LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07."

Transkript

1 LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte og Kommuneplan

2 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes Kommuneplan for Lindesnes kommune En ting er sikkert, skal du over på en ny vei, må du våge å vike av fra den gamle. Det var det en liten by langt sør i landet langt nord på kloden inviterte innbyggerne sine til å gjøre. Og det er jo ikke alltid like lett, for avvikere har ikke alltid høyeste status. Nå hadde det seg sånn at det var blitt fastslått av dem med kunnskap og myndighet at det i denne lille byen stod verre til enn i en del andre byer. Det var blant annet flere som var deprimerte, flere utøvde vold og litt for mange klarte ikke å tjene til livets opphold. Innbyggerne bestemte seg derfor for en mer menneskelig vei. Først ble de som allerede klarte seg ganske bra, invitert til å komme med sine visjoner og vyer. Det ble et dokument som de kalte kommuneplan. Men deretter gikk de ut på gater, sykehjem, skoler, barnehager, psykiatriske institusjoner og spurte menneskene som var der om hva som skulle til for at de fikk et bedre liv. Jo, svarene ble nokså like de. Det første menneskene trengte var varme og kjærlighet til tross for forskjeller og skavanker. Dette trengte Helga og Kåre når de kom haltende inn på trygdekontoret for å be om støtte. Når Lilja Olsen måtte gå til sosialkontoret for å be om penger til skoleturen til sønnen, så trengte hun egentlig like mye en forståelse og et smil som selve pengene. Og det fikk hun. Og Kalle som datt ut av skolen og bare laget bråk i helgene, som ruset seg og drakk, fikk annet å være opptatt av den dagen han fikk eget kontor i kommunebygget og ble sjef for ungdomskafeen i byen. Ali i femte klasse ble heller ikke den samme som mobbet daglig etter at Jørgens familie inviterte Alis familie til kaffe en søndag. Det andre menneskene trengte var å bli spurt og tatt på alvor i ting som angikk livene deres. Dette gjaldt både på institusjoner, i barnehager, i skoleklasser og på arbeidsplasser. På skolene begynte de å spørre elevene hva som skulle til for at de trivdes godt i stedet for at voksne lærte seg programmer mot mobbing som de ville gjennomføre. Lærerne spurte elevene hvordan de måtte være for at de ble trygge og lærte godt. Institusjonslederne spurte dem som var på institusjonene om hva de trodde skulle til for at de kom seg videre i livet. Barnevernsarbeideren satt seg ned for å høre hva Kamilla og Johan hadde å fortelle om fosterhjemmene og institusjonene de hadde vært på og hvilke drømmer de hadde for framtida si. Og de ble tatt på alvor... forts. siste side - 1 -

3 Kommuneplan for Lindesnes kommune Innhold: Forord... 4 Innledning 5 Organisering av planarbeidet 6 Medvirkning. 6 Samfunnsdelen Befolkningsutvikling 7 Status for levekår. 8 Sysselsetting og levekår 9 Inntektsforhold og utdanning 10 Trygdede. 11 Helse og dødelighet Barnevernstilfeller.. 12 Tjenestebehov. 13 Likestilling. 13 Næringsliv Lokalt og regionalt arbeidsmarked, næringsstruktur og utviklingstrekk 14 Landbruk 14 Lokalsamfunnet Bosettingsstruktur, sentra og sentrumsutvikling. 15 Tilhørighet, lokalsamfunnsaktiviteter 16 Lag og foreningsliv.. 16 Friluftsliv og rekreasjon.. 17 Kommunal status Utvalgte nøkkeltall for tjenesteproduksjon 17 Regionalt samarbeid 18 Utviklingstrekk Bosetting og veinett. 19 Et sammensatt bilde 20 Hovedutfordring og mål.. 22 Verdigrunnlaget.. 22 Barnehage 25 Skole.. 27 Kommunen som tjenesteyter og forvalter.. 29 Lokalsamfunnet planlegging og utforming. 31 Kultur og folkeliv. 33 Lag og foreninger.. 35 Kommunens næringsliv.. 37 Veien videre

4 Kommuneplan for Lindesnes kommune Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse. 40 Planprogram.. 40 Byggeområder.. 41 Landbruks- natur- og friluftsområder (LNF-områder).. 42 Områder for råstoffutvinning.. 43 Båndlagte områder. 43 Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag 43 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet. 44 Utfyllende bestemmelser Byggeområder 44 Landbruks- natur- og friluftsområder (LNF-områder).. 45 Generelt byggeforbud langs vann/vassdrag. 46 Regulerte områder - rettsvirkning Dispensasjoner.. 46 Retningslinjer for regulering og enkeltsaksbehandling.. 46 Hytter.. 47 Båthus. 47 Sjø-/redskapsboder.. 48 Brygger 48 Veibygging.. 48 Luftspenn/kabelfremføring 48 Bygghøyde over havnivå.. 49 Flom/skredfare. 49 Relaterte dokumenter: Kommuneplankart Planprogram vedtatt

5 Kommuneplan for Lindesnes kommune Forord Gode oppvekst- og levekår for alle er en viktig oppgave for kommunen. Sosiale endringer de siste årene har ført til framgang på mange områder med økte inntekter og mer utdanning for store deler av befolkningen. De aller fleste lever i trygge omgivelser med god helse og gode økonomiske kår. På tross av denne positive utviklingen er hverdagen for enkelte likevel preget av utrygghet og ensomhet. Omsorgssvikt, vold, mobbing, rusmiddelmisbruk, vansker med å strekke til på skolen og problemer med å få innpass på arbeidsmarkedet er en del av virkeligheten for disse. I Lindesnes har vi erkjent at vi er en kommune som over tid har hatt, og fremdeles har, betydelige levekårsproblemer på flere områder. Med bakgrunn i en dyp bekymring for den delen av befolkningen som opplever en vanskelig livssituasjon med et stadig økende behov for kommunale tjenester, har derfor politikerne besluttet å ta dette problemet på alvor. Gjennom prosjektet Den Nye Veien er målet at Lindesnes blir en kommune der det er godt å leve og bo for alle. Kommuneplanens samfunnsdel er en del av dette prosjektet. Målet er en kommune i utvikling mot et samfunn der den enkelte opplever at stedet, omgivelsene og tilbudene er tilrettelagt og tilgjengelig for alle. Vi ønsker et samfunn der alle får mulighet til å bruke sine evner og alle får samme mulighet for delaktighet i og ansvar for utviklingen. Skal vi skape gode oppvekstmiljøer for barn og ungdom, er det viktig at det skapes en felles forståelse i hele samfunnet for viktigheten av å ta vare på hverandre. Det er nødvendig med en felles innsats der vi viser respekt for den enkelte og den enkeltes valg. Denne kommuneplanen og kommuneplanens verdigrunnlag skal danne grunnlaget for all kommunal virksomhet der også lokalsamfunnet, næringslivet og lag- og foreninger preges av de samme verdier. Ivar Lindal ordfører - 4 -

6 Kommuneplan for Lindesnes kommune Innledning: Plan- og bygningsloven forutsetter ( 20) at alle kommuner skal ha en kommuneplan som skal samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling. Kommuneplanen består av 3 deler: 1. Samfunnsdelen, som omhandler mål og retningslinjer for kommunen som forvalter og samfunnsutvikler 2. Arealdelen, som omhandler forvaltning av arealer og arealressurser 3. Samordnet handlingsplan/økonomiplan Punktene 1 og 2 har i utgangspunktet et tidsperspektiv på 12 år, men det er forutsatt at planen skal vurderes samlet minst en gang i hver kommunestyreperiode. Økonomiplanen gjelder for 4 år, hvorav det første året er bindende for neste års budsjett. Kommunestyret vedtar kommuneplanen. Denne kommuneplanens samfunnsdel forutsetter at de ulike etater og virksomheter selv utarbeider strategier og forslag til tiltak forankret i kommuneplanens mål og verdisett i løpet av 2007, og at disse blir vedtatt av de respektive politiske utvalg. Økonomiske konsekvenser knyttet til kommuneplanen vil derfor ikke komme til uttrykk før i år Kommuneplanen bygger på en omfattende demokratisk og politisk prosess der rikspolitiske retningslinjer, stortingsmeldinger, fylkesplan og andre statlige og regionale dokumenter sammen med kommunens eget vedtatte planprogram har lagt premissene for planarbeidet. Planlegging og utforming av våre omgivelser er avgjørende for en bærekraftig utvikling og grunnlag for verdiskapning og økonomisk utvikling. Hvordan vi disponerer kommunens arealer har betydning for ressursbruk og klima både lokalt og globalt. Langsiktig og systematisk planlegging er nødvendig for helhetlige løsninger som sikrer livsgrunnlag og livskvalitet. Det er viktig å analysere hva som må bevares og hva som bør videreutvikles. Grunnlag for landbruk og næring, verneverdige bygg og kulturminner, ulike naturtyper og et biologisk mangfold må hegnes om. Å redusere forurensende utslipp til jord, luft og vann er av betydning for miljøet. Vurdering av risiko og konsekvenser ved tiltak og planer kan hindre framtidige, uønskede hendelser. De fysiske omgivelsene legger premisser for i hvilken grad deltagelse og livsutfoldelse er mulig. Inkluderende bomiljøer og sosiale og kulturelle møteplasser skaper trygghet. Gode lekeområder og lett tilgang til naturområder stimulerer til fysisk aktivitet og gir god helse. Menneskelig aktivitet, næringsliv, utforming av nærmiljøet, arkitektur, kulturminner, natur og kultur gir identitet og stolthet over å høre til. Et samfunn som kjennetegnes av inkludering, trygghet og trivsel krever mer enn fysisk tilrettelegging. Det er et ansvar for alle sektorer. Et nært samarbeid med innbyggerne enkeltvis og gjennom lag og foreninger er viktig for å skape samhold og framgang. Alle må ta et ansvar for et aktivt og kreativt lokalsamfunn. Samarbeid og samhandling mellom innbyggerne og de ulike parter i samfunnet kan bidra til utvikling av miljøkvaliteter som gir større trivsel og bedre helse for alle, også i et globalt perspektiv. Jente 7. klasse Spangereid skole: Jeg ønsker at naturen blir tatt vare på. Jeg synes det er deilig å våkne til fuglesang hver morgen. Å bo på Spangereid betyr bra miljø, fuglesang og masse frisk luft

7 Kommuneplan for Lindesnes kommune Organisering av planarbeidet: Lindesnes kommunestyre nedsatte to politiske utvalg for å lede prosessen med revisjon av kommuneplanen, Planutvalg arealdel til å styre prosessen med arealdelen og Kommune-planutvalg II til samfunnsdelen. Begge utvalgene har bred politisk sammensetning og stor overlapping av valgte medlemmer i tillegg til ordfører og varaordfører. Ordføreren er leder for begge utvalgene. Utkast til planprogram for arealdelen ble lagt ut til offentlig ettersyn og vedtatt Planprogrammet legger sterke føringer for planprosessen. Kommuneplanens samfunnsdel er en del av prosjektet Den Nye Veien. Kommunens ledergruppe og folkehelseutvalget har fungert som administrativ plangruppe. Lars Gunnar Lingås fra Høyskolen i Vestfold og Kjetil Drangsholt hos fylkesmannen har vært verdifulle bidragsytere til forståelse og utvikling av en plan med et helsefremmende fokus. Medvirkning: Det har vært arrangert en serie møter der kommunens innbyggere, ansatte, næringslivet, lag og foreninger har vært oppfordret til å involvere seg i planarbeidet. Alle kommunens hus-stander har fått tilsendt flygeblad med orientering om planarbeidet. Det er mottatt mange innspill med ulike synspunkter både skriftlig og muntlig. Mange elever i kommunen har gjennom tegninger eller skriftlig gitt uttrykk for hva de mener er bra i kommunen i dag og hva som kan gjøres for at det skal bli enda bedre i framtida. Elever fra ungdomsskolen har gjennom et eget samarbeidsprosjekt bidratt med sine tanker og idéer om hvordan Lindesnes kommune skal bli i årene framover. Kommunalt ansatte har fått grundig informasjon om bakgrunn for valg av helsefremmende fokus, samt kommuneplanens mål og verdigrunnlag som skal være styrende for all kommunal virksomhet framover. På bakgrunn av en kartlegging blant arbeidstakerne om behov for kompetanseheving i helsefremmende tenkning skal det utarbeides en plan for opplæring. Alle sitater i kommuneplanens samfunnsdel er kommentarer til kommuneplanarbeidet fra mennesker som bor i Lindesnes kommune

8 Kommuneplan for Lindesnes kommune Samfunnsdelen Befolkningsutvikling Innbyggertallet i Lindesnes kommune var Folketallet ved kommunesammenslåingen i 1964 var Det har ikke vært en jevn vekst, noen år har det vært en liten nedgang mens det andre år har vært en positiv tilvekst. Variasjonene skyldes i vesentlig grad flytting. Flytting ut og inn av kommunen har variert fra 150 til 220 per år over den siste 10-års periode med en svak økende tendens. Lindesnes kommune har siden 2001 bosatt 73 personer gjennom flyktningtjenesten. 53 av disse kommer fra Afghanistan og 14 fra Kroatia. Kommunen har ikke tatt i mot noen asylsøkere. Befolkningsutvikling Fødselsoverskudd Netto innflytting Folketilvekst Statistisk sentralbyrå har utarbeidet en befolkningsframskriving for basert på et mellomnivå for fruktbarhet, levealder og netto innflytting. Denne viser en liten nedgang i folketallet de nærmeste årene for så å stige igjen fram mot år Folketall reelt og framskrevet med middels vekst (SSB) Folketall Framskrevet Framskrevet folkemengde fordelt i aldersgrupper middels vekst reelle tall (SSB): Innbyggere År i alt 0-5 år 6-12 år år år år år 90 år+ år år

9 Kommuneplan for Lindesnes kommune Status for levekår En virkelighetsbeskrivelse fra en voksen kvinne oppvokst og bosatt i Lindesnes: Hjemme fikk jeg høre at jeg var dum og passet best på Eg. Pappa var ofte full. Da kunne han bli fryktelig sint og gi meg noen saftige ørefiker dersom jeg ikke gjorde som han sa. Jeg ble truet både med politi og at mamma ville bli tatt bort hjemmefra hvis jeg fortalte noen om dette. Jeg trodde livet var sånn og tenkte aldri på at noen skulle se og hjelpe meg. Likevel tenkte jeg mange ganger på å ta livet av meg. Levekår sier noe om hvordan vi har det. Skal vi som individer leve et verdig og godt liv må vi ha tilgang til ressurser som utdanning, inntekt, venner, helsetjenester og så videre. Levekårene kan observeres ut fra hvordan vi klarer oss på ulike arenaer. Utdanningssystemet, arbeidsmarkedet, boligmarkedet og familie er eksempler på slike arenaer. Å måle hvordan enkeltindividet mestrer sine omgivelser er svært vanskelig. Hvordan menneskene selv opplever sin livssituasjon er ikke alltid sammenfallende med objektive kriterier som beskrives i ulike offentlige tallmaterialer. Men som regel vil de som defineres å ha dårlige levekår også selv oppleve av at de har færre ressurser og valgmuligheter enn andre. Det er ikke gjort noen undersøkelser i Lindesnes kommune som forteller noe om hvordan befolkningen vurderer sin egen livssituasjon. Tidligere elev: Skolen var kjedelig og vanskelig. Jeg var redd for å be om hjelp, jeg var redd for læreren og redd for at de andre elevene skulle erte og mobbe meg enda mer enn de allerede gjorde. Sosial- og helsedirektoratet utgir hvert år en statistisk beskrivelse av levekårsforholdene i kommunene, Hjulet (Styrings- og informasjonshjulet for helse og sosialtjenesten i kommunen). Hjulet viser en indeks for levekårsproblemer. Gjennom flere år har levekårsindeksen vist at Lindesnes kommune har større levekårsproblemer enn snittet for Vest- Agder og snittet for landet. Indeks for levekårsproblemer Lindesnes Gj.snitt kommunegruppe Vest-Agder Hele landet ,4 5,3 6,0 5, ,7 5,4 5,9 5,4 Indeksen er utarbeidet av SSB med utgangspunkt i sju ulike indikatorer for levekårsproblemer og gir uttykk for den gjennomsnittlige verdien av disse. Indeks fra 1 til 10 der 1 er beste skåre og 10 er dårligst. Trener i idrettslag: Dersom foreldres utilstrekkelighet blir synliggjort, er dette med på å forsterke ulikhet. Storm - Foto: Rolf Dybvik - 8 -

10 Kommuneplan for Lindesnes kommune Sysselsetting og levekår: Økonomisk uavhengighet gir økt selvfølelse og selvrespekt. Å ha en jobb vil for de fleste bety et økt sosialt nettverk. Statistikken viser at stadig flere i yrkesaktiv alder er i jobb. Yrkesdeltaking i prosent av befolkningen år (SSB): Lindesnes i alt 65,7 66,4 66,7 67,8 68,6 68,1 Vest-Agder i alt 67,4 67,7 67,5 67,3 67,8 67,7 Hele landet i alt 70,7 70,9 70,1 69,4 69,3 69,4 Lindesnes menn 71,2 71,3 72,3 72,7 73,1 72,8 Vest-Agder menn 72,7 72,7 71,9 71,0 71,5 71,5 Hele landet menn 74,8 74,7 73,6 72,6 72,5 72,6 Lindesnes kvinner 60,0 61,3 60,7 62,6 63,8 63,0 Vest-Agder kvinner 62,1 62,5 63,0 63,5 64,1 63,8 Hele landet kvinner 66,5 67,0 66,5 66,1 66,0 66,1 Mange av de yrkesaktive kvinnene jobber deltid. Særlig innen helse- og omsorg er det flere kvinner som jobber ufrivillig deltid. Tall fra 2003 viser at 62 % av kvinnene i Lindesnes som er i arbeider, jobber i deltidsstillinger med mindre enn 30 timer avtalt arbeidstid i uka. Snittet for landet er 42 %. Kvinnelige arbeidstakere etter avtalt arbeidstid per uke 4.kvartal 2003 i % (SSB) Lindesnes 1-19t Vest-Agder 1-19t Hele landet 1-19t Lindesnes 20-29t Vest-Agder 20-29t Hele landet 10-29t Lindesnes 30- t Vest-Agder 30- t Hele landet 30- t Lindesnes kommune skiller seg ikke ut fra resten av landet eller fylket når det gjelder antall arbeidsledige og langtidssykemeldte. Det er prosentvis flere kvinner enn menn som er utenfor arbeidslivet av disse årsakene. Dette er ikke spesielt for Lindesnes kommune. Det er godt for helsa å ha en jobb - Foto: Rolf Steinar Bergli - 9 -

11 Kommuneplan for Lindesnes kommune Inntektsforhold og utdanning: Forskning viser at det er sammenheng mellom inntekt og helse. Lav inntekt øker sannsynligheten for dårlig helse, sykdom og for tidlig død. Gjennomsnittlig bruttoinntekt for menn i Lindesnes kommune er langt under både fylket og landet. Dette gjelder også kvinnene i Lindesnes. Forskning viser at barns resultater i skolen er nær knyttet til foreldres utdanning og yrkesdeltagelse, spesielt i forhold til mor. Gjennomsnittlig bruttoinntekt (kroner) for personer 17 år og over (SSB) Lindesnes Vest-Agder Landet 0 Menn 2001 Kvinner 2001 Menn 2005 Kvinner 2005 Mor: Vi har dårlig økonomi. Det blir vanskelig hver gang det er aktiviteter som koster noe. En forholdsvis liten del av kommunens befolkning har høyere utdanning. 36 % har grunnskolen som sin høyeste utdanning. I Lindesnes er det relativt få kvinner som mottar overgangsstønad, men av disse er det påfallende få som benytter seg av muligheten til å ta utdannelse i stønadsperioden. Utdanningsnivå for de som er 16 år eller eldre 2005 (SSB) Lindesnes Vest-Agder Hele landet Grunnskole Videregående Høyskole Mor til flere barn: Det har ikke vært mulig for meg å følge opp barna med skolearbeid fordi jeg selv knapt lærte å lese eller skrive da jeg gikk på skolen. Jeg tror det er mange andre som har det sånn. 10

12 Kommuneplan for Lindesnes kommune Trygdede: I Lindesnes er det om lag 530 personer i aldersgruppen 18 til 67 år som mottar uføreytelser, dette tilsvarer 19 %. Det er høyest i Vest-Agder og nesten det dobbelte av gjennomsnittet for landet.. Mottakere av uføreytelser i % av befolkningen år (SSB) Hele landet 11 Vest-Agder 13,2 Lindesnes 19, Kvinnelig arbeidstaker: Jeg er 50 % uføretrygdet, men opplever at det er viktig for meg å være i jobb. Mottakere av attføringspenger og rehabiliteringsstønad utgjør også en stor del av befolkningen sammenlignet med andre kommuner og har en økende tendens. Ca. 25 % av befolkningen i arbeidsfør alder er utenfor arbeidslivet. En stor del av disse er i en alder der de har små barn. Indeks - mottakere av attføringspenger ,3 7, ,4 5, Lindesnes 2005 Lindesnes 2006 Vest-Agder 2005 Vest-Agder 2006 Hele landet 2005 Hele landet 2006 Delindeks for enkeltindikator levekårsproblemer Attføringspenger. Indeks fra 1 til 10 der 10 viser at kommunen er blant de 10 % av kommunene som har flest personer som er på attføring 11

13 Kommuneplan for Lindesnes kommune Å være utenfor arbeidslivet medfører for mange en dårlig økonomi. Det er i denne gruppa vi finner flesteparten av de ca. 150 familieenhetene som årlig mottar sosialhjelp. Mange har et begrenset sosialt nettverk, føler seg mindreverdige og sliter med psykiske og fysiske problemer. Fattigdom og sosial utstøting øker risikoen for å rammes av en rekke helseproblemer og rusmisbruk. Forskning viser at barn som vokser opp i familier der mor eller far er uføretrygdet har tre ganger så stor risiko som andre barn til selv å ende opp som uføretrygdet i forholdsvis ung alder. Far: Skolen har store forventninger til at foreldre skal følge opp. For de barna som ikke får denne oppfølgingen, kan dette føre til at de blir ekskludert og dette vil følge dem hele livet. Sannsynligvis vil de bli ekskludert i det voksne liv også arbeidsledig uføretrygdet. Helse og dødelighet: All forskning viser at det er sammenheng mellom helse og levestandard. Jo lenger ned på den sosiale rangstigen en befinner seg, jo kortere er levealderen og jo dårligere er helsa. I Lindesnes kommune med mange uføretrygdede og mange med lavt utdanningsnivå er det derfor ikke uventet å finne at dødeligheten er høy. Det betyr at det er flere i aldersgruppen 0 64 år som dør i Lindesnes kommune enn i andre kommuner. Forventet levealder for 30-åringer i 1990, etter utdanningsnivå (Folkehelseinstituttet) , , ,2 Menn Kvinner 72 71, Ungdomsskole Videregående skole Høgskole/universitet Barnevernstilfeller: Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse- og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. I forhold til folkemengden er antall barn under omsorg og i hjelpetiltak i Lindesnes blant de høyeste i Vest-Agder og det dobbelte av landsgjennomsnittet. Kartlegging fra 2003 viser at ca.120 barn er i faresonen for å utvikle psykisk sykdom og/eller rusavhengighet. Dette er nesten to årskull. Sniksanden - Foto: Ove Torland 12

14 Kommuneplan for Lindesnes kommune Tjenestebehov: Voksen kvinne med psykiske problemer: Jeg var folkesky og holdt meg bare hjemme og isolerte meg i lange perioder. Heldigvis var det noen rundt meg som skjønte at jeg trengte hjelp. Nå får jeg god oppfølging av det kommunale tjenesteapparatet slik at jeg nå tør ta kontakt og snakke med mennesker jeg ikke kjenner fra før. Nå kan jeg klare å gå i banken alene. Levekårene som deler av befolkningen i Lindesnes kommune lever under, gjenspeiles i behovet for kommunale tjenester. For noen innebærer dette behov for livslang oppfølging, for andre er behovene knyttet til spesielle livsfaser. Helsestasjon, barnevern, psykiatritjenesten, sosialkontoret, barnehage og skole bruker store ressurser for å gjøre skadene av vanskelige levekår minst mulig. Erfaring viser at effekten av tiltak ofte er midlertidig. Levekårsskader synes å være varige, ofte som en arv som bæres i generasjoner. Kvinne med psykiske problemer: Aktivitet på resept er bra. Det er et tiltak å komme seg ut på egen hånd, men når en vet at noen venter, er det mer forpliktende. Dessuten blir en kjent med de andre på gruppa. Likestilling: Lindesnes kommune var den tredje dårligste kommunen på likestillingsindeksen i Likestilling er ikke et mål for levekår, men sammenhengen synes åpenbar. Likestillingsindeksen (SSB) 4 3,5 3 2,5 2,5 2,5 2 1,8 1,9 1,9 1,5 1,3 1 0,5 0 Lindesnes 2005 Lindesnes 2006 Vest-Agder 2005 Vest-Agder 2006 Hele landet 2005 Hele landet 2006 Likestillingsindeksen gir et samlet bilde av ulike forhold som er definert å ha betydning for likestilling: barnehagedekning, kvinnelige kommunestyrerepresentanter, prosent med høyere utdanning, antall kvinner per 100 menn, kvinner i arbeidsstyrken og inntekt. En kommune kan maksimalt få 4 poeng, mens lavest er 1 poeng. Likestillingsindeksen for 2006 viser at kommunen nå er rangert som nr. 380 av landets 431 kommuner. Dette skyldes i all hovedsak en betydelig økning i antall barnehageplasser. 13

15 Kommuneplan for Lindesnes kommune Næringsliv Lokalt og regionalt arbeidsmarked, næringsstruktur og utviklingsstrekk: Lindesnes kommune er en typisk pendlerkommune og har felles bo- og arbeidsmarked med Mandal. GE Health er kommunens hjørnesteinsbedrift med ca. 400 ansatte. 63 % av disse kommer fra andre kommuner, fra Kristiansand i øst til Flekkefjord i vest. Det er en stor netto utpendling av arbeidskraft fra kommunen. I 2005 var det 965 med bosted i Lindesnes kommune som pendlet ut og 635 som pendlet inn. Til sammen 2117 personer med bosted i Lindesnes har et arbeidsforhold, en økning på 151 fra Antall sysselsatte år med arbeidssted i Lindesnes i 2000 og 2005 (SSB) Jord, skog, fiske 2005 Jord, skog, fiske 2000 Industri 2000 Industri 2005 Bygg,anlegg 2000 Bygg, anlegg 2005 Pr. vare og tjeneste 2000 Pr. vare og tjeneste 2005 Off. forv. og tj.2000 Off. forv. Og tj.2005 Annet Annet 2005 Per 4. kvartal 2005 var det personer med arbeidssted i kommunen. Dette er en økning på 230 arbeidsplasser fra 2000 der den vesentligste økningen kom mellom 2001 og 2002 med 171 arbeidsplasser. Den størst økningen ser vi innen industri med 128 flere sysselsatte. Kommunens primære oppgave i denne sammenheng er å planlegge slik at det til enhver tid er tilgjengelig tomteareal til næringsformål. Landbruk: Fra 1999 har antall personer som søker produksjonstilskudd gått ned fra 124 til 80 i I samme tidsrom har jordbruksareal i drift gått ned fra ca dekar til ca dekar. I 2006 er det 40 melkeprodusenter mot 70 i 1999, mens det produseres 12 % mindre melk. En lastebærer i virksomhet i skogen på Spilling Foto: Rolf Steinar Bergli Skogbruket i Lindesnes har en gjennomsnittlig avvirkning på ca m³ i året. 14

16 Kommuneplan for Lindesnes kommune Lokalsamfunnet Bosettingsstruktur, sentra og sentrumsutvikling: var kommunens innbyggertall Vigeland er kommunens sentrum og administrasjonssted med ca 1250 bosatte. Kommunen har tre tettsteder; Vigmostad, Spangereid og Vigeland som alle har barneskole, barnehage og eldresenter. Ca. 60 % av kommunens innbyggere er bosatt utenfor tettbygd strøk. Det er en tydelig tendens til flytting fra de ytre deler av kommunen til mer sentrumsnære områder. I løpet av de siste seks årene har folketallet i de minst sentrale deler av kommunen gått ned med ca. 100 personer mens tilveksten er på ca. 200 i sentrale deler av kommunen. Tall fra folke- og boligtellingen i 2001 viser at det var 1794 private husholdninger i kommunen. 582 av disse var med barn 0 17 år, mens 630 var en-persons-husholdning. 78 % eier egen bolig. Snik - Foto: Rolf Steinar Bergli 85 % av boligmassen er frittliggende eneboliger. Antall privathusholdninger etter antall personer i husholdningen per (SSB) person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer el. fl. Fra 2000 til 2005 ble det igangsatt bygging av 101 nye fritidsboliger. Totalt er det nærmere 1400 hytter og andre boliger som benyttes til fritidsformål i kommunen. De fleste av disse befinner seg sør for E 39 i nær tilknytning til sjøen. Hytteturismen medfører en betydelig økning i folketallet i sommermånedene. I tillegg har Lindesnes fyr om lag besøkende i året. Dette er med på å prege livet i lokalsamfunnene langs kyststripa og øker presset på veinettet og lokale tjenester. En særlig utfordring ligger i å bevare de verdier Lindesneshalvøya har som Norges sydligste fastland. 15

17 Kommuneplan for Lindesnes kommune Tilhørighet, lokalsamfunnsaktiviteter: Tilhørighet til lokalsamfunnet gir mulighet for deltagelse, opplevelse av egenverdi og et sosialt nettverk som alle er med på å gi økt livskvalitet og trivsel. Mange av innbyggerne i Lindesnes har en lokal tilhørighet som samsvarer med de gamle kommunegrensene. Foruten barnehagetilbud, barneskole og eldresenter er det et forholdsvis stort antall lag og foreninger i hvert av kommunens sentra. Dette er møteplasser som hver på sin måte skaper levedyktige lokalsamfunn. Gutt på ungdomsskolen: Det fine med å bo i Lindesnes kommune er at her er det mindre trafikk, ikke så mye folk, mindre vold og rus og ingen gjenger som går rundt og skal ta folk. Mange små grender i kommunen har gamle skolehus som fortsatt er i bruk. Det arrangeres basarer og juletrefester. Flere steder blir det drevet søndagsskole og barneforeninger. Et levende nærmiljø er særlig viktig for de som er minst mobile, da særlig barn og eldre. Dette gir menneskene tilhørighet til stedet og kan delvis oppveie ulempen med at mange barn og unge er avhengig av skyss til skole og aktiviteter på fritida Ordfører Ivar Lindal: Det er viktig å utsmykke lokalmiljøet. Slike tiltak fremmer trivsel, skaper tilhørighet og gjør det hyggelig å være i sentrum, hvilket er næringsutvikling i høyeste grad. Jeg håper Tre spreke jenter vil gi inspirasjon til folkehelsearbeidet i kommunen. Lindesnes er ikke kjent for likestilling, men nå har vi fått tre jenter på sokkel, og kanskje vil det medføre et løft til engasjement og samfunnsdebatt blant kvinnene. ( Tre spreke jenter er laget av Uwe Wenk-Wolf). Miljøforbedringstiltak med vekt på tilrettelegging for alle og estetisk utforming i kommunens tettsteder er med på skape større tilhørighet og identitet. Kunstnerisk utsmykking beriker og stimulerer det offentlige rom. Det gir inspirasjon, glede og stolthet over egen kommune. Lag og foreningslivet: Lag og foreninger i Lindesnes kommune gir et stort mangfold av tilbud til alle aldersgrupper i befolkningen. Medlemstallene som er oppgitt i søknader til kulturmidler var 3202 i 2002 og 3720 i Med mange aktive lag og foreninger i kommunen utenom søkerlista, synes aktiviteten svært høy. Lindesnes Boots Tramper - Foto: Rolf Steinar Bergli Bildet er gjengitt med tillatelse av avisen Lindesnes. Kvinne: Det er mange muligheter for aktivitet på fritida i denne kommunen. 16

18 Kommuneplan for Lindesnes kommune Friluftsliv og rekreasjon: Lindesnes kommune har gjennom de siste 20 år arbeidet bevisst for å sikre attraktive friluftsområder. I 2001 ble Lindesnes kommune innlemmet i skjærgårdsparken. Gjennom kjøp og avtaler er nå ca dekar verdifulle områder sikret for allmennheten. Flere av disse områdene er gjort lettere tilgjengelig med brygger og toalettanlegg. I tillegg har kommunen tre lysløyper og flere merkede turstier. Dette gir varierte muligheter for friluftsliv og rekreasjon. Kverna på Ertzeid - Foto: Rolf Steinar Bergli Kommunal status Mann: Det er bra at vi har så mange flotte turløyper i Lindesnes kommune. Utvalgte nøkkeltall for tjenesteproduksjon Lindesnes Gj.snitt kom.gr. Vest- Agder Landet u/oslo Landet m/oslo Kostra reviderte tall per / og SSB 2005: Andel barn 1-5 år med barnehageplass 82,9 78,7 79,2 80,9 80,4 Andel barn i barnehage med oppholdstid 33 t eller mer per uke 55,7 57,2 59,1 75,4 77,5 Andel barn (2004) fra språklige og kulturelle minoriteter med barnehageplass i forhold til alle barn med 3,9 2,6 5,8 4,5 6,1 barnehageplass Gjennomsnittlig gruppestørrelse årstrinn 11,5 12,5 14,3 13,4 13,5 Gjennomsnittlig gruppestørrelse årstrinn 13,8 13,9 16,0 15,0 15,2 Antall elever per datamaskin 6,1 4,8 6,0 5,5 5,4 Andel elever i gr.skolen som får spesialundervisning, 9,9 6,9 5,8 5,9 5,9 prosent Andel elever i gr.skolen som får skoleskyss, prosent 64,2-23,7 23,9 22,2 Andel elever klasse med plass i SFO (2006/2007) 34,2-48,2-56,5 Andel elever gr.skolen med plass i kulturskolen (2006/2007) 21,8-12,7-15,8 Legeårsverk per innbyggere, kom.helsetjenesten 12,3 9,4 9,6 9,0 8,9 Fysioterapiårsverk per innbyggere, 8,8 7,7 9,0 8,8 8,8 kom.helsetjenesten Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år i % 60,5 64,1 58,7 67,5 68,0 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner i % 100,0 97,3 96,9 91,0 90,9 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av 4,4 3,4 4,4 4,1 4,3 innbyggerne år i % Andel barn med barnevernstiltak ift. Innb år i % 5,2 3,8 3,6 3,5 3,7 17

19 Kommuneplan for Lindesnes kommune Regionalt samarbeid: Lindesnes kommune har et utstrakt samarbeid med nabokommunene og inngår som en av de fem kommunene i det som utgjør Lindesnesregionen. De andre kommunene er Audnedal, Mandal, Marnardal og Åseral. Det interkommunale samarbeid er i stadig utvikling og omfatter stadig flere områder, alt fra renovasjon til felles IKT- løsninger. Erfaringer fra flere ulike samarbeidsprosjektene viser at en sikrer høyere kvalitet til lavere pris og får bedre utnyttelse av ulike systemer med mer praktiske løsninger. Større kompetanse gir mindre behov for kjøp av konsulenttjenester og mindre sårbarhet. Elev i 9.klasse: Det er veldig urettferdig at vi ikke har mulighet for å få bredbånd når vi bor på heia. Jeg vil prate med vennene mine på MSN på fritida når jeg er hjemme, men nå går ikke det. 21 kommuner i Agder deltar i prosjektet Digitale Distrikts Agder (DDA). I arbeidet med visjonen Alle alltid på i Agder blir det arbeidet for utbygging av bredbånd slik at alle husstander og virksomheter i landsdelen skal få tilgang til bredbåndnettet. Dette vil ha stor betydning for barn og unge som bor i deler av kommunen som i dag har begrensede muligheter for å bruke internett i skolesammenheng, som kommunikasjonsmiddel og som fritidsaktivitet. Prosjektet Leselyst fra hei til kyst er et annet eksempel på interkommunalt samarbeid. Her er fokus satsing på leseferdighet, leselyst, bruk av skolebibliotek og utvikling av lese- og bibliotekfaglig kompetanse. Helsestasjonen kan bidra til tidligstimulering av barns leselyst gjennom dette prosjektet. Uavhengig av om barnet går i barnehage, foreldres økonomi og sosiale status kan barn få tilgang til bøker. Fjellhallen ved Lindesnes fyr ble offisielt åpnet 25.juni

20 Utviklingstrekk: Lindesnes kommune er inne i en periode med stor aktivitet og positiv utvikling på mange områder som på ulikt vis har betydning for innbyggernes trivsel og helse: Ny barnehage i Hestehaven Utvidelse av barnehagen i Vigmostad Spangereid skole inn i nye lokaler, uteområdet opprustes Uteområdet Vigmostad skole/barnehage utvidet og opprustet Idrettsanlegget på Nyplass opprustet med kunstgressbane, nytt anlegg for friidrett og ballbinge Opparbeidet badestrand ved Audnaelva på Vigeland Ny lysløype på Trones Lysløype og skianlegg i Vigmostad utvidet og opprustet Nytt kultur/museumsbygg er i planleggingsfasen på Vigeland Amfiet i Kråkevika er ferdig opparbeidet med nytt garderobe- og toalettanlegg. Tilrettelegging i skjærgårdsparken Flere nye bøker og DVD-er som forteller om tradisjoner og kultur knyttet til kommunen Frivillighetssentral etablert Spangereidkanalen Friluftsrådet: Vi er overbevist om at en tur gjennom løypa hver dag, uansett vær, vil gi merkbar bedre helse og bedre humør. Det vil også ha en sosial side ved at folk treffes og kanskje veksler noen ord, i stedet for å bare se hverandre gjennom et bilvindu Spangereidkanalen tar form - Foto: Rolf Dybvik Bosetting og veinett: Det er stor aktivitet innen planlegging og tilrettelegging av nye boliger og boligområder både sentrumsnært, nær sjø og i landlige omgivelser. Ny E 39 Vigeland - Osestad kom inn på Lindesnes kommunes plankart allerede i 1970, men er ennå ikke realisert. Statens veivesen regner at arbeidet kan påbegynnes i En stadig økende trafikkmengde gjør at ny trasé for strekningen Vigeland Spangereid blir mer påkrevd. Begge veiprosjektene vil, når de er gjennomført, medføre en betydelig forbedring av miljø, trivsel og helse for de som i dag bor langs de eksisterende veistrekningene

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER

god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER god helse og livskvalitet for alle i Agder FELLES PLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR I AGDER 2010 2013 INNHOLD 1 Felles plan folkehelse og levekår i Agder... 4 1.1 Bakgrunn for planen...4 1.2 Mandat og planprosessen...4

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027

God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 God start på livslang læring Kommunedelplan barnehage 2015-2027 Høringsutkast per 26.05.15 Innhold 1 Innledning... 3 2 Sammendrag... 4 3 Bakgrunn... 6 3.1 Statlige, regionale og kommunale styringssignaler

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM. Hitra kommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2024 PLANPROGRAM Hitra kommune FASTSATT I HITRA KOMMUNESTYRE 18.06.2013 INNHOLD 1 LITT BAKGRUNNSINFORMASJON 3 1.1 Kommuneplanlegging 4 1.1.1 Kommunal planstrategi 4 1.1.2

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer