Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april april 2013(v1)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Balsfjord kommune - for fraintida. ifi 0111»111. Foto: Fra pen dag april 2012. 8.april 2013(v1)"

Transkript

1 Balsfjord kommune - for fraintida ifi 0111»111 1 Foto: Fra pen dag april april 2013(v1)

2 Innholdsfortegnelse Forord 2 Hovedoversikt drift 3 Analyse 5 Ordfører og folkevalgte organ 16 Rådmannen og rådmannens støttegruppe 17 Økonomikontoret og interntjenesten 18 Plan og næring 21 Brann og redning 25 Fellesutgifter sentraladm 27 Laksvatn Oppvekstsenter 28 Nordkjosbotn skole og SFO 30 Storsteinnes skole, SFO og Voksenopplæring 32 Sand skole 34 Malangseidet Oppvekstsenter 36 Fellesutgifter grunnskole, SFO og Voksenopplæring 38 Storsteinnes barnehage 40 Meistervik barnehage 42 Nordkjosbotn barnehage 43 Hamnvåg barnehage 45 Skrållan barnehage 47 Fuglelia barnehage 48 Fellesutgifter barnehage 50 Hjemmetjenesten Laksvatn 51 Hjemmetjenesten Nordkjosbotn 53 Balsfjord Bo og servicesenter 56 Felles helse og omsorg 60 NAV- Sosialtjenesten 61 Lege og miljørettet helsevern 63 Ergo-/ og fysioterapitjenesten 65 Helsesøster/jordmortjenesten 67 Psykisk helse, Rus og ReHabilitering 68 Barnevern 70 Fellesutgifter helse 72 Balsfjord Folkebibliotek 73 Kulturskolen 74 Byggforvaltningen 75 Balsfjord kommunalteknikk KF 77 Vedlegg 1 investeringssiden 78 Vedlegg 2 finansrapportering pr

3 Forord Rådmannen legger med dette frem årsmeldingen for Årsmeldingen gir et bilde av den virksomhet som har vært utøvet av kommunen i løpet av et år. Årsmeldingen skal være et redskap for administrasjonen og politikerne, både for evaluering av årets arbeide og for å høste erfaringer til veien videre. Kommunens driftsregnskap kommer ut med et mindreforbruk på kr 12,4 mill. De viktigste forklaringsfaktorer er merinntekter på skatt og rammetilskudd, rentebesparelser, refusjonsinntekt utover budsjett, samt teknisk inntektsføring av pensjon (premieavvik). Resultatet gjør kommunen mer robust i forhold til fl eks å kunne håndtere uforutsette utfordringer, men det er viktig å være oppmerksom på at besparelsene i stor grad er for "engangsinntekter" å regne, og at den underliggende økonomiske status fremdeles er meget skjør. Sentrale nøkkeltall i årsmeldingen viser da også at det reelle økonomiske resultatet er betydelig svakere i 2012 i forhold til de to forutgående år. Det er også viktig å være ydmyk i forhold til at mye av resultatet skyldes forhold vi selv ikke kan påvirke, eksempelvis ekstrainntekter fra staten, skatteinntekter og det særdeles lave rentenivået. Med tanke på disponering av årsresultatet er det også viktig å ha med seg med seg at budsjett 2013 er i balanse bla. pga avdragsutsettelser på 6,6 mill, og at det oppsamlede premieavvik nå er på hele 26,0 mill, og forventes øket ytterligere i Man må også være oppmerksom på at det er mange underliggende forhold som gjør at fremtiden er usikker. Lånegjelda, pensjonsforpliktelsene, samhandlingsreform og kommende endringer i befolkningssammensetning kan nevnes, og resultatet i 2012 medfører ikke på noen måte at man kan slappe av i forhold til fokus på økonomistyring. Rådmannen vil benytte anledningen til å takke alle kommunens ansatte for innsatsen med å gi det mangfold av tjenester som ytes. Leseren overlates med dette til å sette seg inn i detaljene som følger videre i dokumentet. Hogne Eidissen rådmann 2

4 Hovedoversikt drift 3

5 - I vedtatt intemstyringsdokumenter/oppsett er avsetninger/bruk til fond og merføringer til imestenng ført pr rammeområde. I årsregnskapsdokumentets hmedmersikter (sedl. 3 i årsregnskapet) fremgår isteden disse stenelsene samlet einterne finansieringstransak For å få hmedo,ersiktene sammenlignbare er det lagt inn "korreksjonslinje mot regnskapsdokument", som består avfig. Element: 4

6 Analyse Befolkningsutvikling Endringer i folketallet deles ofte inn i to hovedgrupper: fødselsoverskudd og flyttebalanse. Fødselsoverskudd er antall fødte fratrukket antall døde, mens flyttebalansen er netto av antall innflyttinger og utflyttinger. Etter en årrekke med befolkningsnedgang stabiliserte folketallet seg på rundt 5560 i , nedgang i , svak økning i , reduksjon på 15 i 2011, og gledelig økning på 60 personer i 2012 pga stor nettoinnflytting. Av tabell 1 nedenfor ser man utviklingen de siste 12 årene. Av figur 2 nedenfor ser man at fødselsoverskuddet over mange år har vært negativt. Flyttebalansen har de fleste år vært negativ, men enkelte år også positiv. Tabell 1: Befolkningsutvikling Figur 1: Folkemengdens bevegelse (Kilde:SSB) 011MFaciselsoverskudd = Flyttebalanse ~.Falketilvekst Ar ' Det er ikke alltid fullt samsvar mellom "folketilvekst" opp mot data for fødte/døde og flyttedata. SSB oppgir at årsaken er at data hentes fra ulike kilder, som kan være forskjellig pga "forsinka meldingsgang" mv. 5

7 Driftsregnskapet Driftsregnskapet er avlagt med regnskapsmessig mindreforbruk på kr 12,4 mill. Av dette er kr 7,3 mill relatert til merinntekt skatt/ramme (kr 3,9 mill) og besparelser på renter/avdrag (kr 3,4 mill), mens kr 5,2 mill er relatert til rammeområdene. Av mindreforbruket på rammeområdene er kr 1,9 mill relatert til pensjon, kr 1,8 mill til refusjon for ressurskrevende tjenester, og kr 1,5 mill til en rekke ulike forhold. Mindreforbruket på rammeområdene er særdeles gledelig, og i tråd med trenden de siste år. I vurderinga av tallstørrelsene opp mot aktivitetsnivå og budsjettstyringa på rammeområdene er det viktig å være oppmerksom på at mindreforbruk pensjon og merinntekt ressurskrevende tjenester i budsjettåret i all hovedsak var utenfor styringsrommet til enhetene. Avvik på pensjon er knyttet opp mot årsavstemmingene og premieavvik, og merinntekt ressurskrevende tjenester ble klart først ved refusjonsberegningene januar/februar Netto driftsresultat er det mest brukte parameter for økonomisk balanse i kommunene. Det viser hvor mye av inntektene som kommunen har til disposisjon til avsetninger og investeringer, etter at driftsutgifter og rente- og avdrag er belastet regnskapet. Parameteret gir dermed en indikasjon på om kommunen oppfyller de krav som kommuneloven forutsetter, og om man klarer å avsette midler til fremtidig handlefrihet. Samtidig er begrepet misvisende ved at det vil skjule hvor mye av dette som er låst/knyttet til øremerkede midler, og dermed uansett ikke kan disponeres fritt. Begrepet må også benyttes med varsomhet fordi engangsinntekter enkelte år av typen ekstraordinær momskompensasjon av investeringer vil slå ut direkte på netto driftsresultat. På samme måte vil premieavviket 2 gi et misvisende bilde på resultatet. Generelt er det imidlertid anbefalt at en kommune over tid bør ha et netto driftsresultat på ca 3% av driftsinntektene. Netto driftsresultat er kr 6,4 mill, og tilsvarer 1,5% driftsinntektene. Resultatet er i utgangspunktet hverken spesielt sterkt eller spesielt svakt, men betydelig svakere enn de tre forutgående år, jfr figur nedenfor. Dersom man tar inn premieavvik og momskompensasjon investering nyanseres imidlertid bildet betydelig. Figur 2. Netto drifisresultat i % av drifisinntekter 2 Se eget avsnitt om premieavvik nedenfor i analysedel. 6

8 Momskompensasjon relatert til investeringer utgjør 0,9% av driftsinntektene i Videre var premieavvik særskilt stort, jfr eget avsnitt nedenfor. I analysesammenheng er det derfor et vesentlig poeng å analysere resultatet hvor dette holdes utenom. I slik analyse bør også det amortiserte premieavvik (dvs regnskapsbelastning i 2012 av tidligere års inntektsførte premieavvik) holdes utenom. Til sammen utgjorde disse 2,3% av driftsinntekter. Dersom man tar utgangspunkt i netto driftsresultat, korrigerer for både momskompensasjon investering, premieavvik og amortisert premieavvik, blir det korrigerte netto driftsresultat negativt med -1,7%, jfr figur nedenfor. Dette er en klar indikasjon på at kommunens reelle økonomiske balanse er svekket i løpet av Figur 3. Korrigert netto driftsresultat i % av drifisinntekter 8,0% - 7,1% premieavvik inkl amortisering 6,0 % 4,0 % 2,0 % - 0,0% -2,0 % 0,0% -4,0% -2,8% 0,4%,.., ,4%... ". 4,1% å1b.11 12, 23 ro 1,5% ,7% ' - 1,7% nto driftsres i %av driftsinnt korr for mva inv og premieawik inkl amotisering driftsresultat i av driftsinnt Mva-kompensasjon påløpt i investeringsregnskapet, i %av brutto driftsintekter Hovedårsakene til at det regnskapsmessige resultat kan være svært godt samtidig som korrigert netto driftsutgift viser en svekket økonomi, er at betydelig bruk av fondsmidler og stort premieavvik holder det regnskapsmessige resultatet oppe. Det er også interessant å vurdere utviklingen i korrigert netto driftsresultat i Balsfjord opp mot andre kommuner. Nedenfor er dette for sammenlignbarhetens skyld satt opp på konsernnivå for å fange opp ulike former for organisering (for Balsfjord er tall inkl. VAR-selskap). For 2012 er det lagt til grunn de foreløpige regnskapstall i kostra pr mars Man kan merke seg at Var-selskapets resultat i 2012 drar opp nøkkeltallet for Balsfjord fra -1,7% i figur ovenfor til -1,5%. Tabellen viser at de reelle resultatene på landsbasis i 2012 er det svakeste siden Tabellen viser også at resultatutvikling fra 2011 til 2012 var mer negativ i Balsfjord kommune enn ellers. Tabell 2: Korrigert netto drifisresultat, konserntall. (Kilde: SSB) 7

9 Utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter Normalt sett vil det være en økning i driftsinntekter som følge av at de frie inntekter årlig oppjusteres tilsvarende lønns- og prisvekst, økte refusjoner relatert til sykefravær etc. Ut fra figur 3 nedenfor så har driftsutgiftene øket med kr 28,9 mill fra 2011 til Av dette er kr 4,5 mill relatert til økte rente- og avdragsutgifter. Resterende økning er i hovedsak relatert til økte lønnsutgifter, jfr eget avsnitt nedenfor, og delvis nye overføringsutgifter relatert til samhandlingsreform samt prisstigning på varer og tjenester kommunen kjøper. Driftsinntektene økte med 23,6 mill fra 2011 til Av økningen er 17,6 mill relatert til økte frie inntekter (rammetilskudd, inntekt- og formueskatt), og kr 2,1 mill til økt eiendomsskatt. Resterende økning er relatert til økte brukerbetalinger og refusj oner. Figur 4: Utviklingen i driftsutgifter og driftsinntekter (løpende priser kr) Kommunens lønns- og sosiale utgifter Kommunens netto lønnsutgifter har økt med kr 20,2 mill (tilsv. 8,5%) fra 2011 til 2012, jfr tabell 3 nedenfor. Økningen skyldes lønnsvekst og økt pensjonskostnad, i tillegg til enkelte driftstiltak som ble vedtatt i budsjettbehandlinga samt enkeltsaker i løpet av året som økte driftsnivå. Eksempel på sistnevnte er åpningen av avdeling på Balsfjord bo- og servicesenter i september 2012, og økt ressursbehov på skolene fra høsten Tabel 3: Kommunens lonnsutgifter 8

10 Det store avviket mellom faktiske og budsjetterte vikarutgifter må for øvrig sees i sammenheng med refusjonspostene. Årsak til at det her blir betydelig avvik på bruttonivå er praksis med å budsjettere med korttidssykevikarutgifter, og se utgiftene til vikarer for langtidssykemeldte i sammenheng med refusjonene dette innbringer. Denne praksis er for øvrig normal praksis, og spesielt hensiktsmessig i kommuner hvor budsjettene er brutt ned på mange og små budsjettansvar, hvor det vil være stor variasjon i langtidssykefravær fra år til år. Avviket mellom faktiske og budsjetterte netto lønnsutgifter kan dels sees i sammenheng med avvik på enkelte rammeområder, og dels i sammenheng med eksterne tilskudd/finansiering på de enkelte rammeområder. Mindreutgiften på 0,9 mill på netto lønnsutgift må for øvrig også sees i sammenheng med at størrelsen på premieavvik medførte mindreutgift på pensjon på rammeområdene. Tabellen viser marginalt budsjettavvik på fastlønn og marginalt avvik på netto lønnsutgifter, og er en indikasjon på at man har god kontroll på ressursbruken på enhetene. Kommunens frie inntekter De frie inntektene fikk en merinntekt mot budsjett på kr 3,9 mill i Av dette var kr 2,7 mill relatert til inntekts- og formueskatt, og kr 1,1 mill relatert til rammeoverføringer, jfr tabell nedenfor. Tabell 4: Frie inntekter Merinntektene ble om lag på nivå med de oppdaterte prognoser etter statsbudsjett høsten 2012, som ble lagt til grunn ved behandling av 2.tertialrapport. At kommunen fikk inntekter utover budsjett også i 2012 var for øvrig i hovedsak en konsekvens av at den samlede skatteinngangen i Norge ble sterkere enn forutsatt i statsbudsjettet for Normal praksis er at kommunene får beholde slike merinntekter som «engangsinntekt» det året det inntreffer, og at de omfordeles mellom kommunene gjennom inntektsutjevninga. For øvrig er det interessant å legge merke til at den lokale skatteinngang i 2012 ble relativt sterk, med økning på 7,9% fra året før. Økning på landsbasis var 6,8%. Dette medførte at vi gikk opp til 69% i skattenivå pr innbygger mot landsgjennomsnitt. Forøvrig lå Balsfjord i årene på om lag 64% av landsgjennomsnitt, og 67% i 2009, 70% i 2010 og 67% i Denne andelen er vesentlig i forhold til hvor avhengig kommunen er av inntektsutjevningen, som er en del av rammetilskuddet og i praksis er omfordeling fra de mere skattesterke kommuner. Balsfjord fikk for øvrig i 2012 kr 32,2 mill i inntektsutjevning. 9

11 Renter, avdrag og lånegjeld Rente- og avdragsbelastningen avhenger dels av rentenivå og dels av størrelsen på lånegjeld. Rentenivået har variert betydelig de seinere år. Den gjennomsnittligeflytende lånerenten lå i 2007 på 4,5%, økte til 6,4% i 2008, hvorpå den sank til 3,0% for 2009 og videre til 2,5% for 2010, noe opp i 2011 til 2,9%, og noe ned til 2,6% i Samlet snittrente på hele låneporteføljen ble 2,8% i Det vises for øvrig til flnansrapporteringa på slutten av dokumentet for flere detaljer. Når man ser rente- og avdragsutgifter, renteinntekter og rentekompensasjon under ett, så ble det i 2012 en nettobesparelse på kr 3,4 mill mot budsjett, jfr tabell nedenfor. Tabell 5: Netto renter/avdrag (inkl renteinntekter og rentekompensasjon) *ekskl og næringslån På renteutgiftene ble det mindreutgift på kr 3,5 mill, i hovedsak som følge av lavere flytende rentenivå enn forutsatt i økonomiplan. Det var budsjettert med 3,5% rente på lån med flytende betingelser, mens nivået ble 2,6%. På avdragsutgiftene ble det mindreutgift på kr 0,6 mill relatert til at nye lån 2012 ble tatt opp så seint på året at det ikke påløpte avdragsfaktura i Denne forskyvningen ble gjort fordi det i 2012 var unormale rentemarginer på innskuddsrente kontra innlånsrente, og likviditeten var god nok til å tåle forskyvning. For øvrig var det opprinnelige budsjettet for avdrag saldert med kr 5,56 mill (avdragsutsettelser med «hjemmel» i minsteavdragsprinsipp). Budsjettposten ble imidlertid regulert tilsvarende opp i forbindelse med disponeringen av overskudd fra 2011 (k-sak 51/12), slik at man med dette holdt seg innenfor de inngåtte låneavtaler. I tillegg ble budsjett for avdrag regulert opp med kr 1,3 mill relatert til at VAR gjennom årsresultatet for 2011 tilbakeførte deler av tidligere års merforbruk som kommunen hadde dekket3. Renteinntektene ble som følge av god likviditet om lag som budsjettert selv om rentenivå ble lavere enn forutsatt. På rentekompensasjon fra Husbanken medførte det lave rentenivået ei mindreinntekt på kr 0,8 mill. I all hovedsak er investeringene lånefinansiert. Samlet lånegjeld pr var 386,9 mill. Dersom man holder utenom startlånsmidler og ubrukte lånemidler var «netto lånegjeld» på kr 324,8 mill, en svak nedgang fra året før. Figuren nedenfor viser utviklingen i netto lånegjeld for Balsfjord, kommunen i Troms og landet ekskl Oslo tilbake til Det ble også nedbetalt kr 3,5 mill i ekstra avdrag over investeringsregnskapet relatert til ubrukte lånemidler etter bygginga av ny Storsteinnes skole, jfr k-sak 138/12. 10

12 Figur 5: Urviklingen netto lånegjeld pr innbygger (Løpende priser kr. Kilde: SSB) Trenden de siste ti år er at lånegjelden til kommunen er økt mer enn på fylkesbasis og landsbasis. Vesentlige forklaringsfaktorer er sykehjemsutbygginga i 2004/2005 og bygging av ny Storsteinnes skole i Det er også verdt å merke seg at nivået for Balsfjord har vært relativt stabilt de tre siste år, en konsekvens av at det ikke har vært de store løft i infrastruktur etter skoleutbygginga. Det er også interessant å se gjeldsgrad i egen kommune opp mot andre kommuner. Gjeldsgraden er her definert som langsiktig lånegjeld, fratrukket startlån og ubrukte lånemidler, satt i forhold til driftsinntektene det enkelte år. Nøkkeltallet er her basert på konserntall, dvs inkl.var-selskapet. Tabell 6: Gjeldsgrad: Netto lånegjeld (ekskl. pens jonsforpliktelse, ubrukte lånemidler og startlån, målt i prosent av brutto driftsinntekter.konserntall. Kilde:SSB) For Balsfjord og Troms er gjeldsgraden forbedret de siste to år fordi gjeldsnivå har vært relativt stabilt, mens driftsinntektene er økt. For landet ekskl Oslo økte gjeldsgrad noe fordi låneopptakene økte mer enn inntektsvekst. Uansett betyr dette at Balsfjord fremover vil ha en i større andel enn landsgjennomsnittet låst mot betjening av gjelda, og at kommunen er mer følsom for renteendringer. 11

13 Investeringsregnskapet Bruttoutgifter i investeringsregnskapet for 2012 er kr 20,7 mill, kr, og består av flere større og mindre enkeltprosjekter, jfr. note 11 i regnskapsdokumentet. 10 av investeringsprosjektene hadde merforbruk på totalt kr Merforbruket er i hovedsak dekket av frie salgsinntekter (salg av stein og tomter) med kr Resterende er dekt inn med momskompensasjon fra investeringer. Etter inndekning kommer investeringsregnskapet ut i balanse. For nærmere detaljer og kommentarer om det enkelte investeringsprosjekt vises til note 2 i regnskapsdokumentet og vedlegg 1 i årsmeldingen. Figur 6: Brutto investeringsutgifter i prosent av drifisinntekter 30,00 % 25,00 % 25,38 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 11,27 % al B r u tto in veste rin gsutgift e r 5,00 % 5,31 % 5,01 % 0,00 % Som figuren ovenfor viser har brutto investeringsutgifter blitt redusert kraftig fra 2009 og frem til to siste år hvor det har ligget rundt 5 %. Fallet fra 2009 til 2011 har sammenheng med ferdigstillingen av Storsteinnes skole i mars 2010, og forskjøvet fremdrift for bygging av industriveien i Nordkjosbotn. I henhold til vedtatt investeringsprogram, med bland annet ferdigstilling av industriveien og gjenoppbygning etter brannen på Moan, forventes det at brutto investeringsutgifter for kommende år å øke til tfinærmet samme nivå som i Balanseregnskapet Balanseregnskapet viser kommunens eiendeler, gjeld og egenkapital. Balanseregnskapet, jfr hovedoversikt balanseregnskap i regnskapsdokumentet, gir grunnlag for å komme fram til ulike nøkkeltall. Tabellen nedenfor viser endringer i kommunens i likviditetsgrad 1 og 2. Disse gir et inntrykk av kommunens evne til å innfri løpende forpliktelser. Tabell 7: Likviditet (løpende priser kr) Likviditetsgrad 1 er her omløpsmidler sett mot kortsiktig gjeld. Denne er nå gått noe ned til 1,9. Anbefalt nivå er større enn 2. Likviditetsgrad 2 er kassebeholdning målt mot kortsiktig gjeld. Denne er nå gått noe ned til 0,9. Anbefalt nivå er større enn 1. 12

14 Det er verdt å merke seg at begge disse måleindikatorer er under anbefalt minimumsnivå, en indikasjon på at økonomisk status er noe svekket i løpet av Premieavvik Premieavviket er differansen mellom kostnadsførte pensjonskostnader i regnskapet og betalte pensjonspremier. Differansen skal kostnadsføres i kommuneregnskapet seinere år4. Bakgrunnen for reglene om premieavvik var et ønske om utj evning av regnskapsførte pensjonskostnader fra år til år. I regnskapet er det inntektsført kr 11,1 mill i premieavvik, jfr note 5 i årsregnskapet. Samtidig er det utgiftsført kr 1,6 mill i amortisert premieavvik, dvs utgiftsføring av tidligere inntektsførte premieavvik. Disse regnskapsføringene gjøres i forbindelse med årsavslutningen. Det oppsamlede (dvs akkumulerte) premieavvik er økt til kr 26,0 mill ved utgangen av 2012, og skal kostnadsføres i driftsregnskapene de kommende år. Premieavviket ble for øvrig større enn forutsatt i budsjett, og medførte et mindreforbruk på rammeområdene på pensjon på kr 1,9 mill. I tabell nedenfor er det oppsamlede premieavvik, i prosent av brutto driftsinntekter for sammenlignbarhetens skyld, for Balsfjord og andre kommuner satt opp. Av denne fremkommer at Balsfjord ikke peker seg særskilt ut, men det oppsamlede premieavvik representerer uansett betydelige utfordringer for kommuneøkonomien kommende år. Tabell 8: Oppsamlet premieavvik (Kilde: SSB, kommunekonsern, foreløpige regnskapstall for 2012) Garantiansvar Kommunens garantiansvar er på kr 15,6 mill pr Dette er kr 7,2 mill mer enn forrige årsskifte. Endringen er i hovedsak relatert til kommunens garantiansvar ovenfor Storsteinnes idrettslag i forbindelse med den nye hallen. Garantien ble innvilget i 2011 (f-sak 11/48), men garantiansvaret her ble ikke «åpnet» før i Det ble ikke vedtatt nye garantisaker i Diskrimineringslov/funksjonshemmede Diskrimineringslovens 3 og 3a pålegger kommunen å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å hindre diskriminering, både som arbeidsgiver og offentlig myndighet. I årsmeldingen skal det redegjøres for hva som er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten i loven. Kommunalt råd for funksjonshemmede tas med på råd i utbygningsprosjekter for å sikre ivaretakelsen av universell utforming. I 2012 har det vært avholdt 5 møter og det er behandlet 35 saker. Rådet ble også invitert til å komme med innspill til økonomiplanen under 4 For premieavvik oppstått tom 2011 skal de kostnadsføres med 1/15-del pr år seinere år. For premieavvik som oppstår fom skal disse kostnadsføres med 1/10-del pr år. Når en andel av et gammelt premieavvik belastes i driftsregnskap et seinere år, benevnes dette «amortisert premieavvik». 13

15 budsjettprosessen høsten Det er viktig at kommunalt råd for funksjonshemmede er involvert i slike prosesser. HMS Ivaretakelse av HMS-arbeidet er hjemlet i Arbeidsmiljøloven. Arbeidet utføres ute på enhetene, og administrasjonens medvirkning her er at man bl.a. organiserer HMS-kurs for verneombud og enhetsledere. HMS-arbeidet er viktig i forhold til arbeidsmiljøet og bør derfor bli satt ennå større fokus på. Fra sommer 2013 skal kommunen ta i bruk et nytt verktøy, Kvalitetslosen, som skal ivareta mye av HMS-arbeidet. Det bør satses på bl.a. bedre opplæring. Det er utarbeidet nytt revidert internkontrollsystem. Dette er oversendt enhetene og ble tatt i bruk fra Til veiledning og igangsetting av dette arbeidet benyttes kommunens bedriftshelsetjeneste. Kommunen inngikk i 2010 samarbeide med ny bedriftshelsetjenesteleverandør (Inveni), samtidig som bedriftshelsetjenesteordningen ble utvidet. Likestillingsarbeid Likestillingslovens la pålegger arbeidsgiver å ivareta likestilling mellom kjønnene gjennom en aktivitets- og redegjørelsesplikt. "Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Det skal også redegjøres for tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med denne loven." Balsfjord kommune har pr i dag ingen konkrete tiltak hva gjelder likestilling. Man er imidlertid i gang med planlagte opplegg i forhold til uønsket deltid. Personalpolitiske satsinger hva gjelder seniortiltak og kompetansetiltak er gjennomført, og har vært brukt som virkemiddel i ett år. Spesielt innen sektor barnehage og helse/omsorg er størstedelen av de ansatte kvinner. Her er man i rekrutteringssammenheng bevisst på å få mannlige søkere til ledige stillinger. Sykefravær I 2011 inngikk Balsfjord kommune ny IA avtale hvor målet er å få redusert sykefraværet. Vår første IA-avtale inngikk vi i På denne tiden var sykefraværet på ca. 10,5 %. Denne ble redusert noe i de første årene, men siden 2008 har sykefraværet igjen økt. For 4. kvartal 2012 var sykefraværet 9,76% i kommunen. Sykefraværet i Balsfjord er høyere enn både Troms fylke og på landsbasis. Mål i sentral IA-avtale er at sykefraværet ikke skal overstige 5,6%. På bakgrunn av det høye sykefraværet i kommunen har man jobbet aktivt med prosj ekt «Friskvær». Hovedmål i prosjektet er at sykefravær skal reduseres, samtidig som man ønsker et sterkt fokus på de som ikke er sykemeldt, mao. fokus på nærvær. I denne forbindelse er det engasjert en person i 50% prosjektstilling som skal hjelpe oss i dette arbeidet. Prosjektstillinga vil foreløpig vare fram til høsten Etiske retningslinjer Balsfjord kommunestyre vedtok etiske retningslinjer 10.juni

16 Avsluttende kommentar Balsfjord kommunes driftsregnskap er avlagt med mindreforbruk på kr 12,4 mill. Av dette er kr 7,3 mill relatert til merinntekter skatt rammetilskudd og besparelser på renter/avdrag, mens kr 5,2 mill er relatert til rammeområdene. Av mindreforbruket på rammeområdene er vesentlig del relatert til pensjonsavstemmingene og merinntekt på refusjoner for ressurskrevende tjenester. I forhold til økonomirapportering til kommunestyret i 2.tertialrapport, så endte årsresultatet en del bedre. I tertialrapport var det tallfestet sannsynlig overskudd på kr 6,1 mill, og samtidig beskrevet at det var «sannsynlig at en del av rammeområdene som rapporterer balanse vil kunne få mindre besparelser som i sum kan utgjøre betydelige beløp». Det var primært to forhold som ikke var fanget opp i tertialrapporteringa, og som medførte at resultatet ble bedre enn tallfesta - premieavviket samt tilskudd for ressurskrevende tjenester. Når disse forhold holdes utenom er vurderingen at man for øvrig traff rimelig godt. Rådmannen vurderer det som veldig gledelig at de aller fleste enheter har hold seg innenfor de tildelte budsjettrammer. Konsekvensen er at de merinntekter som er kommet og besparelsene på rente- og avdrag resulterer i et mindreforbruk i regnskapsåret 2012, som kan legges frem for politisk behandling og prioritering på seinere tidspunkt. Rådmannen vil derfor nytte anledningen til å gi enhetsledere og ansatte stor honnør. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at det bak et godt regnskapsmessig resultat for regnskapsåret skjuler seg forhold som representerer utfordringer fremover. Analysen viser at netto driftsresultat, den viktigste indikatoren for å måle den økonomiske situasjon, er svakere enn på flere år, og faktisk negativ dersom man korrigerer for regnskapsmessige effekter av premieavvik. Det er også interessant å vurdere de viktigste forklaringsfaktorer på årsresultat opp mot økonomiplan Når det gjelder skatt/rammetilskudd og pensjon er det selvstendige beregninger det enkelte år, og i hovedsak ingen automatikk i at det samme skal skje på nytt. Første gode indikasjon på skatt/rammetilskudd for 2013 får man i forbindelse med kommuneproposisjon i mai På eiendomsskatt forventes imidlertid uansett merinntekter. Når det gjelder rentenivå så er budsjettrenta for 2013 satt ned til 3,0%, men det er pr mars 2013 indikasjoner på at det også i 2013 vil bli besparelser. Når det gjelder inntektene relatert til ressurskrevende tjenester forventes merinntekt også i 2013, som man vil komme nærmere tilbake til i 1.tertialrapport. Når det gjelder mindreforbruk på rammeområdene for øvrig, som i 2012 var på 1,7 mill når pensjon og tilskudd ressurskrevende tjenester holdes utenom, bør dette sees i sammenheng med at driftsrammene i 2013 er betydelig strammere etter 2%-nedtrekket som ble vedtatt i k-sak 16/13. I forhold til utfordringer fremover er det flere forhold som peker seg ut. Den store lånegjelden gjør at en betydelig del av driftsinntektene i praksis er låst, og man er særdeles følsom for renteoppgang. Det oppsamlede premieavvik på 26,0 mill må belastes driftsbudsjettene fremover. I forhold til disponering av årsresultatet, er det også naturlig å ha i minne at budsjett 2013 er saldert med kr 6,6 mill i avdragsutsettelser, og at det i økonomiplan er lagt til grunn at det oppsamlede premieavvik øker med ytterligere 3,7 mill i

17 Avvik mellom budsjett og regnskap Ordfører og folkevalgte organ Innledning/ansvarsområde Ordføreren er kommunens øverste politiske leder og representerer Balsfjord kommune utad. Ordføreren er kommunens juridiske person. Kommunestyret, Formannskapet, Administrasjonsstyre, og Kontrollutvalget utgjør de formelle politiske organ i kommunen. I tillegg har kommunen følgende andre folkevalgte organ: Eldrerådet, Ungdomsrådet, Brukerrådet for funksjonshemmede, Skatteutvalget og Skattetakstnemnda kr Regnskap Regnskap Rev. Budsjett Avvik *positivt fortegn tilsvarer merutgift/mindreinntekt, negativt fortegn (-) tilsvarer merinntekt/mindreutgift Avviket (besparelsen) på kr er knyttet til flere forhold, i hovedsak: - Ansvar 0400 Formannskap har mindreforbruk kr Relatert til møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsfortjeneste. - Ansvar 0502 Overformynderiet har mindreforbruk på kr Relatert til deler av tilleggsbevilgning til hjelpeverger mv (k-sak 09/53) ikke er benyttet. - Ansvar 0503 Kontrollorganer har mindreforbruk på Relatert til møtegodtgjørelse/ arbeidsfortjeneste samt besparelser på div. driftsposter. Personellressurser Det er ikke øremerket eget personell for å ivareta ordfører eller folkevalgte organ. Funksjoner som møtesekretær, arkivtjeneste, sentralbord- og skrankepersonale er imidlertid tilgj engelig. Kommunestyret, formannskapet, administrasjonsstyret, eldreråd og brukerråd funksjonshemmede har møtesekretær tilgjengelig. De øvrige komiteene administreres av enten ordfører eller rådmann (eller den denne bemyndiger), men de må ofte ivareta møtesekretærfunksjoner selv. Aktivitet/tjenesteyting Kommunestyret har avholdt 8 møter i 2012 og behandlet 148 saker, mot henholdsvis 6 og 105 året før. Formannskapet har avholdt 10 møter og behandlet i alt 173 saker i 2012, mot henholdsvis 10 og 176 året før. 16

Ag. Balsfjord kommune - for framtida

Ag. Balsfjord kommune - for framtida Ag. Balsfjord kommune - for framtida niwiliu11111 I Foto: Gunn Grønås. Nye Storsteinnes skole 23.mars 2011 Innholdsfortegnelse Forord 3 Hovedoversikt drift 4 Analyse 6 Ordfører og folkevalgte organ 17

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet

Ordfører Thor Lllehovde. Foto: Hedmarksuseet Årsberetning RINGSAKER KOMMUNE 2006 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 3 1.2 Virksomheten i 2006 4 1.3 Økonomisk analyse 8 1.4 Kort om finansforvaltningen 18 1.5 Avviksanalyse og

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer