Selskapsavtale. Beise- og miljøtilsyn Salten IKS. Revidert og vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapsavtale. Beise- og miljøtilsyn Salten IKS. Revidert og vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra..."

Transkript

1 Vedlegg 1: Revidert selskapsavtale Selskapsavtale Beise- og miljøtilsyn Salten IKS Revidert og vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra... Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 1. NAVN, SELSKAPSFORM, ANSVAR, DELTAKERE OG KONTOR Selskapets navn er Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, forkortet HMTS. Selskapets forretningskontor er i Bodø. Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Hamarøy, Røst og Værøy. Selskapet er et non profit-selskap dannet i medhold av Lov om interkommunale selskaper (IKS-Ioven), Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) og Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). Forvaltningslov og offentlighetslov gjelder for selskapets virksomhet. Virksomheten er et eget rettssubjekt. Arbeidsgiveransvaret tiligger styret. Virksomheten skal være registrert i Foretaksregisteret. 2. FORMAL I samsvar med rammebetingelser gitt av selskapets eiere samt gjeldende regelverk og delegering av myndighet, er formålet med selskapet å: Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning vedrørende biologiske, Igemiske, fysikalske og tekniske forhold innenfor folkehelse, miljørettet helsevern og forurensning overfor eierkommunene eller andre. Tilføre samfunnsmedisinsk kompetanse etter ønske fra eierkommunene. Gjennomføre utredninger, tilrådinger og prosjekter overfor eierkommunene eller andre. Styret kan bestemme at selskapet også kan påta seg andre oppgaver enn det som ovenfor er nevnt. Selskapet kan ut fra krav om habilitet, uavhengighet og integritet om nødvendig være oppdelt i tilstrekkelig antall underenheter ut fra virksomhetsfelt med atskilte budsjett og regnskap. Selskapet kan delta i andre selskap. Selskapet kan selge tjenester til andre enn sine eiere. Side 2 av 12

2 Kapittel 2. Økonomiforvaltning 3. ANSVAR OG RETTIGHETER l. Selskapet fører noteringer over fordelingen av driftskostnader og driftsinntekter. Representantskapet fastsetter endelig fordeling av netto driftsutgifter på basis av disse noteringene. 2. Selskapets tjenester til eierkommunene betales av eierkommunene. Eierandelene mellom eierkommunene svares prosentvis i henhold til folketallet pr. l. januar det året budsjettet gjelder for. Folketall justeres automatisk hvert år ut fra SSB sine oversikter. Representantskapet fastsetter tilskuddets størrelse i økonomiplan og i årlig budsjett. Representantskapet kan bestemme en annen økonomisk fordeling mellom eierkommunene ut fra ulike mengder pålagte oppgaver. 3. Representantskapet kan bestemme at kommunene skal betale separat for arbeid selskapet utfører utover det avtalte ved inngangen til driftsåret. Representantskapet kan bestemme at selskapets tilsynsrelaterte aktiviteter knyttet til vann, avløp eller renovasjon skal finansieres via andel av kommunenes gebyrer for disse. 4. Betaling for øvrige tjenester skjer, dersom ikke representantskapet vedtar noe annet, på vanlig forretningsmessig grunnlag og fastsettes av styret. Oppdrag for eksterne oppdragsgivere skal dekkes fullt ut økonomisk av disse. 5. Eierkommunene hefter for selskapets disposisjoner og lån i samme forhold som eierbrøken som fastslås etter pkt 2. Overskudd av årets drift kan ikke tilbakeføres til eierne, men avsettes til et fond som disponeres innen selskapet av representantskapet etter forslag fra styret. 6. Underskudd dekkes ved bruk av fondsmidler, egenkapital, overføring til neste års budsjett eller på annen måte som bestemt av representantskapet etter forslag fra styret. 7. Eierne dekker godtgjørelse til egne medlemmer i representantskapet. 8. Selskapet dekker godtgjørelse til styrets medlemmer. 4. REGNSKAP OG REVISJON Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner i hht IKS-Iovens 22. Øvre ramme for driftslån er L mill. kr. Regnskapet skal føres etter regnskapsloven, og regnskapet skal revideres etter revisorloven og god rev isj onsskikk. Selskapet skal ha revisor som velges av representantskapet, jfr IKS-Ioven SÆRSKILTE PLIKTER FOR MEDLEMSKOMMUNENE For de samarbeidende kommunene gjelder følgende særlige forhold: a) I samsvar med selskapets vedtatte budsjett betaler de deltakende kommunene sin budsjetteiie del av utgiftene til selskapet med en halvpaii den 5. januar, og den andre halvpart den 1. juli i budsjettåret. b) Selskapet viderefører medlemskap i Kommunenes Sentralforbund. Side 3 av 12

3 Kapittel 3. Organisasjon 6. REPRESENTANTSKAPET l. Eierkommunene utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet er selskapets øverste organ og behandler selskapets regnskap, budsjett, økonomiplan og andre saker som etter lover eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet, jfr IKS- loven Representantskapet har 23 medlemmer som sammensettes slik: Beiarn Bodø Fauske Gildeskål Hamarøy Meløy 1 medlem 9 /I 3 /I 1 /I 1 /I 2 /I Saltdal Sørfold Steigen Røst Værøy 2 medlem 1 /I 1 /I 1 /I 1 /I Ved endring av eierforholdet, vurderes representantskapets sammensetning. 3. Representantskapets medlemmer med varamedlemmer i rekkefølge fra hver kommune, velges av kommunestyrene i eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Jfr. IKS-Ioven 6. Medlemmer i styret og daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. 4. Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er nødvendig for behandling av saker etter IKS-Ioven eller selskapsavtalen og ellers når det er nødvendig for behandling av bestemte saker. Representantskapets leder plikter å innkalle til møte når styret, revisor, minst en av eierkommunene i selskapet eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det for en angitt sak. Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte eierkommunene skal varsles tilsvarende. Kortere frist kan anvendes når det er tvingende nødvendig (jfr. IKS-Ioven 8). 5. Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-Ioven Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar med IKSloven 9. Vedtak blir gjort med vanlig tleiiall og hvert medlem har en stemme. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Om habilitet blir kommuneloven 40, pkt. 3 gjoli gjeldende i samsvar med IKS-Ioven 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-Ioven eller lovgivning ellers. 7. Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styre leder og daglig leder skal delta på representantskapets møter. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett. 8. På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene: skriftlig årsmelding fra styret revideii årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår valg av leder og nestleder i representantskapet annet hveii år Side 4 av 12

4 valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder med varamedlemmer for 2 år av gangen etter forslag fra valgkomiteen valg av valgkomite og dets leder og nestleder fastsetting av godtgjørelse til styret, samt evt. særskilt godtgjørelse til leder valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse vedta størrelsen på tilskudd pr. innbygger for neste års budsjett Valgene skal være skriftige dersom noen krever det. På budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene: - vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår (jfr. IKS-Ioven i 8) - langtidsplan med økonomiplan ihht. IKS-Iovens 20 Dessuten skal representantskapet behandle: - fullmakter til styret - forslag fra styret til låneopptak utover det som er delegert til styret - forslag fra styret om bruk av midler avsatt på fond - forslag til eierne om endringer i vedtektene etter råd fra styret - forslag som er komme inn til styret innen 5 uker før møtet i representantskapet - andre saker som styret vil ta opp 7. STYRET l. Styret i selskapet skal ha 4 medlemmer. Representantskapet velger 3 styremedlemmer med 3 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. Ett av styrets 4 medlemmer med varamedlem velges av og blant de ansatte (jfr IKS-Ioven L O). 2. Forvaltningen av selskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstilende organisering av selskapets virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets budsjett, etiske retningslinjer, retningslinjer for styret samt andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. For øvrig skal styret: representere selskapet utad og tegne dets firma ha den myndighet som ble gitt av representantskapet for å lede selskapets virksomhet kunne foreta opptak av driftslån inntil L milion kroner kunne bestemme at hele eller deler av tjenestene regnskapsføring, kassafunksjon, lønnsutbetaling, fellesopplæring, bedriftshelsetjeneste o.a. kan kjøpes utenfor virksomheten opprette og inndra stillinger tilsette og avsette daglig leder og fastsette dennes lønns- og arbeidsvilkår føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten 3. Styret gir sin innstiling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker. 4. Styrets leder kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig, eller når et styremedlem eller daglig leder ber om det. Daglig leder skal være med på styrets møter som sekretær. I styret har daglig leder tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Innkalling til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelse skal inneholde saksliste og evt. saksmateriale (jfr IKS-Ioven i l). 5. Styret er vedtaksføii når minst halvpaiien av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjoli med vanlig tleiiall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder tilsvarende 6 pkt. 6 i avtalen. Side 5 av 12

5 6. Det skal føres styreprotokoll fra møtene (jfr IKS-Ioven 12). Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. 8. DAGLIG LEDER OG ADMINISTRASJON Den daglige driften er underlagt en daglig leder, jfr IKS loven L 4. Daglig leders myndighet og plikter skal være beskrevet i egne retningslinjer. Selskapet skal ha pensjonsordning som gir minst like gode pensjonsrettigheter som den kommunale pensj onsordningen. De ansattes rettigheter og plikter skal være i samsvar med Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven) og selskapets etiske retningslinjer. Endringer av den enkeltes rettigheter/plikter, som et ledd i å harmonisere organisasjonen, vedtas i forhandlinger mellom styret og de ansattes organisasjoner. Kapittel 4. Øvrige bestemmelser 9. UTVIDELSER OG ENDRINGER AV SELSKAPSAVTALEN Nye kommuner eller offentlige virksomheter kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endring av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet (jfiks-iovens 4). Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. Unntatt er justeringer av folketall og tilskudd i 3 i avtalen som gjøres årlig i ut fra SSB sine oversikter pr. 1. Januar. 10. VOLDGIFT Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og utgiftsfordeling avgjøres med bindende virkning ved voldgift etter reglene i tvistemålsloven. 11. UTTREDEN OG OPPLØSNING De første 5 år etter videreføring av selskapet kan ingen av eierne tre ut av selskapet. Vedtak i en kommune om ut-treden av selskapet må meddeles representantskapet skriftlig på årsmøtet minst ett år før planlagt uttredelsestidspunkt. JfIKS-Iovens 30. Oppløsning av selskapet kan bare sige dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr. IKS-Ioven 32. Ved uttreden eller oppløsning fastsettes utløsningssummen til andelenes nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet det året selskapet blir oppløst. Ved uttreden skal den uttredende kommune fortsette å hefte for den andel av gjeld selskapet måtte ha på det tidspunkt Side 6 av 12

6 uttreden finner sted. Med andel menes den %-vise eierandel i forhold til den enkelte kommunes innbyggertall pr siste årsskifte, se 3.2. Tvist i forbindelse med økonomisk oppgjør ved uttreden eller oppløsning, avgjøres ved voldgift, jfr. L L i avtalen. 12. IKRAFTTREDEN Vedtektsendringer trer i kraft når den er godkjent av eierkommunene. Selskapsavtalen gjøres gjeldende fra... Beiarn Vedtak dato: Saltdal Vedtak dato: Bodø Vedtak dato: Sørfold Vedtak dato: Fauske Vedtak dato: Steigen Vedtak dato: Gildeskål Vedtak dato: Røst Vedtak dato: Hamarøy Vedtak dato: Værøy Vedtak dato: Meløy Vedtak dato: Side 7 av 12

7 Vedlegg 2: Gjeldende selskapsavtale Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Revidert og vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra l. januar 2006 Innbyggertall oppdatert SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapet eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauslke, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, Hamarøy, Røst og Værøy. Selskapet er organisert i samsvar med Lov av 29. januar 1999 nr 6 om interkommunale selskaper, Lov av 19. november 1982 nr 66 om helsetjenesten i kommunene 1-5 og Lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensninger og om avfall 81 og 83. Selskapets virkefelt utvides til også å omfatte arbeid inenfor området forurensning. Selskapet videreføres ved en overtakelse av personale og aktiva i de deler av Næringsmiddeltilsynet i Salten IKS som ikke går over til det statlge Mattilsynet eller Labora AS. Selskapet er et non profit-selskap. Virksomheten er et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tiligger styret. Virksomheten skal registreres i Foretaksregisteret. Selskapets navn er "Helse- og miljøtilsyn Salten IKS". Selskapet har sitt forretningskontor i Bodø (nedenfor kalt kontorkommune ). 2. FORMAL I samsvar med rammebetingelser gitt av selskapets eiere samt gjeldende regelverk og delegering av myndighet, er formålet med selskapet å:. Utføre saksbehandling, tilsyn og veiledning vedrørende biologiske, kjemiske, fysikalske og tekniske forhold innenfor folkehelse, miljørettet helsevern og forurensning.. Tilføre samfunnsmedisinsk kompetanse.. Gjennomføre utredninger, tilrådinger og prosjekter overfor kommune eller andre.. Samarbeide med og videreutvikle de tjenestene som er lokalisert ute i de ulike kommunene. Oppgave tilagt kommunene i følge sær lov, vil betinge hjemmel i særlov eller unntak fra sær lov som vilkår for at oppgaven kan overføres til interkommunalt selskap. Styret kan bestemme at selskapet også kan påta seg andre oppgaver enn det som ovenfor er nevnt. Selskapet kan ut fra krav om habilitet, uavhengighet og integritet om nødvendig være oppdelt i tilstrekkelig antall underenheter ut fra virksomhetsfelt med atskilte budsjett og regnskap. Selskapet kan delta i andre selskap. 3. EIENDELER, AVTALER, DELEGASJONER Fra videreføringstidspunktet blir:. Eiendelene i Næringsmiddelti L synet og Miljørettet Helsevern i Salten som ikke overføres til det statlige Mattilsynet eller Labora AS, felles eiendom for selskapets medlemskommuner. Det betales ikke vederlag for de respektive eierandeler.. Delegasjoner fra kommunestyrene til Næringsmiddeltilsynet i Salten IKS opphevet.. Delegasjoner fra kommunestyrene til Helse- og miljøtilsyn Salten IKS utarbeidet i forhold til innhold, omfang og funksjon. Side 8 av 12

8 4. FORDELING AV ANSVAR OG RETTIGHETER MELLOM KOMMUNENE, REGNSKAP, REVISJON. Selskapet fører noteringer over fordelingen av driftskostnader og driftsinntekter. Representantskapet fastsetter endelig fordeling av netto driftsutgifter på basis av disse noteringene. Selskapets nettoutgifter betales av deltakerkommunene etter følgende ordning: a) Nettoutgiftene til selskapets tilsynsrelaterte aktiviteter fordeles prosentvis mellom kommunene i henhold til folketallet pr. 1. januar det året budsjettet settes opp. Pr hefter deltakerkommunene slik: Kommune Bodø Beiarn Fauske Gildeskål Meløy Røst Saltdal Steigen Sørfold Værøy Hamarøy Sum Folketall L %-andel 59,16 1,45 12,18 2,63 8,51 0,80 6,05 3,43 2,57 0,95 2,26 100,00 Folketall og dermed årlige tilskudd vil automatisk justeres hvert år ut fra SSB sine oversikter. Representantskapet kan bestemme en annen fordeling mellom kommunene ut fra ulike mengder av pålagte oppgaver. b) Representantskapet kan bestemme at kommunene skal betale separat for arbeid selskapet utfører utover det avtalte ved inngangen til driftsåret. c) Selskapets tilsynsrelaterte aktiviteter knyttet til vann, avløp eller renovasjon kan representantskapet bestemme skal finansieres via andel av kommunenes gebyrer for disse. d) Betaling for øvrige tjenester skjer, dersom ikke representantskapet vedtar noe annet, på vanlig forretningsmessig grunnlag og fastsettes av styret. e) Oppdrag for eksterne oppdragsgivere skal dekkes fullt ut økonomisk av disse. Kommunene er ansvarlige for selskapets forpliktelser etter samme forhold som nevnt i 2. ledd, pkt. a. Overskudd av årets drift kan ikke tilbakeføres til eierne, men avsettes til et fond som disponeres innen selskapet av representantskapet etter forslag fra styret. Underskudd dekkes ved bruk av fondsmidler, overføring til neste års budsjett eller annen måte bestemt av representantskapet etter forslag fi'a styret. Regnskapet skal føres etter regnskapsloven, og regnskapet skal revideres etter revisorloven og god revisj onsskikk. 5. SÆRSKILTE PLIKTER FOR MEDLEMSKOMMUNENE For de samarbeidende kommunene gjelder følgende særlige forhold: a) de deltakende kommunene betaler sin budsjetterte del av utgiftene til selskapet med en halvpart den 5. januar, og den andre halvpart den I. juli i budsjettåret. Endelig avregning og oppgjør siqer når revideii regnskap foreligger. b) selskapet viderefører medlemskap i Kommunenes Sentralforbund. 6. ANSATTES RETTIGHETER Side 9 av 12

9 Selskapet skal tilstrebe å videreføre en pensjonsordning som gir minst like gode pensjonsrettigheter som den kommunale pensj onsordningen. Ved videre drift av selskapet, skal personellets rettigheter og plikter være i samsvar med Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø. Endringer av den enkeltes rettigheter/plikter, som et ledd i å harmonisere organisasjonen, vedtas i forhandlinger mellom styret og de ansattes organisasjoner. 7. ORGANER Selskapet blir ledet av et representantskap og et styre. Den daglige driften er underlagt en daglig leder. 8. DAGLIG LEDER Den daglige leder har ansvaret for den daglig drift og for at selskapets arbeid utføres i overensstemmelse med gjeldende regelverk, i samsvar med delegert myndighet og i samsvar med de vedtak som er fattet av representantskap og styre. Daglig leder gir innstiling i saker som skal behandles av styret og har sekretariatsfunksjon for dette. I styret har daglig leder tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 1 representantskapet har daglig leder møteplikt, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Daglig leder skal:. fastsette stilingsbeskrivelser. fastsette eventuelle stilingsinstrukser for driftspersonell. utføre andre oppgaver etter delegasjon fra styret Selskapets daglige leder, eller dennes stedforteder ved leders fravær, samt andre med drifts- og økonomi ansvar for virksomhetsfelt med entydige krav om integritet og uavhengighet, har anvisningsmyndighet innenfor sine respektive deler av det vedtatte budsjett. 9. REPRESENTANTSKAPET 1. Representantskapet er øverste organ for selskapet og sammensettes slik:. For kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold, og Hamarøy: Som representantskapet for Salten Forvaltning IKS.. V ærøy kommune: L representant. Røst kommune: 1 representant Ved endring av eierforholdet, vurderes representantskapets sammensetning. Representantskapets medlemmer med personlige varamedlemmer for Røst og Værøy, velges av kommunestyrene i disse kommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. Øvrige medlemmer og varamedlemmer velges tilsvarende som for Salten Forvaltning IKS. 2. Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når leder av representantskapet, styret, revisor, minst en av deltakerne i selskapet eller minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det. Årsmøtet skal avholdes senest innen utgangen av juni måned. Medlemmene i styret og daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet, men skal være med på representantskapets møter. De har talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett. 3. Representantskapet er vedtaksberettiget når minst halvpaiien av medlemskommunene er til stede, og når disse representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak blir gjoli med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg eller ansettelse anses den eller de valgt eller ansatt som får flest stemmer. Står stemmetallet likt, treffes avgjørelse om ansettelse av møtelederen, mens valg avgjøres ved loddtrekning. Om habilitet blir kommuneloven 40, pkt. 3 og Forvaltningsloven kap. 3 gjort gjeldende. Side LO av 12

10 4. Representantskapet velger selv sin leder og nestleder for 2 år om gangen. Likeledes velger representantskapet leder og nestleder til styret, også for 2 år om gangen. 5. Innkallng til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og inkallingen skal inneholde saksliste og eventuelt saksmateriale. Kortere frist kan anvendes når det er tvingende nødvendig. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig leder har rett til å ra sitt syn på en sak innført i protokollen. 6. På årsmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene: - skriftlig årsmelding fra styret revidert årsregnskap fra styret fra forrige kalenderår fullmakter til styret valg av leder og nestleder i representantskapet (annet hvert år) valg av styremedlemmer med varamedlemmer etter forslag fra valgkomiteen valg av valgkomite og dets leder og nestleder valg av styrets leder og nestleder fastsetting av godtgjørelse til styret, samt evt. særskilt godtgjørelse til leder valg av revisor Valgene skal være skriftlige dersom noen krever det. Dessuten skal representantskapet behandle: - langtidsplaner og vesentlige endringer forslag fra styret til økonomiplan for kommende 4 år forslag fra styret til låneopptak utover det som er delegert til st yret forslag fra styret til budsjett for kommende år innenfor rammer gitt av eierne forslag fra styret om bruk av midler avsatt på fond forslag ti eierne om endringer i vedtektene etter råd fra styret forslag som er komme inn til styret innen 5 uker før møtet i representantskapet andre saker som styret vil ta opp Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-Ioven eller lovgivning ellers. Eierne dekker godtgjørelse til egne medlemmer i representantskapet. 10. STYRET I. Styret til selskapet skal ha 4 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg-etter loddtrekning etter første året. Ett av styrets 4 medlemmer velges av og blant de ansatte. 2. Lederen kaller inn til møte når lederen finner det nødvendig, eller når medlem i styret eller daglig leder ber om det. Daglig leder skal være med på styrets møter som sekretær. 3. Styret er vedtaksføit når mer enn halvpaiten av medlemmene er til stede. Vedtak blir gjolt med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget. Ved valg, tilsettinger og habilitet gjelder 9 pkt Innkallng til møte skal skje med minst 5 dagers varsel og innkallelse skal inneholde saksliste og evt. saksomfang. Det skal føres styreprotokoll. Protokollen skal underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer. Styremedlem eller daglig leder som er uenig i styrets beslutning, kan kreve å få sin oppfatning innført i protokollen. 5. Styret skal: representere selskapet utad og tegne dets firma ha den myndighet som ble gitt av representantskapet for å lede selskapets virksomhet kunne foreta opptak av driftslån inntil L milion kroner kunne bestemme at hele eller deler av tjenestene regnskapsføring, kassafunksjon, lønnsutbetaling, fellesopplæring, bedriftshelsetjeneste o.a. kan kjøpes utenfor virksomheten opprette og inndra stilinger tilsette og avsette daglig leder føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten fastsette eventuell stilingsinstruks for daglig leder I --l Side I I av 12

11 tilsette' driftspersonell hvis ikke styret har delegert dette til daglig leder avsette driftspersonell fastsette lønns- og arbeidsvilkår Styret gir sin innstiling i saker som skal forelegges representantskapet og skal i god tid orientere lederen i representantskapet om slike saker. Selskapet dekker godtgjørelse til styrets medlemmer. 11. UTVIDELSER OG ENDRINGER AV SELSKAPSAVTALEN Nye kommuner eller offentlge virksomheter kan tas opp i selskapet som eiere. Forslag om endring av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Endringer i selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. Unntatt er justeringer av folketall og tilskudd i 4 som gjøres årlig i ut fra SSB sine oversikter pr. 1. januar. Dette legges fram til underretning til representantskapet. 12. VOLDGIFT Eventuell tvist om forståelsen av vedtekter og utgiftsfordeling avgjøres endelig aven voldgiftsnemnd på 3 medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen. 13. UTTREDEN OG OPPLØSNING De første 5 år etter videreføring av selskapet kan ingen av eierne tre ut av selskapet. Forslag om ut-treden av selskapet meddeles representantskapet skriftlig minst et år før planlagt uttredelsestidspunkt Forslag om oppløsning av samarbeidet må vedtas av representantskapet med 2/3 flertall. Vedtak om oppløsning må godkjennes av deltakerkommunene. Ved uttreden eller oppløsning fastsettes utløsningssummen til andelenes nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. Den uttredende kommune fortsetter å hefte for den andel av gjeld selskapet måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted. Med andel menes den enkelte kommunes innbyggeiiall i forhold til det totale innbyggertall i deltakerkommunene. Tvist i forbindelse med det økonomiske oppgjøret ved uttreden eller oppløsning, avgjøres ved voldgift, jfr IKRAFTTREDEN Vedtektsendringer trer i kraft fra det tidspunkt representantskapet bestemmer. Sidel2avl2

12 Etiske regler for Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Vedtatt og gjort gjeldende fra I medhold av personalhåndboka pkt 3.8. Erstatter etiske regler fra Innledning Helse- og miljøtilsyn Salten (HMTS) er et interkommunalt selskap som eies av kommuner i Salten. Det betyr at selskapet yter tjenester til kommunene og deres innbyggere og at selskapets virksomhet og fremferd må være innenfor etisk aksepterte normer. Kommunene og innbyggerne i Salten må også oppfatte at dette er tilfelle. For å oppnå dette må selskapets ansatte og styre opptre ordentlig, aktsomt og redelig. Vi må lojalt rette oss etter lovverk og andre bestemmelser fra offentlige myndigheter. Et godt omdømme er grunnlaget for selskapets eksistens. Disse etiske regler beskriver hvilke holdninger som skal prege arbeidet i selskapet. Dette gjelder både selskapets ansatte og styre. Oppfølging av reglene må løpende tas opp i felles møter. Daglig leder har et spesielt ansvar for at dette gjøres. 2. For hvem gjelder de etiske reglene? Disse reglene gjelder generelt for alle ansatte og tilitsvalgte (styremedlemmer og representantskap) i selskapet. For de ansatte er reglene en del avansettelseskontrakten. 3. Grunnleggende holdninger Selskapets ansatte og styremedlemmer skal i sitt virke lojalt ivareta lovverk og andre bestemmelser fra offentlige myndigheter. Alle må i det daglige arbeid opptre tilitsvekkende. Herunder må ingen opptre på en måte, når muligheter for habilitetskontlkter foreligger, som er egnet til å svekke tiliten til hans eller hennes uavhengighet i utøvelsen av sin funksjon i selskapet. Dette kan være gjennom slektskap, nære vennskap, økonomiske interesser eller eierinteresser. Generelt må det ikke oppstå tvil om at hver ansatt vil ivareta selskapets og eierkommunenes interesse fremfor egen personlig interesse i saken. Dersom slik tvil kan oppstå, skal vedkommende omgående be om at habilitet vurderes. Ved inhabilitet skal alltid overordnede behandle saken - for daglig leder betyr dette styreleder. I styresaker skal vara innkalles og tiltre, hvis dette er mulig. Vi skal ha en positiv og aktiv holdning til våre kunder, eiere og media. Vi skal være en samfunnsansvarlig og miljøbevisst organisasjon som vurderer alle våre tiltak og handlinger i selskapet ut fra at disse skal være miljøforsvarlige og miljøetiske. Dette gjelder også for innkjøp av varer og tjenester som vi foretar. Dersom en er i tvil tvilen. om en handling er tilatt, skal den ikke gjennomføres før overordnet nås for å avklare Internt i selskapet skal vi behandle hverandre med respekt og med vilje til å fremme godt samarbeid. Diskriminering med grunnlag i rase, kjønn, alder, seksuell legning eller religiøs overbevisning aksepteres ikke. Mobbing og seksuell trakassering må ikke forkomme. For at de krav som settes til drift og opptreden skal oppfylles, må alle arbeide mot felles mål. Dette er summen av de beslutninger som foretas av representantskap, styret og ledelse. Dersom noen skulle oppfatte en beslutning som uetisk eller ikke i samsvar med vedtatt regelverk, må den enkelte omgående

13 opp med nærmeste overordnede. Utover dette må vi som team være lojale mot selskapet og støtte beslutningene ved å gjøre vårt beste for å virkeliggjøre disse. ta dette spørsmål 4. Om innkjøp, økonomiske fordeler, gaver. Alle innkjøp av varer og tjenester skal foregå på en åpen og dokumenterbar måte. For å sikre dette er det vesentlig at reglene for offentlige innkjøp følges spesielt når det skal inngås kontrakt. Ingen ansatt eller styremedlem, eller nærstående av disse, må motta noen form for økonomisk fordel eller personlig gave fra kunder, oppdragsgivere eller andre utover sedvanlige oppmerksomhetsgaver opp til kr 1000,-. Med fordel eller gave menes også invitasjoner til reiser som ikke dekkes av selskapet, eierkommunene eller av institusjon som har et uavhengig forhold til vår drift. Ansatte og styremedlemmer skal ut fra foran stående heller ikke motta rabatter ved kjøp av varer og tjenester fra selskapets forbindelser med mindre dette inngår i en rabattordning avtalt for alle ansatte. Dersom noen tilbys en fordel som over nevnt, skal daglig leder i selskapet varsles umiddelbart. Ansatte og styremedlemmer kan i enkelttilfeller få låne utstyr, møterom mv. etter nærmere avtale med daglig leder. Lånet må ikke være til ulempe for driften. 5. Taushetsplikt For ansatte gjelder taushetserklæring som skal undertegnes ved inngåelse av arbeidskontrakt som en del av denne. For styremedlemmer vises det til "retningslinjer for styrearbeid". 6. Varsling Uavhengig av bestemmelsene om taushetsplikt i pkt. 5 skal kritikkverdige forhold i virksomheten varsles om (jf Arbeidsmiljøloven). Slik varsling kan være:. Forhold som kan medføre fare for liv og helse. Forhold som er, eller kan være, i strid med lov og øvrig regelverk. Forhold som kan skade selskapets omdømme. Mobbing, trakassering eller maktmisbruk. Tyveri og økonomiske misligheter. Brudd på taushetsplikt. Brudd på etiske retningslinjer Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre resultat. Dersom varslingen er forsvarlig, er gjengjeldelse mot varsleren forbudt. Intern varsling skjer til daglig leder. Dersom daglig leder er direkte involvert i saken det gjelder skjer varsling til styreleder eller revisor. Varsleren skal ha tilbakemelding innen en uke. Fører slik intern varsling ikke fram kan den ansatte ta kontakt med andre relevante offentlig tilsyn for oppfølging. 7. Informasjon Informasjon om selskapet og løpende saker og øvrige forhold til media og allmennheten skal normalt skje av daglig leder dersom ikke annet avtales spesielt. Informasjon om styrets arbeid skjer normalt av styrets leder. 8. Oppfølging Selskapets omdømme påvirkes av de ansattes og styremedlemmenes etiske adferd. Daglig leder har et særlig ansvar for å påse at de ansattes adferd til enhver tid er i samsvar med disse etiske reglene. 9. Konsekvenser ved overtredelse av de etiske reglene For ansatte og styremedlemmer vil oveiiredelse av disse regler kunne få konsekvenser for ansettelsesforholdet, jfr. pkt. 2 eller tillitsvervet.

14 Retningslinjer for styrets arbeid i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Vedtatt og gjort gjeldende fra Innledning Disse retningslinjer er fastlagt av styret for å sikre at involverte skal være samstemte med hensyn til styrets ansvar og rolle og styrearbeidets betydning, form, innold og gjennomføring. 2. Styrets ansvar og oppgaver Styret har ansvar for forvaltning, overordnet ledelse og en forsvarlig organisering av selskapet. Styret skal. representere selskapet utad. påse at virksomheten drives i samsvar med formål, selskapsavtale, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet. holde seg orientert om selskapets økonomiske stiling. Er det grunn til å anta vesentlige budsjettavvik, skal styret straks gi melding til representantskapets medlemmer. påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. tilsette daglig leder, samt tildele funksjonen som dennes stedfortreder, og foreta oppsigelser av disse. opprette og inndra stilinger og foreta oppsigelser av ansatte. støtte og føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. avgjøre alle saker som etter selskapets forhold er av usedvanlig art eller viktighet og som ut fra selskapsavtalen ikke skal avgjøres av representantskapet. vedta selskapets strategi og langsiktige mål og kontrollere at disse oppfylles. kontrollere store risikofylte engasjementer. sørge for at selskapet blir ledet på en måte som gir økonomisk trygghet for videreføring og utvikling. sørge for at de etiske retningslinjer følges Styret kan delegere myndighet, men det fritar ikke for ansvar. 3. Styrets arbeidsform Styret skal ha en møteplan for året med angivelse av løpende og årlige saker som:. gjennomgang av selskapets strategi. årsmelding med årsberetning og regnskap. langtidsplan for aktivitet og økonomi. årsbudsjett. økonomirapporter min. hvert kvartal. likviditetsbudsjett to ganger årlig. årsmøtesaker

15 . status i HMS-arbeidet og internkontroll. min. årlig evaluering av arbeidet i styret og av daglig leder Der selskapet har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jfr. forvaltningslovens 2, skal ansatterepresentant i styret ikke delta i behandlingen av disse saker. Styremøter: Daglig leder eller dennes stedfortreder skal møte og er ansvarlig for at det føres protokoll. Utkast til protokoll utsendes umiddelbart etter møtet til styremedlemmene med frist for merknader. Når merknadene er mottatt er vedtakene offisielle. Protokoll for foregående møte godkjennes formelt i neste styremøte, underskrives av de deltakende og antegnes "sett" av de som var fraværende. Protokollene skal oppbevares samlet og trygt. Andre ansatte kan møte i styremøtene dersom styret ønsker det. 4. Utadrettet opptreden og informasjon Det foreligger alminnelig taushetsplikt om arbeidet i styret ut fra allment skjønn, men her særlig nevnt forretningsmessige forhold og personalsaker. Andre vedtak er offentlige i samsvar med offentlighetsloven. Styret skal opptre solidarisk som organ og lojalt overfor selskapet. Det skal ikke i noe tilfelle informeres utad om meningsytringer og standpunkter i styremøtene. Styret skal følge selskapets etiske retningslinjer. Informasjonsoppgaven om styrets arbeid er tilagt styreleder.

16 Retningslinjer for daglig leder i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Vedtatt og gjort gjeldende fra L. Innledning Disse retningslinjer er fastlagt av styret for å sikre at funksjonen som daglig leder utøves som forutsatt av styret. 2. Daglig leders ansvar og oppgaver Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet. Daglig leder rapporterer direkte til styret og nærmeste overordnede for daglig leder er styret ved styreleder. Daglig leder er nærmeste overordnede for selskapets ansatte. Daglig leder skal lede selskapet i henhold til lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen for HMTS skal forvalte selskapets menneskelige og materielle ressurser og lede selskapet mot de mål og vedtak som representantskapet og styret fastsetter. skal drive selskapet etter selskapets etiske og foretningsmessige prinsipper skal utvirke et åpent og godt samarbeid med styret og representantskap og støtte vedtak i disse organer. skal holde styrelederen løpende informert om forhold av vesentlig betydning har myndighet til å avgjøre alle saker som ikke er av prinsipiell betydning, usedvanlig art eller av stor betydning. Slike saker kan daglig leder bare avgjøre når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken har myndighet ovenfor ansatte som beskrevet i selskapsavtalens 8 har myndighet til å tilsette og forhandle lønn med ansatte innenfor lønnsforutsetninger fastlagt av styret Daglig leder skal videre sørge for at det foreligger et tilstrekkelig saksgrunnlag for styrets beslutninger og at det til en sak følger med tilråding til vedtak såfremt ildce helt spesielle forhold i saken tilsier noe annet. løpende rapportere til styret om utvikling i faglige resultater, økonomiske forhold, større prosjekter, og ev. vesentlige avvik fra planer og forutsetninger å tilpasse organisasjonen ved endrede mål og ytre forutsetninger og rapportere dette til styret. åpne og gode interne samarbeidsforhold for de ansatte og deres tillitsvalgte 3 Utadrettet opptreden og informasjon Daglig leder har det generelle informasjonsansvar i selskapet med unntak av informasjonsoppgaven om styrets arbeid, som tiligger styreleder. Daglig leder skal bestrebe god informasjon til og et godt samarbeidsforhold med eierkommuner, kunder, offentlige myndigheter, forretningsforbindelser og media. Daglig leder vil være selskapets daglige ansikt utad og må som sådan ikke svekke selskapets omdømme.

Selskapsavtale. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS

Selskapsavtale. Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Selskapsavtale Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Revidert og vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra 15.03.2017 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 1. NAVN, SELSKAPSFORM, ANSVAR, DELTAKERE OG KONTOR Selskapets

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

Selskapsavtale for Iris Salten IKS

Selskapsavtale for Iris Salten IKS Selskapsavtale for Iris Salten IKS organisasjonsnummer 967 518 190 Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser. 1 Navn og deltakere. Selskapet navn er Iris Salten ks. Selskapets devise er Folkestyrte tjenester

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE for - TEMARK - TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 Selskapet. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE FOR HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS I medhold av lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. Denne selskapsavtale erstatter selskapsavtale av 26. mai 2003. 1 Selskapet Selskapets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1 Selskapsavtale Vedtatt i Eidskog kommunestyre den 18.09.2014 Kongsvinger kommunestyre den 24.09.2014 Nord-Odal kommunestyre den 29.10.2014 Sør-Odal kommunestyre den 09.09.2014 SELSKAPSAVTALE FOR GIR 1

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1 SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS)

SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 18.09.15 SELSKAPSAVTALE FOR AGDER KOMMUNEREVISJON IKS (Tidligere Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS) 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Agder Kommunerevisjon IKS. 2 SELSKAPSFORM / EIERANDEL Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S

Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S Selskapsavtale Krisesenteret i Moss I K S (revidert og godkjent av eierkommunene 20. mars 2014) 1 Selskapets navn Selskapets navn er Krisesenteret i Moss IKS. Organisasjonsnummer: 992836229 2 Formålsparagraf

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS SELSKAPSAVTALE FOR INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS 1 SELSKAPET Selskapets navn er Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er en interkommunal

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS SELSKAPSAVTALE FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS Opprinnelige vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 20.3.90 med senere endringer. Interkommunalt Arkiv Vest-Agder IKS (IKAVA IKS) er en videreføring

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS Saksnr: 201207175-29 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 SELSKAPSAVTALE FOR GRIEGHALLEN IKS 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Grieghallen IKS 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor

Detaljer

Vedlegg 4 Selskapsavtale

Vedlegg 4 Selskapsavtale Vedlegg 4 Selskapsavtale SELSKAPSAVTALE FOR FOSEN RENOVSJON 1 SELSKAPET Fosen Renovasjo n IKS er et interkommunalt selskap i henho ld t il lo v om interkommunale selskaper (IKS- lo ven) av 29.01.1999 nr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF

VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF VEDTEKTER FOR RISSA UTVIKLING KF Vedtatt av Rissa kommunestyre 25.mai 2000. ( 9 pkt. 10 endret i kommunestyret 31.05.01.) ( 7 endret i kommunestyret 27.11.03.) ( 2 endret i kommunestyret 27.04.06.) ( 12

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. RegionData

Samarbeidsavtale. for. RegionData Samarbeidsavtale for RegionData 1 Partene i avtalen 1. RegionData er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 2. Hovedkontoret skal ligge på Otta. 2 Bakgrunn

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Endring i selskapsavtale Iris Salten/Salten Forvaltning IKS

Endring i selskapsavtale Iris Salten/Salten Forvaltning IKS Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.02.2009 6829/2009 2007/1110 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/21 Bystyret 12.02.2009 Endring i selskapsavtale Iris Salten/Salten Forvaltning IKS

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS [Skriv inn tekst] Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale Vedlegg 2, sak 11/14 Representantskapsmøte 24.oktober Innstilling styret 03.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon...

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE FOR ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP IKS Org.nr: 984 789 572 Selskapsavtale Side 1 av 6 1 Navn Selskapets navn er Østfold interkommunale arkivselskap IKS. 2 Deltakere og eierandel Den

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016

Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 05.01.2016 2016/38 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Birger Bjørnstad 77 02 30 05 Saksnr Utvalg Møtedato 7/16 Formannskapet 15.02.2016 Kommunestyret 01.03.2016 HRS -

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål

Selskapsavtale. Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS. 1. Om selskapet. 2. Selskapets formål Selskapsavtale Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS 1. Om selskapet 1.1. Selskapets navn og deltakere Trøndelag brann- og redningstj eneste IKS er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold av

Detaljer

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr.

Salten Brann IKS har ansvar for vedlikehold, forsikring og nyanskaffelse av utstyr. Arkivsaknr: 2016/1154 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 29.11.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Endring av selskapsavtale Salten Brann IKS Rådmannens forslag til

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS SELSKAPSAVTALE FOR VEST-TELEMARK PEDAGOGISK-PSYKOLOGISKE TENESTE (PPT) IKS 1 Selskapet Vest- Telemark PPT IKS er et interkommunalt selskap oppretta med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29.01.1996

Detaljer

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper.

1 Navn Kommunenes opplæringskontor er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper. SELSKAPSAVTALE Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud Interkommunale selskap (IKS) Vedtatt 23.03.2000, Justert 25. mai 2004, Justert 28.mai 2008, Justert 22. april 2013, Justert 22. april 2015, Justert

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE MIDT-NORGE RHF VEDTATT AV STYRET I HELSE MIDT-NORGE RHF DEN 18/ I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR.

STYREINSTRUKS FOR HELSE MIDT-NORGE RHF VEDTATT AV STYRET I HELSE MIDT-NORGE RHF DEN 18/ I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. STYREINSTRUKS FOR HELSE MIDT-NORGE RHF VEDTATT AV STYRET I HELSE MIDT-NORGE RHF DEN 18/4 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1 1 Formål med styrets arbeid 1.1 Formål med styrets

Detaljer

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND

V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND NORGES SKOGEIERFORBUND V E D T E K T E R FOR NORGES SKOGEIERFORBUND Stiftet 2. mai 1913. Vedtektene er senest revidert på Skogeierforbundets årsmøte 26. mai 2015. Innholdsfortegnelse 1 2 2 Formål 2 3 Medlemmer

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS SELSKAPSAVTALE for KomRev NORD IKS 1 Selskapet KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS

STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS STYREINSTRUKS FOR Vest-Agder-museet IKS Styret i Vest-Agder-museet IKS har den 6. februar 2007, innenfor de bestemmelser lov om interkommunale selskaper gir, fastsatt slik styreinstruks for styrets arbeid

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF

STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF STYREINSTRUKS FOR Sykehuset i Vestfold HF VEDTATT AV STYRET I SYKEHUSET I VESTFOLD DEN 22 MAI 2002 I MEDHOLD AV HELSEFORETAKSLOVEN AV 15. JUNI 2001 NR. 93 1. FORMÅL MED STYRETS ARBEID... 3 1.1 Formål med

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS

SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS - Et trygt sted å være - Gir motivasjon til å lære SELSKAPSAVTALE FOR MORTENSTUA SKOLE IKS Versjon 0.2 18.04.2013 Mortenstua skole er et grunnskoletilbud for elever med store og sammensatte lærevansker.

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt

Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER. Skogbrukets Kursinstitutt Foto: Terje Johannessen VEDTEKTER Skogbrukets Kursinstitutt Vedtatt 30.05.2013 1. Navn og organisasjon Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) er en medlemsforening stiftet 1958 av Det norske Skogselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS

Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS Selskapsvedtekter for Karmsund Havn IKS 1 Navn - organisasjonsform. Selskapets navn er Karmsund Havn IKS. I det daglige benevnt som Karmsund Havn (KH). Selskapet reguleres i Lov av 29. januar 1999 nr.

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer