FAUSKE KOMMUNE. Veiledende standard omfatter retningslinjer om vilkår som skal være oppfylt og rutiner for utbetaling av tilskudd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Veiledende standard omfatter retningslinjer om vilkår som skal være oppfylt og rutiner for utbetaling av tilskudd."

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JournalpostID: 12/3129 Arkiv sakid.: 12/791 I I Saksbehandler: Gudrun Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap. II Sak nr.: I FORMANNSKAP I Dato: VEILEDENDE STANDARD FOR VEDTAK OM TILSAGN OM TILSKUDD NÆRINGSFONDET FRA Vedlegg: Sak F 346/96 den Vedtekter for Fauske kommunes næringsfond Saksopplysninger: Formannskapet vedtok i sak F 346/96 fastsettelse av veiledende standard for vedtak-/effektuerìng av tilsagn om tilskudd fra næringsfondet. Veiledende standard omfatter retningslinjer om vilkår som skal være oppfylt og rutiner for utbetaling av tilskudd. Gjeldende veiledende standard forvedtak-/effektuerìng avtilsagn om tilskudd fra næringsfondet, vedtatt i sak F 346/96: 1. Generell beskrivelse av vedkommende prosjekt/etablering. 1.1 Etableringstilskudd (XX%) kr: XXXX basert på relevante registrerings-/etableringskostriader på til Sammen krxxxx 1.2 Investeririgstilskudd (XX%) basert på investeringsprogram til relevante kostnader på til sammen kr XXXX TILSAMMEN' KrXXXX 2. Tilsagnet står ved lag i 6 måneder regnet fra vedtàksdato og kan utbetales på grunnlag av følgende forutsetninger/dokumentasjoner: 2.1 At virksomheten er lovlig registrert i enhetsregisteret og eventuelt andre relevante registre, medforretningskontor i Fauske kommune. 2.2 At det etablerings-/investeringsprogram som ligger til grunn for dette vedtaket er fullfnañsutrt som forutsatt. 2.3 At utgtfer til registrering/etablering og investeringer dokumenteres ved revisorbekreftet/attestert prosjektregnskap, eventuelt kvitterte utgtfsbilag, relevante for etableringen og i overensstemmelse med den investeringsplan som ligger til grunn for

2 vedtaket. Eventuelle avvik (reduksjoner) vil resultere i forholdsmessige avkortinger i tilsagnsbeløpet. 2.4 Akontoutbetalinger av tilsagnet om etablerings- og investeringstilskudd kan skje etter at minimum 50 % av etablerings-/ investeringsprogrammet er gjennomført, dog slik at kravet til dokumentasjon er det samme som i foregående punkt 2.1, 2.2 og 2.3 første ledd. 2.5 Tilsagnsbeløpet reserveres på næringsfondet. Utbetalingene belastes næringsfondet. 2.6 Etablerings- og Investeringstilskuddet kan kreves tilbakebetalt i h h til Lov om offentlig støtte medforskrtfer fastsatt ved Kgl res av 4/ dersom investeringene selges eller flyttes ut av Fauske kommune innen utløpet av 5 -fem - år regnet fra vedtaksdato. Rådmannen er bedt om å avklare om tildeling av støtte til tiltak med forretningsadresse utenfor Fauske kommune er i samsvar med næringsfondets vedtekter og vurdere behovet for å presisere vilkår i veiledende standard retningslinjer om muligheter til å gi støtte til virksomheter utenfor kommunen. Saksbehandlers vurdering: Næringsfondets vedtekter har ikke formuleringer med krav om tilskuddsmottakers forretningsadresse. I veiledende standard for vedtak-/effektuering av tilsagn om tilskudd fra næringsfondet er det presisert at virksomhet som tildeles tilskudd skal ha forretningsadresse i Fauske. Retningslinjene er veiledende og det er i noen tilfeller gitt tilskudd til virksomheter som har forretningsadresse utenfor Fauske. Tildelingene er basert på skjønn ettersom det ikke er fastsatt noen kriterier for når tilskudd kan gis til mottakere med forretningsadresse utenfor kommunen. Det må kunne påregnes at det også i fremtiden vil komme søknader fra virksomheter utenfor kommunen hvor det vil være ønskelig å kunne gå inn med støtte. For å ha fleksibilitet i slike tilfeller foreslår rådmannen at følgende formulering tas inn i veiledende standard for vedtak- /effektuering av tilsagn om tilskudd fra næringsfondet som tilegg til punkt 2.1: ((J tilfeller der virksomheten har vesentlige interesser i/for kommunen kan kravet omforretningsadresse i Fauske kommune fravikes)). INNSTILLING: Det vedtas et tilegg til punkt 2.1 i veiledende standard for vedtak-/effektuering av tilsagn om tilskudd fra næringsfondet: ((J tilfeller der virksomheten har vesentlige interesser i/for kommunen kan kravet om forretningsadresse i Fauske kommune fravikes)). ~~~. Even Ediassen Rådmann

3 Fms RI Postb 93, 8201 Fauske Tel.: F AU S K E KO MMUN E t4e8 " Møested: Møe nr.: Ark.nr. : 242 Sak /9. Fauske Rås 16/96 Jm.nr.:, Sak F 346/ Saker: B. Schj Ølbrg/E. Ostad Sak K / FASTsmELE AV VEILEDOOE STMD FO VETAK'-/EFEKERING AV TILS~ æ TILSKU FR t-ngrnet... merehing AVN-SA 175/95 VALESFJOR VESEN ANS. SPEt: Forrkapet ha ve noe anedger, i tilkg til eneltsaker, drftet aktoutbetalinger av tilsagn an tilskudd til etåblering av og investering i eneltbifter. i F-sak 176/96 ble det således fornert et eget avsnitt aning dette, rr følgene tet: "Akontabtalinger av tilsagnløpt ka gis not freegelse av forpliktene dokite.sj an for at det investeringsprogram san ligger til gr for søkden blir gj enanørt inenor tilsagrricxen ~ ". Likeså ble det ve beingen av F-sak 2223/96 intatt en lignene forrering. I dene forbinelse ble admstrasj anen påagt å fre forslag til "Veiledene stan for vetak/effektuering av tilsagn an tilskudd fra næ:igsfonet". Det 'er nå inentet oplysniger fra en ree offentlige orger san gilf og effektuerer dene typ tiisagn/tilskudd" heruer Staten Næings- og Distriktsutviingsfond (SN), Nordan Fylkeskcme, Ladelsutvaget, Saltda, Sørfold og Meløy karer og likeså sett på prakis i Fauske Utviings- () lnvesteringsselskap AS. I t:llleg kcxr at kontrollutvaget ha reist spsmet an en avkaring i saken Valnesfj ord Vedentral ANS, samt foreta. en nære presisering og avkaring slik at freidige søkere blir korrt og likt beet i forhold til vetak () reelverk. på dene bagr, og hen tatt til prais og erfaringer fra Fauske kcme, sam prakis i SN og Nordan Fylkskcme, og flere eneltkc:er m= næingsfon, basert på vetektene og forskriftene for næingsfonet, frems følgene: " INNSTILLING - DEL I: 1. Geerell beskrivelse av veaie prosjekt/etablering. 1.1 Etableringstilskudd (XX%) kr. XX. XX basert på relevate reistrerings- / etableringskostnder på tilsar kr. XX. XX 1.2 Investeringstilskudd (XX%). basert på insteringsro til relevate kost.nader på tilsar y.r. XX. XX TIff kr. XX.XX

4 2. Tilsagnt står ve lag i 6 m3er reet fra vetakdato og ka utbtales på g:ag av følgene forutsetnger/ doktasj oner: 2.1 At virksareten er lovlig restrert i entsresteret og evetuelt an relevate reistre, rr forrtngskotor Fauske kan. 2.2 At det etablerings- / insteringspro san ligger til gn for, dette vetaket er fullfiniert san forutsatt. 2.3 At utgifter til reistrering/etablering og insteringer doklteres ve revisorbftet prosj ektrekap, evetuelt kvtterte utgiftsbilag, relevte for etableringen og i avreste!ise rred den insteringsplan. sdt ligger til gr for dette vetakt. Evtuelle avv (:tjôrer) vil resutere i forholdsssige avkortinger i tilsagnløpt Aktoutbtalìnger av tilsagnet an etablerings- og insteringstilskudd ka skj e etter at mimu 50%' av etablerigs-linvesteringsprot er gjenanør, do slik at.krvet til doktasjon er det Sar san:i foratåene pu 2.1.,2.2. og2. 3 førte led. 2.5 Tilsagnløpt resee:ires på næingsfondet. Utbtalingene belastes næingsfonet Etablerings- og insteringstilskuddet ka kreves tilbebtalt i h h til La an offentlig støtte rr forskrifter fastsatt ve Kgl res av 4/ dersan investerìngene selges eller flyttes ut av kamen in utløpt av 5 - fem - år reget fra vetakdato. INNSTILLING - DEL Il: 1. Fo:rkapet san fonstyr for næìngsfonet tar til etterrtng den orientering san foreliggr fra râ hva gj elder effektuering av delutbtling av tilsagn til Valnesfj o:i Vedentral ANS. - ~ ~ VEDTAK I foet : In Kalse (V) forå felesfor fr v, FR H og SP: 1. Revisors/kontrollutvagets foresprseler anìng Valnesfjord Vedentral ANS, tas ut av sak 346/96 "Fastsettelse av veiledene stan for Næingsfondet", og bees sa egen sak. 2. Ford saken reiser sp aning rådmen håtering av utbtaling, tas rådren av sak og ordørr foretar sakframeg og intiller til vetak. Saken fraeges for fondstyrt/fo:rkapet 10. jun. Fellesforslaget fra V/SP/FR/Ei ble vetatt rr 6 not 5 sterr. In Kalse (V :Eorlo ti inin - de I: 1. Geerell beskrivelse av Vee prosjek/etablering. 1.1 Etableringstilskudd (XX%') kr. XX.XX basert på relevate, ekteme reistrerings-/ etableringskostnder på tilsai kr. XX.XX 1.2 Investeringstilskudd (XX%') basert på investeringspro til relevate i ekterne kostnder på tilsam kr. XX. XX TILS kr. XX.XX VI s forslag ble truet.

5 i,. inntillingen - del i ble enteig vetatt VØ: 1. Resors/kotrollutvagets forespeler ating Valnesfjora Vedentra ANS, tas ut av sak 346/96 "Fastsettelse av veilede stan for N1ingsfonet", og bees san egen sak. 2. Ford saken reiser sp ating råen håtering av utbtaling, tas rådien av sak og ordørr foretar sakfraeg og irtiller til vetak. Saken fraegs for fondstyrt/fo:rkapet 10. jin Gerell beskri vel se avveare prosjekt/etablering. 1.1 Etableringstilsku (XX%") kr. XX.XX basert på relevte reistrerings- / etableringskostnder. på tilsai kr. XX.XX 1.2 Insteringstilsku (XX%") basert på insteringsprog til relevte kostnder på tilsar kr. XX.XX TII. kr. XX.XX 2. Tilsagnet står ve lag i 6 rreder reet fra vetakdato og ka utbtales på grag av følgene forutsetnger / dokutasj onr:., 2.1 At virkscxeten er lovlig reistrert i enetsreisteret og evètuelt an relevate reistrej ne forrtngsk.tor Fauske kae. 2.2 At: det etablergs- /investeringspro san ligger til gr for dette vetaket er fullfiniert san forutsatt. 2.3 At utgift~r til reistrering/ètablering og insteringer dokteres ve reviso:tftet prosj ektrekap, '; evetuelt kvtterte utgiftsbilag, relevate for etablerinen og i ovrestetlse nè:i den insteringsplan san ligger til gn for dette vetaket. Evtuelle avv (rejoner) vil resutere i forholdsssigeavkortinger i tilsagnløpt. 2.4 Akontoutbtalinger av tiisagnetan etablerings- og insteringstilskudd ka skje etter at mim. 50%" av etablerings~/insteringsprot er gjenanør, dog slik at krvet til dokutasjon er detsar san i foratåene put 2.1.,2.2. og 2.3 første led. 2.5 Tilsaghløpt reseervres på næingsfondet. Utbtalingene belastes næingsfonet Etablerings- og investeringstilskuddet ka krves tilbebtalt i h h til Lo om offentlig støtte ne forskrifter fastsatt ve Kgl res av 4/ dersan investeringene selges eller flyttes ut av karen inen ~,_ utløpt av 5 - fem - år reet fra vetakdato.. Fauske, / Rett u~sfift beftes ~jt~.; ~ FO:rkapssektæ - Utskri ft sendes: Næingssj ef til videre forføyg Ordørr til videre forføyg

6 L. ~.:;' VEDTEKTER for FAUSKE KOMMUNES NÆRINGSFOND (KRFTFOND) (vedtatt i Fauske kommunestye ,jfr K-sak 75/94,17/ , jfr K-sak ;:" lill 1995, jfr k-saie53/96 og 10/ , jfr. K-sak 120/97. (GodjentaY fylkesmanen i brev av 7/3 1995, i 7/ og 27/1 1998),'.1' 'i \; :;: '.ic1r" " ~ -.; -: \. r ~,. l'. i. i HJEMMEL, KAPitAL OG AVKASTNING Fondskapitalen er: a: Næringsfond på kr. i ,- innbetalt av AS Salten Krafsamband i medhold av pkt 17 i Konsesjonsvilkårene for erverv av og regulering av Lomivassdraget i Fauske kommune opprettet ved Kongelig resolusjon av i 1. junr b: Innbetaling av kr ,- til Næringsfond fra AS Salten Krattsamband i medhold av pkt. 3 i Konsesjonsvilkårene for erverv av eiendoms- og bruksrett i fall for utbygging av Sjønstå Kraftverk i Fauske kommune. c: Fondskapitalen kan bare benyttes til lån, herunder ansvarlige lån og/eller avsettes til garantifond når det gis garanti for konuunaie tiltak av næringsmessig, infastruktureli karakter i den grad garanatiformålet er gyldig i h t kommunelovens 51. jfr. 3 i nærværende vedtekt. i.2. Avkastninger: a: Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av AS Salten Krafsamband i medhold av pkt. 3 og 17 i Konsesjonsvilkårene for hhv erverv og regulering av Lomivassdraget i Fauske kommune og konsesjonsvilkårene for erverv av eiendoms- og bruksrett i fjlll for utbygging av Sjønstå Krafverk i Fauske og konsesjonsavgifter fra kraftverkene Daja, Fagerli og Sico. b: Renter og annen avkastning av fondskapitalen. c: Avkastningen kan benyttes til tilskudd og til ansvarlige lån. 2. FORMÅL Næringsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes til kommunale næringsmessige tiltak av infastrukturell karaker. Hovedformålet med bruken av kraftfondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter innenfor alle næringer.

7 Prioriteringer gitt i kommunens strategisk næringsplan skal følges. Det samme skal prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller løp~nde drift av bedrifter og kommunen. Det skal i ùtgangspunktet ikke gis støtte til bedrifter som vil komme i sterk konkrranse til eksisterende bedrifter. Eksempler på prosjekter som kan støttes: a KOMMNALT TILXAKSARBEID; f eks næringsplanlegging, etablérerprbsjektef, samarbeid skole/næringsliv og stedsutviklingsprosjekter. b GRUNNLAGSINVESTERINGER; f eks opprustning av kommunesentra, tilrettelegging av næringsarealer, infrastrukturtiltak for reiseliv, vannorsyning og trafkkai er. c BEDRIFTSUTVIKLING; f eks etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsundersøkelser, markedsføring og planlegging. d INVESTERINGER I BEDRIFTER; f eks utstyr/maskiner og bygninger ved oppstart og utvidelse av bedrifter. 3 STØTTEFORMER 3.1. Av fondskapitalen kan det gis lån/ansvarlige lån og garantier for kommunale fellestiltak av næringsmessig betydning; dog med den begrensning som følger av kommunelovens 51, jfr Kommunal- og Arbeidsdeparementets forskrfter for konuunale garantistilelser Av avkastningen kan det også gis tilskudd og ansvarlige lån Midlene bør ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter. Slik aksjetegning kan likevel skje dersom prosjektet er av særlig betydning for næringsvirksutviklingen i kommunen. Slik aksjetegtng kan i tilfelle ikke overstige 30 % av aksjekapitalen i vedkommende bedrift. Denne begrensningen gjelder ikke for utviklingsselskaper, utleiebygg o L som kommunen etablerer i samarbeid med private interessenter. 4 STØTTE VILKÅR Samlet finansiering fra næringsfondet til private næringstiltak skal som hovedregel følge følgende normer: 4. l. Til bedriftsutvikling, jfr 2 c, kan det gis inntil 50 % av dokumenterte kostnader, dog med samme beløpsbegrensning som i pkt Egne lønnsutgifter skal ikke tas med i beregningsgrunnaget. 2

8 4.2. Til investeringer, jfr 2 d, kan det gis inntil 30 % av det totale kapitalbehov.for et prosjekt, for tiden begrenset oppad til kr: ,- til et og samme formål i en og samme bedrift i en treårsperiode og til samneutgiftskategori. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer kan de.tgis inntil 50 % finansieijngav investeringer, med samme beløpsavgrensning som i foregående ledd. ;i,.,.'1, -l For lån til private næringstiltak gjelder følgende: a: Lånet sikres med tinglyst pant i fasteiendøm; b: Nedbetalingstiden kan maksimalt settes til 12 år, hvorav de 2 første år kan.' ~. ;~ gjøres rente- og avdragsfrie. c: Rentefoten fastsettes av formannskapet (fondsstyet) Fra næringsfondet kan det i særlige tilfelle forskotteres beløp til større, kapitalkrevende tiltak som bhr finansiert ved statlige tilskott. Vilkårene for slik forskottering er at tilskott av tilsvarende størrelse med tilegg av renter blir tilbaketransportert næringsfondet. 5 FORHOLDET TIL INTERNASJONALE FORPLIKTELSERPÁ STATSSTØTTEOMRÁDET. Bruken av næringsfondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet, jfr EØS-avtalens forpliktelser omå avstå fra å yte konkrransevridende statsstøtte til næringslivet i den grad støtte påvirker samhandelen mellom EØS-landene. Begrepet statsstøtte dekker her støtte gitt fra offentlige kilder enten disse er statlige, fylkeskommunale/snd eller kommunale. 6 FORVALTNING Kommunestyret har forvaltningsmyndigheten over fondet, herunder også garantifondet og er fondsstyre. Kommunestyret kan delegere sin forvaltningsmyndighet til formannskapet. Formannskapet kan delegere sin avgjørelsesmyndighet. innenfor bestemte rammer til rådmannen. Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. Innbetaling av renter og avdrag tilbakeføres næringsfondet. Ansvaret for saksforberedelse til fondsstyret tilleggs næringssjefen. Under saksforberedelsen bør næringssjefen søke kontakt med fylkeskommunen og andre fagmljøer i teknsk/økonomisk kompliserte saker. Et mindretall (ett medlem) i fondsstyret kan kreve at vedtak om bruk eller ikke-bruk av fondets midler bringes inn for ko inu nest yret til endelig avgjørelse. Slikt krav (anke) må fremsettes i det møet vedtaket blir gjort og det må protokolleres. 3

9 Kommunelovens 59 for såvidt angår lovlighetsklage, jfr KAs rundskrv H-25/92 av L. juni 1993 og H"'4/93, gjelder, likeså forvaltningslovens 2 og 28, andre ledd forsåvidt angår partsklage. 7 ÅRSMELDING Det skal legges frem melding om fondets) virksomhet for kommunestyret hvert år. Melditigens form og innold skal tilpasses de til enhver ttd gjeldende anbefalinger/forskrfter som KA fastsetter. 8 GODDKJENNING AV VEDTEKTER Vedtektene kan endres etter vedtak i Fauske kommunestyre. Godkjennng av vedtekter og endring av disse trenger fylkesmannens godkjennng. Etter Industrikonsesjonslovens 2, tredje ledd nr 13, sjette ledd og Vassdragsreguleringslovens i 1 nr 2, andre ledd, kan kommunestyet påklage fylkesmannens avgjørelse etter nærmere regler fastsatt av Kommunal- og Arbeidsdepartementet

FAUSKE KOMMUNE VEILEDENDE STANDARD FOR VEDTAK OM TILSAGN OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

FAUSKE KOMMUNE VEILEDENDE STANDARD FOR VEDTAK OM TILSAGN OM TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/3129 I I Arkiv Jom:alpostID: sak.: 121791 I Saksbehi;ndler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 089/12 I FORMANNSKAP I Dato: 06.06.2012 VEILEDENDE

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN

FAUSKE KOMMUNE VETERINÆRSENTERET AS - SØKNAD OM INVESTERINGSTILSKUDD TIL UTVIDELSE AV VIRKSOMHETEN SAKSPAPIR I Arkiv Jourai.postID: sald.: 13/134 13/582 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formannskapet II Sak nr.: 022/13 I FQRMANNSKAP FAUSKE KOMMUNE I.. I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 11.03.2013

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11

INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE. Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 INFORMASJON OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL NÆRINGSTØTTE Vedtatt av Hol kommunestyre 15.12.2011. sak 139/11 0 Innhold: Kapittel 1. Beskrivelse av kommunens tilskuddsordninger..... s. 2 Kapittel 2. Kraftfondet

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

Nordkapp kommunes Næringsfond:

Nordkapp kommunes Næringsfond: Nordkapp kommunes Næringsfond: Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens mulighet til lokalt næringsutvilkingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00

Retningsliner for næringsfondet. Gol kommune. Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 Retningsliner for næringsfondet i Gol kommune Endra i samsvar med vedtak i K-sak 0055/00 den 21.11.00 RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkastning Alle konsesjonsavgifter,

Detaljer

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg

Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Behandlingskriterier for næringsfond i Berg Premisser Til grunn for behandling av saker i næringsfond i Berg ligger følgende: Retningslinjer for kommunale utviklingsfond i Troms Retningslinjer for kommunale

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE

REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE REGELVERK FOR NÆRINGSFOND FOR KOMMUNENE HATTFJELLDAL, HEMNES, VEFSN OG GRANE Regelverket er utarbeidet i medhold av 8 i Reglement for økonomistyring i staten og kap. 6 i Bestemmelser om økonomistyring

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Finansreglement. for. Ringerike kommune

Finansreglement. for. Ringerike kommune Finansreglement for Ringerike kommune Utarbeidet iht Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. Vedtatt av kommunestyret i Ringerike kommune den 23.03.2006, sak 27/06, med virkning fra

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE

Inngangsmulighet på boligmarkedet RETNINGSLINJER STARTLÅN. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE RANDABERG KOMMUNE SUPPLEMENT TIL HUSBANKENS REGLER FOR TILDELING AV STARTLÅN VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19. MARS 2015 RETNINGSLINJER STARTLÅN Inngangsmulighet på boligmarkedet Randaberg kommune Randaberg

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

Fellesskriv til b delene

Fellesskriv til b delene lp Oslo kommune Byrådet O O Fellesskriv til b delene Til: Byrådsavdelingene og bydelene Fellesskriv nr.: 9/2003 Fra: Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester Saksnr.: 200106109-36 Saksbeh.: Mari

Detaljer

Lov om barnehager med forskrifter

Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 Lov om barnehager med forskrifter Lov 5. mai 1995 nr. 19 om barnehager (med endringer senest ved lov 4. juli 2003 nr. 73) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Detaljer