Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper"

Transkript

1 Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Forelesning Venture Cup våren 2008 Bjørnar Reitan, partner Impello Management AS

2 Agenda Finansielle begreper og sammenhenger Finansielle hovedutfordringer for teknologibaserte vekstselskaper Finansieringskilder Selskapets kapitalanskaffelsesprosess Investors vurderinger.. Verdivurdering 2

3 3 sentrale spørsmål 1. Hvor mye penger trengs totalt for å lansere og drive bedriften med suksess (totalt kapitalbehov)? 2. Hvor mye likvide midler (kontanter/arbeidskapital) må man ha til disposisjon i hver gitte situasjon for at bedriften skal klare sine løpende utgifter? 3. Hvordan og hvor skal man få tak i de nødvendige kontantene (finansieringskilder og -struktur)? 3

4 Likviditet, regnskap og balanse begreper og sammenhenger

5 Cash is king Likviditet er viktigere i en utviklings- og etableringsfase enn resultater (resultatregnskap) og aktivaverdier (balanse) ABCDEF-regelen Likviditetsplanlegging er et helt nødvendig verktøy Hvor og når har vi pengemessige flaskehalser i løpet av et år? Kontantstrømmen er forskjellen mellom innbetalinger og utbetalinger Kontantstrømmen må ikke forveksles med fortjenesten som er forskjellen mellom inntekter og kostnader Negativ kontantstrøm: bedriften har betalt ut mer penger enn det som er kommet inn Positiv kontantstrøm: bedriften har fått inn mer penger enn det som er betalt ut 5

6 Akkumulert kontantstrøm En akkumulert kontantstrøm summerer kontantstrømmen i hver periode Eks.: 3 års kontantstrøm: -1, -6, og 9 Akkumulert kontantstrøm år 2: -7 Akkumulert kontantstrøm år 3: +2 Totalt kapitalbehov: 7 Tilbakebetalingstiden er den tid det tar før bedriften går i null Har fått inn like mye penger som den har betalt ut I eks. over er tilbakebetalingstiden mellom 2 og 3 år (ca. 2,7 år) I starten av et prosjekt er normalt kontantstrømmen negativ Fortsetter å være negativ frem til skjæringspunktet, dvs. når utbetalingene går i null med innbetalingene Negativ kontantstrøm frem til skjæringspunktet må finansieres (+ evt. bufferkapital) 6

7 Akkumulert kontantstrøm, forts. 7

8 It is easy to forecast numbers with today s software. Show me the business model and your assumptions. Brian Wood, VC

9 Finansieringsplanlegging Bedriften bør jevnlig kunne redegjøre for grunntrekkene i forretningssituasjonen Resultat Likviditet Kapitalbehov Finansiering I forretningsplanen forventer man opplysninger om fremtidig økonomisk utvikling m/tilhørende finansieringsplan Det må foreligge et budsjett Men kan gjerne være mindre detaljert pga. usikkerhet i tidlig fase Profesjonelle investorer legger vekt på et fåtall, godt underbygde, nøkkeltall 9

10 Sentrale spørsmål som bør besvares i forretningsplanen Hvor mye penger trenger bedriften, og i hvor lang tid? Hvor stor fortjeneste vil den etablerte bedriften gi? Hvilke antakelser bygger prognosene hovedsakelig på? På bakgrunn av disse opplysningene kan investorene danne seg et bilde av i hvor stor grad tallene er realistiske og sannsynlige 10

11 Sensitivitetsanalyse Risiko vurderes ved å se inn i fremtiden Man vet aldri nøyaktig hvor store risikoene er, men må vurdere de ut fra antakelser Disse antakelsene blir ofte presentert som scenarier eller modeller som gjør det mulig å simulere fremtidig utvikling Vanlige scenarier er: Normaltilfellet, mest sannsynlig tilfelle Best case, lykkes med alt man har planlagt Worst case, negative hendelser inntreffer Ved hjelp av disse scenarier får man innsikt i hvordan virksomheten kan tenkes å utvikle seg, og hvilke likvide midler det er behov for i de forskjellige tilfellene 11

12 Illustrasjon av forskjellige scenarier Det er verdifullt å beskrive de ulike scenarier i.f.t. følgende: Finansieringsbehov: hvor mye kapital er nødvendige for å finansiere virksomheten? Når kommer man til skjæringspunktet: når blir kontantstrømmen positiv? Internrente (IRR): hvor godt forrenter investeringen i bedriften seg? 12

13 Årsregnskapet Regnskapsføringen består av 3 elementer: 1. Resultatregnskap: viser bedriftens økonomiske resultat i en periode 2. Balanse: gir et bilde av bedriftens økonomiske situasjon på et bestemt tidspunkt 3. Kontantstrømsanalyse: viser hvilke likvide midler som forbrukes og hvilke som frigjøres i en bestemt periode 13

14 Resultatregnskapet Dette er en oppstilling av en bedrifts inntekter og kostnader Tjener to formål: 1. Viser resultatet (gevinst eller tap) i den aktuelle perioden 2. Viser hvordan bedriftens resultat fordeler seg på ulike komponenter og hvordan disse komponentene forholder seg til hverandre Eksempel på enkelt resultatregnskap NewCo AS Salgsinntekt Endring i varelager 500 Annen driftsinntekt Varekostnad Personalkostnader Avskrivning på varige driftsmidler -250 Annen driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader -500 Ekstraordinære inntekter og kostnader -250 Resultat før skattekostnad Skattekostnad -350 Årets resultat

15 Elementer i resultatregnskapet Driftsinntekter Endring i beholdning av varer i arbeid og ferdigvarer Varekostnad Personalkostnad Avskrivning Annen driftskostnad Finansinntekter og kostnader Ekstraordinære inntekter og kostnader Skattekostnad Årsresultat 15

16 Balansen Balansen setter bedriftens eiendeler i relasjon til gjeld og egenkapital på et bestemt tidspunkt Gir informasjon om hvordan foretakets kapital kommer fra og hvordan den er investert Eksempel på enkel balanse NewCo AS Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Patent, lisenser, varemerker, etc Varige driftsmidler Bygninger og tomter Maskiner og lignende Inventar Finansielle anleggsmidler Langsiktige verdipapirer Omløpsmidler Varelager Råvarer Varer under tilvirkning Ferdige produkter Forskudd til leverandører Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Kortsiktige investeringer Kasse- og bankinnskudd Egenkapital, avsetninger og gjeld Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Disposisjonsfond Annen egenkapital Avsetninger Avsetninger til pensjonsforpliktelser Gjeld Obligasjonslån Leverandørgjeld

17 Elementer i balansen Anleggsmidler Immaterielle (konsesjoner, patenter, lisenser m.v.) Varige driftsmidler (bygninger, tomter, maskiner, anlegg og inventar) Finansielle anleggsmidler (verdipapirer, for eksempel aksjer og obligasjoner) Omløpsmidler Varer Fordringer Kortsiktige investeringer Kontanter og bankinnskudd Egenkapital Avsetninger, for eksempel pensjonsforpliktelser Gjeld Kortsiktig (leverandørgjeld, betalbar skatt, skyldige offentlige avgifter m.v.) Langsiktig (for eksempel obligasjonslån) 17

18 Foretakets finansielle tilstand framgår av balansen Eiendeler Anleggsmidler (A) Immaterielle anleggsmidler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler (B) Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter Egenkapital og gjeld Egenkapital (C) Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Gjeld (D) Avsetninger og forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum eiendeler = Sum egenkapital og gjeld 18

19 Operativ kontantstrøm Kontantstrømmen er et mål på bedriftens evne til å skaffe penger Viser om bedriftens virksomhet medfører kapitalbehov eller kapitaloverskudd Tre typer kapital Driftskapital Investeringskapital Finansieringskapital For vekstforetak vil driftskapitalen hele tiden øke Lageret vokser Salg skjer før innbetaling kommer I tillegg kommer investeringer som er nødvendige for fremtidig forretningsvirksomhet En selvfinansierende virksomhet genererer tilstrekkelig driftskapital til å dekke egne investeringer 19

20 Oversetting av regnskapsresultat til kontantstrøm Anleggsmidler (AM) Varelager (V) Fordringer (F) Likvider (L) Egenkapital (EK) Langsiktig gjeld (LG) Kortsiktig gjeld (KG) Økning eiendeler reduserer kontantbeholdningen økning utestående fordringer betyr at kontanttilgangen var mindre enn periodens salg Reduksjon eiendeler øker kontantbeholdningen salg av en maskin reduserer eiendeler men øker kontanttilgangen Økning gjeld eller egenkapital øker kontantbeholdningen økning leverandørgjeld betyr at mindre var utbetalt til leverandører enn periodens varekjøp Reduksjon gjeld eller egenkapital reduserer kontantbeholdningen tilbakebetaling lån betyr reduksjon i kontantbeholdning 20

21 Eksempel på operativ kontantstrøm Måned Salgsinntekter Bestillinger Fakturering (=inntekter =omsetning) Innbetalinger 500 Kostnader (=utgifter) Vareinnkjøp Personalkostnader Reklame Betalt leie Annet Skatt Renter Sum kostnader Kontantstrøm Avskrivninger Resultat (gevinst/tap) Investeringer (=utgifter) Infrastruktur/anlegg Likviditet Netto kontantstrøm Likviditetssituasjon (akkumulert)

22 Utvalgte nøkkeltall for analyse av likviditet Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Gjennomsnittlig ferdigvarelager Lagringstid ferdigvarer = Produksjonskost årets salg X 360 Gjennomsnittlig kundefordringer Kredittid kunder = Kredittsalg inkl mva X 360 Gjennomsnittlig leverandørgjeld Kredittid leverandører = Varekjøp på kreditt inkl mva X

23 Utvalgte nøkkeltall for analyse av finansiell struktur Egenkapitalandel = Gjeldsgraden = Egenkapital Totalkapitalen Gjeld Egenkapital X 100 X 100 Egenkapital + Langsiktig gjeld Anleggsdekning = Anleggsmidler X 100 Arbeidskapital i % av Arbeidskapital totalkapitalen = Totalkapitalen X

24 Nøkkeltallsnormer Likviditetsgrad 1: min. 1,2 Arbeidskapital i % av omsetning: min. 10% Soliditet: min. 25% Rentedekningsgrad*: min. 3 Overskuddslikviditet: cash = min. 1 mnd. omsetning Debt Service Cover Ratio**: min. 1,3 Finansieringsgrad 1***: maks. 1 Selvfinansieringsevne: resultat (etter skatt) / omsetning Vekst utover dette krever ekstern kapitaltilførsel * (Driftsresultat + finansinntekter) / Finanskostnader ** (Fri kontantstrøm + renteinntekter) / (Finanskostnader + avdrag) *** Anleggsmidler / (Langsiktig gjeld + egenkapital) 24

25 Noen viktige læresetninger... Regnskapsresultat kan ikke betale regninger - et foretak må ha kontanter for å unngå konkurs Salgsøkning kan fort skape et finansieringsgap - utbetalingene overstiger innbetalingene Den langsiktige suksessen for ett foretak i vekst krever øket kapitaltilgang - alternativet er redusert vekst 25

26 Finansielle hovedutfordringer

27 Typiske finansieringsutfordringer (1) Teknologibaserte vekstbedrifter og start-ups møter i stor grad følgende utfordringer: 1. Posisjonere seg for de riktige eksterne egenkapitalkilder i de ulike faser i selskapets livssyklus 2. Kjenne til og utnytte soft money finansiering på en optimal måte 3. Skaffe ekstern egenkapital til riktig tid unngå likviditetsskvis og dårlig forhandlingssituasjon 4. Fremskaffe gunstig oppkjøpsfinansiering fra banker og profesjonelle investorer 5. Bygge et attraktivt investerings-/finansieringscase 6. Presentere/selge prosjektet mer effektivt og målrettet til virkemiddelapparat, banker og aktuelle investorer 27

28 Typiske finansieringsutfordringer (2) 7. Tilrettelegge for optimale finansieringspakker bestående av soft money, finansiell og evt. Industriell kapital 8. Søke en bredere base av finansiører/investorer for å vurdere alternativer og spre risikoen 9. Avklare relasjoner til finansiører/investorer tidligere før terms fastsettes og avtaler blir underskrevet 10.Være realistisk i forhold til prising/verdsettelse av selskapet 11.Sørge for optimal verdistigning i selskapet for å oppnå bedre betingelser 12.Være proaktiv i.f.t. å utvikle en strategi for realisering av aksjene i selskapet ikke la investor styre dette alene 28

29 Kapitalstruktur Altfor mange norske bedrifter har en usunn kapitalstruktur for høy gjeldsandel, spesielt kortsiktig gjeld lav arbeidskapital Stort behov for økt tilgang på risikovillig egenkapital kompetente, langsiktige og aktive eiere 29

30 Vekst gjennom egeninntjening Egeninntjening er (selvsagt) den beste og mest nærliggende måte å finansiere vekst på Tommelfingerregel En bedrift kan selv finansiere en veksttakt i størrelsesorden resultatet (etter skatt) i prosent av omsetningen - vekst utover dette krever gjerne ekstern kapitaltilførsel 30

31 Se alle finansieringssteg! Utviklingsprosessen fra idéstadiet til børsintroduksjonen betegnes ofte en reise Det finnes et relativt etablert syn på denne utviklingsprosessen. Fra idéstadiet der et selskap får sine første penger (såkornkapital, seed money ), går selskapet gjennom 3-4 finansieringsrunder der det mottar stadig større kapitaltilskudd helt til det er modent å introduseres på børsen eller selges til en større markedsaktør Det er vesentlig at man ser alle finansieringssteg og planlegger i forkant Beslutninger som tas i en tidlig fase påvirker virksomheten i senere faser Kortsiktige løsninger kan vise seg ødeleggende i det lange løpet 31

32 Se alle finansieringssteg! For eksempel: Å ta inn en useriøs investor i såkornfasen kan gjøre det umulig å få inn nye eiere senere På samme måte kan et altfor spredt eierskap med mange passiva interessenter virke avskrekkende Gründers eierskap vil under reisen vannes ut rent prosentuelt, men verdien av eierskapet kommer forhåpentligvis til å øke. Altfor mange selskaper har ikke ekspandert fordi de opprinnelige eiere på grunn av misforstått økonomisk tenking ikke har ønsket å bringe medeiere inn i selskapet. 32

33 Totalt kapitalbehov Investorer gjør en bedømmelse av når selskapet kan gi exit (IPO eller selges), samt hvilken verdi det kan tenkes å ha på det tidspunktet. Deretter regner man gjerne baklengs hvor mye kapital som trengs for å nå dit hvor mye man selv vil bidra med hvor mye som skal komme fra fremtidige investorer Å tidlig ha en følelse med det totale kapitalbehovet er viktig. 33

34 Glem prosentandeler se på de absolutte tallene Gründernes eierandel vil vannes ut for hver ny eier som kommer til. En tommelfingerregel er at hver ny investorgruppe vil ha ca. 30 % av selskapet når de går inn. Dette innebærer at mange deleiere/ finansieringsrunder vanner ut mer enn få store. Generelt bruker entreprenører å være altfor fikserte på å beholde en stor eierandel fremfor å se på selskapets totale verdi og utviklingen i denne. Verdi før Investert Verdi etter Verdi på Gründernes gründernes investering beløp investering andel andel 1.runde 2 MNOK 1 MNOK 3 MNOK+ 70 % 2,1 MNOK 2.runde 12 MNOK 8 MNOK 20 MNOK+ 49 % 9,8 MNOK 3.runde 150 MNOK 100 MNOK 250 MNOK+ 34 % 85 MNOK Etc. til IPO Liten Stor 34

35 Finansieringsrunder standard Seed/såkorn Ideutvikling/ forretningsplan Bedriftsstart Finansiering frem til ferdig produkt 1. Finansieringsrunde Produksjonsstart og markedsintroduksjon 2. Finansieringsrunde Markedsekspansjon (fremdeles ikke i balanse inntjeningsmessig) 3. Finansieringsrunde Kraftigere markedsekspansjon/internasjonalisering Børsintroduksjon/exit 35

36 Reisens faser definisjoner Seed/såkornfasen (3 6 måneder) Aktiviteter: Prototyp, halvferdig forretningsplan Finansiering: Såkornkapital på 0,5 5 millioner kroner. Mindre sum penger for arbeid med forretningsplan og prototyp. Bedriftsstartfasen (6 18 måneder) Aktiviteter: Selskap stiftes. Markedsintroduksjon forberedes. Ikke salg ennå. Organisasjon skapes. Evt. produksjon starter i liten skala. Den ferdige prototypen utvikles til kommersielt produkt. Finansiering: Den første ordentlige finansieringsrunden millioner kroner. Beslutning basert på den ferdige forretningsplanen og prototypen. Pengar for 6 12 måneder, eller evt. lengre tid (frem til markedsintroduksjon). 36

37 Reisens faser definisjoner Utviklingsfasen 1.finansieringsrunde (12 18 månader) Aktiviteter: Markedsintroduksjon. Salg/markedsføring, distribusjon. Finansiering: En til to finansieringsrunder millioner kroner. Om lanseringen blir vellykket kreves store ressurser for å håndtere evt. produksjon, distribusjon m.v. Vekstfasen 2. og 3.finansieringsrunde (12 36 måneder) Aktiviteter: Etablering på flere markeder. Selskapet når breakeven eller har dette i sikte. Forberedelse for børsintroduksjon Finansiering: I detta stadiet kan institusjonelle plasserere som for eksempel fond/pe m.v. gå inn millioner kroner. Børsintroduksjon/exit Ved børsintroduksjonen får allmennheten, institusjonelle eiere samt tidligere eiere mulighet til å tegne seg for en emisjon som spres eierskapet betydelig. Gründernes og de tidlige investorenes aksjer er dog nesten alltid låst, noe som innebærer at de ikke kan selges før etter 6-18 måneder. Fra denne synsvinkel er gründernes formue fiktiv i denne fasen. Det lave volum som handles i slike selskaper ( float ) bidrar også til å presse opp aksjeprisen i fasen nærmest etter introduksjonen. 37

38 En bedrifts livssyklus - faseoverganger Mange faser Hver overgang til ny fase - kritisk Hver fase nye utfordringer Hver fase ulike krav til eierskap Hver fase endring i eierskap for å utvikle optimalt Fra FoU til marked Fra gründer til industri/vekst Fra lokal til internasjonal Fra snuoperasjon til restrukturert 38

39 Finansieringskilder og valg av finansieringsform

40 Finansieringskilder for nye bedrifter Kapitalbehovet fordeler seg gjerne på ulike stadier/ utviklingsfaser i bedriftens livssyklus Såkornfasen Oppstartsfasen Ekspansjonsfasen Modningsfasen Nedgangsfasen Det finnes flere finansieringsmuligheter: Egenkapital (eiernes bidrag) Fremmedkapital Fremmedkapitalen krever gjerne en form for sikkerhet for sin investering Långiver krever ofte også at bedriftens økonomi ligger innenfor visse nøkkeltall for ikke å trekke lånet tilbake 40

41 Valg av finansieringsform - påvirkningsfaktorer Valg av finansieringsform styres av et antall faktorer: 1. Eiernes risikoeksponering Kan eierne øke sin privatøkonomiske eksponering? Hva blir de privatøkonomiske konsekvensene om de sikkerheter som er avgitt sålangt til banken må innfris, samt om den kapital som er investert i selskapet går tapt? 2. Selskapets nåværende økonomi Er selskapets balanse- og resultattall stabile? Forventes betydelige problemer/utfordringer fremover? 41

42 Valg av finansieringsform - påvirkningsfaktorer 3. Selskapets mål Står selskapet foran ekspansjon, konsolidering eller stagnasjon? 4. Eiernes mål Hva vil eierne med selskapet? Vil eierne konsolidere selskapet, der en privatøkonomisk stabil lønn/utbytte fra selskapet prioriteres fremfor en ekspansjon, som, i det minste på kort sikt, kan påvirke den stabile inntekten? Når tenker eierne å selge selskapet? 42

43 Valg av finansieringsform - påvirkningsfaktorer 5. Nåværande finansieringssituasjon Finnes det rom for økt belåning fra bank? Hvilke øvrige finansiører har selskapet? Hvilke sikkerheter er avgitt til finansiørene? 6. Mål med økt ekstern finansiering Hva skal en økt finansiering brukes til produktutvikling, oppkjøp, eksport, annet? Hva er den økonomiske risikoen i satsningen? 43

44 Typiske finansieringskilder 1. Family/fools/friends 2. Statlig/offentlig støtte 3. Pantelån 4. Leasing 5. Banklån 6. Venturekapital 7. Private investorer ( business angels ) 44

45 Ulike finansiørers rolle Beløp Børs Bank, venture- og investeringskapital Private investorer og privateide selskaper Initiativtakere, ledelse, familie & venner Stadie

46 Family/fools/friends Fase: Seed money i svært tidlig fase Forutsetninger: Nærstående som er villige til å ta risiko eller venner med likvide midler Fordeler: Enkel og uformell prosess, iblant til svært gunstige vilkår, direkte personlig forhold til långiver, fradragsberettiget rente Ulemper: Begrenset beløp, risiko legges over til familie/venner, långiver kan få stor innflytelse pga. personlige forhold 46

47 Statlig støtte Fase: Alle etablerings- og utviklingsfaser, men må tilfredsstille visse krav Forutsetninger: God kunnskap om mulighetene, oppfyllelse av visse vilkår Fordeler: Vanligvis gunstige vilkår (rentefritt, lang tilbakebetalingstid, av og til rene tilskudd m.v.) Ulemper: Iblant byråkratisk prosess med lang ventetid og rapporteringskrav 47

48 Pantelån Fase: Forutsetninger: Fordeler: Ulemper: Finansiering av tomter, bygninger samt langsiktige investeringer i realkapital (maskiner m.v.) Anleggsmidler/eiendeler som kan belånes Langsiktige og lett kalkulerbare lån til relativt gunstige vilkår, ingen innvirkning på eiendomsretten til bedriften, fradragsberettiget rente, lav amortisering og lang kredittid Fullstendig finansiering av det belånte objektet er som regel ikke mulig 48

49 Leasing Fase: Forutsetninger: Fordeler: Finansiering av maskiner, utstyr, kjøretøy osv. Leasingobjektet må være enkelt å kvitte seg med, ingen spesialmaskiner Fullstendig finansiering av objektet, ingen innskrenkninger i eiendomsretten til bedriften, fradragsberettiget rente, en viss grad av fleksibilitet mht. bytte/ tilbakelevering ved endrede forhold Ulemper: Lånet begrenser seg til objektets levetid, høyere rente enn for andre finansieringsmetoder, iblant krav om kjøp av objektet ved leasingperiodens utløp 49

50 Banklån Fase: Forutsetninger: Fordeler: Ulemper: Kortsiktig driftskapital fra startfasen og fremover Sikkerhet i form av kreditter (utestående kundefordringer) eller lager Svært fleksibel låneform, kan tilpasses rådende og også sesongbetingede behov, ingen innskrenkning i eiendomsretten til bedriften, fradragsberettiget rente Sikkerhet må skaffes, redusert handlefrihet pga. minstekrav til bedriftens betalingsevne 50

51 Venturekapital Fase: Alle behov fra startfasen til børsnotering Forutsetninger: Det må foreligge en godt underbygd forretningsplan, krav om unikhet/ konkurransedyktighet, høye vekstmål, investoren skal ha exit-muligheter Fordeler: Høye forventninger, rådgivning og aktiv støtte til ledergruppen, tilgang til nettverk, økt legitimitet, hjelp til realisering av ideen, ingen løpende kostnader Ulemper: Vanskelig og tidkrevende å få, innskrenkning i eiendomsretten til bedriften, tap av kontroll over bedriften dersom angitte mål ikke oppnås 51

52 Selskapets kapitalinnhentingsprosess

53 The capital raising process example 1. Business plan 2. Capital need 3. Identification of investors 4. Teaser 5. Road show 6. Letter of intent 7. Due diligence 8. Closing 53

54 The capital raising process - business plan - The business plan presents the company and how it will succeed on the market The business plan constitutes an important part of the capital raising process It is an important tool for internal guidance 54

55 Forretningsplanens innhold 1. Sammendrag 2. Forretningsidé Nåværende situasjon i markedet, forretningsidé, visjon og mål 3. Ledergruppen 4. Markedsplan Størrelse, vekst, markeds-/bransjeanalyse, konkurranse, markedsstrategi (produkt, salg/distribusjon, markedsføring) 5. Forretningssystem og organisasjon Produksjon, distribusjon, organisasjonsstruktur 6. Gjennomføringsplan Rettigheter, lansering, finansiering 7. Lønnsomhetsvurdering og finansiering Resultatbudsjett, investeringer og kapitalbehov, finansiering 8. Risikoer Risikofaktorer, aktiviteter for å minimere risiko, sensitivitetsanalyse Vedlegg 55

56 Øk verdien på selskapet før kapitalanskaffelse Identifiser verdiøkende faktorer som for eksempel: antall kunder, kvalitet og lojaliteten hos kundene, avtaler med leverandører, en prototyp. Du kan både tilføre humankapital dvs. den kompetanse som er tilknyttet enkeltpersoner og strukturkapital dvs. slikt som er selskapsspesifikt i form av systemer, avtaler og informasjon altså det som finnes når de ansatte går hjem! Generelt skal du streve etter å konvertere humankapital til strukturkapital. Andre eksempler på verdiøkende faktorer er erfaren selskapsledelse og styret. 56

57 The capital raising process - capital need - Identify the company s capital need Try to raise some more capital than currently needed. However consider the balance between capital need and ownership dilution. Contact a financial advisor as early as possible. Remember that capital raising normally is a lengthy process. 57

58 The capital raising process - identify investors - The identification of adequate investors should be handled carefully. Pinpointing appropriate investors gives the following advantages: A better hit ratio Limit time consumption Avoid the buzz Finding the right owner 58

59 Kravspesifikasjon for en ideell VC - eksempel En modell for kravspesifikasjon som kan anvendes er som følger: VC skal: kunne oppvise vesentlige resultater fra tidligere investeringer innen den aktuelle bransjen ha bransjekompetanse ha erfaringer med å utvikle selskaper som har samme størrelse og befinner seg i samme situasjon som det aktuelle selskapet tilby kompetanse i forretningsutvikling gi selskapet legitimitet være finansielt stabil med tilgang på egne finansielle ressurser ha medarbeidere som representerer en bred kompetanse være langsiktige i sitt eierskap Relasjonen mellom selskapet og VC må fungere på et personlig plan 59

60 The capital raising process - teaser - The teaser describes the investment case briefly and crisp. The purpose is to attract the interest of the investor. Put som extra effort into the teaser. Write the teaser after the business plan as a summary of the same. If the investor is seriously interested, provide the business plan. 60

61 The capital raising process - road show - If the investor finds the company interesting and want to meet with the management, a meeting is set up. It is appropriate to make a presentation rehearsal with financial advisor before the meeting with the investor is taking place. Focus on the key investment criteria and try to present the business and revenue model as simple and structured as possible. 61

62 Presentation wizard 62

63 Warning signals for investor 1. Bedømmelse av markedet Vi er et teknologidrevet selskap. Markedet er så stort at om vi bare får x prosent kommer det til å gå bra. Vårt produkt er så bra at det selger seg selv. 2. Markeds- og salgsstrategi Dette er noe vi kan lite om, så styret og våre strategiske samarbeidspartnere vil håndtere dette Vi skal ansette en superselger som tar seg av dette. 3. Konkurranseanalyse Vi har ingen konkurrenter. Vi konkurrerer med XXs teknologi. (man konkurrerer ikke med teknologi; man konkurrerer med en forretningsvirksomhet.) Store selskaper forstår ikke dette. 63

64 Warning signals for investor 4. Finansiell analyse Tommelfingerregler eller andre standardiserte formler for å bedømme salgskostnader, marginer m.v. Vi trenger bare dette kapitaltilskuddet. 5. Selskapets ledelse Vi skal drive selskapet inntil vi pensioneres. 6. Teknologi Teknologien er stort sett ferdigutviklet; noen mindre kompletteringer og justeringer må gjøres (anses være VC-bransjens dyreste påstand.) 7. Skjulte problemer Referansene stemmer ikke med det som loves Usikkerhet i det økonomiske materialet som presenteres. 64

65 The capital raising process - letter of intent, due diligence and closing - The letter of intent sets out the general conditions of the investment. It is often combined with an exclusivity agreement. The exclusivity agreement gives chosen investors the right to perform a due diligence. If the due diligence does not yield any unexpected information, the deal is likely to be finalised. 65

66 3 key concepts 1. Research your concept thoroughly 2. Be concise, focused, and persuasive 3. Be ready for anything 66

67 The lesson is to raise money when you don t need it, because it won t be available when you do - Karl Jacob, founder of Keen.com 67

68 Investors vurderinger

69 Investeringsprosessen for investor Søk Investering Eierfase Realisering Kontaktnett Bransjeanalyse Selskapsanalyse Skape tillit Timing Riktig pris Sikre strategiske interesser Beskyttelse mot downside Due diligence Avtaler Sikre kompetent ledelse Riktige strategiske valg Vekst Øke inntjening Synliggjøre verdi Identifisere eventuelle industrielle kjøpere Utvikle eierstruktur og øke likviditet Eventuell børsnotering og senere realisasjon Timing Riktige prosjekter Gunstige inngangsvilkår Utvikle verdier Realisere gevinst 69

70 Hva kjennetegner attraktive investeringsobjekter? Ledelse Teknologi Marked Track record Kommersielt orientert Ambisjoner Handlekraft Vilje til samarbeid med investor Aksept for investors exit strategi Unik i tilstrekkelig tidsvindu Lav risiko for å bli commodity eller gratis Dokumentert (SW) Skalerbar Internasjonalt potensial Ikke direkte konkurranse med dominerende aktører Vekst Stort nok Akseptabelt konkurransetrykk Gjerne restrukturering Mulig å oppnå gorillaposisjon Ikke politisk styrt Verdidrivende Forretningskritisk og unikt Stort og voksende 70

71 Hva kjennetegner attraktive investeringsobjekter? Fase Eiere Exit Etablert omsetning Kunder Helst lønnsomhet Operativt selvgående Forestående vekst Exit innenfor investeringshorisont Kommersielt orienterte Klar exit ambisjon og strategi Industriell kompetanse Felles mål med ny investor Flere alternativer realistiske: 2-5 år Børsnotering Industrielt salg Minimum 30 % årlig internrente oppnåelig Tidlig vekstfase Trekke i samme retning Realisasjon innenfor eierhorisont 71

72 Avtaleverk Aksjonæravtale Emisjonsavtale Låneavtale Minst 2/3 av stemmene undertegner Sikre styrerepresentasjon Sikre negativ kontroll i viktige beslutninger Forkjøps- og medsalgsrett Konkurransebegrensing Sikre exit Inntredenbetingelser Type aksjer Garantier Erstatning ved brudd på garantier Utbetaling Alt initielt Trekkfasilitet Hvis trekkfasilitet; definering av milepæler for trekkrettighet Rentebetingelser Tegningsretter Konverteringsbetingelser hvis konvertibelt lån Mislighold Sikre verdier og tilfredstillende kontroll Avklare mulige konfliktområder i forkant 72

73 Due Diligence Juridisk Finansiell Teknisk/marked Avtaler Kunder Leverandører Ansatte Risikobetraktninger Varemerke Patenter Avtaler Resultatkvalitet Skjulte tap/forpliktelser Regnskapsprinsipper Realisme i budsjett Avlønningsnivå- og struktur Endringer ved ny eierstruktur (skjult eierlønn, skatt) Konkurrenter Posisjonering i forhold til markedsutvikling Intervju med kunder Produktenes/ teknologiens unikhet og kopierbarhet Beskyttelse Skalerbarhet Realisme i investorpresentasjon? 73

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi. Erling Maartmann-Moe

Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi. Erling Maartmann-Moe Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi Erling Maartmann-Moe Regnskap Mange slags regnskap De viktigste oversiktene er: Resultatregnskap Inntekter/utgifter et gitt år Balanse Kapital

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 363 795 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: RISØR FISKEMOTTAK AS Forretningsadresse: Holmen 4950 RISØR

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1

Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS. Selskapskapital/Aksjekapital: 990.000 Selskapets alder: 1 998877393 NORDIC TOOLS AS Strømsveien 314 1081 Oslo PB 109 Leirdal 1009 Oslo Credit Rating/Score NORDIC TOOLS AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW55681 NORDIC TOOLS AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019

Credit Rating. Betonmast Bygg AS. Side 1 av 7 Dato: 14.11.2007 BETONMAST ANLEGG Vår ref.: CIW99019 BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering

Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering Finansiering Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Arbeidskapital Arbeidskapital = omløpsmidler kortsiktig

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen

Credit Rating BETONMAST BYGG AS. 2.269.000 begrenset til 15% av egenkapitalen BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med leveringsvilkårene. Stemmer straks å meddele oss dette, for at vi opplysninger er bare til spørrerens eget ethvert

Detaljer

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1)

Innledning. Trond Kristoffersen. Regnskapsanalyse. Innledning. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 1) Innledning Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 1) Introduksjon til regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Alle teknikker som benyttes for å kartlegge og å belyse en bedrifts økonomiske

Detaljer

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Partner og Statsautorisert revisor Nina Straume Stene Statsautorisert revisor og Partner i KPMG Mulighetenes selskap Vi skaper verdi av kunnskap

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer