IKT-bruki befolkningen og barrierer for digital inkludering. For Deltasenteret. En kunnskapsoppsummering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IKT-bruki befolkningen og barrierer for digital inkludering. For Deltasenteret. En kunnskapsoppsummering"

Transkript

1 IKT-bruki befolkningen og barrierer for digital inkludering En kunnskapsoppsummering For Deltasenteret SIFO Lanseringsseminar Ingeniørenes Hus, 10. juni 2014

2 Mandat og målsetning Utgangspunkt: Økende digitalisering i offentlig og privat sektor Digitalt førstevalg og utfasing av analoge alternativer Større mangfold og kompleksiteti digitale tjenester og bredere utvalg i digitalt brukerutstyr Derfor: Større krav til befolkningenom å ta i bruk digital teknologi og tjenester Demokratiske rettighetertilknyttet utviklingen Samtidig risiko for digital ekskluderingav utsatte grupper Mandat og målsetning: Kartlegging av tall/forskning på tilgang/bruk av IKT i befolkningen teknologi, tjenester, bruk, kompetanse ikke-brukere og sårbare grupper barrierer for IKT-bruk Utvalg av grupper: eldre, handikappede, innvandrere og arbeidsledige Fokus: gjentakende studier (tidsserier), store omfattende studier (dybde) En helhetlig oversikt over IKT-tilstandenfinnes ikke (tilgang, bruk, kompetanse, ikke-bruk, utsatte grupper)

3 Informasjonssamfunnet Digital agenda ( ) Politisk målsetning: Digital deltakelse for alle (bruk av internett) Halvere antallet ikke-brukere av internett innen 5 år fra til Utfordring for tilnærming til digital inkludering/ekskludering Må identifisere: Hvilke grupper(sosiale/ demografiske) som kan falle utenfor Hvilke barrierer (personlige/strukturelle) kan forhindre digital deltakelse Hvilke teknologier (infrastruktur/plattform/tjenester) anses som avgjørende for deltakelse Hvilken politikk (målrettet/universell) skal føres for å redusere barrierer

4 Fokus over tid Aksess Tilgang Bruk Kompetanse Bredbånd - lokalt Internett - hjemme Tjenester - bredde - kvalitet Kvalitativ bruk - mestring og behov - mer enn teknologi - helhetlig perspektiv

5 IKT-tilgangog bruk

6 IKT-tilgang, bruk, aktiviteter/tjenester Tilgang til og bruk av IKT: PC/internett/bredbånd smarttelefoner/nettbrett tilgang hjemme og andre steder bruksfrekvens og tidsbruk ulike aktiviteter/tjenester Kilder: SSB Mediebarometer (PC, internett, mobil) Bruk av IKT i husholdningene (PC, internett, bredbånd, ehandel, offentlige tjenester) TNS Gallup Forbruker & Media (medievaner) InterBuss(PC, internett, nettbrett, smartmobil, nett på mobil) Social Media Tracker, TV-seertall Konvergens tenke nytt rundt målinger Post- og teletilsynet Kommunikasjonstjenester

7 IKT-tilgang hjemme Mobil PC Internett Bredbånd Smartmobil Nettbrett 98% 96% 96% 88% 73% 61% Mobiltelefon: Ingen demografiske forskjeller alle har mobil PC og internett: Litt lavere tilgang blant eldre og lavt utdannende vekst flater ut, men sterk vekst blant de eldre Bredbånd: Noe sprik i husholdsinntekt rike (97%) fattige (80%) jevn vekst (30% % 2013) Smarttelefon: Stort sprik i alder, delvis på utdanning kraftig vekst (fra 57% -73%) på 1 år) Nettbrett: Stort sprik i alder, delvis utdanning kraftig vekst (fra 37% -61% på 1 år) Kilde: SSB 2013 Vi bruker 2,2 enheter til internett daglig (TNS Gallup Interbuss 2013)

8 IKT-bruk Internettbruk - gj.snittsdag og gj.snittsuke etter alder (SSB 2013) Prosent år år år år Tilgang hjemme Gj.snittsdag Gj.snittsuke

9 IKT-bruk % 80 Internett-bruk en gjennomsnittsdag (SSB Mediebarometer 2012) (2013 i rødt) Prosent % 44 39% 36 27% 25% % 15 9% 6% % 0 Nettbruk totalt Faktasøk Banktjenester Annonser Info arrangementer Andre tjenester Offentlige tjenester Reisebestilling Varekjøp Nettbruk: Økning på alle områder fra 2012 til 2013 (kun sammenliknbart disse to årene) Kjønnsforskjeller: menn: 87%, kvinner: 83% Aldersforskjeller: år: 95%, år: 52% Forskjeller etter utdanning: høy: 94%, lav: 73%

10 IKT-aktiviteter Internettaktiviteter siste 3 mnd (SSB Ikt i husholdningene 2013) Alle år Selge varer Søke jobb Prosent E-post Banktjenester Nettaviser Info varer/tjenester Skaffe bestemt kunnskap Reisetjenester Info om helse Programvarenedl. Info om utdanning

11 IKT-tjenester Daglig bruk av tjenester på internett (Post- og teletilsynet 2013) Fast bredbånd Mobilt bredbånd 60 Mobiltelefon Strømme TV/film Strømme musikk/radio Sende direktemeldinger Skype/Facetime, etc Skytjenester Prosent Surfe på internett Sosiale medier

12 Digital kompetanse

13 Digital kompetanse Evne til å bruke digitale verktøy på en trygg, kritisk og kreativ måte Utvidet forståelse av ferdigheter og holdninger (inkl. ikke-teknologiske) Manglende kompetanse kan medføre digitale skiller Absolutt og relativ kompetanse: Kan oppleve absolutt økning men lavere økning relativt til andre grupper. Kan oppleve relativ økning ift. objektive mål men likevel oppleve utfordringer pga egne krevende tjenester/oppgaver. Derfor: kompetanse og behov individuelt og situasjonelt betinget. Bør ha subjektive og objektive mål f.eks: Testing/måling (SSB/PIAAC) Egenvurdert erfaringsnivå(vox) Egenvurdert mestring (SIFO)

