Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 021/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 3/2010 Arkivsak /445/012 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer: Med henvisning til at det i dette styremøte legges fram egen sak om ventetider og fristbrudd er data på disse forhold ikke inkludert i rapporten. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs rapport nr. 3/2010 til orientering.

2 Administrerende direktørs rapport til styret Nr. 3/2010 2

3 1 INNLEDNING/SAMMENDRAG I denne rapporten presenteres data på virkemiddelbruk t.o.m. medio mars måned og resultatdata pr. februar, sykefravær pr samt uke 10 for øvrige resultatdata. I rapporten er det bl.a. informert om følgende: Epikrisetiden var i februar på knappe 56 % - ca. 2 prosentpoeng bedre enn i foregående måned, men fortsatt langt lavere enn kravet på 80 %. Tallet på korridorpasienter i somatikken har de siste ukene holdt seg rundt 25. Det er de siste ukene også registrert korridorpasienter i psykiatrisk divisjon. Det gjennomsnittlige antall utskrivingsklare pasienter i somatikken som har ligget >10 dager er fortsatt for høyt vel 13 i uke 10. Tallet på utskrivingsklare psykiatriske pasienter som har ligget > 10 dager har de to siste ukene holdt seg konstant, men var i uke 10 på 19. Det kan dokumenteres en stabil økt bruk av pasienthotellet på rundt 50 pasienter. Helse Stavanger HF hadde et sykefravær på 6,8 % i januar Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i VIRKEMIDLER 2.1 Lederskap Administrerende direktør Prioriterte arbeidsoppgaver i siste periode har vært: Oppfølging av budsjett 2010 herunder utvidet ledermøte Arbeid i prosjektene Rullering av strategiplanen for SUS og Ny arealplan for SUS. Oppfølging av medarbeidersamtalene som ble avholdt høsten Fellessamling for styret og ledelse i Helse Vest RHF og HF-styrene og helseforetakenes ledelse. Samhandlingsmøte mellom ledelsen i Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF i Stavanger Policy og strategi Strategiplanarbeidet Strategiplanarbeidet går i henhold til plan. Det ble avholdt møte i styringsgruppen samt arbeidsmøte i prosjektgruppen samme dag. Felles arbeidsmøte for prosjektgruppen og styringsgruppen ble avholdt den Mulighetsbilde ny helikopterlandingsplass m.v. ved SUS Det vises til adm. direktørs rapport til styre nr.7/2009 pkt. 2.4 vedrørende mulighetsbilder for plassering av nytt helikopterdekke, AMK og ambulansesentral. Utarbeidede mulighetsbilder og utkast til romprogram for helikopterlandingsplass, AMK og ambulansesentral har vært gjennomgått. Mulighetsstudiet peker i retning av at en kan etablere ny landingsplass over dagens parkeringshus for ansatte. Adm. direktør vil kvalitetssikre at mulighetsstudien har tatt høyde for at ny landingsplass dekker kravene til at ulike helikoptertyper kan benytte en ny base herunder også SeaKing. 3

4 Ny ambulansesentral og AMK vil da kunne etableres i dagens helikopterbase. Mye taler for at det vil være hensiktsmessig å samlokalisere prehospitale tjenester i dette bygget. En slik lokalisering kan utløse et behov for utvidelse av bygget, dersom foreslått romprogram skal legges til grunn for videre arbeid. Som kjent eies i dag helikopterbasen av NLA, mens tomten tilhører SUS. NLA har signalisert at de er åpne for en dialog om eierforholdene til en ny base. Adm. direktør vil på bakgrunn av overnevnte sende saken over til arealplanprosjektet slik at behovene for ny helikopterbase, ambulansesentral og AMK kan sees i sammenheng med øvrige behov i arealplanen. 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling mellom ledelsen i Helse Stavanger og ledelsen i Helse Bergen Som ledd i oppfølgingen av regionalt topplederprogram ble det den avholdt møte på SUS mellom toppledergruppen i Helse Bergen og toppledergruppen i Helse Stavanger. Helse Bergens representanter ønsket å bli orientert om og befare MOBA samt ha erfaringsutveksling om oppfølgingen av budsjett 2009 og sykehusenes beredskapsplanlegging. Idedugnad vedr. nabotomt til SUS den gamle Stavanger tekniske fagskole Det ble den avholdt idedugnad mellom ledelsen ved SUS og ledelsen i Stavanger kommune om mulighetsbilder i samband med utnyttelse av nevnte tomteområde. Partene ble enige om å nedsette en samarbeidsgruppe med mandat å skissere mulige felles utnyttelsesformål. Første møte er satt til Frist for framlegg av mulighetsskisse er innen mai Samhandling med kommunene Lederskifte i samhandlingsutvalget Samhandlingsutvalget har i henhold til overordnet samarbeidsavtale, valgt ny leder fra kommunene. Ledervervet skal alternere mellom SUS og kommunen for et år om gangen. Omsorgssjef i Gjesdal kommune, Svein Arne Lindøe som representerer Jær-kommunene, har overtatt for fagsjef Sissel Hauge, SUS. Øvrige medlemmer blir sittende ett år til. Planlagte arrangementer våren 2010 Samhandlingsorganet, det årlige fellesmøte mellom ved øverste politiske og administrative ledelsen i kommunene og øverste ledelse i helseforetaket, avholdes i år 7. mai. Ekspedisjonssjef i samhandlingsavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet Nils Fredrik Wisløff er invitert til å presentere Stortingets konklusjoner etter behandling av Stortingsmelding nr.47 i april, samt komme med egne betraktninger. Administrerende direktør Ingar Pettersen og en kommunepolitiker inviteres til å følge opp med hvilke strategiske valg/tilnærminger som blir nødvendige å ta stilling til for oss fremover. SUS v/seksjon for samhandling skal arrangere fagdag for interesserte fra SUS og kommunene 14. juni. Her vil eksempler på gode samhandlingsprosjekter bli presentert, herunder prosjekter i regi av praksiskonsulentene. 4

5 Prosjekt Dalane DMS starter pilotprosjekt for KOLS-pasienter Dalane DMS skal fra primo mai i år iverksette et pilotprosjekt; KOLS-kofferten, som den første aktør i Norge. Den teknologiske nyvinningen er utviklet av det danske firmaet Medisat, i samarbeid med Odense Universitetssykehus/Svendborg. Denne løsningen er enestående internasjonalt, og prosessen med patentering er påbegynt. KOLS-kofferten er en spesialdesignet og særs brukervennlig lap-top som alle aldersgrupper kan betjene. Kofferten er konstruert for å tåle store ytre påkjenninger, og gir to-veis kommunikasjon ved hjelp av direkte overført bilde og lyd. Dette gjør det mulig for kompetansepersonell å kommunisere med og monitorere pasienten, fra en stasjonær sentral plassert ved avdeling 2 øst, Dalane DMS. Fra pasient i hjemmesituasjon får sykepleier også overført spirometri-verdier, O2- metning og hjertefrekvens målt ved hjelp av utstyr koblet direkte til kofferten. Sykepleier konsulterer pasienten daglig til avtalt tid over en to-ukers periode. Kommunikasjon mellom pasient og sykepleier overføres via mobilt bredbånd og er dermed ikke avhengig av at pasienten på forhånd har nett-tilkobling. Det er integrert back-up løsninger ved nettverksbrudd, og all kommunikasjon er dobbelt kryptert. Data vil bli lagret i egen server, som ikke kommuniserer med etablerte pasientsystem. Formålet med pilotprosjektet er ved hjelp av telemedisinske sykepleierkonsultasjoner, å bringe spesialisthelsetjenestens kompetanse hjem til den syke, og dermed kunne gi behandling i nærmiljøet. Det skal til enhver tid være en medisinskfaglig ansvarlig definert. Ved hjelp av kofferten vil en gi en tett oppfølging i hjemmet i nært samarbeid med fastlege og hjemmesykepleie i den respektive kommune. KOLS-kofferten skal være et supplement til dagens behandlingstilbud, og målet er at pasienten ved hjelp av dette tilbudet skal oppleve økt grad av trygghet og mestring i eget hjem. Dette vil igjen kunne medvirke til færre akutte forverrelser, redusert antall reinnleggelser og en signifikant reduksjon av gjennomsnittlig liggetid, noe som er vist ved gjennomført pilotprosjekt ved Odense Universitetssykehus (Sorknæs, Madsen m.fl. - publisert Clin Respir J 2010; DOI: /j X x). Den brukervennlige løsningen vil dermed gi både en helsegevinst og en økonomisk gevinst. Prosjektet som skal gjennomføres ved Dalane DMS har som mål å vise positiv nytteverdi ift. KOLS-pasienter. Hensikten med prosjektet er i tillegg å belyse nåværende og fremtidige utfordringer, med tanke på samhandling og bruk av kompetanse på tvers av forvaltningsnivå, ved hjelp av teknologiske løsninger. Pilotprosjektet vil i neste omgang også kunne gi erfaringsoverføring til andre kronikergrupper, eksempelvis pasienter med diabetes og hjertesvikt, samt pasienter i en palliativ fase. 5

6 Oppfølging av brann ved post B3, psykiatrisk divisjon natten mars 2010 Natten mars brøt det ut brann ved post B3 ved psykiatrisk divisjon. Posten har 14 pasientplasser. Brann-natten var det innlagt 11 pasienter og 1 var på permisjon da brannen oppsto. Alle 11 pasienter ble evakuert i første omgang til hovedinngangen psykiatrisk divisjon, deretter til AMC2, så til andre poster ved divisjonen, med unntak av 3 pasienter som ble innlagt til somatisk observasjon (2) og 1 på intensivavdelingen med brannskader. Sistnevnte ble dagen etter overført til brannskadeavsnittet Helse Bergen. Adm. direktør avholdt den oppsummeringsmøte etter brannen med beredskapsansvarlige (beredskapsleder, beredskapskoordinator, HMS-leder, brannvernleder ved SUS), ledelsen ved psykiatrisk divisjon, ledelse og fagansvarlige i intern servicedivisjon samt hovedverneombudet. Hendelsesforløpet ble gjennomgått, dernest postens brannplan og oppfølging av denne. De ansatte ble berømmet for den innsatsen de hadde utført i samband med brannen. Ambulansetjenesten i Sokndal og Lund kommuner Saken har sitt utgangspunkt i den nye ambulanseforskriften som kom i mai 2005 og som trer i kraft f.o.m. 1. april i år. Forskriften setter nye og strengere faglige kompetansekrav til ambulansepersonell. Dette har vært et gjennomgående tema på flere møter mellom kommunene og sykehuset de senere årene. Sykehuset anser at ambulansepersonellet i de to kommunene ikke tilfredsstiller de faglige kravene i tilstrekkelig grad. Sykehusets medisinske systemansvarlige innen prehospitale tjenester anser at en ordning med to ambulansebiler med tilstedevakt ved ambulansestasjonen i Eigersund og en ordning med dagbil mandag fredag med tilstedevakt i Sokndal vil gi et fullt faglig forsvarlig tilbud til distriktets befolkning. Dette må også ses i sammenheng med en allerede muntlig inngått avtale, og som vil bli gjort skriftlig, med Sørlandet sykehus HF. Ifølge denne avtale skal ambulansetjenesten i Flekkefjord dekke distriktets behov, spesielt områdene mellom Flekkefjord og Lund/Sokndal. Den nye ambulanseordningen for Sokndal og Lund kommuner vil tre i kraft fra 1. april eventuelt senest fra 23. april Ambulansestasjonen i Sandnes brannstasjon Det har i mange år vær HMS-utfordringer forbundet med lokalene til ambulansestasjonen i Sandnes brannstasjon (trange vakt- og oppholdsrom samt problemer med ren/skitten sone for ambulansesjåførene). Sandnes kommune eier lokalene. Det foreligger nå en plan for bygningsmessige tilpasninger med sikte på å løse HMS-utfordringene. Det er antydet at arbeidene skal ferdigstilles innen november i år. 2.4 Prosesser Pasientbehandling Stor pasienttilstrømning med betydelige driftsutfordringer På bakgrunn av bekymringsmeldinger som framkom i toppledergruppens møte , besluttet adm. direktør å be om tilbakemeldinger fra divisjonene om driftssituasjonen i uke 9. Tilbakemeldingene viser at det har vært et meget sterkt press på kapasiteten i MOBA med en økt pasientpågang i januar og februar på ca. 100 pasienter. Oppholdstiden for pasientene i akuttmottak har økt betydelig. 6

7 Pasientflyten har vært krevende idet det har tatt for lang tid å få overført mange ferdigbehandlede pasienter i akuttmottak til ordinære sengeposter. Personalet har gitt tilbakemeldinger på svært harde vakter med stort arbeidspress. Tilbakemeldingene fra medisinsk divisjon viser at klinikk for blod- og kreftsykdommer har hatt overbelegg og stor pleietyngde. Personalet melder om meget hardt arbeidspress for spesielt kveldsvaktene. Medisinsk avdeling melder om et gjennomsnittsbelegg på 123%, svært stor pleietyngde, mange korridorpasienter og uteliggere ved andre avdelinger, samt stort antall smittepasienter. Antall utskrivingsklare pasienter har ikke vært spesielt høyt. Belastningen har vært meget stor spesielt på pleiepersonalet, men også på legetjenesten. Kirurgisk divisjon har meldt om en krevende situasjon spesielt på grunn av mange pleietrengende pasienter fra medisinsk klinikk og svært mange strykninger av planlagte operasjoner. Saksbehandlingsprosesser Tilsyn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) SUS har i brev av gitt tilsvar på brev fra DSB av med vedtak om lukking av avvik, samt varsel om tvangsmulkt. DSB s vedtak er gjort på grunnlag av tilsyn med elektromedisinsk og elektrisk utstyr gjennomført ved SUS oktober DSB s tilsyn resulterte i at det ble gitt 4 avvik og 11 anmerkninger. Adm. direktør gjengir i denne rapporten avvikene og sykehusets tilsvar vedrørende lukking av avvikene. Avvik 1 Det er ikke utarbeidet overordnet plan for interne revisjoner hvor alle områder innenfor helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen har ligget til grunn for utvelgelse av tema. Det er etablert overordnet revisjonsplan for Helse Stavanger HF. Systematikk for oppsett og valg av revisjonsområder og -tema vil fremgå av styrende dokument. Enkelte enheter i foretaket har i tillegg etablert planer for revisjon av eget område. Disse ligger ikke i overordnet revisjonsplan. Divisjon for Intern Service har ikke planlagt revisjoner i år, men en systematisk plan for 2011 vil foreligge innen Overordnet plan blir godkjent av administrerende direktør. I Helse Stavanger ble det i 2009 igangsatt et arbeid for å sikre et system for interne revisjoner, samt en overordnet plan for revisjoner i Utarbeidelse av prosedyre for interne revisjoner (vedlagt), og plan for 2010 (vedlagt), er resultat av et samarbeid mellom stabsavdelinger for HMS og for Kvalitet og pasientsikkerhet. Helse Stavanger vil vurdere denne overordnede nye rutinen fortløpende, og gjennomføre korrigeringer der erfaringen underveis tilsier dette. Grunnlaget for valg av tema for interne revisjoner kan være risikovurderinger, avviksmeldinger og pasientklager. Etterlevelse av lovkrav og retningslinjer kan også være utgangspunkt for valg av revisjonstema. Alle ligger som premiss for årets revisjonsplan. Rapporter fra avviksregistreringssystemet, samt enkelthendelser og klagesaker er hovedgrunnlaget for de kliniske systemrevisjonene, i mindre grad systematiske risikovurderinger. 7

8 Avvik 2 Opplæringen i bruk av elektromedisinsk utstyr gjennomføres ikke på en systematisk måte. Helse Stavanger HF har nå utarbeidet en felles prosedyre for opplæring i bruk av medisinsk teknisk utstyr, med mal for sjekkliste. Dokumentene er nå til høring i foretaket. Metode for gjennomføring, oppfølging og kontroll av opplæringen vil være noe ulik både i forhold til utstyr, men også i forhold til struktur og kompetanse i de ulike avdelinger. Noen avdelinger har opplæringsansvarlige og superbrukere. Dokumentasjon av opplæring føres i sjekklister i vårt saksbehandlingssystem, samt i kompetanseportalen som skal være à jour i forhold til individuell og enhetsvis kompetanse. Leder har ansvar for kontroll og oppfølging av disse. Evaluering av om tilstrekkelig kompetanse er oppnådd er også et lederansvar. Avvik 3 Merkingen på ventilasjonsluker til generatorene er mangelfull Alle kabler er nå merket. Merkingen er av varig kvalitet. Avvik 4 Uvedkommende gjenstander var lagret i generator tavlerom Alt uvedkommende materiell er fjernet fra apparatrom. Høringsuttalelser Helse Stavanger har avgitt følgende høringsuttalelser til Helse Vest: Uttalelse om ny rekvisisjonspraksis for pasientreiser. Bakgrunnen for høringen er en ny ordning med automatisk frikort, samt innspill til forbedringer i arbeidsprosessen med rekvirering av pasientreiser. I høringen blir det uttalt at: Innføringen av elektronisk rekvirering av pasientreiser oppleves av enkelte kliniske miljøer å være ressurskrevende. Man registrerer at det gir merarbeid og er mindre effektivt i den daglige driften. Et eksempel kan være vår dialyseavdeling som har 54 pasienter og disse trenger transport tre dager i uken. Det blir benyttet seriebestilling, men det oppleves tidkrevende når det må gjøres hyppige endringer i disse bestillingene. Forslag til forbedring av systemet: For seriebestillinger som skal endres, er det ønskelig at prosessen gjøres enklere, enn det som er gjeldende i dag, der man må endre hver enkelt reise og ikke kan endre hele bestillingen under ett. Det bør således være mulig å ombestille eller endre på seriebestillinger. Det bør være mulig å ha åpen rekvisisjon for retur, for enkelte pasientgrupper. Et direkte telefonnummer som alltid er betjent vil kunne effektivisere bestillingen. Enkelte pasientgrupper er ikke i stand til å foreta bestilling, endring, avbestilling, eller etterlysing av transport, jf. kapittel 7 i høringsnotatet. Disse pasientene trenger alternative løsninger. 8

9 På poliklinikkene er det mange pasienter som går til kontroll minimum 4 ganger pr. år og kan være avhengig av både drosje og båt eller tog. Åpen rekvisisjon eller aksept av dokumentasjonen for medisinsk transportbehov over en lengre periode, ville være en stor fordel både for oss og for pasientene som kan ha hyppige endringer av timeavtaler. Ut over dette har vi ingen vesentlige kommentarer til innholdet. Vi slutter oss til at standardiserte prosedyrer og prosesser vil føre til en sikrere og mer effektiv gjennomføring av pasientreiser. Høringsuttalelse avgitt om strategi for modernisering av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre. Helse Stavanger uttaler at den foreslåtte strategien for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre legger et godt grunnlag for videre arbeid på et viktig område for utvikling av bedre helsetjenester. 3 RESULTATER 3.1 Pasientresultater Kvalitetsindikatorer Ventetider og fristbrudd Det vises også i denne rapporten til egen sak om ventetider og fristbrudd totalt for SUS og pr. divisjon samt barne- og ungdomspsykiatri. Epikrisetid Figuren nedenfor viser en epikrisetid i februar på 56,6 % som er 2 prosentpoeng bedre enn forrige måned, men langt unna målsettingen på 80%. Bakgrunnstallene viser at epikrisetiden var tilnærmet lik i somatikken og psykiatrien. På avdelings-/seksjonsnivå er det imidlertid store variasjoner i epikrisetid. Forbedring av epikrisetiden vil stå i fokus framover. 9

10 Med bakgrunn i styrets ønske om å få sammenlignbare data fra de øvrige helseforetakene vises nedenfor også utviklingen t.o.m. januar måned 2010 for alle helseforetakene i Helse Vest. Det framgår av sammenligningen at Helse Stavanger og Helse Bergen (somatikk) viser langt svakere tall enn Helse Fonna og Helse Førde. MÅNEDLIGE EPIKRISER PR. JAN INNEN SOMATIKK MÅNEDLIGE EPIKRISETIDER PR. JANUAR 2010 INNEN PSYKISK HELSEVERN 10

11 Resultat prevalensmåling 17. februar 2010 Tallmateriale fra prevalensmålinger i Norge våren 2009 viser at om lag 6 % av alle pasienter som legges inn på et sykehus får infeksjoner de ikke hadde ved innleggelsen. Forekomsten av sykehusinfeksjoner registrert 17. februar 2010 var 5,7 % i Helse Stavanger, ved forrige måling 5,6 %. SUS er over normalområdet for postoperative sårinfeksjoner sammenlignet med nasjonal prevalens i Norge våren For de andre typene infeksjoner som måles er vi innenfor normalområdet. Registreringen denne gangen inkluderte 707 pasienter - 29 pasienter mer enn ved forrige måling. Nytt i år er at alle pasienter som er innlagt på pasienthotellet tas med i registreringen. Resultatet viser at 40 pasienter hadde en eller flere sykehusinfeksjoner. Urinveisinfeksjoner: 1,3 % lavere enn ved forrige måling. Dette er under normalområdet 1,7 (1,4-2,0) - nasjonal prevalens våren Nedre luftveisinfeksjoner: 1,7 %, ved forrige måling 1,5 % - dette er innen normalområdet 1,7 (1,4-1,9) - nasjonal prevalens våren Postoperative sårinfeksjoner: 9,9 %, ved forrige måling 9,2 % - dette er over normalområdet som er 8,3 (7,1-9,4)- nasjonal prevalens våren Det er 8 dype sårinfeksjoner (9 ved siste måling), 5 indre sårinfeksjoner (infeksjon i organ og hulrom) og 3 overfladiske sårinfeksjoner. Septikemi: 0,6 %, ved forrige måling 0,6 % - dette er innen normalområdet 0,5 (0,4-0,7) - nasjonal prevalens våren

12 Korridorpasienter, utskrivingsklare pasienter, uteliggere og hotellpasienter I figurene nedenfor er vist henholdsvis antall korridorpasienter, tallet på utskrivingsklare pasienter, tallet på uteliggere tilhørende medisinsk divisjon og bruk av pasienthotellet t.o.m. uke 6. Hovedinntrykket er følgende: Tallet på korridorpasienter i somatikken har de siste ukene holdt seg på rundt 25. Det er de siste ukene også registrert korridorpasienter i psykiatrisk divisjon. Det gjennomsnittlige antall utskrivingsklare pasienter i somatikken som har ligget >10 dager er fortsatt for høyt vel 13 i uke 6. Tallet på utskrivingsklare psykiatriske pasienter som har ligget > 10 dager har i uke 10 steget til 19. Bruken av pasienthotellet synes å ha stabilisert seg på et høyere nivå enn i fjor med vel 50 pasienter. Gjennomsnittlig antall korridorpasienter per dag i uken - fra 4.kvartal 2009 til 1. kvartal Antall Uke KvB 0,1 0,3 1,0 0,9 0,9 1,1 Psyk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 2,0 0,7 0,1 1,0 0,6 1,0 1,0 1,7 2,4 1,6 0,9 2,0 1,9 0,3 1,9 0,9 1,9 Kir Med Gjennomsnittlig antall utskrivningsklare per dag i uken - fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal somatikk ved SUS Antall Uke > 10 dg 9,6 7,0 16,6 16,4 19,0 18,4 19,0 9,0 8,0 7,4 6,7 10,2 9,1 8,0 14,0 17,7 19,7 21,3 27,7 19,4 17,0 15,4 9,1 13, dg 21,330,421,325,419,428,722,525,324,022,730,029,416,128,432,938,441,330,021,824,134,325,424,324,7 12

13 30,0 Gjennomsnittlig antall utskrivningsklare per dag i uken - fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal voksenpsykiatri SUS 25,0 20,0 Antall 15,0 10,0 5,0 Uke 0, > 10 dager 21, 21, 20, 20, 20, 19, 19, 19, 19, 20, 18, 17, 19, 17, 15, 13, 16, 15, 15, 17, 16, 15, 15, 19, 1-10 dager 1,6 2,9 1,4 2,1 0,6 2,0 1,8 0,4 1,0 1,4 0,4 1,0 0,0 1,2 0,0 0,4 0,3 1,0 2,0 0,6 0,0 0,0 3,0 0,7 18,0 Gjennomsnittlig antall uteliggere ved Medisinsk divisjon per dag i uken - fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal ,0 14,0 12,0 10,0 Antall 8,0 6,0 4,0 2,0 Uke 0, ,7 2,9 5,6 4,4 6,6 6,6 5,7 6,9 9,4 7,6 8,3 3,9 0,6 8,7 16, 16, 14, 12, 5,0 4,9 5,0 10, 13, 90 Hotellbelegg: Gjennomsnittlig antall pasienter og pårørende per dag i uken - fra 4. kvartal 2009 til 1. kvartal Antall Uke Selvbet Pårør Pas

14 Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Avviksregistreringer pr. måned 2010: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des Pas.relatert Lov om spesialisthelsetjenesten 3.3 pålegger sykehuset å snarest mulig gi skriftlig melding til Helsetilsynet om betydelig pasientskade og forhold som kunne medført betydelig pasientskade. Formålet med meldeplikten er å avklare hvorfor et uhell eller et nesten uhell skjedde, for så å forebygge at tilsvarende hendelser skjer igjen. Antall meldinger sendt til Helsetilsynet pr. måned 2010: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 3.3 meldinger 9 11 De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser er fall og legemiddelhåndtering. I diagrammet nedenfor følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. Hendelser knyttet til legemiddelfeil og fall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Fall Legemiddelfeil Medarbeiderresultater Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et sykefravær på 6,8 % i januar Dette er en reduksjon på 0,5 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i Sykmeldt fravær var 5,1 % i januar 2010, noe som er 0,7 prosentpoeng lavere enn januar Egenmeldt fravær var 1,7 % for januar Dette tilsvarer omtrent samme nivå som samme periode i Sykmeldt fravær over 17 dager var på 2,6 % i januar Dette er en reduksjon på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i Det er en svak reduksjon i gjennomsnittlig lengde på sykmeldt og egenmeldt fravær i januar 2010 sammenliknet med samme periode i

15 Gjennomsnittlig fraværslengde ved sykmeldt fravær var på 9,3 dager i januar Dette er en reduksjon på 0,8 dager sammenliknet med samme periode i Gjennomsnittlig fraværslengde ved egenmeldt fravær var på 1,0 dag i januar Dette er en reduksjon på 0,4 dager sammenliknet med januar Det er et spenn i sykefraværet i divisjonene fra 6,4 % i Kirurgisk divisjon, 6,6 % i Psykiatrisk divisjon, Kvinne og barndivisjon og Medisinsk service divisjon ligger begge på 6,8 %, 7,5 % i Medisinsk divisjon og 8,3 % i Intern service divisjon. Intern service divisjon har en reduksjon på hele 3,3 % sammenliknet med samme periode i Helse Stavanger HF har som målsetting at minst 60 % av andel enheter (målt på kostnadssted) skal ha et sykefravær på 4,5 % eller mindre. Andel enheter med et lavere sykefravær enn 4,5 % er hittil i år på 51,7 %. Totalt sykefravær Helse Stavanger HF Prosentvis sykefravær 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4, ,5 8,0 7,8 6,7 6,7 7,2 8,1 6,1 6,3 4,9 5,8 5,5 6, , ,4 6 6,5 6,1 6,3 5,8 6,1 7,1 6,7 6, ,3 7,3 7,1 5,6 6,5 6,4 6,8 7,1 6,4 6,9 7,3 5,9 6, ,8 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Gj.snitt hittil i år 15

16 Sykefravær pr divisjon/enhet - januar 2009 vs januar Prosentvis sykefravær Kirurgisk divisjon Medisinsk divisjon Psyk. divisjon Med.serv. divisjon Intern Service Kvinne- og barn MOBA Direktør og staber Avd. Eigersund jan.09 7,7 7,7 6,5 7,2 11,6 6,4 6,2 6,7 6,5 jan.10 6,4 7,5 6,6 6,8 8,3 6,8 8,5 3,8 4,4 I figuren nedenfor vises sykefraværet i Helse Stavanger sammenlignet med de øvrige helseforetakene i Helse Vest. Helse Stavanger hadde 1. halvdel 2009 lavest fravær. De siste månedene har fraværet vært omtrent det samme som i Fonna og Førde. Sykefravær som prosent av netto dagsverk - sammenligning helseforetak i Helse Vest 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger 2 % 0 % feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 jan.10 Kilde:Tall fra Agresso pr

17 Skadestatistikk ansatte Helse Stavanger - Ansatt skader med fravær Fraværsskadefrekvens (FS) 2009 FS= Ant skader x 1 mill timer Totalt antall timer 1,4 1,2 1 FS 0,8 0,6 0,4 0,2 0 J F M A M J J A S O N D FS 1,3 0 FS Cum 1,3 0,6 FS er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke Kommentar: En skade med fravær rapportert i etterkant for januar. Skadede ble bitt i leggen av pasient, noe som medførte infeksjon og fravær fra jobb. Helse Stavanger - Yrkesskader konsekvens Skade, fravær Skade, medisinsk beh. Skade, førstehj. Skade, uten beh Biologisk skade m/beh Stikk Vold, Skade, Fraværskade Vold, Skade, Førstehj.beh. Vold, Skade, Medisinsk beh. Vold, Skade, Ikke med.beh. Vold, Trussel J F M A M J J A S O N D Kommentarer: Totalt 29 innrapporterte yrkesskader hittil i perioden. 2 stikkskader rapportert i Synergi. Voldsskader står for 62% av skadetilfellene. 17

18 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til Forskernytt mars 2010 som vedlegges denne styrerapporten. Omdømme/mediaoppslag Oppslagene under er klassifisert og vurdert som positive, negative eller nøytrale ut fra kommunikasjonsfaglige kriterier. Disse fokuserer på om oppslaget antas å bidra positivt eller negativt til organisasjonens omdømme. Positive saker: Mens vi venter (Stavanger Aftenblad, Pluss) Lengre featureartikkel med tema venting på sykehus. Positivt vinklet på et bredt spekter av avdelinger og ansatte, samt pasientgrupper. Gir et korrekt og informativt bilde av hvordan livet på sykehuset fungerer både fra ansattes og pasienters vinkling. Kortere ventetid i Helse Vest (Rogalands Avis) Ventetiden i Helse Vest for behandling innen psykisk helsevern for barn og voksne og behandling av rusmiddelavhengige er redusert, viser ferske tall. Svarte om selvmord (Stavanger Aftenblad) Nettmøte om selvmord på Vi vet at det finnes risikofaktorer, sammenhenger der sannsynligheten stiger, som rus, psykiatri og samlivsbrudd, sier Gudrun Austad. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og jobber med forebygging av selvmord både på Stavanger universitetssjukehus og ved Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Bergen. Nøytrale saker: Fem skadd i sykehusbrann (NTB) Fem personer ble sent mandag kveld skadd under en brann på psykiatrisk avdeling på Stavanger universitetssjukehus. Negative saker: Sender busser og protestskriv til SUS (Dalane Tidende, Avisen Agder) Endringer i ambulansetilbudet i Sokndal og Lund kommune vekker stort engasjement i kommunene og har medført flere reportasjer, leder og artikler på kommunenes egne hjemmesider. Flere klager til pasientombudet i Rogaland (Stavanger Aftenblad, NRK Rogaland) Økningen i klager gjelder først og fremst Stavanger Universitetssjukehus, skriver pasientombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord i årsmeldingen som ble offentliggjort mandag. Hun skriver at det er fortsatt innen kirurgi og ortopedi de fleste henvendelsene kommer. 85 millioner i underskudd (NRK Rogaland) Sykehuset legger i dag frem resultatet for 2009, som viser et underskudd på svimlende 85 millioner kroner. - Vi hadde håpet at vi kom bedre ut av det, sier, Marit Sandved Myhrland, Økonomi- og finansdirektør ved Stavanger Universitetssykehus. 18

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 2/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 2/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.02.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak015/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 2/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 4/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 4/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 29.04.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 033/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 4/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: DATO: 20.06.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn 03.09.2015 ARKIVSAK: 2015/ STYRESAK: /15 STYREMØTE:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg

Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av kvalitetsutvalg og pasientsikkerhetsutvalg Organisering av Kvalitets- og pasientsikkerhetsstrukturen i Vestre Viken HF Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak. Arild Johansen 065/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 7/2010. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 7/2010.

Styresak. Arild Johansen 065/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 7/2010. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 7/2010. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 25.08.2010 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2010/445/012 Arild Johansen 065/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 7/2010

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 6/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 6/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 054/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 6/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet

Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Styresak 61/2012: Resultat- og tiltaksrapport per 08/2012 Kvalitet Møtedato: 25.09.12 Møtested: Mosjøen I denne saken presenteres resultat- og tiltaksrapport kvalitet pr juli 2012. Den fokuserer på ventetider

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet

Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Møtedato: 2. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: H Rolandsen/E. Bang, 75 51 29 00 Bodø, 19.9.2014 Styresak 102-2014 Intern styring og kontroll, inkl. risikostyring - status i arbeidet Formål

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato:.3.1 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 5/1 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/1 Arkivsak 1/33/33

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport november 2015

SSHF virksomhetsrapport november 2015 SSHF virksomhetsrapport november 2015 (Styresak 105-2015) Styrepresentasjon 17.des 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Vi har kommet langt til jul..og har fremgang på alle fronter Vekst i antall konsultasjoner

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Styresak /6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-85/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 13.11.2015 Styresak 131-2015/6 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf.

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Kols-kofferten- et telemedisinsk prosjekt ved Stavanger Universitetssjukehus / Dalane Distriktsmedisinske senter (DMS)

Kols-kofferten- et telemedisinsk prosjekt ved Stavanger Universitetssjukehus / Dalane Distriktsmedisinske senter (DMS) Kols-kofferten- et telemedisinsk prosjekt ved Stavanger Universitetssjukehus / Dalane Distriktsmedisinske senter (DMS) Prosjektleder Johannes Bergsåker-Aspøy Dalane Distriktsmedisinske senter (DDMS) Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010.

Styresak. Brukerutvalget i Helse Stavanger HF har framlagt Årsmelding 2010. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 024/11 O Årsmelding 2010 for Brukerutvalget i Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

Bruk av IKT ved etablering av nye tilbud og aktiviteter. Prosjektledelse og videreutvikling av samarbeid mellom SuS og kommunene ved Dalane DMS

Bruk av IKT ved etablering av nye tilbud og aktiviteter. Prosjektledelse og videreutvikling av samarbeid mellom SuS og kommunene ved Dalane DMS Bruk av IKT ved etablering av nye tilbud og aktiviteter. Prosjektledelse og videreutvikling av samarbeid mellom SuS og kommunene ved Dalane DMS Johannes Bergsåker-Aspøy, Prosjektleder Dalane Distriktsmedisinske

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - September 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 058-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 1.1-30.04.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 01.06.2016 Møtedato: 13.06.2016 Vår ref:

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 12.09.2016 SAKSBEHANDLER: Kjersti Heie SAKEN GJELDER: Styresak 67/16 Tiltaksplan vold og trusler ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 67/16 STYREMØTE:

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.01.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 010/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 2010/5518/012 RAPPORT TIL

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra Direktøren Styresak 095-2016 Pasienthendelser og tilsynssaker for NLSH HF fra 01.01-31.10.2016 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Dato dok: 03.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref:

Detaljer

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013

Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Handlingsplan kvalitet- og pasientsikkerhet Vestre Viken - status pr. mars 2013 Målområder Ikke startet 1. Virkningsfulle tjenester Skal starte senere enn opprinnelig planlagt 2. Trygge og sikre tjenester

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Direktøren Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 926 15 576 Bodø, 18.3.2016 Styresak 45-2016/4 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i Helse

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014

Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014 Pilotprosjekt reinnleggelser Bærum sykehus 2013/2014 Mål for prosjektet Hovedmål: Redusere antall reinnleggelserfor pasienter innlagt med hjertesvikt Hvordan: Iverksette konkrete tiltak på sykehus og i

Detaljer

Kols-kofferten- et telemedisinsk prosjekt ved Stavanger Universitetssjukehus / Dalane Distriktsmedisinske senter (DMS) Prosjektleder Johannes

Kols-kofferten- et telemedisinsk prosjekt ved Stavanger Universitetssjukehus / Dalane Distriktsmedisinske senter (DMS) Prosjektleder Johannes Kols-kofferten- et telemedisinsk prosjekt ved Stavanger Universitetssjukehus / Dalane Distriktsmedisinske senter (DMS) Prosjektleder Johannes Bergsåker-Aspøy Avdelingssjef Mariann Svanes Dalane Distriktsmedisinske

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 030 2015 STATUSRAPPORT FOR HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapporten for oppfølging

Detaljer

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober)

Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Aktivitets analyse 2010 somatikk SUS (pr oktober) Totale heldøgnopphold somatikk SUS: 35 601 Antall pasienter heldøgnopphold har en rimelig lik fordeling mellom divisjonene. Totale DRG poeng heldøgnopphold

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser SAKSFREMLEGG Sak 11/10 Oppfølging av pålegg fra Arbeidstilsynet i sykehuskampanjen God vakt - avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler:

Detaljer

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011

Møte med kommuner i Møre og Romsdal. (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Møte med kommuner i Møre og Romsdal (ÅRU, ROR og ORKide) Ålesund, Molde og Kristiansund 11. og 21. februar 2011 Vår viktigste ressurs: 15.000 medarbeidere Vår viktigste ressurs: 5.000 medarbeidere En vanlig

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi. Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem?

Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi. Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem? Om data i smittevern Risikovurdering og tallenes magi Hvilke smitteverndata kommuniserer vi? Og til hvem? mette.walberg@vestreviken.no 14. oktober 2015 Find failures Find failures Vurdering av risiko

Detaljer

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013.

Sak 51/13 Vedlegg 2. Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Sak 51/13 Vedlegg 2 Oversikt over eksterne tilsyn 1. tertial 2013. Det er i 1. tertial gjennomført tilsyn fra fire eksterne tilsynsmyndigheter, hvorav en er gjennomført med innsending av rapport. Det vises

Detaljer

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser. Samsvar mellom oppgaver og ressurser førstelinjelederes arbeidssituasjon Bakgrunn: Varsel om pålegg, Arbeidstilsynets God Vaktkampanje har avdekket avvik knyttet til ubalanse mellom oppgaver og ressurser.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år?

Faglige utfordringer i en omskiftelig tid Hva er utfordringene for sykehusnivå i kommende år? Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Faglige utfordringer i en omskiftelig tid

Detaljer