Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret 20.04.2010 20.04.2010 27.04.2010"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : Arkivkode : E: 145 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Administrasjonsutvalget Formannskapet Bystyret /10 58/10 REVIDERT ØKONOMIPLAN Rådmannen legger i denne saken fram forslag til revidert økonomiplan for perioden I saken framstilles forslag til endringer i investering og drift i forholdt til økonomiplanen slik den ble vedtatt av bystyret den i sak 139/09. Revidert økonomiplan er inndelt i følgende avsnitt: 1. Sammendrag og bakgrunn for saken 2. Endringer i investeringer tall og beskrivelse av endringene 3. Endringer i drift tall og beskrivelse av endringene 4. Oppsummering og forslag til vedtak Trykte vedlegg 1. Brev fra fylkesmannen vedr. lovlighetskontroll økonomiplan Oversikt over disposisjonsfond (ekskl. avsetninger som gjøres ifm årsregnskapet 2009) Utrykte vedlegg 3. Vedtatt budsjett og økonomiplan (Rødt hefte) 4. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan (Blått og svart hefte) Side 1 av 12

2 1. SAMMENDRAG OG BAKGRUNN FOR SAKEN Fylkesmannen har foretatt lovlighetskontroll av vedtak i Sandnes bystyre om økonomiplan med bakgrunn i krav om dette framsatt av tre av bystyrets representanter. Brevet følger saken som trykt vedlegg 1. Det er ikke anført noen merknader knyttet til måten vedtaket er truffet på, men fylkesmannen er kritisk til deler av selve vedtaket og pålegger kommunen å foreta en budsjettjustering innen 1. halvår 2010 med rapportering til fylkesmannen om dette. Merknadene går på følgende forhold: - Netto driftsresultat er i laveste laget, og 3% bør være et minimum ut fra behovet for egenkapital til investeringer og buffer mot inntektssvikt og uforutsette utgifter. - Frie inntekter er budsjettert ca 25 mill for høyt og anslaget bør vurderes på nytt. - Utbytte fra Lyse er økt ift. rådmannens forslag, og anslaget bør vurderes på nytt. - Det er ikke fastlagt hvordan kr 5 millioner i innsparing skal fordeles på tjenesteområdene og det kan derfor sies at budsjettrammen ikke er endelig fastlagt. - Gjeldsveksten er i høyeste laget og vil binde opp driften framover. - Investeringene bør strekkes mer ut i tid. I denne saken foreslås det endringer i økonomiplanen som imøtekommer fylkesmannens merknader nevnt over. Det legges opp til at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene øker, og kan bli 3% i slutten av planperioden. I saken Omstillingsprosjekt , forslag til justert omfang av omstillingsprosjektet som fremmes parallelt med denne saken, er det gitt beskrivelser av hvordan foreslåtte innsparingsbeløp i 2010 skal oppnås. Rådmannen vil presisere at fordelingen av innsparingssummer som er foreslått mellom tjenesteområdene i 2010 er basert på en pro rata fordeling av vedtatte netto budsjettrammer. For øvrige år i planperioden legges det opp til at fordelingen av det totale omstillingsbeløpet med konkrete forslag til innsparingstiltak og inntektsøkninger løses gjennom omstillingsprosjektet og fremmes til politisk behandling på et seinere tidspunkt og innarbeides i forslag til økonomiplan for Det er alltid knyttet usikkerhet til budsjettframleggelser. Dette gjelder spesielt for skatteanslag, rammetilskudd (den inntektsutjevnende delen), renteutgifter, lønnsnivå, sosialhjelp og pensjonskostnader. De mest realistiske anslagene basert på dagens situasjon og prognoser må benyttes i budsjetteringssammenheng. Kommunene er pålagt å legge til grunn et forsiktighetsprinsipp i sine anslag. I de fremlagte tallene er det gjort nye vurderinger og beregninger for å få fram mest mulige realistiske anslag. Det kan likevel ikke ses bort fra at det kan komme endringer, og det tas forbehold om at nødvendige innsparingsbeløp må endres dersom forutsetningene for anslagene ikke holder og målet om 3 % i netto driftsresultat skal ligge fast. Alternativet er å la målsettingen om 3 % i netto driftsresultat være mindre bastant, og fastslå en endelig ramme for omstillingsprosjektet. Rådmannen nøyer seg med å peke på denne muligheten, og overlater til den politiske beslutningsprosessen å foreta et valg mellom disse to alternativene. Side 2 av 12

3 2. ENDRINGER I INVESTERINGER Nr. (tall i tusen kroner) Høle barnehage, nybygg: Ferdigstillelse utsatt til mars 2011, og avsetning i 2010 og 2011 justeres i tråd med dette Nye småbarnsplasser i 4 barnehager: Vedtatt KII for de 4 BHG er kr 35 millioner Vedtatt KII Jønningheia ble 32,346 mill Oppgjør brannskadeerstatning 4 ble mill Utskiftning utstyr omsorg: 3 første år dekkes av akkumulerte udisponerte budsjettmidler fra Øygard, 12 FH boliger: Vedtatt KII ble kr 37 mill, ferdig 6 des Ny avlastningsenhet inkl. barnebolig - finansiert ved bruk av disp.fond: Opprinnelig var det budsjettert med bruk av fond med - kr 9,2 mill. Disponibelt 7 fond er - kr 4,2 mill Kunstgress Bogafjell skyves 3/4 år til juni Regl.plan ble levert byplan beg. av mars Idrettshallen skyves 3/4 år til juni Reg.plan ble levert til byplan i beg.av mars Bystrand Luravika: Skyves ut 1 år pga.: Planprog. for detaljreg. UBU Ventet 2. gangsbehandling høst Tribune stadion, fsk sak 27/ Sum endring i investeringene i planperioden Tabell Endret finansierngsbehov: Hvorav endrede utgifter utgjør Hvorav endrede inntekter utgjør Endring i finansieringsbehov er 14 dekket slik: Momskompensasjon til føring i 15 investeringsregnskapet Bruk av lån Overføring fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Budsjettbalanse Tabell 2 Side 3 av 12

4 2. ENDRINGER I INVESTERINGER Det er foretatt en gjennomgang av enkeltprosjektene i investeringsbudsjettet med hensyn til om prosjekter kan skyves, endres eller strykes. Omfanget av slike prosjekter er lite. Det skyldes at prosjektene enten er igangsatt, innebærer inngåtte forpliktelser overfor en annen part eller er av så vesentlig betydning for kommunens tjenesteproduksjon at de må betraktes som nødvendige. Det er likevel påvist muligheter for justeringer mellom år samt kostnadsreduksjoner i henhold til endelig kalkyle som innebærer et redusert investeringsvolum på 23,4 millioner i 2010, 10,8 millioner i 2011, og en økning på 9,9 millioner i I vurderingene er det også sett hen til regnskapsresultatet pr pr. prosjekt. Boligsosial handlingsplan er gjennomgått med grunnlag i tiltaksplanen som ble fremlagt i utvalg for helse- og sosiale tjenester 10. mars d.å. Dette viser at 2010 blir sentralt med hensyn til å få til nødvendige tomteerverv, og utvikling av prosjekter som skaper nye boliger fremover. Størrelsen på investeringsbehovet i 2010 anses som tilstrekkelig for å greie målsetningene, og avsetningene i vedtatt økonomiplan opprettholdes. Enkeltprosjekt som Kanalgata er for tiden i en konkurransesituasjon, hvor prekvalifisering er fullført. Det er for tiden også flere barnehageprosjekter som er i sluttfasen for konkurranse. Det er ikke avdekket forhold som gir grunnlag for utgiftsreduksjon på dette stadiet av prosjektutviklingen. Utover slik gjennomgang er alle vedtak om kostnadsoverslag II identifisert for ajourføring budsjettmessig nå. Normalt foretas slike justeringer i sak om perioderapport. Resultatet av arbeidet betyr forslag om endringer i følgende investeringsprosjekter. OPPVEKST BARN OG UNGE 1. Høle barnehage, nybygg. Barnehagen er planlagt med 4 avdelinger og ferdigstillelse august Total kalkyle er kr 34 millioner. Grunnet merarbeid i reguleringsplanarbeidet er justert ferdigstillelse mars Avsatte budsjettmidler reduseres derfor med kr 5 millioner i 2010 og økes med 5 millioner i Nye småbarnsplasser i 4 barnehager. Dette gjelder mindre ombygginger/utvidelser, uteboder og sovegarsje i barnehagene Austrått, Ganddal, Stangelandsforen og Rissebærstraen. Total kalkyle er kr 35,9 millioner. Samtlige prosjekt har vært ute på konkurranse og er ført frem til vedtatt kostnadsoverslag II. Resultatet er reduserte utgifter med til sammen kr. 2,8 millioner. Reduksjonen er innarbeidet i Jønningheia gjenoppbygging etter brann Barnehagen med 6 avdelinger er i vedtatt økonomiplan kalkulert til kr 49,1 millioner, og med ferdigstillelse i august Prosjektet har vært ute på konkurranse og vedtatt kostnadsoverslag II er 32,346 millioner. Oppgjør for brannskade på bygg og erstatning av inventar og løsøre er nå kommet, og dette summerer seg til kr 4,725 millioner. Brannskadeerstatning er i økonomiplanen totalt anslått til kr 20 millioner. Netto investeringsutgift utgjør 29,1 million. Dette er kr 1,479 million lavere enn vedtatt økonomiplan. Endringene er innarbeidet i årene 2010 og LEVEKÅR 5 Utskiftning av utstyr årsbevilgning I vedtatt økonomiplan er det avsatt kr årlig til utskiftning av utstyr i sykehjemmene og hjemmetjenesten, for eksempel til utskiftning av løfteutstyr. Regnskapet for 2009 viser udisponerte midler på til sammen kr Årsbevilgningen i 2010, 2011 og 2012 strykes og udisponerte midler fra 2009 benyttes til formålet. Avsetningen i 2013 beholdes uendret. Side 4 av 12

5 5. Øygard 12 omsorgsboliger Prosjektet er kalkulert til kr. 46 millioner og med ferdigstillelse i desember Etter avholdt konkurranse er byggeprosjektet ført frem til vedtatt kostnadsoverslag II med kr. 37 millioner. Avsetningen i 2010 er således redusert med kr 9 millioner. 6. Nytt avlastningssenter med tilbud om barneboliger Byggeprosjektet har en total kalkyle på 109 millioner og det er avsatt en oppstartsbevilgning på kr. 9,2 millioner i Bevilgningen er forutsatt finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Gjennomgangen som er gjort nå konstaterer at dette disposisjonsfondet har en saldo på kr 4,2 millioner. Avviket er korrigert i 2013, slik at finansiering ved bruk av fond er tilsvarende fondets saldo. KULTUR OG BYUTVIKLING 7. Kunstgressbane Iglemyr, Ganddal og Bogafjell Av ovennevnte anlegg er det anlegget på Bogafjell som står igjen for utførelse. I vedtatt økonomiplan er ferdigstillelse satt til 4. kvartal 2011, samtidig med idrettshall og nytt kirkebygg på Bogafjell. Reguleringsplan for området tilknyttet idrettshallen og kunstgressbanen er levert til byplan i begynnelsen av mars d.å. Godkjent plan er ventet å kunne foreligge tidlig på høsten. Ferdigstillelsen er med dette tilsvarende skjøvet, til innen sommeren Avsetningen i 2011 er redusert med kr 4 millioner og tilsvarende økt i 2012 slik at dette er i samsvar med fremdriften. 8. Ny idrettshall med fritidslokaler i Bogafjell Hallprosjektet er i vedtatt økonomiplan innarbeidet med ferdigstillelse i 4. kvartal Reguleringsplan for området tilknyttet idrettshallen og kunstgressbanen er levert til byplan i begynnelsen av mars d.å. Godkjent plan er ventet å kunne foreligge tidlig på høsten. Ferdigstillelsen er med dette tilsvarende skjøvet, til innen sommeren Avsetningen i 2010 er redusert med kr 5 millioner og tilsvarende økt i 2012 slik at det er i samsvar med fremdriften. 9. Bystrand i Luravika Det er i gjeldende økonomiplan avsatt kr 1,0 million i hhv og 2011 til bystrand i Luravika. Ferdigstillelse er planlagt forsommeren Prosjektet krever fullført plan før opparbeidelse kan igangsettes. Planprogram for området er utarbeidet og sak om detaljregulering ble behandlet i utvalg for byutvikling Det er forventet 2. gangsbehandling høsten Med denne fremdriften er ferdigstillelsen skjøvet til 2012 og kr. 1,0 million er flyttet fra 2010 til Side 5 av 12

6 3. ENDRINGER I DRIFT Nøkkeltall fra vedtatt Linje økonomiplan (tall i nr tusen) 1 Driftsinntekter Netto driftsresultat i 2 millioner kroner Netto driftsresultat i prosent 0,79 % 0,77 % 0,39 % 0,90 % Tabell 3 Endring i driftsbudsjettet Inntekter: Frie inntekter (skatt og 4 rammetilskudd) Utbytte Lyse Momskompensasjon av 6 investeringer til føring i drift Utgifter: 7 Pensjonskostnader Strøm Politikere frikjøp, Byst sak 9 31/ Blink fsk sak 124/09, ekstra 10 tilskudd til arrangementet Elevtallsprognosen Sosialhjelp Lærlinger Renhold, vedlikehold, strøm 14 til Høle barnehage Netto renter og avdrag Sum Tabell 4 Reviderte nøkkeltall etter endring i driftsbudsjettet Driftsinntekter Netto driftsresultat i 18 millioner kroner Revidert netto driftsresultat 19 i prosent -0,36 % -0,20 % -0,78 % -0,06 % Tabell 5 Side 6 av 12

7 Omstilling og bruk av fond Vedtatt omstilling, økonomiplan Nødvendig beløp for å få 0 i netto driftsresultat Nødvendig beløp for å oppnå 0,24% i netto driftsresultat i 2010, som øker til 3% i 2013 Sum omstilling hensyntatt bruk av fond (Linje ) Bruk av disposisjonsfond jfr vedlegg Overføring fra drift til investering - endring Budsjettbalanse (Linje ) Tabell 6 Nøkkeltall etter omstilling Driftsinntekter Netto drifsresultat i 27 millioner Netto drifsresultat i prosent 0,24 % 1,58 % 2,03 % 3,02 % Tabell 7 Nøkkeltall vedtatt økonomiplan Tabell 3 gjengir driftsinntekter, netto driftsresultat i kroner og netto driftsresultat i prosent slik de ligger i vedtatt økonomiplan. Vedtatt økonomiplan (rødt hefte) følger saken som utrykt vedlegg. Revidering mars 2010 Endring ift. vedtatt budsjett Tabell 4 viser forslag til endringer i inntekter og utgifter fra vedtatt økonomiplan. I det følgende beskrives de foreslåtte endringene. Linje 4, Frie inntekter Skatt og rammetilskudd Skatteinngangen i 2009 ble lavere enn forventet. Det er foretatt nye anslag for skatt og rammetilskudd etter at regnskapstall for Sandnes og landstallene er kjent. Skattenivået foreslås nedjustert med 61 millioner som følge av lavere skattenviå i 2009 og høyere arbeidsledighet. Rammetilskuddet foreslås økt, hovedsakelig som følge av at det inntektsutjevnende trekket blir lavere ved lavere skattenivå. Opprinnelig budsjett Skatt Justert Endring budsjett Rammetilskudd Sum frie inntekter Side 7 av 12

8 Rådmannen presiserer at det alltid er forbundet usikkerhet ved skatteanslag. I mars er det første forfall for forskuddsskatt og forskuddstrekk for personer i 2010 og det gir således en første indikasjon på hvordan skatteinngangen for 2010 vil bli. Men selv etter skatteinngangen i mars er det umulig å si med sikkerhet hvordan skatteinngangen for året vil bli. Skatteinngangen for mars er i skrivende stund ikke kjent. Rådmannen presiserer at skatteinngangen i 2010 både kan bli bedre og dårligere enn det som legges til grunn i denne saken. Linje 5, Utbytte fra Lyse Nye prognoser innhentet fra Lyse for utbytte til eierkommunene indikerer at det er utsikter til lavere utbytte for 2009 enn tidligere forventet, og at det er nødvendig å anvende selskapets fond for utjevning av svingninger i utbyttet for eventuelt å opprettholde forventet nivå. Linje 6, Momskompensasjonsinntekter fra investeringsprosjekter som føres i driftsregnskapet Som følge av endring i investeringsnivået, endres også beløpet for momskompensasjon som føres i driftsregnskapet. I tråd med statlige føringer der 80 % av momskompensasjonen fra investeringer føres i driftsregnskapet i 2010 og 20% i investeringsregnskapet opprettholdes. I påfølgende 4 år trappes føringen av momskompensasjonsinntekter fra investeringsprosjekter i driftsregnskapet ned til 0, og føringen i investeringsregnskapet trappes opp til 100%. Linje 7, Pensjonskostnader Premieinnbetalingen på pensjon er redusert. Dette skyldes lavere lønnsvekst og G- regulering enn det som ble lagt til grunn for premieberegningen i Dette får effekt på premieinnbetalingen i 2009 og videreføres i planperioden. Det forventes at pensjonskostnadene som har regnskapsmessig effekt også blir lavere som følge av dette. Linje 8, Energiutgifter Energiprisene for 2010 har steget betydelig hovedsakelig på grunn av en lang, kald og tørr vinter preget av høyt forbruk og lite nedbør. Svikt i leveranser av svensk atomkraft og brudd i sentral overføringskabel mot kontinentet har begrenset muligheten for import av strøm. Lav magasinfylling, lite snø og høye oljepriser er forhold som kan tyde på at prisen vil holde seg høy noe utover i Utviklingen i energimarkedet i 2010 har i liten grad påvirket prisene på strøm levert i Per mars 2010 har Sandnes kommune prissikret 68 % av forventet forbruk for 2010 og 48% av forventet forbruk i Med utgangspunkt i energimarkedet og prissikringen per mars 2010 legges det til grunn at årskostnaden blir 42,4 mill i 2010 og 38,5 mill. i Dette er en økning på hhv 6,6 og 2,7 millioner. Linje 9, Politikere frikjøp Midler til frikjøp av politikere er innarbeidet slik det framkommer av Bystyresak 31/10. Rådmannen finner grunn til å gjenta sin anbefaling om å utsette oppstart av denne kostnadsøkningen til neste valgperiode, under henvisning til kommunens vanskelige økonomiske situasjon. Linje 10, Blink I formannskapssak 124/09 ble det vedtatt å øke tilskuddet til Blink i 2010 med kr 1,5 millioner. Tilskuddet må finansieres av driften. Linje 11, Elevtallsreduksjon I 2008 og 2009 ble elevtallsveksten rundt 50 % lavere enn oppgitt prognose. En ekstraordinær kartlegging, foretatt den 15. mars 2010, viser at denne trenden opprettholdes og at det er sannsynlig at den reelle økningen i antall nye elever høsten 2010 vil bli halvparten av de 176 elevene som er forutsatt i gjeldende økonomiplan. På bakgrunn av trenden de 3 siste årene foreslås det også å halvere elevtallsveksten for Side 8 av 12

9 2011 og Ny prognose tilsier da en økning på 75 elever i 2010 og 100 elever i Totalt antall elever i planperioden er mao framskrevet til 2010: 8861 elever 2011: 8936 elever 2012: 9036 elever Innsparingsbeløpet er beregnet ut fra en elevressurs på kroner pr. elev. pr. år Linje 12, Sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp er en lovpålagt ytelse som gis ut fra en skjønnsmessig individuell vurdering. Ytelsen omfatter bidrag til livsopphold og bidrag til boutgifter, og fastsettes etter statens veiledende satser. Kommunens samlede utgifter til økonomisk sosialhjelp er sterkt konjunkturavhengig og påvirkes i hovedsak av utviklingen på arbeidsmarkedet, boligmarkedet og av andre sosiale forhold. Finanskrise, økt arbeidsledighet og et dyrt og stramt boligmarked har gitt over 10 prosent økning i antall sosialhjelpsmottakere og en sterk økning i sosialhjelpsutgiftene sammenlignet med Sosiale tjenester ble i perioderapport pr tilleggsbevilget med kr 11,5 millioner. Men på grunn av kommunens økonomiske situasjon ble kun kr 3 millioner av disse videreført i økonomiplan Rådmannen tilrår derfor at det avsettes ytterligere kr 10 millioner til videreføring rammene innenfor økonomisk sosialhjelp. Linje 13, Lærlinger Kommunen har budsjettert med 86 lærlinger. Pt har vi 48 lærlinger. Høsten 2009 ble det tatt inn betydelig færre lærlinger enn forutsatt på grunn av mangel på kvalifiserte søkere. Dette medfører mindreutgifter i 2010 i forhold til budsjett, og det er foretatt en ny beregning i forhold til faktisk antall lærlinger i kommunen i år. Totale mindreutgifter for 2010 utgjør kr 2,7 millioner. Det presiseres at dette er et midlertidig tiltak i Rekruttering av lærlinger er et svært viktig tiltak for å sikre fremtidig arbeidskraft i kommunen. Ved rekruttering i 2010 vil det bli forsøkt å øke antallet, men rekrutteringssituasjonen er vanskelig. Det er ikke nok søkere til lærefagene i videregående skole. Dette gjenspeiler søkertilfanget som kommunen får i neste omgang. Sandnes kommune er med i KS sitt traineeprogram for å rekruttere unge akademikere (siv.ing, arkitekter, økonomer, jurister, statsvitere og lignende) som framtidig arbeidskraft til kommunene. Dette er også vanskelig rekrutterbart personell. Kommunen har erfart at det trengs spesielle tiltak for å rekruttere. Det foreslås at kr 1 million omdisponeres fra lærlinger til trainee (lønn og opplæring). For 2009 ble det tatt inn en trainee som ble lønnet innenfor det ordinære lønnsbudsjettet. En slik praksis blir ikke mulig ved reduksjon i ordinære stillinger, derfor foreslår rådmannen at trainee lønnes fra en sentral pott på samme måte som lærlingene. Linje 14, Renhold, vedlikehold, strøm til Høle Barnehage I og med at åpningen av Høle barnehage forskyves, kan midler til renhold, vedlikehold og strøm reduseres. Linje 15, Netto rente og avdragsutgifter Rentebanen til Norges Banks styringsrente ble noe nedjustert etter at rådmannen la fram sitt budsjettforslag. En slik nedjustering var imidlertid ventet og i skrivende stund vil rådmannen opprettholde renteforutsetningene slik de framkommer i rådmannens forslag til økonomiplan. Rente- og avdragsutgiftene er i tillegg justert for endring i investeringer som foreslås i denne saken, samt endring i overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Linje 16, viser summen av endringer i driftsbudsjettet Side 9 av 12

10 Linje 17, 18, 19, Endring i nøkkeltall etter endringer i driftsbudsjettet Etter forslag til endringer i driftsbudsjettet framkommer det av linje 18 at netto driftsresultat er lavere enn null alle årene i planperioden. Omstilling og bruk av fond Som følge av utsikt til negativt netto driftsresultat for 2010 og med bakgrunn i målet om at 3 % i netto driftsresultat skal søkes oppnådd i planeperioden, foreslås det at omstillingsprosjektet utvides. Dette er nærmere beskrevet i sak om Omstillingsprosjektet Forslag til utvidet omfang av omstillingsprosjektet. Linje 20, Vedtatt omstilling økonomiplan I vedtatt økonomiplan fra bystyrets behandling i desember 2009, er det forutsatt at det skal omstilles for 10 millioner i 2010, 20 millioner i 2011 og 30 millioner fra Linje 21, Nødvendig beløp for å få null i netto driftsresultat. Som følge av at netto driftsresultat etter revidering av investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet er lavere enn null er det et absolutt minimum å omstille for beløpene som er oppgitt i linje 21. Linje 22, Nødvendig beløp for å oppnå 0,24% netto driftsresultat i 2010 som øker til 3% i I tillegg til at netto driftsresultat må være positivt, er nødvendige omstillingbeløp for å få 3% netto driftsresultat i planperioden, lagt inn i linje 22. I 2010 er det lagt til grunn et svært lavt netto driftsresultat og fra et økonomisk synspunkt burde dette helt klart vært høyere. Men rådmannen ser at det tar tid å få effekt av omstillingstiltak samtidig som det legges vekt på å få til en god omstillingsprosess og fornuftige tiltak. Fra 2011 legges det opp til at netto driftsresultat blir 1,58% og 3% oppnås i Dette framkommer av tabell 7, linje 28. Linje 23, Sum omstillingstiltak inklusive bruk av fond Linje 23 viser summen av omstillingstiltak i planperioden. I 2010 er ca 17 millioner fordelt på tjenesteområdene som det følger av tabell 8 under Nødvendig omstillingsbeløp Oppvekst skole Omstilling - generell Oppvekst barn og unge Omstilling - generell Levekår Omstilling - generell Stillingsreduksjon i omsorg Kultur og byuviklling Omstilling - generell Rådmannens stabsenheter, Sandnes bydrift, Organisasjon og Økonomi Omstilling - generell Sum omstilling Tabell 8 Side 10 av 12

11 Beløp på Rådmannens stabsenheter, Sandnes bydrift, Økonomi og Organisasjon er slått sammen til en sum. Det foreslås at rådmannen får fullmakt til å fordele en utgiftsreduksjon på kr 1,941 millioner mellom disse områdene. I omstillingsbeløpet for 2010 er det tatt høyde for at disposisjonsfond tilsvarende 12,14 millioner benyttes. Dette er nærmere omtalt under linje 24. Rådmannen legger opp til at det pågående omstillingsprosjektet skal finne løsning på fordelingen av omstillingsbeløpene mellom tjenesteområdene øvrige år i planperioden. Det anbefales også at rådmannen får fullmakt til å gå gjennom den økonomiske situasjonen i selskaper kommunen er eier av med siktemål å ta ut utbytte/økt utbytte. Hvordan omstillingsbeløpene skal fordeles mellom inntekter og utgifter og mellom tjenesteområdene for årene løses derfor i forbindelse med omstillingsprosjektet, og spesifiseres i planperioden ved framleggelsen av økonomplanen Linje 24, Bruk av disposisjonsfond jfr. vedlegg. Det er foretatt en gjennomgang av kommunens disposisjonsfond med tanke på hvilke av disse fondene som kan benyttes. Fondene er listet opp i vedlegg 2 i saken. De fondene rådmannen foreslår å benytte til finansiering av driften i 2010 er markert med grått og gjelder linjene 3, 4, 5, 13 og 31 i vedlegget. Disponibelt beløp på disse fondene utgjør tilsammen 12,14 millioner. Linje 25, Overføring fra drift til finansiering av investeringer Overføringen fra drift til finansiering av investeringer reduseres med kr 5,136 millioner i 2010 og kan økes øvrige år i planperioden når omstillingstiltakene spesifiseres og gir effekt. Nøkkeltall etter omstilling Linje 26, 27 og 28, Reviderte nøkkeltall etter omstilling Tabell 7 viser nivå på driftsinntekter og netto driftsresultat etter at omstillingstiltakene innarbeides i planperioden. 4. OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL VEDTAK Med dette forslaget til revidert økonomiplan legger rådmannen til rette for å overholde fylkesmannens krav og anbefalinger når det gjelder budsjettet for Det må imidlertid understrekes at inntektsprognosene er usikre, og det tas forbehold om nye justeringer i den ordinære tertialrapporteringen. For resten av planperioden er omfanget av utgiftsreduksjoner eller inntektsøkninger ikke fordelt mellom tjenesteområdene. Det legges opp til at fordelingen foretas i det pågående omstillingsprosjektet og innarbeides i økonomiplanen for Rådmannen vil også peke på behovet for god medvirkning fra de ansattes organisasjoner og tilstrekkelig informasjon til berørte brukergrupper og innbyggere, og er oppmerksom på at det kan skape uro og bekymring når man er forberedt på at det kan komme nedskjæringer uten å vite konkret hvordan. Det er derfor lagt opp til høyt tempo i omstillingsprosjektet med sikte på å fremme løsningsforslag for 2011, 2012 og 2013 til behandling i bystyret 22. juni. Rådmannen vil også presisere at det i tallene ikke er tatt høyde for nye tiltak i planperioden. Dette betyr at samtlige nye tiltak må finansieres av ytterligere reduksjoner i driftsnivået. Saken legges med dette frem for behandling i administrasjonsutvalget og formannskapet. Den skal deretter behandles i bystyret som fatter endelig vedtak i saken. Side 11 av 12

12 Rådmannen foreslår følgende forslag til VEDTAK: 1. Det foretas endringer i investeringsbudsjettet og endring i finansiering av investeringer slik de framkommer av tabell 1 og tabell 2 i saken. 2. Totalt låneopptak i 2010 til finansiering av kommunens investeringer reduseres med kr 2,787 millioner til kr 322,025 millioner. 3. Det foretas endringer i driftsbudsjettet slik de framkommer av tabell 4 og 6 i saken. 4. Omstillingsomfanget økes med kroner 7,0 millioner til kroner 17,0 millioner i 2010, og fordeles på tjenesteområdene slik det framkommer av tabell 8 i saken. Rådmannen gis fullmakt til å foreta en utgiftsreduksjon på kr 1,941 millioner innen Rådmannens stabsenheter, Økonomi, Organisasjon og Sandnes Bydrift KB. 5. Bruk av disposisjonsfond som er markert i trykt vedlegg 2 i saken, tilsvarende 12,14 millioner, disponeres til finansiering av driften i Nødvendige omstillingstiltak og inntektsøkninger øvrige år i planperioden løses i forbindelse med det pågående omstillingsprosjektet. Spesifisering av beløp på tjenesteområdene innarbeides i budsjettene ved framleggelsen av økonomiplanen for RÅDMANNEN I SANDNES, Tore Sirnes rådmann Torunn Skumlien Nilsen økonomidirektør Side 12 av 12

13 Formannskapet sak 58/10 vedlegg 1

14

15

16

17

18 Formannskapet sak 58/10 vedlegg 2 DISPOSISJONSFOND (Ekskl avsetninger i Årsregnskapet for 2009) LINJE DISPOSISJONSFOND REGNSKAP Regnskap IKKE REGNSKAPS- FØRTE VEDTAK 2010 DISPONERT I ØP ANDRE ENDRINGER KORR. DISP FOND PR KOMMENTAR Disposisjonsfond hk Bydelsutvalgene Erstatningsordning barnevern Generelt fond hk Innbyggerundersøkelsen 2010, bruk av fond 2010, kr , (Bsak 29/10) Endring i regnskapsprinsipp ( investering ) Fondet må ses i sammenheng med fondet som er negativt kr Netto effekt blir dermed kr ØP , saldering, bruk av fondet i 2011, kr ØP , Byjubileumet inkl NM friidrett, bruk av fondet i 2010, kr Høyspentlinje fra Hoveveien over åsedalen til Jærveien, bruk av fond i 2010, kr 3 mill. (Bsak 28/10). Sak om sykefravær i grunnskolen, bruk av fond i 2010, kr , Bsak 30/ Eiendomsdrift + fellesutgifter Regnskap og lønn Kompetansetjenester Servicekontor Skatt Sandnes matservice Hustrykkeriet Kommunens reservefond Vitensenter, avsetn. Mva.Komp Samfunnsutviklingsfond Byhistorisk verk Sandnes byjubileum Infrastruktur, sentrumstiltak og samferd Vedlikehold skoler Vedlikehols kirker Avlastningssenter/tiltak funks.hemmede ØP , nytt avlastningssenter (inv), bruk av fond i 2013, kr 9,2 mill. (kr 5 mill er disp til Boligsos handlingsplan i 2009, og kan dermed ikke disp.) Kunstgressbane ØP , kunstgressbaneer (inv), bruk av fond i 2010, kr 5 mill Europeisk kulturby Dokumentsenter Hms Ikt Budsjett og analyse Toaletter i skolene, oppgradering/vedlik Vertskommunearrangement (rådm) Hallo Framtid, bruk av fond 2010, kr , Fsak 41/10 (NB! Ikke endelig vedtak, kun forslag - saken går til bystyret) Jobb-prosjekt 0 0 0

19 LINJE DISPOSISJONSFOND REGNSKAP Regnskap IKKE REGNSKAPS- FØRTE VEDTAK 2010 DISPONERT I ØP ANDRE ENDRINGER KORR. DISP FOND PR KOMMENTAR Generelt disp.fond ØP , arkitektkonkurranse Ruten (inv), bruk av fond i 2010, kr 1 mill. Europeisk nettverk for Sunne Byer, Bsak 21/10, bruk av fond 2010, kr Pensjonsfond Sum Disposisjonsfond hk Disposisjonsfond hk Aspervika skole Austrått skole Hommersåk skole Iglemyr skole Øygard skole Sørbø skole Giske skole Lurahammeren skole Malmheim skole Altona Porsholen skole Sandved skole Stangeland skole Buggeland skole Sviland skole Trones skole Bogafjell skole Delsum skolene Oppvekst ii, felles Asperholen bhg Austrått bhg Brueland bhg Hommersåk bhg Høle bhg Jønningheia bhg Myklaberget bhg Porsholen bhg Riska bhg Rissebærstraen bhg Sandnes familie bhg Sandved bhg Stangeland bhg Varatun bhg Vatne bhg Figgjo bhg Smeaheia bhg Øygard bhg Stangelandsforen bhg Trones bhg Sandvedhaugen barnehage Delsum barnehager

20 LINJE DISPOSISJONSFOND REGNSKAP Regnskap IKKE REGNSKAPS- FØRTE VEDTAK 2010 DISPONERT I ØP ANDRE ENDRINGER KORR. DISP FOND PR KOMMENTAR Sum Disposisjonsfond hk Disposisjonsfond hk Helsestasjonstjenester Fritid Avlastning Pp-tjenesten Styrket barnehage Levekår, felles Sandnes læringssenter Sosiale tjenester Legevakt Psykisk helse Vågsgjerd Kvål Mottakskontor for flyktninger og asylsøk Sum Disposisjonsfond hk Disposisjonsfond hk Utsmykking komm. Bygg Kulturverntilskudd Kultur og byutvikling Kultur Bibliotek Kulturskole Sum Disposisjonsfond hk Disposisjonsfond hk Kystsoneplan Miljøtiltak, miljøvern Generelt fond byplan Generelt fond park Generelt fond utbygging Generelt fond kommunaltekn Kartl. Av ulovlig byggevirksomhet Prosjekt byggesaksbehandling Utbygging fornyelse av utstyr Komtek - parkeringsfond Park og idrett Landbruk Kommunalteknikk Sum Disposisjonsfond hk Sum Disposisjonsfond (257) Endring i regnskapsprinsipp ( drift ) Endring i regnskapsprinsipp ( drift ) Sum Endring i regnskapsprinsipp ( drift )

21 LINJE DISPOSISJONSFOND REGNSKAP Regnskap IKKE REGNSKAPS- FØRTE VEDTAK 2010 DISPONERT I ØP ANDRE ENDRINGER KORR. DISP FOND PR KOMMENTAR Sum Disposisjonsfond (258) Sum Disposisjonsfond Sum "frie disposisjonsfond"

DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009

DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009 DISPOSISJONSFOND OG BUNDNE FOND PR NOV 2009 Regnskap 2009 Regnskap 2008 Kommentar Disposisjonsfond 25701 Disposisjonsfond hk. 1.1 25701005 Bydelsutvalgene -147 565-147 565 25701020 Erstatningsordning barnevern

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Byggeregnskap prosjekt pnr SK Energi merking av bygg

Byggeregnskap prosjekt pnr SK Energi merking av bygg Arkivsak-dok. 086-17 Saksbehandler: Leif Arne Andreassen Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 10.05.2017 Byggeregnskap prosjekt pnr 4009106 SK Energi merking av bygg Saksopplysninger: Prosjektet

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Analyserapport for Sandnes kommune

Analyserapport for Sandnes kommune Analyserapport for Sandnes kommune Utarbeidet av Jostein Horn 21.12.2011 Totalt antall private barnehager 37 Antall medlemsbarnehager 32 Total antall kommunale barnehager 23 (herav en familiebarnehage)

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet. Kontrollutvalget Formannskapet 14.02.2019 Kontrollutvalget 12.03.2019 Regnskap 2018 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19

Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan /19 Arkivsak-dok. 19/00008-5 Saksbehandler Ole Stian Søyseth Saksgang Møtedato Saknr Underutvalg budsjett og økonomiplan 18.03.2019 5/19 UTTALELSE OM BUDSJETTVEDTAK I TFK OG FFK Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget

Harstad kommune. Regnskap Formannskapet Kontrollutvalget Formannskapet 15.02.2018 Kontrollutvalget 27.02.2018 Regnskap 2017 Harstad kommune Rådmann Hugo Thode Hansen Økonomisjef John G. Rørnes Regnskapsleder Rita Kristensen Behandling regnskap og årsrapport

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Byrådssak /18 Saksframstilling

Byrådssak /18 Saksframstilling BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

06.05.2008 06.05.2008 27.05.2008

06.05.2008 06.05.2008 27.05.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 282195 : E: 4 &14 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Administrasjonsutvalget Bystyret 6.5.28 6.5.28 27.5.28

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport Sarpsborg kommune

Årsregnskap og årsrapport Sarpsborg kommune Arkivsak-dok. 19/00178-13 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 29.04.2019 funksjonsevne 2015-2019 Flerkulturelt råd 2015-2019 29.04.2019 Eldrerådet

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport Sarpsborg kommune

Årsregnskap og årsrapport Sarpsborg kommune Arkivsak-dok. 18/00388-20 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Arbeidsmiljøutvalget 2016-2019 23.04.2018 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 26.04.2018 funksjonsevne 2015-2019 Flerkulturelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830 Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2017 Tid: kl: 0830 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 17 20 03 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr.

Saksframlegg. TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr. Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2004. GODKJENNING AV REGNSKAP OG ÅRSBERETNING. Arkivsaksnr.: 05/15169 Forslag til innstilling: 1. Bystyret godkjenner årsoppgjørsdisposisjonen

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE:

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Stanley Wirak, leder Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik Heidi

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/ Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:

Detaljer

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder)

MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Torunn S. Nilsen (rådmannens representant) Torbjørn Sterri (daglig leder) Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL Til stede: Stanley Wirak, leder Kåre-Ludwig Jørgensen Arne Norheim Wenche Ekholt Bjelland Gro Fløysvik MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.

Investering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016. Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer