Langt til Soria Moria i boligpolitikken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langt til Soria Moria i boligpolitikken"

Transkript

1 Langt til Soria Moria i boligpolitikken AV ADM.DIR. I NBBL, RALPH NORBERG Soria Moria er et glitrende eventyrslott i det fjerne. I Stoltenberg-regjeringens politiske plattform som omtales med samme navn, er boligpolitikken viet nokså stor plass og målene er ambisiøst utformet. Budsjettet for 2006 kan ses som den nye regjeringens første konkrete plan for vandringen mot Soria Moria. Boligpolitisk må vi konstatere at reisen dit er utsatt til I midten av oktober la de rød-grønne regjeringspartiene fram Soria Moria-erklæringen. Under kapitlet Sosialpolitikk finner vi en hel side om boligpolitikk. Her påpekes det at boligpolitikken er en viktig del av regjeringens brede velferdspolitikk. En rekke konstruktive og positive tiltak blir skissert tiltak som harmonerer godt med hva NBBL har etterlyst under den forrige regjeringens boligpolitiske regime. Ja, vi kan rett og slett konstatere at det foreligger et stort samsvar mellom regjeringens boligpolitiske plattform og våre egne mål for dette politikkområdet. Moderate forventninger NBBL har hatt en nøktern holdning til hvor mye av Soria Moria-erklæringens boligpolitikk som kan forventes gjennomført på kort sikt; og i særlig grad gjelder dette de rød-grønnes haste-budsjett for 2006, som måtte utarbeides i løpet av tre uker etter regjeringens tiltredelse. På denne bakgrunn kom NBBL raskt fram til en strategi hvor vi i første omgang konsentrerte oss om ett konkret forslag til forbedring av Bondevik-regjeringens budsjettforslag. Nærmere bestemt ba vi om at Tilskudd til boligkvalitet ble gjeninnført i Husbanken, med et beløp på omkring 50 millioner kroner (se egen faktaramme om boligkvalitetstilskudd). Dette var etter NBBLs vurdering en svært beskjeden anmodning, men ville i det minste - etter vårt syn ha gitt en klar retning på boligpolitikken som harmonerer godt med Soria Moriaerklæringen. Ingen ny linje Da Stoltenberg-regjeringen en snau måned etter Soria Moria- BO 5/

2 forhandlingene legger fram sin tilleggsproposisjon til Bondevikregjeringens budsjett for 2006, må vi ærlig innrømme at vi hadde forventet mer. Det som kom var noe mer til bostøtte, samt videreføring av Husleietvistutvalget, som Bondevikregjeringen foreslo å avvikle. Utover dette var det ingen endringer. Med sitt nye boligbudsjett har den rød-grønne regjeringen i realiteten ikke gjort annet enn å gi litt ekstra til det som var boligminister Erna Solbergs linje i boligpolitikken: Den offentlige innsatsen i boligpolitikken skal begrenses til de som trenger det mest for øvrig får vi basere oss på at markedet løser resten. Ingenting galt sagt om bostøtten, men Soria-Moria-erklæringen bærer Tilskudd til boligkvalitet Boligkvalitetstilskuddet har vært en sekkepost for ulike miljø- og kvalitetstiltak i boligsektoren; herunder tilgjengelighetstiltak som heiser, bedre energiløsninger, byggeskikk, tilstandsvurderinger i borettslag/sameier, helhetlig planlegging og mye annet. For sentrale myndigheter via Husbanken - representerer denne tilskuddsposten en mulighet for å stimulere til at det tas samfunnsmessige hensyn i forbindelse med investeringer i boligsektoren. En slik økonomisk påvirkning kan utøves overfor så vel nybygging som utbedring og modernisering av eksisterende bebyggelse. Se annen artikkel i dette Budsjett Extra der det gis nærmere omtale av tilskuddssystemet gjennom Husbanken nettopp bud om at den nye regjeringen har et bredere perspektiv på moderne boligpolitikk enn å redusere den til et spørsmål om størrelsen på bostøttebevilgningene. I NBBL har vi forståelse for at Stoltenberg-regjeringen har hatt en vanskelig oppgave i høst; der mange gode formål skulle innfris innenfor et nytt budsjett - som dessuten måtte snekres på rekordtid. Allikevel må NBBL så langt konstatere at regjeringen ikke har greid å gi noe konkret innhold til at de står for en ny linje i boligpolitikken. Ny retning i 2007-budsjettet? Når dette skrives er det fortsatt ikke for sent for de rød-grønnes stortingsgrupper å rette opp litt i forhold til NBBLs ene beskjedne ønske om å få på plass igjen ordningen med boligkvalitetstilskudd. Vi vet at noen av stortingsrepresentantene er enige med oss i dette, men det gjenstår å se om det er mulig å få gjennomslag for dette. Når budsjettet for 2007 legges fram om ca. ti måneder må Soria- Moria-erklæringens nye og bredere boligpolitikk synes. Da nytter det ikke å skylde på dårlig tid og arv fra Bondeviks budsjett. Da må en ny boligpolitisk retning være langt tydeligere enn hva som har vært tilfelle ved denne første korsveien. NBBL vil komme til å minne regjeringen på dens egen Soria Moria-erklæring i tiden som kommer. Boligavsnittet har jeg for min egen del klippet ut og hengt opp over pulten. Økt bruk av startlån Startlån ble innført i Denne låneordningen erstattet de tidligere ordningene etableringslån og kjøpslån, og administreres i det alt vesentlige av kommunene. Formålet er at kommunene, gjerne i samarbeid med private banker, skal tilby lån til grupper som ellers har vanskelig for å få lån i det private markedet. I en rapport fra Husbanken om bruk av startlån heter det at den typiske låntakeren er ung og enslig, tjener under kroner og lånet brukes til kjøp av brukt bolig. Størrelsen på startlån varierer imidlertid etter både geografi, aldersgrupper og brukergrupper. I 2004 utbetalte kommunene nærmere startlån, og det var en svak økning fra året før. Aktiviteten har økt ytterligere i Pr utgangen av oktober hadde kommunene rapportert at de har tildelt startlån til totalt boliger og det var 31 prosent opp sammenlignet med tilsvarende tall på samme tid i fjor. Det er likevel grunn til å påpeke at ordningen med Startlån har et betydelig lavere omfang enn de tidligere ordningene med etableringslån og kjøpslån som den avløste. I løpet av desember vil det fra Husbanken komme en rapport hvor startlånet vil bli gjennomgått. Dette vil danne grunnlag for en utredning fra regjeringen om hvordan denne låneordningen kan forbedres. Utredningen er ventet på nyåret. 18 BO 5/6-2005

3 Forfatterne i BO/NBBLs Budsjett Extra Sverre Bugge, direktør i NBBL Tore Johannesen, ass. direktør i NBBL Dag Rune Arntsen, seniorrådgiver i NBBL Bostøtten utgjør nå 75 prosent av statlig støtte til bolig Bostøtteordningen fremstår som et stadig viktigere økonomiske virkemiddel i boligpolitikken. I statsbudsjettet for 2006 utgjør bostøtten 2,2 milliarder eller ca 75 prosent av de statlige støtteordningene på boligområdet. 5 prosent får bostøtte. Til sammen er det om lag husstander (ca 5 prosent) som mottar bostøtte For den avgåtte regjeringen har dette vært en tilsiktet utvikling hvor boligpolitikken nærmest ble en del av sosialpolitikken. Selv om den rød-grønne regjeringen uttrykker et noe bredere boligpolitisk engasjement, medfører den varslede satsingen mot fattigdomsproblemene at den økonomiske betydningen av bostøtteordningen neppe vil bli mindre de nærmeste årene. I den rød-grønne regjeringens budsjettforslag økes bostøtten med ytterligere 27,3 mill som skal gå til å forbedre bostøtteordningen ved å heve boutgiftstaket med kroner for mottakere av bostøtte i byene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Drammen, Fredrikstad og Kristiansand. Komplisert og enkel. Bostøtteordningen er både komplisert og enkel. Den er komplisert ved at det er svært mange regler om hvem som kan få bostøtte og hvordan den beregnes. Men ordningen er samtidig enkel ved at reglene kan legges inn i en datamaskin som foretar beregningene, og utbetalingene skjer raskt og enkelt. Bostøtteordningen er en effektiv ordning, den er billig å administrere samtidig som undersøkelser viser at den virker godt etter hensikten, ved at den bidrar til at de vanskeligstilte i boligmarkedet får mulighet til å eie eller leie en nøktern bolig. En gjennomsnittlig mottaker av bostøtte har en månedsinntekt på kr 8600, en boutgift på kr og får en bostøtte på kr Brutto boutgift utgjør 54 prosent av månedsinntekten, men etter mottak av bostøtta utgjør netto boutgift om lag 35 prosent. Bostøtten går til to nokså sterkt atskilte hovedgrupper av mottakere. Uførepensjonister, alderspensjonister med lav pensjon og andre pensjonister utgjør nesten 75 prosent av alle som mottar bostøtte. Den andre gruppen bestående av enslige, enslige BO 5/

4 forsørgere og barnefamilier med særlig lave inntekter, utgjør om lag 25 prosent av mottakerne. Mottakergruppe 1. Pensjonistgruppen, er i stor grad kjennetegnet ved at de har varig lave inntekter, mens for den andre gruppen er den lave inntekten oftere midlertidig. Det har derfor vært tatt til orde for at man kanskje bør dele bostøtteordningen i to ordninger, en for pensjonister og en for andre mottakere. For pensjonistgruppen er bostøtte nærmest et ledd i trygdepolitikken. Det er billigere for staten å gi bostøtte til de med lave pensjoner og høye boutgifter, enn det er å øke de lave pensjonene for alle, også de som har lave boutgifter. Mottakergruppe 2. For den andre gruppen, 25 prosent av som mottar bostøtte, dreier det seg om mottakere hvor inntekten i hovedsak består av overgangsstønad, attføringspenger, rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad eller som har hatt sosial stønad som eneste inntekt i minst ett år. Kriteriene for å få bostøtte er så strenge at det knapt er noen med inntekt fra heltidsarbeid som kommer inn under ordningen. Her fungerer bostøtten mer som en del av sosialpolitikken. Men her støter man raskt på problemer knyttet til forholdet mellom det som kalles arbeidslinja og trygdelinja. Det sosiale sikkerhetsnettet må på den ene side være så godt at ingen faller gjennom det, på den annen side må det ikke være så godt at summen av alle stønader svekker motivasjonen for å hente sin inntekt fra arbeid. Mange mottakere av sosial stønad med svak tilknytning til arbeidslivet lever i fattigdom og kan saktens trenge hjelp med sine daglige økonomiske bekymringer. Den nye regjeringen varsler at den vil gjennomføre en utredning som på bredt grunnlag går gjennom hele bostøtteordningen med sikte på å komme med forbedringer og forenklinger av ordningen, særlig i forhold til barnefamilier og aleneboende. Så får tiden vise hvordan man velger å håndtere de utfordringene dette gir. Styrking av BSU trukket tilbake Regjeringen Bondevik foreslo å styrke BSU-ordningen gjennom å øke det maksimale årlige sparebeløpet til kr. Regjeringen Stoltenberg trekker dette endringsforslaget tilbake i sin tilleggsproposisjon. Regjeringspartiene ønsker husbankandelen opp De tre partiene som utgjør dagens regjering har tidligere uttrykt at Husbankens fortsatt skal spille en stor rolle i finansieringen av boligbyggingen. I Stortingets kommunalkomites innstilling til boligmeldingen finner vi bl.a. følgende fellesmerknad fra disse tre: For å oppnå de boligpolitiske kvalitets- og stabiliseringsmålene, er det behov for at Husbanken også for fremtiden finansierer en stor andel av nybygde boliger. Flertallet mener at Husbanken i et normalår bør finansiere om lag 50 % av nybygde boliger. Selv om Husbanken i år ligger an til bare å finansiere ca 25 % av boligbyggingen har ikke den nye regjeringen valgt å endre lånerammen for 2006 i sin tilleggsproposisjon. Tiden får vise om sitatet ovenfor var alvorlig ment og om det i så fall vil komme inn i kategorien ambisjoner for fremtiden. Den nye regjeringens begrunnelse er at innføring av maksimalt sparebeløp på fra til kr vil føre til at sparing flyttes til skattefavoriserte ordninger fra andre former for sparing. Boligsparing for ungdom er et sparetilbud for personer under 33 år. Her gis det skattefradrag for 20 prosent av årlig sparebeløp. Maksimalt årlig sparebeløp er kr, og samlet innbetalt beløp kan ikke overstige kr. Tilbaketrekningen vil innebære at statens skatteinntekter øker med ca 70 mill kr. Mer stoff om budsjettet: 20 BO 5/6-2005

5 Husbanken som låneinstitusjon: Krevende balansegang Den 1. juli i år ble Husbankens nye grunnlån innført, og erstattet det tidligere oppføringslånet og utbedringslånet. Dermed ble ett av punktene i den tidligere vedtatte boligmeldingen fulgt opp. NBBL tror det nye grunnlånet kan stille Husbanken overfor krevende utfordringer. I boligmeldingen ble det slått fast at Husbanken i større grad enn før skal rette lånene inn mot boligetablerende og vanskeligstilte grupper, samt til distrikter der det kan være vanskelig å få lån i private banker. For ordinære byggeprosjekter ble det varslet skjerpende krav for at en utbygger skal få grunnlån. Disse kravene går på forhold som tilgjengelighet, miljøløsninger og byggeskikk i prosjektene. Uendret låneramme. Både regjeringen Bondevik og regjeringen Stoltenberg har foreslått en total låneramme for Husbanken på 13,5 mrd kr i Lånerammen neste år blir dermed den samme som i år. Av årets ramme er litt over halvparten satt av til bygging av boliger, mens resten går til andre låneordninger (startlån, lån til utbedring, lån til barnehager mm). Husbanken skal fra årsskiftet også innføre et tilbud om fastrentelån med tre-års bindingstid (se nedenfor). NBBL mener at Husbankens nye rolle som lånebank fortjener en større debatt. Synkende andel. Av figuren på side 22 ser vi at Husbankens finansierings-andel av boligbyggingen i det siste har blitt betydelig redusert. Frem til begynnelsen på 1990-tallet var majoriteten av nybygde boliger husbankfinansiert. Fra midten av 90- tallet til 2003 var andelen prosent. I 2004 kom en foreløpig historisk bunnotering med drøyt 30 prosent, og i år ligger Husbankens andel an til å bli ca 25 prosent. I boligmeldingen ble det understreket at Husbanken ikke skal være en konkurrent til private kredittinstitusjoner, den skal være et supplement i kredittmarkedet. Samtidig ønsker Husbanken å spille en vesentlig rolle innen finansiering av boligbygging. Her ligger det an til balansegang på høyt nivå. Gode rentebetingelser. Den viktigste gulroten for å benytte Husbanken er gode rentebetingelser. Husbanken har i det meste av 2005 kunnet tilby en flytende rente på under 2,5 prosent og en 5-årig fastrente på under 4 prosent. Dessuten tilbyr banken en låneutmåling på opp til 80 prosent av kostnadene til de nevnte rentebetingelser. Private kan konkurrere. Samlet representerer dette et godt rentetilbud fra Husbanken, selv om en sammenligning med private banker viser at tilbudet ikke er oppsiktsvekkende gunstig. Borettslag kan få rentetilbud i private banker som bare ligger noen tideler over rentene i Husbanken. Renteavstanden mellom Husbanken og de private bankene kan også snart bli enda mindre. Det er på trappene et nytt regelverk for kredittforetak som innebærer at banker kan skille ut boliglån i egne kredittforetak, og disse kan utstede særskilt sikre obligasjoner, fordi risikoen ved utlån til bolig er lav. Dette gir mulighet for å tilby lavere lånerente enn i dag. Fordyrende krav. Husbankens gir ikke grunnlån til hva som helst av ordinære byggeprosjekter. For å få grunnlån må krav til universell utforming, byggeskikk og miljøløsninger være oppfylt. Husbanken har laget en omfattende veileder rundt disse forhold. De overnevnte kravene kan fort fordyre et byggeprosjekt, og jo strengere kravene blir jo høyere kan byggekostnadene bli. Utbyggerne står selvsagt fritt til å velge lån i Husbanken eller i en annen bank. I NBBLs kommentarer til Boligmeldingen understreket vi at kravene fra Husbanken ikke må bli BO 5/

6 Soria Moriaplattformen Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk, heter det i plattformen fra Soria Moria. Regjeringen vil: sette i gang et omfattende program for bygging av ikkekommersielle utleieboliger, lavinnskuddsboliger, studentboliger og små eieboliger, jmf føringene fra de tre partier i boligmeldingen. gi all ungdom en reell mulighet til å bli vurdert for startlån, slik at det blir lettere for ungdom å kjøpe egen bolig. styrke bostøtten for å redusere boutgiftsbelastningen for økonomisk vanskeligstilte. avvikle bruk av hospits og gi bostedsløse tilbud om varig bolig. utvikle låneordning med renteog avdragsutsettelse til kommunene slik at de kan føre en offensiv tomtepolitikk, og stimulere kommunene til helhetlig områdeplanlegging og opprusting av infrastruktur gjennom tilskudd. gi tilskudd til bygging av heis for å sikre universell utforming i eksisterende boliger. husbankens låneordninger skal brukes aktivt for å fremme nybygging. gjennomgå husleielovene for å sikre at de boligpolitiske målsetningene ivaretas. legge fram en sak om aleneboendes levekår. så strenge at konsekvensen blir at Husbanken taper markedsandeler. Denne problemstillingen virker både Husbanken og Kommunaldepartementet å være oppmerksom på. Stor fleksibilitet. Dette åpner for stor fleksibilitet hos Husbankens saksbehandlere når lånesøknadene skal vurderes. I perioder med høy etterspørsel på lånerammene kan kravene til universell utforming og miljøløsninger bli gjort strengere enn i perioder med lav etterspørsel i lånerammen. Faren ved slik fleksibilitet er at Husbanken kan bli lite forutsigbar, at utbyggerne er like spent hver gang på hva som må til for å få innvilget lån. Og alternativet er private banker hvor utbyggerne kan få lån på timen uten slike krav til byggeprosjektet, og med lån med rentebetingelser som er nesten like gode som i Husbanken Finansiert med HB-lån Boligsamvirkets situasjon. I de siste tre årene har ca halvparten av boligene som er bygd i regi av boligbyggelagene blitt husbankfinansiert. NBBL merker ikke noe påtrykk fra lagene om at tilgang på kreditt representerer et problem. I mange prosjekter er boligbyggelag i god dialog med Husbanken, og begge parter gleder seg over god finansiering og gode byggeløsninger. Men hvis runden med Husbanken oppleves som for krevende for lagene så er det gode lånetilbud å hente i privatmarkedet. Den nye grunnlånet skal fremme miljø, tilgjengelighet og byggeskikk. Fremtiden vil vise om man lykkes med dette eller om disse kravene fører til at Husbankens rolle i finansiering av nybygging blir stadig mindre. Vi skal heller ikke se bort fra at Husbankens rolle som konjunkturstabilisator kan bli tydeligere enn hva den er i dag. Figur: Husbankens finansieringsandel. Antall igangsatte boliger i Norge og antall boliger med innvilget oppføringslån i Husbanken. Kilde: Husbanken og SSB *Pr 3. kvartal 2005 Annen finansiering * 22 BO 5/6-2005

7 Svak påplusning i boligtilskuddet Boligtilskuddet får en beskjeden påplusning i neste års statsbudsjett. Neste års tilsagnsramme blir på 574 mill kr, mot 559 mill kr i inneværende år. Boligtilskuddet er en behovsprøvd tilskuddsordning som skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Ordningen ble redusert med ca. 150 mill kroner fra 2004 til Tilskuddsmidlene blir fordelt både fra Husbanken direkte og via kommunene. Tilskudd til utleieboliger En av de mest sentralene delene av boligtilskuddet er tilskudd til etablering av utleieboliger. Tidligere benyttet flere boligbyggelag seg av denne ordningen til oppføring av utleieboliger for unge i etableringsfasen. For få år tilbake oppførte gjerne boligbyggelagene utleieboliger i året. I de senere år har Husbanken gjort denne posten stadig mer behovsprøvd, og etablering av utleieboliger skjer nå stort sett i regi av kommunene. Boligbyggelagene spiller fortsatt en viss rolle som samarbeidspartner for kommunen i enkelte prosjekter. I 2004 ga Husbanken tilskudd til etablering av utleieboliger. Over 80 prosent av brukerne av disse boligene kom inn i kategorien bostedsløse, flyktninger eller sosialt vanskeligstilte. Kun 6 utleieboliger gikk til ungdom. Prinsippene for subsidier Fra 2005 er det foretatt en omlegging av modellen for tilskudd til utleieboliger. Tilskuddet har blitt redusert fra ca 30 til 20 prosent av boligens kostnader. Disse midlene blir i stedet kanalisert mot bostøtten for beboere i kommunale utleieboliger. Ambisjonen med disse endringene er at midlene i større grad skal gå direkte til de som har behov for dem (fra investeringsstøtte til konsumstøtte). En av innvendingene mot en slik omlegging er at mange av de som bor i utleieboliger ikke er berettiget bostøtte. Blant annet omfatter ikke bostøtten enslige (med unntak av de som er trygdet), samtidig som vi vet at unge enslige utgjør den helt dominerende gruppen som befinner seg på leiemarkedet. NBBL og andre har derfor pekt på at den aktuelle omleggingen trolig vil føre til langt færre etableringer av utleieboliger. I statsbudsjettet blir det ikke publisert tall for 2005 for hvor mange utleieboliger det er gitt tilskudd til (begrunnet i treg rapportering fra kommunene), men foreløpige tall fra Husbankens statistikk for 2005, peker klart i retning av en ytterligere nedgang i etableringen av utleieboliger i kommunene. På den annen side viser den samme statistikken at antall personer som får tilskudd til kjøp av egen bolig har økt noe fra 2004 til Tilskudd til tilstandsvurdering I forbindelse med planlegging av større utbedringstiltak kan Husbanken gi støtte til tilstandsvurdering i forkant. Tilskuddet kan gis til borettslag, sameier o.l. med mer enn ti boliger. NBBL har opplevd at beskjedne tilskudd her har utløst store investeringer til fornyelse og rehabilitering i borettslagene. Tilskudd til tilstandsvurdering var tidligere en egen bolk under boligkvalitetstilskud det. Etter at den sistnevnte ordningen ble avviklet fra 1. januar har den kommet inn under boligtilskuddet. Aktiviteten i år har imidlertid vært beskjeden sammenlignet med tidligere år. Pr oktober hadde 89 prosjekter, som innbefatter boliger, fått godkjent sine søknader om tilskudd til tilstandsvurdering og fått 2,3 mill kr. I hele 2004 ble det gitt 7,9 mill kr i tilskudd til prosjekter med til sammen boliger. Det har imidlertid også vært en nedgang i antall søknader. Nytt fastrentetilbud I statsbudsjettet blir det foreslått at Husbanken kan tilby 3 års fastrente fra Hvis ikke Stortinget bestemmer noe annet i budsjettbehandlingen, vil dette tilbudet trå i kraft allerede fra januar. Helt siden Husbanken gikk over fra politisk bestemte til markedsbestemte renter i 1996 har den operert med bare to rentetilbud: Flytende rente og 5-årig fastrente. Innføring av tre års fastrente blir begrunnet med at regjeringen ønsker å øke låntakernes valgfrihet og bidra til å dempe deres renterisiko. Problemstillingen knyttet til rentebinding og risiko har også vært på dagsorden i regjeringen tidligere i år. I mai leverte analysefirmaet ECON en rapport til Kommunaldepartementet om bruken av lån til fast og flytende rente. Rapporten viste at godt over 90 prosent av lånene i private banker er på flytende rente. Regjeringen understreker at det fortsatt må være opp til hver enkelt husholdning å vurdere fast eller flytende rente på sine lån. Men låntakere som ønsker det skal altså få et utvidet tilbud om fastrentelån i Husbanken. BO 5/

Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer. Adm.dir. Thor Eek, NBBL. 15. jun. 2012. www.nbbl.no.

Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer. Adm.dir. Thor Eek, NBBL. 15. jun. 2012. www.nbbl.no. Flere boliger hvor og hvordan? Boligbehov og boligpolitiske utfordringer Adm.dir. Thor Eek, NBBL www.nbbl.no Fakta NBBL har 57 medlemsboligbyggelag Boligbyggelagene har samlet: 841 000 medlemmer 415 000

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014

Husbankens månedsstatistikk Mai 2014 Hovedtall per 31.05.2014: Grunnlån Husbankens månedsstatistikk Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av 2 896 boliger ved utgangen av mai, en nedgang på 28 prosent sammenliknet med tilsvarende

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Dokument nr. 8:141 (2001-2002)

Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Dokument nr. 8:141 (2001-2002) Forslag fra stortingsrepresentantene Jens Stoltenberg, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Signe Øye om boligtiltak for ungdom og økonomisk vanskeligstilte Til Stortinget BOLIGPOLITIKKEN

Detaljer

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet Stortinget v/ kommunal- og forvaltningskomiteen 0026 OSLO Oslo, 4. november 2008 Deres ref. Vår ref. Tore Johannesen 31-12272/TJ Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. September 2015

Husbankens månedsstatistikk. September 2015 Husbankens månedsstatistikk September 2015 Hovedtall per 30.09.2015: Bostøtte Totalt 101 700 husstander fikk bostøtte i september i år. Dette er 6 000 færre enn i september i fjor. Veksten i antall mottakere

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. Oktober 2015

Husbankens månedsstatistikk. Oktober 2015 Husbankens månedsstatistikk Oktober 2015 Hovedtall per 31.10.2015: Bostøtte Totalt 103 000 husstander fikk bostøtte i oktober i år. Dette er 5 900 færre enn i oktober i fjor. Veksten i antall mottakere

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juli 2013

Husbankens månedsstatistikk Juli 2013 Hovedtall per 31.07.2013: Det har vært stor aktivitet på grunnlån hittil i år Husbanken har gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av 6 296 boliger ved utgangen av juli, en fordobling sammenliknet med

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juni 2014

Husbankens månedsstatistikk Juni 2014 Hovedtall per 30.06.2014: Husbankens månedsstatistikk 118 600 bostøttemottakere Totalt 118 600 husstander fikk bostøtte i juni i år. Dette er 1700 færre enn i juni i fjor. I juni ble det registrert 122

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. Desember 2015

Husbankens månedsstatistikk. Desember 2015 Husbankens månedsstatistikk Desember 2015 Hovedtall per 31.12.2015: Bostøtte Totalt 105 700 husstander fikk bostøtte i desember i år. Dette er 5 700 færre enn i desember i fjor. Veksten i antall mottakere

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2013

Husbankens månedsstatistikk August 2013 Hovedtall per 31.08.2013: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Det ble gitt tilsagn til 59 boenheter i august og hittil i år er det gitt tilsagn til 1204 boenheter. Det er en økning

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juni 2010

Husbankens månedsstatistikk Juni 2010 Husbankens månedsstatistikk Juni 2010 Hovedtall per 30.06.2010: 17 600 flere husstander får bostøtte Totalt 125 100 husstander fikk bostøtte i juni i år. Dette er vel 17 600 flere enn i juni i fjor. I

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2014

Husbankens månedsstatistikk September 2014 Hovedtall per 30.09.2014: Husbankens månedsstatistikk 107 700 bostøttemottakere Totalt 107 700 husstander fikk bostøtte i september i år. Dette er 2700 færre enn i september i fjor. I september ble det

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2010

Husbankens månedsstatistikk April 2010 Husbankens månedsstatistikk April 2010 Hovedtall per 30.04.2010: 17 000 flere husstander får bostøtte Totalt 122 900 husstander fikk bostøtte i april i år. Dette er vel 17 000 flere enn i april i fjor.

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Oktober 2012

Husbankens månedsstatistikk Oktober 2012 Hovedtall per 31.10.2012: Bostøtte Husbankens månedsstatistikk Færre bostøttemottakere samtidig som andelen med boutgifter over grensen øker. Totalt 115 700 husstander fikk bostøtte i oktober i år. Dette

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk November 2012

Husbankens månedsstatistikk November 2012 Hovedtall per 30.11.2012: Bostøtte Husbankens månedsstatistikk 117 000 bostøttemottakere i november Totalt 117 000 husstander fikk bostøtte i november i år. Dette er 5 000 færre enn i november i fjor.

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2014

Husbankens månedsstatistikk April 2014 Hovedtall per 30.04.2014: Husbankens månedsstatistikk Lite mislighold av husbanklån Statistikken viser at 473 husbanklån ble misligholdt i løpet av 1. kvartal 2014. Verdien av disse lånene utgjorde i underkant

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2014

Husbankens månedsstatistikk Januar 2014 Hovedtall per 31.01.: Husbankens månedsstatistikk 111 800 husstander får bostøtte Totalt 111 800 husstander fikk bostøtte i januar i år. Dette er 4400 færre enn i januar i fjor. I januar ble det registrert

Detaljer

Utdypende synspunkter fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

Utdypende synspunkter fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 Til: Kommunal- og forvaltningskomitéen Kopi: Fra: Norske Boligbyggelags Landsforbund Dato: 21. oktober 2014 Utdypende synspunkter fra NBBL angående regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 1. Husbanken

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mars 2014

Husbankens månedsstatistikk Mars 2014 Hovedtall per 31.03.2014: Husbankens månedsstatistikk 115 200 husstander får bostøtte Totalt 115 200 husstander fikk bostøtte i mars i år. Dette er 700 færre enn i mars i fjor. I mars ble det registrert

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2012

Husbankens månedsstatistikk September 2012 Hovedtall per 30.09.2012: Startlån Husbankens månedsstatistikk De foreløpige rapportene fra kommunene viser at 7 418 personer har fått startlån hittil i år De samlede startlånutbetalingene fra kommunene

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Februar 2011

Husbankens månedsstatistikk Februar 2011 Husbankens månedsstatistikk Februar 2011 Hovedtall per 28.02.2011: 21 900 flere husstander får bostøtte Totalt 124 851 husstander fikk bostøtte i februar i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli 2009

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk. April 2015

Husbankens månedsstatistikk. April 2015 Husbankens månedsstatistikk April 2015 Hovedtall per 30.04.2015: Mislighold av husbanklån Statistikken viser at 531 husbanklån ble misligholdt i løpet av 1. kvartal 2015. Verdien av disse lånene utgjorde

Detaljer

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør

Husbankens fokus i boligpolitikken. Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens fokus i boligpolitikken Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken bygde landet 2 Antall boliger Husbankens andel av igangsettingen 1953-2013 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør Usikre prognoser Færre asylsøkere til Norge enn prognosene 1.halvår 2300 i august, 4900 i september UDI s prognose

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2011

Husbankens månedsstatistikk September 2011 Husbankens månedsstatistikk September 2011 Hovedtall per 30.09.2011: Bostøtte I alt 120 762 husstander fikk innvilget bostøtte i september 2011. Dette er rundt 1 500 flere enn i september 2010. Det samlede

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Juli 2012

Husbankens månedsstatistikk Juli 2012 Hovedtall per 31.07.2012: Husbankens månedsstatistikk Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Ved utgangen av juli har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 600 boenheter, fordelt

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2015

Husbankens månedsstatistikk Januar 2015 Hovedtall per 31.01.: Husbankens månedsstatistikk 107 000 husstander får bostøtte Totalt 107 000 husstander fikk bostøtte i januar i år. Dette er 4800 færre enn i januar i fjor. I januar ble det registrert

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2013

Husbankens månedsstatistikk April 2013 Hovedtall per 30.04.2013: Husbankens månedsstatistikk Lite mislighold av husbanklån Statistikken viser at 543 husbanklån ble misligholdt i løpet. kvartal 2013. Verdien av disse lånene utgjorde i underkant

Detaljer

Forslag til Statsbudsjett 2017, hvilke utfordringer har vi nå. Anders Bohlin Borgersen, Storbysamlingen 3.november 2016

Forslag til Statsbudsjett 2017, hvilke utfordringer har vi nå. Anders Bohlin Borgersen, Storbysamlingen 3.november 2016 Forslag til Statsbudsjett 2017, hvilke utfordringer har vi nå Anders Bohlin Borgersen, Storbysamlingen 3.november 2016 Disposisjon A. Utviklingen i bostøtten B. Utfordringer i ordningen C. Statsbudsjettet

Detaljer

Ung på boligmarkedet. Nr

Ung på boligmarkedet. Nr Ung på boligmarkedet Nr. 7 16 November 16 Innledning Norske myndigheter er bekymret for at høy boligprisvekst og høy gjeld i husholdningene kan utgjøre en fare for den finansielle stabiliteten i norsk

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden. Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Frokostseminar Husbanken 23. august 2011 Mariann Blomli Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Februar 2010

Husbankens månedsstatistikk Februar 2010 Husbankens månedsstatistikk Februar 2010 Hovedtall per 28.02.2010: 16 300 flere husstander får bostøtte Totalt 119 248 husstander fikk bostøtte i februar i år. Dette er vel 16 300 flere enn i februar i

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2011

Husbankens månedsstatistikk Januar 2011 Husbankens månedsstatistikk Januar 2011 Hovedtall per 31.01.2011: 21 100 flere husstander får bostøtte Totalt 121 735 husstander fikk bostøtte i januar i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli 2009

Detaljer

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veier mot målet En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veien fram til en solidarisk boligpolitikk Boligmarkedet i pressområdene er i ubalanse. For unge og vanskeligstilte

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk April 2011

Husbankens månedsstatistikk April 2011 Husbankens månedsstatistikk April 2011 Hovedtall per 30.04.2011: Økning i antall utbetalte startlån De foreløpige rapportene fra kommunene viser at 1 471 personer har fått startlån hittil i år. Det er

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk September 2010

Husbankens månedsstatistikk September 2010 Husbankens månedsstatistikk September 2010 Hovedtall per 30.09.2010: Over 20 000 flere har fått bostøtte Totalt 119 288 husstander fikk bostøtte i september i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

Husbankens virkemidler og metoder. Osmund Kaldheim, adm. dir.

Husbankens virkemidler og metoder. Osmund Kaldheim, adm. dir. Husbankens virkemidler og metoder Osmund Kaldheim, adm. dir. Disposisjon 1. Husbankens rolle i finansiering av boliger 2. Befolkningsøkning og boligbehov 3. Krav i grunnlånet 4. Husbankens låneramme og

Detaljer

Regjeringens boligpolitikk. Inger Vold Zapffe Husbanken

Regjeringens boligpolitikk. Inger Vold Zapffe Husbanken Regjeringens boligpolitikk Inger Vold Zapffe Husbanken Regjeringen utvider lånerammen Ø Fra 20 til 25 mrd kroner Ø Økt ramme skal hovedsakelig gå til boligbygging Ø Stor søknadsinngang i Husbanken Ø Søknad

Detaljer

NSOs boligpolitiske dokument (2011)

NSOs boligpolitiske dokument (2011) Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no NSOs boligpolitiske dokument (2011) 20XX0000X NSOs boligpolitiske dokument (2011) Boligpolitisk dokument Dette

Detaljer

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 15.10.2012 TJ/IK Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 NBBLs vurderinger av aktuelle poster for boligsektoren Regjeringens forslag til boligbudsjett for 2013 er preget av noen mindre påplussinger

Detaljer

Velkommen til konferanse!

Velkommen til konferanse! Velkommen til konferanse! Fevik 20. oktober 2011 Margot Telnes Regiondirektør Husbanken Region sør 4. okt. 2006 1 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt løft i kommunene Boligeie for flere

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Husbanken ikke til å kjenne. igjen?

Husbanken ikke til å kjenne. igjen? Husbanken ikke til å kjenne Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte Fra personmarked til kommune Økt satsing på kommuner med boligsosiale utfordringer

Detaljer

Rana kommune. Informasjon om Startlån,

Rana kommune. Informasjon om Startlån, Rana kommune Informasjon om Startlån, Hvorfor settes temaet på dagsordenen? Tidsaktuelt tema strategisk virkemiddel for kommunen. Stor vekst i utlån risiko. Trangere nåløye for boliglån. Finanstilsynets

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene. Bård Øistensen administrerende direktør

Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene. Bård Øistensen administrerende direktør Helhetlig boligpolitikk Også i distriktene Bård Øistensen administrerende direktør Husbanken ikke til å kjenne igjen? Fra generell til selektiv innretning Fra volum til kvalitet Fra investering til konsumentstøtte

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Mai 2011

Husbankens månedsstatistikk Mai 2011 Husbankens månedsstatistikk Mai 2011 Hovedtall per 31.05.2011: Flere startlån De foreløpige rapportene fra kommunene viser at 2 007 personer har fått startlån hittil i år. Det er en økning på 8 prosent

Detaljer

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 22.10.2012 TJ/IK Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 NBBLs vurderinger av aktuelle poster for boligsektoren Regjeringens forslag til boligbudsjett for 2014 er preget av små justeringer i forhold

Detaljer

«Trenger vi Husbanken?»

«Trenger vi Husbanken?» «Trenger vi Husbanken?» Hva er bakgrunnen for spørsmålet? Rentefordelen er ubetydelig Kvalitetskravene er fordyrende Saksbehandlingstida er for lang Husbanken er en «sosialetat» 2 Dagsorden 130 000 vanskeligstilte

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk November 2010

Husbankens månedsstatistikk November 2010 Husbankens månedsstatistikk November 2010 Hovedtall per 30.11.2010: 20 300 flere husstander får bostøtte Totalt 121 416 husstander fikk bostøtte i november i år. Siden omleggingen av bostøtten i juli 2009

Detaljer

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand 22.09.16 Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle

Detaljer

Representantforslag. S (2015 2016)

Representantforslag. S (2015 2016) Representantforslag. S (2015 2016) fra stortingsrepresentanten(e) Helga Pedersen, Eirin Sund, Stein Erik Lauvås, Torstein Tvedt Solberg og Stine Renate Håheim Dokument 8: S (2015 2016) Representantforslag

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk Januar 2010

Husbankens månedsstatistikk Januar 2010 Husbankens månedsstatistikk Januar 2010 Hovedtall per 31.01.2010: Bostøtten øker Totalt 116 425 husstander fikk bostøtte i januar i år. Dette er vel 15 760 flere enn i første termin i fjor. Totalt ble

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler

Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler Utfordringer i Vesterålen og bruken av boligvirkemidler - effekter og muligheter Mona Liss Paulsen og Linn Edvardsen Møte i Vesterålen regionråd 21. november 2008 25-Nov-08 1 Boligen er et sted vi trekker

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 3. kvartal 2017

Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger. 3. kvartal 2017 Statistikk for Husbankens tilskuddsordninger 3. kvartal 217 Hovedtrekk pr. 3. september Aktivitetsnivået fra årets tre første kvartaler gir en god indikasjon på årets aktivitetsnivå, men det er stor forskjell

Detaljer

Husbanken arbeid med universell utforming og tilskuddsordninger. Solveig Paule, avd. dir. Husbanken vest

Husbanken arbeid med universell utforming og tilskuddsordninger. Solveig Paule, avd. dir. Husbanken vest Husbanken arbeid med universell utforming og tilskuddsordninger Solveig Paule, avd. dir. Husbanken vest Hovedmål i boligpolitikken statsbudsjettet 2017 Raskere boligbygging og gode byggekvaliteter Effektive

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen Administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen Administrerende direktør Det har vært et krevende år 2 3 Urovekkende utviklingstrekk? 4 Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter

Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming. Lån- og tilskuddsmuligheter Oppgradering for redusert energibehov og universell utforming Lån- og tilskuddsmuligheter Drammen 11. oktober Husbanken, Birger Jensen / Solveig Paule For utfyllende informasjon: www.husbanken.no Lån og

Detaljer

Startlån og tilskudd til etablering. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Startlån og tilskudd til etablering. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Startlån og tilskudd til etablering v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren 05.04.2017 Alle skal bo godt og trygt 10.04.2017 Side 2 Husbankens mål 2017 Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter Vanskeligstilte

Detaljer

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan

De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan De første stegene ut av boligkrise SVs boligplan Boligmarkedet i store deler av landet er i dag i en krise. Prisene har steget kraftig samtidig som flere og flere boliger kjøpes av andre enn de som skal

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden

NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden NOU 2011: 15 Rom for alle - en sosial boligpolitikk for framtiden Mariann Blomli, sekretariatsleder Boligsosialt utviklingsprogram 13. september 2011 Hovedkonklusjoner Bolig gir mer velferd Et boligsosialt

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2011 3135/2011 2011/579 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for helse og sosial 27.01.2011 11/2 Bystyret 17.02.2011 Partnerskapsavtale mellom

Detaljer

Husbankkonferansen Bolig for velferd

Husbankkonferansen Bolig for velferd Husbankkonferansen 2017 Bolig for velferd Nasjonale mål for boligpolitikken Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid eller leid bolig Boforhold som fremmer velferd og deltakelse 2 Vanskeligstilte

Detaljer

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør

Nytt fra Husbanken. Bård Øistensen administrerende direktør Nytt fra Husbanken Bård Øistensen administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere markedet Husbanken er ingen generell boligbank Husbanken er regjeringens viktigste redskap til å oppnå politiske

Detaljer

NOU 2011:15 Rom for alle kapittel 7; Eierlinjen. Eierpotensiale til vanskeligstilte i boligmarkedet. Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

NOU 2011:15 Rom for alle kapittel 7; Eierlinjen. Eierpotensiale til vanskeligstilte i boligmarkedet. Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 NOU 2011:15 Rom for alle kapittel 7; Eierlinjen Eierpotensiale til vanskeligstilte i boligmarkedet Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Oppbygging av NOU 2011:15 Oppbygging av kapitlene Kort innledning

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer