Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet /10 Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 03.02.2015 15/10 Kommunestyret 12.02.2015"

Transkript

1 Trysil kommune Saksframlegg Dato: Referanse: 1872/2015 Arkiv: 010 Vår saksbehandler: Connie Bjørseth Reduksjon antall stemmekretser i Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet /10 Kommunestyret Saksdokumenter vedlagt: Vedlegg: 1 Kart som viser dagens stemmekretsinndeling med 15 kretser 2 Kart som viser ny stemmekretsinndeling med 8 kretser Øvrige saksdokumenter: Valgloven Valgforskriften Rådmannens innstilling: Fra og med fylkestings- og kommunestyrevalget 2015 inndeles Trysil kommune i 8 stemmekretser: Krets Nytt kretsnr: Innbygda krets (tidligere krets 17, 22 og 24) 1 Jordet krets (tidligere krets 18, 20 og 21) 2 Nybergsund krets (tidligere krets 11 og 12) 3 Søre Osen krets (tidligere krets 16) 4 Tørberget krets (tidligere krets 14) 5 Østby krets (tidligere krets 05 og 06) 6 Ljørdalen krets (tidligere krets 01 og 02) 7 Plassen krets (tidligere krets 25) 8 Behandling i Formannskapet : Forslag fra Sp v/per Hagebakken: Dagens stemmekretser holdes uendret. Votering: Sps forslag vedtatt med sju mot to stemmer (Liz Bjørseth, H og Marit Nyhuus, SV) som ble avgitt for rådmannens innstilling. Innstilling i Formannskapet : Dagens stemmekretser holdes uendret.

2 Behandling i Kommunestyret : Votering: Formannskapets innstilling vedtatt med 22 mot 2 stemmer (Liz Bjørseth og Jorunn Graff Bjørnersen, H) som ble avgitt for rådmannens innstilling. Vedtak i Kommunestyret : Dagens stemmekretser holdes uendret. TRYSIL KOMMUNE Kristian Trengereid rådmann (Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor ut uten signatur.)

3 Bakgrunn Bakgrunnen for at saken kommer opp til politisk behandling er valglovens bestemmelser om hvem som vedtar hvor mange stemmekretser en kommune skal deles inn i. Det tilligger valgstyret å forsikre seg om at avviklingen av valg ligger innenfor lovens krav. Valglovens 9-3. Tid og sted for stemmegivningen. Organisering (1) Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringer i stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret. Ved valggjennomføring stilles det store krav til nøyaktighet og avviklingen av valget også i hver stemmekrets. Vi har erfart fra tidligere valggjennomføringer at det, på tross av opplæring, oppstår uheldige feil fra ulike stemmestyrer. Det viser at opplæringen av stemmestyrene er utfordrende, og må også sees i sammenheng med rekruttering til stemmestyrene. En del av utfordringene kan komme av at det er så mange som 15 stemmekretser i Trysil. Vi må tilpasse oss og forberede oss på endrede krav i forbindelse med valggjennomføring. For å imøtekomme endringer i valgloven og valgforskriften, endringer som har trådt i kraft og kommende endringer, trenger vi å tilpasse organiseringen av valggjennomføringen. De foreslåtte stemmekretsene dekker Trysils store geografi ved at stemmekretsene er lokalisert i midten av og i ytterkantene av kommunen (alle himmelretninger). Noen endringer er innført: - Elektronisk avkryssing i manntall ble innført for forhåndsstemmer, gjeldende fra Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen foregår det forsøk på også ved årets valg. Trysil kommune har ennå ikke innført elektronisk avkryssing i manntall på valgtinget (valgdagen). Mye tyder på at dette kommer til å bli et krav også ved stemmemottak på valgdagen ved senere valg. - To stemmemottakere til en hver tid ved stemmemottak ble det et krav om for forhåndstemmemottak fra 2013 (valgloven 8.1). Dette fordi det ikke skal kunne oppstå feil ved forhåndsstemmemottak da det er krav om direkte elektronisk avkrysning i manntallet. Gjør man feil i denne avkrysningen hindrer man den andre personen fra å avlegge stemme. Samme krav om to stemmemottakere gjelder også på valgdagen, dersom det skal innføres bruk av elektronisk avkryssing i manntallet. - Listekandidater kan ikke oppnevnes som stemmemottakere eller valgfunksjonærer på valgdagen og ikke velges til stemmestyrene, dette ble gjeldene lovendring fra 2013 (valgloven 9.3.4) Valggjennomføringen vil etter all sannsynlighet gradvis bli mer elektronisk i framtida. Som nevnt pågår det forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen og forsøket er utvidet i år. Trysil er ikke plukket ut som en av forsøkskommunene i denne omgang. Utvidelsen indikerer at det kommer krav om elektronisk avkryssing i manntallet og kanskje også elektronisk stemmeavgivning i valglokalene for senere valg. Dette vil medføre behov for langt mer datautstyr og datakompetanse. Det vil ha betydning ved mange stemmekretser.

4 I dag har Trysil kommune 15 stemmekretser. Det er få andre kommuner på Trysils størrelse som har så mange stemmekretser. Hele 15 stemmekretser er veldig mange utfra antall stemmeberettigede og sammenlignbare kommuner. Med reduksjon i antall stemmekretser, er det viktig at muligheten til å få avgitt stemme ikke reduseres. Dette må søkes kompensert med andre tiltak som utvidede åpningstider for forhåndsstemmegivning og bedret informasjon om muligheter for stemmegivning. Vi ser også at antall forhåndsstemmegivninger er økende i Trysil som andre steder. Krav til stemmelokaler er viktig, slik at alle kan avgi stemme under like forutsetninger. Dette er krav som universell utforming, tilpasset utstyr i valglokalene, tydelig informasjonsmateriell, med mer. Med færre stemmekretser blir det større mulighet til å legge dette bedre til rette, samt også å minske behovet for innkjøp av utstyr til valglokalene. Antall stemmer avgitt pr stemmekrets ved 15 stemmekretser Kretsnr Stemmekretser Avgitte stemmer (urne) valgting Avgitte stemmer (urne) valgting Antall stemmeberettigede Pr. krets 2011 Antall stemmeberettigede pr krets Skåret Ljørdalen Nesvoldberget Østby Nybergsund Grøndalen Tørberget Søre Osen Vestby Slettås Jordet Eidet Flendalen Innbygda Plassen SUM Differansen i antall stemmeberettigede 2011 og 2013 skyldes ikke endring i innbyggertallet, men at reglene for hvem som kan stemme på de ulike valgene er ulike. Vurdering Antall kretser Som vi ser av tabellen over er det mange av stemmekretsener som har meget få avgitte stemmer. Trysil har stemmeberettigede og hele 15 stemmekretser er veldig mange om vi sammenligner oss med andre. Antall stemmeberettigede pr kommune står i parentes. Eksempelvis har Folldal 1 stemmekrets (1 272). Folldal er også en relativt stor geografisk kommune. Til sammenligning i Sør-Østerdalskommunene er det slik; Stor-Elvdal 5 stemmekretser (2 019), de endret fra 9 til 5 kretser i Åmot har 3 stemmekretser (3 361), Engerdal har 5 stemmekretser (1 048) og Elverum har 15 stemmekretser (15 509).

5 Stemmesteder Det er et stemmested pr stemmekrets i Trysil. Etter reduksjon vil det fremdeles være et stemmested pr stemmekrets. Det er store avstander i Trysil, men vi er langt mer mobile i dag enn for en del år siden. Arbeidsstedet til mange er ikke det som i dag er stemmekretsen de tilhører, slik at de på valgdagen uansett må stemme et annet sted. Det er tilrettelagt for å kunne avgi forhåndsstemme i en lengre periode i Innbygda forut for valget. Mange av stemmestedene som benyttes i dag kunne vært bedre universelt utformet. Kommunen leier lokaler til valgdagen i alle kretsene bortsett fra i Innbygda. Det er spesielt sterkt fokus og krav på universell utforming på stemmestedene ved gjennomføring av valg. Tilgang til datanett Det ble gjennomført undersøkelser forut og under gjennomføringen av forrige stortingsvalg om tilgang og kvalitet på datalinjer og bredbåndstilgang i stemmelokalene rundt omkring i Norge. I Trysils mange stemmelokaler er dette en stor utfordring. I flere av stemmelokalene er det ikke bredbånd pr i dag. Og for noen av stedene vil mobilt bredbånd være et usikkert alternativ på grunn av dårlig dekning per i dag. For å sikre gjennomføring bør man ikke belage seg på bare en løsning for kommunikasjon heller, det bør være reserveløsning også. Av Trysil 15 stemmesteder pr i dag er det få av lokalene som eies av kommunen og derved har kommunalt datanett og kommunikasjon. Flere av stedene leies og der er det ikke aktuelt for kommunen å foreta faste installasjoner av datanett eller linjer. Skulle det oppstå feil med datalinjer kan det ta lang tid før feilretting blir gjort, ikke minst på grunn av avstander i kommunen. Datautstyr Dersom det ved senere valg blir behov for å krysse av elektronisk i manntallet ute på det enkelte stemmestedet, vil det måtte stilles krav til datautstyr i alle stemmelokalene. Det vil da måtte stilles krav til nødvendig kompetanse i stemmestyrene, både i forhold til å bruke datautstyret, men også ifht feilretting og annet som måtte oppstå. Et sikringstiltak kan også være å ha dobbelt opp av alt utstyret på hvert stemmested, men dette vil være en betydelig kostnadsbærer. Stemmestyrenes kompetanse og sammensetning Lovendring som er trådd i kraft gjør at ingen listekandidat kan være stemmemottaker eller valgfunksjonær i stemmelokaler. Alle stemmestyrene må kontrolleres for å sikre lovkravet. Med færre stemmesteder og derved færre stemmestyrer vil det være enklere å tilfredsstille lovkravet. Med en framtidig utvikling mot mer bruk av datautstyr vil det bli behov for mer datakompetanse i stemmestyrene. Dette kan løses ved at man endrer sammensetningen av stemmestyrene slik at de består av personer som innehar nødvendig datakompetanse eller at man gjennomfører utstrakt opplæring også innenfor dette området med stemmestyrene. Sistnevnte vil være tids- og kostnadskrevende. Opplæring av stemmestyrenes leder og nestleder foretas foran hvert valg. Men det er år mellom hver gang det er valg og lærdommen kan gå fort i glemmeboken da dette er noe man deltar på bare over en liten periode. Vi erfarer også at det blir gjort en del småfeil fra år til år i ulike stemmekretser. I tillegg blir det behovet for datakompetanse og opplæring på utstyr og bruk av valgdatasystemet vil måtte gjennomføres. For innlogging i valgdatasystemet brukes en av fire identifiseringsløsninger,

6 MinID,m BankID, Buypass og Commfides. Hvert av stemmestyremedlemmene må ha tilgang til minimum to ulike løsninger av disse ved valggjennomføringen. Når stemmestyrene først har tilgang til valgdatasystemet vil det også være mulig å føre møtebøkene elektronisk ute på hver stemmekrets. Både innlogging og bruk av valgdatasystemet vil kreve mer opplæring. Tilrettelegging for deltagelse på valget Det er flere muligheter for kommunens stemmeberettigede å delta i valget og avgi stemme. Forhåndsstemmer Det blir flere og flere som velger å avgi forhåndsstemme, også i Trysil ser vi dette. Utviklingen de siste valg viser: Valgår Godkjente stemmegivninger Økning fra 2009 til 2013: 26,9% Ordinær periode for forhåndsstemmemottak er fra 10.august til og med fredagen før valgdagen. Det er etter søknad også mulighet til tidlig forhåndsstemmegiving allerede fra 1. juli frem til 10. august. Trysils forhåndsstemmemottak er rådhuset. Ved de to siste valg har det vært både kvelds- og lørdagsåpent for forhåndsstemming. Dette kan om ønskelig utvides ytterligere. I tillegg til utvidede åpningstider for forhåndsstemmegivning i rådhuset, kan man i tillegg vurdere eventuell mobilt mottak som for eksempel å reise rundt og være på fastsatte steder for mottak av forhåndsstemmer. Det vil være noen tekniske utfordringer med dette, men det kan la seg løse. En annen mulighet er at det settes opp buss fra enkelte steder inn til forhåndsstemmelokale i Innbygda. Informasjon og annonsering om muligheten til å forhåndsstemme har det vært mer fokus på de siste år, dette vil også bli gjort for kommende valg. Både fra sentralt hold, men også egne annonseringer i Trysil. Ambulerende og institusjon For de som eventuelt ikke kommer seg til stemmelokalet på grunn av helsemessige årsaker har mulighet til å søke om å få avgi stemme hjemme. Dette kalles ambulerende stemmegivning. Det informeres og annonseres også om dette alternativet. Beboere på institusjon har tilbud om å avgi stemmer på stedet. Begge disse har Trysil gjennomført i mange år. Kostnadsreduksjon og rasjonalisering Kostnader Ved en reduksjon i antall stemmesteder vil man oppnå kostnadsreduksjon for gjennomføring av valg. Kostnadselementer; - Leie av lokaler - Kjøp av valgutstyr til hvert stemmested - Møte- og kilometergodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste for stemmestyrene - Utstyr: datanett, kommunikasjonslinjer, reserveløsning, pc er, skrivere, kabler

7 Dersom dagens stemmekretser beholdes som i dag, så vil kostnader for datautstyr estimeres til kr ,- for hver av de mindre stemmekretsene, unntatt Innbygda hvor det er flere stasjoner for stemmemottaking og kostnaden derfor estimeres til kr ,-. Dette gir estimerte kostnader for datautstyr på til sammen over ,-. Som vi ser er dette kostnadselementet betydelig. I tillegg vil det påløpe kostnader i form av ressurser til installasjon og konfigurasjon av datautstyret, samt transport, oppsett og test av utstyret. Estimert tidsforbruk en dag per stemmekrets. Denne kostnaden er ikke tatt med i regnestykket. Mer opplæring av stemmestyrer i forhold til bruk av datautstyr og valgsystemet er også en kostnadsbærer som her ikke er tallfestet. Med en reduksjon fra 15 til 8 stemmesteder vil kostnadene med dagens organisering av valgavviklingen kunne halveres.ved å redusere antall stemmekretser, så vil bedre tilrettelegging for å avgi stemme, f. eks gjennom utvidet muligheter for forhåndsstemmegivning, ambulerende stemmegivning, busstransport til stemmesteder osv, på den andre siden gi økte kostnader. Fremmedstemmer Stemmer avgitt på valgtinget, men i en annen krets enn den de er mannstallført i. Behandling av fremmedstemmer forsinker valgoppgjøret, da dette er tidkrevende nøyaktighetsarbeid som krever at alle manntallene er levert inn før behandling kan foretas. Med færre kretser vil tidsperspektivet for å behandle fremmedstemmer forkortes. Ved elektronisk avkryssing ute i hver stemmekrets, vil dette også være med å forkorte tiden i forhold til behandling av fremmedstemmer. Fremmedstemmer 2011: 132 Fremmedstemmer 2013: 121 Alternativer reduksjon i antall stemmekretser Alternativ 1 Fra og med fylkestings- og kommunestyrevalget 2015 inndeles Trysil kommune i 1 stemmekrets: Innbygda krets Nytt kretsnr: 1 Dette alternativet medfører at 14 stemmekretser legges ned. Alternativet betyr størst endring, men gir størst kostnadsreduksjon og rasjonalisering. Alternativ 2 Fra og med fylkestings- og kommunestyrevalget 2015 inndeles Trysil kommune i 11 stemmekretser: Krets Nytt kretsnr: Innbygda krets (tidligere krets 17 og 24) 1 Jordet krets (tidligere krets 20 og 21) 2 Nybergsund krets (tidligere krets 11 og 12) 3 Søre Osen krets (tidligere krets 16) 4 Tørberget krets (tidligere 14) 5 Østby krets (tidligere krets 05 og 06) 6 Ljørdalen krets (tidligere krets 02) 7 Plassen krets (tidligere krets 25) 8 Skåret (tidligere krets 01) 9 Flendalen (tidligere krets 22) 10 Slettås (tidligere krets 18) 11 Ved dette alternativet er det kort avstand til andre stemmekretser som er argumentet. Disse fire er de med kortest avstand til andre stemmekretser og foreslås derfor lagt ned: - Vestby som ligger nær Innbygda - Nesvoldberget som ligger nær Østby - Eidet som ligger nær Jordet

8 - Grøndalen som ligger nær Nybergsund Dette alternativet gir ikke store endringer og ikke mye rasjonalisering. Det er heller ikke de stemmekretser med færrest avlagte stemmer som her forslås langt ned. Det er kun sett på avstand til nærmeste annen stemmekrets. Alternativ 3 Fra og med fylkestings- og kommunestyrevalget 2015 inndeles Trysil kommune i 8 stemmekretser: Krets Antall stemmeberettigede Nytt kretsnr Innbygda krets (tidligere krets 17, 22 og 24) (2339) 1 Jordet krets (tidligere krets 18, 20 og 21) (711) 2 Nybergsund krets (tidligere krets 11 og 12) (556) 3 Søre Osen krets (tidligere krets 16) (249) 4 Tørberget krets (tidligere 14) (311) 5 Østby krets (tidligere krets 05 og 06) (372) 6 Ljørdalen krets (tidligere krets 01 og 02) (270) 7 Plassen krets (tidligere krets 25) (250) 8 Forslag til nummerering av de nye kretsene, baserer seg stort sett på størrelse i antall stemmeberettigede. Ved å redusere de nevnte stemmekretsene slår vi sammen alle stemmekretser med under 100 avgitte stemmer. De foreslåtte stemmekretsene dekker Trysils store geografi ved at stemmekretsene er lokalisert i midten av og i ytterkantene av kommunen (alle himmelretninger). Konklusjon I denne saksutredningen er det tatt høyde for å ligge i forkant av en utvikling knyttet til at framtidig valgavvikling vil bli mer og mer elektronisk. Dette vil medføre større krav til digital kompetanse i stemmestyrene, samt være en av årsakene til at det vil være fordelaktig med færre stemmekretser. Forslaget om reduksjon av antall stemmekretser er likevel en vurdering av flere elementer. Kommende krav til elektronisk avkryssing i manntall, stemmestyrenes sammensetning, antall avgitte stemmer pr stemmested, krav om universell utforming, kommende krav om investering i datautstyr og datalinjer til gjennomføring av valget, datakompetanse og behov for opplæring av alle medlemmene i stemmestyrene. I tillegg vil vi oppnå mer rasjonell avvikling av valget og valgoppgjøret. Gjennom reduksjon av antall stemmekretser vil vi også oppnå kostnadsreduksjon for gjennomføring av valget, unngå utstyrsinvestering, samt redusere feilkilder. Muligheten for å avgi stemme reduseres ikke i vesentlig grad, da blant annet forhåndstemmemottaket vil være mer tilgjengelig. Derfor foreslås alternativ 3, å redusere fra 15 til 8 stemmekretser i Trysil kommune.

Regler for valg av menighetsråd

Regler for valg av menighetsråd Regler for valg av menighetsråd Vedtatt av Kirkemøtet 2014 Mindre endringer vedtatt av Kirkerådet september 2014 Gå til Regler for valg av bispedømmeråd og Kirkemøtet 1. Sammensetning og valg av menighetsråd

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Frøya kommune 2005 Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 21 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008

Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren. Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder. TF-rapport nr. 243 2008 ho Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren Lars Håkonsen og Trond Erik Lunder TF-rapport nr. 243 2008 TF-rapport Tittel: Kostnadsforskjeller i barnehagesektoren TF-rapprt nr: 243 Forfatter(e): Lars Håkonsen

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Valgets kval? Utredning for etablering av en sentral valgenhet. Difi rapport 2010:3 ISSN 1890-6583

Valgets kval? Utredning for etablering av en sentral valgenhet. Difi rapport 2010:3 ISSN 1890-6583 Valgets kval? Utredning for etablering av en sentral valgenhet Difi rapport 2010:3 ISSN 1890-6583 Forord Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) legger i denne rapporten fram en utredning for etablering

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Spørreundersøkelse til og /heim om hvordan lånt datautstyr fra folketrygden blir brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt mellom Hjelpemiddelsentralen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3606 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2012 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato Behandling i Komite for liv og lære

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer