Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP"

Transkript

1 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hitran Rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00-18:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Medlem AP Liv Krangnes Vaagen Medlem SV Torfinn Stub Medlem H Tom Skare (Perm fra kl. 18:40) Medlem FRP Ragnhild Nordal Medlem FRP Nils Vang Medlem KRF Frode Arntsen Medlem AP Einar Sivertsen Medlem AP Jan Morten Bjerkan Medlem AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Erik Knutshaug (Perm fra Medlem AP 18:05) Trygve Sivertsen Medlem AP Åse Mastad Medlem SP Stig Nidar Selvåg Medlem H Kjersti Marie Hestnes Hjertø Medlem H (Møtte kl. 15:00 ) Otto J. Lien Medlem FRP Roy Arild Angelvik Medlem FRP Cicilie Sivertsen (Perm fra Medlem FRP 16:00-18:35) Ole L. Haugen Ordfører AP Lars P. Hammerstad (Perm fra Varaordfører SP 18:05) Per Ervik (Perm. Fra 15:30) Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Bertil Sæther MEDL SV Leif Arne Westrum MEDL FRP

2 Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hilde Jørgensen (fra kl. 15:00) Svein Bertil Sæther SV Bodil Birkeland (kl:13:00-15:00) Svein Bertil Sæther SV Olaus Selvaag (Kl. 13:00-15:00) Kjersti Marie Hestnes H Hjertø Bente Kjerringvåg Leif Arne Westrum FRP Heidi Merete Furuvik (Fra kl. 15:30) Per Ervik FRP Roy Prol (Fra kl. 16:00) FRP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Roger Antonsen Rådmann Judith Singsø Protokoll Innkalling var utsendt 18: Det fremkom ingen merknader. Journalist Venke M. Glørstad slutter i lokalavisa Hitra*Frøya, og ble ønsket lykke til videre av ordfører og overrakt blomster. Kommunestyret startet med å synge sangen Dei vil alltid klaga og kyta av Ivar Aasen. Omdelt i kommunestyret Protokoll fra kommunestyret korrigering av vedtak sak 134 og Sak 151/10 Budsjett 2011/Økonomiplan Høringsuttalelser: Fillan skole 1. Utdanningsforbundet klubben ved Fillan skole. Barman oppvekstsenter 2. Samarbeidsutvalget ved Barman oppvekstsenter 3. FAU ved Barman oppvekstsenter 4. Tillitsvalgt for medlemmene i utdanningsforbundet barnehage 5. Foreldregruppa ved Barman oppvekstsenter Strand oppvekstsenter: 6. Samarbeidsutvalget for Strand oppvekstssenter 7. FAU ved Strand oppvekstsenter Knarrlagsund oppvekstsenter: 8. Klubben i utdanningsforbundet ved Knarrlagsund oppvekstsenter 9. Samarbeidsutvalget ved Knarrlagsund oppvekstsenter 10. Personalet ved Knarrlagsund oppvekstsenter, barnehagen. 11.Uttalelse fra Hitra lokallag av NFU 12. Ansatterepresentanter i AMU 13. Vedtak fra Brukerråd, AMU, Eldres Råd 14. Høringsuttalelse fra Fagforbundet og Utdanningsforbundet 15. Høringsuttalelse Budsjett 2011 fra Fagforbundet. 16. Høringsuttalelse fra Delta 3. Sak 153/10 Avtale mellom Hitra kommune og Hamos forvaltning IKS

3 4. Sak 154/10 Ny selskapsavtale for Hamos Forvaltning IKS 5. Sak 155 og 157 a. Mail dat fra Harald Kristoffersen, Statkraft b. Brev. dat fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Høring av kraftledningsog vindkraftprosjekter i Sør-Trøndelag og Møre- og Romsdal fylker. c. Pressemelding og mail fra LNVK. d. Rapport fra ASK Rådgivning side 3, 5, 8-23 og Sak 158/10 Sammen om fremtida (SoF) avklaringer fortsettelse eller avvikling. 7. Tilleggssak 159/10 Forskrift med tilhørende gebyrregulativ for enhetene Drift, Brann/feiing og PLM for 2011 gebyrberegning for frlivillige lag og organisasjoner 8. Tilleggssak 160/10 Hamos forvaltning IKS Gebyr for renovasjon og slam samt budsjett for Kommunal og regionaldepartementets rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Innleiing og sammendrag. KonSek s notat om hovedpunktene. 10. Jordbruket i Hitra noen sentrale tall 11. Befolkningsutviklinga i øyregionen Brev fra Samarbeidskomiteen i Orkdalsregionen og ordfører i Meldal til Næringsminister Trond Giske Ironman på Tjeldbergodden. 13. Status Rådhuset rehabilitering Kultur SFO notat om bruk av prosjektmidler fra Kulturdepartementet 15. Protokoll fra FSK-møte den Tilråding i sakene 152, 153, 154, 157, 158, 159 og 160. Tilleggssakene: 159/10 Forskrift med tilhørende gebyrregulativ for enhetene Drift, Bran/Feiing og PLM for 2011 gebyrberegning for frivillige lag og oraganisasjoner 160/10 Hamos Forvaltning IKS gebyr for renovasjon og slam samt budsjett for Begge sakene ble enstemmig vedtatt å ta med til realitetsbehandling. Rokkering på saklisten: Tilleggssak 160 behandles før sak 150 på utsendt sakliste Tilleggssak 159 behandles før sak 151 på utsendt sakliste Sak 157 behandles før sak 155 på utsendt sakliste. Permisjoner: Per Ervik fra kl. 15:30 Tom Skare fra kl. 18:00 Cicilie Sivertsen i tiden 16:00 19:00 Lars P. Hammerstad fra kl. 19:00 Permisjonene ble innvilget. Protokollen Til undertegne ble Eldbjørg Broholm og Torfinn Stub valgt. Ordførerens orientering i KST Vannforsyningen Fått noe underlag Fortsatt mangler, i alle fall så vidt jeg vet, noe utredninger/kvalitetssikring

4 TrønderEnergi og fjernvarmeanlegget Besøk av Fiskeriministeren m.fl.: Men vi får håpe rådmann kan ha noe klart til neste møte Sist sa jeg: Fått bekreftet at TrønderEnergi er villig til å levere rørene som må til mellom sentrumsområdet og Vikan. Dermed kan de enda åpne grøfter utnyttes Beklager, dette var tuftet på feil grunnlag: o Kostnadene og vurderingene holder ikke o Noe beror på feil vurderinger, her på huset Grøftene fylles o Men det forberedes slik at det skal være relativt enkelt å legge rør senere, iflg rådmann Siden vi sist var samlet: o Besøk av Fiskeriministeren o Flere kystordførere NFKK o Styret for KS Bedrift havn, med flere havnedirektører Positive møter, der alle ga anerkjennelse for vår utvikling, våre planer og ambisjoner Det jobbes med flere konkrete oppfølgingssaker, etter denne samlingen o Noe kan forhåpentlig også få direkte konsekvens for oss, bl.a. i form av lokale prosjekt Rådmannen orienterte: - Nytt organisasjonskart iverksatt fra Utlysning av stilling som kultur- og næringssjefstilling vil gjennomføres i neste uke. - Det vil bli satt fokus på balansert målstyring. - Ny organisering av vaktmestertjenesten er gjennomført fra Arealplanen legges fram politisk i uke 48/49, og vil bli fremmet for behandling i siste kommunestyremøte før jul. - Arbeidet med finne ny virksomhet i Kvenvær Omsorgssenters lokaler er i gang. - Intensjonsavtale mellom Telenor, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Hitra kommune, for bedre mobildekning over Hitra er undertegnet Varaordfører forlot møtet etter behandling av sak 151/10. Som settevaraordfører ble Liv K. Vaagen valgt. Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 145/10 Godkjenning av protokoll i møte PS 146/10 Hitra Storkjøkken KF - Budsjett 2011/Økonomiplan

5 PS 147/10 Betalingssatser for oppvekstsektoren 2011 PS 148/10 PS 149/10 PS 150/10 Gebyrendring for boligeiendom som benyttes til fritidsbruk Ny felles forskrift om tømming av slamavskillere og gebyrer for eierkommunene i Hamos Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie - og omsorg for 2011 PS 151/10 Budsjett 2011 / Økonomiplan PS 152/10 PS 153/10 PS 154/10 PS 155/10 PS 156/10 Finansforvaltning oktober Avtale mellom Hitra kommune og Hamos Forvaltning IKS Ny selskapsavtale for Hamos Forvaltning IKS Høringsuttalelse - Konsesjonssøknad for samordnet nettilknytning av flere vindkraftsverk i Snillfjord, Hitra og Hemne kommuner Søknad om fritak fra politiske verv - Hege Lie PS 157/10 Utvidelse av Hitra Vindkraftpark på Eldsfjellet - Høringsuttalelse PS 158/10 PS 159/10 PS 160/10 RS 1/10 Sammen for fremtiden (SoF) - avklaringer fortsettelse eller avvikling Forskrift med tilhørende gebyrregulativ for enhetene Drift, Brann/feiing og PLM for gebyrberegning for frivillige lag og organisasjoner Hamos Forvaltning IKS - Gebyr for renovasjon og slam samt budsjett for 2011 Referatsaker 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane RS 2/10 Høringsuttalelse til formannskapets budsjett 2011 RS 3/10 RS 4/10 RS 5/10 RS 6/10 Vedr. Bemanningssituasjonen på Nye Øytun Høringsuttalelse til F-skapets innstilling til budsjett Høringsuttalelse til formannskapets innstilling til budsjett 2011 Uttalelse fra ansatterepresentanter i AMU RS 7/10 Vedr. kommunebudsjettet for 2011 RS 8/10 Høringsuttalelse til budsjett 2011 RS 9/10 Høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget ved Knarrlagsund oppvekstsenter RS 10/10 Høringsuttalelse til budsjett 2011 RS 11/10 Uttalelse fra personalet ved Knarrlagsund

6 RS 12/10 oppvekstsenter, barnehagen Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Strand oppvekstsenter RS 13/10 Høringsuttalelse budsjett 2011 RS 14/10 Høringsuttalelser Budsjett 2011 Fagforbundet RS 15/10 Høringsuttalelse til budsjett 2011 PS 145/10 Godkjenning av protokoll i møte Saksprotokoll i Kommunestyre Protokollen fra møte den ble godkjent som framlagt. PS 146/10 Hitra Storkjøkken KF - Budsjett 2011/Økonomiplan Innstilling: 1. Hitra kommunestyre vedtar årsbudsjett for Hitra Storkjøkken KF for 2011 slik det fremgår av budsjettskjema 1 A og 2 A. 2. Hitra Storkjøkkens rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 D. 3. Hitra kommunestyre vedtar økonomiplan for Hitra Storkjøkken KF for slik det fremgår av budsjettskjema 1 C og 1 D. 4. Investeringer for 2011 er satt til kr 0 Saksprotokoll i Kommunestyre Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Hitra kommunestyre vedtar årsbudsjett for Hitra Storkjøkken KF for 2011 slik det fremgår av budsjettskjema 1 A og 2 A. 2. Hitra Storkjøkkens rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 D. 3. Hitra kommunestyre vedtar økonomiplan for Hitra Storkjøkken KF for slik det fremgår av budsjettskjema 1 C og 1 D. 4. Investeringer for 2011 er satt til kr 0

7 PS 147/10 Betalingssatser for oppvekstsektoren 2011 Innstilling: 1. Staten har i statsbudsjettet ikke foreslått endringer i betalingssatsene for barnehageplass for budsjettåret Satsene for egenbetaling for mat holdes uendret med kr. 250,- pr. mnd. for 5 dagers plass, i Pris for ekstra dag i barnehagen økes fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. ekstra dag. 2. Satsene for brukerbetaling i SFO reduseres fra kr ,- til kr ,- for fulltids plass. De øvrige satsene for deltidsplass i SFO justeres forholdsvis. Det vises til vedlagte betalingsregulativ. Satsene for brukerbetaling for mat holdes uendret, kr. 8,- pr. måltid. Saksprotokoll i Kommunestyre Hitra Frp v/tom Skare fremmet følgende forslag: 1. Som innstillingens pkt Satsene for brukebetaling i SFO reduseres fra kr til kr for fulltids plass. De øvrige satsene for deltidsplass i SFO justeres forholdsvis. Det vises til vedlagte betalingsregulativ. Satsen for brukerbetaling for mat holdes uendret, kr. 8,- pr. måltid. Bakgrunnen for å sette satsene ytterligere ned enn det som er foreslått fra rådmannen (på 2.200) er at vi tror en skikkelig nedsettelse vil bidra til økt bruk av dette tilbudet. Når vi i tillegg nå får satsing på kulturskolen inn i SFO-tilbudet vil dette være et unikt tilbud til alle barn i 1-4. klasse og deres foreldre. Inndekningen av redusert foreldrebetaling tas inn av forventet økning av elevtall i SFO. For å dekke en reduksjon på ytterligere 200 kroner i forhold til rådmannens innstilling vil medføre at vi trenger ca. 8 flere heltidsbrukere av SFO-tilbud, noe vi tror er meget realistisk. Det vil ikke medføre økte personalressurser da det er stor nok kapasitet slik det er i dag, der vi nå har alt for dårlig dekning på de fleste SFO-tilbud. Hvis det viser seg at reduksjon av betalingssatsen ikke gir utslag i økt bruk, må vi ved nest budsjettbehandling se på om det satsene må tilbake til gammel størrelse igjen. Ved alternativ votering mellom Formannskapets tilråding og Frp s forslag fikk Formannskapets tilråding 4 stemmer og falt. Frp s forslag fikk 19 stemmer og ble vedtatt.. 1. Staten har i statsbudsjettet ikke foreslått endringer i betalingssatsene for barnehageplass for budsjettåret Satsene for egenbetaling for mat holdes uendret med kr. 250,- pr. mnd. for 5 dagers plass, i Pris for ekstra dag i barnehagen økes fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. ekstra dag. 2. Satsene for brukerbetaling i SFO reduseres fra kr ,- til kr ,- for fulltids plass. De øvrige satsene for deltidsplass i SFO justeres forholdsvis. Det vises til vedlagte betalingsregulativ. Satsene for brukerbetaling for mat holdes uendret, kr. 8,- pr. måltid.

8 Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Det ble fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: 3. Oppvekstkomiteen ber rådmannen om å intensivere markedsføringen knyttet til bruk av skolefritidsordningene (SFO). Hjemmeside til skolene bør oppdateres / videreutvikles slik at foreldrene ser hvilke kvaliteter som ligger i SFO. Oppvekstkomiteen viser til at satsene for SFO reduseres med ca. 14 %. 1. Staten har i statsbudsjettet ikke foreslått endringer i betalingssatsene for barnehageplass for budsjettåret Satsene for egenbetaling for mat holdes uendret med kr. 250,- pr. mnd. for 5 dagers plass, i Pris for ekstra dag i barnehagen økes fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. ekstra dag. 2. Satsene for brukerbetaling i SFO reduseres fra kr ,- til kr ,- for fulltids plass. De øvrige satsene for deltidsplass i SFO justeres forholdsvis. Det vises til vedlagte betalingsregulativ. Satsene for brukerbetaling for mat holdes uendret, kr. 8,- pr. måltid. 3. Oppvekstkomiteen ber rådmannen om å intensivere markedsføringen knyttet til bruk av skolefritidsordningene (SFO). Hjemmeside til skolene bør oppdateres / videreutvikles slik at foreldrene ser hvilke kvaliteter som ligger i SFO. Oppvekstkomiteen viser til at satsene for SFO reduseres med ca. 14 %. Votering: Enstemmig Saksprotokoll i Oppvekstkomiteen Forslag fremmet i møtet: Saken utsettes. Behandles i ekstraordinært møte den Saken utsettes. Behandles i ekstraordinært møte den PS 148/10 Gebyrendring for boligeiendom som benyttes til fritidsbruk Innstilling: 1. Hitra kommunestyre opphever følgende i tidligere vedtak i k-sak 109/2000:

9 a) Boligeiendommer som benyttes som fritidsbolig belastes med kommunale avgifter som for fritidsbolig den perioden eiendommen benyttes til dette formål. b) Fritidseiendommer som benyttes som boligeiendom belastes med kommunale avgifter for boligeiendom den periode eiendommen benyttes til dette formål. 2. Endringen trer i kraft med virkning fra Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, slam, renovasjon og feiing) beregnes derfor som følgende fra a) Boligeiendom betaler kommunal eiendomsavgift i tråd med gjeldende gebyrregulativ og godkjent bygningstype. b) Fritidseiendom betaler kommunal eiendomsavgift i tråd med gjeldende gebyrregulativ og godkjent bygningstype. Saksprotokoll i Kommunestyre Teknisk komites tilråding ble enstemmig vedtatt. 1 Hitra kommunestyre opphever følgende i tidligere vedtak i k-sak 109/2000: a) Boligeiendommer som benyttes som fritidsbolig belastes med kommunale avgifter som for fritidsbolig den perioden eiendommen benyttes til dette formål. b) Fritidseiendommer som benyttes som boligeiendom belastes med kommunale avgifter for boligeiendom den periode eiendommen benyttes til dette formål. 2 Endringen trer i kraft med virkning fra Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, slam, renovasjon og feiing) beregnes derfor som følgende fra a) Boligeiendom betaler kommunal eiendomsavgift i tråd med gjeldende gebyrregulativ og godkjent bygningstype. b) Fritidseiendom betaler kommunal eiendomsavgift i tråd med gjeldende gebyrregulativ og godkjent bygningstype. Saksprotokoll i Teknisk komite Det ble ikke fremmet andre forslag. 1. Hitra kommunestyre opphever følgende i tidligere vedtak i k-sak 109/2000: a) Boligeiendommer som benyttes som fritidsbolig belastes med kommunale avgifter som for fritidsbolig den perioden eiendommen benyttes til dette formål. b) Fritidseiendommer som benyttes som boligeiendom belastes med kommunale avgifter for boligeiendom den periode eiendommen benyttes til dette formål.

10 2. Endringen trer i kraft med virkning fra Kommunale eiendomsavgifter (vann, kloakk, slam, renovasjon og feiing) beregnes derfor som følgende fra a) Boligeiendom betaler kommunal eiendomsavgift i tråd med gjeldende gebyrregulativ og godkjent bygningstype. b) Fritidseiendom betaler kommunal eiendomsavgift i tråd med gjeldende gebyrregulativ og godkjent bygningstype. PS 149/10 Ny felles forskrift om tømming av slamavskillere og gebyrer for eierkommunene i Hamos Innstilling: 1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til ny felles forskrift om tømming av slamavskillere og gebyrer oversendt fra Hamos Forvaltning IKS. 2. Forskriften trår i kraft fra Saksprotokoll i Kommunestyre Teknisk komites innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til ny felles forskrift om tømming av slamavskillere og gebyrer oversendt fra Hamos Forvaltning IKS. 2. Forskriften trår i kraft fra Saksprotokoll i Teknisk komite Det ble ikke fremmet andre forslag. 1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til ny felles forskrift om tømming av slamavskillere og gebyrer oversendt fra Hamos Forvaltning IKS. 2. Forskriften trår i kraft fra

11 PS 150/10 Fastsetting av vederlagsbetaling / egenbetaling innen pleie - og omsorg for 2011 Innstilling: Vedlagte forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling i kommunens pleie og omsorgstjenester for perioden , legges ut på høring. Saksprotokoll i Kommunestyre Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt. Forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling vedtas, slik som framlagt. Saksprotokoll i Eldres Råd Leder refererte satsene for egenbetaling /vederlagsbetaling innen pleie og omsorgstenesten. Forslag til nye satser for vederlagsbetaling/egenbetaling innen pleie- og omsorg for 2011 tas til orientering. Enst. Saksprotokoll i Brukerråd Forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling vedtas, slik som framlagt. Enst. Saksprotokoll i Formannskap Helse- og omsorgskomiteens tilråding ble enstemmig vedtatt. Tilråding:

12 Forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling vedtas, slik som framlagt. Enst. Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling vedtas, slik som framlagt. Enst. Saksprotokoll i Formannskap Helse- og omsorgskomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedlagte forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling i kommunens pleie og omsorgstjenester for perioden , legges ut på høring. Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedlagte forslag til nye satser for vederlagsbetaling / egenbetaling i kommunens pleie og omsorgstjenester for perioden , legges ut på høring. PS 151/10 Budsjett 2011 / Økonomiplan Innstilling: Budsjettet legges fram uten innstilling fra rådmannen. Formannskapet fremmer innstilling for kommunestyret i sitt møte 9. november. Saksprotokoll i Kommunestyre Lars P. Hammerstad (SP) la fram følgende forslag: Delfinansiering av kryssing av Dolmsundet spleiselag. (forslag 1a)

13 Hitra SP ønsker at Hitra kommune skal innta en enda mer aktiv rolle i finansieringen av lokal andel av spleiselaget for kryssingen av Dolmsundet. Hitra SP er av den formening at dette angår en stor gruppe Hitterværinger som er bosatt på Dolmøya i tillegg til de mange som pendler på jobb til Frøya hver dag og de som pendler fra Frøya, til jobb på Hitra. I tillegg har vi et ikke ubetydelig lokalt næringsliv på Dolmøya samt den betydelige utvekslingen næringslivet på Hitra og Frøya representerer finner Hitra SP det riktig å bidra sammen med Frøya kommune i spleiselaget. 1. Under forutsetning av at Frøya kommune bidrar til spleiselaget med kr. 2 mill., bidrar Hitra kommune med kr. 1 mill. inklusiv reguleringsomkostninger til spleiselaget for kryssingen av Dolmsundet. 2. Hitra kommunes andel av spleiselaget til kryssingen av Dolmsundet finansieres med bruk av egenkapital. Frikjøp av treningstid i Hitrahallen for aldersbestemte klasser 0-19 år. (forslag 1b) RO 5: 1. Til reduksjon av halleie for aldersbestemte klasser, økes bevilgningen til Hitrahallen med kr ,- 2. Tiltaket finansieres ved reduksjon av avsetning til formannskapets nærmere bestemmelser med kr ,- og justering av rentemargin med kr ,- RO 2: Avsetning til oppstart av friluftsbarnehage benyttes til å redusere nedtrekket av dagens bemanning i barnehagene. Tekstdel: Hitra kommunestyre vil snarest mulig binde renta på alle innlån til lavest mulig rentefot. Det delegeres til økonomiutvalget å gjennomføre prosess for å binde renta innen en lavest mulig rentefot. Det opparbeidede rentefondet frigjøres til kapitalfond til bruk etter formannskapets nærmere bestemmelser. All bruk av fondet skal meldes /rapporteres uten ugrunnet opphold til påfølgende kommunestyremøte. Oversendingsforslag. (forslag 1 c) Veg fra vegkryss Kjerringvåg til Vikstrømkrysset overtas av Hitra kommune. Vegen omgjøres til gang- og sykkelsti. Besparelsen Sør-Trøndelag fylkeskommune får på denne overtakelsen, kapitaliseres opp over 30 år og synliggjøres i tillegg til det foreslåtte bidrag i pkt. 1 Torfinn Stub (Høyre) fremmet følgende alternative budsjettforslag: (forslag 2) 1 a - For - å oppnå større økonomisk forutsigbarhet og - økt økonomisk handlingsrom bindes renten på resterende lån for 5 år. Med bakgrunn i Norges Bank sin renteprognose samt den seinere tids utvikling i verdensøkonomien med reduserte internasjonale vekstutsikter, vurderes det som overveiende sannsynlig at fastrenten kan komme ytterligere ned i løpet av første halvår Det vurderes derfor som sannsynlig at det vil være mulig å binde renten ned mot 3,5 % i løpet av første halvår. b Rentedifferanse som en følge av eventuell rentebinding høyere enn 3,5 % dekkes av rentefondet. c Resten av rentefondet brukes til reduksjon av kommunens store lånegjeld.

14 2. Skatt på eiendom økes med kr ,- Renten fastsettes til 3,5 % for Renteutgiftene reduseres med kr ,- Reduserte kapitalutgifter som følge av nedbetaling av lån kr ,- Sum frigjorte midler kr ,- 3. Ressursene i skolen dreies mot småskoletrinnet i tråd med statens pålegg om styrking gjennom økt antall pedagoger pr. elev. I tråd med dette økes ressursene på 1. trinn slik at tettheten på voksne økes til 2 når elevtallet passerer 15 elever. Dette tiltaket kostnadsberegnes til kr ,-, gjennomføres fullt ut allerede fra våren Tiltaket finansieres med kr av de frigjorte midler. 4. Tiltak Mottaksklasse med en årlig kostnad på kr iverksettes i tråd med oppvekstkomiteens vedtak. Kr finansieres av de frigjorte midler. 5. Tiltak Økt elevtall for 10. trinn fra høsten 2011, med en antatt kostnad i 2011 på kr , tas inn i budsjettet for 2011 med klassedeling også for våren (9. trinn). Tiltaket finansieres med kr av de frigjorte midler. Resten finansieres med nedtrekk på ramma med kr Rådmannens tiltak med bortfall av svømmeundervisning for mellomtrinnet tas ut. Rådmannen bes om å gå gjennom organiseringa av skolesvømminga slik at skysskostnadene reduseres. Tiltaket sees også i sammenheng med tilførte til praksisnær undervisning/partnerskapsavtaler. Samarbeidet med næringslivet prioriteres ytterligere. 7. Rådmannen bes om å lage en langsiktig plan (over 2 år) for oppjustering av ressurser til ledelse ved enhetene. Rådmannen bes om, i første omgang, å omdisponere ca. kr av rammeområdets midler til tiltaket. 8. Rådmannen bes om snarest å ferdigstille arbeidet knyttet til utredning av friluftsbarnehager. Utredningen skal danne utgangspunkt for eventuell utprøving av friluftsbarnehage. 9. Tiltakene - avtaleforpliktet leie av idrettsparken (kr ). - reduksjon av halleia for de aldersbestemte klasser (kr ) og - Den kulturelle spaserstokken (kr ) gjennomføres. Tiltakene finansieres med kr av de frigjorte midler og kr innenfor ramma. 10. Tiltakene ny fastlegehjemmel (kr ) og fysioterapeut (kr ) iverksettes. Kommunestyret har tillit til at rådmannen gjennomfører tiltakene innenfor rammen, i tråd med signaler gitt under formannskapsbehandlingen. 11. For øvrig som formannskapets innstilling. 12. Kr settes av til Reserverte tilleggsbevilgninger etter formannskapets nærmer bestemmelse. Dette for å møte uforutsette behov samt for å øke fleksilibiliteten med å kunne gjennomføre tiltakene som er forutsatt finansiert innenfor rammen. Frode Arntsen ba på vegne av AP, SV, KRF og SP om gruppemøte.

15 Lars P. Hammerstad på vegne av gruppemøtet la fram følgende forslag (forslag 3) Nytt pkt. (1) a. Med henvisning til: statsbudsjettets Kap. 586 "Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser", der det framgår at statens investeringstilskudd til slike formål økes fra 25 til 35 % et antatt økende behov for slike bo- og omsorgstilbud den vedtatte kommuneplana for omsorgstjenester, og så ber kommunestyret rådmann om å gjennomføre en nærmere klarlegging og utredning av hvilke muligheter og behov som ligger i dette. Denne må foreligge slik at de aktuelle tilskuddsmuligheter kan nyttiggjøres, og senest må den foreligge til budsjettbehandlingen neste år. b. Utredninga må vektlegge å finne fram til en lokalisering og boform som sammen med eksisterende kapasitet og tilbud vil gi en best mulig og bærekraftig drift i åra framover. c. Som foreløpig bevilgning til de aktuelle formål avsettes kr 10 millioner i investeringsbudsjettet for 2012, fordelt med en finansiering på h.h.v. 2 millioner i egenkapital og kr 8 millioner i låneopptak. Med det forutsatte tilskuddet fra staten vil dette kunne gi en sum investeringsramme på vel 15 millioner kroner. Nytt pkt (2) a. For å oppfylle kommunestyrets budsjettvedtak for 2009 (pkt. 11) om opprettelse av intermediæravdeling og til oppgradering, kapasitetsforbedring og utstyr ved Hitra helsetun bevilges på investeringsbudsjettet for 2011: Kortidsavdelinga kr Legekontor og det øvrige helsetun kr Sansehage/pasienters og beboeres uteområde kr SUM kr b. Bevilgningen i pkt a finansieres ved låneopptak Nytt pkt (3) a. Til styrking av bemanningen ved barnehagene i 2011, bevilges kr b. Bevilgningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond Nytt pkt (4) Kommunestyret ber rådmann særlig overvåke situasjonen med høyt elevtall på ungdomstrinnet, og eventuelt foreta grep hvis dette skulle bli nødvendig for skoleåret 2011/2012 Tom Skare (FrP) la fram følgende alternative budsjettforslag (forslag 4)

16 Inntektsøkninger: Hitra kommunestyre finner inndekning for ytterligere tiltak og styrking av følgende områder med å frigjøre midler gjennom; Økt rentemargin for 2011 med kr ,-. Økt brukerbetaling SFO ved flere brukere kr ,-. Totalt økning til disponering kr ,-. Disse midlene benyttes ved å styrke rammene innenfor følgende felt i : Utgifter: RO 2 Lese-/skriveopplæring Ledelse Svømmeundervisning Total økning av ramme innenfor dette området kr ,- Redusert brukerbetaling SFO kr ,- TOTAL ØKNING TIL RO 2 kr ,- RO 3 Lege/fysioterapeut kr ,- TOTAL ØKNING TIL RO 3 kr ,- RO 5 Kunstgressbane (manglende finasiering) kr ,- Reduksjon halleie 0-19 år kr ,- Kulturell spaserstokk, styrking eldretiltak kr ,- TOTAL ØKNING TIL RO 5 kr ,- TOTAL ØKNING ALLE RAMMEOMRÅDER kr Verbalforslag: Vi ber rådmannen vurdere konkurranseutsetting av deler av Helse og omsorgstjenestene og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for en ev. slik konkurranseutsetting på områder der vi ser det er muligheter for dette. Torfinn Stub (H) ba om gruppemøte Avstemming. -Høyres forslag (forslag 2) fikk 3 stemmer og falt. 20 stemte imot. -FrP s forslag (forslag 4) fram til Verbalforslag, fikk 7 stemmer og falt. 16 stemte i mot. -Punktvis avstemming over AP, SV, SP og Krf s forslag /(forslag 3). Pkt. 1 fikk 16 stemmer og ble vedtatt. 7 stemte i mot Pkt. 2 fikk 16 stemmer og ble vedtatt. 7 stemte i mot Pkt. 3 fikk 13 stemmer og ble vedtatt. 10 stemte i mot Pkt. 4 fikk 13 stemmer og ble vedtatt. 10 stemte i mot -Lars P. Hammerstads forslag (forslag 1) Pkt 1 a Delfinansiering fikk 2 stemmer og falt. 21 stemte imot Pkt. 1b RO 5 fikk 9 stemmer og falt. 14 stemte i mot Pkt. 1b RO 2 fikk 2 stemmer og falt. 21 stemte i mot.

17 Tekstdel : fikk 2 stemmer og falt. 21 stemte i mot. Oversendelsesforslaget (forslag 1c) fikk 2 stemmer og falt. 21 stemte imot. -FrP s Verbalforslag fikk 7 stemmer og falt. 16 stemte i mot. -Punktvis avstemming over formannskapets tilråding: Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Pkt. 2 fikk 22 stemmer 1 stemte imot Pkt. 3 ble enstemmig vedtatt Pkt. 4 ble enstemmig vedtatt Pkt 5 12 ble enstemmig vedtatt. 1a Med henvisning til: statsbudsjettets Kap. 586 "Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser", der det framgår at statens investeringstilskudd til slike formål økes fra 25 til 35 % et antatt økende behov for slike bo- og omsorgstilbud den vedtatte kommuneplana for omsorgstjenester, og så ber kommunestyret rådmann om å gjennomføre en nærmere klarlegging og utredning av hvilke muligheter og behov som ligger i dette. Denne må foreligge slik at de aktuelle tilskuddsmuligheter kan nyttiggjøres, og senest må den foreligge til budsjettbehandlingen neste år. b c Utredninga må vektlegge å finne fram til en lokalisering og boform som sammen med eksisterende kapasitet og tilbud vil gi en best mulig og bærekraftig drift i åra framover. Som foreløpig bevilgning til de aktuelle formål avsettes kr 10 millioner i investeringsbudsjettet for 2012, fordelt med en finansiering på h.h.v. 2 millioner i egenkapital og kr 8 millioner i låneopptak. Med det forutsatte tilskuddet fra staten vil dette kunne gi en sum investeringsramme på vel 15 millioner kroner. 2a. For å oppfylle kommunestyrets budsjettvedtak for 2009 (pkt. 11) om opprettelse av intermediæravdeling og til oppgradering, kapasitetsforbedring og utstyr ved Hitra helsetun bevilges på investeringsbudsjettet for 2011: a. Kortidsavdelinga kr b. Legekontor og det øvrige helsetun kr c. Sansehage/pasienters og beboeres uteområde kr i. SUM kr b Bevilgningen i pkt a finansieres ved låneopptak 3a. Til styrking av bemanningen ved barnehagene i 2011, bevilges kr b Bevilgningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond

18 4 Kommunestyret ber rådmann særlig overvåke situasjonen med høyt elevtall på ungdomstrinnet, og eventuelt foreta grep hvis dette skulle bli nødvendig for skoleåret 2011/2012 5Årsbudsjett for 2011 Hitra kommunestyre vedtar formannskapets innstilling til årsbudsjett for Hitra kommune med de endringer som framgår av pkt. 1-4 foran, inklusivt årsbudsjett for Hitra Storkjøkken KF for år 2011, både for drift og investeringer slik det fremgår av budsjettskjemaene 1 A og 2 A. Komiteenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til budsjettskjema 1 D. Komiteenes rammer er for år 2011 netto driftsrammer. 6Økonomiplan Hitra kommunestyre vedtar økonomiplan for , både for drift og investeringer slik det fremgår av budsjettskjema 1C, 2B og Investeringer - detaljert. 7Betalingssatser og gebyrer Husleie, betalingssatser for gebyrer/avgifter/egenandeler er økt slik det fremkommer i budsjettkommentarenes side 24, og disse betalingssatser og gebyrer er lagt til grunn for kommunestyrets vedtak til budsjett for Renovasjons- og slamgebyrer er økt i henhold til forslag i styret for HAMOS. Husleie økes i henhold til konsumprisindeksen. Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp/slam og feiing, samt Hitra Storkjøkken KF. 8Skatt a. Med hjemmel i eiendomsskattelovens 10 fastsettes eiendomsskatten for år 2011 til 7 0/00 b Skatteøret fastsettes til 11,30 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. c Skatteanslaget fastsettes til kr for år Renter/lån Låneopptak skjer i henhold til investeringsbudsjett for år 2011 med mill. kr, jfr. Budsjettskjema 2 A og spesifisert investeringsbudsjett. Eksisterende og nye låneopptak er beregnet med 3,60 % rente i 2011, 3,60 % i 2012, 3,60 % i 2013 og 3,60 % i Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. Startlån opptas med inntil 4 mill kr. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp som egen sak i kommunestyret, 10 Lønnsvekst I budsjett for år 2011 er innlagt reserver med 7,5 mill. kr til lønnsglidning, øvrige lønnsforhandlinger samt reserver til eventuelle nye tiltak/opprettinger. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre nødvendige justeringer i året. 11 Øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd til bl.a. grunnskolereformen, kompensasjonstilskudd renter og avdrag og momskompensasjon er budsjettert i tråd med de føreringer som ligger fra

19 overordnede myndigheter, jfr skjema 5 Noter. 12 Opptrappingsplan for psykisk helse Budsjettet for psykisk helse er vedtatt som en del av årsbudsjett og økonomiplan, jfr. Opptrappingsplan for psykisk helse i hht. rundskriv 1524/2005, jfr. eget skjema som viser forbruk av midler innen psykisk helse. 13 Kontrollutvalgets budsjett er innarbeidet i fremlagt budsjettet. 14 Delegering til rådmannen Rådmannen delegeres å foreta tekniske opprettinger samt formelt oversende saksdokumenter med vedtak og vedlegg til fylkesmannen. 15 Oversendelse til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag a) Det vedtatte budsjett for Hitra kommune og Hitra Storkjøkken KF. b) Obligatoriske budsjettskjema, jfr. 5 og 6 i forskrift om kommunale årsbudsjetter. c) Formannskapets innstilling samt kommentarer til denne. d) Utskrift av kommunestyrets behandling den , jfr. Kommuneloven 45, nr Budsjettforslaget med de endringsforslag som er vedtatt, fastsettes som Hitra kommunes budsjett for året Saksprotokoll i Brukerråd Det ble fremmet følgende forslag: 1. Foreløpig vedtak i møte tas inn i vedtak i dette møte. 2. For øvrig tar Brukerrådet budsjett 2011/Økonomiplan til orientering. Vedtatt med 4 stemmer. Ingen stemte imot. 1. Gjennomgang av rutiner for hjemmebasert omsorg. Lovpålagte tjenester må være 1.prioritering Disse skal gå foran alle andre ikke lovpålagte tjenester. Rehailiteringsplanen må gjennomføres. Er Hitra kommune en rehabiliteringskommune? Hvordan informeres pasienter? Brukerrådet mener rehabilitering skal prioriteres i budsjettet. 2. For øvrig tar Brukerrådet budsjett 2011/Økonomiplan til orientering. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget Vedtak - AMU sak 13/10 - Budsjett 2011 / Økonomiplan Arbeidsmiljøutvalget i Hitra kommune (AMU) tar budsjettet for 2011 / Økonomiplan til orientering.

20 2. AMU viser til Formannskapets innstilling og ber om at lovbestemt bedriftshelsetjeneste for undervisningspersonalet og personell innenfor helse- og pleie- og omsorgstjenesten inntas i budsjettet for De ansattes representanter i AMU vil formulere en egen uttalelse vedr. budsjett og økonomiplan. Uttalelsen vedlegges protokollen. 4. AMU ber om at budsjett- og økonomiplanprosessene gjennomgås for å sikre god medvirkning fra de tillitsvalgte i tråd med avtaleverkets bestemmelser. Votering: Enstemmig Som ansatterepresentanter i AMU vil vi komme med følgende bemerkninger i forhold til budsjett 2010: 1. Det er uheldig at budsjett, og konsekvenser av dette for de ansatte, ikke er belyst på tilfredsstillende måte. Det burde vært en mer involverende prosess der ansatte reelt kunne brukt sin rett til bli hørt. Vi viser her til HA del B 3-1 der det står om arbeidsgivers plikter i forhold til drøftinger. 2. Vi registrer Fagkomiteen har fattet vedtak i forhold til opprettelse av mottatksklasse. Her er det heller ikke blitt avholt drøftinger med de tillitsvalgte. Vedtak i Oppvekstkomiteen vedrørende opprettelse av mottaksklassse finansieres bl.a ved kutt i barnehagene, dette frykter vi kan gå utover arbeidshverdagen til de som jobber i barnehagene. Vi ble i AMU informert om at det ville føre til litt mer alenetid både på morgen og på ettermiddag. 3. Vi vil bemerke at Hitra`s lånegjeld er nesten 500 millioner. Det står i budsjett 2011 at: Lånegjelden påvirker driftrammene.. (side 19) Vi anmoder om at det vises forsiktighet i forhold til fremtidige investeringer. Samtidig sier vi også at vi ser at det er nødvendig og investere noe. 4. Vi ser med bekymring at det i budsjettet ikke er lagt inn økonomiske rammer til flere ansatte på Personalavdelingen. Slik det er organisert i dag er det kun ett årsverk på personal vi ser at denne avdelingen er sårbar og belastningen på avdelingen er stor. 5. Vi stiller oss undrende til at Hitra Kommunes HMS arbeid ikke er nevnt i forslag til budsjett. 6. Vi vil bemerke at det ikke er lagt inn midler til lovpålagt Bedriftshelsetjeneste neste år. 7. Vi oppfordrer til god budsjettdisiplin i kommende år dette vil gjøre jobben lettere for oss alle. Med hilsen Karl Johnny Karlsen og Wenche Lervold Helsø. /sign Saksprotokoll i Brukerråd Foreløpig vedtak: 1. Gjennomgang av rutiner for hjemmebasert omsorg.

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer