifteloven 2 f som aktuelle virkemidler. Jordskiftesaken ble krevd av AS Kistefos Træsliberi i september 2005, i etterkant av selskapets kjøp av skogteiger etter Helmer s arvinger. Krav om jordskifte ble satt som konsesjonsvilkår av hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk i møte den Saken ble fremmet I 2007 ble det lagt fram et skifteplanutkast, som så ble justert til skifteplanutkast nr. 2. I rettsmøte den ble planutkast nr. 3 lagt fram som følge av merknader og nye innspill til planutkast nr. 2. Plan og næring har vært innkalt til rettsmøtene i henhold til jordskifteloven 20 a. Skogbrukssjefen har møtt fra kommunen. Skifteplanutkast nr. 3 jf. jordskifteloven 20 ble behandlet i jordskifteretten den Av protokoll for rettsmøtet denne dagen går det fram at planutkastet forutsetter at: Nordre Land kommune gir dispensasjon etter plan og bygningsloven 7 for utlegging av 3 hyttetomter ved Brandtjern, 1 tomt ved Laen og flytting av en eksisterende ubebygd tomt på lodd nr. 51. Dersom noen av søknadene blir avslått, må jordskifteretten om nødvendig søke andre løsninger. Nordre Land kommune gir delingssamtykke etter jordloven 12 for lodd nr 34 (16/2) og lodd nr 50 (17/1). Dersom søknaden skulle blir avslått for en eller begge teiger, faller bruken av tilleggskog helt eller delvis bort, og jordskifteretten må søke etter andre løsninger. Planutkastet innebærer at enkelte parter mottar mer skog med høyere bruksverdi enn de gir fra seg. Dermed betinger skifteplanen at disse partene får kjøpt tilleggskog. Det er videre listet opp hvem som har behov for kjøp av tilleggskog. Skifteplanutkastet innebærer at AS Kistefos Træsliberi videreselger skog for ca. 1/3 av kjøpesummen de har betalt for lodd nr 34 og lodd nr 50. I brev av skriver advokatfirmaet Buttingsrud & co på vegne av AS Kistefos Træsliberi at de ikke har vesentlige merknader til jordskifterettens brev til kommunen av som omhandler blant annet søknad om deling for lodd nr. 34 (gnr. 16 bnr. 2) og lodd nr. 50 (gnr. 17 bnr. 1). I dette ligger at AS Kistefos Træsliberi aksepterer å videreselge skog for ca. 1/3 av kjøpesummen de har betalt for lodd nr. 34 og lodd nr. 50. Side 18

19 AS Kistefos Træsliberi påpeker i sitt brev av vilkåret som ble satt av hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk 16. mars 2005 om at Kistefos ble pålagt å fremme krav om jordskifte. De mener da at det er naturlig at kommunen bidrar positivt til at nevnte jordskifte kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte for de berørte parter, dvs. at jordskifterettens opplegg etterleves. Jordskifteretten viser i brev av til at ytterligere en person har meldt interesse for kjøp av tilleggskog, og oversikt over behov for kjøp av tilleggskog er revidert som følge av dette. Den siste henvendelsen om kjøp av tilleggskog stadfester at det er stort behov for å kjøpe tilleggskog. I nevnte brev av vises det til tre nye forhold i forbindelse med at det på ny er søkt om deling av de ovennevnte skogteiger, der klager eier lodd nr. 34 (det siteres): 1. Jordskifteprosessen har ført til en relativt radikal skifteplan, der en oppnår en reduksjon på 31 teiger. Skifteplanen betinger at enkelte parter får kjøpe tilleggskog. AS Kistefos Træsliberi er villige til å videreselge deler av bruksverdien for lodd nr 34 og lodd nr 50, dersom delingstillatelse blir gitt og ervervet kan gjennomføres. Hvis jordskifteretten ikke får tilleggskog å rå over, vil en sannsynligvis måtte velge en mer konservativ skifteplan, med mindre omfang av teigbytter. 2. Anders Storsveen beholder teigen Røthaugen 35/6 i Leppdalen. Jordskifteretten har beregnet bruksverdi av henholdsvis Røthaugen 35/6 og lodd nr 50 på Nordsinni Østås, og fordelt kjøpesummen på teigene. Partene har godtatt fordelingen og kjøpesum for lodd nr 50 på Nordsinni Østås. Etter dette gjelder delingssøknadene bare skog innenfor jordskiftefeltet og Nordsinni Østås, og bare skog med lav bonitet. 3. Selgerne beholder beiterett i Nordsinni Østre Sameie. Beiteretten ble ikke skiftet ut slik som skogen i , og beite ligger i fellesskap mellom de opprinnelige sameierne. Ankaltrud og Baggerud er blant disse. Ut fra framdriften i rettsmøtet la jordskifteretten opp til at selgerne Anne Marie Baggerud Vik og Anders Storsveen skulle søke om deling etter jordloven 12 samtidig som jordskifteretten la fram saken for hovedutvalget. Det hele beskrives som en pakke som betinger at både selgerne, AS Kistefos Træsliberi og kjøperne av tilleggskog er enige om skifteplan, videresalg og priser. Det har tatt tid å få svar fra alle parter, slik at saken har blitt liggende hos jordskifteretten. Behandlingen i hovedutvalget den kom dermed jordskifteretten i forkjøpet, og jordskifteretten fikk ikke presentert opplegget for bruk av tilleggskog. Jordskifteretten ber derfor om fornyet behandling i hovedutvalget. Dersom delingstillatelse blir gitt, tilrår jordskifteretten å sette vilkår om videresalg av deler av teigene som tilleggskog, fra AS Kistefos Træsliberi til eierne nevnt i brevet av s. 5. Tilsvarende vilkår må vurderes satt i en ev. konsesjonsbehandling. Skifteplanprosessen vil avgjøre omfanget av videresalg av tilleggskog. Omfanget av tilleggskog vil bli begrenset oppad til 50 % av kjøpesummen, ellers har det ingen stor hensikt for Kistefos å gjennomføre kjøp og videresalg. Når det gjelder søknad om konsesjon forutsetter bruken av tilleggskog at AS Kistefos Træsliberi får konsesjon på erverv av lodd nr 34 og lodd nr 50 på vilkår av at selskapet videreselger % av salgsverdien som tilleggskog til andre parter i jordskiftesak 22/2005 Nordsinni Østås. I neste omgang må også kjøperne av tilleggskog får konsesjon. Alt areal er ubebygd landbruksareal, og jordskifteretten antar derfor at også erverv av arealer under 100 dekar krever konsesjon. Side 19

20 I jordskifterettens brev av antydes det på s. 8 hva som kan bli konsekvensene dersom avslag på fradelingssøknadene opprettholdes ved fornyet behandling. Det vil innebære en mer konservativ skifteplan. Av hensyn til framdriften i jordskiftesaken vil det være en fordel om delingssøknad og konsesjonssøknader kan behandles samtidig. Når det gjelder søknad om konsesjon for AS Kistefos Træsliberi blir denne sendt fra selskapet ved advokat Finn Grøstad dersom hovedutvalget gir samtykke til deling av hhv. gnr. 16 bnr. 2 og gnr. 17 bnr. 1. Jordskifteretten søker konsesjon for kjøperne av tilleggskog. Når det gjelder selve delingsforretningen er det bare jordskifteretten som etter jordskifteloven 86 kan gjennomføre denne, siden teigene ligger innenfor jordskiftefeltet i pågående sak. Siden formålet med deling fortsatt vil være landbruk, er det opp til kommunen å vurdere behandling av delingssøknadene i forhold til plan og bygningsloven. Vurdering: Klagen fra Anders Storsveen er datert og journalført i kommunen Det er da klaget innen klagefristens utløp, og klagen kan realitetsbehandles. Vurdering av momentene i klagen av : Ved behandling av fradelingssøknaden den var hovedutvalget klar over at den ble fremmet med bakgrunn i jordskifteprosessen på Nordsinni Østås som er utløst av konsesjonsvilkår som AS Kistefos Træsliberi ble stilt ved erverv av eiendom fra Helmer s arvinger. Hovedutvalget var også kjent med hovedtrekkene i skifteplanutkast nr. 3, om ikke alle detaljer. Det gikk fram av saksutredningen den gang at deler av bruksverdien til teigen ville bli brukt som tilleggskog til andre parter i jordskiftesaken. Klager påpeker at han ikke ser at skogteigen er viktig for å opprettholde ressursgrunnlaget for eiendommen, og at han vil få mer igjen for den ved at kjøpesummen kan brukes til å investere og vedlikeholde eiendommen. I søknaden går det fram at omsøkte teiger består av totalt 712 dekar hvorav 468 dekar er produktiv skog og 244 dekar utgjør annet areal. Vurdering av avkastningsevnen blir foretatt ut fra retningslinjer til jordloven, nærmere bestemt Rundskriv M 4/2003 Omdisponering og deling Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr og 12, utgitt av det daværende Landbruksdepartementet. Som det går fram av nevnte rundskriv, i kapittel omsynet til den avkasting eigedomen kan gi s. 19 er det sentrale fradelingens konsekvenser for eiendommens drift i framtida. Formålet med delingsforbudet er å sikre og holde ressursene på bruket samlet for nåværende og framtidige eiere. Det betyr at en skal ta vare på de inntektsmuligheter eiendommen har. Rundskrivet viser til at det vil gjelde både arealer som kan brukes til landbruksproduksjon av et eller annet slag, og arealer som kan komme til nytte i forbindelse med virksomhet som naturlig grenser til landbruket, for eksempel turisme. Salg av skogteiger som omsøkt vil kun gi en kortsiktig gevinst for eiendommen og kan ikke sies å gagne eiendommens driftsgrunnlag for neste generasjon eiere. Om fradeling av arealer sier rundskrivet videre at produktivt skogareal i de fleste tilfeller ikke vil kunne fradeles uten å komme i strid med hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Det må da foretas en konkret vurdering. Dersom det dreier seg om et areal som på grunn av sin beliggenhet ikke er i bruk til landbruksproduksjon og heller ikke kan påregnes å bli det, må det tas hensyn til i vurderingen. Her dreier det seg om produktivt skogareal som er attraktivt i jordskiftesammenheng. Det må derfor antas at skogteigen har en viss verdi som Side 20

21 skogbrukseiendom. Det er opplyst at tilveksten er beregnet til 93 m3 årlig, men at deler av teigen må betegnes som 0-område på grunn av terrengforhold, avstand til bilveg og høyde over havet. Rådmannen ser de driftsmessige ulempene til skogteigen som framgår av fradelingssøknaden, men teigen utgjør like fullt en del av eiendommens driftsgrunnlag. Kommunen har derfor foretatt en vurdering av teigens betydning for det totale driftsgrunnlaget til eiendommen i et langsiktig perspektiv. Vurdering av opplysningene i jordskifterettens brev av samt protokoll fra rettsmøtet den : Det var kjent ved hovedutvalgets behandling av fradelingssøknaden i møte den at AS Kistefos Træsliberi sitt erverv av lodd nr. 50 ville være ledd i den pågående jordskiftesaken, og at det var behov for tilleggskog i jordskifteprosessen. Det går fram av saksframstillingen at et jordskifte således må sies å innebære en samfunnsinteresse av stor vekt siden den vil fremme bedre drifts- og arronderingsmessige forhold for landbrukseiendommer innen et gitt område. Dette ble imidlertid veid mot at gnr. 17 bnr. 1 ville få redusert sitt driftsgrunnlag for framtida. Det som er nytt i forhold til hovedutvalgets behandling i september i år er i hovedtrekk følgende: Jordskifteprosessen har ført til en relativt radikal skifteplan, der en oppnår en reduksjon på 31 teiger. Jordskifteretten har foreslått å sette vilkår om at AS Kistefos Træsliberi videreselger % av salgsverdien som tilleggskog til andre parter i jordskiftesaken. AS Kistefos Træsliberi har samtykket til vilkår om videresalg av tilleggskog i brev av Det går i eget avsnitt i jordskifterettens brev av s. 8 fram hva som kan bli konsekvensene dersom avslag på fradelingssøknadene blir opprettholdt ved fornyet behandling. Det har meldt seg ytterligere en person som er interessert i tilleggskog. Rådmannen ser at skifteplanutkast nr. 3 innebærer at flere grunneiere som omfattes av jordskiftesaken på Nordsinni Østås vil få bedret drifts- og arronderingsmessige forhold for sine eiendommer dersom skifteplanutkast nr. 3 kan gjennomføres i sin helhet. Rådmannen har også forståelse for at behovet for tilleggskog er stort for å få gjennomført jordskiftene som framgår av skifteplanutkast nr. 3. Dette må imidlertid veies mot den praksis som kommunen ønsker å ha når det gjelder arealpolitikk for landbrukseiendommer i Nordre Land. Når det gjelder deling, salg og kjøp av landbrukseiendommer vektlegges blant annet hensynet til bosetting. Jord- og skogbrukere som har garden som en viktig eller viktigste - inntektskilde og bor i kommunen må få styrket sine driftsgrunnlag før det selges eiendom til aksjeselskaper. Som det går fram av jordskifterettens brev av vil det som et minimum settes krav til AS Kistefos Træsliberi om at de må videreselge skog for minimum 25 % av kjøpesummen og maksimum 50 % av kjøpesummen. Dette betyr at videresalget kan ende på 25 % av kjøpesummen, og det vil uansett ikke bli større enn 50 %. AS Kistefos Træsliberi kan nekte videresalg av tilleggskog som går over 50 % av kjøpesummen, siden det for dem ikke vil være hensiktsmessig å gå over denne andelen. Det blir da et spørsmål om kommunen mener dette vilkåret er godt nok for å kunne akseptere omsøkte deling, i tillegg til at vi vil oppnå en reduksjon i teiger på 31 i antall. Gnr. 17 bnr. 1 vil få redusert sitt driftsgrunnlag med 712 Side 21

22 dekar hvorav 468 dekar er produktiv skog som følge av en fradeling, og AS Kistefos Træsliberi vil totalt erverve skogareal selv om inntil 50 % av kjøpesummen videreselges. Spørsmålet om deling ut fra forutsetningene som foreligger må avgjøres før konsesjonssakene kommenteres nærmere. Utfallet av eventuelle konsesjonssaker vil i praksis være gitt av resultatet etter behandling av fradelingssøknaden. Oppsummering: Rådmannen vil tilrå at vedtaket i sak 72/08 av om å nekte samtykke til deling av lodd nr. 50 fra gnr. 17 bnr. 1 med flere i Nordre Land opprettholdes. I vurderingen er hensynet til eiendommens framtidige avkastningsevne vektlagt mer enn teigenes bidrag i jordskiftesaken. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk til å fatte slikt vedtak: I medhold av jordloven 12 gir ikke hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk samtykke til deling av lodd nr. 50 fra gnr. 17 bnr. 1 med flere i Nordre Land. Klagen av er dermed ikke tatt til følge, og saken sendes fylkeslandbruksstyret til endelig avgjørelse etter jordloven 12. NORDRE LAND KOMMUNE, den Aage Sandlie kommunalsjef Merete Glorvigen jordbrukssjef Side 22

23 NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 92/08 Utvalg: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk Lnr.: 9201/08 Møtedato: Arkivsaksnr.: 08/2193 Saksbeh.: Merete Glorvigen Arkivnøkkel.: GNR. 16/2 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /08 Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk /08 Saksbehandler: MEG Utskrift til: Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal Jordskifterett, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER Anne Marie Baggerud Vik, Ankalterudslinna 41, 2870 DOKKA Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen, serviceboks, 2626 LILLEHAMMER ANKALTRUD SØNDRE GNR.16 BNR. 2 I N.LAND. KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM SAMTYKKE TIL DELING AV DRIFTSENHET Sammendrag: Anne Marie Baggerud Vik søkte den om fradeling av lodd nr. 34 fra Ankaltrud Søndre gnr. 16 bnr. 2 på bakgrunn av jordskiftesak nr. 22/2005 Nordsinni Østås og jordskiftesakens behov for tilleggskog. Erverver er AS Kistefos Træsliberi. Hele eller deler av bruksverdien av teigen kunne bli brukt som tilleggskog til andre parter i jordskiftesaken. Hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk nektet samtykke til deling i sak 73/08 av , og begrunnet avslaget med at eiendommens avkastningsevne ville bli svekket. Hovedutvalgets vedtak er påklaget den av søker, og jordskifteretten har lagt fram flere opplysninger i saken jf. deres brev av Rådmannen vil tilrå at vedtaket i sak 73/08 av om å nekte samtykke til deling av lodd nr. 34 fra gnr. 16 bnr. 2 med flere i Nordre Land opprettholdes. I vurderingen er hensynet til eiendommens framtidige avkastningsevne vektlagt mer enn teigens bidrag i jordskiftesaken. Vedlegg: Klage datert fra Anne Marie Baggerud Vik Sak Nordsinni Østås. Lodd nr. 34 og lodd nr. 50. Søknad om deling etter jordloven 12. Søknad om konsesjon etter konsesjonsloven 2. Revidert versjon av søknad av ( ) brev datert fra jordskifteretten Kartutsnitt

24 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Sak Nordsinni Østås. Klagefrist på vedtak i sak 72/08 og 73/08 i hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk brev datert fra jordskifteretten Sak : AS Kistefos Træsliberi. Jordskifte. Nordsinni Østås brev datert fra Advokatene Buttingsrud & co ved advokat Finn Grøstad Sak Nordsinni Østås. Lodd nr. 34 og lodd nr. 50. Søknad om deling etter jordloven 12. Søknad om konsesjon etter konsesjonsloven 2 brev datert fra jordskifteretten Skifteplanutkast nr. 3, jf jordskifteloven 20 protokoll fra jordskifterettsmøte den Hovedutvalgets behandling av søknad om fradeling av i sak nr. 73/08 med tilhørende dokumenter Saksopplysninger: Historikk: Anne Marie Baggerud Vik søkte den om fradeling av skogteig lodd nr. 34 nordre del fra driftsenheten gnr. 16 bnr. 2 m. fl. i Nordre Land. Bakgrunnen for at søknaden ble fremmet nå er den pågående jordskiftesaken på Nordsinni Østås sak I skifteplanutkast nr. 3 ble det forutsatt at Nordre Land kommune ville gi delingssamtykke etter jordloven 12 for blant annet lodd nr. 34 tilhørende gnr. 16 bnr. 2. Dersom søknaden ble avslått, ville bruken av tilleggskog helt eller delvis falle bort, og jordskifteretten ville måtte søke etter andre løsninger. I sak nr. 73/08 fattet hovedutvalget i møte den vedtak om å nekte samtykke til deling av omsøkte skogteig fra øvrige driftsenhet. Vedtaket ble begrunnet med at hensynet til å opprettholde ressursgrunnlaget til eiendommen Ankaltrud søndre burde veie tyngre enn de driftsmessige gevinstene man ville oppnå ved å selge deler av eiendommen til Kistefos som ledd i jordskifte. I brev av viser jordskifteretten til hovedutvalgets vedtak i sak 72/08 og 73/08 der hovedutvalget har avslått blant annet fradelingssøknaden fra Baggerud Vik. De har den søkt kommunen om ny behandling i hovedutvalget, da jordskifteretten ikke hadde fått lagt fram skifteplanen og redegjort for behovet for tilleggskog. Revidert utgave av denne søknaden, i form av brev datert , er vedlagt klagesaken. I brev av påklager Anne Marie Baggerud Vik hovedutvalgets vedtak av Momenter i Baggerud Vik sin klage: I klagens første punkt påpeker klager at saksbehandler ikke anfører en eneste grunn til at Søndre Ankalteruds driftsgrunnlag blir svekket ved salg av skogteigen lodd nr. 34. Baggerud Vik spør hvilket faktagrunnlag kommunen støtter seg på, og viser til at de nylig har fått utarbeidet skogsdriftplan for hele gårdsskogen. Ifølge denne er teig 34 uten økonomisk interesse hva angår skogbruk og skogsdrift. Det stilles spørsmål ved hvilken dokumentasjon kommunen sitter på som bestrider dette. Klager påpeker at det sentrale er om det i det hele tatt er mulig å drive regningssvarende drift i teigen, og viser til at Viken skog helt har sett bort fra å ta ut tømmer der de siste 40 årene. Side 24

25 I klagens andre punkt viser klager til at da de etter første avslagsrunde fastholdt ønsket om å selge teigen, var det pga. signaler fra jordskifteretten som gikk på at kommunen var positiv til å vurdere saken på nytt i og med at tiltaket ville inngå i jordskifteprosessen. Klager mener at ved å avslå søknaden om fradeling har kommunen i realiteten forpurret jordskiftedommerens plan for løsning av jordskiftet. Avslutningsvis vises det til brev fra jordskifteretten der saksbehandler ikke ville forlenge klagefristen, slik jordskifteretten og klager hadde regnet med. Dermed blir klagen en hastesak for klager. Opprinnelig var det meningen å etterlyse kommunens faktagrunnlag for påstanden om svekket avkastningsgrunnlag, forelegge opplysningene for Prevista og så vurdere om en klage hadde noe hensikt. Utfyllende opplysninger fra Jordskifteretten vedrørende skifteplanutkast nr. 3: Av jordskifterettens brev av , som er revidert utgave av brev av (som rådmannen oppfatter omtales som søknad av ) går det fram at sak nr. 22/2005 Nordsinni Østås gjelder jordskifte i skog etter jordskifteloven 2 b med ombytting av grunn. Jordskiftefeltet omfatter hele Nordsinni Østås (det gamle Nordsinni Østre Sameie), kommuneskogen ved Mjellvatnet, enkelte arealer på Veståsen, tre mindre arealer av det tidligere Strand Haugan sameiet ved henholdsvis Høljarast, Kvernstugu og Kapperud, 8 teiger i Vest-Torpa og 2 teiger på Østsinni. Samlet utgjør jordskiftefeltet ca dekar. Saken er fremmet også med bruksordning etter jordskifteloven 2 c og fordeling av tilleggsjord etter jordskifteloven 2 f som aktuelle virkemidler. Jordskiftesaken ble krevd av AS Kistefos Træsliberi i september 2005, i etterkant av selskapets kjøp av skogteiger etter Helmer s arvinger. Krav om jordskifte ble satt som konsesjonsvilkår av hovedutvalg for landbruk, miljø og teknisk i møte den Saken ble fremmet I 2007 ble det lagt fram et skifteplanutkast, som så ble justert til skifteplanutkast nr. 2. I rettsmøte den ble planutkast nr. 3 lagt fram som følge av merknader og nye innspill til planutkast nr. 2. Plan og næring har vært innkalt til rettsmøtene i henhold til jordskifteloven 20 a. Skogbrukssjefen har møtt fra kommunen. Skifteplanutkast nr. 3 jf. jordskifteloven 20 ble behandlet i jordskifteretten den Av protokoll for rettsmøtet denne dagen går det fram at planutkastet forutsetter at: Nordre Land kommune gir dispensasjon etter plan og bygningsloven 7 for utlegging av 3 hyttetomter ved Brandtjern, 1 tomt ved Laen og flytting av en eksisterende ubebygd tomt på lodd nr. 51. Dersom noen av søknadene blir avslått, må jordskifteretten om nødvendig søke andre løsninger. Nordre Land kommune gir delingssamtykke etter jordloven 12 for lodd nr 34 (16/2) og lodd nr 50 (17/1). Dersom søknaden skulle blir avslått for en eller begge teiger, faller bruken av tilleggskog helt eller delvis bort, og jordskifteretten må søke etter andre løsninger. Planutkastet innebærer at enkelte parter mottar mer skog med høyere bruksverdi enn de gir fra seg. Dermed betinger skifteplanen at disse partene får kjøpt tilleggskog. Det er videre listet opp hvem som har behov for kjøp av tilleggskog. Skifteplanutkastet innebærer at AS Kistefos Træsliberi videreselger skog for ca. 1/3 av kjøpesummen de har betalt for lodd nr 34 og lodd nr 50. Side 25

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 94/1 Arkivsaksnr.: 16/2775 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TO BOLIGTOMTER FRA ØVRE HOV GNR. 94 BNR. 1 Rådmannens

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2015/3626 Dato: 21.10.2015 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 24.09.2008 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 67/08 Til saknr.: 76/08 Av utvalgets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dag Præsterud Arkiv: GNR 29/4 Arkivsaksnr.: 14/4026 FRADELING AV KÅRBOLIG - KLAGE PÅ VEDTAK GNR 29 BNR 4 Rådmannens innstilling: Modum kommune opprettholder avslag på Frode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2271 SNR gnr. 74 bnr. 50 Gunvor Synnøve Green

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2271 SNR gnr. 74 bnr. 50 Gunvor Synnøve Green SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2271 SNR gnr. 74 bnr. 50 Gunvor Synnøve Green SØKNAD OM FRADELING AV KÅRBOLIG PÅ GNR. 74 BNR. 50 MFL RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: I medhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 148/1,2 Arkivsaksnr.: 11/854 SØKNAD OM DISPENSASJON OG FRADELING AV BOLIGTOMT FRA HOVLAND GNR 148 BNR 1 MFL Rådmannens forslag til vedtak: Med

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 27.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.30 ANDRE: kl. 09.00. Eventuelle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder.

SAKSFRAMLEGG. I medhold av plan- og bygningslovens kapittel 19 gir Modum kommune dispensasjon fra kommuneplanens plankrav i LNF 2-områder. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/1880 Arkivnummer: SNR gnr. 154 bnr. 9 Saksbehandler: Dag Præsterud SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 154 BNR. 9 RÅDMANNENS FORSLAG: I medhold av jordlovens 12 og plan-

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 52/2 Arkivsaksnr: 2016/3982-5 Saksbehandler: Knut Krokann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 52/2 Alstad østre - deling og dispensasjon Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir 1719/14/1 - Nils Edvard Støp - Delingssøknad - Eidesli klagebehandling etter jordlov Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Tverdal arvid.tverdal@innherred-samkommune.no 74048278

Detaljer

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik

Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Arkivsaknr: 2017/47 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 30.05.2017 Dispensasjon fra arealplanen for fradeling av våningshus, gnr 2/3 i Mevik Rådmannens forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 1/10 10/19 REFERATER 2 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET : 20. 01.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806000 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SØKNAD OM DELING AV DRIFTDENHET, EIENDOM - GNR. 4 BNR. 23, GNR 6 BNR 2 OG GNR 10 BNR 7. Rådmannens innstilling: 1. Det vises

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordloven - gbnr 235/1

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordloven - gbnr 235/1 Advokat J. A. Resen-Fellie Hovsveien 10 1831 ASKIM Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2016/5216 422.5 NAA Vår dato: 09.09.2016 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak

Detaljer

Åsane, gnr 182 bnr 11, Kistebakkane Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , avslag på fradeling

Åsane, gnr 182 bnr 11, Kistebakkane Oversendelse av klage på Etat for landbruks vedtak av , avslag på fradeling BERGEN KOMMUNE Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk Fagnotat Saksnr.: 201106029-33 Emnekode: ESARK-5351 Saksbeh: TRHS Til: Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider

MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE. kontorfagarbeider FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 22.09.2009 Tid: kl. 19.30 MØTEINNKALLING FORVALTNINGSSTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 48/09 09/731 SØKNAD OM FRADELING AV SKOGSAREAL

Detaljer

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM.

JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1 M.FL. I SVATSUM. Ark.: GNR 87/28 Lnr.: 9314/10 Arkivsaksnr.: 10/1167-7 Saksbehandler: Bjørn Nyfløtt JØRN BAKKEN, BØDAL. SØKNAD OM FRADELING AV SETERTUN FRA G/BNR 87/28 OG FRADELING AV DRIFTSENHETEN SOLHAUG G/BNR 115/1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anna Arneberg Arkiv: V61 Arkivsaksnr.: 16/5259 Saksnr. Utvalg Møtedato KLAGE PÅ FRADELING AV LANDBRUKSEIENDOM GNR 88 BNR 16 - GRAVBRÅTVEIEN 136 GEITHUS Rådmannens innstilling

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/2109-2 Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 39/2017 08.06.2017 Søknad om deling gnr 15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer

Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke

Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke DALAN Advokatfirma DA Vår dato: 3.1.2017 Vår referanse: 16/23402-6 Deres dato: Deres referanse: Begjæring om omgjøring - søknad om deling av Gammelstu Stai gnr 12 bnr 6 m.fl. - Stor-Elvdal kommune, Hedmark

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06.

Saksliste. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget. Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl. Fredrikstad 28.06. Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Delegasjon, feriefullmakt til leder, Tidspunkt: 30.06.2005 kl.. Fredrikstad 28.06.05 Primærnæringsutvalgets møte 30.06.2005 Saksliste PS 05/27 Sandbek gnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, Landbruk, Miljø. Ola Spjøtvold møtte ikke MØTEPROTOKOLL Teknisk, Landbruk, Miljø Møtested: Møterom 2.etg. Lidalsbygget Møtedato: 03.05.2006 Fra kl.: kl. 09.00 Til kl.: 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Erik Barhals, Jorid Ormseth, Ole

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/5504 Dato: 08.12.2016 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12.

Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12. Dato: 15.07.15 Administrativ sak Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12. Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk GELI ESARK-5351 201521661-3 Hva saken gjelder:

Detaljer

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM

Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Saksbehandler: Øystein Jorde Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/2046 SØKNAD OM KONSESJON PÅ GNR/BNR 59/2 I ØYER KOMMUNE SØKER: FRANTS EIRIK KVAM Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): -Søknad om

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Roy Josefsen Yngvar Mikkelsen (møtte ikke) Trond Andreassen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 28.06.2010 Tid: 14:00 15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: landbrukssjef Arkiv: GNR 45/25 Arkivsaksnr.: 15/1913-11 ROLV VIDAR OG JAN EVEN LIAN. SØKNAD OM KONSESJON. Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: Søknad om konsesjon

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Tore Øgstad Leirådalsvegen 147 7650 VERDAL Deres ref: Vår ref: ATV 2011/3709 Dato: 07.09.2011 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom: Gnr. 33/1 Saksnr:

Detaljer

Deres referanse 15/358 Dato 23.05.2016 Vår referanse 2015/5586-6 422.1 HPG Saksbehandler Håvard Pharo Gravdal, tlf. 61 26 61 42 Landbruksavdelingen

Deres referanse 15/358 Dato 23.05.2016 Vår referanse 2015/5586-6 422.1 HPG Saksbehandler Håvard Pharo Gravdal, tlf. 61 26 61 42 Landbruksavdelingen Nordre Land kommune Postboks 173 2882 Dokka Deres referanse 15/358 Dato 23.05.2016 Vår referanse 2015/5586-6 422.1 HPG Saksbehandler Håvard Pharo Gravdal, tlf. 61 26 61 42 Avdeling Landbruksavdelingen

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Elingaard Tidspunkt: 30.03.2009 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løkken Torp, telefon 69 30 56 40, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget

Møteprotokoll Primærnæringsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 10.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 14:00 til kl. 15:45 Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Fra til saksnr.: 08/59 08/71 REPRESENTANTER: FOLKETS

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV EIENDOMMEN GNR 54, BNR 2 OG 29 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005382 : E: V62 : Daniela Dobbert Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Landbruks-, vilt og 21.10.2010 15/10 innlandsfiskenemnd SØKNAD

Detaljer

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet,

Vedtak: Rønningens forslag enstemmig vedtatt. Til Landbruks og Matdepartementet, Fra: Merete Glorvigen [mailto:merete.glorvigen@nordre-land.kommune.no] Sendt: 6. mars 2013 14:03 Til: Postmottak LMD Kopi: Geir Steinar Loeng; Halvor Askvig; Sekretariat; Postmottak Emne: Vedr. forslag

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - gbnr 84/7 og 8

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - gbnr 84/7 og 8 Morten Dalane Bredholtveien 232 1890 RAKKESTAD Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2015/1626 422.5 KST Vår dato: 26.06.2015 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 15/5 Arkivsaksnr.: 11/824 DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 15 BNR 5 BEHANDLING ETTER JORDLOVEN Rådmannens innstilling: 1. Viser til søknad om fradeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 164/3 Arkivsaksnr.: 16/1124 SØKNAD OM LEMPING AV KONSESJONSVILKÅR PÅ VESLE LIGAARD GNR 164 BNR 3 Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR

SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Lambertsen Arkiv: GR/BR 5/164 Arkivsaksnr.: 11/598 SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 5 BNR 164 Rådmannens innstilling: 1. Skånland kommune vedtar i medhold

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.05.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.30 DE ØVRIGE: kl. 09.00 Eventuelle

Detaljer

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2

SAKSFRAMLEGG KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 09/2454 Arkivnummer: SNR gnr. 61 bnr. 2 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green KLAGE - SØKNAD OM FRADELING AV TOMT TIL BOLIGFORMÅL GNR. 61 BNR. 2 RÅDMANNENS FORSLAG: Modum kommune

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.30 12.00 Kommunekompasset, intervjuer Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4382-12 Arkiv: GNR/B 34/251 Saksbehandler: Ailin Therese Gaino Sara Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM - ROMSDALVEIEN 66 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2016/8157 Dato: 18.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.06.2011 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 58/11 Til saknr.: 65/11 Av utvalgets

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 25.2.2010 kl. 10.30 i møterom Kåfjord (DU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455188 eller POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi.

36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19. Forvaltningsloven kap.vi. Arkivsaksnr.: 14/2351-17 Arkivnr.: GNR 36/5 Saksbehandler: planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen 36/5 KLAGEBEHANDLING. DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 og kap.19.

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2

Møteprotokoll. Primærnæringsutvalget. Frammøteliste. Merknader. Antall stemmeberettigede fremmøtte 5 av 5. Møtende fra administrasjonen: 2 Møteprotokoll Primærnæringsutvalget Møtedato: 26.10.2010, Tidspunkt: fra kl. 09:15 Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2, etg., møterom Østfold Fra til saksnr.: 10/40 10/45 Frammøteliste Merknader Antall

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.02.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/12 Til saknr.: 15/12 Av utvalgets

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. Formannskapet 06.02.07 26/07 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 12.01.2007 92/10 L33 05/01445 18 Inger Helene Isaksen OVERSKRIFT PÅ

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h. Steinar Rydland Titlestadveien 174 5243 FANA Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201007114/9 BBY 5351 070111 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 17/47 OG 69-73 Arkivsaksnr.: 12/240 KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM DELING DRIFTSENHET - GNR 17 BNR 14 MFL. Rådmannens innstilling: 1. Klage fra Nicolai Markussen

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte den kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Planutvalget har møte den kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Planutvalget har møte den 06.09.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen NB! Før møtestart: Befaring av kommunale byggeprosjekter Bussavgang fra rådhuset kl. 08:30 Eventuelle

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen, Osen kommune Utvikling og Miljø «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2017/153-3 Kirsti Jakobsen, 17.03.2017 1633/29/33 - Åsegg sameie

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 18.08.2009 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Mona Skaar Thorsrud

Detaljer

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug

Jordlov, konsesjonslov. Ingebjørg Haug Jordlov, konsesjonslov Ingebjørg Haug Tema 1. Driveplikt etter jordlova 2. Deling etter jordlova 3. Konsesjon virkemiddel ved omsetting av fast eiendom Konsesjonsplikt Overdragelser som ikke trenger konsesjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 04.02.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.30 ØVRIGE: kl. 09.00. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.05 Tid: kl. 09.00 TILLEGG SAKSLISTE. Stange, den 24.08.

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.05 Tid: kl. 09.00 TILLEGG SAKSLISTE. Stange, den 24.08. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 31.08.05 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. TILLEGG

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtested: Herredshuset Møtedato: 12.06.2014 Tid: 15.00 Befaringer før møtet Avreise fra Turistinformasjon i Eggedal kl. 09.00

Detaljer

Leka kommune Møteinnkalling

Leka kommune Møteinnkalling Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 08.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1 Beate Nicolaisen Lund gård 1870 ØRJE Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2014/3790 422.5 KST Vår dato: 26.06.2015 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå

Detaljer

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN

Roar Jenssen 11/21Lii- /3 531b/)2 Myrvold 8800 SANDNESSJØEN Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Margrethe Benson, 75 54 78 62 13.04.2012 2012/2125 422.5 fmnombe@fylkesmannen.no Deres dato Deres

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 21.05.2008 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 39/08 Til saknr.: 48/08 Av utvalgets

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet.

Andre myndigheter: Søknaden er sendt for høring/behandling til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og lokal landbruksmyndighet. Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Gabels gate 18 0272 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9394 Dato: 30.09.20101 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:229/7

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK

ADMINISTRATIVT VEDTAK UTKAST ADMINISTRATIVT VEDTAK Vår ref. Arkiv Deres ref. Vår dato 16/01439-2 106/1, ---, V61 21.04.2016 kjan 106/1 i Lunner - Deling av grunneiendom fradeling av tun - jordlovsbehandling I medhold av jordlovens

Detaljer

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes

Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Arkivsaknr: 2016/1482 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørnar Thoresen Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 04.07.2017 Klage på vedtak om fradeling av 4 hyttetomter på eiendommen G/B 73/113 på Mårnes Rådmannens

Detaljer

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08

Klage på vedtak - Dispensasjon fra arealdelen - Ny boligtomt 113/1 i LNF-A1 område - PL-sak 047/08 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 03.03.2009 007/09 EKBAS Planutvalget 26.05.2009 017/09 EKBAS Saksansv.: Rune Lund Arkiv: GBR-113/1, K2- : Arkivsaknr.:

Detaljer

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen.

2. Saken sendes på høring til Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Sametinget og Statens vegvesen. Arkivsaknr: 2015/440 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA GRETE STEINMO OM DISPENSASJON FRA AREALPLANEN FOR FRADELING AV BOLIGTOMT, G/B 53/2 - NYGÅRD Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 106/2 Arkivsaksnr.: 17/290

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 106/2 Arkivsaksnr.: 17/290 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 106/2 Arkivsaksnr.: 17/290 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNENS AREALDELFOR BOLIG NR 2 I STUBBERUD GNR. 103 BNR. 2 Rådmannens

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr.

SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. SAKSPROTOKOLL - AVSLAG DISPENSASJON DELING 33/11, SANDVE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 23.10.2014, saksnr. 170/14 Behandling: Albertsen (KrF) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13

Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Mona og Oddvar Henninge Skaraåsvegen 900 3550 Gol 11.11.2013 Utval for natur og næring 3550 Gol Klage på vedtaket i Utval for natur og næring i Gol kommune 22.10.2013. Sak 62/13 Søknaden gjelder fradeling

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 19.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref: «REF» Vår ref: MARHOV 2017/1089 Dato: 11.05.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Bersvend

Detaljer

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TILLEGGSLISTE III FOR FORMANNSKAPET TID: 27.10.2014 kl. 10:00 STED: EIDSVERKET, BJØRKELANGEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på mail til rune.holter@ahk.no Varamedlemmer

Detaljer