nr 08/ NO årgang 103 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 08/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Deling av registreringer Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Oppreisning Erstatning Opphør av fullmektigverv Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARTIN MIKAL NESHEIM, Niels Juelsgate 1, 0273 OSLO, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Nisim International Inc, 510 Applewood Crescent, CA- ONL4K4B4 VAUGHAN, Canada Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Hårpleiesammentsetninger, nemlig sjampo, balsam, stylinglotioner og gel. Klasse:5 Næringsmiddeltilskudd i kapselform for å styrke håret. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ESPETEC Sogepi Consulting Y Publicidad SL, Carretera Puigcerda, KM. 70, ES GURB (BARCELONA), Spania Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:29 Pølser av rått svinekjøtt og tørket kjøtt. 3

4 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RELIS Vest, Haukeland Sykehus, 5021 BERGEN, RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO, RELIS Midt-, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital, 7006 TRONDHEIM, RELIS Nord-, Universitetssykehuset Nord- HF, Postboks 79, 9038 TROMSØ, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære, odontologiske og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:16 Klasse:41 Klasse:42 Bøker, tidsskrifter og publikasjoner. Undervisnings- og opplæringsvirksomhet via audiomedia, videomedia og globalt datanettverk samt interaktivt fjernsyn og data over et globalt datanettverk. Vitenskapelig og industriell forskning; medisinsk, veterinær, odontologisk og kjemisk forskning; informasjonsvirksomhet vedrørende farmasøytiske, veterinære, odontologiske og kjemiske preparater, instrumenter og apparater; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); datatjenester, nemlig tilrettelegging av on-line informasjon via et globalt datanettverk og interaktivt fjernsyn vedrørende legemidler, og tilrettelegging av on-line publikasjoner, nyhetsbrev og tidsskrifter vedrørende legemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIRAMIRA Mira Craig Homemade, Fougstadsgt 22, oppg.1, 0173 OSLO, Klasse:3 Klasse:9 Klasse:14 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Sminke, kosmetikk, øyenvipper, parfymer/oljer. Solbriller, solbrillerammer uten glass. Smykker, bijouterivarer, hodesmykker. Vesker, bager, lommebøker. Klær, fottøy, hodeplagg, muffer, belter. Butikk, nettbutikk, salg av: klær, fottøy, hodeplagg, muffer, belter, smykker, bijouterivarer, hodesmykker, vesker, bager, lommebøker, musikk, DVDer, solbriller, solbrillerammer uten glass, applikasjoner for tele og data, sminke, kosmetikk, øyenvipper, parfymer, oljer. 4

5 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/718,334 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LAFACE LaFace Records LLC, 550 Madison Avenue, US- NY10022 NEW YORK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:25 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Musikklydopptak; audiovisuelle opptak som presenterer musikk og musikkbasert underholdning; nedlastbar musikklyd og nedlastbare audiovisuelle opptak som presenterer musikk og musikkbasert underholdning. Trykksaker, nemlig plakater og magasiner som presenterer informasjon om musikkartister, musikk, konserter, musikkgruppeturnéer; klistremerker, etiketter og overføringsbilder; plakater for å klistre på støtfangere; papirvarer, nemlig kalendere, avtalebøker, lommekalendre, dagbøker, midlertidige papirtatoveringsbilder; festmateriell av papir, nemlig papirservietter, papirduker, varer, nemlig treringspermer, fotoalbumer, blanke skrivebøker og -journaler. Klær, nemlig t-skjorter, skjorter, bluser, gensere, vester, bukser, jeans, shorts, drakter, kjoler, skjørt, jakker, blazere, dresser, frakker, kåper, nattøy, badetøy, klesantrekk, joggedresser, gensere, gensere med hetter, sokker, undertøy, boxershorts, nattskjorter, undertøy, trenings- og sportsbukser og - topper; hodeplagg; fottøy; klestilbehør, nemlig sjal og skjerf, hansker, belter, slips, hansker, vanter og votter, mansjetter og håndleddsbånd og pannebånd. Datoriserte online detaljhandelstjenester for musikklyd og audiovisuelle opptak vedrørende musikk og nedlastbar musikklyd og audiovisuell opptak vedrørende musikk via globalt computernettverk. Overføring av lydmateriale i sanntid (strømming), nemlig musikkopptak på Internet; overføring av audiovisuelt materiale i sanntid (strømming), nemlig audiovisuelle opptak vedrørende musikk, på Internet; fremskaffelse av en webside over et globalt computer nettverk som presenterer informasjon vedrørende musikkartister, musikkartisters turnéer, lydopptak, populærkultur og evenementer og musikkbasert underholdning; Fremskaffelse av online underholdning, nemlig fremskaffelse av lyd og audiovisuelle opptak på området for musikk og musikkbasert underholdning; underholdning, nemlig organisering og produsering av musikalske evenementer; underholdning, nemlig levende musikkkonserter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Forefence Forefence AS, Montebello Terrasse 5, 0379 OSLO, Klasse:6 Klasse:19 Klasse:20 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARY KAY BOTANICAL EFFECTS READY TO GO Mary Kay Inc, Dallas Parkway, US-TX DALLAS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Kosmetikk og ikke-medisinske hudpleiepreparater, nemlig våtservietter for ansiktet for personlig bruk. 5

6 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PDS Protek AS, Kvalamarka 6, 5514 HAUGESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:42 Teknologiske tjenester; ingeniørvirksomhet, rådgivning og planlegging vedrørende bygging. Hilde Wedø, Ole Nordgårdsveg 54, 7049 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; bijouteri. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; strandbager, bager, bager av alle slag. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Disapperaring Tubing Hanger Plug(DTHP) TCO AS, Postboks 23 Indre Arna, 5888 BERGEN, Klasse:20 Plugger og propper, ikke av metall, herunder plugger og propper til tetning av oljebrønner, oljeledninger og oljepumper. Plugger og propper, ikke av metall, herunder plugger og propper til tetning av oljebrønner, oljeledninger og oljepumper. Klasse:35 Klasse:38 Oppstilling, for andre av parfymevarer og kosmetikk, solbriller, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, bijouteri, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, håndvesker, vesker, vesker av alle slag, strandbager, bager, bager av alle slag, (unntatt transport av disse), slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe de aktuelle varer; salg gjennom utsalgssteder (detaljhandel), postordrekataloger eller gjennom elektroniske medier, for eksempel via internettsider eller gjennom fjernsynskanaler, av parfymevarer og kosmetikk, solbriller, edle metaller og deres legeringer samt varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, bijouteri, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, strandbager, bager, og bager av alle slag. Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffelse av forum, blogger, chatrooms og pratesteder på internett og for sosiale nettverk innenfor områdene mote, livsstil og interiør. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; foredragsvirksomhet; online tidsskrifter. 6

7 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPTION DEVELOPMENT AS, Godesetdalen 10, 4034 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; dataprogramvarepakker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Livid Jeans LIVID JEANS JENS OLAV DANKERTSEN, Rosenborg gate 25 A, 7014 TRONDHEIM, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. HIRCUS ARNESEN, Th Widdings veg 11, 9020 TROMSDALEN, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Satinder Vir Singh, Bilitkroken 47, 1279 OSLO, Klasse:43 Restaurantvirksomhet. OLIVEN REISER AS, Byfogd Paus gate 1, 3717 SKIEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; reisereservering; reise- og turoperatører. 7

8 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HRM Consult AS, Postboks 27, 4901 TVEDESTRAND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:35 Personellrekruttering; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. Aktiebolaget Electrolux, St. Göransgatan 143, SE STOCKHOLM, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 LCD informasjonstavler og LCD applikasjoner, printere, plottere, fotokopieringsmaskiner, deler og tilbehør til forannevnte varer, alle for profesjonell bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MC AppBuilder Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, Marunouchi 2- chome, Chiyoda-ku, JP TOKYO, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Computere, computer software, computermonitorer, databehandlingsapparater, programmerbare kontroller, fjernkontrollapparater, fjernovervåknings- og kontrollapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADVISO Adviso Advokatfirma AS, Postboks 5098, 6021 ÅLESUND, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOOKING TECHNOLOGY AS, Tøllemovegen 28, 3540 NESBYEN, Klasse:42 Utleie av nettbasert bookingsystem. Utleie av dataprogrammer. Konsulenttjenester innen dataprogramvare. Leie av webserver. 8

9 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ANDERS OPSAHL EIENDOMSDRIFT AS, Johan Scharffenbergsvei 91, 0694 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:36 Forretninger med fast eiendom herunder eiendomsutvikling og forvaltning. PARI AGRO EXPORTS, IN- AMRITSAR, India Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:30 Ris; te. 9

10 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Lillepri Norsk rikskringkasting AS, v/juridisk avdeling, Postboks Majorstuen, 0340 OSLO, Klasse:9 CD, video/dvd, dataspill, refleks, refleksvest Klasse:16 Bøker, aktivitetsbøker, postkort, skrive- /tegneblokk, brevark, konvolutter, klistremerker, pennal, permer, blyantspissere, bokpapir, skrivesaker, sekker av papir eller plast, vesker av papir, materiale til produksjon av papp-/ papirdukker. Klasse:28 Puslespill, bildelotto og leketøy Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Klasse:41 Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignendne til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Bioabsorberbart blodstillende middel (bioabsorbable hemostat). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOYA Goya Foods INC, US-NJ SECAUCUS, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Innbakt og fritert fisk (dumplings); krydret belegg for kjøtt, fisk, fjærfe. Adobo-saus; nærings- deig/pasta; bakeridesserter; bakerivarer; grillsauser; kjeks; brødsmuler/malt brød; burritos, søtsaker, kapers, kornbasert snacks; chilisauser; spiseklar sjokolade; sjokolade og sjokoladebaserte søtsaker og snacks; kakao; kaffe; småkaker; mais chips; maismel; frittert mais (corn fritters); mais måltid; maisstivelse; kornbasert snacks; smørbrødkjeks; eggekrem; innbakt og fritert mat (dumplings); spiselige krydder; empanadas; enchiladas; ekstrakter til bruk som smakstilsetninger; fajitas; smakstilsatt og søtet gelatiner; smakstilsettende siruper; mel; smaksstofftilsetninger til mat; krydder til mat; matstivelse; frossen konfekt; kornbaserte drikkevarer; kornbaserte snacks-, maisgryn; honning; sterke sauser; ketchup; marinader; majones; blandinger for bakerivarer; blandinger for å lage rører; blandinger for å lage rører for maisbrød (hushpuppies); blandinger for å lage rører for fritert mat(fried foods); nudler; pasta; kaker- paprika; krydret saus; ferdiglagde forretter bestående hovedsakelig av pasta eller ris; puddinger; ris; risbaserte snacks; salatdressinger; salsa; sauser; ; blandinger av krydret belegg for mat; krydderier; snackkaker; krydder; bordsirup; taco chips; tacoskjell; taco; tamales; tapioka; tomatsauser; tortillachips; tortillas; sirup/melasse; eddik; vineddik, te, kaffeerstatning; tapioka og sago; næringsmidler av korn; brød, bakverk og konfektyrer; spiseis; sukker og sukkererstatninger; naturlige søtningsstoffer; siruplmelasse; gjær, bakepulver; salt-, sennep; is. Flaskevann; fruktnektarer; fruktdrikker og fruktjuicer; ikke-alkoholholdige maltdrikker; alkoholfri drikker; sirup og saft til fremstilling av alkoholfri drikker; grønnsaksjuicer; grønnsaksfruktjuicer; øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker; sirup og saft og andre preparater til fremstilling av drikker; vanndrikker; ikke-alkoholholdige drikker, nemlig energidrikker og sportsdrikker; kokosnøttvann; kokosnøttvannbaserte drikker; kokosnøttbaserte drikker; ikke-alkoholholdige fruktekstrakter. 10

11 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Rune Forshaug, Svingen 10C, 0196 OSLO, Klasse:9 Apparater og instrumenter for styring, databehandlingsutstyr og programvare. Klasse:10 Klasse:42 Medisinske apparater. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. Design og utvikling av datamaskiner og programmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DP4 GGB Inc, 700 Mid Atlantic Parkway, US-NJ08086 THOROFARE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:7 Lager og bøssinger for bruk i maskiner og motorer. Klasse:12 Lager og bøssinger for bruk i kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , FR, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STARBUCKS REFRESHA Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, US-WA98134 SEATTLE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:30 Klasse:32 Kaffe-, kakao- og espressodrikker, og drikker laget med en base av kaffe, kakao og/eller espresso; smakssiruper for tilsetning til drikker; drikkeklar kaffe; te og urtete (ikke-medisinsk); te- og urtetebaserte drikker (ikke-medisinske); te- og urtetebaserte drikker og konsentrater (ikke-medisinske), med fruktsmak; drikkeklar te; urtete- og/eller fruktsmaktilsetninger (andre enn eteriske oljer). Fruktdrikker og leskedrikker inneholdende fruktjuicer (ikke-alkoholholdige); fruktjuicer, kullsyreholdige frukt- og juicebaserte drikker og brusdrikker (ikke-alkoholholdige); drikkemikser i flytende form eller pulverform (ikke-alkoholholdige); smakssiruper for tilberedning av te- og urtetebaserte drikker (ikke-medisinske og ikke-alkoholholdige). 11

12 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COPAXEASE Teva Pharmaceutical Industries Ltd, P O Box 1142, IL JERUSALEM, Israel Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:10 Injeksjonsinnretninger solgt tomme, til bruk ved behandling av multipel sklerose. HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; beskyttelseshjelmer; sykkelhjelmer; alpinhjelmer; goggles; solbriller. Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sikkerhetsseter og sikkerhetsseler for barn for kjøretøyer; sikkerhetsselser for gravide for kjøretøyer; barnevogner; regntrekk til barnevogner; beskyttelsestrekk og utskiftbare trekk til bilseter; solskjermer for kjøretøyer; babyspeil for bakseter i kjøretøyer; barnesykkelseter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; bæremeiser og bæreseler for bæring av barn. Klasse:20 Møbler, speil; barnestoler; soveposer; vinterposer for barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COPAXCLICK Teva Pharmaceutical Industries Ltd, P O Box 1142, IL JERUSALEM, Israel Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:10 Injeksjonsinnretninger solgt tomme, til bruk ved behandling av multipel sklerose. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/635,864 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP LIVE PAPER Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:42 Softwareapplikasjoner som setter brukere av mobile innretninger i stand til å skanne eller linke et trykt fotografi eller dokument som trigger eller utløser en digital hendelse. Tilveiebringe et nettsted hvor brukere av mobile innretninger kan laste ned mobilapper; tilveiebringe et nettsted inneholdende teknologi som setter brukere i stand til å linke og administrere live innhold (live content) på sine mobile innretninger direkte på nettstedet. 12

13 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EOP ERGO OPTO PROGRAM AB, Box 141, SE RONNEBY, Sverige Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; preparater til utryddelse av sopp og mugg, fungicider, herbicider; desinfeksjonsmidler impregnert i servietter; impregnerte antiseptiske servietter; impregnerte medisinske servietter; antiseptiske våtservietter for rengjøring av kontaktlinser, instrumenter eller hender i forbindelse med håndtering av kontaktlinser. barnesandnoble.com LLC, 76 Ninth Avenue, 9th Floor, US-NY10011 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner; portable elektroniske apparater, elektroniske boklesere, håndholdte datamaskiner, mobile datamaskiner og tablet datamaskiner, tilbehør for det forannevnte og instruksjonsmanualer, solgt som en enhet; datasoftware; nedlastbart datasoftware; datasoftware og instruksjonsmanualer, solgt som en enhet; nedlastbare elektroniske publikasjoner; lydbøker; nedlastbare MP3-filer, MP3-opptak, online diskusjonstavler, webcast, webinarer og podcast med musikk, lydbøker om et mangfold av temaer og nyhetskringkastinger; beskyttende deksler, omslag og beholdere for portable elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater; beskyttende deksler, omslag og beholdere for portable elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater; beskyttende holdere (sleeves) og covere (skins) av silikon, stoff og plast for portable elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater. Klasse:35 Detaljhandels- og online detaljhandelstjenester med elektroniske bøker, magasiner, magasinartikler, avisartikler, elektroniske historiebøker, aviser, avslags-, rabatt- og spesialtilbudskuponger, samt kuponger og verdibeviser, med nedlastbart digitalt nettsideinnhold gjennom trådet og trådløs internettilgang; detaljhandels og online detaljhandelstjenester med portable elektroniske boklesere og tilbehør for portable elektroniske boklesere; kundestøttetjenester, nemlig tilveiebringe assistanse med aktivering og bruk av elektroniske boklesere, nedlasting av elektroniske publikasjoner og online kundekonti; tilveiebringe en nettside for brukere med spesifikke informerte anbefalinger om spesifikke forbrukerprodukter og -tjenester validert av brukerens innmatede preferanser og sosiale nettverk; tilveiebringe en nettside for brukere med eksklusive, personaliserte anbefalinger på bøker, elektroniske bøker, forfattere, bokemner, bokgenre, musikk og digital mediaunderholdning; promotering av varer og tjenester for andre ved tilveiebringelse av en nettside med avslag, kuponger, rabatter, verdibeviser og spesialtilbud; tilveiebringe forbrukerinformasjon om elektroniske bokleseapparater, bøker, forfattere og elektroniske publikasjoner via en nettside; tilveiebringe forbrukerinformasjon og nyheter om lanseringer av nye bøker og elektroniske 13

14 registrerte varemerker /13 bøker, portable elektroniske bokleseapplikasjoner og egenskaper. Klasse:41 Online elektronisk publisering av bøker, elektroniske bøker, magasiner, aviser, tekster og bilder om et mangfold av temaer, og online elektronisk publisering av digitalt nettsideinnhold og digitale media; utlån og deling av elektroniske bøker og andre elektroniske publikasjoner; tilveiebringe informasjon om utdanning og underholdningsinformasjon via en nettside; online publikasjoner; ikke-nedlastbare elektroniske publikasjoner tilveiebrakt via en nettside; tilveiebringe ikke-nedlastbar, forhåndsinnspilt musikk online via et globalt datanettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe midlertidig bruk av ikkenedlastbare dataspill innen et mangfold av områder. Klasse:42 Tilveiebringe en nettside med ikke-nedlastbart datasoftware og applikasjoner for lesing, kjøp, lagring og deling av bøker og digitalt innhold; ved hjelp av elektronisk post å tilveiebringe periodiske oppdateringer til abonnenter, vedrørende portable elektroniske boklesere og software, firmware, egenskaper og operativsystemer for portable elektroniske boklesere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NOOK SIMPLE TOUCH barnesandnoble.com LLC, 76 Ninth Avenue, 9th Floor, US-NY10011 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:41 Nedlastbare elektroniske publikasjoner; portable elektroniske apparater, elektroniske boklesere, håndholdte datamaskiner, mobile datamaskiner og tablet datamaskiner, tilbehør for det forannevnte og instruksjonsmanualer, solgt som en enhet; datasoftware; nedlastbart datasoftware; datasoftware og instruksjonsmanualer, solgt som en enhet; nedlastbare elektroniske publikasjoner; lydbøker; nedlastbare MP3-filer, MP3-opptak, online diskusjonstavler, webcast, webinarer og podcast med musikk, lydbøker om et mangfold av temaer og nyhetskringkastinger; beskyttende deksler, omslag og beholdere for portable elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater; beskyttende deksler, omslag og beholdere for portable elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater; beskyttende holdere (sleeves) og covere (skins) av silikon, stoff og plast for portable elektroniske boklesere og portable håndholdte digitale elektroniske apparater. Detaljhandels- og online detaljhandelstjenester med elektroniske bøker, magasiner, magasinartikler, avisartikler, elektroniske historiebøker, aviser, avslags-, rabatt- og spesialtilbudskuponger, samt kuponger og verdibeviser, med nedlastbart digitalt nettsideinnhold gjennom trådet og trådløs internettilgang; detaljhandels og online detaljhandelstjenester med portable elektroniske boklesere og tilbehør for portable elektroniske boklesere; kundestøttetjenester, nemlig tilveiebringe assistanse med aktivering og bruk av elektroniske boklesere, nedlasting av elektroniske publikasjoner og online kundekonti; tilveiebringe en nettside for brukere med spesifikke informerte anbefalinger om spesifikke forbrukerprodukter og -tjenester validert av brukerens innmatede preferanser og sosiale nettverk; tilveiebringe en nettside for brukere med eksklusive, personaliserte anbefalinger på bøker, elektroniske bøker, forfattere, bokemner, bokgenre, musikk og digital mediaunderholdning; promotering av varer og tjenester for andre ved tilveiebringelse av en nettside med avslag, kuponger, rabatter, verdibeviser og spesialtilbud; tilveiebringe forbrukerinformasjon om elektroniske bokleseapparater, bøker, forfattere og elektroniske publikasjoner via en nettside; tilveiebringe forbrukerinformasjon og nyheter om lanseringer av nye bøker og elektroniske bøker, portable elektroniske bokleseapplikasjoner og egenskaper. Online elektronisk publisering av bøker, elektroniske bøker, magasiner, aviser, tekster og bilder om et mangfold av temaer, og online elektronisk publisering av digitalt nettsideinnhold og digitale media; utlån og 14

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 14-2003.03.31 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer!

Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! bo! NR 2/ 2013. ÅRG. 12 BRA Nye medlemsfordeler: Glåmdal bilsenter side 9 Juvelen side 22 Minilageret AS side 26 Ny strømavtale med Eidsiva side 28 Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god sommer! Norske

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester

Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester R Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester Utarbeidet for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Rapport 2010-02 2 Proba-rapport nr. 2010-02, Prosjekt nr. 929

Detaljer

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON

Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Personskadestatistikk Krav til datainnhold ved registrering av personskade KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjon versjon 1.3 september 2009 Personskadestatistikk Side 3 av 37 Innhold 1. Sammendrag... 4

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr.

FOKUS. Dresser seg opp med RFID. GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN. Norway Nr. GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 3 September 2009 Dresser seg opp med RFID GS1 Smart Centre teknologi og muligheter Tar ut potensialer i elektronisk handel med GLN l e d e r Vi gjør

Detaljer

A V S N I T T X V I. Alminnelige bestemmelser I. AVSNITTETS HOVEDSAKELIGE VAREOMRÅDE.

A V S N I T T X V I. Alminnelige bestemmelser I. AVSNITTETS HOVEDSAKELIGE VAREOMRÅDE. A V S N I T T X V I MASKINER, APPARATER OG MEKANISKE REDSKAPER; ELEKTRISK MATERIELL; DELER DERTIL; APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD, APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV BILDER OG LYD FOR FJERNSYN,

Detaljer