Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com"

Transkript

1 Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi

2 Strategi for implementering av velferdsteknologi

3 Innhold 1.Innledning Visjon og verdier Satsingsområder Forankring Mandat Velferdsteknologi Hva er velferdsteknologi Hvorfor bruke velferdsteknologi Overordnede utfordringer Finansiering Standardisering Nasjonalt teknologiprogram for å møte utfordringene Forutsetninger for bruk av velferdsteknologi Lovgrunnlag Etiske vurderinger Informasjonssikkerhet Krav til teknologien Sikker drift Nasjonale og lokale føringer og anbefalinger Nasjonale Lokale planer, føringer og satsinger Planer Satsinger Anbefalinger fra Smarter Cities Challenge (SCC) rapport Strategi for perioden Satsningsområder for teknologi Fokusområder Samarbeid med andre instanser Prosjektoversikt Prosjekter Beskrivelse av pågående prosjekter Beskrivelse av avsluttede prosjekter Oppfølging av strategien Handlingsmatrise Økonomiske konsekvenser Ordliste Bibliografi

4 1. Innledning 1.1. Visjon og verdier Strategi for implementering av velferdsteknologi for perioden gir føringer for kommunens satsing innen velferdsteknologi og har følgende visjon: Selvstendig, trygg og aktiv Velferdsteknologi kan være et av flere tiltak for å møte dagens og kommende helse- og omsorgsutfordringer. Riktig bruk av velferdsteknologi gir mange muligheter og her et stort potensial for gode resultater både for brukere, ansatte og administrasjon. For brukerne, først og fremst i form av selvstendighet, trygghet og aktivitet For ansatte gjennom god kommunikasjon, samhandling og utvikling av attraktive stillinger For administrasjonen gjennom bedre rekruttering til attraktive jobber, samt ressursstyring og ressursbesparing Visjonen bygger på Stavanger kommunes visjon, Sammen for en levende by, som uttrykkes i tre verdier: Er til stede - Stavanger kommune er til stede for innbyggerne fra vugge til grav. I møte med kommunen skal innbyggerne oppleve tilstedeværelse og dialog, åpenhet, respekt og verdighet Vil gå foran - Stavanger kommune vil gå foran i utviklingen. Vi har kunnskap og søker stadig ny kunnskap. Vi samarbeider på tvers, utnytter vårt potensial og bidrar til at andre får utnytte sitt. Bruker: En person som mottar tjenester fra kommunen Skaper framtiden - I Stavanger kommune skaper vi øyeblikk og varige verdier. Ressursene nytter vi på en slik måte at våre produkter og tjenester holder høyest mulig nivå. Strategi for implementering av velferdsteknologi skal sikre at velferdsteknologi blir en del av tjenestetilbudet i Stavanger kommune. Velferdsteknologi skal tilbys brukere som har behov for tjenester, og som forebyggende tiltak for å forhindre at tjenestebehovet blir større. Kommunen har allerede i dag tatt i bruk ulike former for teknologi, som trygghetsalarmer, elektronisk pasientjournal, og nettbasert individuell plan. 3

5 1.2. Satsingsområder Hovedmålet for satsingen er at velferdsteknologi skal bli en del av kommunens tjenestetilbud. Kommunen satser på å ta i bruk teknologi innen områdene samhandling, trygghet og sikkerhet, kognitiv støtte og rehabilitering. I tillegg til selve teknologien er det behov for innsats på flere fokusområder for å oppnå resultater. Fokusområdene er: Kartlegging Informasjon Opplæring Drift og arbeidsprosesser Organisering Forskning og utvikling ReHabilitering: Tverrfaglig samhandling for å støtte bruker i å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet Fokusområdene er basert på nasjonale og lokale føringer. Til hvert område er det knyttet mål og tiltak, jamfør kapittel Forankring Strategi for implementering av velferdsteknologi har forankring i kommuneplanen for perioden 2010 til I kommuneplanen er følgende strategier relevante for bruk av velferdsteknologi: Forebygge og begrense sykdom, og tilrettelegge for at flere brukere skal bo hjemme lengst mulig Ta i bruk ny velferdsteknologi og utvikle tjenestene i samråd med utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø Økt samhandling for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester, og systematisere samarbeidet med brukerne om tjenesteutvikling Velferdsteknologi for eldre personer er forankret i kommunes satsning, Leve HELE LIVET, der nye grep innen helse- og omsorgstjenesten tas i bruk. Hovedmålsettingen er bedre livskvalitet, gjennom å støtte eldre i å fortsatt være selvstendige, sterke og aktive deltakere i samfunnet. Leve HELE LIVET består av 4 delprosjektet som har synergieffekt på hverandre. Velferdsteknologi er et av delprosjektene. 4

6 Imidlertid gjelder bruk av velferdsteknologi for alle aldersgrupper og må også ses i sammenheng med kommunens tjenestetilbud, andre pågående prosjekter og aktuelle planer. Lokalmedisinsk senter og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmebaserte tjenester vil være sentrale i arbeidet med implementering av velferdsteknologi. Kommunalutvalget ga i møte 13. desember 2011, sak 11/14831, tilslutning til utarbeidelse av strategi for implementering av velferdsteknologi Mandat Utarbeidelse av denne strategien ble lagt til Oppvekst og Levekår v/levekårstab. Prosjektgruppen fikk følgende mandat av rådmannen: Implementering: Iverksette/ gjennomføre et konsept Prosjektgruppen skal utarbeide en strategisk handlingsplan for hvordan Stavanger kommune skal ta i bruk velferdsteknologi ved å dra nytte av kunnskap fra forskning og aktuelle prosjekter, strukturere denne, samt bestemme mål og tiltak for videre arbeid med velferdsteknologi i Stavanger kommune. Strategien skal være førende for arbeid med implementering av velferdsteknologi. 5

7 2. Velferdsteknologi 2.1. Hva er velferdsteknologi Strategi for implementering av velferdsteknologi legger til grunn NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg sin definisjon av velferdsteknologi: Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne Velferdsteknologi er spesielt rettet mot personer med ulike kroniske sykdommer eller funksjonsnedsettelser. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon. NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg deler velferdsteknologi inn i fire hovedområder: Trygghets- og sikkerhetsteknologi kan bidra til at brukere opplever trygghet og mestring. Eksempler kan være trygghetsalarm, som de fleste kommuner benytter i dag, falldetektorer samt boligalarmer for brann, innbrudd og vannlekkasje. Kompensasjons- og velværeteknologi kan være tekniske hjelpemidler som f.eks. elektriske rullestoler og omgivelseskontroll. Ny teknologi kan være robotassistanse, spillteknologi og klimakontroll (lys, varme, ventilasjon). Teknologi for sosial kontakt kan gjøre det lettere å komme i kontakt med andre, for eksempel via videokommunikasjon. Teknologi for behandling og pleie kan omfatte kommunikasjonsutstyr med helsepersonell, elektroniske meldingssystemer og behandlingsutstyr. Bruk av velferdsteknologi medfører overføring av informasjon og må derfor sees i sammenheng med informasjonsteknologi (IKT) i helse- og kommuneforvaltningen Hvorfor bruke velferdsteknologi Stavanger kommune vil møte utfordringer knyttet til den demografiske utviklingen i framtiden. Antall eldre over 80 år vil øke kraftig fra 2020 til 2040, fra til personer (Stavanger-statistikken, 2012). Mens gruppen eldre med sammensatte fysiske og kognitive 6

8 helseutfordringer vil øke, vil det bli vanskeligere å rekruttere nok helsepersonell og kommunenes økonomiske bæreevne vil komme under press. Selv om brukere under 67 år utgjør en tredjedel av det totale antallet brukere, går to tredjedeler av ressursene til denne gruppen (Nielsen, 2008). Det er derfor viktig å finne gode løsninger som passer ulike aldersgrupper og funksjonsnivåer. Fremtidige brukere og deres pårørende vil være mer kompetente og komfortable med bruk av ulik velferdsteknologi. De vil sannsynligvis også forvente at det tas i bruk teknologiske løsninger som de kjenner til samt nye løsninger som blir tilgjengelige (Stavanger kommune, 2011). Riktig bruk av velferdsteknologi gir mange muligheter og her et stort potensial for gode resultater både for brukere, ansatte og administrasjon. Velferdsteknologi vil kunne gi brukerne økt livskvalitet og samtidig modernisere kommunens tjenester gjennom økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse. Velferdsteknologi vil også bidra til å utsette eller redusere den enkeltes behov for personbaserte tjenester fra kommunen og ivareta faglig kvalitet i tjenesteytingen. Foto: Shutterstock.com 7

9 2.3. Overordnede utfordringer Finansiering Finansiering av velferdsteknologi er et uavklart område. I følge fagrapporten Velferdsteknologi (2012) er ett av tiltaksforslagene «Utredning av fremtidig finansieringsmodell for velferdsteknologiske løsninger». Det er behov for klare linjer når det gjelder hvilke hjelpemidler kommunen skal finansiere som del av helse- og omsorgstjenester og hva som dekkes av folketrygden. Bruk av velferdsteknologi vil også kunne delfinansieres med egenbetaling. I noen tilfeller vil det være aktuelt å søke om statlige tilskudd og aktuelle prosjektmidler Standardisering Fagrapporten Velferdsteknologi (2012) påpeker behov for standarder på følgende områder: Regelverk, grensesnitt mot bruker, terminologi, formater på innhold, arkitektur, sikkerhet og kommunikasjon. Helsedirektoratet anbefaler at arbeid for nasjonal standard innen velferdsteknologiområdet settes i gang og at beskrevne områder blir ivaretatt. Videre anbefales det at nasjonale standarder tilpasses internasjonale standarder Nasjonalt teknologiprogram for å møte utfordringene I følge St.meld. 29. Morgendagens omsorg (2013) skal det etableres et nasjonalt teknologiprogram som en del av Omsorgsplan Hovedmålsettingen er at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenesten innen Standardisering: Beskriver felles regler, retningslinjer og/eller egenskaper ved produkter eller arbeidsprosesser som må følges. Standarder utvikles gjennom konsensusprosess og må være godkjent av et anerkjent organ. Grensesnitt: Måten teknologi og program kommuniserer med brukeren Helsedirektoratet vil få hovedansvaret for programmet som har følgende innsatsområder: Etablering av åpne standarder for velferdsteknologi Utvikling og utprøving av velferdsteknologiske løsninger i kommunene. Det anbefales at utvikling av trygghetspakker bør prioriteres først. Kunnskapsgenerering og spredning av velferdsteknologiske løsninger Bidra til utvikling av gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi Kompetanseheving Juridiske rammer 8

10 2.4. Forutsetninger for bruk av velferdsteknologi Flere forutsetninger må være avklart før velferdsteknologi kan tas i bruk i Stavanger kommune. De viktigste blir gjennomgått under: Lovgrunnlag, etikk, informasjonssikkerhet, krav til teknologien og sikker drift Lovgrunnlag Dersom velferdsteknologi blir en del av kommunens tjenestetilbud skal tjenesten være basert på den enkeltes individuelle behov for hjelp, og være et frivillig tilbud basert på samtykke fra den enkelte og gjeldende lovverk. Nye bestemmelser for bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi trådte i kraft 1. september Lov om pasient og brukerrettigheter gir nå kommunen hjemmel for å fatte vedtak om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi overfor personer uten samtykkekompetanse. Lovteksten legger vekt på at tiltak skal være nødvendig for å hindre eller begrense risiko for skade på brukeren og skal være i brukerens interesse Etiske vurderinger Dersom velferdsteknologi blir brukt for å kompensere for manglende menneskelig hjelp og omsorg, reiser det en rekke moralske spørsmål. På den annen side er det fordomsfullt å hevde at teknologi umulig kan brukes for å fremme menneskers velferd, styrke omsorg, formidle relasjoner, stimulere håp og redusere eller respektere sårbarhet (Kunnskapssenteret, 2010). Brukernes integritet og verdighet skal ha høy prioritet ved utarbeidelse av velferdsteknologiske løsninger og tiltak. Medbestemmelse må være et grunnleggende premiss. Teknologien skal brukes som et supplement til andre offentlige tjenester. Den skal ikke være en erstatning for menneskelig kontakt, og på den måten fremme ensomhet og sosial isolasjon. Å ta i bruk teknologi kan være ressursbesparende for det offentlige, men utgangspunktet skal være den enkeltes hjelpebehov. I Stavanger kommune skal etiske vurderinger være en del av grunnlaget ved bruk av velferdsteknologi. 9

11 Informasjonssikkerhet Informasjonssikkerhet betyr at virksomheter skal sikre opplysninger med hensyn til konfidensialitet (hindre uvedkommende å få tilgang til opplysningene), integritet (ingen uautorisert eller utilsiktet endring av opplysninger) og tilgjengelighet (opplysningene er tilgjengelige når tilgang er nødvendig). Informasjonssikkerhet oppnås og ivaretas ved hjelp av planlagte og systematiske (organisatoriske og tekniske) tiltak. Norm for informasjonssikkerhet (Helsedirektoratet, 2010) har som formål å bidra til tilfredsstillende informasjonssikkerhet i helsesektoren og er basert på personvern og helselovgivningens krav til å etablere tilfredsstillende informasjonssikkerhet for systemer som inneholder helse- og personopplysninger. Stavanger kommunes informasjonssikkerhet og sikkerhetsrutiner skal tilfredsstille lover, forskrifter og Datatilsynets krav Krav til teknologien Det er viktig at utformingen av teknologiske løsninger er basert på de behov og utfordringer som foreligger. Kommunen må derfor ha kompetanse på anskaffelse av velferdsteknologi, delta aktivt i utformingen og stille krav til teknologien. Prinsipper som må vurderes er behovet for helhetlige løsninger som kan integreres med eksisterende systemer, brukbare og robuste løsninger, samt brukervennlige løsninger som er universelt utformet. Universell utforming: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming Sikker drift Ved bruk av velferdsteknologi, som skal bidra til trygghet, selvstendighet og aktivitet for brukere, vil behovet for sikker drift øke. Det er nødvendig å vite at teknologien faktisk virker til enhver tid og at alarmer og kommunikasjon ivaretas på en sikker måte. Dette krever døgnkontinuerlig overvåking og oppfølging fra en vaktsentral. Sikker drift innebærer også at det utvikles system for brukerstøtte for brukere av teknologien. Velferdsteknologiløsninger krever en god teknologisk infrastruktur slik at samhandling via kablet og trådløst internett, mobilt bredbånd eller analog nett, foregår på en sikker måte. Hva som er sikkert og hensiktsmessig må vurderes i forhold til hvilken teknologi som skal tas i bruk. 10

12 3. Nasjonale og lokale føringer og anbefalinger 3.1. Nasjonale Følgende nasjonale styringsdokumenter er retningsgivende for Stavanger kommunes strategi for bruk av velferdsteknologi: NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg Med bakgrunn i St meld nr 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge, foreslås det nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer, med vekt på ny teknologi, arkitektur og nye boformer, brukerinnflytelse og egenmestring, samt forskning og utvikling Velferdsteknologi (2012) Fagrapporten gir anbefalinger om målsetninger, satsingsområder og tiltak for hvordan velferdsteknologi kan brukes for å være nyttig for befolkningen og kommunene. Rapporten gir også anbefalinger angående lovregulering av teknologibruk i helse- og omsorgstjenesten Meld.St.29 ( ) Morgendagens omsorg Meldingen anbefaler at det etableres en nasjonal satsing på velferdsteknologi gjennom et Velferdsteknologisk innovasjonsprogram. Programmet vil bestå av innsatsingsområder som etabelering av åpne standarder, utvikling og utprøving av løsninger, kunnskapsgenerering og spredning, utvikling av gode modeller for innføring og bruk samt kompetanseheving. 11

13 Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) Representerer den overordnede politiske kursen for sektoren de neste 4 årene. Om fremtidens kommunale helse- og omsorgstjeneste heter det bl.a. at den skal utvikles videre slik at den gir brukerne gode muligheter for livskvalitet og mestring, og slik at den i større grad kan oppfylle ambisjonene om forebygging og tidlig innsats. Nasjonale mål og prioriterte områder i 2013 Rundskrivet formidler de viktigste nasjonale målene og prioriteringene på helse- og omsorgsområdet i Stortingsmelding 25 ( ) Mestring, muligheter og mening Beskriver de langsiktige utfordringene for framtidas omsorgstjeneste, og angir både strategier og konkrete tiltak for de nærmeste årene. Stortingsmelding 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge Er første stortingsmelding om innovasjon og gir målsettinger for innovasjonspolitikken. Stortingsmelding 47 ( ) Samhandlingsreformen Trådte i kraft 1. januar 2012 og er en retningsreform hvor målet er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. Nasjonal helse- og omsorgsplan, helse- og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven er styrende dokumenter for å lykkes med reformen. Fremtidens alderdom og ny teknologi (2009) Rapporten er utarbeidet av Teknologirådet og gir anbefalinger om aktuell teknologi for helse- og omsorgstjenesten. En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet (2009) Er en veileder om internkontroll og informasjonssikkerhet som skal hjelpe virksomheter gjennom prosessen med å innføre internkontroll og informasjonssikkerhet. Digitaliseringsprogrammet (2012) Regjeringens digitaliseringsprogram ble lagt fram i april Målet er å digitalisere offentlige tjenester i Norge. Stortingsmelding 9 ( ) En innbygger en journal Omhandler modernisering av IKT-plattformen og anbefaler satsing på en felles løsning for hele helse- og omsorgssektoren. Regjeringens hovedmål er én innbygger én journal. Stortingsmelding 23 ( ) Digital agenda for Norge IKT for vekst og verdiskapning Meldingen legger frem regjeringens politikk for hvordan Norge som samfunn utnytter mulighetene IKT og internett gir for verdiskaping og innovasjon. 12

14 3.2. Lokale planer, føringer og satsinger Planer Kommuneplanen for perioden gir oss de overordnede verdiene og visjonene. I kommuneplanen for perioden 2010 til 2025, står følgene strategier under hovedmål «En god by å bo i» og delmål «God helse for alle»; - Forebygge og begrense sykdom, og tilrettelegge for at flere brukere skal bo hjemme lengst mulig - Ta i bruk ny velferdsteknologi og utvikle tjenestene i samråd med utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø - Økt samhandling for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester, og systematisere samarbeidet med brukerne om tjenesteutvikling Handlings- og økonomiplanen er et styringsverktøy som beskriver bruk av velferdsteknologi som ett av flere tiltak for å møte helse- og omsorgsutfordringene. Den peker på at potensialet er stort og mulighetene som ligger i bruk av velferdsteknologi er mange. Planen beskriver også behovet for god kartlegging av brukernes behov og nytte av ny teknologi. Omsorg 2025 er en overordnet og langsiktig strategi for utvikling av helse- og omsorgtjenester i Stavanger kommune. I Omsorg 2025 vises det til prosjektet Scenarier 2020 (IRIS) og regionens framtidige verdiskapingsevne som er kritisk avhengig av tilgang på høy kompetanse og evne til nyskaping. Stavanger kommune vil møte store utfordringer når det gjelder å rekruttere, utvikle og beholde et tilstrekkelig antall ansatte med gode kvalifikasjoner for oppgavene som skal utføres. Andre planer og strategier med relevans til bruk av velferdsteknologi: En god by å bo i. Boligsosial handlingsplan Plan for fysio- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Strategiplan for folkehelsearbeidet Frivillighetsmeldingen Kommunedelplan for universell utforming Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune 13

15 Satsinger Stavanger kommune jobber med flere prosjekter i tråd med samhandlingsreformens intensjoner, som Leve HELE LIVET, Stavanger Lokalmedisinske senter, videreutvikling av den digitale kommune samt koordineringsgruppe for velferdsteknologi. Leve HELE LIVET Stavanger kommune innfører en ny aktiv eldresatsing der nye grep innen helse- og omsorgstjenesten tas i bruk. Hovedmålsettingen er bedre livskvalitet, gjennom å støtte eldre i å fortsatt være selvstendige, sterke og aktive deltakere i samfunnet. Leve HELE LIVET består av delprosjektene helsefremmende- og forebyggende tiltak, velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og følg pasienten hjem. Evaluering av pilotprosjektet Hverdagsrehabilitering (2013) kan vise til gode resultater for brukerne som har deltatt og skal etableres som tilbud i alle bydeler innen utgangen av Lokalmedisinsk senter Stavanger lokalmedisinske senter er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Stavanger og Stavanger kommune og skal inneholde et forebyggingssenter, et rehabiliteringssenter og et kunnskapssenter. Hensikten er å løfte frem aktiviteter som forebygger og begrenser sykdom gjennom hele livsløpet. Organiseringen skal bidra til å gi brukerne helhetlige tjenester ved å legge til rette for samhandling på tvers av faggrenser og på tvers av behandlingsnivå. Tverrfaglig samarbeid mellom ulike helseprofesjoner er en forutsetning for å lykkes i de tre sentrene. Senteret vil spille en sentral rolle i forbindelse med kunnskapsformidling, utprøving og implementering av velferdsteknologi. IKT-strategi for Stavanger kommune Det er utarbeidet en IKT-strategi der hovedmålene er: IKT skal bidra til åpenhet og dialog IKT skal bidra til effektivitet IKT skal bidra til håndtering av sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftutfordringer Det satses på videreutvikling av den digitale kommune der digitale kommunikasjonskanaler skal være førstevalget i kommunikasjonen med innbyggerne, samt utvikling av flere selvbetjeningsløsninger. 14

16 Greater Stavanger - Koordineringsgruppe for velferdsteknologi Formålet for gruppen er å være en pådriver for å ta i bruk velferdsteknologi i regionen ved å videreutvikle nettverk og samhandling, sikre lokal forankring og klargjøre felles mål og aktiviteter for regionen. Gruppen består av representanter fra ledelsen ved Helse Stavanger HF, Stavanger kommune, Randaberg kommune, UIS, IRIS, Laerdal Medical, IBM, Viju, Lyse m. fl. Gruppen ledes av ordføreren i Stavanger Anbefalinger fra Smarter Cities Challenge (SCC) rapport Stavanger kommune ble valgt ut til IBM SCC program. I løpet av tre uker våren 2013 ble 68 personer intervjuet av SCC-teamet med mål om å lage et veikart for kommunens fremtidige satsing på aktiv aldring. Funn og anbefalinger som fremkommer i rapporten ble delt inn i seks områder: 1. Kommunikasjon 2. Styring og administrasjon 3. Sosial og politisk 4. Levering av helsetjenester 5. Økonomi og finansiering 6. Teknologi Rapporten har vært til hjelp ved utarbeidelse av strategi for implementering av velferdsteknologi. IBM anbefaler at kommunen fortsetter å ha et holistisk perspektiv og ta tydelige valg når det gjelder satsingsområder. For å oppnå gode resultater påpekes viktigheten av å satse på prosjekter med høy effekt som gir raske og synlige resultater. En annen viktig anbefaling er å forbedre samarbeidet på tvers av tjenesteområder og med aktuelle partnere. Behov for opplæring av brukere og ansatte, målrettet informasjon om teknologi og tilstrekkelige ressurser fremkommer både i IBMs rapport og i denne strategien. 15

17 4. Strategi for perioden Stavanger kommune har som mål å ta i bruk velferdsteknologi som en del av kommunens tjenestetilbud. For å nå dette målet er det behov for å satse på teknologi innen flere områder, i tillegg til innsats og endringer innen flere fokusområder. Teknologien blir en liten del sammenlignet med behov for innsats på områdene kartlegging, informasjon, opplæring, drift og arbeidsprosesser, organisering og forskning/utvikling. Kommunens visjon for velferdsteknologisatsingen: Selvstendig, trygg og aktiv Hovedmål Velferdsteknologi skal bli en del av kommunens tjenestetilbud og bidra til trygghet og mestring for brukere, bedre kvalitet på tjenestene, bedre arbeidsforhold- og miljø, samt være ressursbesparende. Kartlegging Forskning og utvikling Organisering Ta i bruk teknologi for: Samhandling Trygghet og sikkerhet Kognitiv støtte ReHabilitering Informasjon Opplæring Drift og arbeidsprosesser Figuren illustrerer satsingsområder for teknologi (kap. 4.1) og fokusområder (kap. 4.2) hvor det er behov for gjennomgripende tiltak for å ta i bruk velferdsteknologi. 16

18 4.1. Satsningsområder for teknologi Det finnes mye ulik teknologi på markedet, derfor har det vært behov for å definere hva slags teknologi Stavanger kommune vil satse på i strategiperioden. Nedenfor presenteres hvilken teknologi kommunen vil prioritere innenfor områdene samhandling, trygghet og sikkerhet, kognitiv støtte og rehabilitering: Samhandling Videotelefon til kommunikasjon mellom brukere og tjenesteytere i kommunen som supplement til annen kontakt og oppfølging. Elektronisk samhandling mellom bruker og kommune på den ene side, og mellom kommune, sykehus, fastleger og andre aktuelle samarbeidspartnere. Selvbetjeningsløsninger for innbyggere og brukere til for eksempel søknad, innsyn i journal m.m. Mobile enheter for hjemmebaserte tjenester som gir mulighet for kommunikasjon og tilgang til pasientjournal når ansatte er ute på oppdrag. Trygghet og sikkerhet Trygghetspakke med utgangspunkt i trygghetsalarm og utvidelse av tjenestetilbudet knyttet til denne. Datastyrte lagerløsninger for medikamenter og medisinsk forbruksmateriell Kognitiv støtte Sporingsteknologi til støtte for personer med kognitiv svikt slik at de kan leve et aktivt liv innen trygge rammer. Teknologien kan gi pårørende og/eller kommunen mulighet til å finne igjen en savnet person. Teknologi for påminnelser, aktivitet og deltakelse kan være kalender med påminnelser, mulighet for å melde seg på aktiviteter, kontakt med andre og ulike spill/aktiviteter. ReHabilitering Treningsprogram til for eksempel trening av daglig aktivitet, fysisk trening, språk, planlegging og strukturering. Opptreningsprogrammer for mestring av teknologi, for eksempel lære å bruke PC, nettbrett eller smarttelefon. Monitorering kan for eksempel være elektronisk overvåkning av hjerte, puls, blodverdier eller pustebesvær. 17

19 Aktuell teknologi vil prøves ut i prosjekter som evalueres og eventuelt implementeres. Prosjektene vil følge fasene som er beskrevet i rapporten Veikart for innovasjon av velferdsteknologi (2013): forstå brukerbehov spesifisere krav utvikling av løsninger evaluering av løsning Gjentas fram til løsningen tilfredsstiller kravene og ny praksis er etablert Handlingsmatrisen i kapittel 6.1 gir en oversikt over planlagt framdrift for utprøvingsprosjekter Fokusområder Imlementering av velferdsteknologi krever gjennomgripende tiltak på flere fokusområder. I dette kapittelet beskrives mål og tiltak innenfor disse områdene. Forskning og utvikling Vi har behov for kunnskap om hva som fremmer og hemmer bruk, og hva som oppleves nyttig både for bruker, ansatte og administrasjonen. Mål: Gode tjenester er utviklet i samarbeid med aktuelle parter Tiltak: Etablere et samarbeidsforum med interne og eksterne deltakere for å utvikle gode løsninger Delta i aktuelle prosjekter i samhandling med aktuelle parter 18

20 Kartlegging Teknologi som skal brukes må være tilpasset den enkelte tjenestebruker. Den skal også ha positiv effekt på ansattes arbeidsforhold, og kommunens ressursstyring. Mål: Rett teknologi til rett bruker Ressursbesparende teknologi Tiltak: Utvikle kartleggingsskjema Definere brukertilpasset teknologipakke Systematisk vurdering av indikatorer som er dokumentert vitige for innføring av teknologi Informasjon Velferdsteknologi er et lite kjent begrep. Mange trenger mer kunnskap om muligheter og løsninger innenfor velferdsteknologi. Mål: Informerte innbyggere, samarbeidspartnere og egne ansatte Tiltak: Utarbeide informasjonstrategi Elektronisk formidlingsportal som gir god informasjon Etablere demoleilighet Opplæring En forutsettning for implementering av velferdsteknologi er at alle har felles målbilde og kunnskapsgrunnlag, og kan bruke aktuell teknologi. En av utfordringene med implementering av velferdsteknologi er at ansatte og brukere har lav teknologikompetanse. Ansatte og brukere må derfor få tilstrekkelig opplæring og veiledning slik at velferdsteknologi blir et virkningsfullt verktøy. Kommunen trenger også bedre kompetanse på anskaffelse av teknologi. Mål: Brukere og ansatte benytter aktuell teknologi Kompetanse på anskaffelse av velferdsteknologi 19

21 Tiltak: Utarbeide opplæringsplan Sikre opplæring ved implementering av ny teknologi Drift og arbeidsprosesser De løsninger som velges må være driftssikre, brukervennlige og kompatible. Innføring av teknologi medfører nye oppgaver og det er behov for endringer i dagens arbeidsprosesser (montering, teknisk support, mottak av alarmer etc). Mål: Brukervennlig, sikker og effektiv teknologibruk Ivaretatt personvern Tiltak: Utarbeide prosedyre for innføring av ny teknologi Nybygg og rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger skal være tilrettelagt for ny teknologi Oversikt over teknologi som kan tas i bruk kommunens utvalg av teknologi Sikre kompetanse innen montering og teknisk brukerstøtte Etablere system for brukerstøtte til ansatte og brukere Sikre god ivaretakelse av alarmer og meldinger teknologien generer. Utrede behov for en bemannet vaktsentral/driftsenhet. Organisering Innføring av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene bør skje parallelt med endringer i organisering og innretning av tjenestene. For å hente ut gevinster av velferdsteknologien bør det foretas organisatoriske tilpasninger. Ansatte i levekår har de siste årene deltatt i ulike velferdsteknologiprosjekter og har opparbeidet kompetanse om velferdsteknologi. Det er behov for å styrke personal, samt å samle kompetansen ved å etablere et forankringspunkt i levekår som skal ha ansvar for implementering av velferdsteknologi. For å nå målet om at velferdsteknologi skal bli en del av kommunes tjenestetilbud er samarbeid med IT- avdelingen er avgjørende, i tillegg til kompetanse innen anskaffelse, drift og support, opplæring og informasjon, brukerbehov, og teknologi. 20

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av helsehjelp ellom i mellom Nummer 1 2014 3. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Morgendagens omsorg Fokus på aktivitet Kartlegging av smerte Dokumentasjon av

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg

Meld. St. 29. (2012 2013) Melding til Stortinget. Morgendagens omsorg Meld. St. 29 (2012 2013) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 11 1.1 Mulighetene... 11 1.1.1 Den nye eldregenerasjonen... 11 1.1.2 Hele livsløpet... 11 1.1.3 En moderne pårørendepolitikk...

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006)

St.meld. nr. 25. Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer (2005 2006) St.meld. nr. 25 (2005 2006) Framtidas omsorgsutfordringer 2005 2006 St.meld. nr.? 2 Om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) Innhold

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Helse- og omsorgslederforum Samhandling i Valdres - Framtidsretta nært og trygt RAPPORT 13.06.14 Godkjent i HO forum 2 Samhandling i Valdres 3 Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta Nært

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer