ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT ya Holding ASA og konsernet"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT

2 NØKKELTALL Konsernet Alle beløp i NOK Resultatutvikling Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anleggsmidler Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt Balanseutvikling Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppevise nedskrivninger på utlån Netto utlån til og fordringer på kunder Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 0 Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner 0 0 Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Rentabilitet og drift Rentenetto 1) 7,1 % 7,0 % Netto andre driftsinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1,0 % 1,3 % Driftskostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 4,1 % 5,1 % Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 50,4 % 61,0 % Tapsprosent utlån 3) 1,4 % 1,9 % Konstaterte tap utlån 4) 1,1 % 1,3 % Total rentabilitet 5) 2,0 % 1,3 % Egenkapitalrentabilitet 6) 14,5 % 8,9 % Finansiering og likviditet Netto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 82% 78% Innskuddsdekning 7) 121% 128% Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % 22% 26% Soliditet Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning i % 17,1 % 16,7 % Kapitaldekning i % 17,1 % 16,7 % Egenkapital mv Antall utstedte aksjer Pålydende pr. aksje 0, ,00358 Aksjekapital Overkursfond Bokført egenkapital Fortjeneste pr. aksje 1,48 0,80 Antall årsverk 8) 45 48

3 NØKKELTALL 1) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter og netto andre driftsinntekter 3) Tap på utlån (konstaterte tap og tapsavsetninger) og garantier i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 4) Konstaterte tap utlån i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 5) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 6) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 7) Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av netto utlån til og fordringer på kunder 8) Ikke oppgitt i hele tusen Konsernet Alle beløp i NOK Resultat pr. selskap i konsernet 2012 Konsern ya Bank ya Holding MetaTech Elimineringer Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt

4 Årsberetning 2012 for Selskapsstruktur Konsernet består av selskapene ya Holding ASA, ya Bank AS og MetaTech AS. ya Holding ASA eier 100 % av ya Bank AS og 64,9 % av MetaTech AS. De resterende 35,1 % av aksjene i MetaTech AS eies av ya Bank AS. Aksjer i konsernet handles via ya Holding ASA. ya Holding ASA er tilknyttet Norges Fondsmeglerforbunds OTC liste med ticker YAHO. ya Holding ASA ble stiftet i januar 2005, og ya Bank AS ble stiftet i mai Konsernet har kontoradresse i Oslo og Trondheim. ya Holding ASA eies av norske bedrifter og profesjonelle investorer, av privatpersoner, norske investeringsfond og andre norske banker. Selskapet har ca. 130 aksjonærer. Virksomheten i konsernet Konsernets formål er å tilby finansielle tjenester til privatpersoner i Norge. Forretningskonseptet er tuftet på ideen om at bank kan gjøres enklere, mer effektivt og billigere enn hva tilfellet er i dag. ya Bank tilbyr et utvalg av finansielle tjenester basert på lave priser og selvbetjening. Konsernet tilbyr ikke produkter som krever personlig rådgivning. ya Bank AS tilbyr også sine produkter til agenter og samarbeidspartnere på white label basis. Det vil si at bankens produkter, systemer og kompetanse gjøres tilgjengelig for 3. part som dermed kan tilby finansielle tjenester i eget navn, med ya Bank som leverandør. Konsernet foretar egen utvikling av IT-systemer for bedre og mer effektivt å kunne tilby, kredittvurdere og administrere finansielle tjenester. Konsernet tilbyr også IT skreddersøm til sine agenter og white label partnere. ya Bank AS ya Bank AS er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside på telefon eller via samarbeidende agenter og white label partnere. er bankens egen salgskanal hvor potensielle og eksisterende kunder blir tilbudt produktene innskudd, betalingstjenester, debetkort, kredittkort og forbrukslån. Banken oppnådde i 2012 et resultat før skatt på 60,9 MNOK (43,7 MNOK etter skatt). Den positive utviklingen i 2012 skyldtes at banken oppnådde gode rentemarginer, en sterk økning i utlånsvolumet og relativt sett lave tap og tapsavsetninger. Kostnadene i 2012 økte mindre enn forventet. ya Banks kjernekapitaldekning var 16,5 % ved årsskiftet, og egenkapitalen var på 284 MNOK. ya Bank AS økte i 2012 brutto utlån med 285 MNOK til MNOK (inkludert balanseført provisjon til låneagenter) ved utgangen av året. Innskudd fra kunder økte med 252 MNOK til MNOK. Banken hadde en innskuddsdekning på 121 % (innskudd delt på netto utlån) pr Styrets forventning om vekst i utlån i 2012 ble overgått og bankens resultat før skatt ble bedre enn forventet. ya Bank AS ble i 2012, for 7. året på rad, kåret av bladet Dine Penger til den banken i Norge med beste lønns- og brukskonto. ya Bank vant også en tilsvarende kåring av Norsk Familieøkonomi. Banken fikk i overkant av nye kunder i 2012 og hadde ved utgangen av året ca kunder hvorav ca. halvparten var aktive brukere av bankens produkter. MetaTech AS MetaTech AS leverer banksystemer til banker og interessekontorer, herunder systemer for kredittkort og utlån til ya Bank. Selskapet ble stiftet i 1990 og har kontor i Trondheim. I 2012 hadde MetaTech AS en omsetning på 16,5 MNOK og et resultat etter skatt på 1 MNOK. Tilsvarende tall for 2011 var en omsetning på 16,8 MNOK og et resultat etter skatt på 1 MNOK. ya Bank står for om lag 50 % av omsetningen i MetaTech. Konsernets resultat Konsernet oppnådde i 2012 et positivt resultat før skatt på 58,4 MNOK, og 41,4 MNOK etter skatt. Konsernets resultat er i hovedsak lik ya Banks resultat, med tillegg av avskrivninger og nedskrivinger av goodwill i konsernregnskapet relatert til konsernets eierskap i MetaTech AS. Konsernets kapitaldekning var 17,2 % ved årsskiftet, og konsernets egenkapital var 304,9 MNOK. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Resultat i ya Holding ASA Resultat etter skatt for morselskapet ya Holding ASA ble et overskudd på 44,7 MNOK. Inkludert i resultatet er konsernbidrag på 8,8 MNOK (etter skatt) fra ya Bank og utbytte fra MetaTech AS på 1,9 MNOK (i tillegg betalte MetaTech et utbytte til ya Bank på 1,1 MNOK). Styret foreslår å disponere 41,929 MNOK av årets resultat til annen egenkapital og 2,794 MNOK til utbytte til selskapets aksjonærer, tilsvarende 10 øre pr. aksje. Kontantstrømoppstilling Konsernet økte sin kontantbeholdning gjennom året som følge av en positiv netto kontantstrøm fra driften. Banken hadde ved utgangen av 2012 meget god likviditet og bankens frie kapitalreserver var ved utgangen av 2012 godt over styrets krav på 15 % av innskudd fra kunder. Banken investerte i 2012 ca. 6 MNOK i utvikling av egne IT-applikasjoner. Organisasjon Konsernet hadde 45,3 årsverk ved utgangen av ya Bank hadde 30,8 årsverk, fordelt på 31 ansatte, mens MetaTech hadde 14,5 årsverk fordelt på 15 ansatte. Konsernet legger vekt på å fremme likestilling mellom kjønnene i alle funksjoner og roller. Virksomhetens personal- og ansettelsespolitikk er utformet med sikte på å hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene. Arbeidet med å ivareta et godt arbeidsmiljø har høyt fokus. Det er lagt vekt på å ha lyse og trivelige lokaler, gode arbeidsplasser og god luft. Ledelse og verneombud avsjekker jevnlig om de ansatte er komfortable med sin arbeidssituasjon. Sykefraværet i banken var 10,4 % i 2012, en oppgang på 5,5 prosentpoeng fra Det økte sykefraværet skyldtes i hovedsak flere langtidssykemeldinger i Det inntraff ikke skader eller ulykker av noen art. Arbeidsmiljøet er godt. De ansatte er representert i holdingselskapets styre. Styret i ya Holding ASA bestod ved årsskiftet av tre representanter. Av disse var to kvinner og én mann.

5 Årsberetning 2012 for Konsernet påvirker det ytre miljøet. Påvirkningen skjer gjennom forbruk av papir og energi, reiseaktivitet, og kjøp av andre varer og tjenester, men ikke utover det som er vanlig for lignende virksomhet. Risikoforhold Konsernets risiko er først og fremst knyttet til driften i ya Bank. ya Bank begrenser sin likviditetsrisiko (dvs. risikoen for mangel på likviditet) ved å sikre seg god tilgang på kapital gjennom å tilby en av de beste innskuddsrentene i markedet. Banken har til enhver tid en stor andel av sine innskudd i en likviditetsreserve, noe som gjør banken robust overfor normale endringer i innskuddene. Bankens likviditetsreserve er plassert som bankinnskudd i andre banker og i Norges Bank. Likviditetsrisikoen vurderes således å være lav. Det foretas daglig likviditetsovervåkning og det gjennomføres stresstesting av likviditeten månedlig. ya Bank arbeider primært i markedet for usikrede lån, det vil si forbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Banken har gjennom året økt risikoeksponeringen i utlånsporteføljen som følge av at andelen lån med pantesikkerhet er redusert. ya Bank arbeider kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre bankens kredittvurderingsarbeid og scoremodeller og det har bidratt til bankens relativt sett lave tap i Banken benytter egenutviklede scoremodeller i kredittvurderingsprosessen. Alle kunder klassifiseres i risikoklasser, og kunder med for høy risiko avslås. Akseptgrensene i scoremodellene er satt ut fra målet om resultatmaksimering. ya Banks utlånsportefølje er godt diversifisert geografisk og beløpsmessig. Banken har intet garantiansvar. ya Bank AS følger Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriftens regler for bokføring og avsetning av tap i resultatregnskapet og balansen. Konstaterte tap var i 2012 på 18 MNOK, det vil si 1,1 % av gjennomsnittlig utlånsvolum i Avsetninger til tap oppført i balansen var høyere enn i 2011, men på et normalt nivå i forhold til utlånsvolm. Totalt hadde banken tap og tapsavsetninger tilsvarende 1,4 % av gjennomsnittlig utlån. Avdelingslederne innenfor de ulike operative områder er ansvarlig for å identifisere, begrense og kontrollere de operative risiki innenfor sine respektive områder. Operative risiki identifiseres og kommuniseres via bankens rutiner for internkontroll. Styret har jevnlig gjennomgang av selskapets internkontroll. Banken har en kompleks IT infrastruktur som må fungere til enhver tid. Det er derfor ekstra fokus på risiki knyttet til IT-området. Konsernet publiserer årlig på internett et eget notat som grundig drøfter bankens risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold. Fremtidsutsikter Konsernet vil i 2013 satse videre på å øke ya Banks utlånsportefølje innenfor segmentene kredittkort og forbrukslån. ya Bank AS har hatt god tilgang på nye lånekunder, og styret forventer at tilgangen på nye kunder vil være sterk også i var et godt år for ya Konsernet, og styret forventer at 2013 vil vise ytterligere fremgang. Tvister Konsernet foretar avsetninger på basis av individuelle vurderinger i de tilfeller hvor det foreligger tvister med underleverandører eller kunder om økonomiske forhold. Konsernet hadde ved utgangen av desember 2012 ingen kjente rettstvister. Oslo, 7. mars 2013 Styret i ya Holding ASA

6 Resultatregnskap ya Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK Noter RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusj. 1, Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipapirer Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader 0 0 Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 1 Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester NETTO VERDIENDRING OG GEVINST/TAP PÅ VALUTA OG VERDIPAPIRER SOM ER OMLØPSMIDLER Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 46 Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 46 0 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn mv. 4, 5, Lønn 4, Pensjoner 4, Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Ordinære avskrivninger 1, Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader 7, Sum andre driftskostnader TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV. Tap på utlån 1, 9, Tap på garantier 0 0 Sum tap på utlån, garantier mv NEDSKRIVNING/REV. AV NEDSKRIVNING OG GEVINST/TAP PÅ ANLEGGSMIDLER Nedskrivning på obligasjoner Nedskrivning/reversering av nedskrivning på investering i datterselskaper Nedskrivning på goodwill Gevinst / tap (-) Sum nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på anleggsmidler RESULTAT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Minoritetsinteresser 0 0 Resultat uten minoritetsinteresser Resultat pr. aksje 1,48 0,80 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER: Overført til/fra(-) annen egenkapital Utbytte

7 Balanse ya Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK Noter Eiendeler KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKEN UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, ,837 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter 1, 13, 14, Kredittkort 1, 13, 14, Nedbetalingslån 1, 13, 14, Nedskrivning på individuelle utlån 1, Nedskrivning på grupper av utlån 1, Sum netto utlån og fordringer på kunder OVERTATTE EIENDELER Overtatte eiendeler SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Utstedt av andre - Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler 1, Sum immaterielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og transportmidler 1, Sum varige driftsmidler Utbytte og konsernbidrag Andre eiendeler ANDRE EIENDELER FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER Opptjente ikke mottatte inntekter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

8 Balanse ya Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK Noter Gjeld og egenkapital INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 1, Sum innskudd fra og gjeld til kunder ANNEN GJELD Konsernbidrag og utbytte Betalbar skatt Annen gjeld 1, Sum annen gjeld AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER Utsatt skatt 1, Andre påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL Selskapskapital - aksjekapital 22, overkursfond 22, opsjonsprogram 22, 23, Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital 22, Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede forpliktelser Forpliktelser Oslo, 7. mars 2013 Styret i ya Holding ASA

9 Kontantstrømoppstilling ya Holding ASA Konsernet Alle beløp i NOK Kontantstrøm vedrørende driften Renteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Netto ut-/innbetalinger av utlån til kunder Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av andre verdipapirer Utbetalinger ved kjøp av immaterielle og varige driftsmidler Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktiviteter Kontantstrøm vedrørende finansieringsaktiviteter Utstedelse av aksjeopsjoner Emisjonskostnader Konsernbidrag/utbytte 0 0 Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Bundne midler på skattetrekkskonto utgjør TNOK for ya Bank AS og 480 TNOK for MetaTech AS pr

10 NOTER 1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER ya HOLDING ASA OG KONSERNET Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende krav som stilles i lover og forskrifter for bank i tillegg til god regnskapsskikk. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet forutsetter at ledelsen benytter beste estimat og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare kostnadsføres løpende. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Holding selskapet og datterselskaper hvor Holding selskapet direkte eller indirekte alene eller sammen med datterselskaper eier mer enn 50 prosent og/eller har bestemmende innflytelse på det aktuelle selskapets løpende drift. Det er også satt som vilkår at eierskapet betraktes av varig art. Ved kjøp av datterselskap i løpet av året konsolideres en forholdsmessig andel av resultatet fra det tidspunktet bestemmende innflytelse oppsto. Ved avhendelse av datterselskap medtas dette i konsolideringen frem til tidspunkt for avhendelse. Datterselskaper hvor aksjene utelukkende eies med sikte på senere avhendelse, konsolideres ikke. Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert i konsernregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etter oppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipper for de selskaper som inngår i konsernet, så fremt ikke annet er oppgitt og tilbørlig begrunnet, jfr RL 4-4. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser tas opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Den delen av kostpris som ikke kan henføres til spesifikke eiendeler eller merverdier på eiendeler blir ført som goodwill. Minoritetsinteresser beregnes av resultat etter skatt. Eiendeler og gjeld, samt alle resultatposter, er således vist inklusive minoritetens andel i konsernregnskapet. Oversikt over datterselskaper som inngår i konsernet finnes i egen note. Goodwill Alle virksomhetssammenslutninger innregnes etter oppkjøpsmetoden. Goodwill på investering i datterselskaper fremkommer som differansen mellom kostnaden ved oppkjøpet og virkelig verdi av identifiserte netto verdier i overtatte datterselskap. Goodwill regnskapsføres i balansen til anskaffelseskost fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill testes årlig for verdifall. Datterselskap i selskapsregnskap 100 % eide datterselskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, mens øvrige datterselskap vurderes til virkelig verdi i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet andel av opptjent resultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet. Utlån Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, etableringsgebyr og transaksjonsutgifter som provisjoner til låneagenter. Sammenligningstall for 2011 er omarbeidet i balanse og noter i henhold til endret prinsipp vedrørende balanseføring av provisjoner til låneagenter som en del av utlån til kunder i balansen. Prinsippendringen har ingen resultat- eller egenkapitaleffekt for årsregnskapet Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi. Sammenligningstall for 2011 er omarbeidet i resultat og noter i henhold til endret prinsipp vedrørende kostnadsføring av provisjoner til låneagenter som en reduksjon av renteinntekter og endret prinsipp vedrørende inntektsføring av etableringsgebyrer som en del av renteinntekter. Prinsippendringen har ingen resultat- eller egenkapitaleffekt for årsregnskapet Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. I resultatregnskapet består posten tap på utlån av endringer på konstaterte tap og endringer i nedskrivninger på lån. Tap på utlån er basert på en gjennomgang av konsernets utlånsportefølje etter Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriften regler for verdsettelse av engasjementer. Konsernet foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Misligholdte lån Lån eller kontokreditter der en låntaker er mer enn 75 dager forsinket med betaling av avdrag vurderes som misligholdt. Konstaterte tap Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører konsernet engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller konsernet på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler føres i balansen under egen post i tråd med årsregnskapsforskriften for bank. Slike eiendeler er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og realisasjonsverdi. Løpende verdiendringer bokføres som endring i tap over resultatregnskapet. Immaterielle eiendeler Konsernet har utviklet egen programvare for deler av bankdriften. Utviklingskostnader balanseføres og klassifiseres som immateriell eiendel i de tilfeller verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha en varig verdi. Den anslåtte levetiden for programvaren er utgangspunkt for den avskrivningstiden man benytter. Restverdien er beregnet og hensyntas i avskrivbart beløp. Løpende gjennom året samt ved årsslutt vurderes et eventuelt behov for nedskrivning som en konsekvens av at verdi på forventede økonomiske fordeler er lavere enn den balanseførte verdien. Varige driftsmidler Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har. I de tilfeller den virkelige verdi av ett varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien samt at denne verdiforringelsen ikke forventes å være forbigående, foretar konsernet nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet. Slike nedskrivninger fremkommer i resultatregnskapet under linje for Nedskrivninger og tap/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivning ikke lenger er tilstede. I ingen tilfeller kan reverseringen medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostpris Obligasjoner Finansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemt innløsningsdato hvor selskapet har intensjon om og evne til å holde investeringen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Obligasjoner er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Investeringer holdt til forfall regnskapsføres til amortisert kost.

11 NOTER Sertifikater og aksjer Sertifikater og aksjer klassifiseres som omløpsmidler, og bokførtes til laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er basert på observerbare markedsverdier. Utsatt skatt og utsatt skattefordel Utsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, NRSF om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen. Skattekostnad I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad. Ytterligere detaljer om skatt, se egen note. Pensjonskostnad og - forpliktelser Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Konsernet har en pensjonsforpliktelse i forbindelse med en førtidspensjonsavtale med administrerende direktør. Banken har også pensjonsforpliktelser overfør bankens ledergruppe som har en avtale om toppensjon. Forøvrig har konsernet ingen pensjonsforpliktelser da alle ansatte har pensjonsprogram basert på innskudd. Opsjoner og aksjeprogram for ansatte ya Holding ASA, morselskapet til ya Bank AS, har utstedet opsjoner på aksjer i ya Holding ASA for ledere og ansatte i ya Bank AS. Opsjonene er målt til virkelig verdi på utstedingsdato. Virkelig verdi på utstedingsdato blir kostnadsført på lineær basis over opsjonens løpetid. Virkelig verdi er målt ved bruk av Black-Scholes prismodell. Antatt løpetid brukt i modellen er justert basert på ledelsens beste estimat justert ut fra at opsjonen ikke kan omsettes, utøvelsesrestriksjoner og andre restriksjoner som pålegger opsjonen. Arbeidsgiveravgift på opsjoner kostnadsføres i resultatet over forventet opptjeningsperiode og er avsatt som gjeld i balansen. Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring Provisjoner, renteinntekter og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i konsernets balanse. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Etableringsgebyret overstiger ikke kostnadene forbundet med etablering av lån og tas derfor til inntekt i etableringsåret. Betalinger av operasjonelle leasingavtaler Leiebetaling under operasjonelle leieavtaler kostnadsføres i resultatet lineært over leieperioden. Valuta Kostnader og inntekter i utenlandsk valuta blir omregnet til norske kroner i regnskapet basert på faktisk oppnådd vekslingskurs på transaksjonstidspunket. Leverandørgjeld og andre forpliktelser Leverandørgjeld og andre forpliktelser regnskapsføres til kost. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer med opprinnelig forfall på tre måneder eller kortere. Kontantstrømmer fra driften er definert som løpende netto inn- og utbetalinger fra bankdriften, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten som konsernet driver. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg inngår kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler i denne delen av oppstillingen. Finansieringsaktiviteter inneholder kontantstrømmer fra øvrige verdipapirtransaksjoner, opptak og nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeld samt egenkapital. Kontantstrømoppstilling finnes i egen oppstilling i årsregnskapet. 2. SPESIFIKASJON AV NETTO PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER ya Holding ASA Konsernet INNTEKTER Provisjonsinntekt fra betalingsformidling Andre provisjonsinntekter fra banktjenester Sum KOSTNADER Provisjonskostnad fra betalingsformidling Andre provisjonskostnader fra banktjenester Sum SPESIFIKASJON AV INNTEKTER FRA EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPer ya Holding ASA Konsernet Utbytte fra MetaTech AS Konsernbidrag fra ya Bank AS Sum ya Holding eier 64,9 % av MetaTech AS og ya Bank eier de resterende 35,1 % av MetaTech AS. ya Holding eier 100 % av ya Bank AS

12 NOTER 4. LØNN, LÅN/SIKKERHETSSTILLELSER OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.M. Lønnskostnader Lønninger Pensjonskostnader Sosiale kostnader Sum Det var ved utgangen av 2012 sysselsatt 45,3 årsverk i konsernet. Boliglån til ansatte i ya Bank er gitt på ansattevilkår. Renten på ansattelån er lik Finansdepartementets normrente.. Variabel godtgjørelse Variabel godtgjørelse for ansatte i ya Bank er inndelt i overskuddsdeling og bonus. Overskuddsdelingen er generell for alle ansatte og kan utgjøre inntil 1,5 månedslønn. Grunnlaget for overskuddsdelingen i 2012 er det resultat banken oppnår utover et resultat før skatt på 40 MNOK. Bonus er fastsatt utfra oppnåelse av forhåndsdefinerte nøkkeltall og kan utgjøre maksimalt 3 månedslønner for medlemmer av bankens ledergruppe og inntil 1 månedslønn for bankens øvrige ansatte. Det er i 2012 avsatt 3,3 MNOK til overskuddsdeling og bonus for ansatte i ya Bank. Det foreligger ingen andre avtaler om variabel godtgjørelse. Styret i ya Bank har vedtatt retningslinjer for godtgjørelser i banken i tråd med forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner. De ansatte som inngår i ledergruppen får utbetalt sin bonus i henhold til bestemmelsene i forskriftens 4. Dette innebærer at halvparten av bonusen gis i form av betinget kapital som avspeiler bankens verdiutvikling, og utbetales jevnt fordelt over tre år. Styret benytter egnekapitalavkastningen til å avspeile bankens verdiutvikling. Opsjonsprogram Det er i 2011 kostnadsført 626 TNOK til opsjonsprogram i ya Holding for ansatte i ya Bank. Opsjonsordningen er redegjort for i note 24. Ytelser til ledende ansatte Administrerende direktør i ya Bank er styreleder i MetaTech AS og har i 2012 mottatt 150 TNOK i honorar for vervet som styreleder. Pensjonsforpliktelser overfor bankens ledergruppe og administrerende direktør er omtalt i pensjonsnoten. Variabel godtgjørelse Annen godtgjørelse Samlet godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelser Honorar Lønn Pensjon Ledende ansatte Administrerende direktør - Svein Lindbak Banksjef / COO - Rune Strande IT Direktør - Marit Solem CFO - Per Kristain Haug Markedsdirektør - Oddbjørn Berentsen tom Markedsdirektør - Narve Hansen fom Juridisk sjef / Advokat - Eivind Sverdrup Daglig leder MetaTech - Gert Ove Sagvang Sum Honorar Samlet godtgjørelse Honorar til styrende organer Styret Kontrollkomite Representantskap Valgkomite Generalforsamling Sum PENSJON ya Bank har en innskuddspensjonsavtale for alle ansatte hos DNB Livsforsikring ASA. Innskuddspensjonen har investeringsvalg og risikodekningene uførepensjon og innskuddsfritak ved uførhet. Risikodekningene tilknyttet innskuddspensjonen sikrer ansatte og deres etterlatte i tilfelle uførhet og død. Bedriften betaler hvert år et fastsatt innskudd for medlemmer av pensjonsordningen. Det faste innskuddet utgjør 5 % av lønn mellom 1 og 6 G, og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. Innskuddet plasseres på den ansattes pensjonskonto. Den ansatte forvalter selv sine midler. Ved pensjonsalder blir den oppsparte kapitalen utbetalt som alderspensjon. Pensjonsalder er 67 år, og utbetalingstiden er minimum ti år. Ansatte som har minst 20 % stilling og som har fylt 20 år er medlemmer av ordningen. Selskapet er pålagt å ha en obligatorisk tjenestepensjon etter lov, og denne ordningen oppfyller kravene i loven. Medlemmer av selskapets ledergruppe har avtale om en toppensjon fra fyllte 67 år og ti år fremover tilsvarende en månedlig utbetaling på 20 % av den månedslønnen som lederen hadde på pensjoneringstidspunktet. Det er i 2012 avsatt 537 TNOK til dekning av denne pensjonsforpliktelsen. Administrerende direktør, Svein Lindbak, har avtale om førtidspensjon som gjelder f.o.m t.o.m Årlig utbetaling av førtidspensjon skal utgjøre 50 % av lønn på fratredelsestidspunkt. Det er avsatt TNOK i 2012 til dekning av denne pensjonsforpliktelsen.

13 NOTER 6. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER Immaterielle eiendeler: ya Holding ASA Konsernet Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost pr Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi pr Gevinst/tap ved salg Varige driftsmidler: Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 0 Anskaffelseskost pr Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi pr Gevinst/tap ved salg Goodwill: Konsernets goodwill relaterer seg til investering i MetaTech Anskaffelseskost Tilgang 0 - Avgang 0 Anskaffelseskost pr Akk. av- og nedskrivning pr Årets av- og nedskrivning i resultatet Akk. av- og nedskrivning pr Balanseført verdi pr Gevinst/tap ved salg 0 Konsernet benytter følgende avskrivningssatser: Egenutviklet software og bankinfrastruktursoftware 12,50 % Fast inventar/innredninger 20,00 % Annet kjøpt EDB utstyr og innredning 33,33 % Goodwill 12,50 % 7. ANDRE DRIFTSKOSTNADER ya Holding ASA Konsernet Husleie og kostnader leide lokaler Medlemskontingent bankorg Kredittopplysninger Driftskostnader i MetaTech 1) Andre kostnader Sum andre driftskostnader Banken utbetalte 379 TNOK til revisor KPMG i 2012 inklusiv mva fordelt på 312 TNOK for lovpålagt revisjon og 67 TNOK for attestasjonstjenester. I 2011 var utbetaling til revisor 375 TNOK inklusiv mva fordelt på 313 TNOK for lovpålagt revisjon og 62 TNOK for attestasjonstjenester. 1) MetaTechs driftskostnader er i 2012 fordelt på konsernregnskapets øvrige kostnadsposter. Store enkelttransaksjoner: Det var ingen store enkelttransaksjoner i 2012.

14 NOTER 8. LEIEAVTALER Konsernet har ingen leasingavtaler vedrørende driftsmidler. Konsernet har leieavtaler tilknyttet bankens og MetaTechs lokaler: Husleie Leieavtalens utløp Fridtjof Nansens vei 19, 0309 Oslo Vestre Rosten 81, 7075 Tiller mnd. oppsigelse Vestre Kanalkai 24, 7010 Trondheim mnd. oppsigelse For begge lokalene i Trondheim har banken en løpende avtale med 6 måneders gjensidig oppsigelse. 9. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER I RESULTATREGNSKAPET Utlån Garantier Kostnadsførte konstaterte tap Nye individuelle nedskrivninger Sum nye individuelle nedskrivninger Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger Sum individuelle nedskrivinger Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap Endring i gruppenedskrivninger på utlån Sum tap på utlån, garantier Inntektsførte renter fra misligholdte engasjementer Datterselskaper Datterselskaper Organisasjonsnummer Forretningskontor Stemme-/eierandel Selskapets egenkapital Selskapets resultat Bokført verdi ya Bank AS Fridtjof Nansens vei ,0 % MetaTech AS Vestre Kanalkai 24 64,9 % Ingen av datterselskapene er børsnotert. ya Holding eier 64,9 % av MetaTech og ya Bank eier de resterende 35,1 % av MetaTech. 11. Skatt ya Holding ASA Konsernet Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller: ikke fradragsberettigede kostnader andre forskjeller Endring midlertidige forskjeller Endring fremførbart underskudd Grunnlag for betalbar skatt Betalbar skatt Skattekostnad Endring utsatt skatt Årets skattekostnad Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultatet før skatt 28 % skatt av resultat før skatt % av permanente forskjeller Beregnet skattekostnad Utsatt skatt Anleggsmidler Kurstap obligasjoner 0 0 Fremførbart underskudd Netto forskjeller etter utligning Balanseført utsatt skattefordel

15 NOTER 12. UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER ya Holding ASA Konsernet Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist: - Pareto Bank BN Bank Sandnes Sparebank Danske Bank Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist: Det er TNOK i bundne midler på skattetrekkskonto i DNB. Samtlige engasjementer med avtalt løpetid har en løpetid på inntil 12 mnd. 13. NÆRINGSFORDELTE UTLÅN OG GARANTIER, TAP, MISLIGHOLD OG TAPSAVSETNINGER Potensiell eksponering ved Misligholdte Øvrige tapsutsatte Nedskrivninger på Utlån Garantier f.eks. trekkfasiliteter engasjementer engasjementer utlån/garantier Personmarked Øvrige Sum UTLÅN fordelt på risiko Alle søknader om kreditt blir vurdert på basis av gitte kriterier i en egenutviklet scoremodell. Kunder som har for høy kredittrisiko blir avslått, og øvrige blir plassert i risikoklasser på basis av scoreverdi. Bankens prising av utlån gjenspeiler risikoen knyttet til engasjementet. Pantelån klassifiseres som lav risiko, mens kredittkortlån, kontokreditt og forbrukslån klassifiseres som høy risiko. For pantelån benytter banken sikkerhet for å redusere risiko. Sikkerheten kan f.eks. være i form av fysisk sikkerhet eller garantier. Fysisk sikkerhet kan f.eks. være bolig. Det tas hensyn til forhold som kan påvirke sikkerhetens verdi. Øvrige lån er usikrede. Fordeling på risikoklasse 2012 Risikoklasse Brutto utlån Friske lån* Ubenyttet kreditt Totalt Fordeling i % Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivning Forventet årlig tap Lav risiko % Middels risiko 0 % Høy risiko % Totalt % Fordeling på risikoklasse 2011 Risikoklasse Brutto utlån Friske lån* Lav risiko % Middels risiko Høy risiko % Totalt % *) Friske lån er lån som verken er klassifisert som misligholdt eller tapsutsatt. Ubenyttet kreditt Totalt Fordeling i % Individuelle nedskrivninger Gruppe nedskrivning Forventet årlig tap

16 NOTER 15. UTLÅN - MISLIGHOLD MV. Misligholdte engasjementer Misligholdte engasjement Tapsavsetninger Netto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjementer Tapsutsatte engasjementer Tapsavsetninger Netto tapsutsatte engasjementer Konstaterte tap Konstaterte tap utlån Konstaterte tap garantier Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Individuelle nedskrivninger Nedskrivning på grupper av utlån Gruppevise nedskrivninger /- Periodens endring Nedskrivning på grupper Sum individuell nedskrivning og gruppe nedskrivning på utlån Brutto utlån fordelt etter geografiske områder Nordland, Troms og Finnmark Oslo og Akershus Norge for øvrig Sum Norge Utland Konsernet klassifiserer lån som er 45 dager i restanse som misligholdte engasjement. Konsernet klassifiserer lån som er i restanse over 30 som tapsutsatt. 16. OVERTATTE EIENDELER Konsernet har i 2012 avhendet inngående portefølje av overtatte eiendeler til en verdi av TNOK. 17. OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Konsernet avhendet obligasjonsporteføljen i løpet av 2011 og eier pr ingen obligasjoner, sertifikater eller andre rentebærende papirer. Beholdningsendring gjennom året: Inngående balanse Tilgang og avgang Reklassifisering 0 Reversering av tidligere års nedskrivning 330 Utgående balanse 0 0

17 NOTER 18. AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING : Risikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Aksjer: Visa Inc. - C 100 % Andre 20 % SUM Aksjene er inndelt i risikogrupper etter retningslinjene som følger av kapitaldekningsforskriften. Aksjer utgjør 0,008 % av total balanseført verdi, og Visa Inc. er børsnotert. Antall aksjer i Visa Inc. er 192 stk. og antall andre aksjer er 15 stk : Risikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Aksjer: Visa Inc. - C 100 % Andre 20 % SUM ANDRE EIENDELER OG FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKter ya Holding ASA Konsernet Utbytte og konsernbidrag: - Utbytte fra MetaTech Konsernbidrag fra ya Bank Sum utbytte og konsernbidrag Øvrige eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke forfalte renter Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter RENTESATSER GJELDSPOSTER Tabellen under viser gjennomsnittlig rentesats for 2012 utregnet basert på rentekostnader dividert på gjennomsnittlig innskuddsvolum. Gjeldspost Gjennomsnittlig rentesats INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 3,4 % 3,2 % 21. ANNEN GJELD OG AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKtelser ya Holding ASA Konsernet Konsernbidrag og utbytte Betalbar skatt Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte ikke forfalte rentekostnader Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

18 NOTER 22. EGENKAPITAL Disponering av årsresultat: Årsresultat Annen egenkapital Utbytte (10 øre pr. aksje) ya Holding ASA Aksjekapital Overkursfond Egenkapital opsjoner Annen EK Minoritetsinteresser Sum Egenkapital pr Andre egenkapitalendringer 0 Opsjonsprogram Årets resultat Minoritetsinteresser 0 Avsatt utbytte Egenkapital pr Konsernet Aksjekapital Overkursfond Egenkapital opsjoner Annen EK Minoritetsinteresser Sum Egenkapital pr Andre egenkapitalendringer 0 Opsjonsprogram Årets resultat Minoritetsinteresser 0 Avsatt utbytte Egenkapital pr Antall aksjer i ya Holding er og antall aksjonærer er 124. De 20 største aksjonærene pr er følgende: Navn Antall aksjer Prosentandel KISTEFOS AS ,4 % LADEGAARD AS ,3 % OBOS FORRETNINGSBYGG ,1 % PACTUM AS ,9 % VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG ,2 % PURE CAPITAL AS ,6 % KROGSRUD INVEST AS ,5 % VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG ,0 % LINDBANK AS ,7 % SHELTER AS ,7 % HODNE HOLDING AS ,6 % EGD HOLDING AS ,5 % VELCON AS ,2 % BJELLAND TRADING AS ,2 % CINUS A/S ,8 % SIX SIS AG ,6 % LINDBAK GRUPPEN AS ,5 % HANASAND EINAR MIKAL ,4 % BELVEDERE AS ,3 % GEMSCO AS ,3 % Følgende poster eies av ledende ansatte og styremedlemmer pr : Navn Posisjon Antall aksjer Svein Lindbak (via Ladegaard AS) Adm. direktør Marit Lambrechts Styremedlem Jørgen Randers (via Lønnhaugen AS) Styreleder Petter Ek Jacobsen Styremedlem Tonje Solvang Styremedlem 5 800

19 NOTER 23. KAPITALDEKNING Finanstilsynets krav til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital minst skal utgjøre 10 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag for ya Bank, og 8 % for ya Holding. Beregningen viser at konsernet har en kapitaldekning som tilfredsstiller myndighetenes krav Kjernekapital Innbetalt aksjekapital Overkursfond Innskutt egenkapital - opsjonsprogram Annen egenkapital Goodwill og andre immaterielle eiendeler Sum kjernekapital Tilleggskapital Hybridkapital Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Sum tilleggskapital 0 0 Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Tellende ansvarlig kapital Kredittrisiko Institusjoner Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pantsikkerhet i boligeiendom Forfalte engasjementer Øvrige engasjementer Markedsrisiko Operasjonell risiko Beregningsgrunnlag Kjernekapitaldekning (%) 17,1 % 16,7 % Kapitaldekning (%) 17,1 % 16,7 %

20 NOTER 24. OPSJONSPROGRAM Aksjebasert avlønning ya Bank, som er 100 % eid av ya Holding AS, har i 2012 hatt en ordning for aksjebasert avlønning for alle ansatte. Opsjonsprogrammene, fra henholdsvis 2008 og 2011, innebærer en rettighet til å kjøpe en aksje i ya Holding til en forhåndsavtalt pris. Opsjoner er tildelt alle medarbeidere som er fast ansatt i minst 50 % stilling. Opsjonene er fordelt blant medarbeiderne etter følgende brøk: ledelsen 60 % og øvrige ansatte 40 %. Samlet kursgevinst fra opsjonsprogrammet kan ikke overstige fire ganger annen godtgjørelse i opsjonsperioden. Det ble tildelt opsjoner til nyansatte i 2012 under opsjonsprogrammet fra Tildeling i 2008 Tildeling i 2011 Type plan Egenkapitalbasert Tildelingsdato Antall opsjoner tildelt Kontraktstid på opsjonene 5 år 5 år Opptjeningskriterier Opsjoner opptjenes ni måneder etter tildeling Utløpsdato Virkelig verdi av tildelte opsjoner er kalkulert ved bruk av Black-Scholes-Merton opsjonsprisingsmodell. Input for modellen er følgende (vektet gjennomsnitt): Tildeling i 2008 Tildeling i 2011 Underliggende aksjer Utøvelsespris pr. aksje ved tildeling 12,00 12,00 Markedskurs pr. aksje ved tildeling 9,00 10,00 Forventet levetid utover opptjeningsdato 2,5 år 3 år/4 år Volatilitet 40 % 50 % Risikofri rente 4,87 % 2,9 % / 3,1 % Dividende - Estimert virkelig verdi per opsjon 1,18 3,38 Forventet volatilitet er bestemt på bakgrunn av historisk volatilitet for sammenlignbare selskap notert på Oslo Børs. Ettersom ya Holding har kort kurshistorikk er det benyttet retningslinjene i IFRS 2, B26, og som sammenlignbare selskap er det benyttet DNB og Storebrand. Det er kostnadsført 626 TNOK relatert til aksjebasert avlønning i Total aksjebasert lønnskostnad pr er TNOK. Aksjer Veid gjennomsnittlig innløsningskurs Aksjer Veid gjennomsnittlig innløsningskurs Utestående ved begynnelsen av perioden , ,20 Tildelt , ,00 Innløst 0 0 Terminert ,28 Forkastet ,98 0 Utgått 0 0 Utestående ved utgangen av perioden , ,71 Innløsningsbare opsjoner , ,20 Veid gjennomsnittlig virkelig verdi av opsjoner tildelt i perioden ,47 0 Det har ikke vært innløst opsjoner i perioden, og detaljer vedrørende utestående opsjoner per er gitt i tabellen under: Utestående opsjoner Innløsbare opsjoner Utestående Veid gjennomsnittlig Innløsbare Innløsningskurs opsjoner pr gjenstående levetid (år) Veid gjennomsnittlig innløsningskurs opsjoner pr Veid gjennomsnittlig innløsningskurs 10,00-15, ,21 12, ,48 15,00-20, ,31 17, ,40

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33

Innhold. ya Holding ASA og konsernet 1. ya Personforsikring AS 22. ya Bank AS 33 Årsrapport 2007 Innhold ya Holding ASA og konsernet 1 ya Personforsikring AS 22 ya Bank AS 33 Årsregnskap 2007 ya Holding ASA og konsernet Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Konsernet ya Bank og Forsikring

Detaljer

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014

KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Bærum 27.01.2015 KOMPLETT BANK ASA ÅRSBERETNING 2014 Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Hovedtall regnskap 2014

Hovedtall regnskap 2014 Hovedtall regnskap 2014 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og kredittprovisjoner 44,4 42,3 37,5 30,8 29,9 Netto driftsinntekter 13,9 10,3 7,0 5,7 4,8 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA Årsregnskap 2013 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2013 Verdibanken ASA Året 2013 2013 har vært et konsolideringsår for Verdibanken. Banken har hatt reduserte vekstrammer grunnet økte krav til ren kjernekapitaldekning.

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Odal Sparebank. Årsrapport 2013

Odal Sparebank. Årsrapport 2013 Resultat RESULTATREGNSKAP (i tusen kroner) Noter 2013 2012 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.121 1.534 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2011. 113. forretningsår Årsberetning og regnskap 2011 113. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vi har

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud

Enkelt og greit. Innhold. Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Kjerneverdier. Markedsposisjon. Markedstilbud Årsrapport 29 Innhold 3 Visjon, mål, posisjon og tilbud 4 Nøkkeltall 5 Viktige begivenheter 6 Ledelsen 7 Styret 8 Årsberetning 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling 19 Noter 37 Investorinformasjon

Detaljer

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur

Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2014 Årsberetning Blaker Sparebank er stolt sponsor av lokal idrett og kultur 2 INNHOLD Nøkkeltall 5 Generelt om året 2014 og utsikter for året 2015 6 Eierstyring og selskapsstyring 8 Driftsresultat 10

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Finans AS 6. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Finans 2012 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT FINANS AS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34

Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 Årsmelding 2012 Innhold: Styrets årsberetning side 3-8 Resultatregnskap, balanse og noter side 9-31 Revisors beretning side 32-33 Kontrollkomiteens beretning side 34 2 Styrets årsberetning 2012 Innledning

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer