Fremtidens tariffer i D-nettet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens tariffer i D-nettet"

Transkript

1 EC Group Trondheim Beddingen Trondheim Oslo c/o Aker Brygge Business Center Postboks 1433 Vika 0115 Oslo T: (+47) E: Fremtidens tariffer i D-nettet DISKUSJONSUNDERLAG Kunde: Kontakt: Energi Norge Trond Svartsund Dato: 25/ Sider: 15 Ansvarlig: Deltagere: Jørgen Bjørndalen Jørn Bugge og Linn Renée Naper

2 Forord Dette notatet er utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge og er basert på en tidligere leveranse (Power Point-presentasjon) med samme tittel. Notatet er ment som et diskusjonsgrunnlag inn i den pågående debatten rundt utformingen av fremtidens tariffstruktur i distribusjonsnettet. Linn Renée Naper Trondheim, 25/ Fremtidens tariffer i D-nettet 2

3 Sammendrag Vi blir stadig mer avhengig av sikker tilgang på elektrisitet, og omkostningene ved strømbrudd stiger. Samtidig går brukstiden i forbruket ned og maksimalt effektbehov øker. Den generelle utviklingen er at stadig flere prosesser og oppgaver som utføres krever elektrisitet (jf. for eksempel NOU 2012:9). Lavere brukstid er særlig knyttet til endringer i oppvarmingssegmentet og konvertering til andre energibærere, mens økningen i effektbehov henger sammen med økende elektrifisering. Tariffsystemet spiller en viktig rolle for rettferdig fordeling av kostnadene i nettet og ikke minst i å bidra til effektiv ressursbruk og investeringsnivå. Dagens tariffstruktur er ikke fullt ut optimalt utformet, og de samfunnsmessige endringene vi observerer aktualiserer behovet for en omorganisering av tariffene særlig i distribusjonsnettet. Slik energileddet er bestemt på laveste nettnivå i dag, gir prisen kundene står ovenfor begrenset informasjon som kan bidra til effektiv ressursbruk og en rettferdig fordeling av nettets kostnader. Fenomenet er særlig aktuelt for husholdninger og mindre bygg altså en betydelig andel av kundemassen. Dagens energiledd i distribusjonsnettet ligger langt høyrere enn kortsiktige marginalkostnader i nettet. For å redusere nivået på energileddet, må vi finne fornuftige måter å heve tariffens fastledd uten at dette reduserer tariffenes treffsikkerhet. Notatet tar for seg muligheter og utfordringer knyttet til å redusere energileddet gjennom å ta i bruk 1) et effektavhengig fastledd (effektledd) og 2) et effektuavhengig fastledd. Vi trekker også inn muligheten for i større grad å utnytte differensiert prissetting av nettjenester. Fremtidens tariffer i D-nettet 3

4 1 Innhold Forord... 2 Sammendrag Innhold Samfunnsutviklingen setter krav til tariffsystemet Endringer i etterspørselen etter elektrisitet Kostnadene ved avbrudd er økende Brukstiden går ned Effektbehovet viktig for dimensjonering av nettet Faktorer som påvirker avhengighet, brukstid og effektbehov Energieffektiviseringsdirektivet Utviklingen i klimapolitikken Økonomisk og demografisk utvikling Virkemidler for økt fleksibilitet i forbruket Det vil komme flere «pluss-kunder» Krav til et godt tariffsystem Hvilke oppgaver skal nettariffene (prisen på nettjenester) løse? Er prisene effektive og rettferdige? Hva gjøres i praksis? Sentral- og regionalnett Distribusjonsnettet Muligheter for å redusere energileddet? Effektavhengige fastledd er ikke uproblematisk i praksis: Bruk av effektuavhengig fastledd Differensierte priser Fremtidens tariffer i D-nettet 4

5 2 Samfunnsutviklingen setter krav til tariffsystemet En rekke eksterne endringer bidrar til at etterspørselen etter kraft og nettkapasitet endrer seg. Det dreier seg ikke først og fremst om at nivået på etterspørselen øker, men at selve forbruks- og etterspørselsmønsteret endrer seg. Behovene for effekt blir stadig større, brukstiden i forbruket går ned, og den generelle avhengigheten av elektrisitet øker slik at de samfunnsmessige kostnadene med avbrudd blir større. Tariffene spiller en viktig rolle for rettferdig fordeling av kostnadene i nettet og ikke minst i å bidra til effektiv ressursbruk og investeringsnivå. Dagens tariffstruktur er ikke fullt ut optimalt utformet, og de samfunnsmessige endringene vi observerer aktualiserer behovet for en omorganisering av tariffene særlig i distribusjonsnettet. Dette notatet tar innledningsvis for seg de viktigste samfunnsmessige endringene og hvordan disse endringene påvirker etterspørselen etter kraft og nettkapasitet. Deretter følger en prinsipiell diskusjon av kravene til et velfungerende og godt tariffsystem. Den prinsipielle diskusjonen knyttes så opp til hvordan systemet i praksis er utformet. Avslutningsvis gis en vurdering av hvilke muligheter vi har for best mulig å gjøre endringer i dagens system for å imøtekomme de behovene som følger av endringene i etterspørselen. 3 Endringer i etterspørselen etter elektrisitet Vi blir stadig mer avhengig av sikker tilgang på elektrisitet og omkostningene ved strømbrudd stiger. Samtidig går brukstiden ned og maksimalt effektbehov øker. Den generelle utviklingen går i den retning at stadig flere prosesser og oppgaver som utføres krever elektrisitet (jf. for eksempel NOU 2012:9). Sentrale eksempler på denne økende avhengigheten finner vi ved å se på ringvirkningen av strømbrudd innen vare- og tjenesteproduksjonen, for IKT-systemer og for offentlige tjenestetilbud. Lavere brukstid er særlig knyttet til endringer i oppvarmingssegmentet og konvertering til andre energibærere, mens økningen i effektbehov henger sammen med økende elektrifisering. 3.1 Kostnadene ved avbrudd er økende Hva er konsekvensene av et strømbrudd? Vare- og tjenesteproduksjonen vil blant annet stoppe opp fordi betalingsterminaler og betalingsformidling lammes, varmesystemer med elektriske pumper som stopper opp og vannforsyningen stopper opp fordi pumper og renseanlegg er avhengig av elektrisitet. Landbruk- og fiskerinæringen lammes pga. at fôrings- og vanningssystemer er avhengig av elektrisitet. Videre er IKT-systemer som mobil og bredbånd avhengig av elektrisitet. Dersom skoler og barnehager må stenges ved Fremtidens tariffer i D-nettet 5

6 strømbrudd får dette virkninger for resten av økonomien ved at foreldre må være hjemme fra jobb. Det påløper kort sagt samfunnet en rekke direkte og indirekte kostnader ved strømbrudd, og stadig økende avhengighet av elektrisitet bidrar til at disse kostandene stiger. I den grad energieffektivisering bidrar til høyere produksjon per kwh, vil mer effektiv energibruk bidra til at alternativverdien av strømmen blir høyere, noe som også impliserer økte omkostninger ved strømbrudd. I praksis utgjør kortvarige strømbrudd sjelden noen fare for liv og helse, mens langvarige strømbrudd gjerne betyr fare for liv og helse i tillegg til de økonomiske tapene. 3.2 Brukstiden går ned En betydelig andel av elektrisiteten som forbrukes her til lands benyttes til oppvarming. Dette gjør at vi skiller oss fra våre naboland og resten av Europa ved at vi har lang brukstid 1 i alminnelig forsyning. Økende bruk av varmepumper og konvertering fra elektrisk oppvarming til bruk av fjernvarme og biobrensel trekker ned bruken av elektrisk energi til oppvarming, uten at effektetterspørselen faller tilsvarende. Det siste henger sammen med at luft-til-luft varmepumper (som er det vanligste i husholdninger) bidrar lite når det er ekstra kaldt, og derfor leverer elektriske ovner fortsatt spisslasten. Enøk og energieffektivisering bidrar tilsvarende til å redusere bruken av elektrisk energi til oppvarming og dermed til lavere brukstid. Siden maksimaleffekten varierer sterkt fra år til år pga. temperaturforskjeller, vil man se store årlige variasjoner i brukstiden i alminnelig forsyning. Figuren under viser energiforbruk (i alminnelig forsyning) dividert på effekttoppen siden Figuren illustrerer således svært godt hvor væravhengig brukstiden er: kald vinter (med høy last) trekker brukstiden ned, mens kaldt år trekker brukstiden opp pga. høyt energiforbruk. Figuren antyder også at brukstiden nå kan være fallende. 1 Brukstid defineres som forholdet mellom energiforbruk og maksimaleffekt; kwh/kw. Fremtidens tariffer i D-nettet 6

7 Brukstid i alminnelig forsyning Timer Figur 1: Årlig energiforbruk dividert på effekttopp påfølgende vinter (Kilde: Statnett) 3.3 Effektbehovet viktig for dimensjonering av nettet Økende elektrifisering av hjem og arbeidsplasser trekker opp bruken av elektrisitet når vi er i aktivitet. Dersom man ikke lykkes med koordinering av ladingen, vil økende omfang av elektriske biler også bidra til å øke uttaket fra nettet i kontortiden og straks etter arbeidstid. Samlet tilsier dette at effektetterspørselen må ventes å øke mer enn etterspørselen etter elektrisk energi. Dagens kraftnett er først og fremst dimensjonert med tanke på maksimalforbruket (effekt). Når vi nå forventer sterkere vekst i effektetterspørselen enn i energietterspørselen, blir det enda viktigere at nettet kan klare maksimallasten. Samtidig blir det færre kwh å fordele kostnadene forbundet med et sterkere nett på. Effekt blir altså, om mulig, en enda viktigere kostnadsdriver for nettutbygging enn før. Hvilken betydning dette i praksis vil ha er allikevel usikkert siden effekt allerede er en vesentlig kostnadsdriver for nettet. Fremtidens tariffer i D-nettet 7

8 4 Faktorer som påvirker avhengighet, brukstid og effektbehov 4.1 Energieffektiviseringsdirektivet Energieffektiviseringsdirektivet er vedtatt i EU, og krever bl.a. at alt forbruk av vannbåren varme, varmt tappevann og gass skal måles individuelt i boliger og næringsbygg, på lik linje med strøm. Målet med direktivet er å redusere (effektivisere) energiforbruket i Europa med 20 prosent innen For Norges del definerer Energieffektiviseringsdirektivet en rekke nasjonale mål for nettopp energieffektivisering. Forslagene i direktivet er vedtatt og har en implementeringsfrist innen april/mai Generelt betyr energieffektivisering redusert brukstid og høyere avsavnsverdier for elektrisitet, og dertil lavere fleksibilitet i forbruket. De viktigste forslagene som vil ha betydning for fleksibiliteten i elforbruket er: - Direktivet har formulert en nasjonal strategi for renovasjon av landets bygg, og statsforvaltningen skal gå foran og renovere minst 3 prosent av bygningsmassen årlig. Renoveringen skal oppfylle et minimum i henhold til systemet for energimerking av bygg. - Energiselskaper må gjennomføre sparetiltak tilsvarende (minst) 1,5 prosent av årlig energisalg (utenom transport). I denne sammenheng nevnes mange ulike virkemidler som aktuelle å ta i bruk. - Det skal foretas en «energirevisjon» av alle store virksomheter. Virksomhetene plukkes ut i fra følgende kriterier: bedriften skal ha mer enn 250 ansatte og en omsetning som tilsvarer mer enn 50 M. - Energiselskapene skal fakturere sine kunder basert på faktisk forbruk. - Alle reelle muligheter for samproduksjon og fellesanlegg for fjernvarme og fjernkjøling skal utredes 4.2 Utviklingen i klimapolitikken Virkemidlene som diskuteres i klimapolitikken knytter seg til bruk av ulike normer, standarder og krav, bruk av avgifter på fossile brensel og kvoter for utslipp av CO2. Videre er subsidier av fornybar kraftproduksjon et mye omdiskutert virkemiddel. I praksis bidrar klimapolitikken som føres både til økning og reduksjon i etterspørselen etter elektrisitet, Fremtidens tariffer i D-nettet 8

9 økt tilbud av elektrisitet og økt avhengighet av elektrisitet (lavere fleksibilitet i forbruket). I tillegg til å omfatte tiltak for energieffektivisering har dagens klimapolitikk fokus på muligheter for konvertering fra fossile til fornybare energikilder. Konvertering handler i all hovedsak om virkemidler for redusert bruk av fossile brensel i transportsektoren og til oppvarming. Dette vil i neste omgang innebære økt bruk av vind- og solenergi, og bruk av biobrensel, noe som impliserer høyere bruk av elektrisk energi. 4.3 Økonomisk og demografisk utvikling Det faktum at Norge som nasjon stadig blir mer velstående, bidrar i seg selv til at energietterspørselen øker. Både fordi vi får råd til flere elektriske apparater, og fordi produksjonen av varer og tjenester automatiseres og dyr arbeidskraft erstattes av maskiner. All erfaring tilsier imidlertid at nivået på energietterspørselen ikke øker like raskt som velstandsnivået. Det typiske er at velstandsutviklingen bidrar til økt avhengighet av elektrisitet og lavere brukstid. En annen faktor som bidrar til økt energietterspørsel er økning i folketall. Økningen kommer gjennom økt antall boliger, økt transportbehov og flere arbeidsplasser. 4.4 Virkemidler for økt fleksibilitet i forbruket Innføring av AMS vil øke samtidigheten mellom faktisk forbruk og hva som faktureres kundene. Denne omleggingen skal bidra til at kundene lettere forstår sammenhengen mellom egen adferd og totale kostnaden ved kraftforbruket. Et mål er at omleggingen skal bidra til mer fleksibilitet i forbruket. Det er imidlertid fortsatt en viss usikkerhet rundt AMS, hovedsakelig knyttet til implementering og endeling kravspesifikasjon. Etablering av én felles faktura for kraft, nettleie og avgifter er også et virkemiddel som skal bidra til økt fleksibilitet i forbruket. 4.5 Det vil komme flere «pluss-kunder» Økt fokus omkring klimaspørsmål og fornybar energi, subsidier og fallende priser på sol- og vindenergiløsninger for husholdninger bidrar åpenbart til at flere installerer slikt utstyr hjemme. I perioder med relativt lavt energiforbruk vil flere husholdninger kunne produsere mer energi enn de forbruker, og følgelig ønske og levere denne energien inn på nettet. Denne utviklingen gir nye netto forbruksprofiler for de kundene dette gjelder, og skapet nye utfordringer for nettselskapene. Denne utviklingen bidrar i sin tur til økende oppmerksomhet omkring energiforbruk og spesielt elektrisitetsforbruk i husholdningene. Fremtidens tariffer i D-nettet 9

10 5 Krav til et godt tariffsystem Et mål for tariffsystemet, utover det å ta inn penger som dekker kostnadene i nettet, er at nettariffene skal bidra til effektiv ressursbruk og rettferdig fordeling av kostnader. Basert på enkle økonomiske premisser for effektiv prissetting i markeder gir vi i nedenfor en begrunnelse for hvorfor dette i praksis er vanskelig å oppfylle. Vi går også kort gjennom hvordan tariffsystemet i praksis er tilpasset. Diskusjonen gir forhåpentligvis leseren den nødvendige forståelsen til å se sammenhengen mellom de nye behovene som samfunnsutviklingen skaper for prising av nettjenester (avsnitt 3) og de muligheten vi har til å gjøre tilpasninger i tariffsystemet (avsnitt 6). 5.1 Hvilke oppgaver skal nettariffene (prisen på nettjenester) løse? Nettariffene er priser som skal løse noen helt konkrete oppgaver: 1. Prisene skal for det første bidra med informasjon til aktørene om hvordan nettopp deres forbruk eller produksjon påvirker den totale regningen som skal betales og de totale kostanden i nettet. For at prisene skal bidra til effektiv ressursbruk på kort sikt må prisene gi informasjon som bidrar til rett avveiing mellom bruk av elektrisitet og andre energibærere. Prisene skal også gi informasjon om riktig tidspunkt for bruk av elektrisitet og rett tidspunkt for produksjon. I teorien sikres dette gjennom å sette energileddet lik marginal tapskostnad i aktørens tilknytningspunkt, og følgelig vil energileddet være lavere når kraftprisen er lav. 2. Prisene skal for det andre gi informasjon som bidrar til rett avveiing mellom nytten av forbruksvekst og kostnadene med å forsyne økt forbruk. På denne måten skal prisene bidra til effektive investeringer (ressursbruk) på lang sikt. Virkemidler i denne sammenheng er for eksempel bruk av anleggsbidrag, effektledd (med eller uten k-faktor), størrelsesavhengig årsavgift og egen tariff for fleksibelt forbruk. 3. Prisene på bruk av nettet skal for det tredje bidra til rettferdig fordeling av «tariffbyrden». I dette ligger det at «store» kunder må betale mer enn «små» kunder gjennom bruk av ulike tariffnivåer. Det gis også rabatt til kunder som er villig til å akseptere avbrudd i leveransen i spesifiserte tilfeller (fleksibelt forbruk). 5.2 Er prisene effektive og rettferdige? I praksis viser det seg at det er svært vanskelig å tilfredsstille alle disse ønskene. I hvert fall er det nær sagt umulig om man skal oppfylle alt samtidig. En av utfordringene ligger i at Fremtidens tariffer i D-nettet 10

11 langsiktig marginalkostnad kun bør brukes som et investeringskriterium, og ikke som en rettesnor for fastsettelse av pris på tjenesten. Som pris vil langsiktig marginalkostnad i teorien bidra til effektiv ressursbruk kun på lang sikt. Langsiktig marginalkostnad gir med andre ord ikke nødvendigvis tilstrekkelig informasjon om betydningen av tidspunkt og nivå på eget forbruk (kortsiktig ressursbruk). Standard økonomisk teori fastslår at man i vanlig (normale) markeder setter pris lik kortsiktig marginalkostnad (prisen gjenspeiler merkostnaden ved økt forbruk). På lang sikt vil markedet (i dette tilfellet markedet for transport av elektrisk kraft) ekspandere (eller avta) slik at kortsiktig marginalkostnad blir liggende på samme nivå som langsiktig marginalkostnad. Med andre ord tilpasser næringen seg slik at den marginale verdien på kapasitet 2 blir høy nok til at ny kapasitet blir lønnsom: Som et eksempel kan vi tenke oss en vare som kjøperne er villig til å betale 10 for, og der de variable kostnadene for en enhet er 6. Dersom det ikke finnes kapasitet til å produsere flere enheter, og etterspørselen dermed er større enn tilbudet, blir markedsprisen selvsagt 10. Hadde det vært mulig å produsere én enhet til, ville fortjenesten vært 4 (10-6) Anta videre at en ny fabrikk vil koste 4 per enhet. Dermed blir en ny fabrikk lønnsom så lenge markedsprisen holder seg på 10 Anta alternativt at en ny fabrikk vil koste 5 per enhet. Da ville det ikke være lønnsomt å utvide kapasiteten, med mindre etterspørselen øker og betalingsviljen stiger til 11 Hvis verken betalingsvilje eller fabrikk- og produksjonskostnader endres, blir prisen liggende på 10 Vi kan gå ut fra at denne beskrivelsen også gjelder for markedet for nettjenester. Videre er det (nesten) alltid slik at knapphet på effekt i markedet for nettjenester oftere skyldes produksjonssiden enn selve nettet. I de fleste tilfeller er det rikelig med effektkapasitet i nettet. Dette skyldes hovedsakelig gjeldende krav til forsyningssikkerhet og redundans, stordriftsfordeler og delbarhetsproblemer. Av disse grunner er den (kortsiktige) marginale verdien av kapasitet i nettet (skyggeprisen) som oftest lik null. 2 Den marginale verdien på kapasitet omtales gjerne som skyggeprisen på kapasitet. I økonomisk teori brukes gjerne begrepet skyggepris når markedsprisen på gode ikke utrykker den reelle verdien på gode. Fremtidens tariffer i D-nettet 11

12 I de tilfeller hvor det er reell mangel på effekt, dannes markedsprisen på effekt i skjæringspunktet mellom en vertikal tilbudskurve (som definerer kapasitetsgrensen i nettet) og en sterkt fallende, nesten uelastisk/lite prisfølsom, etterspørselskurve. Figuren nedenfor illustrerer denne likevekten: Tilbudskurve P Skyggepris SRMC Etterspørselskurve Q Figur 2: Prinsippskisse ekstraordinær effektmangel Figuren illustrerer en situasjon med mangel på effekt. SRMC er kortsiktig marginalkostnad (optimalt energiledd), og vi ser i figuren at til denne prisen er etterspørselen etter nettjenester høyere enn kapasiteten Q. Likevektsprisen P, der etterspørselskurven skjærer kapasitetsgrensen, klarerer i dette tilfellet markedet. Det spesielle er at denne prisen P ikke har noe med kostnaden for økt kapasitet å gjøre, men settes kun på bakgrunn av etterspørselskurven (form og beliggenhet) 3. I dette tilfellet vil altså skyggeprisen på effekt være større enn null. Andre kortsiktige marginalkostnader er i praksis kun marginaltap, 3 Det finnes prismodeller som energimarkedet som forsøksvis trekker inn krav til leveringssikkerhet, for dermed å etablere en markedsbestemt knapphetsverdi på effekt (reliability constraints merk forskjellen på mangel og knapphet), men disse modellene er ikke særlig utbredt og løser heller ikke spørsmålet om inntektsfordeling mellom nett og produksjon. Fremtidens tariffer i D-nettet 12

13 resten av kostnadene er knyttet til å etablere og opprettholde kapasiteten. 5.3 Hva gjøres i praksis? Ovenfor illustrerte vi på teoretisk grunnlag hvorfor vi har problemer med å konstruere tariffer som oppfyller de kravene vi har til effektivitet og fordeling. Hvordan gjøres så dette i praksis? Sentral- og regionalnett På disse nettnivåene fastsetter vi et energiledd som er lik kortsiktig marginalkostnad (marginaltap) og kaller resten for «residual» tariffledd (effektledd og anleggsbidrag). De residuale leddene skal først og fremst bidra til en rettferdig fordeling mellom nettkundene av byrden med restfinansiering av s- og r-nettet. Bruken av anleggsbidrag og k- faktor sikter også inn mot å bidra til effektive investeringer (investeringsbeslutninger og lokaliseringsvalg). Dersom anleggsbidraget eksempelvis er større enn kundens nytte av nettilknytningen, vil kunden typisk avstå. Anleggsbidrag skal slik bidra til at samfunnsøkonomisk ulønnsomme tilknytninger ikke realiseres. Bruk av k-faktor skal i prinsippet bidra til å kompensere uttakskunder for en eventuell gunstig påvirkning på nettkostnadene. Slik påvirkning kan eksempelvis oppstå som et resultat av samlokalisering av produksjons- og forbruksenheter, eller pga. svært jevnt uttak over året Distribusjonsnettet På dette nettnivået er energileddet meget høyt sammenliknet med reell kortsiktig marginalkostnad. I distribusjonsnettet er marginaltapet sjelden høyere en prosent, mens energileddene vanligvis ligger på nærmere 20 øre/kwh. Et høyt energiledd innebærer at fastledd/effektledd blir tilsvarende lavere. Vår observasjon er altså at jo høyere opp i nettet vi går, jo mindre er avviket mellom energiledd og reell kortsiktig marginalkostnad. Slik energileddet er bestemt på laveste nettnivå innehar tariffen begrenset informasjon som bidrar til effektiv bruk og en rettferdig fordeling av kostnadene i nettet. 4 Fenomenet med svært høye energiledd er særlig aktuelt for husholdninger og mindre bygg, altså en betydelig andel av kundemassen. Slik tariffene er utformet på laveste nettnivå er det grunn til å tro at prisene verken gir 4 Skjønt det nok er delte meninger om hva som er rettferdig for husholdninger; skal høyt energiforbruk eller høyt makseffekt straffes hardest? Fremtidens tariffer i D-nettet 13

14 kundene incentiver til effektiv ressursbruk, bidrar til å realisere et langsiktig optimalt investeringsnivå eller gir en rettferdig fordeling av kostnadene i nettet. 6 Muligheter for å redusere energileddet? For å redusere nivået på energileddet, må vi finne fornuftige måter å heve tariffens fastledd uten at dette reduserer tariffenes treffsikkerhet (jf. diskusjonen ovenfor). I det følgende diskuterer vi muligheter og utfordringer knyttet til å ta i bruk 1) et effektavhengig fastledd (effektledd) og 2) et effektuavhengig fastledd. Vi trekker også inn muligheten for i større grad å utnytte differensiert prissetting Effektavhengige fastledd er ikke uproblematisk i praksis: Hva vet vi for eksempel om forholdet mellom fastledd og kostnadene med å utvide effektkapasiteten marginalt? Et enkelt regneeksempel kan illustrere sammenhengen. o Maksimaleffekten for alminnelig forsyning er om lag MW. Avskrivningsgrunnlaget i d-nettet er om lag 16 mrd. kr. o Anta nå for å gjøre kalkylen enkel at nyverdien av d-nettet var 18 mrd. kr. o Da koster 1 kw 1000 kroner (18 mrd./ MW). o Dersom vi undervurderer kostnaden for dagens nett, er gjennomsnittskostnaden for 1 kw høyere. Nivået på den langsiktige marginalkostnaden vil avhenge av om man uansett skal bygge, eller om man nettopp har bygget nytt nett. Det vil dessuten være variasjoner over tid og geografisk. o Men dette betyr at et fastledd i størrelsesorden 1000/kW ikke nødvendigvis gir et veldig galt signal til sluttbrukeren om hva nettet koster (selv om det her skal understrekes at dette er en svært grov kalkyle). Så kan det diskuteres om dette kan innebære en rimelig incentivvirkning eller om det ville være en tarifferings som i større grad imøtekommer rettferdighetsaspekter. o For å finne en mer presis sammenheng, kreves imidlertid langt mer detaljerte kalkyler og analyser. Et annet spørsmål knytter seg til hvorvidt det bør bety noe for forbrukeren om denne har makslast samtidig med «alle» andre, eller om makslasten kommer mens øvrige har lavt uttak. Dersom det skal være en viss fornuft i tariffenes incentivvirkninger, må det være en sammenheng mellom den enkeltes handlinger (som gir grunnlag for faktura) og systemets tilstand. Vi må også finne fornuftige måter å håndtere kostnader forbundet med Fremtidens tariffer i D-nettet 14

15 effektoverskuddet som er der av beredskapsgrunner. Dette kan prises gjennom bruk av prismodeller som trekker inn krav til leveringssikkerhet (reliability constraints) 5. Et siste punkt er en mulighet for å fordele residualleddet i et størrelsesavhengig og et størrelsesuavhengig ledd. I praksis kan dette gjøres ved å fakturere en fast årlig avgift x/år pluss en avgift y/kw. kw kan enten være utledet fra størrelse på sikring eller som et snitt av kundens topplast. o Den faste årlige avgiften x/år bør rimeligvis være knyttet til kostnader for kundehåndtering, fakturering etc. o Den variable årlige avgiften y/år vil i praksis bestemmer av inntektsrammen minus proveny fra andre ledd. Det vil naturligvis ha uheldig signaleffekt dersom y overstiger marginalkostnaden for effekt Bruk av effektuavhengig fastledd Dersom fastleddet gjøres uavhengig av effektuttak, vil nettleien bestå av et marginaltapsavhengig energiledd og en betydelig årsavgift. En slik løsning skiller i utgangspunktet meget dårlig mellom store og små kunder, eller mellom prisfølsomme kunder og andre. Vi har tidligere argumentert for at tariffene skal ha ønskede effektivitetsvirkninger og gi rettferdig fordeling. En slik løsning som dette vil rimelig sikkert oppfattes som urettferdig. Videre er det åpenbart at incentivvirkningene vil være uheldig dersom størrelsen på effektuttaket overhodet ikke påvirker kundens årsavgift. Det bør nevnes at en reduksjon av husholdningenes energiledd blant annet kan ha betydning for fjernvarmeselskaper og for incentivene til enøk. Energileddet er grunnlag for prissetting av fjernvarme og med et lavere energiledd vil reguleringen av fjernvarmeselskaper måtte legges om. Fjernvarme vil bli mindre konkurransedyktig, og det vil neppe være hensiktsmessig å skape «stranded investments». Når det gjelder incentivene til energiøkonomisering, så svekkes disse ved reduksjon av energileddet. Dette fordi høye energiledd i utgangspunktet øker bedriftsøkonomisk lønnsomhet av enøk. Samtidig kan høyere effektledd øke lønnsomheten av tiltak som reduserer effektuttaket Differensierte priser Graden av el-avhengighet varierer mellom kunder, og fra time til time. Følgelig er nytten hver enkelt kunde har av elektrisitet ulik på gitte tidspunkt. Dette kan utnyttes til å sette ulike priser for ulike kunder. For eksempel i form av redusert fastledd til kunder som kan 5 Vi har tidvis slik prising i Norge i de tilfellene der Statnett trekker kapasitet ut av spotmarkedet for å sikre reserver gjennom RKOM. Fremtidens tariffer i D-nettet 15

16 frakobles på gitte tidspunkt. En slik tilnærming gir imidlertid kun mening dersom behovet for frakopling er til stedet, altså dersom man faktisk har knapphet på tilbudssiden. Dersom man differensierte priser i motsatt tilfelle, vil det kun medføre feilallokeringer og uheldig ressursutnyttelse. I tilfeller med kapasitetsproblemer kan imidlertid differensierte priser (prisdiskriminering) være et effektivt virkemiddel for å fordele tilgjengelig kapasitet både midlertidig (inntil kapasiteten er utvidet) og permanent (fordi kunden ikke har betalingsvilje for utvidelsen av nettet). En differensiering av prisene må også tilpasses utnyttelsen av nettet, som typisk variere mellom sommer og vinter, natt og dag, og fra år til år pga. temperatur- og nedbørsforskjeller. Fremtidens tariffer i D-nettet 16

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier

Rapport 2007-047. Nye måleteknologier Rapport 2007-047 ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 52420 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-903-6 GDH/SSk/mbh, AJe, 7. mai 2007 Offentlig Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ECON Postboks

Detaljer

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater

Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked for grønne sertifikater Harmoniseringsbehov ved etablering av et norsk-svensk marked Hovedutfordringer for å realisere et balansert felles sertifikatmarked Utarbeidet for Energi Norge Januar 2010 Xrgia AS (2010) Rådmann Halmrasts

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?

Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? Offentlig 978-82-93150-35-0 Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme? På oppdrag fra Olje- og energidepartementet april 2013 THEMA Rapport 2013-18 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer:

Detaljer

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050

Den grønne ledertrøya. Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Den grønne ledertrøya Det fornybare Norge: Energi- og klimapolitikk mot 2050 Sammendrag Vi har en formidabel global utfordring med å kutte utslipp og samtidig skaffe mer energi frem mot midten av århundret.

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet

Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet Norge som leverandør av fornybar fleksibilitet KAN NORGE LEVERE 10 000 MW FORNYBAR FLEKSIBILITET TIL EUROPA? Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 6/7-2011 Sider: 93 Redaktør: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Differensiert el-avgift

Differensiert el-avgift (Foreløpig utgave) Norges offentlige utredninger NOU 2004: 8 Differensiert el-avgift Utredning fra et utvalg oppnevnt av Finansdepartementet 26.09.2003. Avgitt til Finansdepartementet 30. mars 2004. 1

Detaljer

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra?

Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem. Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Fleksibilitet i fremtidens kraftsystem Kan det nordiske varmemarkedet bidra? Utarbeidet for Statnett SF og Statkraft AS Januar 2011 TITTEL Xrgia AS Rådmann Halmrasts vei 16 Postboks 329 1301 Sandvika Telefon:

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist

RAPPORT. Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv 2014/20. Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist RAPPORT 2014/20 Verdsetting av norsk vannkraft i et klima- og miljøperspektiv Ingeborg Rasmussen og Henning Wahlquist Utarbeidet på oppdrag fra Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis RAPPORT 2013/18 Prising av Kartverkets tjenester Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2013/18 Rapporttittel Prising av Kartverkets

Detaljer

Synspunkter på bilavgiftssystemet

Synspunkter på bilavgiftssystemet Synspunkter på bilavgiftssystemet Utredning fra NHO Som en oppfølging av Næringslivets klimapanels rapport fra desember 2009, satte NHO i gang et videre arbeid om fremtidig innretning på bilavgiftene.

Detaljer

Europas behov for fleksibilitet

Europas behov for fleksibilitet Europas behov for fleksibilitet DELRAPPORT TIL PROSJEKTET NORGE SOM LEVERANDØR AV FORNYBAR FLEKSIBILITET Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 10/8-11 Sider: 30 Ansvarlig: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020?

Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Økonomiske analyser 6/20 Hvordan kan Norge nå sitt mål for fornybar energi for 2020? Hvordan kan Norge nå sitt mål om fornybar energi i 2020? Ann Christin Bøeng Regjeringen sendte et utkast til EØS-direktiv

Detaljer

Kraftutveksling med Europa mot 2050

Kraftutveksling med Europa mot 2050 INNSPILL TIL ENERGIMELDINGEN: Kraftutveksling med Europa mot 2050 13. august 2014 Innhold Om prosjektet... 2 Sekretariat og faggruppen... 3 Fremgangsmåte og prosess... 4 Sammendrag... 5 1 Markedsutviklingen...

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer