: : E: A20 : Harald Nedrelid og Hege Egaas Røen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ": 200901085 : E: A20 : Harald Nedrelid og Hege Egaas Røen 20.04.2009 21.04.2009 28.04.2009"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : : E: A20 : Harald Nedrelid og Hege Egaas Røen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Formannskapet Bystyret /09 43/09 44/09 KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR SKOLENE I SANDNES I PERIODEN Tilbakeblikk Denne planen erstatter den forrige kompetanseutviklingsplanen for Sandnes-skolen, sak 54/05, som tok utgangspunkt i St.melding nr. 30 Kultur for læring og rundskriv F- 13/04 Kompetanse for utvikling Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen Planen viderefører noen av satsingsområdene i forrige plan, blant annet innenfor lesing, regning, IKT og tilpasset opplæring. Bakgrunn for saken Bystyret ba i sitt møte den 9. desember 2008 administrasjonen om å kartlegge behovet for å styrke lærernes kompetanse og å se på behovet for lokale bevilgninger for å gjennomføre et slikt løft. Denne saken ønsker å belyse dette temaet. Kompetanseutviklingsplanen bygger på statlige føringer og pålegg, samtidig som den tar utgangspunkt i lokalt forankrede mål, visjoner og ambisjoner. Staten gir tilskudd til kompetanseutvikling i grunnopplæringen i de årlige statsbudsjettene. Det er en forutsetning for utbetaling av statlig tilskudd til videreutdanning at skoleeier ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom politisk vedtatte planer. Planen skal omfatte en kompetanseutviklingsstrategi for perioden , og en plan for det enkelte budsjettår. Denne skal redegjør for konkrete kompetanseutviklingstiltak og skoleeiers egenfinansiering. Tiltakene skal bygge på en kartlegging og vurdering av kompetanseutviklingsbehovene i den enkelte skole i kommunen. Kompetanseutviklingsplanen er i hovedsak basert på følgende elementer: 1) Opplæringslovens Denne paragrafen stiller krav til at skoleeier sørger for riktig og nødvendig kompetanse i skolene. Det skal utvikles en strategi som sikrer nødvendig kompetanseutvikling, hvor formålet er å tilby et opplæringstilbud med god faglig og pedagogisk kvalitet, som holder følge med utviklingen i samfunnet. 2) Kompetanse for kvalitet Strategien Kompetanse for kvalitet erstatter Kompetanse for utvikling, som var den statlige kompetansesatsingen i perioden Kompetanse for kvalitet bygger på Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen. Formålet er å styrke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse gjennom en langsiktig, målrettet og landsdekkende gjennomføring av videreutdanning. Strategien skal bidra til å øke læreryrkets status og styrke tilliten til skolens kvalitet. Hovedsatsingsområdene er i første omgang basisfagene norsk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet og lesing på barnetrinnet. Side 1 av 9

2 Konkret gjøres dette ved at universiteter og høyskoler tilbyr videreutdanning i et omfang på opptil 60% studiepoeng i de utvalgte fagene. Dette gjøres for å bringe den faglige fordypningskompetansen blant alle lærerne i basisfagene opp på et minimumsnivå på 60 studiepoeng. Satsingen vil omfatte både de som ikke har fordypning i faget fra tidligere, de som har noe fordypning, samt de som eventuelt vil la videreutdanningen inngå i en master. Kompetanse for kvalitet skal ivareta sentrale elementer i Kunnskapsløftet som vurdering, tilpasset opplæring, bruk av IKT i faget og de grunnleggende ferdighetene, samtidig som den skal være praksisrettet. Satsingen er et samarbeidsprosjekt mellom KS, lærerorganisasjonene, universiteter og høyskoler og statlige utdanningsmyndigheter. Kommunen som skoleeier skal: - Forankre systemet for videreutdanning i egen organisasjon - Sikre sammenhengen mellom den statlige satsingen og egne satsingsområder - Kartlegge behovet for kompetanseutvikling hos det pedagogiske personalet, og på den enkelte skole i samarbeid med partene - I samarbeid med partene lage en helhetlig og rullerende plan for etter- og videreutdanning for pedagogisk personale og skolelederne der statlig finansierte tiltak inngår som en integrert del, og forankre planen politisk - Delta i satsingen på videreutdanning gjennom å dekke en andel av vikarutgifter og utgifter til reise, opphold, læremidler m.v og legge til rette for deltagelse. - Samarbeide med organisasjonene, tilbyderne og evt. andre kommuner/fylkeskommuner om kvalitet, relevans, tilretteleggig og tilpasning av tilbudene om videreutdanning - Foreta nødvendige evalueringer av gjennomføringen av lokale planer i samarbeid med partene. 3) Kompetansekartlegging Som nevnt over forutsetter strategien Kompetanse for kvalitet en jevnlig kartlegging av kompetansen i skolen fra skoleeiers side. Kommunaldirektøren har allerede foretatt en kompetansekartlegging av den formelle kompetansen i basisfagene i ungdomsskolen, med tanke på å sette inn mest mulig målrette kompetanseutviklingstiltak. Denne kartleggingen dokumenterer at ungdomsskolene i Sandnes tilfredsstiller det kommende kravet om minimum 60 studiepoeng i større grad innenfor engelskfaget, mens det er mer variasjon i den formelle kompetansen i norsk og matematikk. Kompetansekartlegging i ungdomsskolen: Side 2 av 9

3 Tilsvarende kompetansekartlegging vil bli foretatt av skolelederne i Sandnes skolene i løpet av I denne forbindelse arbeides det med å utvikle og legge til rette for en lokalt tilpasset skolelederutdanning i tråd med statlige føringer om opprettelse av egen skolelederutdanning for rektor i Stortingsmelding nr. 31- Kvalitet i skolen. 4) Politiske vedtatte utviklingsmål for skolen i Sandnes Politikerne i Sandnes kommune vedtok i 2007 følgende 5 utviklingsmål for Sandnesskolen i perioden : I Sandnes-skolene: 1) Opplever alle elever mestring 2) Er elevenes resultater i de fem grunnleggende ferdighetene blant de beste i landet. 3) Har vi dyktige og inspirerende ansatte med høy kompetanse på sine nivå. 4) Har vi gode relasjoner til våre samarbeidspartnere 5) Er det et godt fysisk og psykososialt miljø Det er påvist en klar sammenheng mellom høy faglig og pedagogisk kompetanse og læringsresultater. Det er en forutsetning å øke lærernes faglige kompetanse for å kunne nå de tre første utviklingsmålene, som Sandnes-skolene har satt seg. Samtidig er gode relasjoner til skolenes samarbeidspartnere, og et godt fysisk og psykososialt miljø, vesentlige premisser for å lykkes med de tre første målene. Et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø er en forutsetning for at elevene skal oppleve mestring, slik at de kan utvikle seg faglig og sosialt. Dette er også en forutsetning for at lærerne skal trives, og kunne formidle kunnskap til elevene. 5) Sandnes kommune sin visjon: I sentrum for fremtiden - Romslig, modig og sunn Sandnes kommune har en uttrykt målsetting om å være i sentrum for fremtiden, og dermed fremstå som en attraktiv by å bo i. Opprettelse av innovative og fremtidsrettede arbeidsplasser forutsetter en kompetent, og høyt utdannet befolkning. Grunnlaget for dette legges i grunnskolen. Kommunaldirektøren ønsker med denne planen å ta kommunens visjon på alvor. Det er derfor ønskelig med en bred og offensiv satsing på kompetanseutvikling i skolene i Sandnes kommune. Skolene skal være med på å legge grunnlaget for utvikling av fremtidsrettede og bærekraftige arbeidsplasser, og dermed bidra til å sikre et fremtidig stabilt økonomisk grunnlag for kommunen. 6) Sikre gode og attraktive skoler som rekrutterer dyktige og kompetente medarbeidere Sikre kompetansedeling og erfaringsutveksling Skolene i Sandnes vil i løpet av de nærmeste årene oppleve en betydelig utskifting av lærere. Rektorene ved flere av skolene melder at mange av disse har en sterkere faglig fordypning enn mange yngre lærere. I denne prosessen er det viktig å opprettholde og styrke det faglige nivået i Sandnes-skolene. Dette må skje gjennom videreutdanning, kompetansedeling og erfaringsutveksling mellom skolene i kommunen. Samtidig er det i dag lærermangel i Norge, noe som fører til en sterk konkurranse mellom kommunene for å tiltrekke seg denne yrkesgruppen. Kommunaldirektøren ønsker med denne kompetansestrategien å tiltrekke seg dyktige lærere ved å synliggjøre at skolen i Sandnes satser på videreutdanning og kompetanseutvikling. Side 3 av 9

4 7) Tilpasset opplæring I denne planperioden vil det foretas en gjennomgang og evaluering av systemet for tilpasset opplæring og spesialundervisning i skolene i Sandnes. Dette gjøres med tanke på å avklare om dagens system er det som gir best og mest hensiktsmessig utnytting av ressurser, samtidig som det sikrer elevenes rettigheter. Denne endringsprosessen vil kreve ulike kompetanse hevingstiltak, både på skoleeier, skoleleder og lærer nivå. Utvikling av Altona som ressurssenter vil være med på å bidra til kompetanseheving innenfor området tilpasset opplæring. Sandnes er gradvis i ferd med å bli en flernasjonal by, med mange minoritetsspråklige innbyggere. 19 % av alle 4-åringer i Sandnes i dag er minoritetsspråklige. Det finnes også skoler i kommunen hvor andelen minoritetsspråklige i enkelte klasser nærmer seg 50 %. Dette gir skolene nye utfordringer. Kommunaldirektøren ønsker derfor å utvikle Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) til et ressurssenter, som kan bistå skolene i kartlegging og opplæring av disse elevene. Ulike kompetanseutviklingstiltak er en forutsetning for at dette skal lykkes. Strategi: Med bakgrunn i situasjonsanalysen over har kommunaldirektøren utarbeidet et forslag til en firedelt strategi for skole- og kompetanseutvikling i Sandnes kommune for perioden med følgende fokusområder: 1) Lederutdannelse for rektorer 2) Videreutdanning av lærere 3) Etterutdanning for lærere 4) Etterutdanning av annet personell ved skolene 1) Lederutdannelse for rektorer I Stortingsmelding nr. 31 Kvalitet i skolen, varslet Kunnskapsdepartementet at det skal opprettes en skolelederutdannelse for nytilsatte rektorer og andre rektorer som mangler slik utdanning. Dermed blir det et statlig pålegg å utdanne våre skoleledere. Utdanningsdirektoratet har på oppdrag av Kunnskapsdepartementet definert krav og forventninger til skoleledere, og på bakgrunn av dette skal utvalgte universitet og høyskoler utviklet et utdanningstilbud til skoleledere. Etter planen skal dette være en realitet fra høsten Med bakgrunn i dette har kommunaldirektøren startet opp et arbeid for å utarbeide en lokalt tilpasset mastergrad i skoleledelse for rektorene i Sandnes kommune i samarbeid med universitetene i Tromsø og Stavanger. I tillegg til de statlige føringene som er knyttet til denne utdanningen, ønsker kommunaldirektøren å få et lokalt tilsnitt på den praktiske delen av mastergraden. Kunnskapen som rektorene blant annet tilegner seg i kommunens lederskole kan inngå som en del av videreutdanningen. Kommunaldirektøren ønsker også å inkludere en modul knyttet til aksjonslæring i denne masteren, for å videreføre den kompetanseutviklingen knyttet til dette feltet som mange av skolelederne i kommunen har tatt del i siden slutten av Intensjonen er å komme i gang med et slikt mastergradsprogram høsten Skolelederne i Sandnes vil også bruke kommunens lederskole og Okarinasamlingene som viktige supplement. Kommunaldirektøren vil også arbeide aktivt med å legge til rette for nettverksarenaer for kompetansedeling og erfaringsutveksling. Formål: - Sikre oppfylling av nasjonale krav til skoleledere - Gjøre skolen i Sandnes til en attraktiv arbeidsplass og dermed tiltrekke seg dyktige skoleledere - Sikre høy kompetanse og kvalitet i skolene i Sandnes Side 4 av 9

5 2) Videreutdanning av lærere Denne vinteren har regjeringen lagt frem Stortingsmelding nr. 11 Læreren - rollen og utdanningen. Den redegjør for den nye lærerutdanningen som vil tre i kraft fra høsten I dette dokumentet ser regjeringen for seg en todeling av lærerutdanningen med utdanning av lærere for 1-7 trinn og 5-10.trinn, med et sterkere fokus på faglig fordypning. Som en konsekvens av dette foreslår regjeringen en skjerping av kravene til formell kompetanse i undervisningsfagene. På ungdomsskolen vil bli stilt krav til minimum 60 studiepoengs undervisningskompetanse i de fagene læreren underviser i. Fra 1. august, 2008 har dette vært et krav i basisfagene engelsk, matematikk og norsk. På barnetrinnet vil det bli krevd minimum 30 studiepoeng i tre fag og 60 studiepoeng i ett fag for å kunne undervise. Dette foreslås på bakgrunn av internasjonale undersøkelser som viser at norske elever har dårligere faglige kunnskaper enn ønskelig, og med utgangspunkt i at det er konstatert en klar sammenheng mellom gode faglige resultater og høy faglig fordypning og kompetanse hos lærerne. Stortingsmelding nr 11 vektlegger også viktigheten av veiledning av nye lærere, og staten ønsker i årene fremover å rette fokus på veiledning av nyutdannede. I tråd med den økte satsingen på faglig fordypning i skoleverket, har Regjeringen denne vinteren også lansert videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet. Dette tiltaket er lansert for å heve den faglige fordypningskompetansen blant ferdig utdannede lærere innen basisfagene engelsk, norsk/lesing og matematikk. Tiltaket har i denne omgang hovedfokus på ungdomsskolen. Det er også satt av midler til videreutdanning innen leseopplæring på barneskoletrinnet, og det åpnes også opp for noe videreutdanning innen lokale behov. Satsingen er ment å være langsiktig, og å strekke seg utover perioden Staten har satt av totalt 117 millioner til Kompetanse for Kvalitet i inneværende år, et beløp som skal økes til 312 millioner når ordningen er oppe og går. Av disse 117 millionene er det satt av 80 millioner til å dekke skoleeiers vikarutgifter. For kommunene i Rogaland er det opprettet totalt 135 studieplasser og fylket er tildelt 7,34 millioner til dekking av vikarutgifter i forbindelse med videreutdanningen. Studieplassene vil bli tildelt av Fylkesmannen, og det er signalisert at skoler og skoleeiere med lav faglig fordypningskompetanse blant lærerne vil bli prioritert. I henhold til avtale mellom KS, staten og lærerorganisasjonene skal videreutdanningen for lærere finansieres ved et spleiselag mellom stat, kommuner og den enkelte lærer. Staten dekker 40% av lønnskostnaden til læreren, kommunen dekker 40% av lønnskostnaden. Læreren avgjør selv om han eller hun vil jobbe 20%, eller studere med 80% lønn. Det er en forutsetning at den enkelte kommune stiller med sin andel av midlene for at de statlige midlene skal bli utløst. Tilsagn om dette må foreligge innen 1. mai, som er søknadsfrist for studieplasser og vikarmidler gjennom denne ordningen. Kommunaldirektøren ser på Kompetanse for kvalitet som et viktig og positivt redskap for å øke kompetansen blant lærerne i Sandnes-skolene. Dette med tanke på å oppfylle skolens egne utviklingsmål, og for å tilfredsstille de kompetansekravene som vil bli stilt til lærerne i årene fremover. Kommunaldirektøren ønsker derfor å satse aktivt på denne strategien i perioden Intensjonen er å bruke Kompetanse for kvalitet som den primære videreutdanningsstrategien i dette tidsrommet. Samtidig ønsker kommunaldirektøren å legge til rette for et videreutdanningstilbud innenfor de vedtatte satsingsområdene, også utenom skolens ordinære arbeidstid og da primært i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Kandidater til videreutdanning vil bli innstilt av rektor på den enkelte skole, med utgangspunkt i skolens og skoleeiers helhetlige behov. Plangruppen Kompetanse for kvalitet med deltagere fra fagorganisasjonene, kommunaldirektøren og rektorene vil deretter foreta den endelige utvelgelsen. Dette vil skje med utgangspunkt i statlige og lokale føringer Side 5 av 9

6 Etter en helhetsvurdering har Kommunaldirektøren har, valgt å satse på de områdene hvor det er størst gap mellom ønskede resultater og faglig kompetanse, og oppnådde resultater og faglig dokumentert kompetanse. Det er derfor besluttet at skolene i Sandnes, i den kommende fireårsperioden, skal satse på videreutdanning primært innen norsk/lesing og matematikk. På grunn av aldersammensetningen blant dagens rådgivere i ungdomsskolen, hvor flere rådgivere nærmer seg pensjonsalderen, er det også sannsynlig at det i den kommende planperioden vil være aktuelt å satse på videreutdanning for utvalgte lærere ved enkelte ungdomsskoler. Beslutningen om å satse på disse fagområdene er tatt på bakgrunn av årets leder- og utviklingssamtaler med skolene, samtaler med de tillitsvalgte, resultater på ulike kartleggingsprøver og nasjonale prøver samt kompetansekartleggingen som er gjennomført blant ungdomsskolelærerne i Sandnes-skolene i basisfagene engelsk, norsk og matematikk. Vedtaket er i tråd med utviklingsmålene som er satt for skolen i Sandnes i perioden , hvor det er et sterkt fokus på utvikling og styrking av de grunnleggende ferdigheter hos elevene. I tråd med de nye statlige føringene i stortingsmelding nr. 11 Læreren rollen og utdanningen ønsker også Kommunaldirektøren å legge til rette for en positiv integrering av nyutdannede lærere i Sandnes-skolene. Det er derfor vedtatt at alle ansatte med mindre enn ett års erfaring i skolen fra høsten av, vil få tilbud om lokal veiledning av en erfaren lærer på den enkelte skole. Disse lokale veilederne vil få tilbud om å delta på et kurs på 10 studiepoeng i praktisk veiledning ved Universitetet i Stavanger. Formål: - Sikre oppfylling av nasjonale krav til faglig fordypning blant lærerne i Sandnesskolene - Gjøre skolen i Sandnes til en attraktiv arbeidsplass og dermed trekke til seg kompetente medarbeidere - Sikre høy kompetanse og kvalitet i skolene i Sandnes 3) Etterutdanning for lærere: Etterutdanningssatsingen i denne perioden vil ta sitt utgangspunkt i de fem utviklingsmålene for Sandnes-skolene og statlige føringer. I 2009 har staten plukket ut fem satsingsområder for etterutdanningen. Det er: - Leseopplæring - Regneopplæring - Rådgiving - Elevvurdering - Bruk av IKT i skolen. Disse satsingsområdene er i samsvar med de nye fokusområdene både innenfor lærerutdanningen og Kompetanse for Kvalitet og det er naturlig å anta at disse områdene også vil ha fokus i årene fremover. Samtidig er dette satsingsområder som samsvarer godt med utviklingsmålene til skolen i Sandnes. Kommunaldirektøren ønsker i perioden primært å satse på følgende etterutdanningstiltak: 1) Lesing 2) Regning 3) IKT i alle fag 4) Elevvurdering 5) Tilpasset opplæring 6) Fysisk og psykososialt miljø De to sistnevnte satsingsområdene er kartlagte lokale behov i kommunen. Side 6 av 9

7 4) Etterutdanning for annet personell ved skolene Skolene i Sandnes i dag er avhengige av assistenter for å få utført sine oppgaver. Disse utfører ofte en viktig oppgave i skolen, spesielt i forhold til elever med spesielle behov. Kommunaldirektøren ønsker å ta dette på alvor, og ser derfor for seg ulike etterutdanningstiltak for assistenter for å kvalifisere dem enda bedre til det viktige arbeidet de utfører. På sikt er målet at skolene i Sandnes kun skal bestå av fagutdannet personale. Det stilles i dag større og større krav til kompetanse hos de merkantilt ansatte på skolene. Det vil derfor også være nødvendig å prioritere målrettede kompetansehevingstiltak til denne gruppen. Praktisk gjennomføring på overordnet nivå I alle prioriteringer skal det være skolenes behov for kompetanseoppbygging som skal være styrende for hvilke tiltak som iverksettes, og ikke den enkelte lærers individuelle ønsker. Pålagt deltakelse i prioriterte kompetanseutviklingstiltak skal skje uten kostnader for den enkelte. Dersom ansatte etter eget ønske deltar på kurs i tillegg til de prioriterte deltakerne, kan det gjøres avtale med rektor om hel eller delvis kostnadsdekning. Sandnes kommune vil tilby ulike etterutdanningstilbud fra universitet og høgskoler til skoler, lærere og andre ansatte ved skolene. Prioriteringer i gjennomføringsfasen vil bli fortløpende drøftet med rektor-au og de tillitsvalgte. Plangruppen Kompetanse for kvalitet, sammensatt av skoleledere og tillitsvalgte, vil få ansvar for å rullere planen hvert år. 7. Økonomi og finansiering Den totale kostnadsrammen for kompetanseutviklingsplanen i Sandnes kommune er beregnet til 6, 2 millioner kroner i Dette beløpet er estimert til å øke til 10,2 millioner kroner årlig i perioden (økningen er først og fremst konsekvens av helårseffekten av satsingen på videreutdanning for lærere). Beløpet for 2009 er fordelt på følgende vis: Forventet statlige tilskudd totalt 2,7 millioner: - 1 million kroner til videreutdanning av lærere - 1,7 millioner kroner til etterutdanning Det forutsettes at skoleeier ivaretar sitt ansvar for kompetanseutvikling gjennom vedtatte planer før statlig tilskudd utbetales. Det stilles også krav om rapportering til Fylkesmannen. Kommunale midler (totalt 3,5 millioner) kroner til skolelederutdanning - 1 million kroner til videreutdanning av lærere - 2 millioner kroner til etterutdanning av pedagogisk personale og annet personale i skolene. De kommunale midlene til videreutdanning knyttet til Kompetanse for kvalitet ligger ikke inne i årets skolebudsjett. Dette skyldes at informasjonen om dette tiltaket kom for sent til at dette kom med i behandlingen av budsjettet for Kommunaldirektøren vil derfor be om at mulighetene for nødvendig ekstrabevilgning blir vurdert i 1. perioderapport. Side 7 av 9

8 Budsjett 2009 Skolelederutdanning Videreutdanning Etterutdanning lærere Kommunale tilskudd Statlige tilskudd Totale bevilgninger Bevilgningene til skolelederutdanningen er basert på estimater oppgitt av Universitet i Tromsø og er satt noe høyere det første året pga oppstartkostnader. - Kostnader knyttet til videreutdanning er knyttet til deltagelse i Kompetanse for kvalitet og er basert på erfaringer fra tidligere års tildelinger fra lignende statlige ordninger - De statlige etterutdanningsmidlene er også basert på erfaringer fra tidligere års fordeling Årlig budsjett for perioden Skolelederutdanning Videreutdanning Etterutdanning lærere Kommunale tilskudd Statlige tilskudd Totale bevilgninger Bevilgningene til skolelederutdanningen er basert på estimater oppgitt av Universitet i Tromsø. - De statlige midlene til skolelederutdannelse er basert på tidligere års erfaring med fordeling av midler fra denne type ordninger og tar sitt utgangspunkt i skissert økonomisk ramme i stortingsmelding nr 31 Kvalitet i skolen. - Økningene til videreutdanning for lærerne er knyttet til Kompetanse for kvalitet hvor det er annonsert en tredobling av rammen for dette tiltaket fra 2010 Følgende prinsipper for disponering av midler til kompetanseutvikling legges til grunn: Nasjonale og kommunale planer, føringer og mål ligger til grunn for bruk av midlene. Kommunalsjefen disponerer en sum til sentrale tiltak både innenfor videre- og etterutdanningstiltak. En årlig flat sum tildeles skolene, med utgangspunkt i skolenes elevtall til etterutdanning innenfor den enkelte skoles satsingsområder. Den enkelte skole utarbeider mål for kompetanseutviklingen og måloppnåelse evalueres på årlig basis av kommunaldirektøren. Rådmannens vurdering og konklusjon: Kvaliteten i opplæringstilbudet er avgjørende for barn og unges fremtid, og for utviklingen og videreføringen av dagens velferdsordninger. Av alle ressurser er lærernes kompetanse den faktoren som påvirker elevenes prestasjoner mest. Kompetanseutvikling er av svært stor betydning for å kunne legge til rette for opplæring for kunnskap, mangfold og likeverd i tråd med samfunnets utfordringer. Sandnes kommune har også satt seg ambisiøse utviklingsmål for skolene i Sandnes og kompetanseutvikling er en vesentlig forutsetning for å lykkes med å nå disse målene. Budsjettrammen for skolene gir ikke handlingsrom for finansiering av vikarutgifter til lærere som tar videreutdanning, slik avtalen mellom KS, staten og lærerorganisasjonene forutsetter for utløsning av statlige tilskudd til dette formålet. Det er viktig at denne ordningen blir tilgjengelig også for lærere i Sandnes-skolene, både for at vi skal kunne nå de overordnede målene og for at vi skal være attraktive som arbeidsgivere. Rådmannen vil derfor vurdere mulighetene for tilleggsbevilgning i 1. perioderapport. Side 8 av 9

9 Forslag til VEDTAK: 1. Kompetanseutviklingsstrategi for skolene i Sandnes i perioden godkjennes. 2. Finansieringsplanen godkjennes slik den fremkommer i punkt Behov for ekstrabevilgning på 1 million kroner til kommunens andel av vikarutgifter ved videreutdanningstiltak for lærere søkes innarbeidet i 1. perioderapport. RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes Rådmann Kari Bente Daae Kommunaldirektør oppvekst skole Side 9 av 9

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning Strategidokument 2012-2015 Kunnskapsdepartementet 2011 1 Innhold Kompetanse for bedre resultater... 3 En bred strategi for kompetanseutvikling...

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830

Saksframlegg. UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Saksframlegg UTTALELSE OM STATENS KOMPETANSESTRATEGI FOR GRUNNSKOLEN Arkivsaksnr.: 08/40830 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar å oversende følgende innspill til regjeringen: Kompetanse for utvikling.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere. Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Til skoleeiere Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Statlige utdanningsmyndigheter, arbeidstakerorganisasjonene, KS og universiteter

Detaljer

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011.

Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring i skolen. Hva gjør kommunen for å følge opp rektor og skolene? Presentasjon til skolering av SU-medlemmer 19. oktober 2011. Kvalitetssikring og kvalitetsoppfølging Bakgrunn for systemet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803 Saksframlegg PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN 2010 Arkivsaksnr.: 10/18803 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter de prioriteringer som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum

Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Kompetanseplan 2009-2012 Kompetanse for kvalitet Strategi for kompetanseheving i grunnskole og voksenopplæring i Sørum Utarbeidet av Grunnskoleseksjonen 1 Innledning Kompetanseheving er en nødvendig forutsetning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Midlertidig utgave Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning av lærere Midlertidig utgave Kompetanse gir resultater

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: Tid: 08:00 DØNNA KOMMUNE Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALG Møtested: Dønnamann Møtedato: 09.06.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Antall deltakere og bruk av midler Etterutdanning 222 510 deltakere Videreutdanning 5016 deltakere Rapportert 742 mill kroner 356 mill. 56 mill. 333 mill. Etterutdanning til lærere og rådgivere Etterutdanning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Befaring: Tilbygg Lensvik barnehage Oppmøte Agdenes rådhus kl. 09.00. SAKSLISTE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.04.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag

Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Mål 4 pedagoger skal få bedre kompetanse i realfag Det fjerde målet i strategien er at barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres. ARTIKKEL SIST ENDRET: 28.03.2017 Realfagsstrategien

Detaljer

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011

Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 Kompetanseplan for kvalitet i Lillehammerskolen 2010 2011 med utgangspunkt i Strategiplanen for Lillehammerskolen 2008 2012 1 INNLEDNING BAKGRUNN Kompetanseplan for Lillehammerskolen 2009 2012 er en revidert

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Strategi. Kompetanse for kvalitet

Strategi. Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet 10 Bård Vegar Solhjell Kunnskapsminister Gro Elisabeth Paulsen Leder, Norsk Lektorlag Solveig Hvidsten Dahl Norsk Skolelederforbund Helga Hjetland Leder, Utdanningsforbundet

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen

Plan for kompetanseutvikling For personalet i Nessetskolen Plan for kompetanseutvikling 2017-20 For personalet i Nessetskolen 1 Vedtatt i Utvalg for oppvekst og kultur 8-mars 2017, sak PS 4/17 Innhold 1. VISJON OG MÅL 3 2. BAKGRUNN 3 3. KURS- OG PLANLEGGINGSDAGER

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2016-17 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/09 09/70 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 12.08.2009.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 7. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 21/09 09/70 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 12.08.2009. RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtested: AKA ARENA OPPMØTE SENEST KL 16:45 PÅ PARKERINGEN BAK DET NYE TRIBUNEANLEGGET Møtedato: 07.10.2009 Tid: KL. 17:00

Detaljer

7 Økonomiske og administrative konsekvenser

7 Økonomiske og administrative konsekvenser Innhold 7 ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 1 7.1 Generelt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av utdanning 2 7.2 Revisjon av læreplaner for fag 2 7.2.1 Videreutvikling og endringer i læreplaner

Detaljer

NYE UTVIKLINGS- OG RESULTATMÅL FOR SANDNES-SKOLEN

NYE UTVIKLINGS- OG RESULTATMÅL FOR SANDNES-SKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001108 : E: 030 A20 &34 : Harald Nedrelid Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 10.09.2012 Bystyret 23.10.2012

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

Saksframlegg. ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I TRONDHEIMSSKOLEN 2011 Arkivsaksnr.: 11/12361

Saksframlegg. ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I TRONDHEIMSSKOLEN 2011 Arkivsaksnr.: 11/12361 Saksframlegg ETTER- OG VIDEREUTDANNING AV LÆRERE I TRONDHEIMSSKOLEN 2011 Arkivsaksnr.: 11/12361 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet vedtar å omdisponere 2

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik.

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. 04.02.16 Bergen/Flesland Fører det vi gjør til økt læring

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing

Invitasjon til deltakelse i barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk om barnehage-, skolemiljø og mobbing Alle kommuner i Nordland Alle friskoler i Nordland Saksb.: Arne Sandnes Larsen e-post: fmnoala@fylkesmannen.no Tlf: 75531589 Vår ref: 2016/6686 Deres ref: Vår dato: 20.09.2016 Deres dato: Arkivkode: Invitasjon

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201103118 : E: A20 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 20.06.2011 52/11 SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Byrådssak 1407 /13 Høringsuttalelse til forslag til forskriftsendringer krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. LIGA ESARK-03-201300286-56 Hva saken gjelder: Det foreligger brev datert 14.6.2013

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10

Melding til utvalg for kultur og oppvekst /10 SANDNES KOMMUNE RÅDMANNEN Melding til utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 28/10 Arkivsak : Arkivkode : Saksbehandler : Hege Egaas Røen MOBBING I SANDNESSKOLEN Utvalgte skoler i Sandnes ble høsten 2009,

Detaljer

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole

Lærernes Yrkesorganisasjon. Politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon Politikkdokument om skole Vedtatt av Lærernes Yrkesorganisasjons sentralstyre 16 juli 2016 Lærernes Yrkesorganisasjon `s politikkdokument om skole Lærernes Yrkesorganisasjon

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN HØST Arkivsaksnr.: 09/22807

Saksframlegg. PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN HØST Arkivsaksnr.: 09/22807 Saksframlegg PROGRAM FOR KVALITETSUTVIKLING I TRONDHEIMSSKOLEN HØST 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/22807 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: 1. Formannskapet støtter de prioriteringer

Detaljer

: 200800303 : E: A20 &23 : Anne Olivia Andersen

: 200800303 : E: A20 &23 : Anne Olivia Andersen SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800303 : E: A20 &23 : Anne Olivia Andersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 30/08 KULTUR

Detaljer

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen

Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Analyseverktøy for status for språk, lesing og/eller skriving i kommunen Navn på kommune: Ørland kommune Innledning Språkkommuner er en del av Språkløyper, den nye nasjonale strategien språk, lesing og

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 7 Saksbeh.: Berit Aarnes, 35 58 62 32 Vår dato 05.12.2014 Deres dato «REFDATO» Vår ref. 2014/1232 Deres ref. «REF» Til kommunene i Telemark v/skolefaglig ansvarlig Til private skoler i Telemark Invitasjon

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning i matematikk

Detaljer

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet. Dato: 29. juni 2010 Byrådssak 1279/10 Byrådet Kompetanse for utvikling - tiltaksplan for 2010/2011 LAAA SARK-2237-200900363-105 Hva saken gjelder: Kompetanseutvikling i grunnopplæringen styres av Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Nye kompetansekrav for lærere. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår. Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 430 Arkivsaksnr: 2016/1922-1 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Nye kompetansekrav for lærere Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad

Implementering av Kunnskapsløftet i. Kvam herad Implementering av Kunnskapsløftet i IMTECs mandat Sentrale endringer i Kunnskapsløftet Prioriterte områder i Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseopplæring i grunnopplæringen (UFD). Krav til

Detaljer

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2

Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 Informasjon om deltakelse i Inkluderende barnehage-og skolemiljøbarnehage-og skolebasert kompetanseutvikling med lærende nettverk, pulje 2 1. Innledning Direktoratet har, på bakgrunn av bl.a. Meld.St.19

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 12.05.17 Kultur for læring i Hedmark Kultur for læring en felles satsing for god læring i Hedmark Alle kommunene Fylkesmannen Fagforeningene NHO & KS Foreldreutvalget

Detaljer

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv.

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag mv. Endring i opplæringsloven - 10-2 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i 2012, og trådte i kraft 1. januar 2014. Endringer i forskrift til opplæringsloven

Detaljer

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m.,

Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Kunnskapsdepartementet Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov - Kompetanseregler m.m., Det vises til utsendte Høring - forslag til endringer i opplæringslov og privatskolelov

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 6/11 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE Sak 6/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 6/11 Sakstittel: Arkivsaknr: 11/1267 Saksbehandler: K-kode: 144 KOMPETANSEPLAN FOR GRUNNSKOLE OG VOKSENOPPLÆRING I SØRUM KOMMUNE

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Hva er rektorutdanningen? Hvem kan søke?

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Hva er rektorutdanningen? Hvem kan søke? Ofte stilte spørsmål ARTIKKEL SIST ENDRET: 27.04.2016 Innhold Hva er rektorutdanningen? Hvem kan søke? Jeg er leder på en privat skole, kan jeg søke? Hvordan søker jeg og når er søknadsfristen? Hva koster

Detaljer

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede?

Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Kunnskapsløftet. For hvem? Barnehage, grunnskole og videregående skole for synshemmede? Innledning/Dronning Sonjas skolepris Kunnskapsløftet Kunnskapsløftet og synshemmede St.melding nr. 16 (2006-2007)

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 5 Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf: 23 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 10.03.2014 Deres dato: Vår referanse: Deres referanse: Til alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Saksbehandler: Trude Saltvedt Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/6419 Deres referanse: Alle fylkesmannsembeter v/utdanningsdirektøren Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen

Detaljer

PERSONALE I GRUNNSKOLEN

PERSONALE I GRUNNSKOLEN PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 2015 MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN Visjon: Livskvalitet og vekst side 1 av 6 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak for

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /2010

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /2010 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000830 : E: A16 &58 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 08.11.2010 65/2010 RETTING AV

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Tilsetting og kompetansekrav

Tilsetting og kompetansekrav Tilsetting og kompetansekrav Det er to typer kompetansekrav for de som skal undervise i skolen: kompetansekrav for å kunne bli tilsatt i undervisningsstilling kompetansekrav for å undervise i fag Last

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet)

Oppfølging av elever vi bekymrer oss for (Lese-skriveregneløftet) Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2017 10736/2017 2017/1032 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 08.03.2017 Bystyret 30.03.2017 Oppfølging av elever

Detaljer

Bindingstid ved videreutdanning i arbeidsforhold

Bindingstid ved videreutdanning i arbeidsforhold Fylkesinfo 9/2015 Vår dato Avdeling Vår referanse 28.04.2015 seksjon for juridiske spørsmål 15/00813-1 Vår saksbehandler Arkivkode Bjørn Saugstad 39 Fylkeslagene Bindingstid ved videreutdanning i arbeidsforhold

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012-2015 www.udir.no/utvikling/etter-ogvidereutdanning Strategi for videreutdanning av lærere 2009-2011 Finansieringsmodell: 40:40:20 Lærere

Detaljer

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen

Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen Pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 2017-2020 Stavanger kommune Oppvekst og levekår 2016 Innhold Kompetanse for et digitalt samfunn 2 Om pedagogisk IKT-strategi for stavangerskolen 3 Mål for IKT-strategien

Detaljer

Orientering fra Utdanningsdirektoratet

Orientering fra Utdanningsdirektoratet Orientering fra Utdanningsdirektoratet NRLU Bergen, 16.-17. februar 2012 Anne-Ma Grønlie Kompetanse for kvalitet -ny strategi 2012-2015 En bred strategi t med tre elementer: Videreutdanning Rektorutdanningk

Detaljer

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark St.meld. nr 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark 9,00 % 8,00 % 8,4 % 7,00 % 6,00 % 6,2 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 14,00 % 12,00 %

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

Vurdering på alle nivå. Gjort-lært-lurt i Sandnes. Tone Solum Søndervik og Hege Egaas Røen Fagstab oppvekst skole - Sandnes kommune

Vurdering på alle nivå. Gjort-lært-lurt i Sandnes. Tone Solum Søndervik og Hege Egaas Røen Fagstab oppvekst skole - Sandnes kommune Vurdering på alle nivå. Gjort-lært-lurt i Sandnes. Tone Solum Søndervik og Hege Egaas Røen Fagstab oppvekst skole - Sandnes kommune Vårt oppdrag i dag: Hvordan kommunen som skoleeier arbeider for å støtte

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEUTVIKLING- ETTERUTDANNING I LESING OG REGNING HØSTEN 2009

EVALUERING AV KOMPETANSEUTVIKLING- ETTERUTDANNING I LESING OG REGNING HØSTEN 2009 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901085 : E: A20 : Hege Egaas Røen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.2010 5/10 EVALUERING AV KOMPETANSEUTVIKLING-

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Skoler i Bergen med ungdomstrinn, barnetrinn og kombinerte skoler Fagavdelingen. Dato: 10. februar 2010

Skoler i Bergen med ungdomstrinn, barnetrinn og kombinerte skoler Fagavdelingen. Dato: 10. februar 2010 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Kompetanseutvikling Videreutdanning 30 studiepoeng på statlige vilkår. Notat Saksnr.: 200900363-78 Saksbehandler: HIFU Emnekode: SARK-2237 Til: Fra:

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Vestby kommune Skole-, oppvekst- og kulturutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: SKOLE-, OPPVEKST- OG KULTURUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.04.2009 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene.

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan for utdanningssektoren 2011-2013 Årsplan 2011 Vest-Agder Fylkeskommune Innhold Forankring... 2 Mål... 3 Kompetansestrategi for Vest-Agderskolen... 4 Etterutdanning...

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Skolestrukturutredning 2011 Møte Et oversiktsbilde av skole

Skolestrukturutredning 2011 Møte Et oversiktsbilde av skole Skolestrukturutredning 2011 Møte 170811. Et oversiktsbilde av skole Skole Elevtall 11/12 Bergseng 207 Ervik 73 Gausvik 32 Hagebyen B 134 Hagebyen U 122 Hagebyen tot 256 Harstad B 240 Harstad U 230 Harstad

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring

Invitasjon til deltakelse i en satsing på vurdering for læring Vår saksbehandler: Anne Husby og Hedda Birgitte Huse Direkte tlf: 23301436 ahu@udir.no, hbh@udir.no Vår dato: 21.04.2010 Deres dato: Vår referanse: 2010/1396 Deres referanse: Fylkesmannen i Aust-Agder,

Detaljer