FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER."

Transkript

1 FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015

2 Innhold 1.0 Bakgrunn Regionalt samarbeid Helsenettverk Lister Fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Samarbeid Lister og Lindesnesregionen Lenger i eget liv Trygghetspakken i hjemmet Aktiviteter i nasjonalt velferdsteknologiprogram Tilskudd og mål Connect United4Health (U4H) Søknader våren ERASMUS+ ALTAS submitted Interreg - Innovative ehealth Procurement M4ALMO Helsedirektoratet søknader: Almo og kronikere IKT/IT behov Planer ?? og samarbeid med DDV E-læring nettkurs på kurs.kommit.no Sykehjems signalanlegg/nye omsorgsboliger Standardisering/Satsing på Continua Implementering av trygghetspakker Overgang fra analog til digital trygghetsalarmer og fra en analog til digital kommunikasjonsplattform Alarmmottak Telemedisin Videokonsultasjon og samtale Telenor/mobile løsninger Deltakelse i prosjekt, møter og fagutvalg Oppsummering Vedlegg 1 Teknologiske brukerløsninger testet eller tatt i bruk i Lister kommunene i NVP... 25

3 1.0 Bakgrunn Fyrtårnet Velferdsteknologi og Telemedisin i Lister har fått forespørsel om å gi innspill til strategi arbeidet og kartleggingen i DDV kommunene i Lister. Innspillene vil også kunne gjelde for kommuner i Lindesnes regionen. I denne rapporten vil det fremkomme status i fyrtårnet, fremtidige og innsendte søknader fra fyrtårnet Velferdsteknologi og telemedisin i Lister våren Videre vil det fremkomme hva som er viktig for fyrtårnet arbeidet, og hva man har behov for samarbeid om med DDV. 2.0 Regionalt samarbeid Helsenettverk Lister Listerregionen består av kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal, med et samlet befolkningsgrunnlag på ca Regionen er kjennetegnet av relativt små avstander mellom kommunene og et velfungerende lokalsykehus med høy kompetanse og vilje til samhandling. Regionen har et politisk organ, Listerrådet, som består av de seks ordførerne og varaordførerne. Det er også et tilhørende administrativt organ, Rådmannsutvalget, hvor alle rådmennene møter. Høsten 2008 etablerte Listerrådet Helsenettverk Lister, som er et fagnettverk hvor kommunalsjefene for helse og omsorgstjenestene møter sammen med ledelsen ved Sørlandet sykehus Flekkefjord, leder av Lister brukerutvalg og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene. Formålet til Helsenettverk Lister er å styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom de deltakende kommunene og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det ble i 2012 vedtatt en Strategisk plan for Listersamarbeid innen helse og velferd Ut fra denne planen ble det vedtatt at regionen skal satse særlig innen to fyrtårnsområder: Velferdsteknologi og Telemedisin og Psykisk helse og Rus. Det blir også utarbeidet en egen årlig Handlingsplan for Listersamarbeid innen helse og velferd. Lister brukerutvalg som ble konstituert Mai 2012 består av syv medlemmer nominert fra SAFO, FFO, Kreftforeningen og Rus / Psykiatri. En representant fra brukerutvalget ved SSHF 1

4 møter også som fast medlem i Lister brukerutvalg. Brukerutvalget har møter i forkant av møtene i Helsenettverket og leder av brukerutvalget deltar i Helsenettverksmøter. Et godt samarbeid via Helsenettverket og forankring av strategisk plan la et solid grunnlag for videre satsing innen Velferdsteknologi og telemedisin fra (http://www.lister.no/helse/helsenettverk) 2.1 Fyrtårn Velferdsteknologi og telemedisin Bakgrunnen for satsningsområdet er at Helsenettverket har valgt å rette fokus på forebygging og mestring. Velferdsteknologi og telemedisin er viktige supplement til de tjenestene som gis i dag. Man bør ta i bruk velferdsteknologi der hvor dette vil gi brukeren økt trygghet, mestring og verdighet. Velferdsteknologi gir med andre ord mulighet til å øke fleksibiliteten og hyppigheten på hjelp. Helsenettverk Lister har arbeidet målrettet med å øke bevisstheten blant ansatte og brukere av velferdsteknologi gjennom fyrtårnsatsningen. Helsenettverket har sammen med en rekke av de ledende leverandørene innen velferdsteknologi, etablert to utstillingsboliger; Bolig 2015 i Kvinesdal og Hjem 2015 i Lyngdal. Fyrtårnsatsningen har plassert Listerregionen på kartet over de førende regionene innen velferdsteknologi. Hovedmål for fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin er: Innbyggerne skal bo i eget hjem så lenge som mulig Mer samfunnsøkonomisk bruk av «de varme hendene» i pleie og omsorg Redusere unødvendig tid og ressursbruk i forbindelser med reiser til og fra behandling / oppfølging, både for det offentlige hjelpeapparat og for den enkelte Helse og omsorgstjenesten i Listerregionen skal være en innovativ arbeidsplass med et spennende fagmiljø hvor fremtidens helse- og omsorgstjeneste utvikles. Fyrtårnet har følgende organisering april 2015: 2

5 Fyrtårnet har Helsenettverk Lister som styringsgruppe, og samhandlingskoordinatoren er fyrtårnets kontaktperson inn mot styringsgruppen. Videre har fyrtårnet en prosjektkoordinator som koordinerer alle prosjektene i fyrtårnet. Alle prosjekt har en prosjektleder, bortsett fra Connect hvor alle i fyrtårnet bidrar inn i. Fagutvalget er prosjektgruppen i alle prosjektene, og består av en representant fra hver arbeidsgruppe i kommunene. I tillegg er tillitsvalgte, en representant fra pårørende og brukerutvalget, og ansatte i frivillighetsprosjekter, som er under trygghetspakken, med i fagutvalget. Hver kommune har en egen arbeidsgruppe som jobber med velferdsteknologi og tiltak i sin kommune (http://www.lister.no/helse/velferdsteknologitelemedisin). 2.2 Samarbeid Lister og Lindesnesregionen Lindesnes regionen består av 5 kommuner, Lindesnes, Mandal, Audnedal, Marnardal og Åseral. De ønsker å få til en felles satsing på ehelse og velferdsteknologi for å møte utfordringene fremover, og samtidig utnytte teknologiens nye muligheter for egenmestring og verdighet for den enkelte. Lindesnes regionen søker etter prosjektkoordinator i 40% stilling, den er utlyst og ansettelse er ønsket før sommeren Forslag til samarbeid mellom regionene kan være å delta i hverandres fagutvalg, for å dele erfaringer og bidra til at vi lærer av hverandre. I dag har vi felles arbeidsgruppe for systemansvarlige, en for profil kommunene og en felles hvor alle systemansvarlige i Lister og Lindesnes regionen deltar/blir invitert. 3

6 Lister har gjennom sine aktiviteter invitert Lindesnesregionen på møter og kurs, og ønsker å fortsette med det fremover. Lister kan være en støtte, bidragsyter og pådriver for at Lindesnes regionen får etablert et regionalt fagmiljø og at velferdsteknologi blir tatt i bruk i kommunene. 2.3 Lenger i eget liv Lister fikk tilskudd gjennom programmet Saman om ein betre kommune til prosjektet Lenger i eget liv. Utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune er et samarbeid mellom Kommunal og regional departementet, KS, LO kommune, YS kommune, UNIO og Akademikerne. Lister kommunene skal gjennom dette programmet samarbeide om innovasjon i omsorg fra Det overordnede målet er at innbyggere i Lister skal få muligheten til å være Lenger i eget liv. Med dette menes at hver enkelt kan få muligheten til å bo hjemme lengre med tilrettelagt bruk av velferdsteknologi. Dette kan gi enkeltmennesket mulighet til bedre å mestre eget liv og helse. Det vil gjennom prosjektet blant annet bli fokus på å øke kompetansen til ansatte og politikere, informasjon til innbyggere, samarbeid med leverandører, og en mer enhetlig politikk i Lister når det gjelder implementering av velferdsteknologi. Kommunene skal samarbeide om å finne gode løsninger for å gi bedre tjenester og en lettere hverdag for ansatte og innbyggere i Lister. Dette er siste året i Saman om ein betre kommune programmet og prosjektet Lenger i eget liv. Hovedfokus i 2015 er Informasjon og kompetansebygging og holdningsarbeid. Tiltak og aktiviteter dette året er nettkurs- introduksjonskurs til ansatte og folkevalgte, temadag Husbanken/NAV, film til innbyggere og en avsluttende erfaringskonferanse. Nettkurset vil bli lagt på KS læringsplattform: KS læring: kurs.kommit.no. På denne plattformen må alle logge inn via ID porten og registrere egen profil. Det vil si at alle må gjøre dette individuelt. På den digitale læringsarenaen kan alle publisere innhold enten dette finnes i form av dokumenter, e-læringskurs, lysbildepresentasjoner, video- eller lydbasert materiell. Løsningen tilrettelegger også for å etablere oppslagstavler, legge ut forskningsrapporter, dele refleksjonsopplegg, lage quizer mv (http://www.lister.no/helse/helsenettverk/prosjekt/496-lenger-i-eget-liv). 4

7 2.4 Trygghetspakken i hjemmet Stortinget etablerte gjennom RNB 2013 (Prop. 149 ( ) et «Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi ». Velferdsteknologiprogram retter seg mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Tiltaket er en oppfølging av St. meld. 29 ( ), der det fremmes forslag om etablering av en nasjonal satsing innenfor velferdsteknologiområdet med hensikt å: Etablere standarder for velferdsteknologi. Utvikle og prøve ut velferdsteknologiske løsninger i kommunene. Sikre kunnskapsgenerering og spredning av velferdsteknologiske løsninger, der programmet skal bidra til ny forskningsbasert praksis. Bidra til utvikling av gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi. Gjennomføre kompetanseheving, bla. gjennom videreutvikling av KS sitt «Veikart for velferdsteknologi». Tiltakene skal muliggjøre at velferdsteknologiske løsninger i 2020 er integrert som en naturlig del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I dette ligger at kommunene gis mulighet til å realisere mulighetsrommet som velferdsteknologiske løsninger representerer, bl.a. gjennom tjenester som bedre muliggjør at mennesker kan mestre eget liv og helse, samt gis mulighet til å bo lengre hjemme. I dette inngår også bedre kvalitet på tjenestene og mer effektiv ressursutnyttelse i kommunene. Velferdsteknologiprogrammet er bredt anlagt, der målgruppen er brukere av helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose og alder. Programmet har utprøving både rettet mot psykisk utviklingshemmede, personer med demens, personer med kroniske sykdommer, personer med helsemessige utfordringer pga alder uten demensproblematikk mv. Programmet er ut 2016 i en utviklingsfase med 31 utviklingskommuner. Disse kommunene skal ved utgangen av 2016 være etablert som ressurskommuner for andre kommuner. Fra og med 2017 går programmet over i en sprednings fase. Sentralt i velferdsteknologiprogrammet står etablering av arkitektur og infrastruktur. Helsedirektoratet er gjennom St. meld. 29 ( ) «Morgendagens omsorg» gitt et overordnet ansvar for standardiseringsarbeidet på det velferdsteknologiske området. 5

8 Utviklingskommunene har utprøving av følgende teknologiske løsninger: Trygghetspakker med ulike komponenter som skal gi brukere og pårørende bedre trygghet. Dette inkluderer fast/mobil digital trygghetsalarm, fallalarm, ulike sensorer mv. Helsepakker for avstandsoppfølging og behandling av personer med kroniske sykdommer (KOLS) Digitale medisindispensere GPS-lokalisering av personer med demens Digitalt tilsyn natt Elektroniske dørlåser Velferdsteknologiske løsninger i sykehjem/boliger med heldøgns tjenester Logistikkløsning for mer optimale kjøreruter og bedre kvalitet på tjenester knyttet til at tjenestene ytes på avtalt tidspunkt og der forsinkelser varsles. Velferdsteknologiprogrammet gjennomføres i samspill med KS og i samarbeid med NHO Aktiviteter i nasjonalt velferdsteknologiprogram Aktiviteten i velferdsteknologiprogrammet vil i 2015 være sentrert om følgende aktiviteter: 1. Kommunenettverk for utviklingskommuner Kjernen i velferdsteknologiprogrammet er utprøvingen av teknologi og tjenesteinnovasjon for å prøve ut tjenestemodeller som finner sted i 31 utviklingskommuner. Programmet har en bottom-up tilnærming, der aktivitetene i programmet tar utgangspunkt i erfaringer og ønsker fra utviklingskommunene. Nettverket har tre samlinger i Veikart for velferdsteknologi Velferdsteknologiprogrammet finansierer videreutvikling av KS sitt «Veikart for velferdsteknologi». Målsetningen er at alle verktøy, kompetansebehov mv. som kommunene har for å implementere velferdsteknologi med nødvendig tjenesteinnovasjon skal være tilgjengelig gjennom veikartet. Veikartet kommer i ny versjon i juni 2015 og i endelig versjon høsten Kunnskapen som hentes inn i videreutviklingen av veikartet skal danne grunnlag for en opplæringspakke til kommunene Velferdsteknologiens ABC. 6

9 3. Samveis - prosessveiledning Tjenesteinnovasjon anses som helt nødvendig for å sette kommunene i stand til å integrere velferdsteknologi som naturlig del av helse- og omsorgstjenestene. Det har derfor vært nødvendig å utvikle et nytt virkemiddel overfor kommunene prosessveiledning. Dette blir dels innarbeidet som del av Veikartet for velferdsteknologi, men er også tenkt som en praktisk støtte i spredningsfasen til kommunene. Prosessveiledningsverktøyet vil foreligge medio SAVE Standardiserings- og arkitekturarbeidet har høy prioritert der målet er å etablere en infrastruktur for velferdsteknologiske løsninger for helse- og omsorgssektoren i løpet av Endelig versjon skal foreligge i Det vil frem til 2020 komme flere runder med anbefalinger. Målet er å etablere en leverandørnøytral plugg-and-play løsning, der tjenestene står fritt i å anskaffe løsninger fra ulike leverandører og der infrastrukturen sikrer at løsninger kommunisere med hverandre. Arbeidet i 2015 vil spesielt rette seg mot alarmmottak, der første anbefalinger publiseres i desember KomNær Dette delprosjektet skal sette kommunene i stand til å gjennomføre innovative anskaffelsesprosesser av velferdsteknologiske løsninger. Aktiviteten bygger på metodikken til Leverandørutviklingsprogrammet. Det vil bli kjørt tre regionale møtearenaer i Det settes også i gang arbeid med å ta frem kravspesifikasjoner som kommuner kan benytte når de skal anskaffe GPS-løsninger, alarmmottakstjeneste og digitale trygghetsalarmer. Disse kravspesifikasjonene vil foreligge ved utgangen av Alarmmottak Det vil i løpet av våren 2015 bli satt i gang et delprosjekt rettet mot alarmmottak. Det skal her gis anbefalinger til ulike organisasjonsmodeller, kompetansesammensetning, synliggjøre nye type tjenester, kritisk masse mv. for alarmmottak. Teknisk infrastruktur skal også piloteres. Aktivitetene i utviklingskommunene og delprosjekter har følgeforskning. Det er også etablert et forskningsnettverk som skal sikre oppbygging og samspill for å styrke forskningskompetansen i Norge innenfor det velferdsteknologiske området (brev til alle landets fylkesmenn: tilskudd til utviklingskommuner i nasjonalt velferdsteknologi program disponering av ramme over kap. 761, post 68 i Statsbudsjettet for 2015). 7

10 Lister kommunene er 6 av 31 kommuner som deltar i det Nasjonale programmet for implementering av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenestene. Kommunene blir spydspisser i en langsiktig satsing der velferdsteknologi skal prøves ut i stor skala. Mer enn to hundre kommuner ønsket å bli en del av det nasjonale programmet. I regi av programmet har Lister i 2014 implementert rundt 120 trygghetspakker med brukerens BEHOV som utgangspunkt. Måltallet var 50 trygghetspakker. Som deltaker i det nasjonale programmet er Lister forpliktet til å delta i nasjonale nettverk og bidra med erfaringer til standardiseringsarbeidet på velferdsteknologiområdet Tilskudd og mål 2015 I 2015 har programmet en ramme på 20,7 millioner, og Vest Agder ved Lister kommunene fikk tilskudd på 3 millioner. Helsedirektoratet vil etter overenskomst med Helse- og omsorgsdepartementet, instruere fylkesmennene om fordeling, mål og rapportering knyttet til rammen på 20,7 millioner til velferdsteknologiske tiltak i Ubrukte midler fra 2014 vil bli godkjent i Tilskuddet til Lister kommunene skal ha som mål å implementere 300 trygghetspakker, samt følgende punkter: Utviklingskommunene har ansvar for å sørge for at utprøvingen og senere overgang til drift har følgeforskning. Følgeforskningen skal minimum rettes inn mot effekter for brukere, pårørende og tjenesten og synliggjøre kvalitative og økonomiske gevinstrealiseringer. Kommunene skal innen utgangen av 2016 ha implementert de teknologier som omfattes av måltallene i løpende drift, gitt at erfaringene tilsier dette. Kommunene skal i rapporteringsmøtet i mai 2015 fremlegge en plan for dette. Kommunene skal i 2015 rapportere på samme måte som i Rapporteringsmøter blir ultimo mai og ultimo oktober På rapporteringsmøte ultimo mai 2015 skal følgende leveres: o Ovennevnte plan for overgang til drift i 2016 o Figur som illustrerer tjenesteflyten og teknologien, samt eventuelle teknologiske eller andre utfordringer i tilknytning til dette (f.eks. personvern og dokumentasjonsutfordringer). o Status og fremdriftsplan ut 2016 for følgeforskningen. 8

11 o Status for gevinstrealisering, med synliggjøring av resultater og effekter for brukere, pårørende, ansatte og tjenestene. Gevinstrealisering omfatter både kvalitative og økonomiske effekter. Det skal være rapporteringsmøte ultimo oktober hvor det skal gis status for arbeidet, samt fremlegge planer og søknad for Det er ikke anledning å benytte tilskuddet til anskaffelser av velferdsteknologisk utstyr. Kommunene må følge de regler som gjelder innenfor EØS-retten s regler om «bagatellmessig støtte». Alminnelig unntak for bagatellmessig støtte er fastsatt i Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013, som er gjeldende i norsk rett ved 2 i forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. De gjør oppmerksom på at de særlige vilkårene i forordningen må overholdes ved tildeling av slik støtte, herunder bestemmelsen i artikkel fem om annen støtte som er ytet til støttemottaker, jf. https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/bagatellmessig-stotte/id757377/ Kommunene må være oppmerksom på at innkjøp av nye moduler med ny funksjonalitet til fagsystemene må vurderes i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Helt ny funksjonalitet i fagsystemene vil i de fleste tilfeller kreve nye anbud. Kommunene må så langt som mulig praktisere åpen konkurranse ved anskaffelser av velferdsteknologiske løsninger. For mer informasjon se brev til alle landets fylkesmenn: «tilskudd til utviklingskommuner i nasjonalt velferdsteknologi program disponering av ramme over kap. 761, post 68 i Statsbudsjettet for 2015». (http://www.lister.no/helse/helsenettverk/prosjekt/trygghetspakken) 2.5 Connect Fra 2014 ble Lister med i et nordisk samarbeid om velferdsteknologi. Det var stor interesse for deltagelse i CONNECT prosjektet og Lister-prosjektet ble plukket ut på nasjonalt nivå med begrunnelsen: "dere har stor erfaring i arbejdet med velfærdsteknologi fordi dere vil kunne bidrage til at skabe nordisk best practice. Dere skal derfor se denne invitation som en kompliment til det arbejde dere har gjort på velfærdsteknologiområdet". 9

12 2.6 United4Health (U4H) Lister er med i EU prosjektet United 4 Health sammen med andre Agder kommuner, SSHF og UIA. U4H er et implementeringsprosjekt for digital oppfølging av pasienter som utskrives fra sykehus etter KOLS-forverring. Det vil si hjemme-monitorering av pasienter med KOLS. Connect er et felles nordisk prosjekt med totalt 10 kommuner fra Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge samt representanter fra landets stat og kommunesammenslutninger. Fra Norge stiller Lister sammen med Lindås. Målet er å utarbeide retningslinjer for å effektivisere utviklingen av velferdsteknologi (http://www.lister.no/helse/velferdsteknologitelemedisin/666-lister-inn-i-et-nordisk-samarbeid) (http://www.lister.no/helse/velferdsteknologi-telemedisin/670-telemedisinskkols-prosjekt-i-lister og 3.0 Søknader våren 2015 Fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin har våren 2015 fått flere muligheter til å være med på søknader. Det er valgt å være med på følgende søknader: Erasmus+Altas sumbitted Interreg - Innovative ehealth Procurement Regionalt forsknings fond, M4ALMO Søknader til Helsedirektoratet Almo og kronikere Agder i samarbeid med andre kommuner og regioner på Agder. I søknadene til Helsedirektoratet var også Lindesnesregionen involvert i prosessen. 3.1 ERASMUS+ ALTAS submitted Dette er en søknad gjennom et europeisk prosjektsamarbeid innen kompetansebygging for ansatte innen velferdsteknologi. Gjennom Coral nettverket hvor 35 regioner samarbeider innen helse (Aust og Vest Agder er medlem), fikk vi invitasjon til å delta i en europeisk prosjektsøknad om opplæring og sertifisering av helsefaglig personell i bruk av 10

13 velferdsteknologi. Invitasjonen kom fra Liverpool regionen. Andre partnere i søknaden er fra Danmark, Nederland og Spania. Innhold i prosjektet vil være: 1. Utvikling av standarder og pensum for kompetanseheving. (e læringskurs) 2. Utvikling og testing av relevant opplæringsmateriell 3. Utvikling og akkreditering som skal gis helsefaglige medarbeidere etter gjennomført kurs Rollen til Lister i prosjektet vil være å bidra med utvikling og testing av kursmateriell og spredning av resultater. Prosjektet til Lister vil være å lage et viderekommende kurs i KS læring. Fyrtårn velferdsteknologi og telemedisin anser arbeidet med kompetanseheving for ansatte som et viktig tiltak fremover. Dette gir oss mulighet til å være med i et europeisk samarbeid og lære av andre land som har god erfaring med velferdsteknologi og telemedisin. Søknaden ble sendt 31 mars Interreg - Innovative ehealth Procurement Dette er en søknad til Interreg North Sea Region som har utlysning i april, Concept note i mai, Main application før sommerferien. Det er et sterkt ønske om å komme i gang med samarbeidet så fort som mulig. Dette er ett prosjekt med leverandører hvor vi skal gjøre det vi allerede gjør i dag. Leverandører tar kontakt med oss, vi vurderer løsningene og sender til test i Lab. Dette tror vi vil også styrke oss i samarbeidet med lokalt næringsliv i Lister. Prosjektpartnere i Interreg - Innovative ehealth Procurement er Sverige, Danmark, Norge ved: Senter for ehelse og omsorgsteknologi Devoteam Ann-Elisabeth Ludvigsen Universitetet i Agder Rune Fensli Nasjonalt program for leverandørutvikling Steinar Roppen Olsen Agderforskning Bram Timmermans og Øyvind Hellang 11

14 Helsenettverk Lister Marianne Holmesland Fremdriftsplan: Mars: Agderforskning med flere arbeider med å finne mulige partnere i Storbritannia/Nederland April: Utlysning Interreg North Sea Agderforskning forbereder et utkast til Concept note Mai: 1st Consortium seminar i Grimstad, Norge (Senter for ehelse) Felles forståelse for prosjektet og arbeidspakker. Og Agderforskning ferdigstiller Concept note Juni: 2nd Consortium seminar i Grimstad, Norge (Senter for ehelse) mulig dato (seminar om continua allerede planlagt) Detaljer i Main application/work package. Agderforskning ferdigstiller Main application 3.3 M4ALMO M4ALMO er en søknad om fremtidens alarmmottak til Regionalt forsknings fond i samarbeid med Helsenettverk Lister (prosjekteier), Regionen Knutepunktet, Regionen Østre-Agder, Skien, Larvik, Drammen, Bærum, UiA, SINTEF og IMATIS. Prosjektet skal utrede funksjonalitet, tjenestemodeller og teknologi støtte for fremtidens digitale alarmsentral for mottak og oppfølging av alarmer og varsler fra ulike velferdsteknologiske løsninger samt telefonhenvendelser fra hjemmeboende. Prosjektet vil gi et viktig bidrag til fremtidens eldreomsorg ved å muliggjøre en trygg alderdom i eget hjem og sikre en kunnskapsplattform for fremtidige regionale piloter på alarmmottak i nasjonal regi. Innhold i prosjektet vil være: Innbyggerens ALMO: Kartlegge behov, funksjoner og rammebetingelser for mottak og tjenesteoppfølging. Med utgangspunkt i de eldres egne behov, er målet å gjennomføre en kartlegging som gir en bredde i forståelse av de ulike aktørenes roller, funksjoner, muligheter i tjenestekjeden for mottak og oppfølging av varsler/alarmer og telefonhenvendelser, samt avklare rammebetingelser på teknisk, organisatorisk og juridisk nivå. Herunder er det et mål å avklare omfanget av behov for døgnåpent (24/7) mottak herunder behov og organisering av telefonvakt. Volumet av 12

15 henvendelser og varsler-/alarmer til mottaket vil være avgjørende for organiseringen av et sentralisert/regionalt mottak. Organisering ALMO: Utvikle tjenestemodeller og prosessbeskrivelser for regionalt alarmmottak og modeller for samarbeid med pårørende og frivillige. Det er et mål å utvikle strukturerte beskrivelser av tjenestemodeller som viser samhandling mellom aktørene i et sentralt mottak og aktører i hjemmetjenestene i kommunene. Dette skal utvikles med utgangspunkt i en modell for regionalt (interkommunal) alarmmottak. I utvikling av tjenestemodeller skal det spesielt identifiserers samhandling og ansvarsdeling mellom kommunal tjeneste og pårørende og frivillige. Teknisk ALMO: Utvikle krav til IKT-løsninger som kan understøtte ny tjenestemodell og demonstrere nye samhandlingsmuligheter. Evaluering ALMO: Utvikle metodikk og modell for evaluering av effektene ved et sentralisert mottak. Målet med verktøyene som skal utvikles er at de skal kunne ha konkret anvendelse i fremtidige nasjonale piloter på sentraliserte mottak. 3.4 Helsedirektoratet søknader: Almo og kronikere I desember 2014 fikk Listerregionen, Kristiansand og Østre Agder henvendelse fra Helsedirektoretat at de ønsket ett dialog møte for å høre mer om prosjekter i Agder. Dialogmøtet ble gjennomført 9 januar, og i forkant hadde kommunene som var blitt invitert, ett møte for å samkjøre seg før dialogmøtet. Lindesnesregionen var også tilstede på møtet 9 januar med Helsedirektoratet. Det var ikke tilfeldig at Helsedirektoratet kom på besøk til Agder, fordi her er det flest utviklingskommuner som er med i det nasjonale programmet for velferdsteknologi. Helsedirektoratet ønsker fra 2015 en større satsning. De går fra en satsning til tre nasjonale satsninger, og Helsedirektoratet har fått 3 oppdrag: Kommunesatsning (NVP) mhelse (mobil helse) Nasjonalt program for utprøving av velferdsteknologiske løsninger overfor personer med kroniske sykdommer 13

16 For mer informasjon om oppdragene til Helsedirektoratet, se kapittel 2.3. Det skal være en betydelig overlapp mellom oppdragene, og det er viktig å ta ut synergi effekter mv. Helsedirektoratet har omorganisert seg for å dekke områdene. Fokus på dialog møtet med Agder kommunene 9 januar var rettet mot personer med kroniske sykdommer og alarmmottak. Etter møtet ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av Kjetil Løyning (leder OSS fagutvalg ehelse og velferdsteknologi) Marianne Holmesland (prosjektkoordinator Lister) og Erlend Kydland Faanes (ehelse koordinator Østre Agder). De har koordinert prosessen for Agder fra januar til svar kommer i mai. I slutten av januar fikk Agder kommunene oppdraget med å «utarbeide en kort beskrivelse av rammer for utprøving av velferdsteknologiske løsninger rettet mot personer med kroniske sykdommer» av Hdir. I tillegg skulle vi ha fokus på Almo Agder. Fristen for innlevering var 28 februar Prosessen fra møtet 9 januar har inneholdt følgende punkter: 3/12-14 E-post fra Helsedirektoratet 8/1: Formøte Agder 9/1: Dialogmøte Agder, Hdir, UiA, SSHF, USHT 9/1: Arbeidsgruppe nedsatt Østre Agder, Lister og Kr.Sand 27/1: Møte OSS Fagutvalg ehelse og velferdsteknologi Agder 6/2: OSS møte orientering 4/2: e-post fra Helsedirektoratet Hdir kronikere og evnt Hdir ALMO 11/2: Skrivegrupper nedsatt og gjennomfører skrivemøte 13/2: Arbeidsmøte om Hdir kronikere og Hdir ALMO: UiA, SSHF, Lindesnes og Setesdalen invitert. 19/2: Arbeidsmøte Hdir kronikere og Hdir ALMO med Helsedirektoratet 20/2: Justering av skrivegrupper: Fokus på Hdir kronikere 27/2: Skissen ble levert 13/3 kom det ny mail fra Helseidrektoratet: oppfølgingsspørsmål: 14

17 o Helsedirektoratet ønsker å etablere en utprøving der signalene og oppfølgingen på avstand skjer fra en privat aktør. Er dere (Østre Agder, Lister og Kr.Sand) interessert i delta i en utprøving når oppfølgingen på avstand skjer fra et privat firma? o Er dere interessert i å være nasjonal pilot for Almo? 19/3 Svar på spørsmålene ble sendt til Helsedirektoratet. Agder svarer at vi er på begge spørsmålene over, men at vi ønsket ett nytt dialog møte. Helsedirektoratet endret nå retning fra 3 Almo piloter til en nasjonal pilot. Samtidig en endring ved at den også skal inneholde kronikere. Kronikere prosjektet blir også endret til at de ønsker at det skal prøves ut ved at oppfølgingen skal skje på avstand fra ett privat firma. 26/3 dialog møte med Helsedirektoratet. Deltagere fra Agder var arbeidsgruppen med ledere. Fra Lister deltok Marianne Holmesland og Anne Berit Åtland Hansen. Sammendrag av innholdet i søknaden «en kort beskrivelse av rammer for utprøving av velferdsteknologiske løsninger rettet mot personer med kroniske sykdommer» som ble sendt : Prosjektskissen var innspill på hvordan de 30 Agder-kommunene kan gjennomføre et felles prosjekt i 3+1 år, med oppstart 2015, basert på erfaringer fra tidligere prosjekter og etablerte interkommunale tjenester i regi av EU-prosjektet United4Health. Det var fokus på flere diagnosegrupper og komorbiditet. Prosjektskissen viste hvilke elementer og tema Agderkommunene vil jobbe med i et pilotprosjekt. Ettersom Agder har et pågående prosjekt for personer med kols, vil det være aktuelt å videreutvikle tilbudet til denne diagnosegruppen, ved at det åpnes for henvisning fra bruker selv, fastlege og helse og omsorgstjenesten, i tillegg til spesialisthelsetjenesten. Oppfølgingen tilpasses individuelt. Nye modeller for organisering av oppfølging prøves ut gjennom prosjektet. Modellen bør synliggjøre nye tjenesteforløp og gevinstrealisering. Prosjektet vil ta utgangspunkt i et pasientforløpsperspektiv, og vil avklare på hvilke tidspunkt i et pasientforløp det kan være mest effekt og nytte av avstandsoppfølging med bruk av teknologi. Prosjektet vil brukes til å belyse hvilke effekter oppfølging ved hjelp av teknologi 15

18 vil ha for de ulike deler av pasientforløpet. Gjennom ulike prosjekter har regionen etablert velfungerende samhandlingsarenaer og arbeidsprosesser. Disse erfaringene vil bidra til at prosjektet kan igangsettes raskt og effektivt. Prosjektet må forholde seg til Lov om offentlige anskaffelser og ønsker å gjøre en anskaffelse som sikrer en langsiktig leveranse som kan eskaleres og videreføres innenfor lovens rammer. Flere kommuner i Agder har også erfaringer i å gjennomføre innovative offentlige anskaffelser, noe som kan være aktuelt i denne sammenheng. Det blir viktig å avklare nivå på integrasjoner mot fagsystemer. Hvis Agder også blir aktuell som nasjonal pilot for ALMO (Alarm-mottak), kan det åpne for en rekke synergieffekter. Det blir viktig å se disse to prosjektene i sammenheng, for eksempel felles bruk av ressurser og kompetanse, samt teknologisk løsning. Agder har gjennom år etablert interkommunale samarbeidsstrukturer, som tilrettelegger for felles beslutninger og felles utgangspunkt for samhandling med spesialisthelsetjenesten. Noe som vil være veldig gunstig for et prosjekt med kronikergrupper som målgruppe. Det ble skissert forslag til hvordan prosjektet kan organiseres, og med tilhørende arbeidspakker og fremdriftsplan for gjennomføringen. Videre ble det beskrevet pågående prosjekter og forskningsaktivitet som er relevant og som kan gi viktige synergier. Det ble også gjort noen foreløpige vurderinger av kostnader knyttet til gjennomføringen. Forventet svar på søknadene var rundt 20/4-15, men innstillingen fra Helsedirektoratet ble sendt til Helse og omsorgs departement denne dagen, og vi får svar i løpet av mai. 16

19 4.0 IKT/IT behov Fyrtårnsatsningen i Lister er innovasjon, og kommunene er kommet langt i Norge og Norden. Det er derfor få eller ingen å se eller henvende seg til. Andre kommuner og regioner ser til Lister, og fyrtårnet får flere henvendelser om besøk og hjelp til å komme i gang med velferdsteknologi og telemedisin. Hvis Lister skal fortsette å være i front i dette innovasjonsarbeidet må regionen være endringsvillig, og ta i mot utfordringer og samarbeide på tvers av etater/fagfelt. Kommunene har behov for at DDV er med på laget, og at vi går sammen mot målet. 4.1 Planer ?? og samarbeid med DDV I dette kapittel vil det fremkomme hva man i dag kjenner til at man har behov for av samarbeid med DDV. Her er det imidlertid å forvente endringer som følge av at dette er innovasjonsprosesser og nasjonalt utviklingsarbeid hvor veien blir til mens man går E-læring nettkurs på kurs.kommit.no. Dette er en ny gratis læringsportal for kommunene. Mulighet for kommunene til å benytte for å dele kurs, rapporter, dokumenter, filmer med mer. Lister kommunene utarbeider ett kurs i Lenger i eget liv som vil bli publisert her. Lister kommunene har også sendt søknad angående e-læring: ERASMUS+ ALTAS submitted, som nevnt i kap Sykehjems signalanlegg/nye omsorgsboliger Mange av kommunene i Lister skal bygge nye eller er i gang med planlegging av omsorgsboliger, og ønsker å utstyre disse med velferdsteknologi. Flere kommuner skal også i gang eller er i gang med nye signal anlegg til omsorgssentre og sykehjem. På dette feltet vil det være behov for avklaringer knyttet til føringer for anskaffelser av ulike typer teknologi, til drift og til fremtidig behov for internett- dekning på omsorgssentre/sykehjem. 17

20 4.1.3 Standardisering/Satsing på Continua Helsedirektoratet har et pågående arbeid med standardisering av velferdsteknologi, gjennom SAVE-programmet (Standardisering Av Velferdsteknologi). I juni 2014 kom rapporten IS- 2200, der det er gitt en nærmere beskrivelse av nødvendigheten for å innføre krav om standardisering, og det ble foreslått at rammeverket fra Continua Personal Connected Health Alliance ble lagt til grunn. Dette rammeverket omfatter et opplegg for standardisering og sertifisering av produkter og tjenester. Continua lager ikke selv standarder, men baserer sine anbefalinger på internasjonale standarder. Helse- og omsorgsdepartementet vedtok den at standardiseringsrammeverket fra Continua blir lagt til grunn i Norge (https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/standardisering-av-velferdsteknologi-medcontinua/id /, Thomas Tveit Rosenlund: Arbeidet med innføring av Continua Health Alliance rammeverket. Helsedir ). Tidsplan og milepæler August 2014: Anbefaling Continua levert Oktober 2014: Prosjektforslag levert til Helse-og omsorgsdepartementet. Anbefalinger til kommunene angående overgang til digitale trygghetsalarmer Januar 2015: Oppstart mhelse-prosjektet Juni 2015: Versjon 0.5 av referansearkitektur for Velferdsteknologi med fokus på krav til Alarmmottak. Continua Service Center Norway er etablert Desember 2015: Versjon 1.0 av referansearkitektur for Velferdsteknologi med veikart for hvordan den nasjonale delen av infrastrukturen kan realiseres (https://ehelse.no/nasjonale-prosjekter/standardisering-og-arkitektur-velferdsteknologi-save). For mer informasjon se også rapporten: «Anbefaling på valg av standarder/rammeverk for velferdsteknologi»: https://ehelse.no/documents/velferdsteknologi/prosjektrapport%20continua%20utredningen %20offisiell%20utgave%20v%201.0.pdf. 18

Fire oppdrag. Avstandsoppfølging. Trygghet og mestring i hjemmet. M-helseprosjekt. personer med kroniske sykdommer

Fire oppdrag. Avstandsoppfølging. Trygghet og mestring i hjemmet. M-helseprosjekt. personer med kroniske sykdommer Status Fire oppdrag Trygghet og mestring i hjemmet Spredningsfase fra medio 2017 31 utviklingskommuner Avstandsoppfølging av personer med kroniske sykdommer 400 500 personer Min 4 fylker M-helseprosjekt

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET VELFERDSTEKNOLOGI NÅR MULIGHETER BLIR VIRKELIGHET Astrid Nyeng Prosjektleder/ass programleder nasjonalt velferdsteknologiprogram Helsedirektoratet E-Helseuka 2015 Juni 2015 3 NASJONALE VELFERDSTEKNOLOGISKE

Detaljer

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid

HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016. Bakgrunn. Listersamarbeid HANDLINGSPLAN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN 2016 Omsorgssektoren må, på samme måte som de fleste andre sektorer, gjøre seg nytte av og forbedre kvaliteten på sine tjenester ved bruk av teknologi. Det

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i kommunal sektor. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i kommunal sektor Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Når ekspertene lager en trapp - lager brukerne en sti Når

Detaljer

Erfaringer fra Lister Med eksempler fra Farsund Cecilie Karlsen Reidun Rasmussen Hilde Kristin Seland Hægeland

Erfaringer fra Lister Med eksempler fra Farsund Cecilie Karlsen Reidun Rasmussen Hilde Kristin Seland Hægeland Erfaringer fra Lister Med eksempler fra Farsund 09.03.2017 Cecilie Karlsen Reidun Rasmussen Hilde Kristin Seland Hægeland Agenda Organisering i Lister Connect M4ALMO ALTAS Ressurskommune oppdrag Eksempel

Detaljer

Samhandlingsreformen videreføres Status og ambisjoner for Nasjonalt program for velferdsteknologi

Samhandlingsreformen videreføres Status og ambisjoner for Nasjonalt program for velferdsteknologi Samhandlingsreformen videreføres Status og ambisjoner for Nasjonalt program for velferdsteknologi Kristine Brevik Prosjektleder for tjenesteutvikling i velferdsteknologiprogrammet Helsedirektoratet NASJONALT

Detaljer

Fyrtårn Lister. Velferdsteknologi. Hilde Kristin Hægeland Anne Sanden Kvinen

Fyrtårn Lister. Velferdsteknologi. Hilde Kristin Hægeland Anne Sanden Kvinen Fyrtårn Lister Velferdsteknologi Hilde Kristin Hægeland Anne Sanden Kvinen Lister 6 kommuner 36.000 innbyggere Store forskjeller mellom kommunene Kommunale planer prosjektene er lagt inn i kommunale planer

Detaljer

OSS Fagutvalg ehelse og velferdsteknologi Agder Lindesnes - Mandal

OSS Fagutvalg ehelse og velferdsteknologi Agder Lindesnes - Mandal OSS Fagutvalg ehelse og velferdsteknologi Agder 18 03 2015 Lindesnes - Mandal Agenda 0900-0945: Informasjon fra OSS IKT forum v/ Irene Henriksen Aune - KomUT - Erfaring rundt bredding av løsninger meldingsutveksling

Detaljer

Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Videre strategi. Jon Helge Andersen. Programleder. Direktoratet for e-helse

Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Videre strategi. Jon Helge Andersen. Programleder. Direktoratet for e-helse Nasjonalt velferdsteknologiprogram Videre strategi Jon Helge Andersen Programleder Direktoratet for e-helse Det begynner å rulle med velferdsteknologi! men tempoet må opp! «Look to Agder!» Foto: Johnér

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI TELEMARK, 8. APRIL 2015

VELFERDSTEKNOLOGI TELEMARK, 8. APRIL 2015 VELFERDSTEKNOLOGI TELEMARK, 8. APRIL 2015 VELFERDSTEKNOLOGI Er ikke: det å koble på noe tekniske løsninger og gjøre ting som de alltid har blitt gjort. noe som kommer i tillegg til dagens tjenester som

Detaljer

Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte

Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte Prosjekt: «Trygghetspakken i hjemmet» Helsenettverks møte 28.11.13 Nasjonalt program for implementering og utvikling av velferdsteknologi 10 søknader ble med i denne omgang (32 kommuner) Velferdsteknologifamilie

Detaljer

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015

Velferdsteknologi. med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN NOVEMBER 2015 Velferdsteknologi med fokus på brukermedvirkning PER-CHRISTIAN WANDÅS HELSE- OG OMSORGSKONFERANSEN 2015 26. NOVEMBER 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet Avstandsoppfølging

Detaljer

Tilskudd til utviklingskommuneri nasjonalt velferdsteknologiprogram - disponering av ramme over kap. 761, post 68 i Statsbudsjettet for 2015

Tilskudd til utviklingskommuneri nasjonalt velferdsteknologiprogram - disponering av ramme over kap. 761, post 68 i Statsbudsjettet for 2015 MOTTATT 13APR2015 RISSAKOMMUNE.,_.-, Landets fylkesmenn D?Fe5 ref-3 Varref.: 14/1011-28 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 09.02.2015 p i APR, #90af i Tilskudd til utviklingskommuneri nasjonalt velferdsteknologiprogram

Detaljer

Status velferdsteknologi PER-CHRISTIAN WANDÅS OMSORGSKONFERANSEN 2015

Status velferdsteknologi PER-CHRISTIAN WANDÅS OMSORGSKONFERANSEN 2015 Status velferdsteknologi PER-CHRISTIAN WANDÅS OMSORGSKONFERANSEN 2015 Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet 31 utviklingskommuner Spredningsfase fra medio 2017 Avstandsoppfølging

Detaljer

Parallellsesjoner. Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester. @ronnybjornevag

Parallellsesjoner. Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester. @ronnybjornevag Parallellsesjoner Hva velferdsteknologiske løsninger betyr for brukere og tjenester @ronnybjornevag www.lister.no Innhold Organisering og forankring Visjon og strategi Beslutningsprosessen Kartlegging

Detaljer

SAMMEN ER VI STERKE!

SAMMEN ER VI STERKE! SAMMEN ER VI STERKE! KOMNÆR Initiativ for samhandling mellom kommuner og næringsliv NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI UTGANGSPUNKT Skal velferdsteknologiske løsninger

Detaljer

Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Aktiviteter og prosjekter i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre

Detaljer

Innføring velferdsteknologi Agder Rådmannsgruppen Irene H. Aune Erlend K. Faanes

Innføring velferdsteknologi Agder Rådmannsgruppen Irene H. Aune Erlend K. Faanes Innføring velferdsteknologi Agder 2020 Rådmannsgruppen 18.10.2017 Irene H. Aune Erlend K. Faanes Kort historikk Februar 2014 Høsten 2015 søknad til Husbanken om felles anskaffelse sykesignalanlegg og digitale

Detaljer

OVERSIKT ARBEIDSFORDELING FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN

OVERSIKT ARBEIDSFORDELING FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN Fagutvalg OVERSIKT ARBEIDSFORDELING FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN Prosjektkoordinator Velferdsteknologi og Telemedisin 40% finansiering Helsenettverk lister 60% finansiering Trygghetspakken.

Detaljer

Agder i front på e-helse og velferdsteknologi!

Agder i front på e-helse og velferdsteknologi! HELSE OG SOSIAL AVDELING Agder i front på e-helse og velferdsteknologi! Wenche P. Dehli Fremtidens utfordringer er spennende, men krevende! UTFORDRINGEN Flere eldre, høyere levealder Økt sykelighet hos

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI

NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI NASJONALT VELFERDSTEKNOLOGIPROGRAM Mobile løsninger som brukeren har med seg, på seg eller i seg Velferdsteknologiske løsninger i

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014

Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014 Trygghetspakken i hjemmet HNL 27.03.2014 Om prosjektet 50 trygghetpakker skal implementeres innen 31.12.14 Implementeres med bruk av veikartet som er laget av KS Som del av drift i 6 kommuner Behovsprøvd

Detaljer

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til?

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? HELSE OG SOSIAL Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? Medisin, helse, omsorg som grunnlag for ny næringsutvikling 21. mars 2017 Wenche P. Dehli Hvor trenger nye løsninger mest? - Mentale og kognitive

Detaljer

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator

Bodil B. Nilsen, prosjektkoordinator Psykisk helse og rus. Marianne Holmesland, Prosjektkoordinator RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 22.01.15 Møtested Hægebostad Møte tidspunkt 09.30 14.00 Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder Camilla Gabrielsen,

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Møteinnkalling. Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

CONTINUA SERVICE CENTER

CONTINUA SERVICE CENTER CONTINUA SERVICE CENTER VISJON AMBISJON OG STRATEGI CAMILLA GLASØ 26 AUGUST 2015 UDDEVALLA Velferdsteknologiprogrammet Pilotprosjektene Continua Service Center Tittel/ tema ET KNIPPE UTREDNINGER ETTER

Detaljer

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene. Lasse Frantzen, Helsedirektoratet

Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene. Lasse Frantzen, Helsedirektoratet Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenstene Lasse Frantzen, Helsedirektoratet Morgendagens omsorg Ta mulighetsrommet i bruk Mobilisere samfunnets omsorgsressurser

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand til å

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Standard Norge 24.9.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding Delprogram for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling.

Detaljer

KOMNÆR Initiativ for samhandling mellom kommuner og næringsliv NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI

KOMNÆR Initiativ for samhandling mellom kommuner og næringsliv NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI KOMNÆR Initiativ for samhandling mellom kommuner og næringsliv NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI UTGANGSPUNKT Skal velferdsteknologiske løsninger aktivt integreres

Detaljer

Innføring velferdsteknologi Agder 2020

Innføring velferdsteknologi Agder 2020 Innføring velferdsteknologi Agder 2020 Kick-off 21. 22.09.2017 Nasjonalt velferdsteknologiprogram Fase 1: 2013-2016 Utprøving av bruk av velferdsteknologi i 34 kommuner Lister og Østre Agder deltok Gevinster:

Detaljer

Velferdsteknologi og standardisering

Velferdsteknologi og standardisering Velferdsteknologi og standardisering Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2013-2020 Programleder Lasse Frantzen Morgendagens omsorg Ta mulighetsrommet i bruk Mobilisere samfunnets omsorgsressurser Tjenesteinnovasjon

Detaljer

Silje Bjerkås

Silje Bjerkås Overordnet strategisk samarbeidsutvalg - OSS FAGUTVALG FOR EHELSE OG VELFERDSTEKNOLOGI Referat, 20. 05. 2016, Østre Agder, Arendal Til stede: Marianne Holmesland 47 60 33 08 Marianne.Holmesland@kvinesdal.kommune.no

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi

Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Helsehus og responssenter Steinkjer 07.12. 2016 Prosjektleder Gro Anita Fosse Kommunal responssentertjeneste og

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Susanne Foss, tillitsvalgt Lyngdal (Fagforbundet) Erna Hauan, tillitsvalgt Kvinesdal (Delta)

Susanne Foss, tillitsvalgt Lyngdal (Fagforbundet) Erna Hauan, tillitsvalgt Kvinesdal (Delta) RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 14.01.15 Møtested Utsikten hotell, Kvinesdal Møte tidspunkt 9.00 14.30 Til stede Forfall Anne Sanden Kvinen,

Detaljer

Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin

Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin Fagutvalg Velferdsteknologi og Telemedisin 03.09.14 Flekkefjord Innhold 1.0 Nyheter fra Fyrtårnet v/marianne... 2 2.0 Ressursbehov i kommunene (sak fra Helsenettverket 21 august).... 2 2.1 Vurdering frikjøp:...

Detaljer

Anskaffelse av trygghetspakker

Anskaffelse av trygghetspakker Oslo kommune Helseetaten Anskaffelse av trygghetspakker Strategi for å ta i bruk velferdsteknologi for hjemmeboende 12.03.15 Utgangspunkt Morgendagens omsorg, Seniormeldingen Mål: bo lenger hjemme; trygg,

Detaljer

Prosjekt Tryggere hverdag

Prosjekt Tryggere hverdag Prosjekt Tryggere hverdag Responssentertjenester og trygghetsskapende produkter Notat som grunnlag for dialogprosess med leverandører fram mot utarbeidelse av kravspesifikasjon Målgruppe: Leverandører

Detaljer

Velferdsteknologi gir gevinster for kommuner og innbyggere!

Velferdsteknologi gir gevinster for kommuner og innbyggere! Velferdsteknologi gir gevinster for kommuner og innbyggere! Une Tangen KS Forskning, innovasjon og digitalisering «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» KS viktigste oppgaver Alle kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Helsenettverk Lister Regional Koordineringsgruppe Velferdsteknologi og telemedisin RKG

Helsenettverk Lister Regional Koordineringsgruppe Velferdsteknologi og telemedisin RKG Helsenettverk Lister 07.07.16 Regional Koordineringsgruppe Velferdsteknologi og telemedisin RKG Historikk Henvendelse Helsedirektoratet Vår 2015: 1. Nasjonal pilot ift. velferdsteknologi kronikergrupper

Detaljer

Nasjonale velferdsteknologiske satsinger. Lasse Frantzen Programleder Samveis nasjonalt velferdsteknologiprogram

Nasjonale velferdsteknologiske satsinger. Lasse Frantzen Programleder Samveis nasjonalt velferdsteknologiprogram Nasjonale velferdsteknologiske satsinger Lasse Frantzen Programleder Samveis nasjonalt velferdsteknologiprogram 5 nasjonale velferdsteknologiske satsinger Trygghet og mestring i hjemmet Avstandsoppfølging

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg

RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 30.04.15 Møtested Rådhuset Sirdal, formannskapssalen Møte tidspunkt 09.00 14.00 Til stede Forfall Ronny Bjørnevåg,

Detaljer

Medtek Norge. Velferdsteknologiutvalg 9. juni 2015

Medtek Norge. Velferdsteknologiutvalg 9. juni 2015 Medtek Norge Velferdsteknologiutvalg 9. juni 2015 Medtek Norge Velferdsteknologiutvalg Tirsdag 9. juni kl 09.00 10.30 1) Referat fra møtet i LFH Velferdsteknologiutvalg 23.april 2) Navneendring til Medtek

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-17 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Connect Lindås og Lister

Connect Lindås og Lister Connect Lindås og Lister Kari Bjørkheim, Hildegunn Baravelli & Marianne Holmesland 04.04.17 Bakgrunn Lister "dere har stor erfaring i arbejdet med velfærdsteknologi fordi dere vil kunne bidrage til at

Detaljer

Innføring velferdsteknologi Agder

Innføring velferdsteknologi Agder Innføring velferdsteknologi Agder 27.11.2017 Nasjonalt velferdsteknologiprogram Fase 1: 2013-2016 Utprøving av bruk av velferdsteknologi i 34 kommuner Lister og Østre Agder deltok Gevinster: Økt kvalitet

Detaljer

«Følgjer vi med i tida?»

«Følgjer vi med i tida?» «Følgjer vi med i tida?» Bruk av velferdsteknologi i målretta miljøarbeid. Gevinstrealisering som metode og bruk av tjenestedesign. Loen: 22.04.15 Regionen: www.lister.no/velferdstekno Bakgrunn Utfordringen

Detaljer

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Kommunene på Agder skal bli sentrale i å prøve ut og ta i bruk verktøy og metoder som sikre effektiv kompetansebygging Kompetanseløft velferdsteknologi Agder Søkt

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/2168-4 Saksbehandler: Jostein Myhr Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.05.2015 Kommunestyret 02.06.2015 Felles alarmsentral Værnesregionen Rådmannens

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling 8.10.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Disposisjon Byrådets Seniormelding 2014 Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling. Modell

Detaljer

«Frokostmøte» Trygghetspakker: Hva er prøvd, hvordan har det fungert, hvilke gevinster kan hentes ut. Farsund: 23.03.15

«Frokostmøte» Trygghetspakker: Hva er prøvd, hvordan har det fungert, hvilke gevinster kan hentes ut. Farsund: 23.03.15 «Frokostmøte» Trygghetspakker: Hva er prøvd, hvordan har det fungert, hvilke gevinster kan hentes ut Farsund: 23.03.15 Frokostprogram 08.00 Frokost 08.45 Innledning 09.00 Trygghetspakken Om prosjektet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/412-1 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 05.05.2015 Formannskapet 11.05.2015 Kommunestyret

Detaljer

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi

Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi. - Brukererfaringer med velferdsteknologi Velferdsteknologi på brukernes premisser? - Erfaringer med velferdsteknologi - Brukererfaringer med velferdsteknologi Solrunn Hårstad Prosjektleder velferdsteknologi Værnesregionen OM VÆRNESREGIONEN Innbyggere

Detaljer

Regional koordineringsgruppe for ehelse- og velferdsteknologi Agder (RKG)

Regional koordineringsgruppe for ehelse- og velferdsteknologi Agder (RKG) Regional koordineringsgruppe for ehelse- og velferdsteknologi Agder (RKG) 06.09. 2016 Aase Hobbesland, kommunalsjef Risør kommune Leder RKG Kristiansand 06. 09. 2016 Formålet med RKG Målet er at kommunene

Detaljer

Velferdsteknologi i Trondheim kommune

Velferdsteknologi i Trondheim kommune Klara Borgen KS Agenda 27.11.2013 Velferdsteknologi i Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson Trondheim kommune 180 000 innbyggere + 30 000 studenter Trondheimsområdet 230 000 Unikt sammensatt kompetansemiljø

Detaljer

Erfaringer med velferdsteknologi

Erfaringer med velferdsteknologi Erfaringer med velferdsteknologi Mål Nye løsninger ved bruk av velferdsteknologi skal bidra til at den enkelte bruker kan oppleve økt trygghet, mestring og livskvalitet i sin hverdag. Hva er velferdsteknologi?

Detaljer

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Mestring, frihet og livskvalitet. Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Mestring, frihet og livskvalitet Samhandlingskonferansen 3.12.2014 Ingebjørg Riise 1 Implementering av velferdsteknologi samhandling på nye måter med ukjente aktører Om velferdsteknologiprosjektet

Detaljer

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator NTVA-møte, Oslo 6.12.2016 Overordnet målsetting: at nye tjenester og teknologi tas i bruk

Detaljer

Lister FVT Fagutvalg

Lister FVT Fagutvalg Lister FVT Fagutvalg 14.01.2016 Godt nytt år Fagutvalget 2016: Fyrtårn: Marianne Holmesland, Cecilie Karlsen, Camilla Gabrielsen og Elisabeth Urstad Kvinesdal: Sandra Treland Lyngdal: Anne Sanden Kvinen

Detaljer

Trygghetspakken i hjemmet. Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi

Trygghetspakken i hjemmet. Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi Trygghetspakken i hjemmet Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 19.03.14 Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Om prosjektet Trygghetspakken i Lister

Detaljer

Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi

Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi Kommunal responssentertjeneste og felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi 03.05.2017 Venke Å. Nyhus Rådgiver service og forvaltning Kristiansand kommune Bakgrunn for prosjektet Okt. 2014:

Detaljer

SAMMEN ER VI STERKE!

SAMMEN ER VI STERKE! SAMMEN ER VI STERKE! SMARTE ANSKAFFELSER ERFARINGSKONFERANSE NAMSOS 18. MARS 2015 Hartvig Munthe-Kaas, prosjektleder KomNær, Helsedirektoratet KOMNÆR Initiativ for samhandling mellom kommuner og næringsliv

Detaljer

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse

Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Agenda - Off. Ph.D. prosjekt i ehelse Bakgrunn - Senter for ehelse og omsorgsteknologi Vår visjon «Ordningen» med Off. Ph.D. Utfordringer Mulige prosjekter Veien videre 28.11.2013 ehealth, UiA, 2013 1

Detaljer

Fagdag i Lindås. Strategi, resultater og ALMO. @ronnybjornevag

Fagdag i Lindås. Strategi, resultater og ALMO. @ronnybjornevag Fagdag i Lindås Strategi, resultater og ALMO @ronnybjornevag Innhold 1. Innledning Lister regionen Prosjekter Bakgrunn Organisering 2. Strategi, metodikk og prosesser Veikartet Beslutningsmodell egevinst

Detaljer

Delrapport 2. Velferdsteknologi. Innledning

Delrapport 2. Velferdsteknologi. Innledning Delrapport 2. Velferdsteknologi Innledning Overordnet målsetting for arbeidet er at første fase av velferdsteknologi skal være utviklet, levert og tatt i bruk ved innflytting av tjenestene i nytt helsehus

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGIENS ABC HVA NÅ? S E M I N A R : 6. J U N I

VELFERDSTEKNOLOGIENS ABC HVA NÅ? S E M I N A R : 6. J U N I VELFERDSTEKNOLOGIENS ABC HVA NÅ? S E M I N A R : 6. J U N I 2 0 1 7 Velferdsteknologi definisjoner Helsedirektoratet Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk som skal understøtte og forsterke brukernes

Detaljer

Velferdsteknologi på kort og lang sikt BJARTE FRØYLAND HELSEDIREKTORATET

Velferdsteknologi på kort og lang sikt BJARTE FRØYLAND HELSEDIREKTORATET Velferdsteknologi på kort og lang sikt BJARTE FRØYLAND HELSEDIREKTORATET INNKJØP AV DIGITALE TRYGGHETSALARMER SOM OPPSTARTEN PÅ EN LENGRE PROSESS. Fokus på samspill og åpenhet i datautvekslingen 3 nasjonale

Detaljer

Regional koordinering ehelse og velferdsteknologi i Agder

Regional koordinering ehelse og velferdsteknologi i Agder Regional koordinering ehelse og velferdsteknologi i Agder Målet er at regionen er ledende innen velferdsteknologi i Norge Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 Sist endret 13.11.2015 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset

Detaljer

Trykkhetspakken i hjemmet. Fremdrift September 2014

Trykkhetspakken i hjemmet. Fremdrift September 2014 Trykkhetspakken i hjemmet Fremdrift September 2014 - Forskning Effekt av velferdsteknologi: - 5 av 6 subjekter er plukket ut. Intervjuene skjer forløpende i løpet av september Forskning på holdninger er

Detaljer

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017

«Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 «Hverdagsmestring ved hjelp av teknologi» Prosjektpresentasjon Mars 2017 Morgendagen.. Demografien forandres - flere eldre/hjelpetrengende og færre yngre til å bistå Stor gruppe Ressurssterk seniorgenerasjon

Detaljer

Gevinstrealisering i Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Gevinstrealisering i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Foreløpige arbeidsdokumenter Oppdatert per 7. januar Gevinstrealisering i Nasjonalt velferdsteknologiprogram Juni Bratberg Melting 30.9.2016 Utfordringsbildet i helsesektoren: Aldrende befolkning, større

Detaljer

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen

Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Regionalt program for velferdsteknologi i Kongsbergregionen Velferdsteknologi i Vest-Telemark 16. september 2016 Håvard Fossbakken, Daglig leder Kongsbergregionen Kjersti Linneberg, Programleder velferdsteknologi

Detaljer

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune

Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS. 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling m/ case GPS 10.11.15 Morten Thorgersen, Helseetaten, Oslo kommune Si litt om : Program for Velferdsteknologi og tjenesteutvikling Trygghetspakker og alarmsentraler

Detaljer

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015 Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune Kristin Standal 12. Mars 2015 Bakgrunn Innovasjon og anskaffelse Eksemplifisert ved Smart Mat Anskaffelse av sykesignalanlegg Trygg i eget hjem - Trygghetspakken

Detaljer

RFI (request for information)

RFI (request for information) RFI (request for information) Forespørsel om informasjon vedrørende responssenterløsning for trygghetsskapende teknologi for kommunene i Værnesregionen og Kongsbergregionen Værnesregionen og Kongsbergregionen

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise

Velferdsteknologi. Anni Skogman og Ingebjørg Riise Velferdsteknologi Anni Skogman og Ingebjørg Riise Tromsø kommune Areal Totalt: Land: Vann: 2 523,93 km² 2 480,34 km² 43,59 km² Befolkning 77 000 Helse og omsorg mot 2030 Flere eldre med behov for tjenester.

Detaljer

Camilla Gabrielsen, prosjektleder Cecilie Karlsen, phd Elisabeth Urstad, Samhandlingskoordinator

Camilla Gabrielsen, prosjektleder Cecilie Karlsen, phd Elisabeth Urstad, Samhandlingskoordinator RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Saksliste Fagutvalg Møtedato 19.08.16 Møtested Lyngdal Møte tidspunkt 9.00 15.00 Til stede Forfall Inviterte Camilla Gabrielsen, prosjektleder

Detaljer

KomNær Bærum kommune. Prosjekt «Tryggere hverdag» Anskaffelse responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi. 5 mai 2015

KomNær Bærum kommune. Prosjekt «Tryggere hverdag» Anskaffelse responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi. 5 mai 2015 KomNær Bærum kommune Prosjekt «Tryggere hverdag» Anskaffelse responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi 5 mai 2015 Mandat Prosjektet skal anskaffe og innføre responssentertjenester og trygghetsskapende

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN

VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI LINDESNESREGIONEN 1.6.2015 1.6.2017 1 MÅL Effektmål o Innbyggerne i Lindesnesregionen lever selvstendig og trygt i egne hjem med individuelt tilpasset bruk av o Velferdsteknologi

Detaljer

VIS Velferdsteknologi i Sentrum

VIS Velferdsteknologi i Sentrum Oslo kommune VIS Velferdsteknologi i Sentrum Nasjonalt velferdsteknologiprogram: Utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten Ved: Mads Herfindal Haakonsen, fysioterapeut

Detaljer

Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder

Ronny Bjørnevåg, prosjektleder Camilla Gabrielsen, prosjektleder RS HELSENETTVERK LISTER Fyrtårn Velferdsteknologi og Telemedisin Referat Fagutvalg Møtedato 05.03.15 Møtested Utsikten hotell, Kvinesdal Møte tidspunkt 09.00 15.00 Til stede Cecilie Karlsen, prosjektleder

Detaljer

KomNær Bærum kommune Anskaffelser responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi; «TRYGGERE HVERDAG»

KomNær Bærum kommune Anskaffelser responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi; «TRYGGERE HVERDAG» KomNær Bærum kommune Anskaffelser responssentertjenester og trygghetsskapende teknologi; «TRYGGERE HVERDAG» Mandat Prosjektet skal anskaffe og innføre responssentertjenester og trygghetsskapende produkter,

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Elisabeth Urstad, Samhandlingskoordinator. Elisabeth Grytten / Brukerutvalget. Bodil B. Nielsen Marianne Holmesland Cecilie Karlsen Ronny Bjørnevåg

Elisabeth Urstad, Samhandlingskoordinator. Elisabeth Grytten / Brukerutvalget. Bodil B. Nielsen Marianne Holmesland Cecilie Karlsen Ronny Bjørnevåg RS HELSENETTVERK LISTER Referat Møtedato 5 Februar 2015 Møtested Formannskapssalen, Flekkefjord rådhus Møte tidspunkt 09.00 12.00 Til stede Anne-Margrethe T. Johnsen / Farsund Anne Berit Åtland Hansen

Detaljer

IKT Pluss. Presentasjon OSS Fredag 25. september 2015 Wenche Tangene Prosjektleder, Forskningsenheten, SSHF

IKT Pluss. Presentasjon OSS Fredag 25. september 2015 Wenche Tangene Prosjektleder, Forskningsenheten, SSHF IKT Pluss Presentasjon OSS Fredag 25. september 2015 Wenche Tangene Prosjektleder, Forskningsenheten, SSHF Telemedisinsk oppfølging Egenmestring og empowerment Helhetlige og kostnads effektive pasientforløp

Detaljer

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG Referat Møtedato 09.03.2015 Møtested Formannskapssalen Flekkefjord Møte tidspunkt 09.00 12.00 Til stede Svein Grønsund / FFO Bjørn-Harald Mydland / FFO Stein Jarle Ofte

Detaljer

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister Lenger i eget liv 8.juni 2011 Formål Å legge til rette for behovsdrevet innovasjon innen helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet tar sikte på å kartlegge hvilke behov de som mottar tjenester i kommunene,

Detaljer

Erfaringer med Velferdsteknologi

Erfaringer med Velferdsteknologi Erfaringer med Velferdsteknologi Boligkonferansen Trondheim 8.mai 2014 Anne Berit Fossberg, anne.fossberg@baerum.kommune.no Hva menes med velferdsteknologi? Teknologi som kan bidra til: Økt trygghet Sikkerhet

Detaljer

Innføring velferdsteknologi Agder

Innføring velferdsteknologi Agder Innføring velferdsteknologi Agder Agder-samling 08. 09.11 2017 Mål for «Innføring velferdsteknologi Agder» Trygghets- og varslingsteknologi er integrert: i helse- og omsorgstjenesten i alle 30 kommunene

Detaljer

Plan Velferdsteknologi

Plan Velferdsteknologi Plan Velferdsteknologi Historikk > Temaplan for Velferdsteknologi Lenke til Temaplan Utarbeidet av en arbeidsgruppe Kari Hagen (saksbehandler/leder) Burhan Hassan (saksordfører, Helse og omsorgskomitéeen)

Detaljer

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon

Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Tjenesteutvikling ved bruk av veikart for tjenesteinnovasjon Kristin Standal Prosjektleder Nasjonalt program for velferdsteknologi KS Forskning, innovasjon og digitalisering Veikart for velferdsteknologi

Detaljer

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Nasjonalt velferdsteknologiprogram Foreløpige arbeidsdokumenter Oppdatert per 7. januar Nasjonalt velferdsteknologiprogram Fagskolen Oslo Akershus, 16.3.2016 Juni Bratberg Melting Hva er Nasjonalt velferdsteknologiprogram 2014-2020? Siden

Detaljer

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv RS Helsenettverk Lister 4.9.2013 Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Bestilling fra Listerrådet «Listerrådet ber Helsenettverket gjennomgå sykehusets utfordringsbilde

Detaljer