14 Digital kompetanse Vox: Borger og bruker (2008): kognitive og tekniske ferdigheter (egenvurdert erfaringsnivå) 8 IKT-områder, 34 ferdigheter 4 erfaringsnivå; fra ingen (0) til stor erfaring (3) liten endring: 2008-rapport (til 79 år) 2011-rapport (til 69 år) alder og fravær fra arbeidsliv påvirker kompetanse negativt. Alle: 47% bruker PC primært til jobb, 45% primært til privat bruk Nivå 3 (høy kompetanse): 59% bruker PC primært til jobbruk Nivå 1 (lav kompetanse): 70% bruker PC primært til privat bruk Nivå 0: Nivå 1: Nivå 2: Nivå 3: 10% 17% 37% 36% Under 30: 0% Over 70: 44% Under 30: 5% Over 70: 26% Under 30: 36% Over 70: 26% Over 70: 58% Over 70: 3%

15 Læring, motivasjon og hindringer Hvordan lært seg PC:» prøvd seg fram -69%» veiledning familie/venner - 53%» Kurs -42% Viktigste motivasjon for PC-/internettbruk:» letter hverdagen -72%» nødvendig jobb/utdanning - 60%» underholdende 60%» styrker jobbmuligheter 32% Hindringer for å styrke digitale ferdigheter:» manglende tid -42%» manglende interesse 35%» manglende behov 25%» (nivå 3: manglende tid-53%, nivå 0/1: manglende interesse-52%/55%) Hvordan utvikle ferdigheter i fremtiden:» lære selv -42%» veiledning fra familie/venner - 41%» kurs jobb/utdanning -38%» (nivå 3: lære selv- 58%, nivå 0/1: veiledning familie/venner- 46%/56%) Utfordring:» de med svak/ingen erfaring vurderer uorganisert læring høyt» ikke krav til regelmessig undervisning, oppfølging, langsiktige læringsmål» mister det sosiale og rutinemessige aspektet ved organisert læring Kilde: Vox Borger og bruker

16 Digitalt ekskluderte?

17 Ikke-brukere Sverige 2013 (Digidel): Eurostat: Under 10% i nordiske land er ikke-brukere av internett (2012) Men de over 75 år er ikke med i EU-statistikken (ca 6% av EU-befolkningen) Digidel: Ca. 10% ikke-brukere: 1,5 mill i mill i 2013 Kraftigst reduksjon i gruppene år og år Kompetanseforskjell (egenvurdert): Ingen kompetanse: 60% over 76 år, 1% år Lav kompetanse: 24% over 76 år, 7% år Totalt 84% med lav kompetanse over 76 år Totalt 8% lav kompetanse år over 76 år år år år år år år Ikke-brukere av internett etter alder (Digidel - Sverige 2013) Prosent 61

18 Ikke-brukere Digidel: - Mange eldre storforbrukere av tradisjonelle medier som tv, radio, mobil potensiale? - Ikke-brukere over 76 år som ønsker å ta i bruk:» Internett: 12%» Nettbrett: 2%» Smartmobil: 2% - Konklusjon: motstand og manglende interesse spredning av internett vil ikke gå av seg selv - NB: Andre undersøkelser (enn tlf) for å fange opp de med lav språkkompetanse, bostedsløse, de uten telefon, fattige, innvandrere, de aller eldste, etc men ressurskrevende 5 % 3 % 3 % Ikke interessert Hvorfor ikke-bruk av internett? 18 % Vanskelig teknologi Praktiske problemer For dyrt 71 % Funksjonshindringer

19 Nedsatt funksjonsevne Tilgjengelighet: Evnen til å få tilgang til teknologi/tjenester Knyttet til: Universell utforming som gir direkte tilgang Hjelpemiddelteknologi som gir indirekte tilgang Påstand: IKT reduserer barrierer for samfunnsdeltakelse blant de med nedsatt funksjonsevne Medfører:» Økt deltakelse, nye deltakelsesformer» Økt autonomi, selvstendighet» Økt mestring, selvfølelse» Mer brukermedvirkning» Bedre kommunikasjon Funka -2013: Nettbrett/smarttelefon:» Flere grupper med funksjonsnedsettelser nytte av nettbrett» Fordeler: touch-skjerm, intuitive grensesnitt, lett tilgjengelige app er» Nettbrett med innebygd funksjonalitet kan omvandles til hjelpemidler» Potensiale: universell utforming /hjelpemiddel/ individuell tilpasning» Men forskjeller: f.ekskognitive nedsettelser (nettbrett best), motoriske utfordringer (PC best)

20 Nedsatt funksjonsevne NIBR -2006: Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund, Dysleksiforbundet. Lavere yrkesdeltakelse enn i befolkningen ekskludert fra viktig kompetansearena 74% i befolkningen, 44% blant handikappede, 36% i de fire organisasjonene Små forskjeller i IKT-bruksammenliknet med befolkningen bortsett fra blinde Ubetydelige forskjeller i lokalpolitisk deltakelse (også nett) sammenliknet med befolkningen bortsett fra blinde Utfordring blinde: BEHOV FOR TILLEGGSUTSTYR (UU IKKE NOK) MER SELVBETJENING PROBLEMATISK TOUCH-SKJERMER PROBLEMATISK VISUELLE UTTRYKK/GRENSENSITT PROBLEMATISK RASKE UTSKIFTNINGER/OPPGRADERINGER PROBLEMATISK PC-/internettilgang blant funksjonshemmede (NIBR 2006) Prosent PC Internett SSB (befolk.) Gj.snitt (4 grupper) DF NHF HL BF

21 Synshemmede Norsk regnesentral -2008: Fokus på utfordringer synshemmede møter med IKT (men erfarne IKT-brukere) Utvalg: 14 blinde, 14 svaksynte, 10 uten IKT intervjuer og observasjon av testoppgaver Funksjonsnedsettelsen hindret ikke bruk av IKT bruk hjemme, i skole og i jobb IKT bidro til å støtte informantene i å bli inkludert i samfunns-og arbeidsliv Hjemme-IKT viktig med eget utstyr, men mye gammelt utstyr (ikke kompatible løsninger) avhengige av familie I det offentlige rom: manglende opplæring og brukerstøtte, ukjent utstyr, problemer med automater, minibanker, køordningssystemer og billettkjøp Automatisering og selvbetjening skaper ofte nye barrierer for synshemmede Behov for rutiner, forutsigbarhet, tilpassede løsninger, standardisert talltastatur/dialoger og tale på selvbetjeningsautomater Må ha høyere/bredere kompetanse enn befolkningen

22 Blinde/svaksynte Post- og teletilsynet : Blinde og svaksynte ringer mer enn befolkningen, men bruker i mindre grad tekstbaserte meldinger 71% bruker PC, 29% bruker ikke PC (15-29 år: 1% vsover 60 år: 84% ) Få bruker smarttelefon: 75% ordinær mobil (84% eldste), 8% smarttelefon med vanlig tastatur, 11% smarttelefon med berøringsskjerm (3% eldste) Behov:» bedre tilgjengelighet på internett» forenklet innlogging» stabil layout på nettsider» skjermleser og taleprogram» færre nyvinninger og oppgraderinger» bedre assistanse/instrukser og mer samlet/organisert informasjon Daglig bruk av PC og internett blant blinde/svaksynte (PT 2011a) Prosent PC totalt Internett totalt (PC-brukere) Internett år (PC-brukere) Internett år (PC-brukere) Internett år (PC-brukere) Internett 60+ år (PC-brukere)

23 Hørselshemmede/døve Post-og teletilsynet -2011: Hørselshemmede/døve separate skjema: Store forskjeller i bruk av mobiltelefon: befolkningen - 98%, hørselshemmede - 89%, døve - 37% Teksttelefon: befolkningen - 0%, hørselshemmede - 12%, døve - 47% (videotelefon:43%) Mindre forskjeller mellom befolkingen/hørselshemmede døve skiller seg ut. Behov:» bedre tilbud for tegnspråkbrukere (eks bildetelefoni)» mer avanserte teksttelefonitjenester (chat, sms ikke dedikerte telefoner)» rask tekstbasert kontakt med nødnummer» bedre mobilbaserte løsninger for hørselshemmede» bedre veiledning i bruk av tjenester Bruk av internett blant hørselshemmede, døve og befolkningen (PT 2011b) Daglig Ukentlig Aldri 70 Prosent Befolkningen Hørselshemmede Døve

24 Innvandrere Innvandrerbefolkningen: Mangfoldig gruppe - 14 % innvandrere og etterkommere, 200 land, 8% fra ikke-vestlige land, 6% av disse er innflyttere/1.gen. Ikke-vestlige anses som utsatt for ekskluderende mekanismer (språklig/kulturell distanse, diskriminering, lav sosio-økonomisk status). Vox : Fokus på digital kompetanse blant utenlandsfødte Norskfødte: kompetansenivå og demografisk sammensetning tilnærmet lik befolkningen Stor variasjon i botid, innvandringsgrunn og deltakelse i arbeidslivet. Lavere kompetanseskåre enn befolkningen på 7 av 8 områder: 48 (2009) vs 55 (2007). Unntaket er kommunikasjon og formidling Ikke-brukere: 11% (befolkningen 10% år, eller 7% år) Relativt mange med tilgang men stor variasjon i daglig bruk og kompetanse (blant svake brukere) Tilgang og daglig bruk av internett blant innvandrere (Vox 2010) Prosent SSB (befolkn.) Gj.snitt (5 grupper) Polakker Somaliere Vietnamesere Irakere Pakistanere Tilgang Daglig bruk Svak IKT-kompetanse etter landbakgrunn Vietnam Pakistan Irak Somalia Polen Totalt Nivå 0/1 62% 60% 49% 49% 20% 41%

25 Innvandrere Hvordan utvikle digitale ferdigheter: Mestrer (nivå 2/3): lære selv (57%) kurs jobb/utdanning (53%) kurs offentlig (49%) Mestrer ikke (nivå 0/1): kurs offentlig (42%) veiledning venner/kjente (37%) kurs arbeid/utdanning (33%) Hindringer for utvikling av IKT-ferdigheter: Innvandrere (nivå 0/1): manglende kunnskap (om data) 73% manglende kurs 39% manglende tid 25% manglende interesse 17% Befolkningen (nivå 0/1): manglende interesse (nivå 0: 52%, nivå 1: 55%) begrensete ferdigheter (nivå 0: 18%, nivå 1: 33%) Kompetanseområde kommunikasjon og formidling : Innvandrere skårer høyere enn befolkningen Men stor variasjon internt (polakker høyest, pakistanere lavest) Inngangsport til andre IKT-kompetanseområder?

26 De eldste De over 80 år: Alder: standard bakgrunnsvariabel opp til 80 år. De eldste faller utenfor tradisjonelle surveyundersøkelser. Eks: EUs Active Ageing studie: kun år Sammensatt gruppe de eldste har ofte sammenfallende utfordringer med funksjonshemmede Dobbel utfordring: Ting går saktere/alderseffekter Teknologisk utvikling går raskere Føler seg UTDATERT Påtvunget bruk av teknologi: Tvang seg gjennom, slåss med teknologi, nødvendig onde Demotiverende for kompetanseheving Finne relevans og behov Ferdig med arbeidsliv Behov for andre tjenester - også på digitalfeltet? NB: Digidel: de fleste eldre med PC-kompetanse fra arbeidslivet fortsatte å bruke internett inn i pensjonsalderen. SSB: år: ca ,8% over 90 år: ca ,7% Totalt over 80 år: ca ,5% SSB fremskriving: Dobling i antall over 67 år innen 2060

27 Velferds- og omsorgsteknologi Utvikles i stor grad for den eldre generasjon Studier viser: Velferdsteknologi kan gi økt sikkerhet, trygghet, deltakelse, mobilitet, aktivitet brukere og pårørende Men; må være på de eldres premisser Mange eldre ønsker å bo i eget hjem Men effekten av at hjem teknologifiseres? Teknologien må integreres i hjemmet og i hverdagsrutiner Kompatibilitet smarte hjem og teknologivegrende beboere? Kompetanse hos brukere, pårørende og støtteapparat Aktiv vs passiv IKT-bruk og kompetanse? Vurdere den totale effekten av slik teknologi Funksjonelt, praktisk, sosialt, kulturelt Kilde: Businesswire

28 De utenfor arbeidslivet Mangfoldig gruppe: Kortsiktig utenfor arbeidslivet (midlertidig arbeidsledige, arbeidssøkende, i permisjon) Langsiktig/permanent utenfor arbeidslivet(langtidsledige, uføre, hjemmeværende, pensjonister) Vanskelig å identifisere spesielle mekanismer som påvirker IKT-bruk og motivasjon Mange arbeidsledige har større behovfor IKT enn f.ekseldre for å komme i arbeid men avhenger av faktisk intensjonom å tre inn i arbeidslivet Digital kompetanse og yrkesdeltakelse for ulike grupper: Befolkning: PIAAC 50% i arbeid (nivå 2/3), 33% arbeidsledige, 28% utenfor arbeidsstyrken Vox yrkesaktive: 42% på nivå 3, ikke-yrkesaktive: pensjonister 8%, hjemmeværende/ hjemmearbeidende 13%, uføretrygdete 13% Handikappede: SSB handikappede har lav yrkesdeltakelse relativt til befolkningen NIBR Blindeforbundet 46% trygdet Blinde: 86% med internett hjemme var yrkesaktive - 37% av trygdete. (2006) Innvandrere: Få benyttet PC på jobb -26% mot 65% i befolkningen (2009) Over 80% av kvinner fra Pakistan/Vietnam med lav utd/ingen jobb manglet PC/internetterfaring: Fremtidige behov: 43% ønsket kompetanseheving til jobbformål mot58% i befolkningen (56% av somaliere mot 29% vietnamesere)

29 Svenskarna och internet World Internet Project Svenskarna och internet: Panelstudie fra år 2000 frem til i dag, der.se (Stiftelsen for internetinfrastruktur) er ansvarlig respondenter (økt til 3000 i dag), tilfeldig utvalg av hele befolkningen fra 16 år og oppover ingen øvre aldersgrense Både internettbrukere og ikke-brukere intervjues. Mulig å gjøre inngående studier av ikke-brukere. Internett studeres i et bredt perspektiv Foreldre blir spurt om hjemmeværende barns (2-11 år) og ungdoms (12-15 år) IKT-bruk. Panelstudien -kan både se på demografiske grupper OG følge enkeltindivider over tid. Dette muliggjør portrettbeskrivelser Svenskarnaochinterneter del av World Internet Project (WIP). Det er 39 land som deltar så langt, og flere kommer til. Hvert land finansierer egen virksomhet og datainnsamling. 100 spørsmål er felles for alle land, noe som muliggjør sammenlikning på tvers av land.

30 Oppsummering digital deltakelse Flere studier/barometer knyttet til IKT over tid og på tvers av grupper men forskjellig perspektiv/fokus vanskelig å sammenlikne/sammenstille. Behov for mer fokus på ikke-brukere og på svake brukere på tvers av grupperinger identifisere ulike/sammenfallende mekanismer Raske endringer: Facebook 2007, smarttelefoner/app er 2008, nettbrett 2010 smart-teknologi allestedsnærværende teknologi tingenes internett f.eks likestille app er med internett? Gir dette større rom for digital eksklusjon eller mer naturlig omgang med teknologien ikke lenger fremmed og ekstern? Avdekke mer om den faktiske konsekvensene av manglende digital deltakelse? Er digital eksklusjon negativt? Hva med offline-bevegelser frivillig eksklusjon? Stille samme kompetansekrav til alle? Barn og voksne? Arbeidsledige og pensjonister? Kan vi forvente at alle skal med altså? Hvor trekkes aldersgrensene? Fokus på motivasjon, behov, interesse og tid IKT-brukeremå se egne nåtidige og fremtidige behov. 10% ikkebrukere Fra jobb til skole som viktigste kompetansedriver.

www.nr.no EIDD 22. Nov 2006 Manneråk +5 IKT Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no

www.nr.no EIDD 22. Nov 2006 Manneråk +5 IKT Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no EIDD 22. Nov 2006 Manneråk +5 IKT Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no 5 år etter Manneråk Arbeid for å beskrive situasjonen for funksjonshemmede innenfor 8 ulike områder/delprosjekter

Detaljer

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no

Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Hindringer og motivasjon for digital deltakelse. - Hege Andersen, hege.andersen@difi.no - Dag Slettemeås, dag.slettemeas@sifo.no Kort bakgrunn for studiene HVORFOR FOKUS PÅ ELDRE? Digitalt førstevalg Øke

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

Mange innvandrere digitalt ekskludert

Mange innvandrere digitalt ekskludert Mange innvandrere digitalt ekskludert Nær halvparten av innvandrerne i Norge har svake digitale ferdigheter. Pc og Internett utgjør en viktig del av hverdagen både privat og på jobb, men kompetansen til

Detaljer

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag».

Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Forord Hensikten med denne rapporten er å formidle kunnskap og opplevelser som vi har tilegnet oss gjennom prosjektet «Synshemmede i den digitale hverdag». Prosjektet er et rehabiliteringsprosjekt, hvor

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

IKT for alle hvordan er situasjonen i dag?

IKT for alle hvordan er situasjonen i dag? IT-FUNK 20. Sept. 2006 IKT for alle hvordan er situasjonen i dag? Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no 5 år etter Manneråk Arbeid for å beskrive situasjonen for funksjonshemmede

Detaljer

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer.

Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Dag Slettemeås Eldres bruk av digitale verktøy og internett: En landsdekkende undersøkelse av mestring, støttebehov, motivasjon og hindringer. Oppdragsrapport nr. 5-14 Tittel Eldres

Detaljer

Universell utforming av IKT. Tone Alexandra Larsen, rådgiver ved Deltasenteret

Universell utforming av IKT. Tone Alexandra Larsen, rådgiver ved Deltasenteret Universell utforming av IKT Tone Alexandra Larsen, rådgiver ved Deltasenteret Agenda Litt om Deltasenteret Hvem er vi? Hva holder vi på med? Hva er universell utforming? Universell utforming av IKT (UnIKT)

Detaljer

IKT-bruk i befolkningen og barrierer for digital inkludering En kunnskapsoppsummering

IKT-bruk i befolkningen og barrierer for digital inkludering En kunnskapsoppsummering Oppdragsrapport nr. 2-2014 Dag Slettemeås IKT-bruk i befolkningen og barrierer for digital inkludering En kunnskapsoppsummering SIFO 2014 Oppdragsrapport nr. 2 2014 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Besøk hos Seniornett, 12. februar 2007

Besøk hos Seniornett, 12. februar 2007 Besøk hos Seniornett, 12. februar 2007 Hvem er vi? Hva gjør vi? Konsesjonspålagt forskning utført av Telenor Research and Innovation Avtale mellom Samferdselsdep. og Telenor ASA Basert på Ekomloven kap.

Detaljer

Fremdeles mange som står igjen. Digital kompetanse i befolkningen

Fremdeles mange som står igjen. Digital kompetanse i befolkningen Fremdeles mange som står igjen Digital kompetanse i befolkningen Fremdeles mange som står igjen Digital kompetanse i befolkningen Lene Guthu, Kathrine Lønvik Vox 2011 ISBN 978-82-7724-154-8 Grafisk produksjon:

Detaljer

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Lene Guthu og Sigrid Holm ISBN 978-82-7724-145-6 Vox, 2010 Design:

Detaljer

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse

Innvandrere på nett. En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Innvandrere på nett En analyse av innvandreres digitale kompetanse Lene Guthu og Sigrid Holm ISBN 978-82-7724-145-6 Vox, 2010 Design:

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant blinde og svaksynte Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 6 1.1 Bakgrunn og formål... 6 1.2 Målgruppen, metode og feltarbeid... 6 1.3 Utvalg...

Detaljer

Digidel.no gir økt digital kompetanse

Digidel.no gir økt digital kompetanse Kommunal- og moderniseringsdepartementet Digidel.no gir økt digital kompetanse Stian Lindbøl, programleder Digidel 2017 Servicekonferansen, FOS Gardermoen, 27. oktober 2016 Alle må ha en digital minimumskompetanse

Detaljer

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene!

NAV en viktig jobb. men vi greier ikke jobben alene! NAV en viktig jobb men vi greier ikke jobben alene! 13.03.2017 Flere i arbeid Bedre brukermøter Økt kompetanse Dette er NAV 1/3 av statsbudsjettet Tjenester til 2,8 mill. mennesker 60 ulike stønader og

Detaljer

Informasjonssamfunnet i Norge nå

Informasjonssamfunnet i Norge nå Informasjonssamfunnet i Norge nå Status og ferske fakta om e-handel og IKT-bruk. Norsk Regnesentral www.nr.no Promise -99 28. Oktober 15/11-99 Slide 1 Hovedfunn fra undersøkelsene en meget høy andel av

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Kan ikke? Vil ikke? Får ikke?

Kan ikke? Vil ikke? Får ikke? Kan ikke? Vil ikke? Får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv Gardermoen, 11 november 2015 Hanne Cecilie Kavli www.fafo.no Foto: Bax Lindhardt, NTB Scanpix «Vi kan få et arktisk Lampedusa» Rune

Detaljer

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-213 Innhold Innledning... 3 1 Skatte- og trygderegnskap... 3 1.1 Variasjon etter landbakgrunn...

Detaljer

Økt digital deltagelse med biblioteket

Økt digital deltagelse med biblioteket Økt digital deltagelse med biblioteket Ulike eksempler på opplæring og veiledning i IKT for ikke-digitale Folkebibliotekene i Bergen, Trondheim og Stavanger Sverre Helge Bolstad, Lars Abrahamsen, Liv Edel

Detaljer

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede

Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede Spørreundersøkelse om bruk av telefoni og Internett blant døve og hørselshemmede Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 7 1.1 Bakgrunn og formål... 7 1.2 Målgruppen og feltarbeid... 7 1.3 Utvalg...

Detaljer

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-2013 Innhold 0 Innledning... 3 1 Skatte- og trygderegnskap... 4 1.1 Skatt... 4 1.2 Overføring...

Detaljer

Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD?

Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD? Hvordan kan teknologi støtte barn med autisme eller AD/HD? Lisbet Grut, seniorforsker Øystein Dale, seniorforsker, avdeling Helse 1 , avd. Helse Avdeling Helse bidrar til å løse samfunnsutfordringer gjennom

Detaljer

UNIMOD Universell utforming i multimodale grensesnitt - resultater

UNIMOD Universell utforming i multimodale grensesnitt - resultater UNI MOD UNIMOD Universell utforming i multimodale grensesnitt - resultater Presentasjon for Verdikt programstyre NFR 23. juni 2009 Kristin S. Fuglerud telefon: 22 85 25 00 e-post: kristins@nr.no 2 Prosjektfakta

Detaljer

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland.

Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268. IT klinikken blinde og svaksynte på nett. Norges Blindeforbund Rogaland. Sluttrapport for rehabiliteringsprosjekt 2012/3/0268 IT klinikken blinde og svaksynte på nett Norges Blindeforbund Rogaland Forord Prosjektet «IT Klinikken blinde og svaksynte på nett» ble initiert etter

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester. Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Direktør Torstein Olsen 27. november 2013 Om undersøkelsen - Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 12. april og 14. juni 2013. - 7000 spørreskjema

Detaljer

Nasjonalt program for digital deltakelse. Økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen

Nasjonalt program for digital deltakelse. Økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen Nasjonalt program for digital deltakelse Økt digital deltakelse og kompetanse i befolkningen Programbeskrivelse 2015-2017 1. Ulik digital deltakelse i dag Norge er et av de fremste landene i verden når

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse

BORGER OG BRUKER. En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse BORGER OG BRUKER En analyse av den norske befolkningens digitale kompetanse Vox 2008 ISBN 978-82-7724-119-7 Grafisk produksjon 07 Gruppen AS Opplag 1 500 Forord Borger og bruker er en analyse av den norske

Detaljer

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet?

Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Hur kan en person lära sig och utvekla sig i arbetslivet? Konferens om utbildning, arbetsliv och välbefinnande 16.10.2007, Esbo, Finland v/ Bjørg Ilebekk, Vox Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet

Detaljer

12/10 2006. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

12/10 2006. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Ungdom og sosial inklusjon 12/10 2006 Tone Fløtten Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Regjeringen vil arbeide for å forebygge sosial utstøting som har sammenheng med fattigdomsproblemer.

Detaljer

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter

Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Voksnes kompetanse Kunnskaper og ferdigheter Grunnskoleopplæring for voksne Samling for kommunene i M&R Molde, 05.11.2014 Liv Marie Opstad www.fmmr.no/mr - Barnehage og opplæring - Vaksenopplæring PIAAC

Detaljer

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Resultater fra PIAAC Hanne Størset, avdeling for analyse, Vox Hva er PIAAC? 24 land deltok i runde 1 9 land med i rund 2 PIAAC i Norge Voksne 16 65 år

Detaljer

Program for økt digital deltakelse

Program for økt digital deltakelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet Program for økt digital deltakelse Stian Lindbøl, programleder Digidel 2017 Seniornett Asker, 17. februar 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunal-

Detaljer

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet

Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet LEFT M Dokumentasjon om lokalavisas styrke i annonsemarkedet Kortversjon, november 01, for bruk frem til 017. TNS Oktober 01 LEFT M Derfor er lokalavisa en nyttig mediekanal for annonsørene: Lokalavisene

Detaljer

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no

Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer. Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Personlig mobilitet i fremtidens «smarte» byer Tom E. Julsrud Transportøkonomisk institutt tej@toi.no Verdens byer vokser! I 2050 vil verdens befolkning ha vokst til ca 9 milliarder. Det forventes at 70

Detaljer

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med?

Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Velferdsteknologi Hva kan det bidra med? Konferanse: Hverdagsmestring hva skal til for å bo hjemme? Kongsvinger kommune 3. oktober 2014 Åshild Sæther Engen, Terningen Nettverk Terningen Nettverk Offentlig/privat

Detaljer

Nasjonalt program for Velferdsteknologi

Nasjonalt program for Velferdsteknologi Nasjonalt program for Velferdsteknologi NSH 20. mai 2016 Rehabilitering/habilitering og velferdsteknologi Jon Helge Andersen Programleder Hva er velferdsteknologi? teknologisk assistanse som bidrar til

Detaljer

Et system for superbrukerne? Det norske systemet for tilgjengelighet til IKT på arbeidsplassen i komparativt perspektiv.

Et system for superbrukerne? Det norske systemet for tilgjengelighet til IKT på arbeidsplassen i komparativt perspektiv. Et system for superbrukerne? Det norske systemet for tilgjengelighet til IKT på arbeidsplassen i komparativt perspektiv. IKT, funksjonshemming og arbeidsliv 25.06.10 1 Teknologioptimisme økt sysselsetting

Detaljer

Folkehelsemelding 2015

Folkehelsemelding 2015 Folkehelsemelding 2015 Aktive eldre en moderne eldrepolitikk Konferanse for kommunale eldreråd, Oppland fylkeskommune, Biri, 9.oktober Aina Strand, HOD Hvorfor ny folkehelsemelding nå? Presentere regjeringens

Detaljer

Like og forskjellige. Om grunnleggende ferdigheter blant voksne ikke-vestlige innvandrere i Oslo

Like og forskjellige. Om grunnleggende ferdigheter blant voksne ikke-vestlige innvandrere i Oslo Like og forskjellige Om grunnleggende ferdigheter blant voksne ikke-vestlige innvandrere i Oslo ISBN 978-82-7724-102-9 Trondheim, 2007 Opplag: 500 Omslagsfoto: Stian Lysberg Solum/scanpix Form: Jan Neste

Detaljer

Ungdom med utviklingshemning og bruk av IKT nye prosjekter

Ungdom med utviklingshemning og bruk av IKT nye prosjekter Ungdom med utviklingshemning og bruk av IKT nye prosjekter Gro Marit Rødevand og Riitta Hellman Torshovseminarene 2011: Inkludering i en ulvetid 15.-16. september 2011 www.karde.no Prosjekter i fokus*

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Ny kurs nye løsninger. om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet

Ny kurs nye løsninger. om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet Ny kurs nye løsninger om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet Statssekretær Laila Gustavsen Velferdskonferansen 6. mars 2006 Temaer Verdier, bakgrunn og utfordringer Samarbeid

Detaljer

Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts

Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts Consuming Digital Adventure- Oriented Media in Everyday Life: Contents & Contexts Faglig seminar for DigiAdvent-prosjektet Avholdt ved SIFO 28 august 2003 Av Dag Slettemeås Prosjektets utgangspunkt: Kunnskap

Detaljer

Barn på smarttelefon og nettbrett

Barn på smarttelefon og nettbrett Pressemelding 26.juni 2015 Barn på smarttelefon og nettbrett Foreldre gjør mye praktisk for å styre barnas bruk av smarttelefon og nettbrett, men ønsker flere råd om hvordan. En ny undersøkelse fra Statens

Detaljer

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres

Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Hvordan kan brukertester av nettsider gjennomføres Erfaringer fra brukerutprøvinger i Nettborgerprosjektet Øystein Dale, Seniorforsker Norsk Regnesentral Nettborgerseminar 30. november 2011 Innhold To

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i din kommune. Evenes, 19. november 2015 Stein C. Tømmer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i din kommune. Evenes, 19. november 2015 Stein C. Tømmer Smart Kommune digitalisering og mobilitet i din kommune Evenes, 19. november 2015 Stein C. Tømmer Innbyggere ønsker selvbetjening gjennom digitale kanaler også app er Mobile arbeidsverktøy ute i felt er

Detaljer

Et plan- og prosedyreverktøy på nettbrett

Et plan- og prosedyreverktøy på nettbrett Et plan- og prosedyreverktøy på nettbrett Avdeling for nevrohabilitering Primær målgruppe: Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser og/eller utviklingsforstyrrelser Organisering Poliklinikk, Generell

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg?

Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbanker hvor går innovasjonen og hvordan posisjonerer tjenesteleverandørene seg? 27. mai 2015 1 2015 Deloitte AS Agenda 1.Funksjonalitet og brukeropplevelse i mobilbank

Detaljer

Forskrift om universell utforming av IKT. Frank Fardal

Forskrift om universell utforming av IKT. Frank Fardal Forskrift om universell utforming av IKT Frank Fardal Universell utforming I! «Internetts styrke er at det er universelt. Tilgjengelighet for alle er essensielt, uavhengig av funksjonshemning.» Tim Berners-Lee,

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier

Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Fafo-frokost 6.oktober 2009 Hanne C. Kavli og Marjan Nadim Kommentarer: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt Forsker Thomas Walle Tema

Detaljer

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Resultater fra PIAAC Xeni Kristine Dimakos, avdelingdirektør Analyse, Vox Hva er PIAAC? 24 deltakerland Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Storbritannia,

Detaljer

Erfaringer med Velferdsteknologi

Erfaringer med Velferdsteknologi Erfaringer med Velferdsteknologi Boligkonferansen Trondheim 8.mai 2014 Anne Berit Fossberg, anne.fossberg@baerum.kommune.no Hva menes med velferdsteknologi? Teknologi som kan bidra til: Økt trygghet Sikkerhet

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Fra surfer til shopper?

Fra surfer til shopper? Fra surfer til shopper? Hva kjennetegner dem som handler på nettet i dag. Forsker Norsk Regnesentral www.nr.no DND Høsttreff 10. november 1999 Slide 1 Formål Å vise; hvor stor andel av befolkningen som

Detaljer

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT i husholdningene Håkon Rød 4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi i husholdningene Dette kapittelet presenterer private husholdninger og privatpersoners bruk

Detaljer

SØK som en del av mediemixen

SØK som en del av mediemixen SØK som en del av mediemixen veien til dine varer og tjenester! 20. november 2008 Ingrid Støver Jensen - Kvasir Hvem er jeg? Ingrid Støver Jensen Leder Kvasirs produktavdeling Flyttet fingrene fra tangentene

Detaljer

Digital? Ikke digital? Digital nok? Hva sier statistikken?

Digital? Ikke digital? Digital nok? Hva sier statistikken? Digital? Ikke digital? Digital nok? Hva sier statistikken? Fremdeles mange som står igjen Vox 2011 Norsk Mediebarometer SSB, 2012 Bredbåndsdekning 2013 FAD, 2013 IKT i husholdningen SSB/Eurostat 2013 Program

Detaljer

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Dag Wollebæk, Synne Sætrang og Audun Fladmoe Presentasjon av rapport, 23. juni 2015 Formål/hovedbidrag 1. Hva skjer i de ulike fasene av? Hvordan

Detaljer

«DEN DIGITALE HVERDAGEN Behov og utfordringer for seniorbefolkningen» Innlegg på seminar i regi av Finans Norge

«DEN DIGITALE HVERDAGEN Behov og utfordringer for seniorbefolkningen» Innlegg på seminar i regi av Finans Norge «DEN DIGITALE HVERDAGEN Behov og utfordringer for seniorbefolkningen» Innlegg på seminar i regi av Finans Norge 8. Juni 2017 Knut Chr. Høvik, siviløkonom/mba Generalsekretær SENIORSAKEN 08.06.2017 1 Seniorsaken

Detaljer

Inkluderende forbruk

Inkluderende forbruk Inkluderende forbruk Anita Borch og Ingun Grimstad Klepp Innspill til SIFOs satsningsområde. Institutt-seminar på Klekken, 3. og 4. mai 2016 Anita Borch og Ingun Grimstad Klepp Bakgrunn - Sosiale forskjeller

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 25. og 26. april 2016

Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 25. og 26. april 2016 Helse og omsorgskonferansen i Hordaland 25. og 26. april 2016 Kan ein byggje smartare? Og kva gjer vi med bustadene vi har? v/ Carolyn Ahmer HiB Ulike grupper og behov Rundt 330 000 er bevegelseshemmede.

Detaljer

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012

IKT og bibliotek. Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek. Fylkeshuset 27.11.2012 IKT og bibliotek Kristiansand folkebibliotek og Vest-Agder fylkesbibliotek Fylkeshuset 27.11.2012 Dagens plan Kl. 9.00 9.15 oppmøte og kaffe Kl. 09.15 10.15 teoretisk tilnærming til veiledning med fokus

Detaljer

AKTIVITETSHJELPEMIDLERS BETYDNING FOR AKTIVITET OG DELTAKELSE

AKTIVITETSHJELPEMIDLERS BETYDNING FOR AKTIVITET OG DELTAKELSE AKTIVITETSHJELPEMIDLERS BETYDNING FOR AKTIVITET OG DELTAKELSE bilde Foto: Inger M. Sjöberg Svein Bergem Ph.d.- stipendiat Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser Aktivitetshjelpemidler

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Medievaner og holdninger Undersøkelse blant journalister 4. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 4. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester

Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester Befolkningens bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester 27. november 2013 Revidert 6. desember 2013 Innholdsfortegnelse 1 Om undersøkelsen... 8 1.1 Bakgrunn og formål... 8 1.2 Metode, utvalg og datainnsamling...

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Medievaner og holdninger blant redaktører

Medievaner og holdninger blant redaktører Medievaner og holdninger blant redaktører Undersøkelse blant redaktører 3. 29. februar Prosjektinformasjon Formål: Måle medievaner og holdninger til medier Dato for gjennomføring: 3. 29. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

Venter på toget! Funksjonshemmet på nett med mobile grensesnitt

Venter på toget! Funksjonshemmet på nett med mobile grensesnitt Venter på toget! Funksjonshemmet på nett med mobile grensesnitt Statusoppdateringer På toget! Noen som misunner meg? Søndag kl. 13:55 via iphone Nyter sommerlivet - på Malmøya sammen med Kari Nielsen og

Detaljer

FORBRUKERNES STILLING I INFORMASJONSSAMFUNNET

FORBRUKERNES STILLING I INFORMASJONSSAMFUNNET Presentasjon av utredningen: FORBRUKERNES STILLING I INFORMASJONSSAMFUNNET For barne- og likestillingsdepartementet og statsråd Ramin-Osmundsen 4. desember 2007 Utarbeidet og ferdigstilt av Statens institutt

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

Brukeren i sentrum. Gode argumenter for universell utforming

Brukeren i sentrum. Gode argumenter for universell utforming Brukeren i sentrum Gode argumenter for universell utforming Brukeren i sentrum Gode argumenter for universell utforming NOKIOS, 28.10.2014 Kjetil Knarlag Universell, NTNU Leder NOKIOS 2014 - Universell

Detaljer

Årsaker til uførepensjonering

Årsaker til uførepensjonering økning i Årsaker til uførepensjonering Helene Berg (etter Einar Bowitz) Pensjonsforum, 4. juni 2007 Bakgrunn og oppsummering Hva kan forklare den sterke økningen i antall og andel uførepensjonister siden

Detaljer

Status WebTV - Seerstatistikk - Utvikling på målinger fremover

Status WebTV - Seerstatistikk - Utvikling på målinger fremover Status WebTV - Seerstatistikk - Utvikling på målinger fremover Kathrine Y. Sørum TNS Gallup Agenda 1 Status - tilgang og bruk 3 2 Status - dekningstall og seertid 12 Offisielle tall fra Norsk InternettPanel

Detaljer

Fra folkebevegelse til filantropi?

Fra folkebevegelse til filantropi? Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009 Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind Om Undersøkelse om frivillig innsats - Gjennomført av Statistisk Sentralbyrå, telefonintervju.

Detaljer

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator

Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet - omfang og resultater til nå Juni B. Melting, forskningskoordinator NTVA-møte, Oslo 6.12.2016 Overordnet målsetting: at nye tjenester og teknologi tas i bruk

Detaljer

Synstekniske hjelpemidler

Synstekniske hjelpemidler Synstekniske hjelpemidler Pilotprosjekt i Nasjonalt program for Leverandørutvikling (2012) Bakgrunn Det etableres et pilotprosjekt mellom NAV, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Nasjonalt Program

Detaljer

Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere Ti års erfaringer En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli Disposisjon Implementering Resultater Brukererfaringer Kunnskapshull Kunnskapsstatus

Detaljer

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS

Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Hvordan markedsføre seg på nett? Hva bør dere tenke på? Kristoffer Hjorth, 36 år Markant Norge AS Kristoffer.hjorth@markant.no Introduksjon til digital markedsføring Nettsiden Søk Google Sosiale medier

Detaljer

finnes ildsjelene fortsatt? Frivillig arbeid i Norge Quality Hotell & Resort Sarpsborg lørdag 20.november Karl Henrik Sivesind Golfforum

finnes ildsjelene fortsatt? Frivillig arbeid i Norge Quality Hotell & Resort Sarpsborg lørdag 20.november Karl Henrik Sivesind Golfforum Frivillig arbeid i Norge finnes ildsjelene fortsatt? Golfforum Quality Hotell & Resort Sarpsborg lørdag 20.november Karl Henrik Sivesind Om Undersøkelse om frivillig innsats - Gjennomført av Statistisk

Detaljer

enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03.

enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03. enorge 2009- det digitale spranget Eksp. sjef Hugo Parr, FAD Det 70. Norske bibliotekmøtet paneldebatt om enorge 2009 og bibliotekene, 24.03.06 enorge 2009: en offensiv politikk for IT-samfunnet 3 hovedfokus

Detaljer

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016

Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET. Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Wilberg, Erik Associate Professor GØY PÅ LANDET Mediekilder og -utvikling i bykommuner og landkommuner fra 2011 til 2016 Rapport februar 2017 Innhold Innledning... 2 Metoder og datagrunnlag... 3 Nyhetskilder...

Detaljer

Hva vet vi om unges tilgang til og bruk av digitale medier?

Hva vet vi om unges tilgang til og bruk av digitale medier? Sist oppdatert 21.01.13/LM Hva vet vi om unges tilgang til og bruk av digitale medier? SSBs mediebarometeret 2011 (Vaage): 92% har tilgang til Internett Medietilsynets rapport 70% av barna har tilgang

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2010

Ukentlig mediebruk. Norsk mediebarometer 2010 45 prosent leser bøker på fritiden i løpet av uka. 90 prosent bruker PC per uke, 88 prosent bruker PC hjemme. Ni av ti bruker i løpet av uka, 98 prosent blant 16-19-åringer. 85 prosent yngre voksne er

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

LFH Velferdsteknologiutvalg. 10. desember 2013

LFH Velferdsteknologiutvalg. 10. desember 2013 LFH Velferdsteknologiutvalg 10. desember 2013 Forslag til agenda 1. Ref. møte 27. november 2. Hartvig og Hans Anderssens sammendrag av «I have a dream» 3. Hovedpunkt fra morgenmøte om velferdsteknologi

Detaljer

Et blikk på Kompetanse

Et blikk på Kompetanse «Vi gir mennesker muligheter» Et blikk på Kompetanse - utviklingsprogram for inkludering av innvandrere KS/BTV, 180118 // Terje Tønnessen, direktør Nav Telemark «NAV skal bidra til et velfungerende arbeidsmarked,

Detaljer