Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 021/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 3/2010 Arkivsak /445/012 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer: Med henvisning til at det i dette styremøte legges fram egen sak om ventetider og fristbrudd er data på disse forhold ikke inkludert i rapporten. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs rapport nr. 3/2010 til orientering.

2 Administrerende direktørs rapport til styret Nr. 3/2010 2

3 1 INNLEDNING/SAMMENDRAG I denne rapporten presenteres data på virkemiddelbruk t.o.m. medio mars måned og resultatdata pr. februar, sykefravær pr samt uke 10 for øvrige resultatdata. I rapporten er det bl.a. informert om følgende: Epikrisetiden var i februar på knappe 56 % - ca. 2 prosentpoeng bedre enn i foregående måned, men fortsatt langt lavere enn kravet på 80 %. Tallet på korridorpasienter i somatikken har de siste ukene holdt seg rundt 25. Det er de siste ukene også registrert korridorpasienter i psykiatrisk divisjon. Det gjennomsnittlige antall utskrivingsklare pasienter i somatikken som har ligget >10 dager er fortsatt for høyt vel 13 i uke 10. Tallet på utskrivingsklare psykiatriske pasienter som har ligget > 10 dager har de to siste ukene holdt seg konstant, men var i uke 10 på 19. Det kan dokumenteres en stabil økt bruk av pasienthotellet på rundt 50 pasienter. Helse Stavanger HF hadde et sykefravær på 6,8 % i januar Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i VIRKEMIDLER 2.1 Lederskap Administrerende direktør Prioriterte arbeidsoppgaver i siste periode har vært: Oppfølging av budsjett 2010 herunder utvidet ledermøte Arbeid i prosjektene Rullering av strategiplanen for SUS og Ny arealplan for SUS. Oppfølging av medarbeidersamtalene som ble avholdt høsten Fellessamling for styret og ledelse i Helse Vest RHF og HF-styrene og helseforetakenes ledelse. Samhandlingsmøte mellom ledelsen i Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF i Stavanger Policy og strategi Strategiplanarbeidet Strategiplanarbeidet går i henhold til plan. Det ble avholdt møte i styringsgruppen samt arbeidsmøte i prosjektgruppen samme dag. Felles arbeidsmøte for prosjektgruppen og styringsgruppen ble avholdt den Mulighetsbilde ny helikopterlandingsplass m.v. ved SUS Det vises til adm. direktørs rapport til styre nr.7/2009 pkt. 2.4 vedrørende mulighetsbilder for plassering av nytt helikopterdekke, AMK og ambulansesentral. Utarbeidede mulighetsbilder og utkast til romprogram for helikopterlandingsplass, AMK og ambulansesentral har vært gjennomgått. Mulighetsstudiet peker i retning av at en kan etablere ny landingsplass over dagens parkeringshus for ansatte. Adm. direktør vil kvalitetssikre at mulighetsstudien har tatt høyde for at ny landingsplass dekker kravene til at ulike helikoptertyper kan benytte en ny base herunder også SeaKing. 3

4 Ny ambulansesentral og AMK vil da kunne etableres i dagens helikopterbase. Mye taler for at det vil være hensiktsmessig å samlokalisere prehospitale tjenester i dette bygget. En slik lokalisering kan utløse et behov for utvidelse av bygget, dersom foreslått romprogram skal legges til grunn for videre arbeid. Som kjent eies i dag helikopterbasen av NLA, mens tomten tilhører SUS. NLA har signalisert at de er åpne for en dialog om eierforholdene til en ny base. Adm. direktør vil på bakgrunn av overnevnte sende saken over til arealplanprosjektet slik at behovene for ny helikopterbase, ambulansesentral og AMK kan sees i sammenheng med øvrige behov i arealplanen. 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling mellom ledelsen i Helse Stavanger og ledelsen i Helse Bergen Som ledd i oppfølgingen av regionalt topplederprogram ble det den avholdt møte på SUS mellom toppledergruppen i Helse Bergen og toppledergruppen i Helse Stavanger. Helse Bergens representanter ønsket å bli orientert om og befare MOBA samt ha erfaringsutveksling om oppfølgingen av budsjett 2009 og sykehusenes beredskapsplanlegging. Idedugnad vedr. nabotomt til SUS den gamle Stavanger tekniske fagskole Det ble den avholdt idedugnad mellom ledelsen ved SUS og ledelsen i Stavanger kommune om mulighetsbilder i samband med utnyttelse av nevnte tomteområde. Partene ble enige om å nedsette en samarbeidsgruppe med mandat å skissere mulige felles utnyttelsesformål. Første møte er satt til Frist for framlegg av mulighetsskisse er innen mai Samhandling med kommunene Lederskifte i samhandlingsutvalget Samhandlingsutvalget har i henhold til overordnet samarbeidsavtale, valgt ny leder fra kommunene. Ledervervet skal alternere mellom SUS og kommunen for et år om gangen. Omsorgssjef i Gjesdal kommune, Svein Arne Lindøe som representerer Jær-kommunene, har overtatt for fagsjef Sissel Hauge, SUS. Øvrige medlemmer blir sittende ett år til. Planlagte arrangementer våren 2010 Samhandlingsorganet, det årlige fellesmøte mellom ved øverste politiske og administrative ledelsen i kommunene og øverste ledelse i helseforetaket, avholdes i år 7. mai. Ekspedisjonssjef i samhandlingsavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Nils Fredrik Wisløff er invitert til å presentere Stortingets konklusjoner etter behandling av Stortingsmelding nr.47 i april, samt komme med egne betraktninger. Administrerende direktør Ingar Pettersen og en kommunepolitiker inviteres til å følge opp med hvilke strategiske valg/tilnærminger som blir nødvendige å ta stilling til for oss fremover. SUS v/seksjon for samhandling skal arrangere fagdag for interesserte fra SUS og kommunene 14. juni. Her vil eksempler på gode samhandlingsprosjekter bli presentert, herunder prosjekter i regi av praksiskonsulentene. 4

5 Prosjekt Dalane DMS starter pilotprosjekt for KOLS-pasienter Dalane DMS skal fra primo mai i år iverksette et pilotprosjekt; KOLS-kofferten, som den første aktør i Norge. Den teknologiske nyvinningen er utviklet av det danske firmaet Medisat, i samarbeid med Odense Universitetssykehus/Svendborg. Denne løsningen er enestående internasjonalt, og prosessen med patentering er påbegynt. KOLS-kofferten er en spesialdesignet og særs brukervennlig lap-top som alle aldersgrupper kan betjene. Kofferten er konstruert for å tåle store ytre påkjenninger, og gir to-veis kommunikasjon ved hjelp av direkte overført bilde og lyd. Dette gjør det mulig for kompetansepersonell å kommunisere med og monitorere pasienten, fra en stasjonær sentral plassert ved avdeling 2 øst, Dalane DMS. Fra pasient i hjemmesituasjon får sykepleier også overført spirometri-verdier, O2- metning og hjertefrekvens målt ved hjelp av utstyr koblet direkte til kofferten. Sykepleier konsulterer pasienten daglig til avtalt tid over en to-ukers periode. Kommunikasjon mellom pasient og sykepleier overføres via mobilt bredbånd og er dermed ikke avhengig av at pasienten på forhånd har nett-tilkobling. Det er integrert back-up løsninger ved nettverksbrudd, og all kommunikasjon er dobbelt kryptert. Data vil bli lagret i egen server, som ikke kommuniserer med etablerte pasientsystem. Formålet med pilotprosjektet er ved hjelp av telemedisinske sykepleierkonsultasjoner, å bringe spesialisthelsetjenestens kompetanse hjem til den syke, og dermed kunne gi behandling i nærmiljøet. Det skal til enhver tid være en medisinskfaglig ansvarlig definert. Ved hjelp av kofferten vil en gi en tett oppfølging i hjemmet i nært samarbeid med fastlege og hjemmesykepleie i den respektive kommune. KOLS-kofferten skal være et supplement til dagens behandlingstilbud, og målet er at pasienten ved hjelp av dette tilbudet skal oppleve økt grad av trygghet og mestring i eget hjem. Dette vil igjen kunne medvirke til færre akutte forverrelser, redusert antall reinnleggelser og en signifikant reduksjon av gjennomsnittlig liggetid, noe som er vist ved gjennomført pilotprosjekt ved Odense Universitetssykehus (Sorknæs, Madsen m.fl. - publisert Clin Respir J 2010; DOI: /j X x). Den brukervennlige løsningen vil dermed gi både en helsegevinst og en økonomisk gevinst. Prosjektet som skal gjennomføres ved Dalane DMS har som mål å vise positiv nytteverdi ift. KOLS-pasienter. Hensikten med prosjektet er i tillegg å belyse nåværende og fremtidige utfordringer, med tanke på samhandling og bruk av kompetanse på tvers av forvaltningsnivå, ved hjelp av teknologiske løsninger. Pilotprosjektet vil i neste omgang også kunne gi erfaringsoverføring til andre kronikergrupper, eksempelvis pasienter med diabetes og hjertesvikt, samt pasienter i en palliativ fase. 5

6 Oppfølging av brann ved post B3, psykiatrisk divisjon natten mars 2010 Natten mars brøt det ut brann ved post B3 ved psykiatrisk divisjon. Posten har 14 pasientplasser. Brann-natten var det innlagt 11 pasienter og 1 var på permisjon da brannen oppsto. Alle 11 pasienter ble evakuert i første omgang til hovedinngangen psykiatrisk divisjon, deretter til AMC2, så til andre poster ved divisjonen, med unntak av 3 pasienter som ble innlagt til somatisk observasjon (2) og 1 på intensivavdelingen med brannskader. Sistnevnte ble dagen etter overført til brannskadeavsnittet Helse Bergen. Adm. direktør avholdt den oppsummeringsmøte etter brannen med beredskapsansvarlige (beredskapsleder, beredskapskoordinator, HMS-leder, brannvernleder ved SUS), ledelsen ved psykiatrisk divisjon, ledelse og fagansvarlige i intern servicedivisjon samt hovedverneombudet. Hendelsesforløpet ble gjennomgått, dernest postens brannplan og oppfølging av denne. De ansatte ble berømmet for den innsatsen de hadde utført i samband med brannen. Ambulansetjenesten i Sokndal og Lund kommuner Saken har sitt utgangspunkt i den nye ambulanseforskriften som kom i mai 2005 og som trer i kraft f.o.m. 1. april i år. Forskriften setter nye og strengere faglige kompetansekrav til ambulansepersonell. Dette har vært et gjennomgående tema på flere møter mellom kommunene og sykehuset de senere årene. Sykehuset anser at ambulansepersonellet i de to kommunene ikke tilfredsstiller de faglige kravene i tilstrekkelig grad. Sykehusets medisinske systemansvarlige innen prehospitale tjenester anser at en ordning med to ambulansebiler med tilstedevakt ved ambulansestasjonen i Eigersund og en ordning med dagbil mandag fredag med tilstedevakt i Sokndal vil gi et fullt faglig forsvarlig tilbud til distriktets befolkning. Dette må også ses i sammenheng med en allerede muntlig inngått avtale, og som vil bli gjort skriftlig, med Sørlandet sykehus HF. Ifølge denne avtale skal ambulansetjenesten i Flekkefjord dekke distriktets behov, spesielt områdene mellom Flekkefjord og Lund/Sokndal. Den nye ambulanseordningen for Sokndal og Lund kommuner vil tre i kraft fra 1. april eventuelt senest fra 23. april Ambulansestasjonen i Sandnes brannstasjon Det har i mange år vær HMS-utfordringer forbundet med lokalene til ambulansestasjonen i Sandnes brannstasjon (trange vakt- og oppholdsrom samt problemer med ren/skitten sone for ambulansesjåførene). Sandnes kommune eier lokalene. Det foreligger nå en plan for bygningsmessige tilpasninger med sikte på å løse HMS-utfordringene. Det er antydet at arbeidene skal ferdigstilles innen november i år. 2.4 Prosesser Pasientbehandling Stor pasienttilstrømning med betydelige driftsutfordringer På bakgrunn av bekymringsmeldinger som framkom i toppledergruppens møte , besluttet adm. direktør å be om tilbakemeldinger fra divisjonene om driftssituasjonen i uke 9. Tilbakemeldingene viser at det har vært et meget sterkt press på kapasiteten i MOBA med en økt pasientpågang i januar og februar på ca. 100 pasienter. Oppholdstiden for pasientene i akuttmottak har økt betydelig. 6

7 Pasientflyten har vært krevende idet det har tatt for lang tid å få overført mange ferdigbehandlede pasienter i akuttmottak til ordinære sengeposter. Personalet har gitt tilbakemeldinger på svært harde vakter med stort arbeidspress. Tilbakemeldingene fra medisinsk divisjon viser at klinikk for blod- og kreftsykdommer har hatt overbelegg og stor pleietyngde. Personalet melder om meget hardt arbeidspress for spesielt kveldsvaktene. Medisinsk avdeling melder om et gjennomsnittsbelegg på 123%, svært stor pleietyngde, mange korridorpasienter og uteliggere ved andre avdelinger, samt stort antall smittepasienter. Antall utskrivingsklare pasienter har ikke vært spesielt høyt. Belastningen har vært meget stor spesielt på pleiepersonalet, men også på legetjenesten. Kirurgisk divisjon har meldt om en krevende situasjon spesielt på grunn av mange pleietrengende pasienter fra medisinsk klinikk og svært mange strykninger av planlagte operasjoner. Saksbehandlingsprosesser Tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) SUS har i brev av gitt tilsvar på brev fra DSB av med vedtak om lukking av avvik, samt varsel om tvangsmulkt. DSB s vedtak er gjort på grunnlag av tilsyn med elektromedisinsk og elektrisk utstyr gjennomført ved SUS oktober DSB s tilsyn resulterte i at det ble gitt 4 avvik og 11 anmerkninger. Adm. direktør gjengir i denne rapporten avvikene og sykehusets tilsvar vedrørende lukking av avvikene. Avvik 1 Det er ikke utarbeidet overordnet plan for interne revisjoner hvor alle områder innenfor helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen har ligget til grunn for utvelgelse av tema. Det er etablert overordnet revisjonsplan for Helse Stavanger HF. Systematikk for oppsett og valg av revisjonsområder og -tema vil fremgå av styrende dokument. Enkelte enheter i foretaket har i tillegg etablert planer for revisjon av eget område. Disse ligger ikke i overordnet revisjonsplan. Divisjon for Intern Service har ikke planlagt revisjoner i år, men en systematisk plan for 2011 vil foreligge innen Overordnet plan blir godkjent av administrerende direktør. I Helse Stavanger ble det i 2009 igangsatt et arbeid for å sikre et system for interne revisjoner, samt en overordnet plan for revisjoner i Utarbeidelse av prosedyre for interne revisjoner (vedlagt), og plan for 2010 (vedlagt), er resultat av et samarbeid mellom stabsavdelinger for HMS og for Kvalitet og pasientsikkerhet. Helse Stavanger vil vurdere denne overordnede nye rutinen fortløpende, og gjennomføre korrigeringer der erfaringen underveis tilsier dette. Grunnlaget for valg av tema for interne revisjoner kan være risikovurderinger, avviksmeldinger og pasientklager. Etterlevelse av lovkrav og retningslinjer kan også være utgangspunkt for valg av revisjonstema. Alle ligger som premiss for årets revisjonsplan. Rapporter fra avviksregistreringssystemet, samt enkelthendelser og klagesaker er hovedgrunnlaget for de kliniske systemrevisjonene, i mindre grad systematiske risikovurderinger. 7

8 Avvik 2 Opplæringen i bruk av elektromedisinsk utstyr gjennomføres ikke på en systematisk måte. Helse Stavanger HF har nå utarbeidet en felles prosedyre for opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr, med mal for sjekkliste. Dokumentene er nå til høring i foretaket. Metode for gjennomføring, oppfølging og kontroll av opplæringen vil være noe ulik både i forhold til utstyr, men også i forhold til struktur og kompetanse i de ulike avdelinger. Noen avdelinger har opplæringsansvarlige og superbrukere. Dokumentasjon av opplæring føres i sjekklister i vårt saksbehandlingssystem, samt i kompetanseportalen som skal være à jour i forhold til individuell og enhetsvis kompetanse. Leder har ansvar for kontroll og oppfølging av disse. Evaluering av om tilstrekkelig kompetanse er oppnådd er også et lederansvar. Avvik 3 Merkingen på ventilasjonsluker til generatorene er mangelfull Alle kabler er nå merket. Merkingen er av varig kvalitet. Avvik 4 Uvedkommende gjenstander var lagret i generator tavlerom Alt uvedkommende materiell er fjernet fra apparatrom. Høringsuttalelser Helse Stavanger har avgitt følgende høringsuttalelser til Helse Vest: Uttalelse om ny rekvisisjonspraksis for pasientreiser. Bakgrunnen for høringen er en ny ordning med automatisk frikort, samt innspill til forbedringer i arbeidsprosessen med rekvirering av pasientreiser. I høringen blir det uttalt at: Innføringen av elektronisk rekvirering av pasientreiser oppleves av enkelte kliniske miljøer å være ressurskrevende. Man registrerer at det gir merarbeid og er mindre effektivt i den daglige driften. Et eksempel kan være vår dialyseavdeling som har 54 pasienter og disse trenger transport tre dager i uken. Det blir benyttet seriebestilling, men det oppleves tidkrevende når det må gjøres hyppige endringer i disse bestillingene. Forslag til forbedring av systemet: For seriebestillinger som skal endres, er det ønskelig at prosessen gjøres enklere, enn det som er gjeldende i dag, der man må endre hver enkelt reise og ikke kan endre hele bestillingen under ett. Det bør således være mulig å ombestille eller endre på seriebestillinger. Det bør være mulig å ha åpen rekvisisjon for retur, for enkelte pasientgrupper. Et direkte telefonnummer som alltid er betjent vil kunne effektivisere bestillingen. Enkelte pasientgrupper er ikke i stand til å foreta bestilling, endring, avbestilling, eller etterlysing av transport, jf. kapittel 7 i høringsnotatet. Disse pasientene trenger alternative løsninger. 8

9 På poliklinikkene er det mange pasienter som går til kontroll minimum 4 ganger pr. år og kan være avhengig av både drosje og båt eller tog. Åpen rekvisisjon eller aksept av dokumentasjonen for medisinsk transportbehov over en lengre periode, ville være en stor fordel både for oss og for pasientene som kan ha hyppige endringer av timeavtaler. Ut over dette har vi ingen vesentlige kommentarer til innholdet. Vi slutter oss til at standardiserte prosedyrer og prosesser vil føre til en sikrere og mer effektiv gjennomføring av pasientreiser. Høringsuttalelse avgitt om strategi for modernisering av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre. Helse Stavanger uttaler at den foreslåtte strategien for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre legger et godt grunnlag for videre arbeid på et viktig område for utvikling av bedre helsetjenester. 3 RESULTATER 3.1 Pasientresultater Kvalitetsindikatorer Ventetider og fristbrudd Det vises også i denne rapporten til egen sak om ventetider og fristbrudd totalt for SUS og pr. divisjon samt barne- og ungdomspsykiatri. Epikrisetid Figuren nedenfor viser en epikrisetid i februar på 56,6 % som er 2 prosentpoeng bedre enn forrige måned, men langt unna målsettingen på 80%. Bakgrunnstallene viser at epikrisetiden var tilnærmet lik i somatikken og psykiatrien. På avdelings-/seksjonsnivå er det imidlertid store variasjoner i epikrisetid. Forbedring av epikrisetiden vil stå i fokus framover. 9

10 Med bakgrunn i styrets ønske om å få sammenlignbare data fra de øvrige helseforetakene vises nedenfor også utviklingen t.o.m. januar måned 2010 for alle helseforetakene i Helse Vest. Det framgår av sammenligningen at Helse Stavanger og Helse Bergen (somatikk) viser langt svakere tall enn Helse Fonna og Helse Førde. MÅNEDLIGE EPIKRISER PR. JAN INNEN SOMATIKK MÅNEDLIGE EPIKRISETIDER PR. JANUAR 2010 INNEN PSYKISK HELSEVERN 10

11 Resultat prevalensmåling 17. februar 2010 Tallmateriale fra prevalensmålinger i Norge våren 2009 viser at om lag 6 % av alle pasienter som legges inn på et sykehus får infeksjoner de ikke hadde ved innleggelsen. Forekomsten av sykehusinfeksjoner registrert 17. februar 2010 var 5,7 % i Helse Stavanger, ved forrige måling 5,6 %. SUS er over normalområdet for postoperative sårinfeksjoner sammenlignet med nasjonal prevalens i Norge våren For de andre typene infeksjoner som måles er vi innenfor normalområdet. Registreringen denne gangen inkluderte 707 pasienter - 29 pasienter mer enn ved forrige måling. Nytt i år er at alle pasienter som er innlagt på pasienthotellet tas med i registreringen. Resultatet viser at 40 pasienter hadde en eller flere sykehusinfeksjoner. Urinveisinfeksjoner: 1,3 % lavere enn ved forrige måling. Dette er under normalområdet 1,7 (1,4-2,0) - nasjonal prevalens våren Nedre luftveisinfeksjoner: 1,7 %, ved forrige måling 1,5 % - dette er innen normalområdet 1,7 (1,4-1,9) - nasjonal prevalens våren Postoperative sårinfeksjoner: 9,9 %, ved forrige måling 9,2 % - dette er over normalområdet som er 8,3 (7,1-9,4)- nasjonal prevalens våren Det er 8 dype sårinfeksjoner (9 ved siste måling), 5 indre sårinfeksjoner (infeksjon i organ og hulrom) og 3 overfladiske sårinfeksjoner. Septikemi: 0,6 %, ved forrige måling 0,6 % - dette er innen normalområdet 0,5 (0,4-0,7) - nasjonal prevalens våren

12 Korridorpasienter, utskrivingsklare pasienter, uteliggere og hotellpasienter I figurene nedenfor er vist henholdsvis antall korridorpasienter, tallet på utskrivingsklare pasienter, tallet på uteliggere tilhørende medisinsk divisjon og bruk av pasienthotellet t.o.m. uke 6. Hovedinntrykket er følgende: Tallet på korridorpasienter i somatikken har de siste ukene holdt seg på rundt 25. Det er de siste ukene også registrert korridorpasienter i psykiatrisk divisjon. Det gjennomsnittlige antall utskrivingsklare pasienter i somatikken som har ligget >10 dager er fortsatt for høyt vel 13 i uke 6. Tallet på utskrivingsklare psykiatriske pasienter som har ligget > 10 dager har i uke 10 steget til 19. Bruken av pasienthotellet synes å ha stabilisert seg på et høyere nivå enn i fjor med vel 50 pasienter. Gjennomsnittlig antall korridorpasienter per dag i uken - fra 4.kvartal 2009 til 1. kvartal Antall Uke KvB 0,1 0,3 1,0 0,9 0,9 1,1 Psyk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 2,0 0,7 0,1 1,0 0,6 1,0 1,0 1,7 2,4 1,6 0,9 2,0 1,9 0,3 1,9 0,9 1,9 Kir Med Gjennomsnittlig antall utskrivningsklare per dag i uken - fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal somatikk ved SUS Antall Uke > 10 dg 9,6 7,0 16,6 16,4 19,0 18,4 19,0 9,0 8,0 7,4 6,7 10,2 9,1 8,0 14,0 17,7 19,7 21,3 27,7 19,4 17,0 15,4 9,1 13, dg 21,330,421,325,419,428,722,525,324,022,730,029,416,128,432,938,441,330,021,824,134,325,424,324,7 12

13 30,0 Gjennomsnittlig antall utskrivningsklare per dag i uken - fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal voksenpsykiatri SUS 25,0 20,0 Antall 15,0 10,0 5,0 Uke 0, > 10 dager 21, 21, 20, 20, 20, 19, 19, 19, 19, 20, 18, 17, 19, 17, 15, 13, 16, 15, 15, 17, 16, 15, 15, 19, 1-10 dager 1,6 2,9 1,4 2,1 0,6 2,0 1,8 0,4 1,0 1,4 0,4 1,0 0,0 1,2 0,0 0,4 0,3 1,0 2,0 0,6 0,0 0,0 3,0 0,7 18,0 Gjennomsnittlig antall uteliggere ved Medisinsk divisjon per dag i uken - fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal ,0 14,0 12,0 10,0 Antall 8,0 6,0 4,0 2,0 Uke 0, ,7 2,9 5,6 4,4 6,6 6,6 5,7 6,9 9,4 7,6 8,3 3,9 0,6 8,7 16, 16, 14, 12, 5,0 4,9 5,0 10, 13, 90 Hotellbelegg: Gjennomsnittlig antall pasienter og pårørende per dag i uken - fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal Antall Uke Selvbet Pårør Pas

14 Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Avviksregistreringer pr. måned 2010: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Pas.relatert Lov om spesialisthelsetjenesten 3.3 pålegger sykehuset å snarest mulig gi skriftlig melding til Helsetilsynet om betydelig pasientskade og forhold som kunne medført betydelig pasientskade. Formålet med meldeplikten er å avklare hvorfor et uhell eller et nesten uhell skjedde, for så å forebygge at tilsvarende hendelser skjer igjen. Antall meldinger sendt til Helsetilsynet pr. måned 2010: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 3.3 meldinger 9 11 De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser er fall og legemiddelhåndtering. I diagrammet nedenfor følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Hendelser knyttet til legemiddelfeil og fall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fall Legemiddelfeil Medarbeiderresultater Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et sykefravær på 6,8 % i januar Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i Sykmeldt fravær var 5,1 % i januar 2010, noe som er 0,7 prosentpoeng lavere enn januar Egenmeldt fravær var 1,7 % for januar Dette tilsvarer omtrent samme nivå som samme periode i Sykmeldt fravær over 17 dager var på 2,6 % i januar Dette er en reduksjon på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i Det er en svak reduksjon i gjennomsnittlig lengde på sykmeldt og egenmeldt fravær i januar 2010 sammenliknet med samme periode i

15 Gjennomsnittlig fraværslengde ved sykmeldt fravær var på 9,3 dager i januar Dette er en reduksjon på 0,8 dager sammenliknet med samme periode i Gjennomsnittlig fraværslengde ved egenmeldt fravær var på 1,0 dag i januar Dette er en reduksjon på 0,4 dager sammenliknet med januar Det er et spenn i sykefraværet i divisjonene fra 6,4 % i Kirurgisk divisjon, 6,6 % i Psykiatrisk divisjon, Kvinne og barndivisjon og Medisinsk service divisjon ligger begge på 6,8 %, 7,5 % i Medisinsk divisjon og 8,3 % i Intern service divisjon. Intern service divisjon har en reduksjon på hele 3,3 % sammenliknet med samme periode i Helse Stavanger HF har som målsetting at minst 60 % av andel enheter (målt på kostnadssted) skal ha et sykefravær på 4,5 % eller mindre. Andel enheter med et lavere sykefravær enn 4,5 % er hittil i år på 51,7 %. Totalt sykefravær Helse Stavanger HF Prosentvis sykefravær 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4, ,5 8,0 7,8 6,7 6,7 7,2 8,1 6,1 6,3 4,9 5,8 5,5 6, , ,4 6 6,5 6,1 6,3 5,8 6,1 7,1 6,7 6, ,3 7,3 7,1 5,6 6,5 6,4 6,8 7,1 6,4 6,9 7,3 5,9 6, ,8 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt hittil i år 15

16 Sykefravær pr divisjon/enhet - januar 2009 vs januar Prosentvis sykefravær Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Psyk. divisjon Med.serv. divisjon Intern Service Kvinne- og barn MOBA Direktør og staber Avd. Eigersund jan.09 7,7 7,7 6,5 7,2 11,6 6,4 6,2 6,7 6,5 jan.10 6,4 7,5 6,6 6,8 8,3 6,8 8,5 3,8 4,4 I figuren nedenfor vises sykefraværet i Helse Stavanger sammenlignet med de øvrige helseforetakene i Helse Vest. Helse Stavanger hadde 1. halvdel 2009 lavest fravær. De siste månedene har fraværet vært omtrent det samme som i Fonna og Førde. Sykefravær som prosent av netto dagsverk - sammenligning helseforetak i Helse Vest 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger 2 % 0 % feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 jan.10 Kilde:Tall fra Agresso pr

17 Skadestatistikk ansatte Helse Stavanger - Ansatt skader med fravær Fraværsskadefrekvens (FS) 2009 FS= Ant skader x 1 mill timer Totalt antall timer 1,4 1,2 1 FS 0,8 0,6 0,4 0,2 0 J F M A M J J A S O N D FS 1,3 0 FS Cum 1,3 0,6 FS er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke Kommentar: En skade med fravær rapportert i etterkant for januar. Skadede ble bitt i leggen av pasient, noe som medførte infeksjon og fravær fra jobb. Helse Stavanger - Yrkesskader konsekvens Skade, fravær Skade, medisinsk beh. Skade, førstehj. Skade, uten beh Biologisk skade m/beh Stikk Vold, Skade, Fraværskade Vold, Skade, Førstehj.beh. Vold, Skade, Medisinsk beh. Vold, Skade, Ikke med.beh. Vold, Trussel J F M A M J J A S O N D Kommentarer: Totalt 29 innrapporterte yrkesskader hittil i perioden. 2 stikkskader rapportert i Synergi. Voldsskader står for 62% av skadetilfellene. 17

18 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til Forskernytt mars 2010 som vedlegges denne styrerapporten. Omdømme/mediaoppslag Oppslagene under er klassifisert og vurdert som positive, negative eller nøytrale ut fra kommunikasjonsfaglige kriterier. Disse fokuserer på om oppslaget antas å bidra positivt eller negativt til organisasjonens omdømme. Positive saker: Mens vi venter (Stavanger Aftenblad, Pluss) Lengre featureartikkel med tema venting på sykehus. Positivt vinklet på et bredt spekter av avdelinger og ansatte, samt pasientgrupper. Gir et korrekt og informativt bilde av hvordan livet på sykehuset fungerer både fra ansattes og pasienters vinkling. Kortere ventetid i Helse Vest (Rogalands Avis) Ventetiden i Helse Vest for behandling innen psykisk helsevern for barn og voksne og behandling av rusmiddelavhengige er redusert, viser ferske tall. Svarte om selvmord (Stavanger Aftenblad) Nettmøte om selvmord på Vi vet at det finnes risikofaktorer, sammenhenger der sannsynligheten stiger, som rus, psykiatri og samlivsbrudd, sier Gudrun Austad. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber med forebygging av selvmord både på Stavanger universitetssjukehus og ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Bergen. Nøytrale saker: Fem skadd i sykehusbrann (NTB) Fem personer ble sent mandag kveld skadd under en brann på psykiatrisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus. Negative saker: Sender busser og protestskriv til SUS (Dalane Tidende, Avisen Agder) Endringer i ambulansetilbudet i Sokndal og Lund kommune vekker stort engasjement i kommunene og har medført flere reportasjer, leder og artikler på kommunenes egne hjemmesider. Flere klager til pasientombudet i Rogaland (Stavanger Aftenblad, NRK Rogaland) Økningen i klager gjelder først og fremst Stavanger Universitetssjukehus, skriver pasientombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord i årsmeldingen som ble offentliggjort mandag. Hun skriver at det er fortsatt innen kirurgi og ortopedi de fleste henvendelsene kommer. 85 millioner i underskudd (NRK Rogaland) Sykehuset legger i dag frem resultatet for 2009, som viser et underskudd på svimlende 85 millioner kroner. - Vi hadde håpet at vi kom bedre ut av det, sier, Marit Sandved Myhrland, Økonomi- og finansdirektør ved Stavanger Universitetssykehus. 18

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Tilsyn ved regionsykehusene i 2001

Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 OPPSUMMERINGSRAPPORT Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2002 FEBRUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 2/2002 Tilsyn ved regionsykehusene i 2001 oppsummeringsrapport

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE STOKKE KOMMUNE BRUKERRÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 22.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post:

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer