Evt. forfall meldes på telefon , eller til Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Dato: kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon , eller til Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. Det blir orientering om Gardnos metorittpark ved Truls Tandberg ved møtets start. SAKSKART Side Saker til behandling 45/12 12/ Godkjenning av protokoll - kommunestyret /12 12/ Høring - regional planstrategi for Buskerud /12 12/ Planstrategi Nes kommune /12 12/ Papirløse møter 9 49/12 12/ /12 12/ Valg av varamedlem fra Høyre til Oppvekst-, skole- og kulturutvalget - retting Valg av varamedlem fra Bygdelista til Helse- og sosialutvalget - retting /12 12/ Valg av ny leder og nestleder i helse- og sosialutvalget 14 52/12 12/ Søknad fra NTN om å endre lån til tilskudd 15 53/12 12/ /12 12/ Forum Nye Bergensbanen - Forslag til handlingsplan og budsjett for perioden Valg av representant for formannskapet i «Utredningsgruppe Hallingmarken» /12 12/ Retningslinjer for bruk av Næringsfondet 21 1

2 56/12 12/ Valg av forliksrådsmedlemmer /12 12/ Oppnevning av repr. til dyrevernnemnda i Hallingdal 24 58/12 12/ Anmodning om tilleggbosetting av flyktninger Referatsaker 9/12 12/ Hallingdal Kraftnett - Protokoll fra styremøte 23.august 27 10/12 12/ Vedtak Formannskapet, , Sak 65/12, Konstituering av varaordfører Kommunelovens 13 nr Nesbyen, Kjell Ålien leder 2

3 Saker til behandling 45/12 Godkjenning av protokoll - kommunestyret Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Oddveig Meaas /12 3

4 46/12 Høring - regional planstrategi for Buskerud Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 120 Saksbehandler Torunn Bekkeseth 1 Kommuneplanutvalget / /12 Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte sak 15/12 Behandling Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak Regional planstrategi for Buskerud tas til etterretning. Saksfremlegg Vedlegg: Forslag til regional planstrategi for Buskerud Buskerud fylkeskommune brev datert Dokument i saka: Ingen Saksopplysninger: Fylkestinget skal, i henhold til plan- og bygningsloven 7-1, innen ett år etter konstituering vedta ny regional planstrategi. Strategien skal redegjøre for viktige utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, vurdere langsiktige utviklingsmuligheter og ta stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Høringsutgaven av planstrategien ligger på fylkeskommunens nettside, under Høringer i nettsidens høyre spalte. På nettsiden ligger også linker til kunnskapsgrunnlag for arbeidet. Planstrategien er et strategisk dokument som skal peke ut hvilke planoppgaver fylkeskommunen skal prioritere kommende i 4-årsperiode for å møte både utfordringer og muligheter i Buskerudsamfunnet. 4

5 Dokumentet gir innledningsvis en kort omtale av fylket og en oppsummering av nasjonale myndigheters forventninger til regional og kommunal planlegging med særlig relevans for Buskerud. Det viktigste kapitlet presenterer hvilke regionale planer som foreslås utarbeidet i denne perioden. Dette er: 1. Regional plan for kunnskapssamfunnet 2. Regional areal- og transportstrategi 3. Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping 4. Regional plan for det flerkulturelle Buskerud fylkeskommune 5. Regional plan for kulturminnevern 6. Interregional plan for intermodal godstransport i Buskerud, Vestfold og Telemark Fylkeskommunen ønsker særlig synspunkter på utvelgelsen av planer og fokus innenfor de enkelte planene. Det har i prosessen vært drøftet om så mange planer bør prioriteres. Synspunkter på hvilke som vurderes som særlig viktig har derfor også stor verdi for sluttarbeidet. Det har blitt gjennomført en prosess der representanter fra kommunene, kommuneregionene, statlige etater og en del sentrale organisasjoner har deltatt og gitt innspill til arbeidet. Forhold til overordna plan: Se saksutredningen. Vurdering: Regional planstrategi er et viktig dokument som statlige og regionale myndigheter og kommunene skal legge til grunn for videre planarbeid. Alle de foreslåtte planene vil i større eller mindre grad ha betydning for utviklingen i Nes og må tas hensyn til og innarbeides i kommunens egne planer nå det er hensiktsmessig. De planene som trolig vil ha størst betydning for vår kommune er regional areal- og tranportstrategi, regional plan for næringsutvikling og verdiskaping og regional plan for kulturminnevern. Administrasjonen har forøvrig ingen merknader til planstrategien og vil tilrå at den tas til etterretning. Rådmannens innstilling: Regional planstrategi for Buskerud tas til etterretning. 5

6 47/12 Planstrategi Nes kommune Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 141 Saksbehandler Torunn Bekkeseth 1 Kommuneplanutvalget / /12 Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte sak 14/12 Behandling Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak Planstrategi for Nes kommune vedtas, jfr. Plan- og bygningslovens Saksfremlegg Vedlegg: Forslag til planstrategi nes kommune Buskerud fylkeskommune brev datert Fylkesmannen i Buskerud brev datert Dokument i saka: Brev til høringsinstansene datert Kommuneplanutvalget sak 11/12 Veileder. Kommunal planstrategi. Miljøverndepartementet 2011 Kommuneplanutvalget sak 4/12 Helse- og sosialutvalget sak 7/12 Oppvekst-, skole- og kulturutvalget sak 12/12 Teknisk utvalg sak 34/12 Formannskapet sak 21/12 Saksopplysninger: Kommunen skal seinest et år etter konstituering vedta en kommunal planstrategi, jfr. planog bygningslovens Et viktig siktemål med planstrategien er å styrke den politiske styringen med hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Bestemmelsen om planstrategi 6

7 setter et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig, jfr. pbl. 3-1 tredje ledd. Planstrategien er ikke en plantype, men et dokument der kommunestyret skal ta stilling til hvilke planoppgaver det er viktig å arbeide med i kommunestyreperioden. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi. Forslag til planstrategi for Nes er utarbeidet med bakgrunn i innspill fra de enkelte enhetene, administrativt og politisk. Forslaget er lagt ut til høring etter vedtak i kommuneplanutvalget med frist til 1. august til å komme med innspill, annonsert i Hallingdølen, lagt ut på kommunens nettsider og sendt regionale planmyndigheter. Forhold til overordna plan: Se saksopplysninger. Økonomiske konsekvenser: Plan- og bygningsloven understreker at planlegging skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig. Nes kommune har begrensede ressurser, både økonomisk og kapasitetsmessig. Det er derfor viktig at kommunen lager en planstrategi der en prioriterer de planene som er aller mest nødvendig og som er realistisk å få utarbeidet og vedtatt i løpet av denne 4-årsperiode. Vurdering: Buskerud fylkeskommune har følgende merknad: «Planstrategien gir en tydelig oversikt over utviklingstrekk og utfordringer som kommunen står overfor. Den gir en god avklaring av hvilke planoppgaver som kommunen ønsker å prioritere i valgperioden. Vi registrerer at det er gjennomført en prosess med aktuelle sektorer/tjenesteområder både administrativt og politisk. Vi tror at denne planstrategien vil være en nyttig oversikt både for administrasjon og politikere og et grunnlagsdokument for kommunen planlegging i denne valgperioden.» Vurdering: Fylkeskommunens merknad tas til etterretning. Sammendrag av merknader fra Fylkesmannen i Buskerud: «- Det hadde vært ønskelig om samfunnssikkerhet og beredskap var mer synliggjort i tekstdelen ut over det som er skrevet i punkt 8.1. Det er viktig at eventuelle konsekvenser av klimaendringer også blir vurdert.» Fylkesmannen kommenterer kommunens plan om å la landbruksplanen inngå som en del av strategisk næringsplan: «Fylkesmannen mener i så fall at landbruket bør ha en grundig gjennomgang slik at landbruksplanen blir erstattet på en god måte gjennom strategisk næringsplan. En slik gjennomgang bør gi grunnlag for framtidig vurdering av landbrukssaker og for bruk av viktige landbruksarealer. Ivaretakelse av viktige landbruksarealer for framtidig matproduksjon er en viktig målsetting som må sikres gjennom rullering av kommunale planer etter plan- og bygningsloven.» 7

8 Miljømessige forhold kunne etter fylkesmannens oppfatning vært noe bedre belyst som grunnlag for å vurdere planbehov. Kommunen bør vurdere om Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven) tilsier behov for nye utredninger, strategier eller planer. Når det gjelder hyttebygging framhever fylkesmannen: «- det er helt avgjørende at man utfører en grundig gjennomgang av eksisterende byggeområder for fritidsbebyggelse og ser på potensialet i dag og mulighet for fortetting, før man åpner opp for nye områder. I den sammenheng bør det vurderes å ta ut byggeområder som ikke har blitt tatt i bruk til formålet og som har vært avsatt til byggeområder over flere perioder. Hvis det skal legges opp til nye hytteområder bør disse lokaliseres i tilknytning til eksisterende byggeområder.-«vurdering: Spørsmål omkring sikkerhet og beredskap er grundig behandlet av kommunen i 2012 gjennom oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse samt vedtatt handlingsplan for kriseledelse. En har derfor ikke funnet grunn til å ta dette temaet opp i større bredde i planstrategien. Fylkesmannens merknader om landbruksplanen tas til etterretning og tas med i det videre arbeidet med strategisk næringsplan. En ser ikke bort fra at naturmangfoldsloven tilsier behov for nye utredninger, strategier eller planer. Etter administrasjonens vurdering vil kommunen i denne perioden ikke ha ressurser eller kapasitet til slikt arbeid utover det som hører hjemme i arbeidet med kommuneplanen. Jfr. vedtatt planprogram for kommuneplanen. Fylkesmannens merknader til hytteutbygging vil bli tatt med videre inn i arbeidet med kommuneplanen. Administrasjonen finner ikke grunn til å endre forslaget til planstrategi på grunnlag av merknadene. Men en tar disse med videre i kommunens planarbeid. Rådmannens innstilling: Planstrategi for Nes kommune vedtas, jfr. Plan- og bygningslovens

9 48/12 Papirløse møter Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 064 Saksbehandler Else Horge Asplin /12 Vedlegg: 1. Uttalelse fra Kommunerevisjonen IKS Hallingdal og Valdres om fordelsbeskatning, datert Papirløse møter for ipad Dokument i saka: Se vedlegg Saksopplysninger: Det er planlagt at kommunene i Hallingdal skal begynne med elektronisk distribusjon av saksdokumenter til politiske utvalg som benytter kommunens sak-/arkivsystem til produksjon av saksdokumenter og protokoller. Distribusjonen omfatter møteinnkallinger, saksframlegg, vedlegg og protokoller og blir administrert via en modul i kommunenes saksbehandlingssystem, Public 360 fra Software Innovation. Sakspapirene blir gjort tilgjengelig for medlemmene i utvalgene på ipad nettbrett via internett. Tekstene kan merkes og kommenteres, og det er mulig å dele kommentarer med andre medlemmer. Programmet har disse funksjonene: Velge utvalg og møter Oversikt over saklister, saker og protokoller Hente frem og lese møte-/saksdokumenter Navigere mellom saker og vedlegg Merke tekst og legge inn kommentarer Registrere og dele merknader mellom medlemmer i utvalget Søke opp saker og dokumenter Tekniske forutsetninger: Nettbrettene må ha tilgang til internett for å kunne hente dokumenter. Det kan benyttes vanlige trådløse nett eller mobilt bredbånd. Det er trådløst nett i kommunestyresalene. 9

10 Oppstart: Det vil bli gjennomført et pilotprosjekt i en av kommunene i høst før systemet blir satt i drift. Ved oppstart i den enkelte kommune blir det holdt opplæring for kommunestyret i bruk av ipad og politikermodul. Det vil bli levert ut en enkel brukerveiledning. Fram til løsningen er operativ, er det er mulig å benytte ipad ved å motta saksdokumentene som e-post. Anskaffelse: Nettbrettene blir kjøpt inn via regionens felles innkjøpsavtale. Maskinene er den enkelte kommunes eiendom. Brukerstøtte: Henvendelser om reparasjoner og generell brukerstøtte skal rettes til leverandøren. Det er inkludert 2 års brukerstøtte i prisen for maskinene. Spørsmål rundt politikermodulen skal rettes til Brukerstøtte IKT, tlf Miljøkonsekvenser: Redusert bruk av papir ved utsendinger. Økonomiske konsekvenser: Investering Totale kostnader for felles modul for publisering av sakspapirer, samt installasjoner og maskinvare er kr ,-. Disse kostnadene ligger i regionens felles IKT-budsjett for Nettbrettene kjøpes inn etter behov, og innkjøpskostnadene belastes den enkelte kommune. Programmet Papirløse møter fra Software Innovation benytter nettbrettet ipad fra Apple. Dette finnes i flere modeller med kapasitet fra 16 til 64 Gb. Modellen som er valgt til formålet er ipad 3 med 16 Gb og plass for SIM-kort for mobilt bredbånd. Pris pr. maskin er kr ,- inkl. 2 års brukerstøtte. Prisen forutsetter bestilling fra fabrikk, med 2 3 ukers leveringstid. Administrasjonen foreslår at det kjøpes inn ipad til kommunestyrerepresentantene, andre faste medlemmer i hovedutvalgene, samt 2 vararepresentanter fra hvert parti. I tillegg bør møtesekretærene bruke ipad. Administrasjonen foreslår at vararepresentantene ikke får egen ipad, men at vi kjøper inn 3-4 stykk som vara kan hente på kommunehuset dersom de skal møte i utvalg eller kommunestyret. Vara og andremedlemmer i de politiske partiene deltar i diskusjonen om saker på gruppemøter, men til denne gruppen kan sakspapirer sendes på ordinære epost. I forhold til bruken av ipad er det viktig ste at de som deltar på møtet sitter med samme oppsett, utover dette kan sakene gjøres kjent ved bruk av epost. Totalt sett foreslår derfor administrasjonen at Nes kommune går til innkjøp av 45 ipad.. Totale investeringskostnader blir da kr ,-. 10

11 Årlige driftskostnader Årlig lisens for programmet er kr ,- samlet for alle kommunene. Dette blir tatt med i regionens felles IKT-budsjett. Pris for mobilt bredbånd gjennom kommunens avtale med leverandør av mobiltjenester er kr. 104,30 pr. mnd./kr pr. år (ekskl. mva.). Årlige kostnader for kommunen avhenger av hvor mange som har behov for dette. Innsparing Elektronisk utsending av sakspapirer gir en besparelse for kommunen ved reduserte kostnader til trykking og porto, og ved at arbeidsmengden ved utsending blir redusert. Erfaringer fra Gran kommune viser at det ved hvert politiske møte produseres mellom en og to kilo papir pr. mottager. Hver kilo koster ca. kr. 100 for produksjon og porto. Fordelsbeskatning Kommunerevisjonen anser at bruk av kommunal datamaskin til dette formålet ikke utløser fordelsbeskatning for politikerne, jfr. e-post fra kommunerevisjonen. Hvis kommunen dekker kostnadene til internettforbindelse, f. eks med mobilt bredbånd, vil adgangen til privat bruk av tjenesten være skattepliktig etter gjeldende regler. Vurdering: Erfaringer fra andre kommuner/organisasjoner viser at elektronisk distribusjon av saksdokumenter er arbeids- og kostnadsbesparende. I tillegg gir det mulighet for bedre oversikt og tilgjengelighet til dokumenter for politikere. En eventuell investeringsbevilgning til innkjøp og drift av lesebrett forventes å gi en varig reduksjon i driftsbudsjettet. Rådmannens innstilling: 1. Nes kommune kjøper inn nødvendig antall ipad nettbrett til medlemmer, varamedlemmer og administrasjon i kommunestyre og hovedutvalg, der kommunens sak-/arkivsystem benyttes til produksjon av saksdokumenter og protokoller. 2. Vararepresentanter som skal møte i politiske utvalg, nevnt i pkt 1, disponerer ipad som hentes på kommunehuset til hvert møte. 3. Investeringen på kr blir belastet prosjekt 101 (EDB) i kapitalregnskapet. 4. Etter at systemet er tatt i bruk sendes ikke sakspapirene ut på papir. 5. Kommunen dekker kostnadene til mobilt bredbånd for brukere som ikke har tilgang til trådløst nett. Abonnementene skal bestilles gjennom kommunens avtale med leverandør av mobiltjenester. 6. Kommunen inngår skriftlig avtale med brukere som skal ha mobilt bredbånd. Avtalene benyttes som grunnlag for rapportering til skattemyndighetene. 11

12 49/12 Valg av varamedlem fra Høyre til Oppvekst-, skole- og kulturutvalget - retting Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Oddveig Meaas /12 Dokument i saka: Vedtak i kommunestyresak 32/12 12

13 50/12 Valg av varamedlem fra Bygdelista til Helse- og sosialutvalget - retting Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Oddveig Meaas /12 Dokument i saka: Vedtak i kommunestyresak 31/12 13

14 51/12 Valg av ny leder og nestleder i helse- og sosialutvalget Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Oddveig Meaas /12 Saksopplysninger: Utvalgets leder Bent Øye (Bygdelista) - er innvilget ytterligere permisjon fra sine verv i Nes kommune t.o.m , kommunestyresak 31/12. Utvalgets nestleder Morten Thoen (H) er innvilget fritak for politiske verv for resten av valgperioden, kommunestyresak 33/12. I kommunestyrets møte sak nr. 130/11 ble Margit Halvorsen (Ap) valgt som ny leder i helse- og sosialutvalget t.o.m dvs. 1. permisjonsperioden til Bent Øye. Gerd Jorde (Sp) ble valgt som ny nestleder for perioden t.o.m Det må velges ny leder i helse- og sosialutvalget for perioden t.o.m og ny nestleder for resten av valgperioden. 14

15 52/12 Søknad fra NTN om å endre lån til tilskudd Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 223 Saksbehandler Else Horge Asplin 1 Formannskapet / /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 63/12 Behandling Kristian Noreng (H) var inhabil i saken. I hans sted møtte Ståle Eggestøl (H) Rådmanns innstilling ble enstemmig vedtatt Vedtak Nes kommune omgjør Nesbyen Turist og Næringsservice sitt lån på kr ,- til tilskudd. Saksfremlegg Vedlegg: Søknad om å endre lån til tilskudd, fra NTN Regnskapsrapporter fra NTN Saksopplysninger: Nesbyen Turist og Næringsservice AS (NTN) ble i formannskapsmøte innvilget et lån fra Nes kommune pålydende kr ,- med 6 års nedbetaling. NTN søker om å få omgjort dette fra lån til tilskudd. Søknaden begrunnes med at omgjøringen til tilskudd har positiv innvirkning på egenkapitalen, noe som gir selskapet handlingsrom for videre utvikling av Nesbyen. Økonomiske konsekvenser: Omgjøring fra lån til tilskudd påvirker kapitaltilgangen i kommunen sitt næringsfond. Men da kommunen allerede har utbetalt lånet vil omgjøringen til tilskudd ikke få noen direkte innvirkning på kommunens driftsøkonomi. 15

16 Vurdering: Skriv inn vurdering her Rådmannens innstilling: Nes kommune omgjør Nesbyen Turist og Næringsservice sitt lån på kr ,- til tilskudd. 16

17 53/12 Forum Nye Bergensbanen - Forslag til handlingsplan og budsjett for perioden Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Else Horge Asplin 1 Formannskapet / /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 65/12 Behandling Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak Nes kommune slutter seg til forslag til handlingsplan og budsjett for Bevilgning for 2013 kr ,- innarbeides i årsbudsjett Saksfremlegg Vedlegg: Handlingsplan for perioden Brev fra Forum Nye Bergensbanen til Samferdselsdepartementet av Saksopplysninger: I brev fra Forum Nye Bergensbanen datert heter det: «Forum Nye Bergensbanen (FNB) ser tydelege signal i tida på at me i åra framover kan venta oss ei heilt anna satsing på jernbaneutbygging i landet vårt enn slik det har vore gjennom mange år. Ikkje minst etatsforslaget til Nasjonal transportplan og Høgfartsutgreiinga tyder på det. Arbeidsutvalet i FNB har med dette som utgangspunkt uttalt seg til forslaget til NTP og Høgfartsutgreiinga, kfr. vedlegg. Det ekstraordinære årsmøtet i FNB 16. januar 2012 vedtok å etablera ein ny prosjektperiode for å arbeida med utvikling av Bergensbanen i samsvar med vedtektene til forumet. I første omgang skal prosjektperioden vara til utgangen av 2013 med tilsett prosjektleiar i minst 50% stilling. Årsmøtet vedtok å gje arbeidsutvalet fullmakt til å tilsetja prosjektleiar og å 17

18 utarbeida ein prosjektplan/arbeidsplan for perioden. Årsmøtet vedtok også at prosjektplanen/arbeidsplanen skal godkj ennast på politisk nivå i medlemskommunane. Med grunnlag i årsmøtevedtaket i FNB har arbeidsutvalet utarbeidd forslag til handlingsplan for perioden , kfr. vedlegg. Med det aktivitetsnivået planen legg opp til er det arbeidsutvalet si vurdering at det bør tilsetjast prosjektleiar i 100% stilhng i ein 2-års periode. Arbeidsutvalet har også utarbeidd forslag til budsjett for prosjektperioden som inneber ein auke i kontingenten på 120%, kfr. vedlegg. Under føresetnad av at medlemskommunane sluttar seg til dette opplegget vil det også få føringar for budsjettet for Arbeidsutvalet vil koma tilbake til dette i god tid. Med tilvising til ovanståande ber arbeidsutvalet i FNB medlemskommunane slutta seg til forslaget til vedlagte handlingsplan og budsjett for perioden » Økonomiske konsekvenser: Forslag til budsjett innebærer at Nes kommunes kontingent økes fra kr ,- i 2012 til kr ,- i Vurdering: Det vises til forslag fra Forum Nye Bergensbanen Rådmannens innstilling: Nes kommune slutter seg til forslag til handlingsplan og budsjett for Bevilgning for 2013 kr ,- innarbeides i årsbudsjett

19 54/12 Valg av representant for formannskapet i «Utredningsgruppe Hallingmarken» Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Else Horge Asplin 1 Formannskapet / /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 66/12 Behandling Endre Storhaug (H) var inhabil i saken. I hans sted møtte Ståle Eggestøl (H) Forslag fra Kjell Ålien (Ap) til valg av representant for formannskapet «Utredningsgruppe Hallingmarken»: Ordfører og Geir Olav Brøto Forslag til detaljert beskrivelse av gruppens oppgaver og målsetting presenteres i møte i formannskapet 24.oktober Forslaget ble enstemmig vedtatt Vedtak Som representanter for formannskapet Nes kommune i «Utredningsgruppe Hallingmarken» velges Ordfører og Geir Olav Brøto. Forslag til detaljert beskrivelse av gruppens oppgave og målsetting presenteres i møte i formannskapet 24.oktober Saksfremlegg Vedlegg: Ingen 19

20 Dokument i saka:, sak 37/21 Hallingmarken og Hallingparken Eiendom AS - den økonomiske situasjonen kommunestyret Saksopplysninger: gjorde i møte følgende vedtak: «Søknad om tilskudd på ,- avslås. Den rente- og avdragsfrie perioden på lån stort kr ,- forlenges med ett år. Kommunen yter tilskudd til Hallingmarken til dekning av renter på lån i Nes Prestegjelds Sparebank i ett år. Tilskuddet dekkes av næringsfond. Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av to personer fra formannskapet Nes kommune og to personer utpekes av Hallingmarken for utredning av fremtidig organisering og eierskap av Markedsplassen, Sene. Og sanitærbygg samt messehall, billett bod og messekontor. Detaljert beskrivelse av gruppens oppgaver og målsetting utarbeides av formannskapet Nes kommune. Forslag til løsning skal foreligge 28.februar 2013» Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. 20

21 55/12 Retningslinjer for bruk av Næringsfondet Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 242 Saksbehandler Else Horge Asplin 1 Formannskapet / /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 67/12 Behandling Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak Nes kommune vedtar foreslåtte endringer i retningslinjer for bruk i Nes kommunes næringsfond og vedtekter for Nes kommunes næringsfond. Saksfremlegg Vedlegg: Retningslinjer for bruk av Nes kommunes næringsfond, med foreslåtte endringer Vedtekter for bruk av Nes kommunes næringsfond, med foreslåtte endringer Dokument i saka: Vedtatte vedtekter for bruk av næringsfondet Vedtatte retningslinjer for bruk av næringsfondet Saksopplysninger: Formannskapet har ønsket en gjennomgang, og revidering av kommunens vedtekter og retningslinjer for bruk av næringsfondet. Tor O. Magnussen (H) og Geir Olav Brøto (Nes Bygdeliste) har utarbeidet vedlagte forslag. 21

22 56/12 Valg av forliksrådsmedlemmer Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Oddveig Meaas 1 Valgnemnda /12 2 Valgnemnda /12 3 Valgnemnda / /12 Valgnemnda har behandlet saken i møte sak 2/12 Vedtak Saken utsatt. Valgnemnda har behandlet saken i møte sak 9/12 Vedtak Saken utsatt til senere behandling. Medlemmene i valgnemnda arbeider med å finne kandidater til senere behandling Saksfremlegg Vedlegg: Brev fra Justis- og politidepartementet datert m/vedlegg Saksopplysninger: Hjemmel: Domstolloven skal velge 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til forliksrådet. Blant medlemmene og varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Deretter foretar kommunestyret særskilt valg av formann blant de tre forliksrådsmedlemmene. Har lederen forfall, trer den av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i lederen sitt sted. Varamedlemmene tilkalles i den rekkefølge oppnevnelsen viser. 22

23 I lensmannsdistrikter er lensmannen sekretariat for forliksrådet. Forliksrådsmedlemmer er dommere, og domstolloven 53 gjelder derfor også for dem: Forliksrådsmedlemmer må være norske statsborgere menn eller kvinner som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. 56 gjelder vilkår for å kunne velges: Vedkommende må ha fylt 25 år Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start Vedkommende må anses som særskilt egnet til oppgaven, og må beherske norsk skriftlig og muntlig godt. Valgnemnda foreslår forliksrådsmedlemmer. Kommunen skal ha gjennomført valget innen 15. oktober jfr. domstolloven 67. Innberetning av valget sendes fylkesmannen. Finner han valget lovlig, utferdiger han oppnevnelse for de valgte etter den rekkefølge som er fastsatt ved valget Valgnemndas innstilling fra møte , legges fram på møte. 23

24 57/12 Oppnevning av repr. til dyrevernnemnda i Hallingdal Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Oddveig Meaas 1 Valgnemnda / /12 Saksopplysninger: Mattilsynets regionkontor har myndighet til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer til dyrevernnemndene. Beslutningen skal foretas på bakgrunn av forslag fra kommunene og uttalelser fra distriktskontorene. Verv i dyrevernnemnda er ikke et politisk verv, men er basert på spesifikke kvalifikasjoner. Funksjonstiden er 4 år fra Det bes om at kommunen foreslår 1 medlem Valgnemndas innstilling fra møte , legges fram på møte. 24

25 58/12 Anmodning om tilleggbosetting av flyktninger 2012 Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. --- Saksbehandler Aud Helen Solberg 1 Helse- og sosialutvalget / /12 Helse- og sosialutvalget har behandlet saken i møte sak 42/12 Behandling Rådmannens innstilling vedtatt. Helse- og sosialutvalget fattet enstemmig følgende Innstilling Nes kommune innstiller på å ta imot en ekstra person i 2012, og avslår anmodningen om 14 personer i Det innstilles på bosetting av 14 personer over en 3 års periode fra Saksfremlegg Vedlegg: Tilleggsanmodning om bosetting i 2012 Saksopplysninger: Nes kommune har fått brev fra IMDI vedr. tilleggsanmodning for 2012 på 2 personer og anmodning om bosetting av 14 personer i 2013, der de ber om at det fattes 3- årig vedtak. Tallene for anmodningen er fremkommet i samarbeid med KS. Nes kommune har vedtak om å bosette 10 personer i 2012, og pr. dags dato har vi bosatt 6. 2 personer er under arbeid for bosetting. Vi har da 2 personer igjen å bosette i løpet av året. Introduksjonsloven som skal sikre innvandrere deltakelse i yrkes- og samfunnsliv ble iverksatt fra 01 sept Etter dette skal flyktninger bosatt etter tilbys fulltids tilpasset introduksjonsprogram. Nes kommune har ingen egen flyktningekonsulent, men har lagt oppgavene til Nav kontoret. Medarbeideren som ivaretar denne oppgaven har etterutdannet seg i forhold til 25

26 flyktningearbeid. Nes kommune kjøper tjenester etter behov fra Gol voksenopplæring når det gjelder gjennomføring av programmet, og har ansvar for språkpraksisoppfølging selv. Økonomiske konsekvenser: Kommunen mottar integreringstilskudd for flyktninger som pr er på ,- pr. voksen og ,- for barn. I tillegg er det særtilskudd for noen flyktninger med spesielle behov og til norskopplæring for voksne innvandrere. Tilskuddet er ellers uavhengig av kommunens faktiske utgifter. For at kommunene ikke skal få for store merutgifter, er det viktig at integreringen skjer på best mulig måte og slik at de snarest mulig blir selvhjulpne. Introduksjonsprogrammet er en fulltidsaktivitet med skole og arbeid/språkpraksis. Deltakerne vil få introduksjonsstønad når de deltar i programmet. Stønaden er på 2 G, og i barnerike familier hvor mor har vanskeligheter med å fullføre program og komme ut i arbeid, medfører det økte utgifter for kommunen. Det er likevel viktig å bosette forskjellige grupper, både familier og enslige, men utfordringen er språkpraksisplasser og senere arbeid i små lokalsamfunn. Vurdering: Kommunen har bygd noen boliger for flyktninger og andre vanskeligstilte gjennom lån og tilskudd fra Husbanken, men det er fortsatt stor mangel på boliger for enslige. I 2010 bosatte vi 6 enslige i to bokollektiv. Dette viste seg at de ikke var tilfredse med, og de fleste har nå flyttet i andre boliger som har blitt tilgjengelig i det private markedet. Arbeidsledigheten har vært stigende på Nes, selv om den fortsatt er lav. Det er til tider en utfordring å skaffe språkpraksisplasser for flyktningen på et lite sted, hvor arbeidsmarkedet er begrenset og hvor flyktningene også sjelden er mobile i forhold til å ha bil og førerkort. Nes kommune har ingen egen flyktningekosulent, og blir det for stor utfordring med å skaffe språkpraksis og senere arbeid etter fullført introduksjonsprogram, klarer vi ikke følge opp integreringen som vi ønsker. Det er imidlertid viktig å beholde kompetansen og samarbeidet interkommunalt blant annet med voksenopplæringen, og det er hensiktsmessig at det blir en viss kontinuitet i arbeidet med flyktningene. På Nes er det også etablert et flyktningemottak for ca 150 personer. Nes kommune bør være en positiv bidragsyter i forhold til flyktningearbeid, og da delvis imøtekomme henvendelsen. Rådmannens innstilling: Nes kommune innstiller på å ta imot en ekstra person i 2012, og avslår anmodningen om 14 personer i Det innstilles på bosetting av 14 personer over en 3 års periode fra

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.02.2008 kl. 10:00 Møtested: Fylkeshuset, møterom Marmor 3. etg. Andre opplysninger: SAKLISTE Saker til behandling 7/2008 Godkjenning

Detaljer

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes.

Hvis det kommer inn spørsmål kan det bli avviklet åpen spørretime før møte settes. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.06.2009 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer