Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper"

Transkript

1 Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Forelesning Venture Cup våren 2008 Bjørnar Reitan, partner Impello Management AS

2 Agenda Finansielle begreper og sammenhenger Finansielle hovedutfordringer for teknologibaserte vekstselskaper Finansieringskilder Selskapets kapitalanskaffelsesprosess Investors vurderinger.. Verdivurdering 2

3 3 sentrale spørsmål 1. Hvor mye penger trengs totalt for å lansere og drive bedriften med suksess (totalt kapitalbehov)? 2. Hvor mye likvide midler (kontanter/arbeidskapital) må man ha til disposisjon i hver gitte situasjon for at bedriften skal klare sine løpende utgifter? 3. Hvordan og hvor skal man få tak i de nødvendige kontantene (finansieringskilder og -struktur)? 3

4 Likviditet, regnskap og balanse begreper og sammenhenger

5 Cash is king Likviditet er viktigere i en utviklings- og etableringsfase enn resultater (resultatregnskap) og aktivaverdier (balanse) ABCDEF-regelen Likviditetsplanlegging er et helt nødvendig verktøy Hvor og når har vi pengemessige flaskehalser i løpet av et år? Kontantstrømmen er forskjellen mellom innbetalinger og utbetalinger Kontantstrømmen må ikke forveksles med fortjenesten som er forskjellen mellom inntekter og kostnader Negativ kontantstrøm: bedriften har betalt ut mer penger enn det som er kommet inn Positiv kontantstrøm: bedriften har fått inn mer penger enn det som er betalt ut 5

6 Akkumulert kontantstrøm En akkumulert kontantstrøm summerer kontantstrømmen i hver periode Eks.: 3 års kontantstrøm: -1, -6, og 9 Akkumulert kontantstrøm år 2: -7 Akkumulert kontantstrøm år 3: +2 Totalt kapitalbehov: 7 Tilbakebetalingstiden er den tid det tar før bedriften går i null Har fått inn like mye penger som den har betalt ut I eks. over er tilbakebetalingstiden mellom 2 og 3 år (ca. 2,7 år) I starten av et prosjekt er normalt kontantstrømmen negativ Fortsetter å være negativ frem til skjæringspunktet, dvs. når utbetalingene går i null med innbetalingene Negativ kontantstrøm frem til skjæringspunktet må finansieres (+ evt. bufferkapital) 6

7 Akkumulert kontantstrøm, forts. 7

8 It is easy to forecast numbers with today s software. Show me the business model and your assumptions. Brian Wood, VC

9 Finansieringsplanlegging Bedriften bør jevnlig kunne redegjøre for grunntrekkene i forretningssituasjonen Resultat Likviditet Kapitalbehov Finansiering I forretningsplanen forventer man opplysninger om fremtidig økonomisk utvikling m/tilhørende finansieringsplan Det må foreligge et budsjett Men kan gjerne være mindre detaljert pga. usikkerhet i tidlig fase Profesjonelle investorer legger vekt på et fåtall, godt underbygde, nøkkeltall 9

10 Sentrale spørsmål som bør besvares i forretningsplanen Hvor mye penger trenger bedriften, og i hvor lang tid? Hvor stor fortjeneste vil den etablerte bedriften gi? Hvilke antakelser bygger prognosene hovedsakelig på? På bakgrunn av disse opplysningene kan investorene danne seg et bilde av i hvor stor grad tallene er realistiske og sannsynlige 10

11 Sensitivitetsanalyse Risiko vurderes ved å se inn i fremtiden Man vet aldri nøyaktig hvor store risikoene er, men må vurdere de ut fra antakelser Disse antakelsene blir ofte presentert som scenarier eller modeller som gjør det mulig å simulere fremtidig utvikling Vanlige scenarier er: Normaltilfellet, mest sannsynlig tilfelle Best case, lykkes med alt man har planlagt Worst case, negative hendelser inntreffer Ved hjelp av disse scenarier får man innsikt i hvordan virksomheten kan tenkes å utvikle seg, og hvilke likvide midler det er behov for i de forskjellige tilfellene 11

12 Illustrasjon av forskjellige scenarier Det er verdifullt å beskrive de ulike scenarier i.f.t. følgende: Finansieringsbehov: hvor mye kapital er nødvendige for å finansiere virksomheten? Når kommer man til skjæringspunktet: når blir kontantstrømmen positiv? Internrente (IRR): hvor godt forrenter investeringen i bedriften seg? 12

13 Årsregnskapet Regnskapsføringen består av 3 elementer: 1. Resultatregnskap: viser bedriftens økonomiske resultat i en periode 2. Balanse: gir et bilde av bedriftens økonomiske situasjon på et bestemt tidspunkt 3. Kontantstrømsanalyse: viser hvilke likvide midler som forbrukes og hvilke som frigjøres i en bestemt periode 13

14 Resultatregnskapet Dette er en oppstilling av en bedrifts inntekter og kostnader Tjener to formål: 1. Viser resultatet (gevinst eller tap) i den aktuelle perioden 2. Viser hvordan bedriftens resultat fordeler seg på ulike komponenter og hvordan disse komponentene forholder seg til hverandre Eksempel på enkelt resultatregnskap NewCo AS Salgsinntekt Endring i varelager 500 Annen driftsinntekt Varekostnad Personalkostnader Avskrivning på varige driftsmidler -250 Annen driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader -500 Ekstraordinære inntekter og kostnader -250 Resultat før skattekostnad Skattekostnad -350 Årets resultat

15 Elementer i resultatregnskapet Driftsinntekter Endring i beholdning av varer i arbeid og ferdigvarer Varekostnad Personalkostnad Avskrivning Annen driftskostnad Finansinntekter og kostnader Ekstraordinære inntekter og kostnader Skattekostnad Årsresultat 15

16 Balansen Balansen setter bedriftens eiendeler i relasjon til gjeld og egenkapital på et bestemt tidspunkt Gir informasjon om hvordan foretakets kapital kommer fra og hvordan den er investert Eksempel på enkel balanse NewCo AS Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Patent, lisenser, varemerker, etc Varige driftsmidler Bygninger og tomter Maskiner og lignende Inventar Finansielle anleggsmidler Langsiktige verdipapirer Omløpsmidler Varelager Råvarer Varer under tilvirkning Ferdige produkter Forskudd til leverandører Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Kortsiktige investeringer Kasse- og bankinnskudd Egenkapital, avsetninger og gjeld Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Disposisjonsfond Annen egenkapital Avsetninger Avsetninger til pensjonsforpliktelser Gjeld Obligasjonslån Leverandørgjeld

17 Elementer i balansen Anleggsmidler Immaterielle (konsesjoner, patenter, lisenser m.v.) Varige driftsmidler (bygninger, tomter, maskiner, anlegg og inventar) Finansielle anleggsmidler (verdipapirer, for eksempel aksjer og obligasjoner) Omløpsmidler Varer Fordringer Kortsiktige investeringer Kontanter og bankinnskudd Egenkapital Avsetninger, for eksempel pensjonsforpliktelser Gjeld Kortsiktig (leverandørgjeld, betalbar skatt, skyldige offentlige avgifter m.v.) Langsiktig (for eksempel obligasjonslån) 17

18 Foretakets finansielle tilstand framgår av balansen Eiendeler Anleggsmidler (A) Immaterielle anleggsmidler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler (B) Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter Egenkapital og gjeld Egenkapital (C) Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Gjeld (D) Avsetninger og forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum eiendeler = Sum egenkapital og gjeld 18

19 Operativ kontantstrøm Kontantstrømmen er et mål på bedriftens evne til å skaffe penger Viser om bedriftens virksomhet medfører kapitalbehov eller kapitaloverskudd Tre typer kapital Driftskapital Investeringskapital Finansieringskapital For vekstforetak vil driftskapitalen hele tiden øke Lageret vokser Salg skjer før innbetaling kommer I tillegg kommer investeringer som er nødvendige for fremtidig forretningsvirksomhet En selvfinansierende virksomhet genererer tilstrekkelig driftskapital til å dekke egne investeringer 19

20 Oversetting av regnskapsresultat til kontantstrøm Anleggsmidler (AM) Varelager (V) Fordringer (F) Likvider (L) Egenkapital (EK) Langsiktig gjeld (LG) Kortsiktig gjeld (KG) Økning eiendeler reduserer kontantbeholdningen økning utestående fordringer betyr at kontanttilgangen var mindre enn periodens salg Reduksjon eiendeler øker kontantbeholdningen salg av en maskin reduserer eiendeler men øker kontanttilgangen Økning gjeld eller egenkapital øker kontantbeholdningen økning leverandørgjeld betyr at mindre var utbetalt til leverandører enn periodens varekjøp Reduksjon gjeld eller egenkapital reduserer kontantbeholdningen tilbakebetaling lån betyr reduksjon i kontantbeholdning 20

21 Eksempel på operativ kontantstrøm Måned Salgsinntekter Bestillinger Fakturering (=inntekter =omsetning) Innbetalinger 500 Kostnader (=utgifter) Vareinnkjøp Personalkostnader Reklame Betalt leie Annet Skatt Renter Sum kostnader Kontantstrøm Avskrivninger Resultat (gevinst/tap) Investeringer (=utgifter) Infrastruktur/anlegg Likviditet Netto kontantstrøm Likviditetssituasjon (akkumulert)

22 Utvalgte nøkkeltall for analyse av likviditet Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Gjennomsnittlig ferdigvarelager Lagringstid ferdigvarer = Produksjonskost årets salg X 360 Gjennomsnittlig kundefordringer Kredittid kunder = Kredittsalg inkl mva X 360 Gjennomsnittlig leverandørgjeld Kredittid leverandører = Varekjøp på kreditt inkl mva X

23 Utvalgte nøkkeltall for analyse av finansiell struktur Egenkapitalandel = Gjeldsgraden = Egenkapital Totalkapitalen Gjeld Egenkapital X 100 X 100 Egenkapital + Langsiktig gjeld Anleggsdekning = Anleggsmidler X 100 Arbeidskapital i % av Arbeidskapital totalkapitalen = Totalkapitalen X

24 Nøkkeltallsnormer Likviditetsgrad 1: min. 1,2 Arbeidskapital i % av omsetning: min. 10% Soliditet: min. 25% Rentedekningsgrad*: min. 3 Overskuddslikviditet: cash = min. 1 mnd. omsetning Debt Service Cover Ratio**: min. 1,3 Finansieringsgrad 1***: maks. 1 Selvfinansieringsevne: resultat (etter skatt) / omsetning Vekst utover dette krever ekstern kapitaltilførsel * (Driftsresultat + finansinntekter) / Finanskostnader ** (Fri kontantstrøm + renteinntekter) / (Finanskostnader + avdrag) *** Anleggsmidler / (Langsiktig gjeld + egenkapital) 24

25 Noen viktige læresetninger... Regnskapsresultat kan ikke betale regninger - et foretak må ha kontanter for å unngå konkurs Salgsøkning kan fort skape et finansieringsgap - utbetalingene overstiger innbetalingene Den langsiktige suksessen for ett foretak i vekst krever øket kapitaltilgang - alternativet er redusert vekst 25

26 Finansielle hovedutfordringer

27 Typiske finansieringsutfordringer (1) Teknologibaserte vekstbedrifter og start-ups møter i stor grad følgende utfordringer: 1. Posisjonere seg for de riktige eksterne egenkapitalkilder i de ulike faser i selskapets livssyklus 2. Kjenne til og utnytte soft money finansiering på en optimal måte 3. Skaffe ekstern egenkapital til riktig tid unngå likviditetsskvis og dårlig forhandlingssituasjon 4. Fremskaffe gunstig oppkjøpsfinansiering fra banker og profesjonelle investorer 5. Bygge et attraktivt investerings-/finansieringscase 6. Presentere/selge prosjektet mer effektivt og målrettet til virkemiddelapparat, banker og aktuelle investorer 27

28 Typiske finansieringsutfordringer (2) 7. Tilrettelegge for optimale finansieringspakker bestående av soft money, finansiell og evt. Industriell kapital 8. Søke en bredere base av finansiører/investorer for å vurdere alternativer og spre risikoen 9. Avklare relasjoner til finansiører/investorer tidligere før terms fastsettes og avtaler blir underskrevet 10.Være realistisk i forhold til prising/verdsettelse av selskapet 11.Sørge for optimal verdistigning i selskapet for å oppnå bedre betingelser 12.Være proaktiv i.f.t. å utvikle en strategi for realisering av aksjene i selskapet ikke la investor styre dette alene 28

29 Kapitalstruktur Altfor mange norske bedrifter har en usunn kapitalstruktur for høy gjeldsandel, spesielt kortsiktig gjeld lav arbeidskapital Stort behov for økt tilgang på risikovillig egenkapital kompetente, langsiktige og aktive eiere 29

30 Vekst gjennom egeninntjening Egeninntjening er (selvsagt) den beste og mest nærliggende måte å finansiere vekst på Tommelfingerregel En bedrift kan selv finansiere en veksttakt i størrelsesorden resultatet (etter skatt) i prosent av omsetningen - vekst utover dette krever gjerne ekstern kapitaltilførsel 30

31 Se alle finansieringssteg! Utviklingsprosessen fra idéstadiet til børsintroduksjonen betegnes ofte en reise Det finnes et relativt etablert syn på denne utviklingsprosessen. Fra idéstadiet der et selskap får sine første penger (såkornkapital, seed money ), går selskapet gjennom 3-4 finansieringsrunder der det mottar stadig større kapitaltilskudd helt til det er modent å introduseres på børsen eller selges til en større markedsaktør Det er vesentlig at man ser alle finansieringssteg og planlegger i forkant Beslutninger som tas i en tidlig fase påvirker virksomheten i senere faser Kortsiktige løsninger kan vise seg ødeleggende i det lange løpet 31

32 Se alle finansieringssteg! For eksempel: Å ta inn en useriøs investor i såkornfasen kan gjøre det umulig å få inn nye eiere senere På samme måte kan et altfor spredt eierskap med mange passiva interessenter virke avskrekkende Gründers eierskap vil under reisen vannes ut rent prosentuelt, men verdien av eierskapet kommer forhåpentligvis til å øke. Altfor mange selskaper har ikke ekspandert fordi de opprinnelige eiere på grunn av misforstått økonomisk tenking ikke har ønsket å bringe medeiere inn i selskapet. 32

33 Totalt kapitalbehov Investorer gjør en bedømmelse av når selskapet kan gi exit (IPO eller selges), samt hvilken verdi det kan tenkes å ha på det tidspunktet. Deretter regner man gjerne baklengs hvor mye kapital som trengs for å nå dit hvor mye man selv vil bidra med hvor mye som skal komme fra fremtidige investorer Å tidlig ha en følelse med det totale kapitalbehovet er viktig. 33

34 Glem prosentandeler se på de absolutte tallene Gründernes eierandel vil vannes ut for hver ny eier som kommer til. En tommelfingerregel er at hver ny investorgruppe vil ha ca. 30 % av selskapet når de går inn. Dette innebærer at mange deleiere/ finansieringsrunder vanner ut mer enn få store. Generelt bruker entreprenører å være altfor fikserte på å beholde en stor eierandel fremfor å se på selskapets totale verdi og utviklingen i denne. Verdi før Investert Verdi etter Verdi på Gründernes gründernes investering beløp investering andel andel 1.runde 2 MNOK 1 MNOK 3 MNOK+ 70 % 2,1 MNOK 2.runde 12 MNOK 8 MNOK 20 MNOK+ 49 % 9,8 MNOK 3.runde 150 MNOK 100 MNOK 250 MNOK+ 34 % 85 MNOK Etc. til IPO Liten Stor 34

35 Finansieringsrunder standard Seed/såkorn Ideutvikling/ forretningsplan Bedriftsstart Finansiering frem til ferdig produkt 1. Finansieringsrunde Produksjonsstart og markedsintroduksjon 2. Finansieringsrunde Markedsekspansjon (fremdeles ikke i balanse inntjeningsmessig) 3. Finansieringsrunde Kraftigere markedsekspansjon/internasjonalisering Børsintroduksjon/exit 35

36 Reisens faser definisjoner Seed/såkornfasen (3 6 måneder) Aktiviteter: Prototyp, halvferdig forretningsplan Finansiering: Såkornkapital på 0,5 5 millioner kroner. Mindre sum penger for arbeid med forretningsplan og prototyp. Bedriftsstartfasen (6 18 måneder) Aktiviteter: Selskap stiftes. Markedsintroduksjon forberedes. Ikke salg ennå. Organisasjon skapes. Evt. produksjon starter i liten skala. Den ferdige prototypen utvikles til kommersielt produkt. Finansiering: Den første ordentlige finansieringsrunden millioner kroner. Beslutning basert på den ferdige forretningsplanen og prototypen. Pengar for 6 12 måneder, eller evt. lengre tid (frem til markedsintroduksjon). 36

37 Reisens faser definisjoner Utviklingsfasen 1.finansieringsrunde (12 18 månader) Aktiviteter: Markedsintroduksjon. Salg/markedsføring, distribusjon. Finansiering: En til to finansieringsrunder millioner kroner. Om lanseringen blir vellykket kreves store ressurser for å håndtere evt. produksjon, distribusjon m.v. Vekstfasen 2. og 3.finansieringsrunde (12 36 måneder) Aktiviteter: Etablering på flere markeder. Selskapet når breakeven eller har dette i sikte. Forberedelse for børsintroduksjon Finansiering: I detta stadiet kan institusjonelle plasserere som for eksempel fond/pe m.v. gå inn millioner kroner. Børsintroduksjon/exit Ved børsintroduksjonen får allmennheten, institusjonelle eiere samt tidligere eiere mulighet til å tegne seg for en emisjon som spres eierskapet betydelig. Gründernes og de tidlige investorenes aksjer er dog nesten alltid låst, noe som innebærer at de ikke kan selges før etter 6-18 måneder. Fra denne synsvinkel er gründernes formue fiktiv i denne fasen. Det lave volum som handles i slike selskaper ( float ) bidrar også til å presse opp aksjeprisen i fasen nærmest etter introduksjonen. 37

38 En bedrifts livssyklus - faseoverganger Mange faser Hver overgang til ny fase - kritisk Hver fase nye utfordringer Hver fase ulike krav til eierskap Hver fase endring i eierskap for å utvikle optimalt Fra FoU til marked Fra gründer til industri/vekst Fra lokal til internasjonal Fra snuoperasjon til restrukturert 38

39 Finansieringskilder og valg av finansieringsform

40 Finansieringskilder for nye bedrifter Kapitalbehovet fordeler seg gjerne på ulike stadier/ utviklingsfaser i bedriftens livssyklus Såkornfasen Oppstartsfasen Ekspansjonsfasen Modningsfasen Nedgangsfasen Det finnes flere finansieringsmuligheter: Egenkapital (eiernes bidrag) Fremmedkapital Fremmedkapitalen krever gjerne en form for sikkerhet for sin investering Långiver krever ofte også at bedriftens økonomi ligger innenfor visse nøkkeltall for ikke å trekke lånet tilbake 40

41 Valg av finansieringsform - påvirkningsfaktorer Valg av finansieringsform styres av et antall faktorer: 1. Eiernes risikoeksponering Kan eierne øke sin privatøkonomiske eksponering? Hva blir de privatøkonomiske konsekvensene om de sikkerheter som er avgitt sålangt til banken må innfris, samt om den kapital som er investert i selskapet går tapt? 2. Selskapets nåværende økonomi Er selskapets balanse- og resultattall stabile? Forventes betydelige problemer/utfordringer fremover? 41

42 Valg av finansieringsform - påvirkningsfaktorer 3. Selskapets mål Står selskapet foran ekspansjon, konsolidering eller stagnasjon? 4. Eiernes mål Hva vil eierne med selskapet? Vil eierne konsolidere selskapet, der en privatøkonomisk stabil lønn/utbytte fra selskapet prioriteres fremfor en ekspansjon, som, i det minste på kort sikt, kan påvirke den stabile inntekten? Når tenker eierne å selge selskapet? 42

43 Valg av finansieringsform - påvirkningsfaktorer 5. Nåværande finansieringssituasjon Finnes det rom for økt belåning fra bank? Hvilke øvrige finansiører har selskapet? Hvilke sikkerheter er avgitt til finansiørene? 6. Mål med økt ekstern finansiering Hva skal en økt finansiering brukes til produktutvikling, oppkjøp, eksport, annet? Hva er den økonomiske risikoen i satsningen? 43

44 Typiske finansieringskilder 1. Family/fools/friends 2. Statlig/offentlig støtte 3. Pantelån 4. Leasing 5. Banklån 6. Venturekapital 7. Private investorer ( business angels ) 44

45 Ulike finansiørers rolle Beløp Børs Bank, venture- og investeringskapital Private investorer og privateide selskaper Initiativtakere, ledelse, familie & venner Stadie

46 Family/fools/friends Fase: Seed money i svært tidlig fase Forutsetninger: Nærstående som er villige til å ta risiko eller venner med likvide midler Fordeler: Enkel og uformell prosess, iblant til svært gunstige vilkår, direkte personlig forhold til långiver, fradragsberettiget rente Ulemper: Begrenset beløp, risiko legges over til familie/venner, långiver kan få stor innflytelse pga. personlige forhold 46

47 Statlig støtte Fase: Alle etablerings- og utviklingsfaser, men må tilfredsstille visse krav Forutsetninger: God kunnskap om mulighetene, oppfyllelse av visse vilkår Fordeler: Vanligvis gunstige vilkår (rentefritt, lang tilbakebetalingstid, av og til rene tilskudd m.v.) Ulemper: Iblant byråkratisk prosess med lang ventetid og rapporteringskrav 47

48 Pantelån Fase: Forutsetninger: Fordeler: Ulemper: Finansiering av tomter, bygninger samt langsiktige investeringer i realkapital (maskiner m.v.) Anleggsmidler/eiendeler som kan belånes Langsiktige og lett kalkulerbare lån til relativt gunstige vilkår, ingen innvirkning på eiendomsretten til bedriften, fradragsberettiget rente, lav amortisering og lang kredittid Fullstendig finansiering av det belånte objektet er som regel ikke mulig 48

49 Leasing Fase: Forutsetninger: Fordeler: Finansiering av maskiner, utstyr, kjøretøy osv. Leasingobjektet må være enkelt å kvitte seg med, ingen spesialmaskiner Fullstendig finansiering av objektet, ingen innskrenkninger i eiendomsretten til bedriften, fradragsberettiget rente, en viss grad av fleksibilitet mht. bytte/ tilbakelevering ved endrede forhold Ulemper: Lånet begrenser seg til objektets levetid, høyere rente enn for andre finansieringsmetoder, iblant krav om kjøp av objektet ved leasingperiodens utløp 49

50 Banklån Fase: Forutsetninger: Fordeler: Ulemper: Kortsiktig driftskapital fra startfasen og fremover Sikkerhet i form av kreditter (utestående kundefordringer) eller lager Svært fleksibel låneform, kan tilpasses rådende og også sesongbetingede behov, ingen innskrenkning i eiendomsretten til bedriften, fradragsberettiget rente Sikkerhet må skaffes, redusert handlefrihet pga. minstekrav til bedriftens betalingsevne 50

51 Venturekapital Fase: Alle behov fra startfasen til børsnotering Forutsetninger: Det må foreligge en godt underbygd forretningsplan, krav om unikhet/ konkurransedyktighet, høye vekstmål, investoren skal ha exit-muligheter Fordeler: Høye forventninger, rådgivning og aktiv støtte til ledergruppen, tilgang til nettverk, økt legitimitet, hjelp til realisering av ideen, ingen løpende kostnader Ulemper: Vanskelig og tidkrevende å få, innskrenkning i eiendomsretten til bedriften, tap av kontroll over bedriften dersom angitte mål ikke oppnås 51

52 Selskapets kapitalinnhentingsprosess

53 The capital raising process example 1. Business plan 2. Capital need 3. Identification of investors 4. Teaser 5. Road show 6. Letter of intent 7. Due diligence 8. Closing 53

54 The capital raising process - business plan - The business plan presents the company and how it will succeed on the market The business plan constitutes an important part of the capital raising process It is an important tool for internal guidance 54

55 Forretningsplanens innhold 1. Sammendrag 2. Forretningsidé Nåværende situasjon i markedet, forretningsidé, visjon og mål 3. Ledergruppen 4. Markedsplan Størrelse, vekst, markeds-/bransjeanalyse, konkurranse, markedsstrategi (produkt, salg/distribusjon, markedsføring) 5. Forretningssystem og organisasjon Produksjon, distribusjon, organisasjonsstruktur 6. Gjennomføringsplan Rettigheter, lansering, finansiering 7. Lønnsomhetsvurdering og finansiering Resultatbudsjett, investeringer og kapitalbehov, finansiering 8. Risikoer Risikofaktorer, aktiviteter for å minimere risiko, sensitivitetsanalyse Vedlegg 55

56 Øk verdien på selskapet før kapitalanskaffelse Identifiser verdiøkende faktorer som for eksempel: antall kunder, kvalitet og lojaliteten hos kundene, avtaler med leverandører, en prototyp. Du kan både tilføre humankapital dvs. den kompetanse som er tilknyttet enkeltpersoner og strukturkapital dvs. slikt som er selskapsspesifikt i form av systemer, avtaler og informasjon altså det som finnes når de ansatte går hjem! Generelt skal du streve etter å konvertere humankapital til strukturkapital. Andre eksempler på verdiøkende faktorer er erfaren selskapsledelse og styret. 56

57 The capital raising process - capital need - Identify the company s capital need Try to raise some more capital than currently needed. However consider the balance between capital need and ownership dilution. Contact a financial advisor as early as possible. Remember that capital raising normally is a lengthy process. 57

58 The capital raising process - identify investors - The identification of adequate investors should be handled carefully. Pinpointing appropriate investors gives the following advantages: A better hit ratio Limit time consumption Avoid the buzz Finding the right owner 58

59 Kravspesifikasjon for en ideell VC - eksempel En modell for kravspesifikasjon som kan anvendes er som følger: VC skal: kunne oppvise vesentlige resultater fra tidligere investeringer innen den aktuelle bransjen ha bransjekompetanse ha erfaringer med å utvikle selskaper som har samme størrelse og befinner seg i samme situasjon som det aktuelle selskapet tilby kompetanse i forretningsutvikling gi selskapet legitimitet være finansielt stabil med tilgang på egne finansielle ressurser ha medarbeidere som representerer en bred kompetanse være langsiktige i sitt eierskap Relasjonen mellom selskapet og VC må fungere på et personlig plan 59

60 The capital raising process - teaser - The teaser describes the investment case briefly and crisp. The purpose is to attract the interest of the investor. Put som extra effort into the teaser. Write the teaser after the business plan as a summary of the same. If the investor is seriously interested, provide the business plan. 60

61 The capital raising process - road show - If the investor finds the company interesting and want to meet with the management, a meeting is set up. It is appropriate to make a presentation rehearsal with financial advisor before the meeting with the investor is taking place. Focus on the key investment criteria and try to present the business and revenue model as simple and structured as possible. 61

62 Presentation wizard 62

63 Warning signals for investor 1. Bedømmelse av markedet Vi er et teknologidrevet selskap. Markedet er så stort at om vi bare får x prosent kommer det til å gå bra. Vårt produkt er så bra at det selger seg selv. 2. Markeds- og salgsstrategi Dette er noe vi kan lite om, så styret og våre strategiske samarbeidspartnere vil håndtere dette Vi skal ansette en superselger som tar seg av dette. 3. Konkurranseanalyse Vi har ingen konkurrenter. Vi konkurrerer med XXs teknologi. (man konkurrerer ikke med teknologi; man konkurrerer med en forretningsvirksomhet.) Store selskaper forstår ikke dette. 63

64 Warning signals for investor 4. Finansiell analyse Tommelfingerregler eller andre standardiserte formler for å bedømme salgskostnader, marginer m.v. Vi trenger bare dette kapitaltilskuddet. 5. Selskapets ledelse Vi skal drive selskapet inntil vi pensioneres. 6. Teknologi Teknologien er stort sett ferdigutviklet; noen mindre kompletteringer og justeringer må gjøres (anses være VC-bransjens dyreste påstand.) 7. Skjulte problemer Referansene stemmer ikke med det som loves Usikkerhet i det økonomiske materialet som presenteres. 64

65 The capital raising process - letter of intent, due diligence and closing - The letter of intent sets out the general conditions of the investment. It is often combined with an exclusivity agreement. The exclusivity agreement gives chosen investors the right to perform a due diligence. If the due diligence does not yield any unexpected information, the deal is likely to be finalised. 65

66 3 key concepts 1. Research your concept thoroughly 2. Be concise, focused, and persuasive 3. Be ready for anything 66

67 The lesson is to raise money when you don t need it, because it won t be available when you do - Karl Jacob, founder of Keen.com 67

68 Investors vurderinger

69 Investeringsprosessen for investor Søk Investering Eierfase Realisering Kontaktnett Bransjeanalyse Selskapsanalyse Skape tillit Timing Riktig pris Sikre strategiske interesser Beskyttelse mot downside Due diligence Avtaler Sikre kompetent ledelse Riktige strategiske valg Vekst Øke inntjening Synliggjøre verdi Identifisere eventuelle industrielle kjøpere Utvikle eierstruktur og øke likviditet Eventuell børsnotering og senere realisasjon Timing Riktige prosjekter Gunstige inngangsvilkår Utvikle verdier Realisere gevinst 69

70 Hva kjennetegner attraktive investeringsobjekter? Ledelse Teknologi Marked Track record Kommersielt orientert Ambisjoner Handlekraft Vilje til samarbeid med investor Aksept for investors exit strategi Unik i tilstrekkelig tidsvindu Lav risiko for å bli commodity eller gratis Dokumentert (SW) Skalerbar Internasjonalt potensial Ikke direkte konkurranse med dominerende aktører Vekst Stort nok Akseptabelt konkurransetrykk Gjerne restrukturering Mulig å oppnå gorillaposisjon Ikke politisk styrt Verdidrivende Forretningskritisk og unikt Stort og voksende 70

71 Hva kjennetegner attraktive investeringsobjekter? Fase Eiere Exit Etablert omsetning Kunder Helst lønnsomhet Operativt selvgående Forestående vekst Exit innenfor investeringshorisont Kommersielt orienterte Klar exit ambisjon og strategi Industriell kompetanse Felles mål med ny investor Flere alternativer realistiske: 2-5 år Børsnotering Industrielt salg Minimum 30 % årlig internrente oppnåelig Tidlig vekstfase Trekke i samme retning Realisasjon innenfor eierhorisont 71

72 Avtaleverk Aksjonæravtale Emisjonsavtale Låneavtale Minst 2/3 av stemmene undertegner Sikre styrerepresentasjon Sikre negativ kontroll i viktige beslutninger Forkjøps- og medsalgsrett Konkurransebegrensing Sikre exit Inntredenbetingelser Type aksjer Garantier Erstatning ved brudd på garantier Utbetaling Alt initielt Trekkfasilitet Hvis trekkfasilitet; definering av milepæler for trekkrettighet Rentebetingelser Tegningsretter Konverteringsbetingelser hvis konvertibelt lån Mislighold Sikre verdier og tilfredstillende kontroll Avklare mulige konfliktområder i forkant 72

73 Due Diligence Juridisk Finansiell Teknisk/marked Avtaler Kunder Leverandører Ansatte Risikobetraktninger Varemerke Patenter Avtaler Resultatkvalitet Skjulte tap/forpliktelser Regnskapsprinsipper Realisme i budsjett Avlønningsnivå- og struktur Endringer ved ny eierstruktur (skjult eierlønn, skatt) Konkurrenter Posisjonering i forhold til markedsutvikling Intervju med kunder Produktenes/ teknologiens unikhet og kopierbarhet Beskyttelse Skalerbarhet Realisme i investorpresentasjon? 73

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi. Erling Maartmann-Moe

Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi. Erling Maartmann-Moe Introduksjon til elementære begreper i regnskap og økonomi Erling Maartmann-Moe Regnskap Mange slags regnskap De viktigste oversiktene er: Resultatregnskap Inntekter/utgifter et gitt år Balanse Kapital

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

17.2 Oppgave Balansebudsjettering

17.2 Oppgave Balansebudsjettering 17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel

Budsjettet. Budsjettet. Budsjettet. Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel Budsjettet Hva er et budsjett? Hvorfor budsjettere? Hva slags type budsjetter? Budsjettmål Budsjettering av AS Eksempel John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Budsjettet Et tallmessig uttrykk for bedriftens

Detaljer

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet

DuPonts - A/S Eksempel Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse

Oversikt. Trond Kristoffersen. Oversikt. Oppgave. Finansregnskap. Regnskapsanalyse (del 2) Regnskapsanalyse Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsanalyse (del 2) Grunnleggende regnskapsanalyse Regnskapsanalyse Kritisk gjennomgang av regnskapstallene Kreativ regnskapsrapportering Gruppering for

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap

GRUNNFAKTA EIER/JURIDISK ØKONOMI BETALINGSERFARING. Sterk God Tilfredsstillende Svak Dårlig Ingen info Revisoranmerkning For gammelt regnskap Bisnode Totalrapport Organisasjonsnummer 997097270 Dunsnummer 671368237 Firmanavn EASYWEB NORGE Gateadresse Nordre Fokserød 13 Gate Postnr Poststed 3241 Sandefjord Postboksadresse C/o Bk Grafisk As Postboks

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Versjon 7. desember 2005

Versjon 7. desember 2005 Hjelpemiddelhefte Versjon 7. desember 2005 Bidragsregnskap etter normalkost Selvkostregnskap etter normalkost Bidragsregnskap etter standardkost Selvkostregnskap etter standardkost 1 Avviksanalyse Inntekter

Detaljer

Kontantstrømoppstilling for analyse

Kontantstrømoppstilling for analyse Kontantstrømoppstilling for analyse Idébank Sist redigert 22.06.2012 Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer. Er den lovregulerte

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset Kredittrapport Ris Holding AS Org.nr. 989145681 Vardesvingen 19 22 Skedsmokorset Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 217-12-14 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer

Trond Kristoffersen. Varekretsløpet. Generelt. Finansregnskap. Balansen. Egenkapital og gjeld. Kundefordringer Trond Kristoffersen Finansregnskap Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd n Egenkapital og

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse...

Introduksjon Markedsandel Nettoomsetning Verdiskaping...7. Driftsresultat Egenkapital Totalbalanse... Innhold Innhold Introduksjon... Nøkkeltall Størrelse Markedsandel... Nettoomsetning... Verdiskaping...7 Driftsresultat... 8 Egenkapital... 9 Totalbalanse... 0 Antall ansatte... Lønnsomhet og effektivitet

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr Kredittrapport Tetøsene AS Org.nr. 912776476 Kongeveien 47 1412 Sofiemyr Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 218-1-9 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Metode for analyse av regnskapet

Metode for analyse av regnskapet Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser Konklusjon

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2

Verdivurdering. Eksempel AS. Utført av LISU Consult AS 01.03.2010. Innholdsfortegnelse. 1. Innledning Side 2 Verdivurdering Av Eksempel AS Utført av LISU Consult AS 01.03.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 2 2. Kort regnskapsanalyse med konklusjoner og tiltak Side 3 3. Avkastningsverdi - resultatvurdering

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Finansregnskapet. Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen

Finansregnskapet.  Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen Finansregnskapet http://www.aftenposten.no/info/rapport/2000/resultat.html Rentabilitet Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Detaljer

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013

Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Fagsamling for dei gode hjelparane - 28.02.2013 Korleis komme seg gjenom «blodbadet» - likviditetsutfordringar og kapitaltilgang Innovasjon Norge v/toril Eide Utviklingsbedrift m/blodbad Resultat Idéfase

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014

Perioderapportering for. Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Perioderapportering for Tromsø Ryttersportsklubb 30.06.2014 Økonor Trom sø, Account-IT AS - Postboks 2034-9265 TROMSØ - Telefon: 77 66 02 00 Økonor Tromsø, Account-IT AS Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer