Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april 2015."

Transkript

1 Oppsummering fra Grendemøter om kommunereformen mars/april I forbindelse med en det pågående arbeidet i forbindelse med kommunereformen 2015 er det i perioden 23/3 til 15/4 avholdt grendemøter i Heggeriset, Engerdal, Drevsjø, Elgå, Sømådalen og Elvdalen. Deltakelsen på møtene har vært fra 12 til ca 25 personer. Ordfører og rådmann har innledet møtet med en kort gjennomgang av kommunereformen og arbeidet med denne i Engerdal og i Sør-Østerdalsregionen. Etter gjennomgangen har det vært gruppediskusjoner der gruppene ble bedt om å svare på en del spørsmål ut fra problemstillingene presentert i gjennomgangen og ut fra hva innbyggerne mener. Dette er en sammenstilling av de svar og innspill som gruppene har skrevet ned som et grunnlagsmateriale for kommunestyrets drøftinger rundt temaet den 16/4. Totalt er det 15 grupper som har levert svar. Svarene gruppene har skrevet er referert her som de er skrevet uten redigering, og må ses i sammenheng både med spørsmålene som er stilt og den innlendingen ordfører og rådmannen hadde før møtene. Håvard Haug Rådmann Gruppearbeid grendemøter mars/april 2015 SPØRSMÅL 1 Stemmer de beskrivelsene av som er gjort på de fremlagte foilene med din oppfatning? (Her ble det lagt fram en status av Engerdal kommune med utgangspunkt i statistikk, årsmeldinger m. v.) Hvis ikke, hva stemmer ikke? Hva tror du dette skyldes? Svar/innspill: Punktene stemmer bra. Utfordringen er å se det positive i svakhetene og kunne gjøre noe konstruktivt med det. Vi trenger flere gründere hva med entrepenørskap i skolen? opplæring for de unge er viktig. Byggekostnader er de samme her eller høyere. Billig tomt. Lavere takster og andregangsverdi U>ordring. Nyskaping/innovasjon: kommunen må være offensiv og behjelpelig Stemmer ganske bra Befolkingen øker i Norge og i verden økonomiske kriser utenfor kommunen/ i verden kan gi økonomisk krakk, noe som kan endre utviklingen dramatisk Rekruttere folk som har kompetanse utenfra for å øke nyskapning og innovasjon. Tror at «bildet» på foilene som ble presentert er temmelig sannferdige, men mener det er flere styrker enn det som er nevnt. mange små bedrifter som lett kan blomstre med bl. a. ny flyplass. Styrkene plasser bra, gruppen er enige i svakhetene. Lange avstander vil det være uansett. Også en styrke at det er god tilgang til tjenestetilbudet, men må ikke vente 3 mnd på legetimer/tannlege/fysioterapi. Muligheter: Mulige fremtidige bedrifter. Marked for «nytelses-tilbud». Styrke: Klima, stabilt klima, skjermet for ekstremvintre Kunne man utviklet noe innen jakt?

2 Mht befolkningsnedgang (tenkt). Virker sannsynlig, men dette skal ikke skape pessimisme, er mer et pre for å brette opp ermene og motbevise Ja det stemmer. Evt litt usikker på hvor fort befolkningstallet synker. Tror muligens det snker fortere. Stemmer bra. Enig Tillegg på styrker: Kort vei til ulike fagområder. Korte beslutningslinjer. Bred kompetanse generalister. Stabilt og trygt klimamessig, ingen naturkatastrofer. Rent vann! Frisk luft! Muligheter: Kan samarbeide med Sverige om mer enn reiseliv, som entrepenørskap. Utfordring: Må ha bedre bredbånd! Viktig å tenke på avstander fra alle deler i kommunen. Viktig å se på muligheten til sammenslåing nordover, ikke bare fokusere på sørover. Viktig at kommunen ikke blir større enn at de føler tilhørighet til sine innbyggere og vet hvordan «ståa» er. Største utfordring: Aldersfordeling Hvordan utnytte kommunens styrker bedret økonomi Det stemmer med vår oppfatning av hvordan ting ser ut pr i dag Stemmer det at det er enkel tilgang til frivillighet i hele kommunen? Sømådøler får til enhver tid kommentarer om at «dere får de til i Sømådalen». Dette er også erfaring fra ungdomssamlingg. Er det fordi vi i Sømådalen er få? Omdømmebygging er viktig/mangler på foilen og det er oss alle. Balansegangen mellom stabil arbeidskraft (kan stivne) og utskifting (nye ideer) Ok, samsvar Ja det stemmer stort sett Vi mener det stemmer. Vanskelig å skaffe kompetanse innen flere fagfelt. Viktig med åpenhet og å se ting fra flere hold, samfunnet er litt satt. Viktig å ha fokus på oss som bor her, ikke bare turister og hytteeiere Ja Stemmer bra. Fritidsinnbyggere: De koster oss penger i form av helsetjenester osv uten at kommunen får kompensert dette. Hvor mange (eldre) flytter til hytta uten å melde flytting? Tjenester: Sårbare i forhold til fagkompetanse Vi oppfattet rådmannens beskrivelse som veldig bra. SPØRSMÅL 2 Hvilket samfunn ønsker vi å ha i 2030? Hva må vi gjøre for å få til det? Svar/innspill: Hva må til?: Forlenge fiberkabelen fra Sverige til Engerdal. Engerdal bør også kunne være vertskommune for enkelte tjenester

3 Hvilket samfunn vil vi ha?: ikke nedgang i befolkningen, helst økning. Balanse mellom aldersgrupper. Gode tjenester i nærområdet, evt i samarbeid med andre kommuner. Tilgang til tele og data for alle Utvikle næringslivet Opprettholde egen kommune Øke befolkningen gjennom markedsføring av våre fordeler, trygghet, stabil arbeidskraft, friluftsliv. For å få til dette må det arbeides med utvikling av arbeidsplasser kompetansearbeidsplasser hvor det ikke spiller noen rolle hvor du jobber (om det er gode bredbånd og internettforhold) Vi ønsker oss egen (Engerdal) kommune uavhengig av noen andre. Ta vare på ungdommen. tilgodese de unge i Engerdal som søker seg jobb i kommunen. Egen styring, egen kommune. Bygge ut turismen, ikke stenge framdrift pga unødig strikte regler, likhet i ulike setergrender for bygg. Opprettholde egen kommune, snu en negativ utvikling Vil ha det fortsatt mulig for barnefamilier å bo ute i alle grender. Ønsker fortsatt/mer aktiviteter ute i grendene slik at for eksempel butikkene overlever. Nyskaping ønskes velkommen, legge til rette for dette. Tilsvarende som i dag, nært og trygt Vi ønsker en god kommune å bo i for folket. Vi tror vi er bedre tjent med en liten kommune som deler viktige tjenester med nabokommuner den dette er mulig. Vi må forholde oss til de lange avstander vi tross alt har. Raskere infrastruktur Viktig å bevare muligheten for å bo her Kompetanseutvikling på arbeidsplasser. Holde på de unge som vil bo her, hjelpe de med jobb/bosted Bedre innbyggernes omdømme av egen kommune. VIKTIG! Velvilje til å utvikle små bedrifter i utkantene Finne nye måter kommunen kan tjene penger på. Staten må støtte opp om arbeidsplasser i distriktene hvor de verner store naturområder Fortsatt ta vare på særpreget, det er framtida. Ivareta de ressurser vi har, jordbruk skog Fortsatt levende grender! Ikke sentralisere innen kommunen. viktig med nærmiljøer som fortsatt er som i dag. Likeverdig tilbud til alle i kommunen Jobbe politisk for å skaffe midler til utvikling, våge å stase på gode ideer, finansieringsordninger. Vi må tilpasse tjenestetilbudet til befolkningen. Vi må framsnakke kommunen for at ungdom skal ønske å ta utdanning som er relevant for jobb i kommunen. Vi trenger å bygge opp en innovasjonskultur. Vi må å heie på dem som vil noe. Være åpne, omgås, snakke.vi må ta vare på de som allerede bor her. Det å få besøk av noen av og til er faktisk viktig. Honnør til ordfører, varaordfører og næringsutvikler som har vært rundt. Det er å SE befolkningen. Motvirke «hjemmeblindhet» Et godt tjenestetilbud. God økonomi/god økonomistyring (det kan være like bra i en liten kommune som i en stor) Små kommuner må finne seg i å gi et redusert tjenestetilbud. Må se på interkommunalt samarbeid Ny rovdyrpolitikk jakt, fiske, næring. Utmarksforvaltningen. Flere små bedrifer gir flere innbyggere, nisjeproduksjon

4 Bestemmelsesrett for innbyggere og ressurser Utrydd avundsjuka (Være positive ovenfor de som prøver å få til noe) Entreprenørskap i skola Ønsker at tjenestetilbudene skal ha samme nærhet som i dag. Bedre samferdsel. Fortsatt ha mulighet til et godt lokaldemokrati Bedre netttilgang over hele kommunen Vi må være på barrikadene mht viktige utviklingsspørsmål. Utfordring i forhold til samene, vi må spille på lag. Samene bremser utviklingen på statsgrunn, de må samarbeide i større grad. Kommunen har en utfordring på å samhandle ressursene. Forslag 1: Egen kommune forutseher befolkningsvekst. Forslag 2: Skal vi u>øre de oppgaver/krav som kommunen skal ha må vi bli større Trygghet, gode helsetjenester. Arbeid så unge arbeidsdyktige kan bo her, ikke bare trygdemottakere. Attraktive barnehage og skoletilbud. Fortsatt asylmottak, bosetning av flyktninger Eldreomsorgen/Hjemmetjenesten styrkes. Trygg opplæring for barna. Samarbeid om barnevern med andre kommuner. At kommunen skal sjå folket i utkantene bedre = bedre samarbeid og kommunikasjon God helsetjeneste, høyne kompetanse innenfor skole skole og barnehage, bedre tilgjengelighet innenfor bredbånd, mobil og radio. Bedre vegkvalitet. flere arbeidsplasser. Hver og en innbygger skal bety like mye. innbyggertallet må opp ved å skape arbeidsplasser, infrastruktur til alle dekke HELE kommunen. Levedyktig egen kommune med sunn økonomi. Høyere innbyggertall SPØRSMÅL 3 Befolkningsutvikling, bolyst og attraktivitet Hva bør være de forskjellige gruppene sitt ansvar? ENKELTE INNBYGGER - LAG/FORENINGER - BEDRIFTER- KOMMUNE Hvordan få flere til å bosette seg? Hva skapes bolyst? Hva kan vi by på? Kvaliteter som må løftes frem? Hva må vi passe på å holde «tak i» (grendekultur, frivillighet osv.) Arbeidsplasser viktig. Trivsel og muligheter/tjenester. Jobb og fritidsmuligheter. Jakt/Fiske. Frivilligheten, dugnaden. Nærhet. Her har den enkelte ansvar Det er «mitt» ansvar å skape positivt liv rundt «meg». Her er det et skille mellom Sømådalen og andre grender. Vi trur dette har med innbyggertallet å gjøre. vi er så få at «alle» må ta et tak. Det gir motivasjon og mestringsfølelse. Denne kulturen er det viktig at unger vokser opp i.

5 Det er et felles ansvar mellom den enkelte innbygger, lag og foreninger, bedrifter og kommunen Den enkelte innbygger: Ansvar for positive holdninger, vilje til å jobbe for fellesskapet. Se muligheter til nye arbeidsplasser. Bedre omdømme av egen kommune. Være aktive for å bidra til forbedring og utvikling, ta egne initiativ, vi trenge ildsjeler. Stolthet for det vi har og er. Lag og Foreninger: aktiviteter/tilbud i nærmiljøet, skape bygdeidentitet. Lag og foreninger gjør en strålede jobb som vi håper vil fortsette, viktig for samhold og trivsel! Bedrifter: Påvirke/tilrettelegge for økt arbeidskraft, at folk utdanner seg og starter å jobbe lokalt, Bevisstgjøring. Vi tror på bedrifter og jordbruksutvikling, kan hende kombinasjonen. Må jobbe med utvikling og ha fremtidsvyer. Kommunen: Rammebetingelser. Tillate å bruke lokale ressurser. Legge til rette for næring gjennom bl a rovdyrforvaltning og bruk av utmark. Være positive til nye ideer/arb. plasser /Etc. Viktig at kommunen tilrettelegger for nyskaping. Være pådriver for næringsutvikling, tilrettelegger. Hva skal til for å få flere til å bosette seg: positive holdninger og muligheter for næringsutvikling. Samlingspunkter skaper bolyst. Natur og lavt kostnadsnivå er kvaliteter som må løftes fram og vi på passe på å «holde tak i» grendekultur og frivillighet. Næringsutvikling. Ta godt vare på innflyttere integrere. Ta godt imot alle som vil bosette seg. Legge til rette for bosetning. Opparbeide boligtomter reklamere for tomtene. Flere arbeidsplasser. Flere vakante boliger. Økt bosetning forutsetter arbeidsplasser. Synliggjøre fordelene for unge familier. Positiv omtale og arbeidsplasser. Hva skaper bolyst?: jobb, sosialt nettverk, gode kommunale tilbud. Opprettholde dagens gode tilbud/tjenester. Natur, arbeidsplasser, samhold, fritidstilbud, kollektivtilbud. Høyt aktivitetsnivå, gode kommunikasjonstilbud (bredbånd, mobil). Fadderordning for innflyttere Omdømme er viktig for å få flere til å bosette seg. Bedre infrastruktur nett, strøm, trafikk viktig for å skape bolyst, og god plass, vatn og luft er kvaliteter vi må løfte fram. Villighet til å skape egen arbeidsplass viktig, og det å få fram positive holdninger. Vi kan by på: God tilgang til naturressurser på en god måte. Natur og kultur. Naturen, kulturen, servicetilbud, nærhet, små trygge sentrum. Natur, renhet, jakt/fiske Viktig å verne om/holde tak i: Dugnadsinnsats og ståpåvilje og holde tak i ungdommen, ildjelene. Passe på naturen vår, alt kan ikke vernes. Viktig å ta vare på frivillighetsarbeidet, lag og foreninger og kulturliv. Lokale arrangement i grendene som for eksempel 17. mai, juletrefest. Ha fritidstilbud til fastboende og fritidsinnbyggere og andre besøkende (eks skiløyper/lysløype/fotballbane) Opprettholde de lag og foreninger vi allerede har, være åpne og ta imot nye «foreninger». Samhold. Kast janteloven, det må være lov å lykkes og unne hverandre noe. Fellesskapet, samholdet, naturnærhet, frivillighet, kulturformidlerne. Dugnadsånden, være positive og glade. Som kjent eier staten 85% av Engerdals areal. Kunne det tenkes at det meste ble omgjort til bygdeallmenning eller kommunen eide det? Yrkeskollegaer har et ansvar for hverandre eksempel: bare bønder kan lage bondekafe. Arbeid, inntekt, gode kommunale tjenester skaper bolyst

6 Viktig å holde tak i: ØKONOMISK PLATTFORM. Først og fremst arbeidsplasser. Friske pensjonister genererer arbeidsplasser tilrettelegge for «friske» pensjonister. Omdisponere boliger til boligformål. Bygge trygghetsboliger som kan tilbys på det åpne markedet i frie naturomgivelser. Det må skapes arbeidsplasser. Skape positivisme. Juble når det går bra for andre, bli kvitt avundsjuka! For å få flere til å bosette seg må vi være mer inkluderende som innbyggere. Lag og foreninger må være mere inkluderende og oppsøkende. Den enkelte innbygger har ansvaret for å prate kommunen opp, få fram det positive For å få flere til å bosette seg må en ha arbeid, utvikle utmarka, utnytte naturressurser (vindmøller) for å få flere til å bosette seg: Flere og trygge arbeidsplasser. Omregulering av fritidsboliger. Hva skaper bolyst: Frihet, jobbmuligheter, Bredbånd, mobildekning, radioforhold. Kvaliteter: Friluftsliv/jakt/fiske/fin natur Må holde tak i/passe på: Lag og foreninger SPØRSMÅL 4 Næringsutvikling Hva bør være de forskjellige gruppene sitt ansvar? ENKELTE INNBYGGER -LAG/FORENINGER BEDRIFTER KOMMUNE - ANDRE Hvem har ansvar for å fremme næringsutvikling? Hvordan kan den enkelte bidra til det? Utvikle mer kompetanse innen entrepenørskap. Vi må ha bedre nett/bredbånd Bruke og involvere hyttefolk i næringsutvikling, de sitter ofte med mye kompetanse. Mentalitet, slippe til folk med nye forskrudde ideer og nytenkning Som en liten kommune ligger det ert større ansvar på kommuner som er små i forhold til store. Kommunen må legge til rette for næringsliv bedre enn i dag. Engerdal har for lite gründere i dag. Kommunen sammen med eksisterende næringsliv må proaktivt ut å finne etablerere. Bedriftene i Engerdal må ha framtidsplaner.

7 Bedriftene og kommunen har ansvaret for næringsutvikling. Den enkelte kan gå i seg selv og lære seg å glede seg over andres suksess. Tenke positivt og la avundsjuka svinne hen. Lag og foreninger: Aktivisere befolkningen Boligsituasjonen, ha nok av boplasser for tilflyttere Næringslovet, kommunen, innovasjon norge, hedmark fylkeskommune og skolen har ansvaret for å fremme næringsutvikling, Den enkelte kan bidre til næringsutvikling ved å oppmuntre og støtte. Søke mer hjelp utenfra for å få kompetanse. Rådgivningsenhet fra/med utflyttede Engerdøler. Ansvar for næringsutvikling: Næringsutvikler og kommunen, som kan gi råd og tips, backe opp, være koordinator mellom instanser + hjelpe til med alle søknader. Den enkelte kan bidra ved sjøl å tenke ut gode ideer, og evt bringe ideen ut til andre. Ev idemyldring i forskjellige fora. Næringsutvikling er et lagspill mellom innbyggerne og kommunen. Den enkelte kan bidra ved å være positive og støtte hverandre. Kommunen kan bidra gjennom næringsfond! Alle har et felles ansvar for næringsutvikling. Innbyggerne og kommunen har ansvaret for næringsutvikling. Viktig å benytte seg av næringsutvikleren. Hjelper lite på komme med gode ideer for innbyggerne hvis man ikke får hjelp/støtte fra kommunen. Alle i et samarbeid har et ansvar for næringsutviklingen. Den enkelte kan bidra ved å unne andre at de får det til. Ha et system so gir støtte til gode etablerere. Utvikling av kommunikasjon fiber, gode veier. Styrke eksisterende næringsliv som «er liv laga». Kommunen må ha et sterkt apparat til å være portåpnere til nyetablering- kompetente folk. Videreutvikle/videreutdanne flere. Vi har alle et stort ansvar for å fremme næringsutvikling Lærlingeplasser Det offentlige har ansvar for næringsutviklingen. Det bør være tettere samarbeid innen samme bransje. Den enkelte må tørre å satse Risikoen for å realisere ideene sine burde vært mindre, kanskje det offentlige kunne bidratt her (kommune/innovasjon Norge) Vet alle om næringsutvikleren vår? Fenomenet med å «snakke ned» andre må reduseres for at flere skal tørre å prøve seg De folkevalgte skal bestemme over kommunens midler og ressurser. Inkludere innflyttere og hyttefolk i samfunnet Bekjempe rovdyrene ta ibruk utmarka på en positiv måte Det er kommunen som har ansvaret for næringsutvikling for å fremme næringsutvikling bør vi ha flere gründere og ildsjeler, folks om ser muligheter og tørr å satse. Markedsføring viktig og samarbeide om å dra i samme retning. Støtte lokale bedrifter/skapere. Tilskuddordninger, økonomi

8 Den enkelte kan komme med ideer om hva vi ønsker. Kommunikasjon mellom kommunen og den enkelte må bli bedre. Kommunen har ansvaret for næringsutvikling SPØRSMÅL 5 Kommunale tjenester. Kommunen leverer mange tjenester til befolkningen innenfor barnehage, skole, kultur, NAV, pleie og omsorg, helsetjenester, landbruk, næring og infrastruktur som vei, vann, avløp, avfall og gatelys m.m. Hva forventer du av kommunale tjenester innenfor disse områdene? Hvilke kommunale tjenester er det vi bør prioritere i nærheten av deg? Hvilke kommunale tjenester bør vi prioritere ned? Vi forventer ikke vann/avløp gitt av kommunen for alle, vi ber om veilys. Avfall- interkommunalt Grendeskoler lengst mulig Vann, avløp, gatelys: Her leverer ikke kommunen tjenester i dag og det forventes heller ikke. Barnehage ikke tilbud for Sømådalen i dag hvis arb plass er i Sømådalen. Noen forventer ikke det, men andre derimot ønsker et tilbud, i hvert fall forståelig informasjon. Skole: forventes at den opprettholdes, men det krever barn! Kultur det har vi selv. Vant til å ordne det som mangler selv. NAV ulike erfaringer med tjenesten - mye å ta tak i. Hjemmesykepleie bør prioriteres opp i nærheten av oss. Styrke for å beholde legetjenesten (og andre spesialtjenester). Dialog med dem som jobber der for å legge til rett for best mulig vilkår for dem. Enkelte tjenester kan godt være sentraliserte/webbaserte, men vi forventer at særlig det som har med folk å gjøre (barn/unge og eldre) så må tjenesten være der folkene er. Bør prioriteres i nærheten: Skole!, barnehage, hjemmehjelp, gatelys, vei, bredbånd Forventer avfallshåndtering, barnehage, skole/skyss, omsorg-helse, nett, nett, nett. Helse og omsorg og skole bør prioriteres i nærheten. Kan prioritere ned kultur og kutte i kommunale lønninger. Forventer gatelys, full barnehagedekning, skoler (i utkantene), nærhet til helsetjenester, tilstrekkelig tilbud om hjemehjelp i utkantene, gode teletjenester (bredbånd, mobildekning, fiber m.m.) Bør prioriteres i nærheten: butikk (lokal), politi, brann, ambulanse! Viktig med tilgang til relevante tjenester for eldre (ut i distriktene, ut til brukerne), dyrlege. Vei og infrastruktur bør prioriteres i nærheten

9 forventer kommunale tjenester som i dag. Skole, barnehage, PLO, helse bør prioriteres i nærheten. Opprettholde kommunale tjenester som i dag. Ønsker at kommunen overtar gatelysene slik de er i dag. Barnehage, skole, plo og helsetjenester bør prioriteres i nærheten. «kontorjobber» - «papirflyttere», eks avfall, nav osv bør prioriteres ned. Forventer kompetente fagmiljøer og kompetente lærere innen skole, Barnehage med gode romslige åpningstider med kompetent bemanning som gir trygghet og nærhet til hjemmet. Engerdal kommune viktig for å opprettholde et rikholdig kulturtilbud og bistå det frivillige. Tilbudet innen helse og velferd er bra som det er nå, forventes/ønskes på samme nivå framover. Tekniske tjenester, næring m.m forventes også opprettholdt på dagens nivå. Bofellesskap for eksempel for eldre, helsetiltak for eksempel hjemmetjeneste og barnehage er tjenester som bør prioriteres i nærheten. forventninger til barnehage/skole: plass til alle, lover følges, kvalifisert personell, muøigheter som ligger i kommunen benyttes for eksempel friluftsliv valgfag. Forventer et fortsatt godt og trygt tilbud til eldre, dagtilbud og aktivitør for eldre, også de som bor hjemme. Tilrettelagte og kompetente tjenester til de som trenger det også funksjonshemmede o.l. Meget fra tilbud innen helse og velferd i Engerdal. Men for stort sykefravær innen enkete yrker. Må jobbe uopphørlig med trivselsfaktorer. Engerdal kommune greier seg meget bra i sammenlikning med andre. Forventer at dagens nivå på tjenestene opprettholdes. Sørge for å endre på dagens system i forhold til gatelys. Dette må bli kommunens ansvar. Omsorg og helsetjenester bør prioriteres i nærområdet. Kultur kan kommunen prioritere ned. Pr i dag er tjenestene meget gode, men hva blir framtiden? Vi forventer at det opprettholdes og videreutvikles. Forventer god kompetanse innen primærtjenestene som skole, barnehage, PLO, helse. Vil ha i nærheten: Skole, barnehage, helse, pleie og omsorg. Kultur er både og, nærhet viktig men kan også ligge fjernere. Landbruk og næringsliv viktig Slukk gatelysene Forventer at kommunen gir gode tjenester innenfor alle tjenester de tilbyr. Helse, pleie og omsorg, infrastruktur og barnehage er viktig nært oss. Landbruk kan prioriteres ned Viktig å opprettholde legetjeneste, tannlege Flere kommunale veier bør bli private. Landbruk: Styrket rådgivning, se utradisjonelle muligheter, kombinasjoner, nisjeproduksjon, oppmuntre til å tørre å prøve! Samarbeid (med Trysil) Vi trenger matproduksjon i framtida! Gatelys og hjemmetjeneste bør prioriteres Gatelys i alle grender bør være kommunens ansvar. Så som helsetjenester, skole, kultur bør være obligatorisk. Byråkratiet bør forenkles. Vegen for å gjennomføre visse tiltak kan i noen tilfeller bli for lang og kronglete.

10 SPØRSMÅL 6 Engerdal kommune som en del av en region: Er Engerdal en egen kommune i 2030? a. Hvorfor? Hvis ja (At vi er egen kommune) må alle i kommunen være bevisst på hvilke konsekvenser det vi gjør og ikke gjør har for befolkningsvekst. Vi må være åpne for nytenkning og må ha arbeidsplasser Ja. satse på mere interkommunalt samarbeide der det er nødvendig Ja fordi det blir vindmøller på kvitvorda og snøscooterløyper i kommunen Vi er egen kommune fordi vi klarer å øke «produktiviteten» samtidig som vi tar vare på de positive sidene ved å være liten. JA. Vi er for store geografisk, samt at nabokommune også er for store, med lik økonomi til at det vil «forbedre» noe. Store avstander. Engerdal har gode tilbud i dag som vi ønsker å beholde. Ja. Lange avstander, kjempegode tilbud, Nærhet Befolkningstallet holder seg. Vi klarer å forvalte økonomi og ressurser på en fornuftig måte. Lage avstander ved sammenslåing. Beliggenhet,, struktur, organisering, innbyggerne vil det Utkanten kan ikke legges ned. Vår egen ledelse har alt å si, gode kommunepolitikere/ansatte Geografi Ja, fordi den er så stor Stor utmarkskommune med store avstander til alle. God økonomistyring slik det er i dag. Beholde de som vil være her. Fordi vi har fått vindkraft og fordi vi ønsker det. Fordi det er eneste mulighet til å beholde befolkningen Ja. Lokaldemokratiet bevares best ved at Engerdal er egen kommune. Nærhet til kommunale tjenester, nærhet til lokalkunnskapen. Hvis Engerdal kommune skaper flere arbeidsplasser, markedsfører hva vi kan tilby, samt forbedrer oss på en del områder kan dette øke bolyst. Engerdal har i dag god økonomi. Hvorfor slå oss sammen med en annen kommune med dårlig økonomi? b. Hvorfor ikke? Vi er ikke en egen kommune i 2030 fordi vi vil mangle kompetansen vi trenger for å yte lovpålagte oppgaver. for lite arbeidsplasser også for partneren.

11 Pga statlige innskjerpinger på overføringene. Vi kan bli tvunget til sammenslåing da vi ikke er robuste nok alene. Det legges føringer slik at vi ikke her noe valg!!! Staten pålegger sammenslåing. Befolkningstallet synker veldig. Klarer ikke å opprettholde arbeidsplasser. Mangel på arbeidskompetanse Fraflytting, ikke mulig, for lite oversikt Tvang. For dårlig framtidig økonomi. Ting vi ikke rår over. Avhengig av framtidige overføringer For få fagmiljøer i kommunal sektor, få til å gi det tilbudet folk vil ha. Utfordringer knyttet til stillinger som er små for en person (helsesøster, kreftsykepleier osv) og i habilitetsspørsmål Nei fordi den vil bli delt i flere kommuner Fordi staten ikke ønsker små kommuner. Fordi vi ikke får nok overføringer fra staten Vi blir for få, for dårlige tjenester, sviktende inntekter Sentrale myndigheters tildeling av tilskudd, negativ befolkningsutvikling, små fagmiljø. c. Hvis vi må, hvem bør vi utrede et videre samarbeid eller utrede slå oss sammen med? Rendalen + Stor-Elvdal, eller en regional storkommune. Heller mot Tynset enn sørover mot Trysil/Elverum. Hvis vi må sørover blir vi borte (spist opp) Hvem vil ha oss? Får vi i utkantene det samme tjenestetilbudet? Stor-Elvdal-Rendalen Likhet, Trysil Nærhet. Nordover (fjellregionen) for de lengst nord i Engerdal. er det mulig å dele kommunen? Nordover - vestover Helst egen kommune, men hvis ikke mulig må det bli Trysil Må vi? Rendalen? Hvis økonomien er utgangspunktet bør vi se nordover ved en evt sammenslåing. «likhet» tilsier Rendalen og Stor-Elvdal. Hvilke kommuner kompletterer hverandre? Noen vil samarbeide nordover, noen vestover og noen sørover. Engerdal Nordøsterdal/Røros: Tilhørighet, samarbeid femundsmarka, samisk. Engerdal- Trysil. Vestover Av geografiske årsaker er det best å dele kommunen, byr på mye utfordringer ellers. Tolga/ Os/ Tynset. Regionsamarbeid nordover. Fortsatt egen kommune sparer mest penger. Mye mer positiv utvikling i nord, spes jordbruk. Vi hører naturlig til geografisk mot nord. er det nødvendig å kun samarbeide mot en kommune/region? kan man for eksempel samarbeide mot fjellregionen på landbruk og Trysil på helse? Samarbeid bør gå forran sammenslåing. Storkommuner vil gi dårligere demokratisk oppslutning/deltakelse. Ved evt sammenslåing bør Sømådalen sokne nordover særlig mht avstander. Tynset, tolga, Os Nordover, norvestover

12 Engerdal Rendalen Stor-Elvdal Engerdal - Älvdalen i Sverige Delte meninger 50/50, samme med hvem, vi blir en utkant uansett Trur ingenting på den store utmarkskommunen Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal. Trysil Engerdal er et alternativ mht. Sør-Østerdal, med Elverum som tyngdepunkt med bygdeutvalg med myndighet og som gir anbefalinger ovenfor kommunestyret. Engerdal som egen kommune krever befolkningsvekst Det hjelper ikke oss å slå oss sammen med andre små, elendige kommuner. For å få utbytte av ei sammenslåing må vi tenke i retning av større steder/byer, Trysil/Elverum (og Åmot) eller nordover men da må Røros eller Tynset være med. 1. Rendalen, 2. Trysil, 3. Storkommune /regionkommune. SPØRSMÅL 7 Er det noe vi ikke har tatt med, som du ønsker å meddele oss? Kommunen må bestrebe seg på å beholde kompetanseressurser i eget rike Avundsjuka må avskaffes! Det er bra at lokalbefokningen blir hørt. Se på mulighet for å legge til rette for ny/bedre teknologi (mobilmast/fiber) som kan stimulere til utvikling av nye arbeidsplasser Alle om ønsker må få omdisponere fritidsboliger til helårsbolig Fast dekke på Elgåveien Kommunen bør ha et næringsfond som kan hjelpe gründere i oppstart av egen bedrift. Forenkle byråkratiske beslutninger/begrensninger, gi mer frihet til lokalmiljøene. Eks: Reglene rundt skjenkeområdene slik det håndheves i dag skaper splittelse mellom generasjoner hvor ungdom drikker uten tilsyn fordi de ikke får være inne (der noen kan kontrollere dem) med resten av sambygingene. Skuterløyper et annet eksempel, stående fellingstillatelse i grønne beiteområder er annet. Demokratisk dilemma. Befolkningstall. Er en utfordring å skaffe nok valglister til kommunevalg. Ved storkommune vil utfordringen være avstander. Lokaldemokratiet viktig Engerdal har rekruttert mange politikere til regionalt og statlig nivå. Om vi blir en storkommune mister vi fortrinnet med jakt for eksempel. Elvdalen er en typisk utkant i en utkantkommune. Det blir ikke noe bedre i en større kommune. Når vi lever i 2015 bør alle ha like store rettigheter når det gjelder bredbånd, tlf og radiosamband. flere møter med kommunen og bygdefolket generelt i grendene, kommunen må lytt mer til hva folket har å si.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 19.01.15 Haltdalen samfunnshus Kl. 19.00 21.15 Antall til stede: ca. 100 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon:

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave.

Saksgang: Gjennomgang av Powerpoint kommunereformen, ordfører og rådmann Gruppearbeid med oppsummering. Innlevering av gruppeoppgave. Referat fra Folkemøte 21.01.15 Rallaren i Hovet Kl. 19.00 21.30 Antall til stede: ca. 150 stk. inkl. andre politikere. Administrasjon representasjon: rådmann, ass.rådmann Politisk representasjon: ordfører

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Presentasjon - Gruppearbeid

Presentasjon - Gruppearbeid Presentasjon - Gruppearbeid Kommunereformen i Skaun folkemøter mars 2015 Presentasjon gruppearbeid mars 2015 1 Gruppeoppgaver Skaun kommune inviterte til 3 folkemøter hvor tema var kommunereformen. 02.03.15

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

TOLGA. Stem på dine hjertesaker!

TOLGA. Stem på dine hjertesaker! TOLGA Stem på dine hjertesaker! Vi videreutvikler og fornyer det regionale samarbeidet Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen Senterparti Opprettholde Tynset sjukehus med akuttfunksjoner

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

TOLGA. Stem på dine hjertesaker! Tolga.indd 1 24.06.11 10.26

TOLGA. Stem på dine hjertesaker! Tolga.indd 1 24.06.11 10.26 TOLGA Stem på dine hjertesaker! Tolga.indd 1 24.06.11 10.26 SAMMEN FOR FJELLREGIONEN TOLGA SENTERPARTI Framtida skaper vi sammen! Røros, Os, Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen Senterparti FOTO: Tonje

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

Sør Odal R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.12.2015 Deres ref: Sør Odal Vår ref: Gunn Kari Skavhaug Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Attraktivitetsmodellen:

Attraktivitetsmodellen: Grenseløs Attraktivitet Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Befolkningsvekst

Detaljer

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen

Ungdommens kommunestyre. Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Ungdommens kommunestyre Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Fra møte i Ungdommens kommunestyre 18. februar 2016 Innledning Det er vi som er unge i dag som best kan si noe om hvordan virkeligheten

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati!

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati! Kortversjon av program 2007 2011 Bygdelista er sprunget ut av ønsket om et levende og fritt demokrati både i og utenfor kommunestyresalen. Bygdelista er tverrpolitisk og har ingen sentralstyrt ideologi

Detaljer

Skal vi slå oss sammen?

Skal vi slå oss sammen? Skal vi slå oss sammen? UTREDNING AV KOMMUNEREFORM INDRE NAMDAL Sammenslåing - et stort spørsmål med mange svar Uansett hva vi vurderer å slå sammen, det være seg gårdsbruk, bedrifter eller skoler, så

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Referat fra prosessmøte kommunereform 11.mars.

Referat fra prosessmøte kommunereform 11.mars. Referat fra prosessmøte kommunereform 11.mars. Til stede: Navn Representerer Navn Representerer Skjalg Åkerøy A Erik Seem SP Grethe Berg Bye SP Kristian Nesser A Cathrine Hansen Fagforbundet Andreas Fossland

Detaljer

Muligheter og utfordringer

Muligheter og utfordringer Fortsatt egen kommune (0-alt.) Muligheter og utfordringer 1 : Agenda Hvorfor kommunesammenslåinger? Demografisk utvikling Økonomi Ekspertutvalgets kriterier Nye oppgaver for kommunene Interkommunale løsninger

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller????

Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller???? Rennesøy 2020 Fortsatt liten selvstendig kommune eller Grønn bydel i ny storkommune på Nord Jæren eller???? OPPDRAGET LOKAL PROSESS Behandling i to kommunestyremøter høst 2014 Lokal styringsgruppe ledet

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014

Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Arbeidsutkast Samfunnsplan Porsanger kommune 5. juni 2014 Hensikt Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2026 Sluttsituasjon

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Bostedsattraktivitet. Sälen 19. Januar 2015

Bostedsattraktivitet. Sälen 19. Januar 2015 Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet Sälen 19. Januar 2015 105 100 95 Säter Trysil 90 85 Vansbro Smedjebacken Rendalen 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Synkende befolkning i alle kommunene

Detaljer

Kommuneplan oppsummering gruppearbeid. Oppgave 1.

Kommuneplan oppsummering gruppearbeid. Oppgave 1. Kommuneplan oppsummering gruppearbeid Oppgave 1. 1. Hva betyr visjonen for oss? 2. Hvilke effekter ser vi av visjonen? 3. Hva er effekten av de tre værebegrepene: Faglig dyktig Imøtekommende Nyskapende

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

FOLKEMØTE PÅ ONØY/LURØY KOMMUNEDELPLAN

FOLKEMØTE PÅ ONØY/LURØY KOMMUNEDELPLAN FOLKEMØTE PÅ ONØY/LURØY KOMMUNEDELPLAN Tid: 5. mars 2013, 17.00 20.00 Sted: Onøy/Lurøy skole Møteleder: Ordfører, Bjørnar Skjæran Til stede fra administrasjonen: Karl-Anton Swendsen, Atle Henriksen, Kolbjørn

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Agenda møte 26.03.2015

Agenda møte 26.03.2015 Agenda møte 26.03.2015 Bakgrunn for kommunereformen Presentasjon av kommunereform prosjektene som kommunen deltar i p.t. Likheter mellom prosjektene Ulikheter mellom prosjektene Evt. presentasjon av www.nykommune.no

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Fjellregionen er «annerledeslandet»

Fjellregionen er «annerledeslandet» Fjellregionen er «annerledeslandet» Egentlig «dårlige odds» Langt fra kysten Lang til nærmeste storby Stadig aldrende befolkning Lave fødselstall Klarer seg likevel svært bra Høyt kompetansenivå Kultur

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Kommunereformen. Drammen kommune

Kommunereformen. Drammen kommune Kommunereformen Drammen kommune Ganske historisk! nasjonal gjennomgang er vedtatt Drammen - Skoger 1964 Budsjett under 900 mill. i 1965 Mange nye oppgaver. Mange kommuner har en rekke utfordringer i dag:

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

Aure som egen kommune. «Null-alternativet»

Aure som egen kommune. «Null-alternativet» Aure som egen kommune «Null-alternativet» Sentrale mål for kommunereformen Bærekraftig og økonomisk robust kommune Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Gode og likeverdige tjenester Styrket lokaldemokrati

Detaljer

Regionrådet for Fjellregionen 1

Regionrådet for Fjellregionen 1 Regionrådet for Fjellregionen 1 Flytthit Bakgrunn Utviklingen i Fjellregionen: Lik mange andre distriktsregioner Utenfor dagpendlingsavstand til sterke vekstregioner Må klare oss sjøl Befolkningsnedgang

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Referat frå folkemøta:

Referat frå folkemøta: Referat frå folkemøta: Liabygda 17.02.2016, kl. 19.30 21.30, om lag 40 personar Hellesylt 18.02.2016, kl. 19.30 21.30, om lag 30 personar Stranda 22.02.2016, kl.18.00 20.00, om lag 97 personar Geiranger

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med?

Attraktivitet i Rendalen. Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Attraktivitet i Rendalen Hva kan man gjøre noe med? Og hva kan man ikke gjøre noe med? Befolkningsutvikling Lav fødselsbalanse 120 115 Norge Hedmark Rendalen 114,1 110 Innenlands flyttetap 105 100 103,9

Detaljer

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016

Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Næringsutvikling, forskning og innovasjon i Østfold Innovasjonstalen 2016 Østfold, 16. juni 2016 Siv Henriette Jacobsen, fylkesvaraordfører og leder Næringsriket Østfold Oversikt over attraktiviteten til

Detaljer

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen.

Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Kommunestyret i Rindal kommune, Onsdag 25. juni 2014 Resyme av gruppeoppgave angående kommunereformen. Vedlegg 1: Innspill til gruppearbeid Vedlegg 2: Spørsmål Vedlegg 3: Svar fra gruppene 1 Resyme av

Detaljer

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Sted: Sandhornøy skole Tid: 19:00 21:30 27 oppmøtte. Tilstede fra Kommunen: Møteleder Petter Jørgen Pedersen (Ordfører), Laila Kildahl (Nestleder planutvalget), Iren Førde,

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Overhalla kommune 27. mars 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Overhalla kommune 27. mars 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill

Detaljer

Bosteds- attraktivitet

Bosteds- attraktivitet Grenseløs Bostedsattraktivitet Attraktivitet 1.Kommunene hovedtrekk i utviklingen 2.Attraktivitetsmodellen, drivkreftene strukturelle forhold og attraktivitet 3.Framtidsutsiktene 4.Hva skaper attraktivitet

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal.

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Innledning Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark Fylke. To av disse er Femundsmarka og Gutulia i Engerdal kommune. I 2008 ble Engerdal

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål i juni 2014: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden?

Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? Scenarioer for Østfolds utvikling: Hva er attraktivitet og hva betyr det for framtiden? 10.02.2015 1 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen:

1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen. 2. Arbeidet med kommunereformen: 1 Sist oppdatert 5.3.2015 1. Kommunereformen og samfunnsutviklingsrollen Kommunestyrene på Hedmarken har behandla sak om kommunereformen høst 2014. Vedtakene gir ulike føringer for videre prosess. Se vedtakene

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015

REFERAT 1 KOMMUNEREFORMEN gruppebesvarelse fra åpent møte den 26. mai 2015 I dette dokumentet ligger fem referater etter folkemøtet som ble holdt i Kulturhuset 26. mai 2015. De oppmøtte møtedeltakerne ble delt inn i 5 grupper, hvor hver av gruppene hadde en sekretær og en møteleder

Detaljer

Kommuneplanens strategidel

Kommuneplanens strategidel Kommuneplanens strategidel Forslag til mål-og rapporteringssystem Definisjoner Visjon Overordnede mål Hovedmål Tiltak Et omforent framtidsbilde som kommunen ønsker å bli identifisert med Ikke konkretiserte

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

I forkant av høstens kommunevalg har vi stilt følgende spørsmål til listetoppene i Sør-Aurdal:

I forkant av høstens kommunevalg har vi stilt følgende spørsmål til listetoppene i Sør-Aurdal: I forkant av høstens kommunevalg har vi stilt følgende spørsmål til listetoppene i Sør-Aurdal: Hva vil du kjempe for i Sør-Aurdal kommune de neste fire årene? Hvorfor er denne/disse saken(e) viktig(e)

Detaljer