Etablering av felles 110-sentral for Hedmark og Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etablering av felles 110-sentral for Hedmark og Oppland"

Transkript

1 April 2011 Etablering av felles 110-sentral for Hedmark og Oppland Brannsjefene i Oppland startet i 2009 en prosess for å se på alternative måter å organisere 110-tjenesten på. Bakgrunnen for dette er utbyggingen av Nødnett og at Oppland sammen med Hedmark står først i køen, dersom prosjektet videreføres til fase 1. Nødnett medfører helt ny infrastruktur for meldingsmottak, utvarsling og samhandling for nødetatene, og vil få stor innvirkning på driften av 110- sentralene i Norge fremover. Det er fremsatt forventinger om at 110-regionene må være forberedt til å ta i mot Nødnett når det kommer, både med hensyn til tekniske forhold inne på sentralene og organisering for øvrig. Det er også påpekt viktigheten av å avklare slokkeområder gjennom avtaler, nærmeste enhet skal varsles. Vestoppland politidistrikt har innbyggere, Gudbrandsdal og Hedmark Til sammen utgjør den nye regionen innbyggere. Intensjonen i utredningsarbeidet er å komme til felles grep for å stå best mulig rustet til å møte innføring av Nødnett, dempe kostnadsutviklingen til drift av sentralene og legge til rette, slik at sentralen blir en attraktiv arbeidsplass for operatører med brannfaglig kompetanse. Det følger med en naturlig kvalitetsheving på tjenesten med flermannsbetjent 110-sentral.

2 Våren 2010 ble det fremlagt en mulighetsstudie som konkluderte med at en felles sentral for fylkene Hedmark og Oppland er å foretrekke, ut fra faglige og økonomiske hensyn. I møte med brannsjefene i Hedmark og Oppland høsten 2010, ble nedsatt en arbeidsgruppe med mandat å utrede en felles sentral for fylkene. Viktige stikkord i mandatet er faglig innhold, økonomi og selskapsform. Videre skal gruppen vurdere fremgangsmetode for valg av lokalisering og komme med anbefaling om lokalisering. Resultatet fra arbeidet legges frem i felles brannsjefmøte i uke 19. En felles sentral 110-Innlandet bør være klar for mottak av nødnett sommeren Brannsjef Åge Tøndevoldshagen, leder for arbeidsgruppen 110 Innlandet Anbefaling om videre utbygging av Nødnett Det er gjennom vinteren 2010/2011 gjennomført en betydelig aktivitet for å forberede for et vedtak om videre utbygging av Nødnett. DSB håper at Stortinget innen sommeren 2011 har et grunnlag for å vedta videre landsdekkende utbygging av Nødnett. DSB har gitt Justisdepartementet tilråding om at Nødnett kan bygges ut i hele landet, og vi fremhever i vår anbefaling blant annet følgende om det nye radiosambandet og behovet for et nytt Nødnett: Utviklingen på brannområdet går i retning av færre brann- og redningsvesen og 110-sentraler. Det vil si at enhetene blir større og mer faglig rettet. Interkommunalt og regionalt samarbeid om brann- og redningsvesen følger intensjonen i Stortingsmelding nr 35 om brannsikkerhet, og det er i samsvar med DSBs faglige tilrådning. Utviklingen av brannog redningsvesenene og 110- sentralene krever moderne og tidsriktige støttesystemer som moderne, felles radiokommunikasjonsnett. Publikums forventninger til riktig og hurtig håndtering av en hver hendelse stiller økte krav til nødetatene. Nødetatene har ved flere anledninger delvis ledet og koordinert innsatser gjennom omfattende bruk av mobiltelefoni. Det ordinære mobiltelefonnettet har gjentatte ganger vist sårbarhet ved at basestasjoner ikke har kunnet ta unna betydelige samtalemengder, med den følge at kommunikasjonen mellom skadestedene og nødalarmeringssentralene er blitt svært vanskelig. Dette har skadet håndteringen, og det er ikke akseptabelt at ledelse og håndtering av ulykker, branner og katastrofer baserer seg på bruk av mobiltelefon. DSB har pekt særskilt på utfordringene som er knyttet til håndtering av hendelser relatert til endringer i klima. Kjennetegnet for slike hendelser er at de stiller krav til tett og god dialog mellom nødetater og andre aktører med et beredskapsansvar. Radiokommunikasjon spiller alltid en sentral rolle, også når det gjelder klimaskapte hendelser. Eksisterende analoge sambandsløsninger er en begrensende faktor for effektiv håndtering. Innføring av nytt radiosamband for de kommunale- og interkommunale brannvesenene og 110- sentralene i Nødnett trinn 1, har allerede etter kort tids drift, gitt de erfaringene som er nødvendige for

3 at DSB kan stille seg bak en anbefaling om videre landsdekkende utbygging. Fra brannvesenene og 110-sentralene har vi mottatt en rekke tilbakemeldinger som viser at radiosambandet har vesentlig bedre dekning og talekvalitet enn tidligere radiosamband, og at det nå for første gang med suksess samhandles mellom de tre nødetatene i et felles radiokommunikasjonsnett. Nødnett sørger også for at brannvesenene og 110-sentralene har et radiosamband som er avlytningssikret. Datatilsynets varslede krav om sikring av personopplysinger over brann- og redningsvesenets radiosamband, innfris med innføringen av Nødnett. Den tekniske løsningen som er levert til de kommunale- og interkommunale brannvesenene og 110- sentralene i fase 0, kan med nødvendige justeringer basert på erfaringer i trinn 1, rulles ut i resten av landet. Gode erfaringer med Nødnett da Godafoss grunnstøtte - Nødnett gir oss en rekke fordeler som gjør det operasjonelle enklere. Det er et supert lederverktøy, sier Nils-Erik Haagenrud. Han er brannsjef i Fredrikstad, og var innsatsleder i Østfold de første timene etter forliset. Arkivbilde av brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Fredrikstad kommune. Det islandske containerskipet Godafoss grunnstøtte 17. februar utenfor Hvaler. Det gikk hull i minst to tanker med tungolje, hver med 250 tonn olje. Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning i Østfold (IUA Østfold) ble varslet først, og tilkalte sine mannskaper. I de viktige timene i begynnelsen av aksjonen deltok blant annet brannfolk fra Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Østfold har vært først i løypa til å ta i bruk Nødnett og det nye sambandet og oppdragshåndteringsverktøyet ble brukt under innsatsen. - Ville dere klart å håndtere denne hendelsen like godt med analogt utstyr? - Nei, det hadde ikke gått like smertefritt. En av de store fordelene med nødnettet er at det er sømløst i forhold til kommunegrenser og vi trenger ikke å bytte frekvenser. Det gir også en veldig god ressursoversikt og det er lett å styre mannskapet. Koordineringsarbeidet blir mye enklere og det øker fleksibiliteten formidabelt, forklarer innsatsleder Nils-Erik Haagenrud fra IUA Østfold.

4 - Hvordan har mannskapet taklet overgangen til å bruke Nødnett? - Jeg tror de aller fleste er fornøyd, det viser i alle fall de tilbakemeldingene jeg har fått i forbindelse med denne aksjonen. Tidligere hadde alle kommunene hvert sitt samband. Det kunne føre til store utfordringer når man trengte kjapp og effektiv samordning med andre kommuner. - Både dekning og kapasitet har gått helt smertefritt under denne hendelsen og vi har tross alt hatt mye trafikk på sambandet disse dagene. Nødnettet er mer fleksibelt enn analogt utstyr, mener Haagenrud. Før måtte brannfolkene ofte sette ned staben i ytterkanten av der aksjonen pågikk. Ikke sjelden dreide det seg om et sted uten tilgang til det de trengte. - Nå som vi har et så godt samband kan vi etablere staben akkurat hvor vi vil. Denne gangen satt staben i Sarpsborg, og styrte ressursene derfra. Der hadde vi tilgang til all infrastruktur og alle fasiliteter vi trengte for å kunne yte best mulig innsats. Informasjonsflyten har gått bedre enn tidligere, ikke minst mellom stab og aksjonssted, forklarer Haagenrud. Nødnettet er avlyttingssikkert og det fører til at mediene ikke lengre har tilgang til å lytte på nødetatenes samband. - Det å informere mediene hurtig nok er en utfordring ved alle aksjoner, og det var det også denne gangen. Mediene ringer oss oftere etter at vi tok i bruk Nødnett og det var et vannvittig medietrykk i forbindelse med grunnstøtingen til Godafoss. Nå er det er opp til oss å være enda dyktigere til å informere om hendelser, sier brannsjefen. Store mengder tungolje lakk ut, da det islandske containerskipet Godafoss grunnstøtte 17. februar utenfor Hvaler. Foto: Arnt Espen Folvik, VIB Dekningen på Nødnett følger politidistriktene, og så langt er Østfold, Akershus og Oslo kommune inne på nødnettet. Dette er den største satsingen på IKT i offentlig sektor på dette området noensinne. For hele landet vil investeringen i utstyr alene utgjøre rundt fire milliarder kroner. På sikt skal nettet bli landsdekkende og utbyggingen skjer trinnvis. I første omgang er det brannvesen, politi og helsetjenesten som tar i bruk nødnettet, men andre med beredskapsoppgaver vil også få mulighet til å bruke nettet. Også for Sivilforsvaret, som skal forsterke og støtte nødetatene og andre med beredskapsansvar, vil Nødnett være et sentralt verktøy. - Vi ser for oss mange nye muligheter. Nødnettet kommer blant annet til å bli viktig for tekniske tjenester og kriseteam i kommunene, sier avdelingsleder Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

5 Hva skjer med branns driftsorganisasjon for Nødnett? Brann etablerte i 2006 en driftsorganisasjon for å ivareta de avtalte driftsoppgavene tillagt brann. Driften gjelder 110-sentralenes kontrollrom og brannvesens TETRA-radioterminaler levert som del av nødnettprosjektet. Løsningen er basert på et samarbeid mellom de fem 110-sentralene i fase 0-området. Denne løsningen har vært midlertidig. Arkivbilde av daglig leder Dag-Erik Lauritzen ved Alarmsentral Brann Øst og daglig leder Bent Ottesen ved Branns driftsorganisasjon (BDO). I oktober 2010 sendte Justis- og politidepartementet et oppdrag til Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) der de ba DNK og DSB utarbeide forslag til løsning for hvordan branns driftsoppgaver skulle ivaretas i trinn 2 av leveransen. DNK og DSB satt ned en arbeidsgruppe som utredet problemstillingen. Arbeidsgruppen var sammensatt av representanter fra DSB, Alarmsentral Brann Øst (ABØ), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og DNK. Rapporten ble levert og presentert til departementet 5. januar Anbefalingen fra arbeidsgruppen er at drift, vedlikehold og teknisk forvaltning av nødnettleveransen i trinn 2, blir en del av statsforvaltningen og underlagt DNK. DNK vil søke å utnytte mulige synergier mellom egne og BDOs driftsoppgaver. Samtidig skal man finne egnede mekanismer for å minimalisere eller unngå at omleggingen medfører uklarhet om roller. Arbeidsgruppen konkluderer med at den ikke vil anbefale en landsdekkende, kommunalt basert løsning. Det vil være svært vanskelig og tidkrevende å få alle landets kommuner til å enes om dette, og løsningen vil i praksis bli vanskelig å finansiere. Justisdepartementet bearbeider nå resultatene fra rapporten i forberedelser for vedtak om landsdekkende utbygging av nødnettet. For ikke å tape tid har DNK igangsatt et arbeid for å planlegge overføring av driftsorganisasjonen til Staten og DNK i samarbeid med ABØ, BDO og DSB. Utgangspunktet til DNK er: - Rapportens anbefaling vedtas som en del av vedtaket om landsdekkende nødnett utbygging. - Den nye arbeidsgruppen planlegger så godt og detaljert som mulig uten at det investeres i personell, utstyr eller lokaler før et vedtak om landsdekkende utbygging foreligger.

6 Det vil organiseres en referansegruppe som skal ha medlemmer fra DNK, DSB, ABØ, BDObrukerstyre og KS. Gruppen vil bli fortløpende orientert om framdriften i arbeidet og gis anledning til å kommentere og påvirke del leveranser og resultater. Planlagt tidslinje: Januar mars 2011: Interne forberedelser i DNK. Mars juni 2011: Avtale overføring med ABØ. Juni 2011 juni 2012: Etablering og oppfølging av ny driftsorganisasjon i DNK. Skarp drift ICCS ved Nedre Romerike I slutten av januar gikk Romerike 110-sentral, med de seks tilknyttede brannvesen, over fra gammelt analogt samband til det nye digitale Nødnett. Overgangen ble markert med en enkel, men stilfull seremoni på Romerike 110-sentral. Romerike er den fjerde av fem 110- sentraler på Østlandet som tar i bruk det nye digitale nødnettet. VestViken 110 er planlagt å gå over i skarp drift 1. juni Øvrige deler av leveransen slik som oppdragshåndteringsverktøy, utalarmering og løsning for automatiske brannalarmer vil fortløpende bli rullet ut. Overgangen fra gammelt til nytt samband har betydning for til sammen innbyggere i 13 kommuner på Romerike og Rømskog. Ifølge brannsjef Jan Gaute Bjerke i Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) er den viktigste konsekvensen at beredskapen blir ytterligere skjerpet. - Et bedre samband med bedre dekning øker sikkerheten for både innbyggerne og våre mannskaper. Det gjenstår fortsatt en del programmering og utprøving, men når hele systemet er oppe og går, vil systemet fungere slik at den innsatsenheten som er nærmest skadestedet, rykker ut uavhengig av kommunegrenser og eierforhold, sier Bjerke. Selve åpningen ble markert ved at avdelingsleder Hans Kristian Madsen i DSB kalte opp og ønsket samtlige stasjoner velkommen til det nye nødnettet. Deretter meldte hvert brannvesen seg på nett til 110-sentralen. - Erfaringene fra første byggetrinn er at nytt nødnett vil styrke mannskapenes sikkerhet og være et betydelig løft for beredskapen i landet, sa Hans Kristian Madsen. Erfaringer med røyk- og kjemikaliedykking Etter en tids bruk av Nødnett i fase 0 er det en del ulike erfaringer med røykdykking i TETRA. DSB vil samle erfaringene brannvesenene har gjort så langt, med sikte på å se på tiltak som kan bedre situasjonen der den ikke er tilfredsstillende.

7 Det nye Nødnettet er fra starten av levert med en dekningsgrad som gjør at det kan benyttes i alle operasjonelle sammenhenger, også som røykdykkersamband. Men det har aldri vært en forutsetning at prosjektet garanterer full innendørsdekning for røykdykking. Det enkelte brannvesen må gjennomføre tester i spesielle objekter eller bygninger for å verifisere dekningen. I praksis vil røyk- og kjemikaliedykking med nødnettutstyr foregå på samme måte som med det eksisterende VHF- eller UHF-utstyret mannskapene disponerer i dag. Terminalen bæres på kroppen, beskyttet av spesialbekledning, og røykdykkergarnityr sørger for at dykkeren kan snakke og høre uten å måtte berøre terminalen. - Det er brannvesenet ved brannsjefen, som har ansvaret for å etterleve de krav som stilles til røyk- og kjemikaliedykking, sier prosjektleder Jan Helge Kaiser i DSB. - Spørsmålet om røykdykking skal være en tjeneste brannvesenet yter, følger av risiko- og sårbarhetsanalysen, og er kommunens ansvar å vurdere og eventuelt beslutte. Mannskapenes sikkerhet er førende for de valg som treffes, sier Kaiser. I områder med tung infrastruktur kan det være vanskelig å få tilfredsstillende dekning med Nødnett, men det vil likevel være mulig å benytte det nye sambandet på samme måte som for det gamle UHFsambandet. Sammen med en verifikasjon av dekning, vil det være en rekke tiltak som kan treffes for å bedre dekningsgraden. - Samband med andre nødetater og det at det i tuneller over en viss lengde er meget god Nødnettdekning, taler for bruk av Nødnett. Bruk av UHF gir klare ulemper på disse områdene, sier Kaiser. Tiltak for å bedre dekningen kan blant annet være justering av antennens plassering, bruk av forsterkere og opphøyet dekning innendørs i samarbeid med objekteier. Røykdykkerleder/utrykningsleder vil igjen kommunisere med røykdykkerlaget, enten i TETRA direkte modus (DMO), eller med UHF/annet røykdykkersamband. Når innendørsdekningen er tilstrekkelig kan kommunikasjonen foregå i TMO (Trunked Mode). - Det er DSBs målsetting at TETRA skal understøtte røyk- og kjemikaliedykking, avslutter Kaiser.

8 Nødnett og innendørsdekning Det nye nødnettet vil, når det er ferdig utbygget, tilby god dekning for de tre nød- og redningsetatenes kommunikasjonsløsning i hele Norge. Utbyggingsplanen som Nødnettet bygges etter, er basert på godt spesifiserte dekningskrav i vel definerte geografiske områder. En overordnet målsetting da kontraktens krav til dekning ble utformet, var å tilby en vesentlig mer robust dekning enn etatenes eksisterende radionett og kommersielle mobilnett tilbyr i dag. De seks mest sentrale dekningskategoriene i leveransen kan beskrives slik: 1. Generell utendørsdekning for en standardterminal båret i beltet. 2. Forsterket dekning i tettbygde strøk. 3. Samme som 2 i 5 kilometers radius omkring brannstasjonene (for utalarmering - CallOut). 4. Ytterligere forsterkning av dekningen i de 18 største byene (for eksempel Sarpsborg og Fredrikstad). 5. Et ekstra storbytillegg i forhold til 4 i Oslo innenfor ring Dekning i vei og jernbanetuneller med lengde over 500 meter. I kontrakten gis det ikke noen garanti for innendørsdekning i alle bygninger, men for hver av de seks kategoriene over finnes det et korresponderende minimumsnivå, som vil være tilstrekkelig for at en standardterminal vil fungere godt inne i en bygningsmasse en vanligvis vil finne i de aktuelle områdene. Resultatet av dette skal være en dekning som er tilstrekkelig også i bebygde områder og bymessige strøk. I helt spesielle tilfeller og objekter vil dekningen likevel ikke være tilstrekkelig. Da er det greit å kjenne til noen tiltak som vil kunne bedre mottaket: - Bilmontert utstyr vil alltid gi bedre mottak enn håndportabelt utstyr på gatenivå. - En lenger antenne på terminalen vil gi bedre mottak enn den standardmonterte. - Benytte DMO i rom helt uten dekning. - Utnytte bilmonterte eller bærbare Gatewayterminaler til å forsterke lokal dekning. Noen bygninger eller objekter kan falle utenom dekningsgarantien, for eksempel underjordiske parkeringshus. Her er det mulig å utnytte de mulighetene som lov og forskrift gir til å pålegge objekteier tiltak, slik at permanente installasjoner kan etableres i samarbeid med DNK og leverandør. I Brann- og eksplosjonsvernloven 14 gis det mulighet for i enkelte tilfeller å pålegge objekteier å legge til rette for brannvesenets innsats. For eksisterende bygg må brann- og eksplosjonsvernloven benyttes. Dersom det er snakk om nye bygg, må plan- og bygningsloven benyttes, herunder forskrift om tekniske krav til byggverk I veiledningen til i forskriften, følger det under preaksepterte ytelser at For å sikre brannvesenet radiokommunikasjon må det i byggverk uten innvendig radiodekning, og hvor det kan bli behov for røykdykking, tilrettelegges med teknisk installasjon slik at brannvesenet kan benytte eget samband. Utalarmering av brannmannskaper og Nødnett Ved branner og ulykker er det helt sentralt at førsteinnsatsmannskaper i landets kommunale brann- og redningsvesen blir alarmert riktig og raskt. Det er selve grunnmuren for brann- og redningsvesenets innsats i akutte brann- og ulykkessituasjoner. De kravene som stilles til utalarmeringsløsninger for brannmannskaper må derfor være strenge.

9 Kravene må sikre at løsninger oppfyller regelverkets pålegg om at nødalarmeringssentralen skal bemannes, utrustes og opereres, slik at den til enhver tid fyller behovet for mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene og den som melder ulykken. Med innføringen av det nye nødnettet er det DSBs målsetning at regelverkskravet til løsning for alarmering av mannskaper oppfylles. I 2010 ble plattformen for utalarmering i brannvesenene utfaset. Den var ikke lenger kommersielt forsvarlig, og det ble vanskeligere og vanskeligere å skaffe reservedeler. Ny teknisk løsning for utalarmering av brannmannskaper kom på plass i 110-sentralene og brannvesenene fram mot sommeren DSB ga følgende føringer om det som skulle erstatte ISDNpak-løsningen: Det skal være 2 uavhengige føringsveier fra 110-sentral til utalarmeringsenhet. (For eksempel GSM og fast linje, eller to separate faste linjer over to uavhengige føringsveier.) Føringsveiene skal være robuste slik at de motstår sannsynlige hendelser som strømbrudd, flom og annet, og man bør unngå kritiske enkeltkomponenter (single-point-of-failure) der dette mulig. Forbindelse mellom 110-sentral og utalarmeringsenhet skal overvåkes med tilstrekkelig høy frekvens. Løsningen sikres ved et varsel til operatør på 110-sentralen ved brudd. Operatørene på 110-sentralen skal ha tilgang til en døgnkontinuerlig førstelinjesupport. DSB forutsetter at utskifting av tekniske løsninger ved AKU-B gjøres før årsskiftet 2009/2010, og det skal rapporteres til DSB innen om status på arbeidet. DSB ber om at 110-sentralene fører oversikt over de valgte tekniske løsningenes evne til å ivareta behovet for alarmering av mannskaper, og eventuelle driftsavbrudd og avvik skal loggføres og fremlegges for DSB på forespørsel. Valgte tekniske løsninger gjelder fram til nytt Nødnett er utbygget og tatt i bruk i de enkelte 110-regionene. Et av de sentrale kravene i anbudskonkurransen var en funksjonalitet for utalarmering av brannmannskaper via radioterminaler. Denne funksjonen er svært viktig for utalarmering av landets deltidsmannskaper. I de senere årene er det utviklet programvare som muliggjør masseutsendelse av varsel som tekstmeldinger over det ordinære GSM-nettet. DSB aksepterer at slike tekniske løsninger fungerer som reserveløsninger, men de fyller ikke sikkerhetskravet som følger av brannregleverket om behovet for til enhver tid å kunne alarmere mannskaper. Kommunene vil derfor ikke få aksept for at GSM-løsninger er primærløsning for utalarmering av brannmannskaper. - Det stilles store krav til et system for alarmering, og vi får til stadighet eksempler på at mobilnettet er sårbart, sier avdelingsleder Hans Kr. Madsen i DSB. - DSB aksepterer bare at programvare for utsendelse av tekstmeldinger via det ordinære GSM-nettet brukes som reserveløsninger, og som et eventuelt tillegg når det gjelder innkalling av personell som ikke er en del av brann- og redningsvesenets førsteinnsats, fortsetter Madsen. Nødnettet skal gi brukerne et system med svært høye krav til oppetid. Dette gjør at DSB har som målsetning at mest mulig av kommunikasjonen i brann- og redningsvesenene i fremtiden skal gå i dette nettet. Nødnett vil være de nærmeste årenes primære radiokommunikasjonssystem for nød- og beredskapsetater, inkludert brannvesenene. - Beredskapen skal og må være tuftet på størst mulig grad av sikker kommunikasjon, og da er det Nødnett som er det klare valget, avslutter Madsen.

10 Delprosjekt brann: Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål. Jan Helge Kaiser Prosjektleder Jobbtelefon: Mobil: E-post: Ulf Sandvik Prosesseier kontrollrom og plan Jobbtelefon: Mobil: E-post: Nils Petter Bryde Prosesseier informasjon Trinn II Jobbtelefon: Mobil: E-post: Kristian Bording Prosessleder Jobbtelefon: Mobil: E-post: Svend Robert Berthelsen Prosesseier opplæring Jobbtelefon: Mobil: E-post: Peter Due Prosesseier kommunikasjon og terminaler Jobbtelefon: Mobil: E-post: Suzanne Hauge-Norvang Prosessleder avtaler Jobbtelefon: Mobil: E-post:

11 Odd Skarbomyr Prosessleder informasjon Jobbtelefon: Mobil: E-post: Knut Espen Hansen Prosessleder opplæring JKØ Jobbtelefon: Mobil: E-post: Du finner mer informasjon om Nødnett på og

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett

Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Juni 2010 Brannvesenene i Østfold og Follo først inn i Nødnett Alarmsentral Brann Øst og alle tilknyttede brannvesen tok 10. juni i bruk Nødnett som nytt radiosamband. Det nye sambandet gir brannvesenene

Detaljer

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold

Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Innføring av Nødnett i Østfold Desember 2010 Fremdrift i Nødnett Siden juni 2010 har Alarmsentral Brann Øst (ABØ), Oslo Brann-og redningsetat og Asker og Bærum brannvesen gått over i skarp drift med telefonhåndteringssystemet ICCS og

Detaljer

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta. Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Nødnett Brannsjefkonferansen 31.05.08 i Alta Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Status 31. mai 2008 Ett år r forsinket, ny plan i juni 2008 Leveranser

Detaljer

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr.

Prosjektlederne Dag Erik Lauritzen og Bent Ottesen følger innlastingen av utstyr. September 2008 Alarmsentral Brann Øst i gang med nytt nødnett Nå er overgangen til ny teknologi godt i gang ved den første alarmsentralen for brannvesenene. Installasjonen av utstyr er godt i gang ved

Detaljer

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning

TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering. Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning TETRA - innflytelse på brannvesenets organisering Nils Petter Bryde,overingeniør Avdeling for beredskap og kommunal forvaltning Innhold Kort om TETRA Organisering av TETRA-prosjektet Status for det sentrale

Detaljer

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon

Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnett Status - hva skjedde? Tor Helge Lyngstøl Direktør Direktoratet for nødkommunikasjon Nødnettet Statlig eiet radionett for kommunikasjon mellom operative enheter i nød- og beredskapsetater : God

Detaljer

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken

Nødnett 25.mai 2012. Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Nødnett 25.mai 2012 Direktoratet for nødkommunikasjon Avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Agenda Om Nødnett og utbyggingen Direktoratet for nødkommunikasjon v/ avdelingsdirektør Cecilie B. Løken Delprosjekt

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.

Et nytt landsdekkende Nødnett. Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2. Et nytt landsdekkende Nødnett Prosjektdir. Dagfinn Sjøvik, Direktoratet for nødkommunikasjon Fylkesberedskapsmøte Sogn og Fjordane 11.2.2014 Tema Nødnettleveransen Status utbyggingen og bruk av Nødnett

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag

Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag Et nytt landsdekkende Nødnett - økt sikkerhet for alle Cecilie B. Løken, Direktoratet for nødkommunikasjon Møte med kommuneledelsen i Nord-Trøndelag 22.08.2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/avdelingsdirektør

Detaljer

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014.

Nødnett. For fase 3, 4 og 5 vil det bli utlyst ny anbudskonkurranse. Disse er planlagt i mai/juni 2014. Nå kommer Nødnett TEKST Erlend Aarsæther og Ronny Frantzen ILLUSTRASJONER Direktoratet for nødkommunikasjon I Stortingsmeldingen «Terrorberedskap» foreslo regjeringen at staten skulle ta på seg kostnadene

Detaljer

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester

NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester NØDNETT Kort om funksjoner og tjenester OM NØDNETT Nødnett er navnet på det digitale radiosambandet for nød- og beredskapsetater i Norge. Nødnett er et eget, separat radionett basert på TETRA-standarden

Detaljer

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell.

Følgende garnityr ble testet: - Celab (Motorola). - TC-connect(EADS). - Swedish Radio Supply (Sepura): Uno Zell. Desember 2008 Test av talegarnityr og PTT-knapp i Sverige DSB ble invitert av Tommy Nilsson fra Räddningsverkets skole i Revinge i Sverige til å delta på en test av talegarnityr til røykdykkerterminaler

Detaljer

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene

Informasjonsskriv om nytt digitalt nødnett - til kommunale og interkommunale brannvesen og til 110-sentralene Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Hans Kristian Madsen, tlf. 33412610 «REFDATO» «REF» 1 av 6 Landets brannvesen og 110-sentraler Arkivkode 330 Informasjonsskriv om

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan

Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan Fylkesberedskapsrådet 110-sentralen og felles skogbrannplan 19. april 2013 1 Nasjonal organisering Brannvesen og 110-sentraler er organisert og finansiert på kommunalt nivå Direktoratet for Samfunnssikkerhet

Detaljer

Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Evaluering Vision brukermanual og opplæringsmanual Hovedtyngden av BDO-opplæringen er gjennomført

Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Evaluering Vision brukermanual og opplæringsmanual Hovedtyngden av BDO-opplæringen er gjennomført Juni 2008 Reviderte nødnettplaner Leverandøren av nødnettet, Nokia Siemens Networks (NSN), leverte i begynnelsen av mai nye planer for nødnettprosjektet etter å ha gjennomført replanleggingsaktiviteter.

Detaljer

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver

Nett i nød. Ambulanseforum 2012. Willy Skogstad, seniorrådgiver Nett i nød Ambulanseforum 2012 Willy Skogstad, seniorrådgiver Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og politidepartementet kunne starte arbeidet med leveranse av et nytt

Detaljer

Nyhetsbrev. Februar 2014 NØDNETT ISSN BRANNVESEN I HEDMARK OG OPPLAND HAR TATT I BRUK NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev. Februar 2014 NØDNETT ISSN BRANNVESEN I HEDMARK OG OPPLAND HAR TATT I BRUK NØDNETT PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev Februar 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE Fra åpningen av Nødnett på Elverum 19.februar med brannsjef Nils Erik Haagenrud. Foto: Foto: DNK Det har vært en travel start på 2014

Detaljer

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område

Ibruktagelse av Nødnett. Sør Trøndelag AMK-område Sør Trøndelag -område Trondheim 8. oktober 2014 Agenda Presentasjon av planverk 3 Alternativer for ibruktagelse Fordeler/Ulemper - Vurdering av de 3 alternativene Plenumsdiskusjon Oppsummering Veien videre

Detaljer

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene?

Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Hvilke tiltak må til for å få bedre samordning mellom etatene? Finn Mørch Andersen Oslo 8. desember 2011 St. meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet Samvirke og samordning Hva sa regjeringen? Regjeringen

Detaljer

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester.

Det legges opp til en felles testperiode med alle tre etatene i februar 2010 og det vil i denne perioden (ITP) gjennomføres en rekke tester. Desember 2009 Ny revidert fremdriftsplan Forhandlingene høsten 2009 har resultert i en revidert framdriftsplan for utrulling av nødnett. Den betydelige forsinkelsen prosjektet har i dag, skyldes i all

Detaljer

Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap

Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap Nødnett - brann- og redning og kommunal beredskap Møte med ordførere på Nesbyen 25. mai 2012 Hans Kristian Madsen konst. avdelingsdirektør Avdeling for brann og redning DSB 1 Dagens sambandsutstyr må skiftes

Detaljer

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1

Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Fra analog til digital hverdag erfaringer fra fase 1 Tom Eirik Midthaug Arne Stokke Trond Brenden Prosjekt, innføring Opplæring Go-live Dekning Forbedringer, utfordringer Samhandling Erfaringer SAMPOL

Detaljer

Produktvilkår Bruk i Sverige

Produktvilkår Bruk i Sverige Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Bruk i Sverige Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 3. Definisjoner... 2 4. Om tjenesten... 3 5. Funksjonalitet ved migrering av Radioterminal til Sverige...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4164-1 Arkiv: M75 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: LOKALISERING AV 110 SENTRALEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

dmk STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT dmk TDr ektortert for nor.ommur-likasorl Til alle landets kommuner se vedlagte mottakerliste Deres referanse: Vår referanse: Dato: 15/210-1-SIGR 11.03.2015 STATUS FORUTBYGGINGAV DET LANDSDEKKENDENØDNETT

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 122/09 Nødnett - Status og videre arbeid Saksbeh: Steinar Bjørås Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/31 Forslag til vedtak: 1. Styret tar vedlagte sak om Nødnett -prosjektet

Detaljer

Nødnett Erfaringer veien videre

Nødnett Erfaringer veien videre Nødnett Erfaringer veien videre Brannvesenkonferansen 14. mars 2012 Tor Helge Lyngstøl Direktør DNK Landsdekkende utbygging vedtatt 9. juni 2011 Stortinget fattet enstemmig vedtak om videre utbygging av

Detaljer

Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler

Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Taleabonnement for radioterminaler Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 1 Definisjoner... 2 3. Om Taleabonnement... 2 Tilleggsabonnement...3 4. Funksjonalitet

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene August 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 4. Funksjonalitet...

Detaljer

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket?

Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Nødnettet - det beste og mest robuste mobilnettet i kongeriket? Direktør Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Teleforum, Trondheim, 8. januar 2015 Nødnettleveransen Nødnett-infrastrukturen

Detaljer

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF

Nettverksmøte.feb. 2011. Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Nettverksmøte.feb. 2011 Tor Helland, Prosjektleder, Helse Vest RHF Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal

Detaljer

Produktvilkår Bruk i Sverige

Produktvilkår Bruk i Sverige Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Bruk i Sverige Mai 2017 Innhold 1. Definisjoner... 2 2. Om tjenesten... 3 3. Funksjonalitet ved migrering av radioterminal til Sverige... 4 Gruppesamtaler...

Detaljer

Kontroll av innendørsdekning i Nødnett. KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon

Kontroll av innendørsdekning i Nødnett. KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon Kontroll av innendørsdekning i Nødnett KoKom IKT-forum 2014, 26.03.2014, 12:30-12:50 Magnus R. Berg, Direktoratet for nødkommunikasjon Innendørsdekning i utbygging av Nødnett Et dekningskrav må være: Definert

Detaljer

Nødnett i Helse Vest Tor Helland

Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett i Helse Vest Tor Helland Nødnett Utbygging av mobilnett for nødetater og organisasjoner med nød og beredskaps relaterte oppgaver. Dimensjonert for 50000 brukere Nasjonal dekning tilsvarende GSM

Detaljer

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap?

Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Hvor viktig er brannvesenet for kommunens beredskap? Brannvernkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 15. april 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland

110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland NYHETSBREV Nødnett Nr. 2 Februar 2015 FOTO: RAGNHILD LUNDE / DSB 110-sentraler og brannvesen på Nødnett i Sør-Rogaland og Haugaland og Sunnhordland Onsdag 11. februar ble 110-sentralen i Haugesund Vestlandets

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Fremskutt enhet en ny tanke å organisere beredskap på mer fleksibel organisering av beredskap CTIF Flekkefjord 14.5.2014 Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB 1 Brannstudien levert og hørt Oppfølgingen

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

NBLFs SYNSPUNKTER på: DIGITALT RADIOSAMBAND FOR NØDETATENE vedtatt på styremøte på Lysaker den 27. januar 2005.

NBLFs SYNSPUNKTER på: DIGITALT RADIOSAMBAND FOR NØDETATENE vedtatt på styremøte på Lysaker den 27. januar 2005. Side 1 NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union of Fire Officers Associations Det Kongelige Justis- og politidepartement Postboks

Detaljer

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring Brannkonferanse i Tromsø 13.06.2012 Hans Kristian Madsen avdelingsleder Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) 1 2 1 Status juni

Detaljer

nødnett i Norge? Hvordan realisere neste generasjons

nødnett i Norge? Hvordan realisere neste generasjons Tor Helge Lyngstøl, direktør, Direktoratet for nødkommunikasjon Frekvensforum, Lillesand 7. sept. 16 Hvordan realisere neste generasjons nødnett i Norge? Samfunnet trenger nødkommunikasjon, dette må det

Detaljer

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi

Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi Ulykkkes-/krisehåndtering og kommunikasjonteknologi - Locus brukerforum 30.05.2012 i Sandefjord Hans Kr. Madsen Konst. avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 Tema Kommunikasjon og 50 års

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder

Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Et nytt landsdekkende Nødnett sikker kommunikasjon når det gjelder Fylkesberedskapsrådet i Rogaland 28.mai 2013 Lars-Otto Laukvik, kundeansvarlig Direktoratet for nødkommunikasjon Hva i all verden er Nødnett?

Detaljer

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner

Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner NYHETSBREV Nødnett Nr. 5 September 2015 FOTO: DSB Viktig med gode rutiner for Vision Boss og tidsplaner Tidsplaner og turnuser for brann- og redningsvesenene må holdes ved like, og jevnlig oppdateres i

Detaljer

Kap. 1 Innledende bestemmelser

Kap. 1 Innledende bestemmelser Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften) Innhold Kap. 1 Innledende bestemmelser...2

Detaljer

Et nytt landsdekkende Nødnett

Et nytt landsdekkende Nødnett Et nytt landsdekkende Nødnett Sikker kommunikasjon når det gjelder Tor Helge Lyngstøl, Direktoratet for nødkommunikasjon Rica Seilet Hotel, 15. mai 2013 Agenda Om Nødnett og utbyggingen DNK v/direktør

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden

Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden Brannvesenkonferansen 2015 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 25. mars 2015 En beredskapskjede i utvikling Vi møtes på flere arenaer enn tidligere

Detaljer

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps.

Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Polar brannbefalslag Norsk brannbefals landsforbund (NBLF) er en landsomfattende interesseorganisasjon for brannbefal fra yrkes- og deltidsbrannkorps. Forbundet konsentrerer i første rekke sin virksomhet

Detaljer

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet

Status og siste nytt fra Justis- og beredskapsdepartementet Status og siste nytt fra Avd. dir. Pål Anders Hagen Rednings- og beredskapsavdelingen Oslo 15. november 2013 Etter 22. juli - Mye er under vurdering og vil gi endringer Meldinger til Stortinget: Samfunnssikkerhet

Detaljer

Brannvesenkonferansen 2013

Brannvesenkonferansen 2013 Brannvesenkonferansen 2013 Ulf Sandvik Fungerende prosjektleder Nødnettprosjektet DSB 1 Styrende Stortingets vedtak om Nødnett, st.prp.nr.30 (2006-2007) og st.prp.100 S (2010-2011) Vedtak om landsdekkende

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett

Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Hvorfor valgte Hafslund Nødnett Arne Mørkrid Hafslund Driftssentral arne.morkrid@hafslund.no www.hafslund.no Hafslund - mer enn 100 års historie Hafslund Driftssentral Nett Produksjon Varme Alltid til

Detaljer

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014

(Etter) Brannstudien. Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning. Hans Kr. Madsen Avdelingsleder. 29. oktober 2014 (Etter) Brannstudien Nasjonalt seminar for beredskap mot akutt forurensning Hans Kr. Madsen Avdelingsleder 29. oktober 2014 Brann og redning Brann- og redningsvesenet Litt flere enn 280 brann- og redningsvesen

Detaljer

Brann- og redningsvesenet

Brann- og redningsvesenet Brann- og redningsvesenet Brann og redning 2012 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør 19.09.2012 1 Sentralt og styrende Brannsikkerhetsmeldingen - nr 35 2012:4 Trygg hjemme 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer

Detaljer

Sør-Øst 110 Ny nødalarmsentral i Tønsberg

Sør-Øst 110 Ny nødalarmsentral i Tønsberg Tønsberg kommune Sør-Øst 110 Ny nødalarmsentral i Tønsberg Kommunemøte 15.6.2017 Agenda 1100 Velkommen v/ordfører 1110 Bakgrunn og om prosjektet Sør-Øst 110 1130 Lunsj 1215 Organisasjonsform ny Sør-Øst

Detaljer

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012. Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud

Statsråden. Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012. Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud Statsråden Stortingets president Stortinget 0026 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 201205666- RBA/AEI 07.09.2012 Spørsmål nr. 1791 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Bård Hoksrud Spørsmål:

Detaljer

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Orientering til NORDRED fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Jan Helge Kaiser Enhet for brann og redning DSB Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Nytt nødnett status

Detaljer

Brannvern og beredskap

Brannvern og beredskap hva nå? Finn Mørch Andersen Tromsø 13.06.2012 Stortingsmelding om samfunnssikkerhet Ny stortingsmelding om samfunnssikkerhet legges etter planen fram fredag 15. juni Meldingen gir en bred gjennomgang av

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møteprotokoll for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Styre Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF Møtedato 21.10.2015 Møtested Thon Hotell Opera Tid 14.00 18.00 Møteleder

Detaljer

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon Øyvind Hagen Karlsen 23. mars 2017 London 22 mars 2017 Nødnett i tall 2064 basestasjoner i drift 86 % flatedekning 100 % befolkningsdekning 324 kommunikasjonssentr

Detaljer

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene

Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Kontrollromstilknytning for nødetatene Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Kontrollromstilknytning for nødetatene... 3 4. Funksjonalitet...

Detaljer

Februar 2013 Valg av samband til røykdykking

Februar 2013 Valg av samband til røykdykking Februar 2013 Valg av samband til røykdykking Nødnett har fått kritikk fra flere hold for manglende dekning innendørs. For brannvesenets del har dette vært fremmet i forbindelse med røykdykking og det er

Detaljer

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet

Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Trong for ny organisering av beredskapsarbeidet Beredskapskonferanse i Florø Hans Kr. Madsen 22. Oktober 2014 Brann og redning er sentrale Brann- og redningsvesenet er kommunalt forankret Litt flere enn

Detaljer

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle

Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle Nytt digitalt nødnett økt sikkerhet for alle FORF Seminar 2005 19. november 2005 Tor Helge Lyngstøl Prosjektleder nødnettprosjektet Visjon Et felles digitalt samband for nød- og beredskapsetater skal bidra

Detaljer

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten

25.05.2013. Nødmeldetjenesten. Noen (u)mulige muligheter. Fra 112-rapporten Nødmeldetjenesten Noen (u)mulige muligheter Fra 112-rapporten 1 Fra 112-rapporten Fra 112-rapporten 2 Brannmannen - Nr 5 2002 Kampen om 110-sentralene Lokaliseringsdebatten har allerede startet etter at

Detaljer

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden

Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september Redningskonferansen. Forventninger til Nødnett i fremtiden Cecilie B. Løken Avdelingsdirektør 28. september 2016 Redningskonferansen Forventninger til Nødnett i fremtiden Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nasjonal infrastruktur

Detaljer

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nødnett - status Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012 Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nye tilleggsopplysninger (pr 15 januar) Siden fordraget ble holdt

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 10.11.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER MED VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 46/11 11/610 FELLES NØDALARMERINGSSENTRAL I HEDMARK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Bakgrunn for kurset Kursets plass i opplæringsstrukturen Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Bakgrunn for kurset Kursets plass i opplæringsstrukturen Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3 KURSPLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn for kurset 3 2. Kursets plass i opplæringsstrukturen 3 3. Kursets varighet, opptakskrav og målgruppe 3 4. Kursets hovedmål 3 5. Kursets oppbygging 4 6. Hovedområder

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET. Separate rettssubjekter (IKS / AS)

FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET. Separate rettssubjekter (IKS / AS) FULLMAKT TIL INNGÅELSE AV RAMMEAVTALER FOR KJØP AV UTSTYR TIL NØDNETTET.011, Separate rettssubjekter (IKS / AS) org.nr. 9 52 & (Fullrnaktsgiver) gir med dette Direktoratet for nødkommunikasjon fullmakt

Detaljer

Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett

Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Norge Deres Ref.: Vår Ref.: Arkivkode: Dato: 16/00108-3 129 27.06.2017 Vedrørende brukerfinansiering for drift av brukerutstyr i nødnett Vedlagt brev gikk ut til

Detaljer

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt

Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt Brannvesenet og kommunal beredskapsplikt RVR-samling i Bergen 18.05.2011 Hans Kr. Madsen Avdelingsleder DSB 1 430 kommuner 340 milliarder kroner 1/3 av statsbudsjettet 66.600 kr. pr. innbygger 12.000 lokalpolitikere

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 31.01.2014 N-99.1 14/3528 14/18585 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg miljø klima

Detaljer

Nødnett i Helsetjenesten

Nødnett i Helsetjenesten Nødnett i Helsetjenesten Molde, 15. mai 2013 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Nødnett i helsetjenesten Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - organisering og roller

Detaljer

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

CTIF Nordisk møte. Asker 12.01.2012. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar CTIF Nordisk møte Asker 12.01.2012 1 Norge er det siste landet i Vest-Europa som anskaffer landsdekkende nødnett De fleste land i Europa har valgt TETRA-teknologi, som Norge Bruk av felles teknologi gir

Detaljer

Produktvilkår Transmisjon

Produktvilkår Transmisjon Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Transmisjon Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 3. Definisjoner... 2 4. Om Transmisjon... 3 5. Funksjonalitet i Transmisjonstjenestene... 3 E1 leid linje

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 25. mars 2015

Fylkesberedskapsrådet 25. mars 2015 Fylkesberedskapsrådet 25. mars 2015 Kommunereformen regjeringens mål 1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og

Detaljer

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand Samarbeid om driftsradio i Buskerud 10.02.2015 Otto Rustand Agenda Kort om EB Krav fra myndighetene i vår bransje Vurderinger rundt valg av DMR E-verkssamarbeidet Erfaringer fra bruk Vannkraftproduksjon

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Direktoratet for samfunnsaikkorhet og boredokep Dokument

Direktoratet for samfunnsaikkorhet og boredokep Dokument 4cdsb Vår saksbehendler Heidi Vassbotn Lofqvist, tlf. 33412611 Direktoratet for samfunnsaikkorhet og boredokep Dokument 31.01.2013 dato Vk referense 2013/554/VAHE Deres deto Deres referanse 1 av 8 Til

Detaljer

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser

Informasjon om Nødnett. Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Informasjon om Nødnett Innspill til kommunale og regionale ROS-analyser Versjon 1.0-14.04.2016 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Teknisk beskrivelse av Nødnett... 6 2.1. Kjernenett... 7 2.2. Radio- og transmisjonsnettet...

Detaljer

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND Norwegian Association of Fire Officers Member of Federation of the European Union Fire Officers Associations ark.nblf\alarmsentral\nødmeldingssentraler_04 Det Kongelige Justis-

Detaljer

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune Hurdal kommune Eidsvoll kommune Nannestad kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Brannvesenene før 01.05.2013 ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS Etablert 2013 102 000 innbyggere 2056 km

Detaljer

Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april. Nødnettdekning i vegtunneler

Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april. Nødnettdekning i vegtunneler Magnus R. Berg, tunnelansvarlig DNK Nødnettdagene Trondheim 20.april Nødnettdekning i vegtunneler Innhold Status utbygging Litt teknikk Regelverk Direct Mode Operation (DMO) Kostnader for videre utbygging

Detaljer

Produktvilkår Drift av radioterminaler

Produktvilkår Drift av radioterminaler Produkter og tjenester i Nødnett Produktvilkår Drift av radioterminaler Januar 2017 1. Innhold 1. Innhold... 1 2. Definisjoner... 2 3. Om Drift av Radioterminaler... 3 3. linje brukerstøtte... 3 Drift-

Detaljer

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap

Nødnett, status og veien videre. Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett, status og veien videre Atle Rørbakk og Matilde Megård DNK - Seksjon Opplæring, bruk og beredskap Nødnett ferdig utbygget og i bruk i hele landet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Stortinget

Detaljer

HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN OG REDNINGVESENETS ORGANISERING OG RESSURSBRUK

HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN OG REDNINGVESENETS ORGANISERING OG RESSURSBRUK ArkivsakID.: 14/46 Arkivkode: FA-M74, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 007/14 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 29.01.2014 003/14 Formannskapet 05.02.2014 HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/337 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - BRANN- OG REDNINGSTJENESTENS ORGANISERING OG RESSURSBRUK Saksbehandler: Magne Johannessen Arkiv: M82 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen Byrådssak 222/15 Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen PÅLB ESARK-6504-201517235-4 Hva saken gjelder: Bergensalliansen, som er en politisk møteplass for

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

Nyhetsbrev. September 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING PROSJEKTLEDERS HJØRNE

Nyhetsbrev. September 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING PROSJEKTLEDERS HJØRNE Nyhetsbrev September 2014 NØDNETT ISSN 1894-5384 PROSJEKTLEDERS HJØRNE ATEX-RADIOER (MTP850EX) OG RØYK- OG KJEMIKALIEDYKKING For å oppfylle kravene som ATEX-standarden definerer, har ATEX-radioene noen

Detaljer

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK

@noednett. Dekning i Nødnett. Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Dekning i Nødnett Marianne Masdal og Kjetil Høiseth, DNK Mål: Nær 80 % av Norge og 100 % av befolkningen skal ha Nødnettdekning Ken Douglas/Flickr Utgangspunktet Byer og tettsteder - ekstra signalstyrke

Detaljer

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann

Mål og forventninger til beredskapen i Østfold. Trond Rønningen assisterende fylkesmann Mål og forventninger til beredskapen i Østfold Trond Rønningen assisterende fylkesmann Hva må vi være forberedt på? https://www.youtube.com/watch?v=3foyzk33l0y&feature=youtu.be eller https://youtu.be/3foyzk33l0y

Detaljer