Birkenes kommune Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birkenes kommune Kommunestyret"

Transkript

1 Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag , kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Heimdal Møtet er åpent for publikum. Informasjon om Finansforvaltningen v/rådgiver fra Gabler Wassum as Norsk transportplan - prosess Rv 41 - status v/ordfører Arild Windsland SAKSLISTE 019/12 Godkjenning av møteprotokoll /12 Meldinger 021/12 Avtale med Telenor om mobilutbygging 022/12 Økonomirapport månedsrapport februar /12 Inndekning tapt momskompensasjon jfr. K-sak 010/12 024/12 Tobias jorde - ny løsning scenetak 025/12 Virksomhetsoverdragelse Birkeland barnehage - økonomiske forhold 026/12 Tilstandsrapport for grunnskolene i Birkenes kommune Eventuelt Saksdokumentene kan gjennomgås i Servicetorvet, i ekspedisjonstiden kl 09: Innkallingen finnes også på bibliotekene. Forfall bes meldt over telefon Birkeland, Arild Windsland ordfører Gro Anita Trøan rådmann

2 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /12 Saksbehandler: Kari Kvifte Birkeland Arkiv/arkivsaksnr.: /754 Godkjenning av møteprotokoll Administrasjonens forslag til vedtak: Møteprotokollen av godkjennes.

3 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /12 Saksbehandler: Arkiv/arkivsaksnr.: /753 Meldinger Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/1841 I Ket kongelige Justisog beredskapsdep. Forslag til forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter 2 12/1932 I Visit Sørlandet AS Orientering Visit Sørlandet AS 3 12/1980 I Kommunenes Sentralforbund v/ Høring om NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU Knut Hjort-Johansen 4 12/2131 I Fylkesmannen i Aust- Vergemålsreformen Agder 5 12/2378 I Sekretær for Kontrollutvalget: Aust- Agder fylkesrevisjon Årsmelding for 2011 for kontrollutvalget 6 12/2380 I Fylkesmannen i Aust- Agder Melding om overprøving etter forvaltningsloven /2561 I Fylkesmannen i Aust- Agder Kartlegging av krypsiv i fem elver i Agder - FM Aust-Agder 8 12/2752 U NSB /vdag Brekkan Mulighet for Togstopp på Herefoss stasjon 9 12/2764 U Fylkesmannen i Aust- Agder Svar på fylkesmannen forespørsel vedr vergemålsreformen 10 12/3219 I NSB /vdag Brekkan Foreløpig svar på henvendelsen vedr togstopp Herefoss Administrasjonens forslag til vedtak: Meldingene tas til orientering.

4 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Tjenesteutvalget /12 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Saksbehandler: Steinar Nørstebø Arkiv/arkivsaksnr.: N60 07/359 Avtale med Telenor om mobilutbygging Saksopplysninger Det Digitale Agder er et samarbeidsprosjekt, der begge fylkeskommunene og alle kommunene i landsdelen deltar. Formålet er å fremme utbygging av digitale infrastruktur i landsdelen, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet. Forrige prosjektrunde hadde hovedfokus på «digital allemannsrett», og Agder har bedre rettigheter knyttet til bredbånd enn andre landsdeler. Det Digitale Agder har nå gjennomført et innkjøpsprosjekt knyttet til utbygging av mobildekning i landsdelen, og inngåelse av nye avtaler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd for begge fylkeskommunene og alle kommunene. Kommunen behandlet i 2011 egen sak om tilslutning til prosjektet, og er også informert om prinsippene for kostnadsfordeling og betalingsopplegg. Denne saken handler om å godkjenne kontraktsinngåelse for bruk av mobiltelefoni/mobilt bredbånd for kommunen, og inngå avtale for utbygging av mobildekning med tilhørende økonomiske forpliktelser. Dokumentliste: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 2 I Digitale distriktsagder v/ Informasjon om digitale distriktsagder 3 I Post-og teletilsynet Bruk av autorisert installatør ved utbygging av nettet `` Digitale Distriktsagder`` 5 U Digitale distriktsagder v/ Digitale distriktsagder / tilslutning til prosjektopplegg og modell for kostnadsfordeling etter avslutning av anbusdprosess 8 I Fylkesrådmannen i Aust- Agder Angående status for Bredbånd til alle - desember I Digitale distriktsagder Garanti om bredbånd til alle gjelder 10 I Aust-Agder Fylkeskommune / Det Digitale Agder v/ Arild Eielsen tom 2012 Det Digitale Agder - nytt felles utviklingsprosjekt for landsdelen 11 I Alf Martin Woie DDA - tilslutning til prosjektopplegg -

5 påminnelse 12 U Digitale distriktsagder Tilslutning til Det Digitale Agders prosjekt opplegg - intensjonserklæring 13 I Digitale distriktsagder v/ Innkjøp av mobildekning - kostnadsfordeling 14 I Digitale distriktsagder Avtale med Telenor Norge AS Trykte vedlegg Dok 14 Utrykte vedlegg Administrasjonens forslag til vedtak: Birkenes kommune aksepterer avtalevilkårene som er fremlagt og vil undertegne kontrakt med Telenor Norge, slik det er lagt opp til for fylkeskommunene og alle kommunene på Agder. Vedtaket innebærer inngåelse av ny avtale for mobiltelefoni/mobilt bredbånd. Kommunen aksepterer også sin del av kostnadene knyttet til utbygging av mobildekning og betalingsplan for dette. Birkenes kommune vil på dette grunnlag legge til grunn totalt investeringsbeløp på kr ,som vist i saksutredningen, i kommende økonomiplan. TJENESTEUTVALGET Avstemming: Enstemmig, 9 stemmer. Tjen-020/12 Vedtak: Birkenes kommune aksepterer avtalevilkårene som er fremlagt og vil undertegne kontrakt med Telenor Norge, slik det er lagt opp til for fylkeskommunene og alle kommunene på Agder. Vedtaket innebærer inngåelse av ny avtale for mobiltelefoni/mobilt bredbånd. Kommunen aksepterer også sin del av kostnadene knyttet til utbygging av mobildekning og betalingsplan for dette. Birkenes kommune vil på dette grunnlag legge til grunn totalt investeringsbeløp på kr ,som vist i saksutredningen, i kommende økonomiplan. Bakgrunn Det Digitale Agder er et samarbeidsprosjekt, der begge fylkeskommunene og alle kommunene i landsdelen deltar. Formålet er å fremme utbygging av digitale infrastruktur i landsdelen, og skaffe deltakerne gode avtaler for telefoni og bredbåndskapasitet. Forrige prosjektrunde hadde hovedfokus på «digital allemannsrett», og Agder har bedre rettigheter knyttet til bredbånd enn andre landsdeler.

6 Det Digitale Agder har nå gjennomført et innkjøpsprosjekt knyttet til utbygging av mobildekning i landsdelen, og inngåelse av nye avtaler for mobiltelefoni og mobilt bredbånd for begge fylkeskommunene og alle kommunene. Kommunen behandlet i 2011 egen sak om tilslutning til prosjektet, og er også informert om prinsippene for kostnadsfordeling og betalingsopplegg. Denne saken handler om å godkjenne kontraktsinngåelse for bruk av mobiltelefoni/mobilt bredbånd for kommunen, og inngå avtale for utbygging av mobildekning med tilhørende økonomiske forpliktelser. Det Digitale Agder anbefaler inngåelse av avtale med Telenor, som kom best ut av evalueringsprosessen for innkjøp av mobiltelefoni/mobilt bredbånd og utbygging av mobildekning. LEVERANSE Mobildekning Telenor forplikter seg til en storstilt utbygging av mobildekning i landsdelen. Prosjektet vurderer dekning ut fra kriteriet «god innvendig dekning i trehus» for tale og SMS. Basert på teoretiske beregninger, vil Agder få slik dekning for 99 % av fastboende. I tillegg vil de fleste av de resterende innbyggerne får «vindusdekning». Foreløpige planer viser utbygging av 149 basestasjoner i landsdelen, og ny dekning vil være helt på topp i nasjonal sammenheng. Det er også et viktig poeng at Telenor etablerer svært god dekning for mobilt bredbånd (3G) Ut fra de teoretiske beregningene som foreligger, vil kommunen gå fra 86,3% til 97,6% dekning for tale og SMS (anslagsvis i overkant av 500 innbyggere), og også bedring for mobilt bredbånd (3G). Vedlagt følger også et dekningskart, som viser teoretisk beregnet dekning for tale og SMS i kommunen, etter fullført utbygging. Utbyggingsprosjektet for dekning er i særklasse det største i sitt slag i landet, og Telenor vil måtte bruke tre år på å ferdigstille utbyggingen. Det blir gitt et anleggsbidrag på 45 mill. kroner til utbyggingen, men reelle utbyggingskostnader vil overstige 200 mill. kroner. Dette illustrerer at det ligger stor verdi i samarbeid og godt samhold i forbindelse med prosjektet. Prosjektet har også satt av en ramme på 10 mill. kroner til forbedring av veidekningen i landsdelen. Det Digitale Agder og Telenor vil samarbeide om å få best mulig effekt ut av disse midlene. Hovedveiene gjennom de ulike regionene vil få prioritet i vurderingene. Skal utbyggingsprosjektet bli gjennomført som planlagt, må kommunen utføre sine oppgaver på en effektiv måte. Dette gjelder særlig behandling av byggesøknader for infrastruktur, men kommunen må også bidra aktivt i forhold til eventuelle grunneierkonflikter. Det er viktig at det er et strukturert opplegg for dialog og avklaringer under veis i prosjektet. Spørsmål og problemstillinger som kommunen har behov for å få avklart, skal derfor rettes til Det Digitale Agder, som følger opp planleggingen og leveranseprosessene. Kommunene har tidligere fått informasjon om kostnadsfordeling og betalingsopplegg for spleiselaget. Samlet bidrag fra alle kommunene på Agder er 20 mill. kroner. KRD har gått inn med 4 mill. kroner og fylkeskommunene dekker resten av utgiftene, inkludert prosjektadministrasjon, oppfølging av leveranse og videre satsing på tilrettelegging for bredbånd. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er basert på følgende faktorer: en lik sum for deltakelse, en sum i forhold til folketallet, en sum i forhold til utbygging av ny infrastruktur og en sum i forhold til antall innbyggere som er beregnet å få ny god dekning. Vedlagt følger kostnadsfordelingsskjema. Sammenlignet med informasjonen i fjor, er dekningsresultatene betydelig bedre, men det er også noen justeringer kommunene mellom.

7 Vår kommune må betale kroner til spleiselaget i utbyggingen. Dette blir fordelt over 2012, 2013 og Dekningsresultatene er basert på en teoretisk beregningsmodell. Skulle det bli markerte endringer, vil en kunne ta fordelingsopplegget opp til ny vurdering. Mobiltelefoni/ mobilt bredbånd I tillegg til utbygging av mobildekning, skal Telenor inngå avtale for mobiltelefoni/mobilt bredbånd for begge fylkeskommunene og alle kommunene, med underliggende organisasjoner. Denne delen av innkjøpet har skapt interesse for prosjektet fra tilbydernes side, og gitt svært gunstige priser fordi det representerer et stort volum. Det er etablert en «fastprisavtale» for tellerskritt og mobilt bredbånd i Norge. Prisene skal i avtaleperioden justeres i tråd med markedsutviklingen. Det store volumet fylkeskommunene og kommunene representerer har gitt gunstige priser. Det er ikke gjennomført analyse av prisnedgang i alle kommunene. Bruksmønsteret varierer også mye. De stikkprøvene Det Digitale Agder gjennomførte, viste en kostnadsreduksjon på %, i forhold til dagens avtaler. I tillegg sikrer avtalen god funksjonalitet og enkel administrasjon av mobiltelefoni. Avtalen for mobiltelefoni/mobilt bredbånd har en varighet på fire år, med mulighet for inntil ett års forlengelse. Avtaleperioden starter fra tidspunktet når mobilabonnementene er overført til ny avtale (porteringstidspunkt). Vurdering Det har lenge vært et sterkt ønske om bedring av mobildekningen i landsdelen. Mobiltelefonen er blitt «allemannseie» og et verktøy med stadig nye bruksområder. Manglende dekning innebærer store ulemper i forhold til bosetting og daglig virke i et område. Resultatene som nå er oppnådd for Agder, gir en markert økning i mobildekningen og er bedre enn forventningene som var skissert i forprosjektet. Telenor har uttalt at Agder vil få best mobildekning i hele landet, og resultatene har fått nasjonal oppmerksomhet. I tillegg til god dekning for tale/sms, er den store utbyggingen av mobilt bredbånd svært viktig. Det har vært hard konkurranse om å bli leverandør av mobildekning og mobiltelefoni/mobilt bredbånd til fylkeskommunene og kommunene på Agder. Avtalen representerer stort volum, og har stor prestisje for leverandørene. I forhold til anleggsbidraget, er samlet utbyggingsforpliktelse svært omfattende. Innkjøpsformen «konkurransepreget dialog» har igjen vist seg å være gunstig for denne type innkjøp. Utbygging av mobildekning er ikke definert som en kommunal oppgave. Utbygging skjer etter konsesjoner som staten gir til ulike aktører i markedet. Disse konsesjonene er oppfylt, men det er altså likevel mange som ikke har dekning. Flere steder i landet har kommunene engasjert seg, og betaler bidrag til mer utbygging. Resultatene som Det Digitale Agder har oppnådd, og spleiselaget som kostnadsfordelingen er basert på, gir et gunstig kostnadsbilde for kommunene. Det er naturlig at kommunen stiller seg solidarisk med resten av landsdelen og deltar i dette viktige samfunnsbyggingsprosjektet. Avtalen for mobiltelefoni/mobilt bredbånd er mye rimeligere enn dagens avtale. I tillegg får kommunen god, fremtidsrettet funksjonalitet og enkle administrative systemer for oppfølging. Prisutviklingen i avtaleperioden er også sikret gjennom egen avtale. Kommunen vil dermed få en gunstig og robust avtale.

8 Anbefaling Avtalen som nå blir lagt frem for vedtak, gir et gunstig prisbilde og god funksjonalitet for mobiltelefoni/mobilt bredbånd. Kommunen bør skifte over til den nye avtalen med Telenor, straks det er praktisk klargjort for dette. Utbygging av mobildekning og dekning for mobilt bredbånd er viktig for bedrifter, kommuner og privatpersoner i landsdelen, og representerer et viktig samfunnsbyggingsprosjekt. Avtale for utbygging av dekning er knyttet sammen med ny avtale for mobiltelefoni i kommunene. Kommunen er tidligere orientert om kostnader knyttet til utbygging av dekning, og har lagt inn rammer i budsjett og økonomiplan. Inneværende år ligger det en investeringspost på kr , hvis vedtaksforslaget nedenfor blir vedtatt, forplikter vi oss altså å bevilge ytterligere frem til Totalt for Birkenes utgjør utbyggingen fordelt på tre år. Forslaget til avtale gir stor verdi både for landsdelen og den enkelte kommune, og rådmannen anbefaler at kommunen inngår kontrakt med Telenor Norge AS.

9

10

11 Antall Innbygg Agder Antall nye m/god innv. Dekning Fordeling i forhold til innbyggere Fordeling nye personer med dekning Dagens Lik fordeling Fordelt etter Sum per Kommuner dekning Ny dekning Utb. kom nye siter kommune Arendal ,8 % 99,9 % 897 5, Birkenes ,3 % 97,6 % 546 8, Bygland ,3 % 99,2 % 123 1, Bykle ,4 % 99,2 % 27 0, Evje og Hornnes ,9 % 98,7 % 98 1, Froland ,8 % 98,5 % 717 8, Gjerstad ,9 % 99,2 % 132 3, Grimstad ,6 % 99,9 % 489 6, Iveland ,3 % 97,1 % 594 4, Lillesand ,2 % 99,7 % 541 6, Risør ,4 % 99,5 % 145 2, Tvedestrand ,7 % 99,5 % 287 3, Valle ,3 % 99,6 % 17 0, Vegårshei ,4 % 96,3 % 231 3, Åmli ,6 % 96,7 % 416 2, Sun Aust- Agder , Audnedal ,2 % 98,5 % 208 1, Farsund ,2 % 99,3 % 762 4, Flekkefjord ,6 % 99,1 % 498 6, Hægbostad ,7 % 97,7 % 82 1, Kristiansand ,4 % 99,6 % 166 5, Kvinesdal ,5 % 98,7 % 304 5, Lindesnes ,5 % 98,6 % 385 4, Lyngdal ,4 % 98,4 % 473 5, Mandal ,9 % 99,5 % 543 4, Marnardal ,4 % 94,3 % 708 8, Songdalen ,6 % 98,5 % 117 2, Sirdal ,2 % 99,4 % 167 2, Søgne ,7 % 99,1 % 151 0, Vennesla ,9 % 99,2 % 851 4, Åseral ,3 % 96,7 % 158 2, Sum Vest-Agder , Sum Agder Fordeling fast Fordeling folketall Fordeling nye siter Fordeling ny dekning Des 11

12 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /12 Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: /293 Økonomirapport månedsrapport februar 2012 Saksopplysninger Saksopplysninger Vedlagt oversendes en samlet fremstilling av regnskap/budsjettsituasjonen basert på tjenestesjefenes rapporteringer og status fellesområdet pr Det rapporteres kun på avvik ifht. regulert budsjett. Det rapporteres på nedenfor stående grupperinger: Sum personalkostnader inneholder: lønn og sosiale utgifter. Sum andre kostnader inneholder: Forbruksvarer og tjenester, annet forbruksmateriell,/ kjøp av tjenester, overføringsutgifter og finansutgifter. Sum inntekter inneholder: Salgsinntekter, refusjoner, overføringsinntekter og finansinntekter og transaksjoner. Netto driftsutgifter (ramme): Sum personalkostnader og sum andre kostnader minus sum inntekter. Rapporten er ment som generell informasjon til politiske partier, og detaljgraden er begrenset. Administrasjonens forslag til vedtak: Økonomisk månedsrapport for februar 2012 tas til etterretning. Prosjekt 9816 Redskapsbod Herefoss kirke kr beløpet flyttes til prosjekt Nytt brannvarslingsanlegg alle kirkene.

13 Bakgrunn Hele utvalget Grp.art 1 Regnskap hittil Budsjett BIE Restbeløp Forbruk i % av 1 Sum personalkostnader ,31 2 Sum andre kostnader ,04 3 Sum inntekter ,44 T o t a l t ,00 Innbyggertall: Oppdaterte innbyggertall pr er en økning på 1,59% i gjennomsnitt fra (Prognosen var 4901) Fravær: Fraværsprosentene hver måned for tjenesteområdene: januar % februar % Teknisk ,5 3,8 Skole/barnehage ,1 10,1 Helse/omsorg 3000/3999 7,3 8,1 Service/kultur 4000/4999 0,8 6,2 NAV Kommunale fellesområder ,5 5,1 Generelt: Det er ennå tidlig i året, og tall messig budsjettregulering vil vi komme tilbake til i tertialrapporten pr Nye beregninger vedr. pensjonskostnader, samt lavere rammetilskudd og usikkerhet vedr. utbytte fra Agder Energi AS viser at vi har et høyrisiko budsjett. Enkelte vedtatte innsparingstiltak i KS-12/126 blir igangsatt senere og dermed blir den økonomiske effekten forskjøvet/mindre. Omplasseringsutvalget jobber med å finne løsninger vedr. overtallige. Nytt generelt tiltak er at naturlige avganger vurderes spesielt av omplasseringsutvalget med tanke om å finne alternative måter å utføre jobben på. For å sikre styring og kontroll, vil det bli aktuelt å styrke kapasitet innenfor økonomi og personal. Rest fra disposisjonsfond for 2011 må sannsynligvis benyttes i 2012 dersom kommunen totalt sett går med underskudd. Dersom vi ikke har disposisjonsfond nok til å dekke inn merforbruk er faren for å komme på Robeklisten reell. Dersom regnskapet har et regnskapsmessig underskudd skal det fordeles ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er framlagt. Dvs. at kommunen har 2 år på å dekke inn underskuddet før vi kommer på Robeklista. Inforamsjon iforbindelse med KS-vedtak 12/126 den Denne informasjonen er lagt ut på kommunens intranett pr : 1. Arbeidsmiljøutvalget vil den behandle bemanningsplanen for arbeidsområdene/utvelgelseskretsene merkantile og saksbehandlere og boliger og

14 dagsenter. Det vil også bli en gjennomgang av andre kutt i stillinger som følge av kommunestyrets vedtak Avdelingsledere har utarbeidet stillingsbeskrivelser som vil bli brukt i omplasseringsutvalgets videre arbeid. 3. Kartleggingsskjemaer for ansatte i arbeidsområdet/utvelgelseskretsen merkantile og saksbehandlere er kommet inn til omplasseringsutvalget. Det samme er deler av kartleggingsskjemaene for kretsen boliger og dagsenter. Kartleggingsskjemaene ble sendt ut på bakgrunn av at det skal kuttes 1,3 stilling i kretsen merkantile og saksbehandlere og 0,4 stilling ved boliger/dagsenter. 4. Kommunen har løpende kontakt med KS for å sikre kvaliteten i omplasseringsutvalgets arbeid 5. Kommunens retningslinjer sier dette om kriterier for utpeking av overtallige: Prinsippet om tjenestetid legges til grunn når det ikke finnes saklig grunn til annet valg Saklig grunn for utvelgelse kan være: Kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen), særlig tungtveiende sosiale forhold, hensynet til kommunens drift (herunder turnusavvikling), arbeidsgivers behov for kompetanse og alders- og kjønnssammensetning. 6. Det neste møtet i omplasseringsutvalget er Oversikt over ledige stillinger holdes løpende oppdatert, se vedlegg Oversikten finner du også under boksen Ledige stillinger her på intranettet. 8. Ansettelsesstopp for fast stillinger gjelder fremdeles, men det er gitt dispensasjon i følgende saker, se vedlegg Grp. ansvar: 90 Fellesområder Grp.art 1 Regnskap hittil Budsjett BIE Restbeløp Forbruk i % av 2 Sum andre kostnader ,50 3 Sum inntekter ,66 T o t a l t ,84 Skatt og rammetilskudd: Prognose (basert på endelige innb.tall pr ) viser et R-skudd som er 0,4 mill kr lavere enn prognosen fra desember (basert på foreløpig/beregnet innb.tall per ). Dette skyldes at befolkningsutvikling for Birkenes i 2011 var noe svakere enn prognosene i desember da vi la til grunn (4 828 personer vs personer per ). I forhold til kommunens budsjett er det et negativt avvik på vel 1,5 mill kr. Anslaget i budsjettet opererte med et innb.tall på personer pr (dvs. SSBs framskrivning alt 4M fra juni 2011).

15 Eiendomsskatt: 1.termin vedr. eiendomsskatt er fakturert og beregninger viser at vi vil få ca mer enn budsjettert. Utbytte fra Agder Energi AS: Agder Energi AS varsler et dårlig resultat for hovedselskapet. Budsjettet forutsetter at generalforsalingen innhenter overskudd fra datterselskapene for å innfri eierkommunenes budsjett. Prognosene fra Agder Energi AS estimerte med et årsresultat på 440 mill kr. Dersom dette blir det endelige utfallet kan det bli et inntektstap på 3,5 mill kr. Finansinntekter: Avkastning pr er 1,4 mill kr. Dette lover godt mht. at budsjettet er 3,4 mill kr. for hele året. Imidlertid kan avkastningen variere gjennom året. Det er derfor svært utfordrende å bruke disse inntektene før de er faktisk er kommet inn, slik det har vært gjort i budsjettet de siste årene. Grp. ansvar: 10 Teknisk Grp.art 1 Regnskap hittil Budsjett BIE Restbeløp Forbruk i % av 1 Sum personalkostnader ,39 2 Sum andre kostnader ,45 3 Sum inntekter ,09 T o t a l t ,08 Tjenesteområdet teknisk har meldt om inntektstap vedr. husleie. Det er fleres store eneboliger som står tomme og vurderes og selges. Kommunen trenger mindre utleieleiligheter. Grp. ansvar: 20 Skole og oppvekst Grp.art 1 Regnskap hittil Budsjett BIE Restbeløp Forbruk i % av 1 Sum personalkostnader ,74 2 Sum andre kostnader ,51 3 Sum inntekter ,39 T o t a l t ,23 Januar 2012 viste et overforbruk på ca 3,2 mill. Den viktigste delen av dette var at refusjoner fra NAV ikke var med og at kombinasjonen med etterslep fra desember og oppstart i et nytt budsjettår ga store utslag. Februar 2012 viser et overforbruk på ca 1,1 mill. Dette innebærer at NAV refusjoner er inne og at effekten av tiltakene begynner å virke. Effekten av tiltakene forventes økt også i mars. Den viktigste enkeltfaktoren som ligger bak overforbruket er at utbetaling til de private barnehagene for første kvartal allerede er utbetalt. Marsandelen av dette utgjør omlag det som ligger inne i overforbruk.

16 Alle avdelingene arbeider målrettet for å holde forbruket lavt, men de har noe ulik fremdrift i dette. Det viktigste her er å kjøre stramt på vikarutgifter, kurs, forbruksmateriell osv. Virkemiddelet er først og fremst å utnytte alle naturlige avganger, permisjoner osv uten totalt å erstatte fullt ut. Dette er i utgangspunktet lettest for de største avdelingene. Men selv de små avdelingene må begrense forbruk der dette er mulig uavhengig om den enkelte har budsjett eller ikke -fordi hele tjenesteområdet har en utfordring med å holde seg innenfor budsjettrammen. Hvert ansvarsområde må utfordres på å begrense behov der det er mulig for felles oppdrag mht. inndekning andre områder. Det er likevel flere usikre faktorer som vi må ha fokus på i tiden fremover. Det gjelder både inntekter og utgifter som ikke følger vanlig periodisering, og jeg vil spesielt påpeke forhold til barnehagebarn og elever i andre kommuner som den enkeltfaktoren som kan slå mest ut. De viktigste utfordringene for tjenesteområdet er samlet sett å dekke inn: Ca som ligger som uspesifisert inndekningskrav i budsjettet. Ca mer enn budsjett i spesialundervisning i barnehage. Ca som konsekvens av fortsatt tre-deling av 8. klasse ved Valstrand skole. Ca mer enn budsjett innenfor flere områder vedr IT og andre enkeltområder. Dette gjelder for hele tjenesteområdet. Dette innebærer at vi har en kjent utfordring på ca 2 mill innenfor tjenesteområdet skole og oppvekst som må søkes inndekket innenfor budsjettet på ca 113 millioner. Det ligger altså inne i budsjettet behov som er større enn årsbudsjettet. Det betyr at ordinære fullmakter ift. budsjettdisposisjon ikke gjelder. Innsparingskravet fordeles per skole/barnehage/avd innen 1. tertial, slik at det ikke er tvil om hvilke fullmakter som gjelder og hva som er oppdraget for lederne enkeltvis og samlet. Det vil også innebære ekstra utfordringer hvis effekten av færre elever på Samkom skole, felles rektor på Engesland og Herefoss og felles barnehagestyrer på Engesland og Herefoss ikke blir gjennomført slik det er planlagt. Alternativt inndekning må først og fremst søkes løst innenfor skole og oppvekst. Grp. ansvar: 30 Helse og omsorg Grp.art 1 Regnskap hittil Budsjett BIE Restbeløp Forbruk i % av 1 Sum personalkostnader ,21 2 Sum andre kostnader ,58 3 Sum inntekter ,14 T o t a l t ,13 Sykehjemmet har utfordringer i forhold til overtid, noe som særlig skyldes vakante helger. Det jobbes med å rekruttere og opplære assistenter slik at flere av de vakante helgene blir dekket. Samtidig leies det ikke inn i alle vakante stillinger. Dette er mulig pga pasientbelegget på gr.6 - der de kan klare seg med en pleier på dagvakt. Jevnt over går det relativt sett ut for mye på ekstrahjelp, og vikar for fast ansatt. Dette følges nøye, og avdelingsledere i tjenesteområdet vet at dette i utgangspunktet må dekkes innenfor eget ansvarsområde gjennom året.

17 Spesielt i Boveiledertjenesten sees økende uforutsigbarheter i forhold til at enkelte beboere har fått større omsorgsbehov. Når beboere er syke/må være hjemme fra jobb, noe som sees oftere når de blir eldre, må det leies inn vakt til dem i boligene. Det blir vanskelig å dekke inn disse merkostnadene innenfor egne ansvar. Budsjett/regnskap har stort fokus i tjenesteområdets ledermøter, og i det daglige arbeidet. Grp. ansvar: 40 Service Grp.art 1 Regnskap hittil Budsjett BIE Restbeløp Forbruk i % av 1 Sum personalkostnader ,34 2 Sum andre kostnader ,47 3 Sum inntekter ,50 T o t a l t ,92 Regnskap Tjenesteområdet har igangsatt arbeid med å implementere økonomisk innsparing vedtatt i k- sak 14/ Driftsnivået er for tiden i samsvar med og dels lavere enn de vedtatte økonomiske rammer - det holdes et lavt aktivitetsnivå på en del utgiftsområder inntil innsparingskrav er sikret gjennomført og med viten om at tjenesteområdet må levere forslag til ytterligere innsparingskrav i løpet året- jf egen sak i kommunestyrets møte den 27.mars. Det er funnet en feil i budsjettet vedr pensjonskostnader tilknyttet ansvarsområde 4300 Kommunestyre og utvalg. Avviket på ca kr (art pensjonsinnskudd KLP) skal håndteres innenfor eget tjenesteområde - fortrinnsvis på samme ansvarsområde som feilen er oppstått eller ved at det iverksettes tiltak på andre kostnadsområder, som har til hensikt å lukke potensielt avvik ift vårt netto driftsbudsjett. Tjenesteområdet legger en stram budsjettstyring til grunn. Det er flere investeringsprosjekt som er igangsatt og eller skal gangsettes i løpet av nærmeste tid og tjenesteområdet service & kultur er deltakende i svært mange av disse. Prosjekt nye arkivlokaler avsluttes i løpet av mars måned nytt lokale med installasjoner er da etablert og da utstyrsmessig ferdigstilt godt innenfor de økonomiske investeringsrammer. Neste prosjektfase blir å gjennomføre nødvendige interne driftsgrep slik at lokalene kan tas i fullverdig bruk. Grp. ansvar: 55 NAV Grp.art 1 Regnskap hittil Budsjett BIE Restbeløp Forbruk i % av 1 Sum personalkostnader ,35 2 Sum andre kostnader ,62 3 Sum inntekter ,64 T o t a l t ,25 Pengeforbruket på ansvarsområde NAV er under kontroll pr Flere store kostnader kommer 1 eller 2 ganger i året. Vi har derfor brukt mindre enn 2/12 av budsjettet så langt. Grp. ansvar: 60 Kommunale Fellesområder

18 Grp.art 1 Regnskap hittil Budsjett BIE Restbeløp Forbruk i % av 1 Sum personalkostnader ,73 2 Sum andre kostnader ,27 3 Sum inntekter ,39 T o t a l t ,42 Pensjonskostnader er alltid vanskelig å budsjettere, tall endrer seg i løpet av året og påvirkes for eksempel i forhold til diskonteringsrenten som fastsettes av stortinget. Beregninger viser at budsjett for pensjonskostnader er for lavt, noe som skyldes en feil. Nettoeffekten er pr. dags dato ca. 1,2 mill kr. Pensjonskostnadene blir ca. 4,7 mill kr. høyere, som inndekkes ved å bruke budsjettert avsetning til disposisjonsfond på 1,6 mill og budsjettert etterregning av tilskuddet til private barnehager ca 1,9 mill. Nettoeffekten av dette kan bli en underdekning på ca. 1,2 mill kr. som vi vil komme med forslag til inndekning til i tertialrapporten. For å sikre at budsjett og rapporter blir kvalitetssikret gjennom året, må kapasitet på økonomi styrkes. Dermed vil man også få kapasitet til å gjennomføre analyser til bruk i endringsarbeid og oppfølging av kommunens økonomi. Grp. ansvar: 80 Kirken Grp.art 1 Regnskap hittil Budsjett BIE Restbeløp Forbruk i % av 2 Sum andre kostnader ,58 3 Sum inntekter ,00 T o t a l t ,58 Tilskudd til kirken utbetales etter avtale ifht. gjeldende budsjett. INVESTERINGSBUDSJETTET: Prosjekt 9818 Nytt brannvarslingsanlegg-alle kirkene (2011) Total kostnad brukt i 2011 kr budsjett 2011 var på kr altså brukt kr mer enn budsjett i Ifølge melding fra kirkevergen er prosjektet enda ikke ferdig. Sitat fra mailen: I fjor blei det installert nytt brannvarslingsanlegg i alle kirkene. Det blei ikke installert nøkkelsafe på utsiden av kirkene. Jeg kontaktet forebyggende avdeling i KBR og fikk opplyst at vi ikke var pålagt å ha nøkkelsafe. Det har drøyd med å få alarmen tilknyttet brannalarmsentralen og vi har nå vært uten tilknytning siden før jul. Når det nå skal skje en tilkobling har vi fått krav fra KBR v/pettersen om at nøkkelsafe må installeres før alarmen kan tilkobles. Nøkkelsafe er bestilt og vi må få dette installert så fort som mulig. Dette er en investering på til sammen ca pr kirke x 4 er eks mva. + montering. Totalbeløpet vil fort nærme seg Kirkevergen foreslår følgende: Prosjekt 9816 Herefoss kirke redskapsbu er på inv.budsj. med Dette prosjektet kan sannsynligvis ikke gjennomføres i år da Kirkegårdskonsulenten og Bispedømmerådet ikke kan gå inn for plasseringen oppå nåværende redskapsbu. Dersom ny redskapsbu skal plassers et annet sted på kirkegården blir dette et helt annet prosjekt. Det må da erverves grunn og planlegges et servicebygg for framtiden.

19 Rådmannen foreslår å flytte prosjekt 9816 redskapsbod Herefoss kirke kr til prosjekt Nytt brannvarslingsanlegg alle kirkene.

20 Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Kommunestyret /12 Saksbehandler: Lisa Johannessen Arkiv/arkivsaksnr.: /663 Inndekning tapt momskompensasjon jfr. K-sak 010/12 Saksopplysninger I forbindelse med KS-sak 010/12 Barnehage på Herefoss-ny utredning ble følgende vedtak fattet: KS-010/12 VEDTAK: 1. Ut fra en økonomisk totalvurdering bygges og drives Herefoss barnehage av en privat aktør på kommunalt eid tomt i Homlegårdsheia 2. Det velges samme aktør for Birkenesparken barnehage og Herefoss barnehage. Anbudsprosessen igangsettes umiddelbart og barnehagen skal ferdigstilles før jul Alle ansatte skal tilbys samme stilling og stillingsprosent som i dag, når privat aktør overtar. 4. Forslag til inndekning for tapt momskompensasjon legges fram i kommunestyrets møte 27. mars. Denne saken omhandler pkt. 4 i vedtaket om forslag til inndekning for tapt momskompensasjon på ca. 0,6 mill kr. Administrasjonens forslag til vedtak: Vedlagte tabelloppsett på budsjettregulering i investerings og driftsbudsjettet og med netto kostnadsreduksjon på vedtas.

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2012

3. KVARTALSRAPPORT 2012 3. KVARTALSRAPPORT 2012 Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Sammendrag... 2 3. Økonomisk hovedoversikt... 3 4. Sektorene... 5 5. Driftsrisiko... 6 6. Medarbeidere...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker.

Måsøy kommune. Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Måsøy kommune Bilde: 10. klasse ved Havøysund skole som driver elevbedrifter. Her produksjon av fiskekaker. Økonomiplan 2012 2015 Årsbudsjett 2012 Side 2 av 45 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 INNLEDNING OG MÅL...

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer