H«Hvalfangerne selv er vant til å legge ryggen til. Det tok tre år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H«Hvalfangerne selv er vant til å legge ryggen til. Det tok tre år"

Transkript

1 Etterkrigstid, bolignød og hvalfangerhus HVALFANGSTENS BOLIGREISNINGSKONTOR I SANDEFJORD Dag Ingemar Børresen H«Hvalfangerne selv er vant til å legge ryggen til. Det tok tre år å bygge fangstflåten opp igjen etter krigen. Jeg undres om det ikke vil bli bygget noen hundre hus i løpet av de neste tre årene? Jo, hvis hvalfangerne vil, for de kan hva de vil både ute og hjemme.» (Frithjof Bettum i desember 1948.) FOTO: SANDEFJORDMUSEENES ARKIV. 121

2 I januar 1950 trykte Aftenposten en reportasje fra Sandefjord. «Hvalfangerne har nu løst sitt boligproblem», skrev avisen og fortsatte, «I dag bygger de villaer på løpende bånd. De er pene, solide og billige.» Avisen var imponert over resultatene av høyesterettsadvokat Frithjof Bettums boligplan. Ved Breidablikk i Sandar ble det bygget tomannsboliger med «amerikansk fart». Journalisten var selv tilstede da snekkerne førte opp «reisverket til den siste villaen i løpet av to timer.» 1 I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva den såkalte Bettum-planen gikk ut på. Et resultat av planen var at hvalfangstselskapene opprettet Hvalfangstens Boligreisningskontor i Sandefjord. Kontoret administrerte og organiserte boligbyggingen for hvalfangere fra 1948 til Følgelig vil vi også ta for oss Boligreisningskontorets virksomhet. Framstillingen er overveiende basert på dokumenter fra arkivene etter Hvalfangstens Boligreisningskontor og Norges Hvalfangstforbund. Begge arkivene tilhører i dag Sandefjordmuseene. 122 ORGANISERT BOLIGBYGGING FOR HVALFANGERE I de første etterkrigsårene ble boligsaken en stor utfordring for Arbeiderpartiregjeringen. Partiet satt i regjering fra 1945 til 1963 og kom til å dominere gjenreisningen og boligpolitikken. Det var byggestopp under krigen. Boligmassen i Nord-Troms og Finnmark var rasert av tyskerne. Med freden fulgte ekteskapsbølge og store barnekull. Industrialisering og urbanisering økte etterspørselen etter boliger i byer og tettsteder. Arbeiderpartiets målsetting var å favorisere boligkooperasjonen på bekostning av privatkapitalistiske interesser. Eiendomsretten til boliger skulle organiseres kollektivt i boligsamvirke eller privat som selveie. Hovedmålet var å motvirke spekulasjon i boligmarkedet og utnyttelse av leietakerne. Regjeringen programfestet å bygge nye boliger fram til Rasjonering, mangel på materialer og arbeidskraft forsinket arbeidet. 2 Boligstandarden var svært dårlig i deler av Nord-Norge, men forholdene kunne også være kummerlige for folk i sør. Både Sandar og Sandefjord var rammet av stor boligmangel. I 1946 søkte mennesker etter hus i Sandefjord og omegn. I Sandar søkte nærmere 550 familier. Samme år ble det behandlet 60 byggetillatelser. 48 ble innvilget. I 1947 ble det i Sandar søkt om tillatelse til å bygge 128 boliger. Bare 54 leiligheter ble oppført. Avslagene var som oftest begrunnet med mangelen på trematerialer og sement. Myndighetene begrenset importen av byggevarer, i første rekke for å styrke gjenreisningen av industri og næringsliv. Sandefjord og Sandar Boligbyggelag ble stiftet i 1947 for å øke boligbyggingen i de to kommunene. Det ble bygget 268 leiligheter i Sandar i perioden fra 1946 til Som en nødløsning innredet kommunen de tidligere tyskerbrakkene i Bugården til boliger. I Sandefjord tok man i bruk tyskerbrakkene i Jernbanealléen og deler av Sandefjord Bad til boligformål. Opprettelsen av lokale boligbyggelag var i samsvar med den tverrpolitiske oppslutningen ved grunnleggelsen av Husbanken i Den nye statsbankens uttalte målsetting var å bygge sosialt forsvarlige boliger til sosialt forsvarlige priser. Som eneste parti var Høyre skeptisk innstilt til den statlige boligpolitikken og ville helst gjort Husbanken til en midlertidig ordning. Resultatene av boligplanleggingen lot vente på seg. Først

3 tidlig på 1950-tallet kom boligbyggingen i gang for alvor. Boligmassen økte hurtig. I rekordåret 1953 overskred husbyggingen planøkonomenes anbefalinger. Husbanken finansierte tre fjerdedeler av alle nye boliger fra 1945 til I kombinasjon med en offentlig styrt husleieregulering ble dette viktige sosialpolitiske virkemidler i boligpolitikken. 3 Under våren 1948 la høyesterettsadvokat og stortingsmann for Høyre, Frithjof Bettum fra Sandefjord, fram planer for en organisert boligbygging for hvalfangere. I korte trekk gikk Bettums forslag ut på at hvalfangerne skulle bruke sommermånedene mellom hvalfangstsesongene i Sydishavet til skogsarbeid for å skaffe tømmer til egen husbygging. Planen ble trykket i sin helhet i Sandefjords Blad. De fleste lokalaviser både i Sandefjord og i nabobyene var positivt innstilt. I en kommentar skrev venstreavisen Vestfold at det var få steder i landet, utenom storbyene, som hadde en vanskeligere boligsituasjon «enn vårt distrikt, men det er få steder hvor en har fått en slik sjangse til å avhjelpe bolignøden.» Bettum sendte ut et rundskriv til de norske hvalfangstselskapene for å lodde stemningen og interessen blant rederne og hos mannskapene. I mellomtiden ble planen forelagt Arbeiderpartiregjeringens handelsminister Erik Brofoss og forsyningsminister Nils Hønsvald. I løpet av sommeren meldte omkring 130 hvalfangere sin interesse for å hogge tømmer for å få byggetillatelse til eget hus. Myndighetene godkjente at Bettum-planen kunne iverksettes. Det ble forutsatt at hvalfangstselskapene opprettet et eget kontor til å ta seg av administrasjonen av byggevirksomheten og «påse at tiltaket ble realisert etter de forutsetninger som var lagt til grunn for planen.» 4 BOLIGREISNINGSKONTORET OPPRETTES Hvalfangstens Boligreisningskontor ble opprettet i Sandefjord den 26. august Kontoret ble grunnlagt av de norske hvalfangstselskapene i fellesskap og fikk tilslutning fra flere utenlandske selskaper. United Whalers Ltd., The Union Whaling Co. Ltd. og Compania Argentina de Pesca S.A. sluttet seg til planen. Det britiske rederiet Chr. Salvesen & Co. forhyrte mange norske hvalfangere og fikk tilbud om å delta. Boligreisningskontoret sendte henvendelser og informasjon til rederiets kontorer, kokerier og landstasjonen Leith Harbour på Syd Georgia. Det var til liten nytte. Salvesen & Co. svarte ikke på henvendelsene. Det ble ikke gjort ytterligere forsøk på å få rederiet med på planen. Hvalfangstselskapene påtok seg alle omkostninger i forbindelse med driften av kontoret. I starten fungerte ingeniør Martin Ekre som leder. Han ble tidlig avløst av Henrik Sandberg. Ingeniør Thor Ødegaard ble ansatt som teknisk konsulent og kontrollør. 5 Før hvalfangstflåten gikk sørover for sesongen , ble det holdt et orienteringsmøte om byggeplanen i Teaterlokalet i Sandefjord. Informasjon, katalog over hustyper og påmeldingslister måtte ettersendes til kokeriene og landstasjonene. Kataloger ble lagt ut ved alle rederikontorene slik at «fruene kan begynne å studere den.» Det ble sagt at de fleste hvalfangerne som meldte sin interesse for planen var lei av trangboddhet og ønsket å bygge enebolig. To og firemannsboliger var ikke like attraktivt. I en kommentar anslo Sandefjords Blad at prosent av de påmeldte ville foretrekke å bygge enebolig i halvannen etasje

4 Typetegning av tomannsbolig. De ti identiske Breidablikk-husene var de første hvalfangerhusene som ble oppført i Sandar. Boligene ble tegnet av arkitektene Arne og Ole Bjønness. Huskjøperne betalte kroner pr. hus i TEGNING: SANDEFJORDMUSEENES ARKIV. 124

5 Bettum-planen var i prinsippet landsdekkende. Den 1. juni 1949 innvilget Boligdirektoratet den første byggetillatelsen til familien Lynnebakke i Gran på Hadeland. Hvalfangerhuset på Hadeland ble et unntak. Byggevirksomheten var størst i Vestfold, men foregikk også i et mindre omfang i Telemark. Det ble reist få hvalfangerhus utenfor disse fylkene. En overveiende del av nybyggene var konsentrert til hvalfangernes kjerneområde, i og omkring byene Sandefjord, Tønsberg og Larvik. I denne artikkelen skal vi i første rekke konsentrere oss om de første hvalfangerhusene i Sandar, de såkalte Breidablikk-husene, men også se denne husbyggingen i relasjon til kontorets byggevirksomhet i andre kommuner. Frithjof Bettum konfererte med Boligdirektoratet i slutten av februar 1949, og la fram sine egne planer for bygging av ti hvalfangerhus på Breidablikk. To dager senere ga Boligdirektoratet sin godkjennelse til at det straks ble satt i gang bygging av ti tomannsboliger i Sandar, oppført på grunnlag av Bettums boligreisningsplan. Boligdirektoratet stilte visse krav. Før arbeidet kunne begynne måtte Boligreisningskontoret garantere at husene og leilighetene kun ville bli tildelt hvalfangere som hadde fullført det avtalte skogsarbeidet. Myndighetene krevde også at rasjonerte mangelvarer til innredning måtte kjøpes i utlandet for den del av hyren som kunne disponeres i utenlandsk valuta. Så snart disse betingelsene var oppfylt ville myndighetene gi anvisning på trelast, murstein og sement. 7 DE FØRSTE HVALFANGERHUSENE I SANDAR Hvalfangstforbundet utlyste en anbudsrunde for bygging av ti tomannsboliger på Breidablikk. Festetomtene med beliggenhet nordøst av skipsreder Anders Jahres Midtås-eiendom, tilhørte Sandar kommune. Byggmester Lars Strømøy fikk oppdraget på laveste pris, kroner for et hus, og anslo byggetiden til ni måneder. Til og med badekar var tatt med i prisen. Planen var at husene skulle være ferdig til innflytting i midten av mai De ti like tomannsboligene var tegnet av arkitektene Arne og Ole Bjønness. Husene var på 88 kvadratmeter grunnflate i hver etasje. Bygningene ble oppført av såkalt «amerikansk bindingsverk» med tre lag bord, fire lag papp og ett lag plater. Grunnmuren besto av parallellblokker. Hver etasje inneholdt kombinert dagligstue og spisestue, to soverom, kjøkken, bad, vannklosett og entre med felles oppgang. I første etasje var det terrasse, og i annen etasje luftebalkong. Huset hadde tørkeloft, boder og vaskerom i kjelleren. I tillegg kom bekvemmeligheter som strøm, varmt og kaldt vann og delvis elektrisk oppvarming. For å unngå prisøkning ble det forventet at huskjøperne selv ville utføre sin del av malearbeid og planering av tomten og hagen. Det ble også forutsatt at huskjøperne leide bort en etasje. Som nevnt ble byggekonsesjonene til hvalfangerne gitt utenom ordinære kvoter, på betingelse av at rasjonerte varer til innredning av husene ble kjøpt i utlandet. Boligreisningskontoret administrerte disse innkjøpene. Varelageret ble opprettet i den gamle tollboden i Sandefjord og besto hovedsakelig av sanitærutstyr og rør. Det ble anskaffet utstyr til innredning av omkring 130 hus. I februar 1950 var rasjoneringsbestemmelsene for byggematerialer avskaffet. Hvalfangere tilsluttet Bettum-planen var likevel forpliktet til å benytte varer fra Boligreisningskontorets lager. Varene skulle betales til vanlig innkjøpspris, og senere 125

6 trekkes fra den avtalte byggeprisen for huset. Umalte varmtvannsbeholdere på 100 liter kostet 470 kroner. Vannklosetter ble priset til 250 kroner. Til fordel for husbyggerne ble det ikke beregnet fortjeneste ved salg av varene. Et eventuelt overskudd i kassen når lagret var tømt ville bli tilbakebetalt i forhold til hvor mye varer hver enkelt hvalfanger hadde tatt ut. 8 I juni 1949 startet ryddingen og utgravingen av tomtene på Breidablikk. Boligreisningskontoret anmodet Sandar kommune om å få leie gravemaskin. Formannskapet fant det vanskelig å stille kommunens eneste gravemaskin til dis- Rydding og utgraving av tomtene til tomannsboligene på Breidablikk startet i juni Det ble foretatt en rekke inspeksjoner og omvisninger på byggeplassen. FOTO: SANDEFJORDMUSEENES ARKIV. 126

7 posisjon for privat graving i den ordinære arbeidstid. Løsningen ble at gravmaskinføreren arbeidet overtid på Breidablikk om kveldene. Boligreisningskontoret betalte 30 kroner timen for tjenesten. Finansieringen av tomannsboligene gikk omsider i orden. I mai 1949 signaliserte Husbanken at det ikke ville være noe i veien for at banken ga et samlet lån til oppføring av de ti planlagte byggene. Man forutsatte at byggekostnadene ble lavest mulig. Boligreisningskontoret måtte søke Husbanken om lån på vanlig måte. 9 Husbanken vurderte og godkjente hustegningene. På vegne av Boligreisningskontoret foretok banksjef Irgens husleieberegninger i forhold til ordinært boliglån i bank og lån i Husbanken. Til grunn for beregningen lå en anslått levetid for trehusene på 70 år. Tomteverdien ble holdt utenfor. Fire måneder senere ble byggeplanen møtt med skepsis i Husbanken. Man signaliserte at banken allikevel ikke ville behandle lånesøknaden for alle de ti husene under ett, og at man nå forbeholdt seg retten til å foreta en individuell vurdering av hver enkelt søknad etterhvert som de kom inn. Motvillig ble det forklart at typetegningene man hadde mottatt var somlet bort. Banken var derfor ikke i stand til å bedømme kostnadene for tomannsboligene. Myndighetene hadde fastsatt kravene for tømmerhogst allerede i juni i Hvis en hvalfanger ønsket å bygge en tomannsbolig på 160 kvadratmeter fordelt på to etasjer, måtte han hogge 125 kubikkmeter tømmer. Arbeidet ble betalt etter en tariff på omkring åtte kroner kubikkmeteren. Ved hogststart om høsten deltok omkring 30 hvalfangere. Hogsten ble drevet i Treschow-Fritzøes skoger ved Heia i Andebu og ved Halle-området i Brunlanes. 10 HVALFANGERNE SVINGER ØKSA Ikke alle hvalfangere var vant til å håndtere og vedlikeholde sager og økser. Arbeidet foregikk i ulendt terreng. Det forekom flere huggeskader. En mann måtte avslutte arbeidet fordi han ble syk av overanstrengelse. Man regnet at en utrenet tømmerhogger ville bruke to måneder på å felle kvoten. Før hogsten startet på nytt i 1949 lettet myndighetene på kravene og reduserte den påkrevde tømmermengden til det halve. Opparbeidelsen av 84 kubikkmeter tømmer, eller annet utført skogsarbeid tilsvarende 642 kroner i lønn, var tilstrekkelig til å få byggetillatelse for et halvannet etasjes hus. Man regnet nå at arbeidet ville ta en måned. Hvalfangerne overnattet i Treschow-Fritzøes enkle skogsarbeiderstuer og måtte som regel selv holde redskap, husgeråd, proviant og madrass. Det oppsto ofte vanskeligheter med å organisere transport fra byene til skogsområdene. Matforsyningen var lite å skryte av. Hvalfangstforbundet kontaktet Brødrene Sæbjørnsen i håp om å skaffe hvalkjøtt til skogsarbeiderne fra brødrenes hvalfangststasjon ved Steinshamn i Romsdal. Tømmerhugst var tungt arbeid. Hvalfangernes arbeidslag fikk om nødvendig god assistanse fra drevne skogsarbeidere hos Treschow. Rykter fortalte at arbeidslederne hos Treschow tildelte hvalfangerne utilgjengelige hogstfelt som de faste skogsarbeiderne helst ville slippe å avvirke selv. 11 Under den første hogstperioden i 1948 begynte det også å versere rykter i Tønsberg som sa at en hvalskytter og flere andre hvalfangere leide trenete tøm- 127

8 merhuggere til å hugge kvotene for seg. Det viste seg faktisk å være tilfelle at mange ønsket og hadde råd til å leie folk til hoggingen. I begynnelsen kom det flere slike henvendelser daglig til Boligreisningskontoret. Forespørslene ble avslått, men kontoret gjorde et par unntak. Det første var for en styrmann som hadde skadet skulderen om bord og ikke kunne hogge selv. Det andre unntaket ble gjort for Hvalfangerhus på Breidablikk. Rammene bæres på plass og det såkalte «amerikanske bindingsverket» til veggene reises. Håndverkerne satte opp «reisverket til den siste villaen i løpet av to timer», skrev Aftenpostens journalist i januar FOTO: SANDEFJORDMUSEENES ARKIV. 128

9 familien Lynnebakke fra Nittedal familien som fikk den første byggetillatelsen i Bettum-planen. Lynnebakke skaffet seg tomt på Gran i Hadeland. Ekteparet levde med seks barn og svigermor i en trang «sommerbolig» på to rom og kjøkken. De to eldste sønnene var på hvalfangst. Alle formaliteter som skulle til for å starte husbygging var i orden. Bare byggetillatelsen manglet. Faren fikk endelig tillatelse til å hugge den påkrevde tømmerkvoten på sønnenes vegne, i sin egen ferie. Arbeidet foregikk i Løvenskiolds skoger i Hakadal. Mennene i huset gjorde grovarbeidet. Fru Lynnebakke var familiens talerør og sto for all korrespondansen og kontakten med Boligreisningskontoret. I denne sammenheng bør det framheves at Hvalfangstforbundets arkivmateriale om Boligreisningskontoret og boligbyggingen gir en grundig dokumentasjon av hvalfangerkonenes viktige rolle og ansvarsområde. Hvalfangernes virksomhet hjemme ble avbrutt av en ny sesong. Mye av den formelle organiseringen av byggevirksomheten foregikk da mennene drev fangst på hvalfeltene på den andre siden av kloden. Under vinteren tok kvinnene imot henvendelsene fra kontoret. Hvalfangernes koner tok ofte viktige avgjørelser på vegne av familien, uten mulighet til å konsultere sin ektefelle. En stor del av korrespondansen mellom husbyggerne og Boligreisningskontoret ble ført i pennen av kvinner. En hvalfangerhustru skrev: «Da min mann (...) er ute på Hvalfangst har jeg fått i oppdrag å ordne med alt angående husbygging til våren.» Dette var ingen uvanlig situasjon. Mange kvinner administrerte familien, tok opp huslån og sto for den offisielle husovertakelsen. Kvinnene utførte et viktig arbeid på hjemmefronten. Om bord på kokeriene og hvalbåtene sikret hvalfangerne familiens hovedinntekt mannfolka hogde tømmeret til husbyggingen og ble betraktet som familiens overhode. Sent i september 1949 utarbeidet Hvalfangstens Boligreisningskontor et tilbud på Breidablikkhusene til aktuelle huskjøpere i Sandar og Sandefjord. Det formelle tilbudet om huskjøp ble adressert til mannen alene, ikke til ekteparet i fellesskap. Huskjøperne var fortrinnsvis hvalfangere som hadde deltatt i skogsarbeidet og avvirket den fastsatte tømmerkvoten. 12 TOMANNSBOLIGENE LEGGES UT FOR SALG For kjøperett til tomannsboligene på Breidablikk krevde Boligreisningskontoret en fullført kvote på 127 kubikkmeter tømmer. Hvis det meldte seg flere interesserte enn det var hus, ble det bestemt å treffe «en avgjørelse om overdragelse så rettferdig som mulig.» Man håpet på innflytting i midten av mai Prisen ble nå anslått til kroner huset. Det var kanskje for å være på den sikre siden at Boligreisningskontoret valgte ut hele 24 hvalfangere som potensielle kjøpere. Alle fikk forespørsel om å kjøpe et Breidablikk-hus hver. Det var langt flere enn det fantes hus til. Majoriteten av hvalfangerne som mottok tilbudet var bosatt i Sandar. Fem var bosatt i Sandefjord. Thor Dahls folk dominerte. Ti hvalfangere fra dette rederiet ble tilbudt tomannsbolig. Deretter fulgte Rasmussen & Co. med syv mann. Sett i forhold til skipsreder Anders Jahres sentrale posisjon, og hans selskapers høye bemanning av folk fra Sandar og Sandefjord, var rederiet underrepresentert. Kun en hvalfanger fra Jahres selskaper ble kontaktet. De utenland- 129

10 ske selskapenes andel var ubetydelig. Compania Argentina de Pesca var representert med én person. Vi skal snart se at selskapenes andeler endret seg. Det endelige resultatet var at alle tomannsboligene ble overtatt av to Sandefjordsrederier. Den umiddelbare responsen fra hvalfangerne var nok langt mindre enn forventet. Frem til midten av november 1949 meldte kun fem av 24 utvalgte personer sin interesse for huskjøp. Den lave interessen for Breidablikk-husene blant kvalifiserte kjøpere ble entydig forklart på bakgrunn av et generelt ønske om å bygge enebolig, «slik planen deres fra først av var.» BARE FEM SØKERE Fire av hvalfangerne som søkte om å få kjøpe tomannsbolig på Breidablikk var forhyrt hos A/S Thor Dahl, sistemann hos United Whalers. De fleste søkerne var familiefedre. Styrmann Arild Mathisen var ikke ferdig med skogsarbeidet, men ble fritatt for det resterende fordi han reiste til Japan. Motormann Leif Kristiansen ønsket å leie bort den ene leiligheten til en bekjent, men hadde ikke fylt den påkrevde kvoten. Telegrafist Bjarne Holtan hadde hogd 56 kubikkmeter tømmer, under halvparten av kravet til tomannsbolig. Matros Bjarne Lind fra Sandefjord oppholdt seg i Mo i Rana. Han arbeidet på land, men hadde tenkt seg til sjøs igjen med A/S Thor Dahl og trengte husrom til sin familie. Før han flyttet nordover hogde Lind 18 kubikkmeter tømmer i skogene ved Heia, men det var langt fra nok til å oppfylle kravene. Sigmund Gulliksen var i slutten av tyveårene og bosatt på Huvik. Han hadde utført skogsarbeid i 246 timer. Da kona møtte opp på Boligreisningskontoret i november 1949 var mannen forlengst tilbake på feltet. Hun ba om å få endelig beskjed om de fikk kjøpe hus eller ikke. Hvis søknaden ble avslått hadde ekteparet Gulliksen planer om å bygge enebolig neste vår. Bare to av de fem første søkerne fikk kjøpe tomannsbolig. I mai 1950 var det avgjort at styrmann Arild Mathisen skulle få overta Breidablikk VI. Motormann Leif Kristiansen var påtenkt hus V. 14 I tillegg til de fem ordinære søkerne mottok Boligreisningskontoret tre forespørsler uavhengig av tilbudene som ble sendt ut. Baker Pindsle og apparatkoker Langås ønsket å gå sammen om å kjøpe et hus. En henvendelse kom fra en utflyttet Sandefjordmann i Trondheim. Ingen av disse søkerne hadde utført skogsarbeid. Den siste henvendelsen kom fra fru Taanevig i Kristiansand. Hun hadde konferert og korrespondert både med advokat Bettum og Boligreisningskontoret. Fru Taanevigs to unge og ugifte sønner var begge forhyrt med kokeriet «Antarctic». Sommeren 1949 arbeidet guttene i skogen og hogde 110 kubikkmeter tømmer og tre favner ved. Ifølge Boligreisningskontoret var dette trolig nok til en tomannsbolig. Familien ønsket i første rekke å bygge i Sandar. Fru Taanevig og sønnene planla å bruke en leilighet selv. Den andre skulle leies bort. Etter flere henvendelser fikk sørlendingene et endelig avslag. Begrunnelsen var i første rekke at utenbysboende ikke kunne regne med å få innvilget husbanklån ved bygging eller huskjøp i Sandar. Kommunen var ikke villig til å garantere for lånet. Toralv Taanevig ga seg ikke så lett. I 1952 søkte han igjen om lån og byggetillatelse i Sandar på bakgrunn av det utførte skogsarbeidet i Kommunen hadde endret praksis. Tre år etter at han og broren drev skogsarbeid gjennom hele

11 Toralv Taanevig fra Kristiansand bygde sitt hvalfangerhus ved Kamfjord. Han og broren utførte skogsarbeid i Byggetillatelse i Sandar ble ikke innvilget før i FOTO: SANDEFJORDMUSEENES ARKIV. sommeren, fikk han endelig noe konkret igjen for innsatsen. Taanevigs søknad ble omsider innvilget. Han bygde seg hus ved Kamfjord. 15 FRA SKOGSARBEIDER TIL SELVBYGGER Skogsarbeidet fikk nok langt mindre omfang og betydning enn Frithjof Bettum og folkene ved Boligreisningskontoret først hadde forestilt seg. Dette illustreres av regnskapet for Kontoret bestilte ti moderne JOBU motorsager til arbeidet, men behovet var så lite at antallet ble redusert til tre. Sagene ble nesten ikke brukt. Årsaken var todelt. Hvalfangerne viste ikke den forventede interesse for skogsarbeidet. I tillegg kom Boligdirektoratets nye retningslinjer for boligbygging. Skogsarbeidet ga ikke lenger adgang til boligmarkedet. Det var tydeligvis et underliggende mål for sentrale myndigheter at man ville ha slutt på favoriseringen av hvalfangerne som yrkesgruppe. Frithjof Bettum og folk fra Boligreisningskontoret konfererte med byråsjef Haneborg i Boligdirektoratet i oktober Byråsjefen inntok en nokså negativ og avvisende holdning til videre boligbygging for hvalfangere. Han forklarte at myndighetene ikke lenger ville gi byggetillatelse på grunnlag av import av mangelvarer fra utlandet. Det var skjedd en bedring av varetilgangen slik at «begrepet mangelvarer nu efter hvert faller bort». Nå ble mangelen på arbeidskraft trukket fram som den begrensende faktoren. Direktoratets talsmenn forklarte at de framtidige hvalfangerhusene måtte baseres på organisert selvbyggervirksomhet. Myndighetene krevde at selvbyggerne måtte benytte seg av flest 131

12 mulig hvalfangere i arbeidsstyrken, og så lite faglært arbeidskraft som mulig. Bruken av fagfolk skulle begrenses til det høyst nødvendige, men ikke mer enn at oppføringen ble gjort bygningsteknisk forsvarlig. Skogsarbeidet og andre særordninger skulle avvikles. Boligdirektoratet var villig til å gi byggetillatelse til hvalfangere som hadde fullført skogsarbeidet innen 15. november 1949, men ikke lenger. 16 Som vi kan se endret myndighetene praksis fra å gi byggetillatelser til hvalfangerne på grunnlag av skogsarbeid og egen import av mangelvarer, til å stimulere hvalfangerne til alminnelig selvbyggervirksomhet. Det ble hevdet at hovedårsaken var at samfunnets behov skiftet fra mangel på tømmer, innredning og byggemateriell til mangel på arbeidskraft. At myndighetene ønsket å likestille hvalfangerne med andre yrkesgrupper var nok også av vesentlig betydning. Bettum-planen ble satt ut av funksjon fra den 3. februar I siste halvdel av november 1949 bestemte Boligdirektoratet at fristen som var gitt for start av byggearbeidet for hvalfangere med byggetillatelse, kunne utsettes til 1. juni Alle hvalfangere som hadde fått byggetillatelse på bakgrunn av boligplanen, men ikke startet byggingen innen denne fristen ville da bli fratatt sin byggetillatelse. Boligreisningskontoret sørget for å varsle hvalfangerne umiddelbart. 17 POLITISK MOTSTAND MOT BYGGEPLANEN? De ansatte ved Hvalfangstens Boligreisningskontor la ikke skjul på at de mente seg motarbeidet av Boligdirektoratet. Direktoratet hadde anmodet kontoret om å fortsette sin virksomhet innenfor rammene av alminnelig selvbyggervirksomhet. Et argument framsatt fra myndighetenes side var at man ikke lenger kunne støtte særordninger og favorisere en enkelt yrkesgruppe. Boligdirektoratet henviste kontoret til å konsultere fylkesforsyningsnemden for å få lagt opp en plan for selvbyggervirksomheten i Vestfold som også innbefattet hvalfangerne. Nemnden var instruert om å gi selvbyggerne første prioritet med hensyn til fordeling av byggetillatelser. Alle hvalfangere som hadde oppfylt arbeidskvoten i skogen og kjøpt mangelvarer til eget hus skulle få fullføre sine bygg. Fra Boligreisningskontorets side ble svaret fra direktoratet oppfattet svært negativt og betraktet som et avslag. Kontorets leder, Henrik Sandberg, skrev til Frithjof Bettum: «Fylkesforsyningsnemndene får seg tildelt en minimal byggekvote. Når vanlige selvbyggere skal prefereres av denne kvoten, og hvalfangerne skulle komme i tillegg, sier det seg selv at det ikke kan bli noe igjen til vanlig byggevirksomhet. En slik ordning er på forhånd dømt til å bli så upopulær og uholdbar, at den ikke vil kunne gjennomføres.» 132 Sandberg mente at bakgrunnen for Boligdirektoratets avvisende holdning var at byråsjef Hanevold fryktet personlig kritikk og negativ publisitet, og samtidig at myndighetene for enhver pris ville unngå at hvalfangstens boligreisning fikk «et urimelig stort omfang i forhold til annen byggevirksomhet». Innenfor Boligreisningskontorets vegger ble det antydet at motviljen fra myndighetenes side var av politisk karakter. Satt på spissen kunne uenigheten betraktes som en konflikt

13 mellom en boligreisning basert på egeninnsats, selvbyggervirksomhet og privat initiativ, og den statlige planøkonomiske boligreisning. De sosialistiske partiene, Arbeiderpartiregjeringen og den politiske høyresiden hadde forskjellige løsninger på hvordan boligmangelen burde løses. Det var underliggende at Boligreisningskontorets folk mente seg motarbeidet fra sentralt hold av smålige og hevngjerrige arbeiderpartipolitikere som avviklet Bettums boligplan fordi den var privat, for vellykket og en konkurrent til egne boligprosjekter. Fra Boligreisningskontorets side ble det hevdet at saken var så prestisjefylt, at Arbeiderpartiets forsynings- og gjenreisningsminister Nils Hønsvald tok et personlig initiativ for å stoppe planen. Konflikten bar i seg preg av motsetninger mellom sentrum og periferi, hovedstaden og distriktene. I Sandefjord var man svært skeptisk til de sentrale myndighetenes velvilje overfor hvalfangstregionen. Det virker som om oppslutningen om Bettums byggeplaner stort sett hadde en tverrpolitisk profil på lokalt plan. Arbeiderpartiavisen Vestfold Fremtid beklaget myndighetenes negative holdning til videre boligbygging for hvalfangere. I brevet til Frithjof Bettum framhevet Boligreisningskontorets leder at virksomheten også fikk sympati «innen de kretser som sogner til arbeiderpartiet.» Lokalpolitiske motsetninger var kanskje av underordnet betydning. Man var stort sett enige om at det var i hele regionens interesse at Boligdirektoratets avgjørelse lot seg endre. Forsyningsnemnden og byggenemnden i Sandar uttrykte sin støtte til en fornyet boligreisningsplan basert på selvbyggervirksomhet. For å være på den sikre siden utarbeidet Boligreisningskontoret flere forslag til myndighetene. Hvis selvbyggervirksomhet ikke var tilstrekkelig for å få innvilget flere byggetillatelser, tross direktoratets signaler om en fortsettelse, kunne alternativet kanskje være å starte opp skogsarbeidet igjen. Hvis myndighetene ikke godtok dette, håpet man at en siste utvei var å fastsette kvoter for hvor mange hus hvalfangerne kunne bygge i året. Det ble foreslått en øvre grense på 25 hus. 18 SKIPSREDER ANDERS JAHRE TAR INITIATIV I utgangspunktet var det flest mannskaper fra A/S Thor Dahl som fikk tilbud om å kjøpe Breidablikk-hus. I februar 1950 kom skipsreder Anders Jahre inn i bildet i forbindelse med den endelige fordelingen av byggene. Jahre ville vel neppe være dårligere enn Christensen-familien i Thor Dahl. Jahre styrket sin makt og innflytelse. Etter tapet av de flytende hvalkokeriene «Kosmos» og «Kosmos II» under krigen, var rederiets fangstflåte bygd opp igjen. En endelig sammenslåing av selskapene Kosmos og Kosmos II i 1949 gjorde det nye A/S Kosmos til landets største hvalfangstselskap. Med Frithjof Bettum som mellommann meddelte Jahre Boligreisningskontoret at selskapet Anders Jahre & Co. ønsket å overta fire av tomannsboligene. Jahres mannskaper var som nevnt underrepresentert da Breidablikk-husene skulle fordeles første gang. 24 hvalfangere fikk tilbud om å kjøpe hus, men blant disse var bare en mann fra Jahres selskaper. A/S Thor Dahls folk dominerte tømmerhugsten. Ti hvalfangere fra dette rederiet fikk forespørsel om å kjøpe. Til tross for at Thor Dahls folk var i flertall i dette tilfellet, viser sluttrapportene at 133

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR. Historien om FORFATTER JARLE MJØEN

HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR. Historien om FORFATTER JARLE MJØEN HISTORIEN OM HARALD NILSEN AS 1959 2009 KVALITET GJENNOM 50 ÅR Historien om FORFATTER JARLE MJØEN Kvalitet gjennom 50 år Harald Nilsen AS 1959 2009 Historien om Harald Nilsen AS 1959 2009 Kvalitet gjennom

Detaljer

Boligbygging i Oslo-regionen

Boligbygging i Oslo-regionen Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse av utbyggere og boligbyggelag 329 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 329 Rolf Barlindhaug Boligbygging i Oslo-regionen En intervju-undersøkelse

Detaljer

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Thorbjørn Hansen. Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken 319 Prosjektrapport 2002 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen Boligsamvirkets rolle i den sosiale boligpolitikken

Detaljer

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus

Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus 355 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport nr 355-2003 Rolf Barlindhaug og Evelyn Dyb Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus Emneord:

Detaljer

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag DES - NORGE NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Godt nytt år til alle våre medlemmer! Takk for samarbeidet i 2012! Innhold: Foto fra Grandeløkken Borettslag Kontingenten

Detaljer

Boligpolitikk i Stavanger omkring fktrste verdenskrig. Kommunal boligbygging og husleieregulering

Boligpolitikk i Stavanger omkring fktrste verdenskrig. Kommunal boligbygging og husleieregulering Boligpolitikk i Stavanger omkring fktrste verdenskrig. Kommunal boligbygging og husleieregulering Av Rolf Gunnar Torgersen I: Stavanger Museums årbok årg. 95(1985), s. 5-43 Rolf Gunnar Torgersen Boligpolitikk

Detaljer

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger Den politikk som var basert på doktrinene hadde rundt midten av 1980-årene ført oss inn i en stadig sterkere høykonjunktur. Politikken

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2010 www.hytteforbund.no Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Fra innholdet: Skiløypeavgift? s. 3 Kommunens ansvar for oppfølging av reguleringsplaner s.

Detaljer

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil SKATTE TE BETALEREN Nr 4 2011 Nr 4 2011 www.skattebetaleren.no Slik gjør du Lure eiendomsgrep Mitt skattemareritt Krever inn mest eiendomsskatt Nye regler kan gi skattekortfeil Tetter arveavgiftshull Økonomisk

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige

Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige Begjæringer og gjennomførte utkastelser. En komparativ studie av Norge og Sverige I. INNLEDNING... 3 II. BAKGRUNN... 4 III. NORGE... 5 1. BEGJÆRINGER OG UTKASTELSER ET STORBYPROBLEM... 5 1.1. Situasjonen

Detaljer

FROFORRETNING OG BRENNERI s

FROFORRETNING OG BRENNERI s Utgiver FROFORRETNING OG BRENNERI s 9 Bræmderi... 10 Oppstarten... 10 Ekspensjon oe bedre produkt... 11 j ^ t.' J- Forbud og kvotebrenning... 13 13 16 16 Taksering ogj Den nye brenneristrukturen sør på

Detaljer

DRÅPEN. NR. 2 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

DRÅPEN. NR. 2 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! DRÅPEN FF NR. 2 l 2009 l 8. ÅRGANG l FELLESFORBUNDET FOR SJØFOLK FS Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Tante Klara NSF etter krigen Tuvalus sjømandsskole-ø IKKE BARE OFFSHORE NÅ OGSÅ FOR

Detaljer

Norsk forsikring 250 år

Norsk forsikring 250 år Norsk NFT forsikring 4/2003 250 år Norsk forsikring 250 år Julaften i år er det 250 år siden kong Frederik V ga sin approbasjon til planen om opprettelse av det første norske forsikringsselskap en bybrannkasse

Detaljer

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp?

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Ingar Brattbakk Kommunal forkjøpsrett til leiegårder Hvorfor så få beboerkjøp? Kartlegging av forkjøpsretten i Oslo fra 01.01.2004 til 30.04.2005 394 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF

Evaluering av håndteringen av krisen i. Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF Evaluering av håndteringen av krisen i Glitnir Bank ASA og Kaupthing Bank hf NUF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning side 3-5 1.1 Arbeidsgruppe 3 1.2 Mandat 3 1.3 Finanskrisen i Island 3 1.4 Policy for

Detaljer

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi

til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen mellom arbeid og fritid? overlatt Gårsdagens IKT-design Verdens nordligste politi Gårsdagens IKT-design Side 16-17 Verdens nordligste politi Side 22-23-24-25-26-27 Åpner for ATB for politisivile Side 5 19.09.2008 løssalg kr 55,- Nr 9 overlatt til seg selv Hvordan løser politiet balansegangen

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp

Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Finanstilsynet sine nye retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligkjøp Unge førstegangskjøpere og deres muligheter til å komme inn på boligmarkedet av 546 Linn Nordås Fotland 517 Jørn

Detaljer

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN

Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo. Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN Nr. 2-2011 8. årgang Returadresse: Møllergata 24 10179 Oslo Bygningsarbeideren 2-2011 BYGNINGSARBEIDEREN 2 Bygningsarbeideren 2-2011 Leder Endelig et felles fagblad! Det er med stor glede at undertegnede

Detaljer

Tilbakevending fra Norge

Tilbakevending fra Norge Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:2 Tilbakevending fra Norge Historikk, omfang og videreutvikling 2002-2013 Jan-Paul Brekke Institutt for samfunnsforskning 2014 Rapport 2014:2 Institutt for

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer