Langt til Soria Moria i boligpolitikken

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langt til Soria Moria i boligpolitikken"

Transkript

1 Langt til Soria Moria i boligpolitikken AV ADM.DIR. I NBBL, RALPH NORBERG Soria Moria er et glitrende eventyrslott i det fjerne. I Stoltenberg-regjeringens politiske plattform som omtales med samme navn, er boligpolitikken viet nokså stor plass og målene er ambisiøst utformet. Budsjettet for 2006 kan ses som den nye regjeringens første konkrete plan for vandringen mot Soria Moria. Boligpolitisk må vi konstatere at reisen dit er utsatt til I midten av oktober la de rød-grønne regjeringspartiene fram Soria Moria-erklæringen. Under kapitlet Sosialpolitikk finner vi en hel side om boligpolitikk. Her påpekes det at boligpolitikken er en viktig del av regjeringens brede velferdspolitikk. En rekke konstruktive og positive tiltak blir skissert tiltak som harmonerer godt med hva NBBL har etterlyst under den forrige regjeringens boligpolitiske regime. Ja, vi kan rett og slett konstatere at det foreligger et stort samsvar mellom regjeringens boligpolitiske plattform og våre egne mål for dette politikkområdet. Moderate forventninger NBBL har hatt en nøktern holdning til hvor mye av Soria Moria-erklæringens boligpolitikk som kan forventes gjennomført på kort sikt; og i særlig grad gjelder dette de rød-grønnes haste-budsjett for 2006, som måtte utarbeides i løpet av tre uker etter regjeringens tiltredelse. På denne bakgrunn kom NBBL raskt fram til en strategi hvor vi i første omgang konsentrerte oss om ett konkret forslag til forbedring av Bondevik-regjeringens budsjettforslag. Nærmere bestemt ba vi om at Tilskudd til boligkvalitet ble gjeninnført i Husbanken, med et beløp på omkring 50 millioner kroner (se egen faktaramme om boligkvalitetstilskudd). Dette var etter NBBLs vurdering en svært beskjeden anmodning, men ville i det minste - etter vårt syn ha gitt en klar retning på boligpolitikken som harmonerer godt med Soria Moriaerklæringen. Ingen ny linje Da Stoltenberg-regjeringen en snau måned etter Soria Moria- BO 5/

2 forhandlingene legger fram sin tilleggsproposisjon til Bondevikregjeringens budsjett for 2006, må vi ærlig innrømme at vi hadde forventet mer. Det som kom var noe mer til bostøtte, samt videreføring av Husleietvistutvalget, som Bondevikregjeringen foreslo å avvikle. Utover dette var det ingen endringer. Med sitt nye boligbudsjett har den rød-grønne regjeringen i realiteten ikke gjort annet enn å gi litt ekstra til det som var boligminister Erna Solbergs linje i boligpolitikken: Den offentlige innsatsen i boligpolitikken skal begrenses til de som trenger det mest for øvrig får vi basere oss på at markedet løser resten. Ingenting galt sagt om bostøtten, men Soria-Moria-erklæringen bærer Tilskudd til boligkvalitet Boligkvalitetstilskuddet har vært en sekkepost for ulike miljø- og kvalitetstiltak i boligsektoren; herunder tilgjengelighetstiltak som heiser, bedre energiløsninger, byggeskikk, tilstandsvurderinger i borettslag/sameier, helhetlig planlegging og mye annet. For sentrale myndigheter via Husbanken - representerer denne tilskuddsposten en mulighet for å stimulere til at det tas samfunnsmessige hensyn i forbindelse med investeringer i boligsektoren. En slik økonomisk påvirkning kan utøves overfor så vel nybygging som utbedring og modernisering av eksisterende bebyggelse. Se annen artikkel i dette Budsjett Extra der det gis nærmere omtale av tilskuddssystemet gjennom Husbanken nettopp bud om at den nye regjeringen har et bredere perspektiv på moderne boligpolitikk enn å redusere den til et spørsmål om størrelsen på bostøttebevilgningene. I NBBL har vi forståelse for at Stoltenberg-regjeringen har hatt en vanskelig oppgave i høst; der mange gode formål skulle innfris innenfor et nytt budsjett - som dessuten måtte snekres på rekordtid. Allikevel må NBBL så langt konstatere at regjeringen ikke har greid å gi noe konkret innhold til at de står for en ny linje i boligpolitikken. Ny retning i 2007-budsjettet? Når dette skrives er det fortsatt ikke for sent for de rød-grønnes stortingsgrupper å rette opp litt i forhold til NBBLs ene beskjedne ønske om å få på plass igjen ordningen med boligkvalitetstilskudd. Vi vet at noen av stortingsrepresentantene er enige med oss i dette, men det gjenstår å se om det er mulig å få gjennomslag for dette. Når budsjettet for 2007 legges fram om ca. ti måneder må Soria- Moria-erklæringens nye og bredere boligpolitikk synes. Da nytter det ikke å skylde på dårlig tid og arv fra Bondeviks budsjett. Da må en ny boligpolitisk retning være langt tydeligere enn hva som har vært tilfelle ved denne første korsveien. NBBL vil komme til å minne regjeringen på dens egen Soria Moria-erklæring i tiden som kommer. Boligavsnittet har jeg for min egen del klippet ut og hengt opp over pulten. Økt bruk av startlån Startlån ble innført i Denne låneordningen erstattet de tidligere ordningene etableringslån og kjøpslån, og administreres i det alt vesentlige av kommunene. Formålet er at kommunene, gjerne i samarbeid med private banker, skal tilby lån til grupper som ellers har vanskelig for å få lån i det private markedet. I en rapport fra Husbanken om bruk av startlån heter det at den typiske låntakeren er ung og enslig, tjener under kroner og lånet brukes til kjøp av brukt bolig. Størrelsen på startlån varierer imidlertid etter både geografi, aldersgrupper og brukergrupper. I 2004 utbetalte kommunene nærmere startlån, og det var en svak økning fra året før. Aktiviteten har økt ytterligere i Pr utgangen av oktober hadde kommunene rapportert at de har tildelt startlån til totalt boliger og det var 31 prosent opp sammenlignet med tilsvarende tall på samme tid i fjor. Det er likevel grunn til å påpeke at ordningen med Startlån har et betydelig lavere omfang enn de tidligere ordningene med etableringslån og kjøpslån som den avløste. I løpet av desember vil det fra Husbanken komme en rapport hvor startlånet vil bli gjennomgått. Dette vil danne grunnlag for en utredning fra regjeringen om hvordan denne låneordningen kan forbedres. Utredningen er ventet på nyåret. 18 BO 5/6-2005

3 Forfatterne i BO/NBBLs Budsjett Extra Sverre Bugge, direktør i NBBL Tore Johannesen, ass. direktør i NBBL Dag Rune Arntsen, seniorrådgiver i NBBL Bostøtten utgjør nå 75 prosent av statlig støtte til bolig Bostøtteordningen fremstår som et stadig viktigere økonomiske virkemiddel i boligpolitikken. I statsbudsjettet for 2006 utgjør bostøtten 2,2 milliarder eller ca 75 prosent av de statlige støtteordningene på boligområdet. 5 prosent får bostøtte. Til sammen er det om lag husstander (ca 5 prosent) som mottar bostøtte For den avgåtte regjeringen har dette vært en tilsiktet utvikling hvor boligpolitikken nærmest ble en del av sosialpolitikken. Selv om den rød-grønne regjeringen uttrykker et noe bredere boligpolitisk engasjement, medfører den varslede satsingen mot fattigdomsproblemene at den økonomiske betydningen av bostøtteordningen neppe vil bli mindre de nærmeste årene. I den rød-grønne regjeringens budsjettforslag økes bostøtten med ytterligere 27,3 mill som skal gå til å forbedre bostøtteordningen ved å heve boutgiftstaket med kroner for mottakere av bostøtte i byene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Drammen, Fredrikstad og Kristiansand. Komplisert og enkel. Bostøtteordningen er både komplisert og enkel. Den er komplisert ved at det er svært mange regler om hvem som kan få bostøtte og hvordan den beregnes. Men ordningen er samtidig enkel ved at reglene kan legges inn i en datamaskin som foretar beregningene, og utbetalingene skjer raskt og enkelt. Bostøtteordningen er en effektiv ordning, den er billig å administrere samtidig som undersøkelser viser at den virker godt etter hensikten, ved at den bidrar til at de vanskeligstilte i boligmarkedet får mulighet til å eie eller leie en nøktern bolig. En gjennomsnittlig mottaker av bostøtte har en månedsinntekt på kr 8600, en boutgift på kr og får en bostøtte på kr Brutto boutgift utgjør 54 prosent av månedsinntekten, men etter mottak av bostøtta utgjør netto boutgift om lag 35 prosent. Bostøtten går til to nokså sterkt atskilte hovedgrupper av mottakere. Uførepensjonister, alderspensjonister med lav pensjon og andre pensjonister utgjør nesten 75 prosent av alle som mottar bostøtte. Den andre gruppen bestående av enslige, enslige BO 5/

4 forsørgere og barnefamilier med særlig lave inntekter, utgjør om lag 25 prosent av mottakerne. Mottakergruppe 1. Pensjonistgruppen, er i stor grad kjennetegnet ved at de har varig lave inntekter, mens for den andre gruppen er den lave inntekten oftere midlertidig. Det har derfor vært tatt til orde for at man kanskje bør dele bostøtteordningen i to ordninger, en for pensjonister og en for andre mottakere. For pensjonistgruppen er bostøtte nærmest et ledd i trygdepolitikken. Det er billigere for staten å gi bostøtte til de med lave pensjoner og høye boutgifter, enn det er å øke de lave pensjonene for alle, også de som har lave boutgifter. Mottakergruppe 2. For den andre gruppen, 25 prosent av som mottar bostøtte, dreier det seg om mottakere hvor inntekten i hovedsak består av overgangsstønad, attføringspenger, rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad eller som har hatt sosial stønad som eneste inntekt i minst ett år. Kriteriene for å få bostøtte er så strenge at det knapt er noen med inntekt fra heltidsarbeid som kommer inn under ordningen. Her fungerer bostøtten mer som en del av sosialpolitikken. Men her støter man raskt på problemer knyttet til forholdet mellom det som kalles arbeidslinja og trygdelinja. Det sosiale sikkerhetsnettet må på den ene side være så godt at ingen faller gjennom det, på den annen side må det ikke være så godt at summen av alle stønader svekker motivasjonen for å hente sin inntekt fra arbeid. Mange mottakere av sosial stønad med svak tilknytning til arbeidslivet lever i fattigdom og kan saktens trenge hjelp med sine daglige økonomiske bekymringer. Den nye regjeringen varsler at den vil gjennomføre en utredning som på bredt grunnlag går gjennom hele bostøtteordningen med sikte på å komme med forbedringer og forenklinger av ordningen, særlig i forhold til barnefamilier og aleneboende. Så får tiden vise hvordan man velger å håndtere de utfordringene dette gir. Styrking av BSU trukket tilbake Regjeringen Bondevik foreslo å styrke BSU-ordningen gjennom å øke det maksimale årlige sparebeløpet til kr. Regjeringen Stoltenberg trekker dette endringsforslaget tilbake i sin tilleggsproposisjon. Regjeringspartiene ønsker husbankandelen opp De tre partiene som utgjør dagens regjering har tidligere uttrykt at Husbankens fortsatt skal spille en stor rolle i finansieringen av boligbyggingen. I Stortingets kommunalkomites innstilling til boligmeldingen finner vi bl.a. følgende fellesmerknad fra disse tre: For å oppnå de boligpolitiske kvalitets- og stabiliseringsmålene, er det behov for at Husbanken også for fremtiden finansierer en stor andel av nybygde boliger. Flertallet mener at Husbanken i et normalår bør finansiere om lag 50 % av nybygde boliger. Selv om Husbanken i år ligger an til bare å finansiere ca 25 % av boligbyggingen har ikke den nye regjeringen valgt å endre lånerammen for 2006 i sin tilleggsproposisjon. Tiden får vise om sitatet ovenfor var alvorlig ment og om det i så fall vil komme inn i kategorien ambisjoner for fremtiden. Den nye regjeringens begrunnelse er at innføring av maksimalt sparebeløp på fra til kr vil føre til at sparing flyttes til skattefavoriserte ordninger fra andre former for sparing. Boligsparing for ungdom er et sparetilbud for personer under 33 år. Her gis det skattefradrag for 20 prosent av årlig sparebeløp. Maksimalt årlig sparebeløp er kr, og samlet innbetalt beløp kan ikke overstige kr. Tilbaketrekningen vil innebære at statens skatteinntekter øker med ca 70 mill kr. Mer stoff om budsjettet: 20 BO 5/6-2005

5 Husbanken som låneinstitusjon: Krevende balansegang Den 1. juli i år ble Husbankens nye grunnlån innført, og erstattet det tidligere oppføringslånet og utbedringslånet. Dermed ble ett av punktene i den tidligere vedtatte boligmeldingen fulgt opp. NBBL tror det nye grunnlånet kan stille Husbanken overfor krevende utfordringer. I boligmeldingen ble det slått fast at Husbanken i større grad enn før skal rette lånene inn mot boligetablerende og vanskeligstilte grupper, samt til distrikter der det kan være vanskelig å få lån i private banker. For ordinære byggeprosjekter ble det varslet skjerpende krav for at en utbygger skal få grunnlån. Disse kravene går på forhold som tilgjengelighet, miljøløsninger og byggeskikk i prosjektene. Uendret låneramme. Både regjeringen Bondevik og regjeringen Stoltenberg har foreslått en total låneramme for Husbanken på 13,5 mrd kr i Lånerammen neste år blir dermed den samme som i år. Av årets ramme er litt over halvparten satt av til bygging av boliger, mens resten går til andre låneordninger (startlån, lån til utbedring, lån til barnehager mm). Husbanken skal fra årsskiftet også innføre et tilbud om fastrentelån med tre-års bindingstid (se nedenfor). NBBL mener at Husbankens nye rolle som lånebank fortjener en større debatt. Synkende andel. Av figuren på side 22 ser vi at Husbankens finansierings-andel av boligbyggingen i det siste har blitt betydelig redusert. Frem til begynnelsen på 1990-tallet var majoriteten av nybygde boliger husbankfinansiert. Fra midten av 90- tallet til 2003 var andelen prosent. I 2004 kom en foreløpig historisk bunnotering med drøyt 30 prosent, og i år ligger Husbankens andel an til å bli ca 25 prosent. I boligmeldingen ble det understreket at Husbanken ikke skal være en konkurrent til private kredittinstitusjoner, den skal være et supplement i kredittmarkedet. Samtidig ønsker Husbanken å spille en vesentlig rolle innen finansiering av boligbygging. Her ligger det an til balansegang på høyt nivå. Gode rentebetingelser. Den viktigste gulroten for å benytte Husbanken er gode rentebetingelser. Husbanken har i det meste av 2005 kunnet tilby en flytende rente på under 2,5 prosent og en 5-årig fastrente på under 4 prosent. Dessuten tilbyr banken en låneutmåling på opp til 80 prosent av kostnadene til de nevnte rentebetingelser. Private kan konkurrere. Samlet representerer dette et godt rentetilbud fra Husbanken, selv om en sammenligning med private banker viser at tilbudet ikke er oppsiktsvekkende gunstig. Borettslag kan få rentetilbud i private banker som bare ligger noen tideler over rentene i Husbanken. Renteavstanden mellom Husbanken og de private bankene kan også snart bli enda mindre. Det er på trappene et nytt regelverk for kredittforetak som innebærer at banker kan skille ut boliglån i egne kredittforetak, og disse kan utstede særskilt sikre obligasjoner, fordi risikoen ved utlån til bolig er lav. Dette gir mulighet for å tilby lavere lånerente enn i dag. Fordyrende krav. Husbankens gir ikke grunnlån til hva som helst av ordinære byggeprosjekter. For å få grunnlån må krav til universell utforming, byggeskikk og miljøløsninger være oppfylt. Husbanken har laget en omfattende veileder rundt disse forhold. De overnevnte kravene kan fort fordyre et byggeprosjekt, og jo strengere kravene blir jo høyere kan byggekostnadene bli. Utbyggerne står selvsagt fritt til å velge lån i Husbanken eller i en annen bank. I NBBLs kommentarer til Boligmeldingen understreket vi at kravene fra Husbanken ikke må bli BO 5/

6 Soria Moriaplattformen Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk, heter det i plattformen fra Soria Moria. Regjeringen vil: sette i gang et omfattende program for bygging av ikkekommersielle utleieboliger, lavinnskuddsboliger, studentboliger og små eieboliger, jmf føringene fra de tre partier i boligmeldingen. gi all ungdom en reell mulighet til å bli vurdert for startlån, slik at det blir lettere for ungdom å kjøpe egen bolig. styrke bostøtten for å redusere boutgiftsbelastningen for økonomisk vanskeligstilte. avvikle bruk av hospits og gi bostedsløse tilbud om varig bolig. utvikle låneordning med renteog avdragsutsettelse til kommunene slik at de kan føre en offensiv tomtepolitikk, og stimulere kommunene til helhetlig områdeplanlegging og opprusting av infrastruktur gjennom tilskudd. gi tilskudd til bygging av heis for å sikre universell utforming i eksisterende boliger. husbankens låneordninger skal brukes aktivt for å fremme nybygging. gjennomgå husleielovene for å sikre at de boligpolitiske målsetningene ivaretas. legge fram en sak om aleneboendes levekår. så strenge at konsekvensen blir at Husbanken taper markedsandeler. Denne problemstillingen virker både Husbanken og Kommunaldepartementet å være oppmerksom på. Stor fleksibilitet. Dette åpner for stor fleksibilitet hos Husbankens saksbehandlere når lånesøknadene skal vurderes. I perioder med høy etterspørsel på lånerammene kan kravene til universell utforming og miljøløsninger bli gjort strengere enn i perioder med lav etterspørsel i lånerammen. Faren ved slik fleksibilitet er at Husbanken kan bli lite forutsigbar, at utbyggerne er like spent hver gang på hva som må til for å få innvilget lån. Og alternativet er private banker hvor utbyggerne kan få lån på timen uten slike krav til byggeprosjektet, og med lån med rentebetingelser som er nesten like gode som i Husbanken Finansiert med HB-lån Boligsamvirkets situasjon. I de siste tre årene har ca halvparten av boligene som er bygd i regi av boligbyggelagene blitt husbankfinansiert. NBBL merker ikke noe påtrykk fra lagene om at tilgang på kreditt representerer et problem. I mange prosjekter er boligbyggelag i god dialog med Husbanken, og begge parter gleder seg over god finansiering og gode byggeløsninger. Men hvis runden med Husbanken oppleves som for krevende for lagene så er det gode lånetilbud å hente i privatmarkedet. Den nye grunnlånet skal fremme miljø, tilgjengelighet og byggeskikk. Fremtiden vil vise om man lykkes med dette eller om disse kravene fører til at Husbankens rolle i finansiering av nybygging blir stadig mindre. Vi skal heller ikke se bort fra at Husbankens rolle som konjunkturstabilisator kan bli tydeligere enn hva den er i dag. Figur: Husbankens finansieringsandel. Antall igangsatte boliger i Norge og antall boliger med innvilget oppføringslån i Husbanken. Kilde: Husbanken og SSB *Pr 3. kvartal 2005 Annen finansiering * 22 BO 5/6-2005

7 Svak påplusning i boligtilskuddet Boligtilskuddet får en beskjeden påplusning i neste års statsbudsjett. Neste års tilsagnsramme blir på 574 mill kr, mot 559 mill kr i inneværende år. Boligtilskuddet er en behovsprøvd tilskuddsordning som skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Ordningen ble redusert med ca. 150 mill kroner fra 2004 til Tilskuddsmidlene blir fordelt både fra Husbanken direkte og via kommunene. Tilskudd til utleieboliger En av de mest sentralene delene av boligtilskuddet er tilskudd til etablering av utleieboliger. Tidligere benyttet flere boligbyggelag seg av denne ordningen til oppføring av utleieboliger for unge i etableringsfasen. For få år tilbake oppførte gjerne boligbyggelagene utleieboliger i året. I de senere år har Husbanken gjort denne posten stadig mer behovsprøvd, og etablering av utleieboliger skjer nå stort sett i regi av kommunene. Boligbyggelagene spiller fortsatt en viss rolle som samarbeidspartner for kommunen i enkelte prosjekter. I 2004 ga Husbanken tilskudd til etablering av utleieboliger. Over 80 prosent av brukerne av disse boligene kom inn i kategorien bostedsløse, flyktninger eller sosialt vanskeligstilte. Kun 6 utleieboliger gikk til ungdom. Prinsippene for subsidier Fra 2005 er det foretatt en omlegging av modellen for tilskudd til utleieboliger. Tilskuddet har blitt redusert fra ca 30 til 20 prosent av boligens kostnader. Disse midlene blir i stedet kanalisert mot bostøtten for beboere i kommunale utleieboliger. Ambisjonen med disse endringene er at midlene i større grad skal gå direkte til de som har behov for dem (fra investeringsstøtte til konsumstøtte). En av innvendingene mot en slik omlegging er at mange av de som bor i utleieboliger ikke er berettiget bostøtte. Blant annet omfatter ikke bostøtten enslige (med unntak av de som er trygdet), samtidig som vi vet at unge enslige utgjør den helt dominerende gruppen som befinner seg på leiemarkedet. NBBL og andre har derfor pekt på at den aktuelle omleggingen trolig vil føre til langt færre etableringer av utleieboliger. I statsbudsjettet blir det ikke publisert tall for 2005 for hvor mange utleieboliger det er gitt tilskudd til (begrunnet i treg rapportering fra kommunene), men foreløpige tall fra Husbankens statistikk for 2005, peker klart i retning av en ytterligere nedgang i etableringen av utleieboliger i kommunene. På den annen side viser den samme statistikken at antall personer som får tilskudd til kjøp av egen bolig har økt noe fra 2004 til Tilskudd til tilstandsvurdering I forbindelse med planlegging av større utbedringstiltak kan Husbanken gi støtte til tilstandsvurdering i forkant. Tilskuddet kan gis til borettslag, sameier o.l. med mer enn ti boliger. NBBL har opplevd at beskjedne tilskudd her har utløst store investeringer til fornyelse og rehabilitering i borettslagene. Tilskudd til tilstandsvurdering var tidligere en egen bolk under boligkvalitetstilskud det. Etter at den sistnevnte ordningen ble avviklet fra 1. januar har den kommet inn under boligtilskuddet. Aktiviteten i år har imidlertid vært beskjeden sammenlignet med tidligere år. Pr oktober hadde 89 prosjekter, som innbefatter boliger, fått godkjent sine søknader om tilskudd til tilstandsvurdering og fått 2,3 mill kr. I hele 2004 ble det gitt 7,9 mill kr i tilskudd til prosjekter med til sammen boliger. Det har imidlertid også vært en nedgang i antall søknader. Nytt fastrentetilbud I statsbudsjettet blir det foreslått at Husbanken kan tilby 3 års fastrente fra Hvis ikke Stortinget bestemmer noe annet i budsjettbehandlingen, vil dette tilbudet trå i kraft allerede fra januar. Helt siden Husbanken gikk over fra politisk bestemte til markedsbestemte renter i 1996 har den operert med bare to rentetilbud: Flytende rente og 5-årig fastrente. Innføring av tre års fastrente blir begrunnet med at regjeringen ønsker å øke låntakernes valgfrihet og bidra til å dempe deres renterisiko. Problemstillingen knyttet til rentebinding og risiko har også vært på dagsorden i regjeringen tidligere i år. I mai leverte analysefirmaet ECON en rapport til Kommunaldepartementet om bruken av lån til fast og flytende rente. Rapporten viste at godt over 90 prosent av lånene i private banker er på flytende rente. Regjeringen understreker at det fortsatt må være opp til hver enkelt husholdning å vurdere fast eller flytende rente på sine lån. Men låntakere som ønsker det skal altså få et utvidet tilbud om fastrentelån i Husbanken. BO 5/

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet Stortinget v/ kommunal- og forvaltningskomiteen 0026 OSLO Oslo, 4. november 2008 Deres ref. Vår ref. Tore Johannesen 31-12272/TJ Forslag til statsbudsjett for 2009 synspunkter fra NBBL på boligområdet

Detaljer

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 22.10.2012 TJ/IK Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 NBBLs vurderinger av aktuelle poster for boligsektoren Regjeringens forslag til boligbudsjett for 2014 er preget av små justeringer i forhold

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Vedlegg 9.1 Regjeringens politiske plattform Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk. Målet er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte i Odense november 2013 NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Nyckeltal för Norge november 2013. Folkmängd 5 077 798 Förväntad

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte juni 2013

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte juni 2013 Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte juni 2013 Nyckeltal för Norge juni 2013. Folkmängd 5 063 709 Förväntad BNP-utveckling 2,4 % Inflationstakt 1,4 % Arbetslöshet 3,6 % Styrränta 1,5 % Bolåneskuld

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus

Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Landrapport från Norge NBO:s styrelsemöte 1. mars 2012 i Århus Nyckeltal för Norge 2012 Förväntad BNP-utveckling 2,2 % Inflationstakt 1,3 % Arbetslöshet 3.4 % Bostadsbyggande prognos för påbörjande Antal

Detaljer

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger

Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger 361 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 361 Viggo Nordvik Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger Emneord: boligtilskudd,

Detaljer

Fragmentert og koordinert

Fragmentert og koordinert Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner ÅSMUND LANGSETHER THORBJØRN HANSEN JARDAR SØRVOLL Rapport nr 18/08 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken

Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken Rolf Barlindhaug Arne Holm Fredrik Holth Berit Nordahl Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken NOTAT 2012:114 Tittel: Forfatter: Boligbygging med

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon

Årsmelding 2010. alle skal kunne bo godt og trygt. Kortversjon Årsmelding 2010 alle skal kunne bo godt og trygt Kortversjon Bolig er en forutsetning for et godt liv Samarbeid mellom velferdsaktørene skaper velferdsgevinster. Det er viktig at samarbeidet må være på

Detaljer

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken 319 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002

Vibeke Opheim. utdanning og sosial bakgrunn. NIFU skriftserie nr. 16/2002 Vibeke Opheim Kostbar kunnskap Fordeling og tilbakebetaling av studielån etter inntekt, utdanning og sosial bakgrunn NIFU skriftserie nr. 16/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Boligøkonomi i husholdningene

Boligøkonomi i husholdningene Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi i husholdningene Ananlyser basert på NOVA- og Levekårsundersøkelsen 2001 363 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 363 Rolf Barlindhaug og Per Medby Boligøkonomi

Detaljer

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger

Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til etablering og tilpasning av boliger Forvaltningsmodell, målområder og fordelingsnøkler 362 Prosjektrapport 2004 Prosjektrapport 362 Rolf Barlindhaug Boligtilskudd til

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer