Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 021/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 3/2010 Arkivsak /445/012 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer: Med henvisning til at det i dette styremøte legges fram egen sak om ventetider og fristbrudd er data på disse forhold ikke inkludert i rapporten. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs rapport nr. 3/2010 til orientering.

2 Administrerende direktørs rapport til styret Nr. 3/2010 2

3 1 INNLEDNING/SAMMENDRAG I denne rapporten presenteres data på virkemiddelbruk t.o.m. medio mars måned og resultatdata pr. februar, sykefravær pr samt uke 10 for øvrige resultatdata. I rapporten er det bl.a. informert om følgende: Epikrisetiden var i februar på knappe 56 % - ca. 2 prosentpoeng bedre enn i foregående måned, men fortsatt langt lavere enn kravet på 80 %. Tallet på korridorpasienter i somatikken har de siste ukene holdt seg rundt 25. Det er de siste ukene også registrert korridorpasienter i psykiatrisk divisjon. Det gjennomsnittlige antall utskrivingsklare pasienter i somatikken som har ligget >10 dager er fortsatt for høyt vel 13 i uke 10. Tallet på utskrivingsklare psykiatriske pasienter som har ligget > 10 dager har de to siste ukene holdt seg konstant, men var i uke 10 på 19. Det kan dokumenteres en stabil økt bruk av pasienthotellet på rundt 50 pasienter. Helse Stavanger HF hadde et sykefravær på 6,8 % i januar Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i VIRKEMIDLER 2.1 Lederskap Administrerende direktør Prioriterte arbeidsoppgaver i siste periode har vært: Oppfølging av budsjett 2010 herunder utvidet ledermøte Arbeid i prosjektene Rullering av strategiplanen for SUS og Ny arealplan for SUS. Oppfølging av medarbeidersamtalene som ble avholdt høsten Fellessamling for styret og ledelse i Helse Vest RHF og HF-styrene og helseforetakenes ledelse. Samhandlingsmøte mellom ledelsen i Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF i Stavanger Policy og strategi Strategiplanarbeidet Strategiplanarbeidet går i henhold til plan. Det ble avholdt møte i styringsgruppen samt arbeidsmøte i prosjektgruppen samme dag. Felles arbeidsmøte for prosjektgruppen og styringsgruppen ble avholdt den Mulighetsbilde ny helikopterlandingsplass m.v. ved SUS Det vises til adm. direktørs rapport til styre nr.7/2009 pkt. 2.4 vedrørende mulighetsbilder for plassering av nytt helikopterdekke, AMK og ambulansesentral. Utarbeidede mulighetsbilder og utkast til romprogram for helikopterlandingsplass, AMK og ambulansesentral har vært gjennomgått. Mulighetsstudiet peker i retning av at en kan etablere ny landingsplass over dagens parkeringshus for ansatte. Adm. direktør vil kvalitetssikre at mulighetsstudien har tatt høyde for at ny landingsplass dekker kravene til at ulike helikoptertyper kan benytte en ny base herunder også SeaKing. 3

4 Ny ambulansesentral og AMK vil da kunne etableres i dagens helikopterbase. Mye taler for at det vil være hensiktsmessig å samlokalisere prehospitale tjenester i dette bygget. En slik lokalisering kan utløse et behov for utvidelse av bygget, dersom foreslått romprogram skal legges til grunn for videre arbeid. Som kjent eies i dag helikopterbasen av NLA, mens tomten tilhører SUS. NLA har signalisert at de er åpne for en dialog om eierforholdene til en ny base. Adm. direktør vil på bakgrunn av overnevnte sende saken over til arealplanprosjektet slik at behovene for ny helikopterbase, ambulansesentral og AMK kan sees i sammenheng med øvrige behov i arealplanen. 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling mellom ledelsen i Helse Stavanger og ledelsen i Helse Bergen Som ledd i oppfølgingen av regionalt topplederprogram ble det den avholdt møte på SUS mellom toppledergruppen i Helse Bergen og toppledergruppen i Helse Stavanger. Helse Bergens representanter ønsket å bli orientert om og befare MOBA samt ha erfaringsutveksling om oppfølgingen av budsjett 2009 og sykehusenes beredskapsplanlegging. Idedugnad vedr. nabotomt til SUS den gamle Stavanger tekniske fagskole Det ble den avholdt idedugnad mellom ledelsen ved SUS og ledelsen i Stavanger kommune om mulighetsbilder i samband med utnyttelse av nevnte tomteområde. Partene ble enige om å nedsette en samarbeidsgruppe med mandat å skissere mulige felles utnyttelsesformål. Første møte er satt til Frist for framlegg av mulighetsskisse er innen mai Samhandling med kommunene Lederskifte i samhandlingsutvalget Samhandlingsutvalget har i henhold til overordnet samarbeidsavtale, valgt ny leder fra kommunene. Ledervervet skal alternere mellom SUS og kommunen for et år om gangen. Omsorgssjef i Gjesdal kommune, Svein Arne Lindøe som representerer Jær-kommunene, har overtatt for fagsjef Sissel Hauge, SUS. Øvrige medlemmer blir sittende ett år til. Planlagte arrangementer våren 2010 Samhandlingsorganet, det årlige fellesmøte mellom ved øverste politiske og administrative ledelsen i kommunene og øverste ledelse i helseforetaket, avholdes i år 7. mai. Ekspedisjonssjef i samhandlingsavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Nils Fredrik Wisløff er invitert til å presentere Stortingets konklusjoner etter behandling av Stortingsmelding nr.47 i april, samt komme med egne betraktninger. Administrerende direktør Ingar Pettersen og en kommunepolitiker inviteres til å følge opp med hvilke strategiske valg/tilnærminger som blir nødvendige å ta stilling til for oss fremover. SUS v/seksjon for samhandling skal arrangere fagdag for interesserte fra SUS og kommunene 14. juni. Her vil eksempler på gode samhandlingsprosjekter bli presentert, herunder prosjekter i regi av praksiskonsulentene. 4

5 Prosjekt Dalane DMS starter pilotprosjekt for KOLS-pasienter Dalane DMS skal fra primo mai i år iverksette et pilotprosjekt; KOLS-kofferten, som den første aktør i Norge. Den teknologiske nyvinningen er utviklet av det danske firmaet Medisat, i samarbeid med Odense Universitetssykehus/Svendborg. Denne løsningen er enestående internasjonalt, og prosessen med patentering er påbegynt. KOLS-kofferten er en spesialdesignet og særs brukervennlig lap-top som alle aldersgrupper kan betjene. Kofferten er konstruert for å tåle store ytre påkjenninger, og gir to-veis kommunikasjon ved hjelp av direkte overført bilde og lyd. Dette gjør det mulig for kompetansepersonell å kommunisere med og monitorere pasienten, fra en stasjonær sentral plassert ved avdeling 2 øst, Dalane DMS. Fra pasient i hjemmesituasjon får sykepleier også overført spirometri-verdier, O2- metning og hjertefrekvens målt ved hjelp av utstyr koblet direkte til kofferten. Sykepleier konsulterer pasienten daglig til avtalt tid over en to-ukers periode. Kommunikasjon mellom pasient og sykepleier overføres via mobilt bredbånd og er dermed ikke avhengig av at pasienten på forhånd har nett-tilkobling. Det er integrert back-up løsninger ved nettverksbrudd, og all kommunikasjon er dobbelt kryptert. Data vil bli lagret i egen server, som ikke kommuniserer med etablerte pasientsystem. Formålet med pilotprosjektet er ved hjelp av telemedisinske sykepleierkonsultasjoner, å bringe spesialisthelsetjenestens kompetanse hjem til den syke, og dermed kunne gi behandling i nærmiljøet. Det skal til enhver tid være en medisinskfaglig ansvarlig definert. Ved hjelp av kofferten vil en gi en tett oppfølging i hjemmet i nært samarbeid med fastlege og hjemmesykepleie i den respektive kommune. KOLS-kofferten skal være et supplement til dagens behandlingstilbud, og målet er at pasienten ved hjelp av dette tilbudet skal oppleve økt grad av trygghet og mestring i eget hjem. Dette vil igjen kunne medvirke til færre akutte forverrelser, redusert antall reinnleggelser og en signifikant reduksjon av gjennomsnittlig liggetid, noe som er vist ved gjennomført pilotprosjekt ved Odense Universitetssykehus (Sorknæs, Madsen m.fl. - publisert Clin Respir J 2010; DOI: /j X x). Den brukervennlige løsningen vil dermed gi både en helsegevinst og en økonomisk gevinst. Prosjektet som skal gjennomføres ved Dalane DMS har som mål å vise positiv nytteverdi ift. KOLS-pasienter. Hensikten med prosjektet er i tillegg å belyse nåværende og fremtidige utfordringer, med tanke på samhandling og bruk av kompetanse på tvers av forvaltningsnivå, ved hjelp av teknologiske løsninger. Pilotprosjektet vil i neste omgang også kunne gi erfaringsoverføring til andre kronikergrupper, eksempelvis pasienter med diabetes og hjertesvikt, samt pasienter i en palliativ fase. 5

6 Oppfølging av brann ved post B3, psykiatrisk divisjon natten mars 2010 Natten mars brøt det ut brann ved post B3 ved psykiatrisk divisjon. Posten har 14 pasientplasser. Brann-natten var det innlagt 11 pasienter og 1 var på permisjon da brannen oppsto. Alle 11 pasienter ble evakuert i første omgang til hovedinngangen psykiatrisk divisjon, deretter til AMC2, så til andre poster ved divisjonen, med unntak av 3 pasienter som ble innlagt til somatisk observasjon (2) og 1 på intensivavdelingen med brannskader. Sistnevnte ble dagen etter overført til brannskadeavsnittet Helse Bergen. Adm. direktør avholdt den oppsummeringsmøte etter brannen med beredskapsansvarlige (beredskapsleder, beredskapskoordinator, HMS-leder, brannvernleder ved SUS), ledelsen ved psykiatrisk divisjon, ledelse og fagansvarlige i intern servicedivisjon samt hovedverneombudet. Hendelsesforløpet ble gjennomgått, dernest postens brannplan og oppfølging av denne. De ansatte ble berømmet for den innsatsen de hadde utført i samband med brannen. Ambulansetjenesten i Sokndal og Lund kommuner Saken har sitt utgangspunkt i den nye ambulanseforskriften som kom i mai 2005 og som trer i kraft f.o.m. 1. april i år. Forskriften setter nye og strengere faglige kompetansekrav til ambulansepersonell. Dette har vært et gjennomgående tema på flere møter mellom kommunene og sykehuset de senere årene. Sykehuset anser at ambulansepersonellet i de to kommunene ikke tilfredsstiller de faglige kravene i tilstrekkelig grad. Sykehusets medisinske systemansvarlige innen prehospitale tjenester anser at en ordning med to ambulansebiler med tilstedevakt ved ambulansestasjonen i Eigersund og en ordning med dagbil mandag fredag med tilstedevakt i Sokndal vil gi et fullt faglig forsvarlig tilbud til distriktets befolkning. Dette må også ses i sammenheng med en allerede muntlig inngått avtale, og som vil bli gjort skriftlig, med Sørlandet sykehus HF. Ifølge denne avtale skal ambulansetjenesten i Flekkefjord dekke distriktets behov, spesielt områdene mellom Flekkefjord og Lund/Sokndal. Den nye ambulanseordningen for Sokndal og Lund kommuner vil tre i kraft fra 1. april eventuelt senest fra 23. april Ambulansestasjonen i Sandnes brannstasjon Det har i mange år vær HMS-utfordringer forbundet med lokalene til ambulansestasjonen i Sandnes brannstasjon (trange vakt- og oppholdsrom samt problemer med ren/skitten sone for ambulansesjåførene). Sandnes kommune eier lokalene. Det foreligger nå en plan for bygningsmessige tilpasninger med sikte på å løse HMS-utfordringene. Det er antydet at arbeidene skal ferdigstilles innen november i år. 2.4 Prosesser Pasientbehandling Stor pasienttilstrømning med betydelige driftsutfordringer På bakgrunn av bekymringsmeldinger som framkom i toppledergruppens møte , besluttet adm. direktør å be om tilbakemeldinger fra divisjonene om driftssituasjonen i uke 9. Tilbakemeldingene viser at det har vært et meget sterkt press på kapasiteten i MOBA med en økt pasientpågang i januar og februar på ca. 100 pasienter. Oppholdstiden for pasientene i akuttmottak har økt betydelig. 6

7 Pasientflyten har vært krevende idet det har tatt for lang tid å få overført mange ferdigbehandlede pasienter i akuttmottak til ordinære sengeposter. Personalet har gitt tilbakemeldinger på svært harde vakter med stort arbeidspress. Tilbakemeldingene fra medisinsk divisjon viser at klinikk for blod- og kreftsykdommer har hatt overbelegg og stor pleietyngde. Personalet melder om meget hardt arbeidspress for spesielt kveldsvaktene. Medisinsk avdeling melder om et gjennomsnittsbelegg på 123%, svært stor pleietyngde, mange korridorpasienter og uteliggere ved andre avdelinger, samt stort antall smittepasienter. Antall utskrivingsklare pasienter har ikke vært spesielt høyt. Belastningen har vært meget stor spesielt på pleiepersonalet, men også på legetjenesten. Kirurgisk divisjon har meldt om en krevende situasjon spesielt på grunn av mange pleietrengende pasienter fra medisinsk klinikk og svært mange strykninger av planlagte operasjoner. Saksbehandlingsprosesser Tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) SUS har i brev av gitt tilsvar på brev fra DSB av med vedtak om lukking av avvik, samt varsel om tvangsmulkt. DSB s vedtak er gjort på grunnlag av tilsyn med elektromedisinsk og elektrisk utstyr gjennomført ved SUS oktober DSB s tilsyn resulterte i at det ble gitt 4 avvik og 11 anmerkninger. Adm. direktør gjengir i denne rapporten avvikene og sykehusets tilsvar vedrørende lukking av avvikene. Avvik 1 Det er ikke utarbeidet overordnet plan for interne revisjoner hvor alle områder innenfor helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen har ligget til grunn for utvelgelse av tema. Det er etablert overordnet revisjonsplan for Helse Stavanger HF. Systematikk for oppsett og valg av revisjonsområder og -tema vil fremgå av styrende dokument. Enkelte enheter i foretaket har i tillegg etablert planer for revisjon av eget område. Disse ligger ikke i overordnet revisjonsplan. Divisjon for Intern Service har ikke planlagt revisjoner i år, men en systematisk plan for 2011 vil foreligge innen Overordnet plan blir godkjent av administrerende direktør. I Helse Stavanger ble det i 2009 igangsatt et arbeid for å sikre et system for interne revisjoner, samt en overordnet plan for revisjoner i Utarbeidelse av prosedyre for interne revisjoner (vedlagt), og plan for 2010 (vedlagt), er resultat av et samarbeid mellom stabsavdelinger for HMS og for Kvalitet og pasientsikkerhet. Helse Stavanger vil vurdere denne overordnede nye rutinen fortløpende, og gjennomføre korrigeringer der erfaringen underveis tilsier dette. Grunnlaget for valg av tema for interne revisjoner kan være risikovurderinger, avviksmeldinger og pasientklager. Etterlevelse av lovkrav og retningslinjer kan også være utgangspunkt for valg av revisjonstema. Alle ligger som premiss for årets revisjonsplan. Rapporter fra avviksregistreringssystemet, samt enkelthendelser og klagesaker er hovedgrunnlaget for de kliniske systemrevisjonene, i mindre grad systematiske risikovurderinger. 7

8 Avvik 2 Opplæringen i bruk av elektromedisinsk utstyr gjennomføres ikke på en systematisk måte. Helse Stavanger HF har nå utarbeidet en felles prosedyre for opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr, med mal for sjekkliste. Dokumentene er nå til høring i foretaket. Metode for gjennomføring, oppfølging og kontroll av opplæringen vil være noe ulik både i forhold til utstyr, men også i forhold til struktur og kompetanse i de ulike avdelinger. Noen avdelinger har opplæringsansvarlige og superbrukere. Dokumentasjon av opplæring føres i sjekklister i vårt saksbehandlingssystem, samt i kompetanseportalen som skal være à jour i forhold til individuell og enhetsvis kompetanse. Leder har ansvar for kontroll og oppfølging av disse. Evaluering av om tilstrekkelig kompetanse er oppnådd er også et lederansvar. Avvik 3 Merkingen på ventilasjonsluker til generatorene er mangelfull Alle kabler er nå merket. Merkingen er av varig kvalitet. Avvik 4 Uvedkommende gjenstander var lagret i generator tavlerom Alt uvedkommende materiell er fjernet fra apparatrom. Høringsuttalelser Helse Stavanger har avgitt følgende høringsuttalelser til Helse Vest: Uttalelse om ny rekvisisjonspraksis for pasientreiser. Bakgrunnen for høringen er en ny ordning med automatisk frikort, samt innspill til forbedringer i arbeidsprosessen med rekvirering av pasientreiser. I høringen blir det uttalt at: Innføringen av elektronisk rekvirering av pasientreiser oppleves av enkelte kliniske miljøer å være ressurskrevende. Man registrerer at det gir merarbeid og er mindre effektivt i den daglige driften. Et eksempel kan være vår dialyseavdeling som har 54 pasienter og disse trenger transport tre dager i uken. Det blir benyttet seriebestilling, men det oppleves tidkrevende når det må gjøres hyppige endringer i disse bestillingene. Forslag til forbedring av systemet: For seriebestillinger som skal endres, er det ønskelig at prosessen gjøres enklere, enn det som er gjeldende i dag, der man må endre hver enkelt reise og ikke kan endre hele bestillingen under ett. Det bør således være mulig å ombestille eller endre på seriebestillinger. Det bør være mulig å ha åpen rekvisisjon for retur, for enkelte pasientgrupper. Et direkte telefonnummer som alltid er betjent vil kunne effektivisere bestillingen. Enkelte pasientgrupper er ikke i stand til å foreta bestilling, endring, avbestilling, eller etterlysing av transport, jf. kapittel 7 i høringsnotatet. Disse pasientene trenger alternative løsninger. 8

9 På poliklinikkene er det mange pasienter som går til kontroll minimum 4 ganger pr. år og kan være avhengig av både drosje og båt eller tog. Åpen rekvisisjon eller aksept av dokumentasjonen for medisinsk transportbehov over en lengre periode, ville være en stor fordel både for oss og for pasientene som kan ha hyppige endringer av timeavtaler. Ut over dette har vi ingen vesentlige kommentarer til innholdet. Vi slutter oss til at standardiserte prosedyrer og prosesser vil føre til en sikrere og mer effektiv gjennomføring av pasientreiser. Høringsuttalelse avgitt om strategi for modernisering av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre. Helse Stavanger uttaler at den foreslåtte strategien for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre legger et godt grunnlag for videre arbeid på et viktig område for utvikling av bedre helsetjenester. 3 RESULTATER 3.1 Pasientresultater Kvalitetsindikatorer Ventetider og fristbrudd Det vises også i denne rapporten til egen sak om ventetider og fristbrudd totalt for SUS og pr. divisjon samt barne- og ungdomspsykiatri. Epikrisetid Figuren nedenfor viser en epikrisetid i februar på 56,6 % som er 2 prosentpoeng bedre enn forrige måned, men langt unna målsettingen på 80%. Bakgrunnstallene viser at epikrisetiden var tilnærmet lik i somatikken og psykiatrien. På avdelings-/seksjonsnivå er det imidlertid store variasjoner i epikrisetid. Forbedring av epikrisetiden vil stå i fokus framover. 9

10 Med bakgrunn i styrets ønske om å få sammenlignbare data fra de øvrige helseforetakene vises nedenfor også utviklingen t.o.m. januar måned 2010 for alle helseforetakene i Helse Vest. Det framgår av sammenligningen at Helse Stavanger og Helse Bergen (somatikk) viser langt svakere tall enn Helse Fonna og Helse Førde. MÅNEDLIGE EPIKRISER PR. JAN INNEN SOMATIKK MÅNEDLIGE EPIKRISETIDER PR. JANUAR 2010 INNEN PSYKISK HELSEVERN 10

11 Resultat prevalensmåling 17. februar 2010 Tallmateriale fra prevalensmålinger i Norge våren 2009 viser at om lag 6 % av alle pasienter som legges inn på et sykehus får infeksjoner de ikke hadde ved innleggelsen. Forekomsten av sykehusinfeksjoner registrert 17. februar 2010 var 5,7 % i Helse Stavanger, ved forrige måling 5,6 %. SUS er over normalområdet for postoperative sårinfeksjoner sammenlignet med nasjonal prevalens i Norge våren For de andre typene infeksjoner som måles er vi innenfor normalområdet. Registreringen denne gangen inkluderte 707 pasienter - 29 pasienter mer enn ved forrige måling. Nytt i år er at alle pasienter som er innlagt på pasienthotellet tas med i registreringen. Resultatet viser at 40 pasienter hadde en eller flere sykehusinfeksjoner. Urinveisinfeksjoner: 1,3 % lavere enn ved forrige måling. Dette er under normalområdet 1,7 (1,4-2,0) - nasjonal prevalens våren Nedre luftveisinfeksjoner: 1,7 %, ved forrige måling 1,5 % - dette er innen normalområdet 1,7 (1,4-1,9) - nasjonal prevalens våren Postoperative sårinfeksjoner: 9,9 %, ved forrige måling 9,2 % - dette er over normalområdet som er 8,3 (7,1-9,4)- nasjonal prevalens våren Det er 8 dype sårinfeksjoner (9 ved siste måling), 5 indre sårinfeksjoner (infeksjon i organ og hulrom) og 3 overfladiske sårinfeksjoner. Septikemi: 0,6 %, ved forrige måling 0,6 % - dette er innen normalområdet 0,5 (0,4-0,7) - nasjonal prevalens våren

12 Korridorpasienter, utskrivingsklare pasienter, uteliggere og hotellpasienter I figurene nedenfor er vist henholdsvis antall korridorpasienter, tallet på utskrivingsklare pasienter, tallet på uteliggere tilhørende medisinsk divisjon og bruk av pasienthotellet t.o.m. uke 6. Hovedinntrykket er følgende: Tallet på korridorpasienter i somatikken har de siste ukene holdt seg på rundt 25. Det er de siste ukene også registrert korridorpasienter i psykiatrisk divisjon. Det gjennomsnittlige antall utskrivingsklare pasienter i somatikken som har ligget >10 dager er fortsatt for høyt vel 13 i uke 6. Tallet på utskrivingsklare psykiatriske pasienter som har ligget > 10 dager har i uke 10 steget til 19. Bruken av pasienthotellet synes å ha stabilisert seg på et høyere nivå enn i fjor med vel 50 pasienter. Gjennomsnittlig antall korridorpasienter per dag i uken - fra 4.kvartal 2009 til 1. kvartal Antall Uke KvB 0,1 0,3 1,0 0,9 0,9 1,1 Psyk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 2,0 0,7 0,1 1,0 0,6 1,0 1,0 1,7 2,4 1,6 0,9 2,0 1,9 0,3 1,9 0,9 1,9 Kir Med Gjennomsnittlig antall utskrivningsklare per dag i uken - fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal somatikk ved SUS Antall Uke > 10 dg 9,6 7,0 16,6 16,4 19,0 18,4 19,0 9,0 8,0 7,4 6,7 10,2 9,1 8,0 14,0 17,7 19,7 21,3 27,7 19,4 17,0 15,4 9,1 13, dg 21,330,421,325,419,428,722,525,324,022,730,029,416,128,432,938,441,330,021,824,134,325,424,324,7 12

13 30,0 Gjennomsnittlig antall utskrivningsklare per dag i uken - fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal voksenpsykiatri SUS 25,0 20,0 Antall 15,0 10,0 5,0 Uke 0, > 10 dager 21, 21, 20, 20, 20, 19, 19, 19, 19, 20, 18, 17, 19, 17, 15, 13, 16, 15, 15, 17, 16, 15, 15, 19, 1-10 dager 1,6 2,9 1,4 2,1 0,6 2,0 1,8 0,4 1,0 1,4 0,4 1,0 0,0 1,2 0,0 0,4 0,3 1,0 2,0 0,6 0,0 0,0 3,0 0,7 18,0 Gjennomsnittlig antall uteliggere ved Medisinsk divisjon per dag i uken - fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal ,0 14,0 12,0 10,0 Antall 8,0 6,0 4,0 2,0 Uke 0, ,7 2,9 5,6 4,4 6,6 6,6 5,7 6,9 9,4 7,6 8,3 3,9 0,6 8,7 16, 16, 14, 12, 5,0 4,9 5,0 10, 13, 90 Hotellbelegg: Gjennomsnittlig antall pasienter og pårørende per dag i uken - fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal Antall Uke Selvbet Pårør Pas

14 Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Avviksregistreringer pr. måned 2010: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Pas.relatert Lov om spesialisthelsetjenesten 3.3 pålegger sykehuset å snarest mulig gi skriftlig melding til Helsetilsynet om betydelig pasientskade og forhold som kunne medført betydelig pasientskade. Formålet med meldeplikten er å avklare hvorfor et uhell eller et nesten uhell skjedde, for så å forebygge at tilsvarende hendelser skjer igjen. Antall meldinger sendt til Helsetilsynet pr. måned 2010: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 3.3 meldinger 9 11 De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser er fall og legemiddelhåndtering. I diagrammet nedenfor følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Hendelser knyttet til legemiddelfeil og fall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fall Legemiddelfeil Medarbeiderresultater Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et sykefravær på 6,8 % i januar Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i Sykmeldt fravær var 5,1 % i januar 2010, noe som er 0,7 prosentpoeng lavere enn januar Egenmeldt fravær var 1,7 % for januar Dette tilsvarer omtrent samme nivå som samme periode i Sykmeldt fravær over 17 dager var på 2,6 % i januar Dette er en reduksjon på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i Det er en svak reduksjon i gjennomsnittlig lengde på sykmeldt og egenmeldt fravær i januar 2010 sammenliknet med samme periode i

15 Gjennomsnittlig fraværslengde ved sykmeldt fravær var på 9,3 dager i januar Dette er en reduksjon på 0,8 dager sammenliknet med samme periode i Gjennomsnittlig fraværslengde ved egenmeldt fravær var på 1,0 dag i januar Dette er en reduksjon på 0,4 dager sammenliknet med januar Det er et spenn i sykefraværet i divisjonene fra 6,4 % i Kirurgisk divisjon, 6,6 % i Psykiatrisk divisjon, Kvinne og barndivisjon og Medisinsk service divisjon ligger begge på 6,8 %, 7,5 % i Medisinsk divisjon og 8,3 % i Intern service divisjon. Intern service divisjon har en reduksjon på hele 3,3 % sammenliknet med samme periode i Helse Stavanger HF har som målsetting at minst 60 % av andel enheter (målt på kostnadssted) skal ha et sykefravær på 4,5 % eller mindre. Andel enheter med et lavere sykefravær enn 4,5 % er hittil i år på 51,7 %. Totalt sykefravær Helse Stavanger HF Prosentvis sykefravær 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4, ,5 8,0 7,8 6,7 6,7 7,2 8,1 6,1 6,3 4,9 5,8 5,5 6, , ,4 6 6,5 6,1 6,3 5,8 6,1 7,1 6,7 6, ,3 7,3 7,1 5,6 6,5 6,4 6,8 7,1 6,4 6,9 7,3 5,9 6, ,8 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt hittil i år 15

16 Sykefravær pr divisjon/enhet - januar 2009 vs januar Prosentvis sykefravær Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Psyk. divisjon Med.serv. divisjon Intern Service Kvinne- og barn MOBA Direktør og staber Avd. Eigersund jan.09 7,7 7,7 6,5 7,2 11,6 6,4 6,2 6,7 6,5 jan.10 6,4 7,5 6,6 6,8 8,3 6,8 8,5 3,8 4,4 I figuren nedenfor vises sykefraværet i Helse Stavanger sammenlignet med de øvrige helseforetakene i Helse Vest. Helse Stavanger hadde 1. halvdel 2009 lavest fravær. De siste månedene har fraværet vært omtrent det samme som i Fonna og Førde. Sykefravær som prosent av netto dagsverk - sammenligning helseforetak i Helse Vest 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger 2 % 0 % feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 jan.10 Kilde:Tall fra Agresso pr

17 Skadestatistikk ansatte Helse Stavanger - Ansatt skader med fravær Fraværsskadefrekvens (FS) 2009 FS= Ant skader x 1 mill timer Totalt antall timer 1,4 1,2 1 FS 0,8 0,6 0,4 0,2 0 J F M A M J J A S O N D FS 1,3 0 FS Cum 1,3 0,6 FS er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke Kommentar: En skade med fravær rapportert i etterkant for januar. Skadede ble bitt i leggen av pasient, noe som medførte infeksjon og fravær fra jobb. Helse Stavanger - Yrkesskader konsekvens Skade, fravær Skade, medisinsk beh. Skade, førstehj. Skade, uten beh Biologisk skade m/beh Stikk Vold, Skade, Fraværskade Vold, Skade, Førstehj.beh. Vold, Skade, Medisinsk beh. Vold, Skade, Ikke med.beh. Vold, Trussel J F M A M J J A S O N D Kommentarer: Totalt 29 innrapporterte yrkesskader hittil i perioden. 2 stikkskader rapportert i Synergi. Voldsskader står for 62% av skadetilfellene. 17

18 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til Forskernytt mars 2010 som vedlegges denne styrerapporten. Omdømme/mediaoppslag Oppslagene under er klassifisert og vurdert som positive, negative eller nøytrale ut fra kommunikasjonsfaglige kriterier. Disse fokuserer på om oppslaget antas å bidra positivt eller negativt til organisasjonens omdømme. Positive saker: Mens vi venter (Stavanger Aftenblad, Pluss) Lengre featureartikkel med tema venting på sykehus. Positivt vinklet på et bredt spekter av avdelinger og ansatte, samt pasientgrupper. Gir et korrekt og informativt bilde av hvordan livet på sykehuset fungerer både fra ansattes og pasienters vinkling. Kortere ventetid i Helse Vest (Rogalands Avis) Ventetiden i Helse Vest for behandling innen psykisk helsevern for barn og voksne og behandling av rusmiddelavhengige er redusert, viser ferske tall. Svarte om selvmord (Stavanger Aftenblad) Nettmøte om selvmord på Vi vet at det finnes risikofaktorer, sammenhenger der sannsynligheten stiger, som rus, psykiatri og samlivsbrudd, sier Gudrun Austad. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber med forebygging av selvmord både på Stavanger universitetssjukehus og ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Bergen. Nøytrale saker: Fem skadd i sykehusbrann (NTB) Fem personer ble sent mandag kveld skadd under en brann på psykiatrisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus. Negative saker: Sender busser og protestskriv til SUS (Dalane Tidende, Avisen Agder) Endringer i ambulansetilbudet i Sokndal og Lund kommune vekker stort engasjement i kommunene og har medført flere reportasjer, leder og artikler på kommunenes egne hjemmesider. Flere klager til pasientombudet i Rogaland (Stavanger Aftenblad, NRK Rogaland) Økningen i klager gjelder først og fremst Stavanger Universitetssjukehus, skriver pasientombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord i årsmeldingen som ble offentliggjort mandag. Hun skriver at det er fortsatt innen kirurgi og ortopedi de fleste henvendelsene kommer. 85 millioner i underskudd (NRK Rogaland) Sykehuset legger i dag frem resultatet for 2009, som viser et underskudd på svimlende 85 millioner kroner. - Vi hadde håpet at vi kom bedre ut av det, sier, Marit Sandved Myhrland, Økonomi- og finansdirektør ved Stavanger Universitetssykehus. 18

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 2/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 2/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.02.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak015/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 2/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 4/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 4/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 29.04.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 033/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 4/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: DATO: 20.06.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn 03.09.2015 ARKIVSAK: 2015/ STYRESAK: /15 STYREMØTE:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse HF DATO: 01.12.2016 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen og Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Rapportering av tilsynssaker ARKIVSAK:

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 6/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 6/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 054/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 6/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 53/15 Rapportering fra virksomheten april

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styresak. Arild Johansen 065/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 7/2010. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 7/2010.

Styresak. Arild Johansen 065/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 7/2010. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 7/2010. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 25.08.2010 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2010/445/012 Arild Johansen 065/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 7/2010

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015 SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august (Styresak 067-2015) Styrepresentasjon 10. september 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr juli PasOpp SSF Pakkeforløp Kval

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse

Sentral stab Samhandlingsavdelingen. Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/ /TOAM Oppgis ved henvendelse Sentral stab Samhandlingsavdelingen Notat Til: Helse Midt-Norge RHF, Postboks 464 7501 STJØRDAL Att.: Inger Mette Nilstad Vår referanse Deres referanse Arkiv Dato 16/5572-12/TOAM 000 03.10.2016 Oppgis

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 3.3.17 Sak nr: /17 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering ruar 17 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Bruk av IKT ved etablering av nye tilbud og aktiviteter. Prosjektledelse og videreutvikling av samarbeid mellom SuS og kommunene ved Dalane DMS

Bruk av IKT ved etablering av nye tilbud og aktiviteter. Prosjektledelse og videreutvikling av samarbeid mellom SuS og kommunene ved Dalane DMS Bruk av IKT ved etablering av nye tilbud og aktiviteter. Prosjektledelse og videreutvikling av samarbeid mellom SuS og kommunene ved Dalane DMS Johannes Bergsåker-Aspøy, Prosjektleder Dalane Distriktsmedisinske

Detaljer

Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet

Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Møtedato: 25.09.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr juli 2012. Den fokuserer på ventetider

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Styreseminar 4. mai Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå?

Styreseminar 4. mai Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå? Styreseminar 4. mai 2011 Våre strategiske utfordringer - hvor står vi nå? Hva står vi foran? Gjennomføring av Strategi 2020 Tilrettelegge for samhandlingsreformen Fokus på helhetlige pasientforløp Desentralisering

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1

Fylkesmannens tilsynsvirksomhet Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Fylkesmannens tilsynsvirksomhet 18.05.2017 Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen 1 Kort oppsummert Tilsyn med hvem: Virksomhet Individ (helsepersonell) Tilsyn med hva: Faglig forsvarlighet gjennom - Styring

Detaljer

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Møtedato: 31. august 2016 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: Hanne Husom Haukland, 75512900 Bodø, 19.8.2016 Styresak 95 2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17.

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 19.11.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 93/15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2016 pkt. 8

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 6/2016 pkt. 8 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: HF DATO: 03.11.2016 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Anne Sofie Gjerde Øye/Arild Johansen SAKEN GJELDER: Rapportering av tilsynssaker ARKIVSAK: 2016/2

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet

Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/ kvalitet Styresak 09/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 01/2012 - kvalitet Møtedato: 28.02.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat og tiltaksrapport kvalitet pr januar 2012. Den fokuserer på

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato:.3.1 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 5/1 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/1 Arkivsak 1/33/33

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Kols-kofferten- et telemedisinsk prosjekt ved Stavanger Universitetssjukehus / Dalane Distriktsmedisinske senter (DMS)

Kols-kofferten- et telemedisinsk prosjekt ved Stavanger Universitetssjukehus / Dalane Distriktsmedisinske senter (DMS) Kols-kofferten- et telemedisinsk prosjekt ved Stavanger Universitetssjukehus / Dalane Distriktsmedisinske senter (DMS) Prosjektleder Johannes Bergsåker-Aspøy Dalane Distriktsmedisinske senter (DDMS) Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-42/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 15.5.2014 Styresak 58-2015/4 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak /3

Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-47/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.5.2017 Styresak 64-2017/3 Oppfølging av styrets vedtak - status for gjennomføring, jf. styresak

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer