Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper"

Transkript

1 Økonomistyring og finansiering av teknologibaserte vekstselskaper Forelesning Venture Cup våren 2008 Bjørnar Reitan, partner Impello Management AS

2 Agenda Finansielle begreper og sammenhenger Finansielle hovedutfordringer for teknologibaserte vekstselskaper Finansieringskilder Selskapets kapitalanskaffelsesprosess Investors vurderinger.. Verdivurdering 2

3 3 sentrale spørsmål 1. Hvor mye penger trengs totalt for å lansere og drive bedriften med suksess (totalt kapitalbehov)? 2. Hvor mye likvide midler (kontanter/arbeidskapital) må man ha til disposisjon i hver gitte situasjon for at bedriften skal klare sine løpende utgifter? 3. Hvordan og hvor skal man få tak i de nødvendige kontantene (finansieringskilder og -struktur)? 3

4 Likviditet, regnskap og balanse begreper og sammenhenger

5 Cash is king Likviditet er viktigere i en utviklings- og etableringsfase enn resultater (resultatregnskap) og aktivaverdier (balanse) ABCDEF-regelen Likviditetsplanlegging er et helt nødvendig verktøy Hvor og når har vi pengemessige flaskehalser i løpet av et år? Kontantstrømmen er forskjellen mellom innbetalinger og utbetalinger Kontantstrømmen må ikke forveksles med fortjenesten som er forskjellen mellom inntekter og kostnader Negativ kontantstrøm: bedriften har betalt ut mer penger enn det som er kommet inn Positiv kontantstrøm: bedriften har fått inn mer penger enn det som er betalt ut 5

6 Akkumulert kontantstrøm En akkumulert kontantstrøm summerer kontantstrømmen i hver periode Eks.: 3 års kontantstrøm: -1, -6, og 9 Akkumulert kontantstrøm år 2: -7 Akkumulert kontantstrøm år 3: +2 Totalt kapitalbehov: 7 Tilbakebetalingstiden er den tid det tar før bedriften går i null Har fått inn like mye penger som den har betalt ut I eks. over er tilbakebetalingstiden mellom 2 og 3 år (ca. 2,7 år) I starten av et prosjekt er normalt kontantstrømmen negativ Fortsetter å være negativ frem til skjæringspunktet, dvs. når utbetalingene går i null med innbetalingene Negativ kontantstrøm frem til skjæringspunktet må finansieres (+ evt. bufferkapital) 6

7 Akkumulert kontantstrøm, forts. 7

8 It is easy to forecast numbers with today s software. Show me the business model and your assumptions. Brian Wood, VC

9 Finansieringsplanlegging Bedriften bør jevnlig kunne redegjøre for grunntrekkene i forretningssituasjonen Resultat Likviditet Kapitalbehov Finansiering I forretningsplanen forventer man opplysninger om fremtidig økonomisk utvikling m/tilhørende finansieringsplan Det må foreligge et budsjett Men kan gjerne være mindre detaljert pga. usikkerhet i tidlig fase Profesjonelle investorer legger vekt på et fåtall, godt underbygde, nøkkeltall 9

10 Sentrale spørsmål som bør besvares i forretningsplanen Hvor mye penger trenger bedriften, og i hvor lang tid? Hvor stor fortjeneste vil den etablerte bedriften gi? Hvilke antakelser bygger prognosene hovedsakelig på? På bakgrunn av disse opplysningene kan investorene danne seg et bilde av i hvor stor grad tallene er realistiske og sannsynlige 10

11 Sensitivitetsanalyse Risiko vurderes ved å se inn i fremtiden Man vet aldri nøyaktig hvor store risikoene er, men må vurdere de ut fra antakelser Disse antakelsene blir ofte presentert som scenarier eller modeller som gjør det mulig å simulere fremtidig utvikling Vanlige scenarier er: Normaltilfellet, mest sannsynlig tilfelle Best case, lykkes med alt man har planlagt Worst case, negative hendelser inntreffer Ved hjelp av disse scenarier får man innsikt i hvordan virksomheten kan tenkes å utvikle seg, og hvilke likvide midler det er behov for i de forskjellige tilfellene 11

12 Illustrasjon av forskjellige scenarier Det er verdifullt å beskrive de ulike scenarier i.f.t. følgende: Finansieringsbehov: hvor mye kapital er nødvendige for å finansiere virksomheten? Når kommer man til skjæringspunktet: når blir kontantstrømmen positiv? Internrente (IRR): hvor godt forrenter investeringen i bedriften seg? 12

13 Årsregnskapet Regnskapsføringen består av 3 elementer: 1. Resultatregnskap: viser bedriftens økonomiske resultat i en periode 2. Balanse: gir et bilde av bedriftens økonomiske situasjon på et bestemt tidspunkt 3. Kontantstrømsanalyse: viser hvilke likvide midler som forbrukes og hvilke som frigjøres i en bestemt periode 13

14 Resultatregnskapet Dette er en oppstilling av en bedrifts inntekter og kostnader Tjener to formål: 1. Viser resultatet (gevinst eller tap) i den aktuelle perioden 2. Viser hvordan bedriftens resultat fordeler seg på ulike komponenter og hvordan disse komponentene forholder seg til hverandre Eksempel på enkelt resultatregnskap NewCo AS Salgsinntekt Endring i varelager 500 Annen driftsinntekt Varekostnad Personalkostnader Avskrivning på varige driftsmidler -250 Annen driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader -500 Ekstraordinære inntekter og kostnader -250 Resultat før skattekostnad Skattekostnad -350 Årets resultat

15 Elementer i resultatregnskapet Driftsinntekter Endring i beholdning av varer i arbeid og ferdigvarer Varekostnad Personalkostnad Avskrivning Annen driftskostnad Finansinntekter og kostnader Ekstraordinære inntekter og kostnader Skattekostnad Årsresultat 15

16 Balansen Balansen setter bedriftens eiendeler i relasjon til gjeld og egenkapital på et bestemt tidspunkt Gir informasjon om hvordan foretakets kapital kommer fra og hvordan den er investert Eksempel på enkel balanse NewCo AS Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Patent, lisenser, varemerker, etc Varige driftsmidler Bygninger og tomter Maskiner og lignende Inventar Finansielle anleggsmidler Langsiktige verdipapirer Omløpsmidler Varelager Råvarer Varer under tilvirkning Ferdige produkter Forskudd til leverandører Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Kortsiktige investeringer Kasse- og bankinnskudd Egenkapital, avsetninger og gjeld Egenkapital Aksjekapital Overkursfond Disposisjonsfond Annen egenkapital Avsetninger Avsetninger til pensjonsforpliktelser Gjeld Obligasjonslån Leverandørgjeld

17 Elementer i balansen Anleggsmidler Immaterielle (konsesjoner, patenter, lisenser m.v.) Varige driftsmidler (bygninger, tomter, maskiner, anlegg og inventar) Finansielle anleggsmidler (verdipapirer, for eksempel aksjer og obligasjoner) Omløpsmidler Varer Fordringer Kortsiktige investeringer Kontanter og bankinnskudd Egenkapital Avsetninger, for eksempel pensjonsforpliktelser Gjeld Kortsiktig (leverandørgjeld, betalbar skatt, skyldige offentlige avgifter m.v.) Langsiktig (for eksempel obligasjonslån) 17

18 Foretakets finansielle tilstand framgår av balansen Eiendeler Anleggsmidler (A) Immaterielle anleggsmidler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler (B) Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter Egenkapital og gjeld Egenkapital (C) Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Gjeld (D) Avsetninger og forpliktelser Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum eiendeler = Sum egenkapital og gjeld 18

19 Operativ kontantstrøm Kontantstrømmen er et mål på bedriftens evne til å skaffe penger Viser om bedriftens virksomhet medfører kapitalbehov eller kapitaloverskudd Tre typer kapital Driftskapital Investeringskapital Finansieringskapital For vekstforetak vil driftskapitalen hele tiden øke Lageret vokser Salg skjer før innbetaling kommer I tillegg kommer investeringer som er nødvendige for fremtidig forretningsvirksomhet En selvfinansierende virksomhet genererer tilstrekkelig driftskapital til å dekke egne investeringer 19

20 Oversetting av regnskapsresultat til kontantstrøm Anleggsmidler (AM) Varelager (V) Fordringer (F) Likvider (L) Egenkapital (EK) Langsiktig gjeld (LG) Kortsiktig gjeld (KG) Økning eiendeler reduserer kontantbeholdningen økning utestående fordringer betyr at kontanttilgangen var mindre enn periodens salg Reduksjon eiendeler øker kontantbeholdningen salg av en maskin reduserer eiendeler men øker kontanttilgangen Økning gjeld eller egenkapital øker kontantbeholdningen økning leverandørgjeld betyr at mindre var utbetalt til leverandører enn periodens varekjøp Reduksjon gjeld eller egenkapital reduserer kontantbeholdningen tilbakebetaling lån betyr reduksjon i kontantbeholdning 20

21 Eksempel på operativ kontantstrøm Måned Salgsinntekter Bestillinger Fakturering (=inntekter =omsetning) Innbetalinger 500 Kostnader (=utgifter) Vareinnkjøp Personalkostnader Reklame Betalt leie Annet Skatt Renter Sum kostnader Kontantstrøm Avskrivninger Resultat (gevinst/tap) Investeringer (=utgifter) Infrastruktur/anlegg Likviditet Netto kontantstrøm Likviditetssituasjon (akkumulert)

22 Utvalgte nøkkeltall for analyse av likviditet Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Gjennomsnittlig ferdigvarelager Lagringstid ferdigvarer = Produksjonskost årets salg X 360 Gjennomsnittlig kundefordringer Kredittid kunder = Kredittsalg inkl mva X 360 Gjennomsnittlig leverandørgjeld Kredittid leverandører = Varekjøp på kreditt inkl mva X

23 Utvalgte nøkkeltall for analyse av finansiell struktur Egenkapitalandel = Gjeldsgraden = Egenkapital Totalkapitalen Gjeld Egenkapital X 100 X 100 Egenkapital + Langsiktig gjeld Anleggsdekning = Anleggsmidler X 100 Arbeidskapital i % av Arbeidskapital totalkapitalen = Totalkapitalen X

24 Nøkkeltallsnormer Likviditetsgrad 1: min. 1,2 Arbeidskapital i % av omsetning: min. 10% Soliditet: min. 25% Rentedekningsgrad*: min. 3 Overskuddslikviditet: cash = min. 1 mnd. omsetning Debt Service Cover Ratio**: min. 1,3 Finansieringsgrad 1***: maks. 1 Selvfinansieringsevne: resultat (etter skatt) / omsetning Vekst utover dette krever ekstern kapitaltilførsel * (Driftsresultat + finansinntekter) / Finanskostnader ** (Fri kontantstrøm + renteinntekter) / (Finanskostnader + avdrag) *** Anleggsmidler / (Langsiktig gjeld + egenkapital) 24

25 Noen viktige læresetninger... Regnskapsresultat kan ikke betale regninger - et foretak må ha kontanter for å unngå konkurs Salgsøkning kan fort skape et finansieringsgap - utbetalingene overstiger innbetalingene Den langsiktige suksessen for ett foretak i vekst krever øket kapitaltilgang - alternativet er redusert vekst 25

26 Finansielle hovedutfordringer

27 Typiske finansieringsutfordringer (1) Teknologibaserte vekstbedrifter og start-ups møter i stor grad følgende utfordringer: 1. Posisjonere seg for de riktige eksterne egenkapitalkilder i de ulike faser i selskapets livssyklus 2. Kjenne til og utnytte soft money finansiering på en optimal måte 3. Skaffe ekstern egenkapital til riktig tid unngå likviditetsskvis og dårlig forhandlingssituasjon 4. Fremskaffe gunstig oppkjøpsfinansiering fra banker og profesjonelle investorer 5. Bygge et attraktivt investerings-/finansieringscase 6. Presentere/selge prosjektet mer effektivt og målrettet til virkemiddelapparat, banker og aktuelle investorer 27

28 Typiske finansieringsutfordringer (2) 7. Tilrettelegge for optimale finansieringspakker bestående av soft money, finansiell og evt. Industriell kapital 8. Søke en bredere base av finansiører/investorer for å vurdere alternativer og spre risikoen 9. Avklare relasjoner til finansiører/investorer tidligere før terms fastsettes og avtaler blir underskrevet 10.Være realistisk i forhold til prising/verdsettelse av selskapet 11.Sørge for optimal verdistigning i selskapet for å oppnå bedre betingelser 12.Være proaktiv i.f.t. å utvikle en strategi for realisering av aksjene i selskapet ikke la investor styre dette alene 28

29 Kapitalstruktur Altfor mange norske bedrifter har en usunn kapitalstruktur for høy gjeldsandel, spesielt kortsiktig gjeld lav arbeidskapital Stort behov for økt tilgang på risikovillig egenkapital kompetente, langsiktige og aktive eiere 29

30 Vekst gjennom egeninntjening Egeninntjening er (selvsagt) den beste og mest nærliggende måte å finansiere vekst på Tommelfingerregel En bedrift kan selv finansiere en veksttakt i størrelsesorden resultatet (etter skatt) i prosent av omsetningen - vekst utover dette krever gjerne ekstern kapitaltilførsel 30

31 Se alle finansieringssteg! Utviklingsprosessen fra idéstadiet til børsintroduksjonen betegnes ofte en reise Det finnes et relativt etablert syn på denne utviklingsprosessen. Fra idéstadiet der et selskap får sine første penger (såkornkapital, seed money ), går selskapet gjennom 3-4 finansieringsrunder der det mottar stadig større kapitaltilskudd helt til det er modent å introduseres på børsen eller selges til en større markedsaktør Det er vesentlig at man ser alle finansieringssteg og planlegger i forkant Beslutninger som tas i en tidlig fase påvirker virksomheten i senere faser Kortsiktige løsninger kan vise seg ødeleggende i det lange løpet 31

32 Se alle finansieringssteg! For eksempel: Å ta inn en useriøs investor i såkornfasen kan gjøre det umulig å få inn nye eiere senere På samme måte kan et altfor spredt eierskap med mange passiva interessenter virke avskrekkende Gründers eierskap vil under reisen vannes ut rent prosentuelt, men verdien av eierskapet kommer forhåpentligvis til å øke. Altfor mange selskaper har ikke ekspandert fordi de opprinnelige eiere på grunn av misforstått økonomisk tenking ikke har ønsket å bringe medeiere inn i selskapet. 32

33 Totalt kapitalbehov Investorer gjør en bedømmelse av når selskapet kan gi exit (IPO eller selges), samt hvilken verdi det kan tenkes å ha på det tidspunktet. Deretter regner man gjerne baklengs hvor mye kapital som trengs for å nå dit hvor mye man selv vil bidra med hvor mye som skal komme fra fremtidige investorer Å tidlig ha en følelse med det totale kapitalbehovet er viktig. 33

34 Glem prosentandeler se på de absolutte tallene Gründernes eierandel vil vannes ut for hver ny eier som kommer til. En tommelfingerregel er at hver ny investorgruppe vil ha ca. 30 % av selskapet når de går inn. Dette innebærer at mange deleiere/ finansieringsrunder vanner ut mer enn få store. Generelt bruker entreprenører å være altfor fikserte på å beholde en stor eierandel fremfor å se på selskapets totale verdi og utviklingen i denne. Verdi før Investert Verdi etter Verdi på Gründernes gründernes investering beløp investering andel andel 1.runde 2 MNOK 1 MNOK 3 MNOK+ 70 % 2,1 MNOK 2.runde 12 MNOK 8 MNOK 20 MNOK+ 49 % 9,8 MNOK 3.runde 150 MNOK 100 MNOK 250 MNOK+ 34 % 85 MNOK Etc. til IPO Liten Stor 34

35 Finansieringsrunder standard Seed/såkorn Ideutvikling/ forretningsplan Bedriftsstart Finansiering frem til ferdig produkt 1. Finansieringsrunde Produksjonsstart og markedsintroduksjon 2. Finansieringsrunde Markedsekspansjon (fremdeles ikke i balanse inntjeningsmessig) 3. Finansieringsrunde Kraftigere markedsekspansjon/internasjonalisering Børsintroduksjon/exit 35

36 Reisens faser definisjoner Seed/såkornfasen (3 6 måneder) Aktiviteter: Prototyp, halvferdig forretningsplan Finansiering: Såkornkapital på 0,5 5 millioner kroner. Mindre sum penger for arbeid med forretningsplan og prototyp. Bedriftsstartfasen (6 18 måneder) Aktiviteter: Selskap stiftes. Markedsintroduksjon forberedes. Ikke salg ennå. Organisasjon skapes. Evt. produksjon starter i liten skala. Den ferdige prototypen utvikles til kommersielt produkt. Finansiering: Den første ordentlige finansieringsrunden millioner kroner. Beslutning basert på den ferdige forretningsplanen og prototypen. Pengar for 6 12 måneder, eller evt. lengre tid (frem til markedsintroduksjon). 36

37 Reisens faser definisjoner Utviklingsfasen 1.finansieringsrunde (12 18 månader) Aktiviteter: Markedsintroduksjon. Salg/markedsføring, distribusjon. Finansiering: En til to finansieringsrunder millioner kroner. Om lanseringen blir vellykket kreves store ressurser for å håndtere evt. produksjon, distribusjon m.v. Vekstfasen 2. og 3.finansieringsrunde (12 36 måneder) Aktiviteter: Etablering på flere markeder. Selskapet når breakeven eller har dette i sikte. Forberedelse for børsintroduksjon Finansiering: I detta stadiet kan institusjonelle plasserere som for eksempel fond/pe m.v. gå inn millioner kroner. Børsintroduksjon/exit Ved børsintroduksjonen får allmennheten, institusjonelle eiere samt tidligere eiere mulighet til å tegne seg for en emisjon som spres eierskapet betydelig. Gründernes og de tidlige investorenes aksjer er dog nesten alltid låst, noe som innebærer at de ikke kan selges før etter 6-18 måneder. Fra denne synsvinkel er gründernes formue fiktiv i denne fasen. Det lave volum som handles i slike selskaper ( float ) bidrar også til å presse opp aksjeprisen i fasen nærmest etter introduksjonen. 37

38 En bedrifts livssyklus - faseoverganger Mange faser Hver overgang til ny fase - kritisk Hver fase nye utfordringer Hver fase ulike krav til eierskap Hver fase endring i eierskap for å utvikle optimalt Fra FoU til marked Fra gründer til industri/vekst Fra lokal til internasjonal Fra snuoperasjon til restrukturert 38

39 Finansieringskilder og valg av finansieringsform

40 Finansieringskilder for nye bedrifter Kapitalbehovet fordeler seg gjerne på ulike stadier/ utviklingsfaser i bedriftens livssyklus Såkornfasen Oppstartsfasen Ekspansjonsfasen Modningsfasen Nedgangsfasen Det finnes flere finansieringsmuligheter: Egenkapital (eiernes bidrag) Fremmedkapital Fremmedkapitalen krever gjerne en form for sikkerhet for sin investering Långiver krever ofte også at bedriftens økonomi ligger innenfor visse nøkkeltall for ikke å trekke lånet tilbake 40

41 Valg av finansieringsform - påvirkningsfaktorer Valg av finansieringsform styres av et antall faktorer: 1. Eiernes risikoeksponering Kan eierne øke sin privatøkonomiske eksponering? Hva blir de privatøkonomiske konsekvensene om de sikkerheter som er avgitt sålangt til banken må innfris, samt om den kapital som er investert i selskapet går tapt? 2. Selskapets nåværende økonomi Er selskapets balanse- og resultattall stabile? Forventes betydelige problemer/utfordringer fremover? 41

42 Valg av finansieringsform - påvirkningsfaktorer 3. Selskapets mål Står selskapet foran ekspansjon, konsolidering eller stagnasjon? 4. Eiernes mål Hva vil eierne med selskapet? Vil eierne konsolidere selskapet, der en privatøkonomisk stabil lønn/utbytte fra selskapet prioriteres fremfor en ekspansjon, som, i det minste på kort sikt, kan påvirke den stabile inntekten? Når tenker eierne å selge selskapet? 42

43 Valg av finansieringsform - påvirkningsfaktorer 5. Nåværande finansieringssituasjon Finnes det rom for økt belåning fra bank? Hvilke øvrige finansiører har selskapet? Hvilke sikkerheter er avgitt til finansiørene? 6. Mål med økt ekstern finansiering Hva skal en økt finansiering brukes til produktutvikling, oppkjøp, eksport, annet? Hva er den økonomiske risikoen i satsningen? 43

44 Typiske finansieringskilder 1. Family/fools/friends 2. Statlig/offentlig støtte 3. Pantelån 4. Leasing 5. Banklån 6. Venturekapital 7. Private investorer ( business angels ) 44

45 Ulike finansiørers rolle Beløp Børs Bank, venture- og investeringskapital Private investorer og privateide selskaper Initiativtakere, ledelse, familie & venner Stadie

46 Family/fools/friends Fase: Seed money i svært tidlig fase Forutsetninger: Nærstående som er villige til å ta risiko eller venner med likvide midler Fordeler: Enkel og uformell prosess, iblant til svært gunstige vilkår, direkte personlig forhold til långiver, fradragsberettiget rente Ulemper: Begrenset beløp, risiko legges over til familie/venner, långiver kan få stor innflytelse pga. personlige forhold 46

47 Statlig støtte Fase: Alle etablerings- og utviklingsfaser, men må tilfredsstille visse krav Forutsetninger: God kunnskap om mulighetene, oppfyllelse av visse vilkår Fordeler: Vanligvis gunstige vilkår (rentefritt, lang tilbakebetalingstid, av og til rene tilskudd m.v.) Ulemper: Iblant byråkratisk prosess med lang ventetid og rapporteringskrav 47

48 Pantelån Fase: Forutsetninger: Fordeler: Ulemper: Finansiering av tomter, bygninger samt langsiktige investeringer i realkapital (maskiner m.v.) Anleggsmidler/eiendeler som kan belånes Langsiktige og lett kalkulerbare lån til relativt gunstige vilkår, ingen innvirkning på eiendomsretten til bedriften, fradragsberettiget rente, lav amortisering og lang kredittid Fullstendig finansiering av det belånte objektet er som regel ikke mulig 48

49 Leasing Fase: Forutsetninger: Fordeler: Finansiering av maskiner, utstyr, kjøretøy osv. Leasingobjektet må være enkelt å kvitte seg med, ingen spesialmaskiner Fullstendig finansiering av objektet, ingen innskrenkninger i eiendomsretten til bedriften, fradragsberettiget rente, en viss grad av fleksibilitet mht. bytte/ tilbakelevering ved endrede forhold Ulemper: Lånet begrenser seg til objektets levetid, høyere rente enn for andre finansieringsmetoder, iblant krav om kjøp av objektet ved leasingperiodens utløp 49

50 Banklån Fase: Forutsetninger: Fordeler: Ulemper: Kortsiktig driftskapital fra startfasen og fremover Sikkerhet i form av kreditter (utestående kundefordringer) eller lager Svært fleksibel låneform, kan tilpasses rådende og også sesongbetingede behov, ingen innskrenkning i eiendomsretten til bedriften, fradragsberettiget rente Sikkerhet må skaffes, redusert handlefrihet pga. minstekrav til bedriftens betalingsevne 50

51 Venturekapital Fase: Alle behov fra startfasen til børsnotering Forutsetninger: Det må foreligge en godt underbygd forretningsplan, krav om unikhet/ konkurransedyktighet, høye vekstmål, investoren skal ha exit-muligheter Fordeler: Høye forventninger, rådgivning og aktiv støtte til ledergruppen, tilgang til nettverk, økt legitimitet, hjelp til realisering av ideen, ingen løpende kostnader Ulemper: Vanskelig og tidkrevende å få, innskrenkning i eiendomsretten til bedriften, tap av kontroll over bedriften dersom angitte mål ikke oppnås 51

52 Selskapets kapitalinnhentingsprosess

53 The capital raising process example 1. Business plan 2. Capital need 3. Identification of investors 4. Teaser 5. Road show 6. Letter of intent 7. Due diligence 8. Closing 53

54 The capital raising process - business plan - The business plan presents the company and how it will succeed on the market The business plan constitutes an important part of the capital raising process It is an important tool for internal guidance 54

55 Forretningsplanens innhold 1. Sammendrag 2. Forretningsidé Nåværende situasjon i markedet, forretningsidé, visjon og mål 3. Ledergruppen 4. Markedsplan Størrelse, vekst, markeds-/bransjeanalyse, konkurranse, markedsstrategi (produkt, salg/distribusjon, markedsføring) 5. Forretningssystem og organisasjon Produksjon, distribusjon, organisasjonsstruktur 6. Gjennomføringsplan Rettigheter, lansering, finansiering 7. Lønnsomhetsvurdering og finansiering Resultatbudsjett, investeringer og kapitalbehov, finansiering 8. Risikoer Risikofaktorer, aktiviteter for å minimere risiko, sensitivitetsanalyse Vedlegg 55

56 Øk verdien på selskapet før kapitalanskaffelse Identifiser verdiøkende faktorer som for eksempel: antall kunder, kvalitet og lojaliteten hos kundene, avtaler med leverandører, en prototyp. Du kan både tilføre humankapital dvs. den kompetanse som er tilknyttet enkeltpersoner og strukturkapital dvs. slikt som er selskapsspesifikt i form av systemer, avtaler og informasjon altså det som finnes når de ansatte går hjem! Generelt skal du streve etter å konvertere humankapital til strukturkapital. Andre eksempler på verdiøkende faktorer er erfaren selskapsledelse og styret. 56

57 The capital raising process - capital need - Identify the company s capital need Try to raise some more capital than currently needed. However consider the balance between capital need and ownership dilution. Contact a financial advisor as early as possible. Remember that capital raising normally is a lengthy process. 57

58 The capital raising process - identify investors - The identification of adequate investors should be handled carefully. Pinpointing appropriate investors gives the following advantages: A better hit ratio Limit time consumption Avoid the buzz Finding the right owner 58

59 Kravspesifikasjon for en ideell VC - eksempel En modell for kravspesifikasjon som kan anvendes er som følger: VC skal: kunne oppvise vesentlige resultater fra tidligere investeringer innen den aktuelle bransjen ha bransjekompetanse ha erfaringer med å utvikle selskaper som har samme størrelse og befinner seg i samme situasjon som det aktuelle selskapet tilby kompetanse i forretningsutvikling gi selskapet legitimitet være finansielt stabil med tilgang på egne finansielle ressurser ha medarbeidere som representerer en bred kompetanse være langsiktige i sitt eierskap Relasjonen mellom selskapet og VC må fungere på et personlig plan 59

60 The capital raising process - teaser - The teaser describes the investment case briefly and crisp. The purpose is to attract the interest of the investor. Put som extra effort into the teaser. Write the teaser after the business plan as a summary of the same. If the investor is seriously interested, provide the business plan. 60

61 The capital raising process - road show - If the investor finds the company interesting and want to meet with the management, a meeting is set up. It is appropriate to make a presentation rehearsal with financial advisor before the meeting with the investor is taking place. Focus on the key investment criteria and try to present the business and revenue model as simple and structured as possible. 61

62 Presentation wizard 62

63 Warning signals for investor 1. Bedømmelse av markedet Vi er et teknologidrevet selskap. Markedet er så stort at om vi bare får x prosent kommer det til å gå bra. Vårt produkt er så bra at det selger seg selv. 2. Markeds- og salgsstrategi Dette er noe vi kan lite om, så styret og våre strategiske samarbeidspartnere vil håndtere dette Vi skal ansette en superselger som tar seg av dette. 3. Konkurranseanalyse Vi har ingen konkurrenter. Vi konkurrerer med XXs teknologi. (man konkurrerer ikke med teknologi; man konkurrerer med en forretningsvirksomhet.) Store selskaper forstår ikke dette. 63

64 Warning signals for investor 4. Finansiell analyse Tommelfingerregler eller andre standardiserte formler for å bedømme salgskostnader, marginer m.v. Vi trenger bare dette kapitaltilskuddet. 5. Selskapets ledelse Vi skal drive selskapet inntil vi pensioneres. 6. Teknologi Teknologien er stort sett ferdigutviklet; noen mindre kompletteringer og justeringer må gjøres (anses være VC-bransjens dyreste påstand.) 7. Skjulte problemer Referansene stemmer ikke med det som loves Usikkerhet i det økonomiske materialet som presenteres. 64

65 The capital raising process - letter of intent, due diligence and closing - The letter of intent sets out the general conditions of the investment. It is often combined with an exclusivity agreement. The exclusivity agreement gives chosen investors the right to perform a due diligence. If the due diligence does not yield any unexpected information, the deal is likely to be finalised. 65

66 3 key concepts 1. Research your concept thoroughly 2. Be concise, focused, and persuasive 3. Be ready for anything 66

67 The lesson is to raise money when you don t need it, because it won t be available when you do - Karl Jacob, founder of Keen.com 67

68 Investors vurderinger

69 Investeringsprosessen for investor Søk Investering Eierfase Realisering Kontaktnett Bransjeanalyse Selskapsanalyse Skape tillit Timing Riktig pris Sikre strategiske interesser Beskyttelse mot downside Due diligence Avtaler Sikre kompetent ledelse Riktige strategiske valg Vekst Øke inntjening Synliggjøre verdi Identifisere eventuelle industrielle kjøpere Utvikle eierstruktur og øke likviditet Eventuell børsnotering og senere realisasjon Timing Riktige prosjekter Gunstige inngangsvilkår Utvikle verdier Realisere gevinst 69

70 Hva kjennetegner attraktive investeringsobjekter? Ledelse Teknologi Marked Track record Kommersielt orientert Ambisjoner Handlekraft Vilje til samarbeid med investor Aksept for investors exit strategi Unik i tilstrekkelig tidsvindu Lav risiko for å bli commodity eller gratis Dokumentert (SW) Skalerbar Internasjonalt potensial Ikke direkte konkurranse med dominerende aktører Vekst Stort nok Akseptabelt konkurransetrykk Gjerne restrukturering Mulig å oppnå gorillaposisjon Ikke politisk styrt Verdidrivende Forretningskritisk og unikt Stort og voksende 70

71 Hva kjennetegner attraktive investeringsobjekter? Fase Eiere Exit Etablert omsetning Kunder Helst lønnsomhet Operativt selvgående Forestående vekst Exit innenfor investeringshorisont Kommersielt orienterte Klar exit ambisjon og strategi Industriell kompetanse Felles mål med ny investor Flere alternativer realistiske: 2-5 år Børsnotering Industrielt salg Minimum 30 % årlig internrente oppnåelig Tidlig vekstfase Trekke i samme retning Realisasjon innenfor eierhorisont 71

72 Avtaleverk Aksjonæravtale Emisjonsavtale Låneavtale Minst 2/3 av stemmene undertegner Sikre styrerepresentasjon Sikre negativ kontroll i viktige beslutninger Forkjøps- og medsalgsrett Konkurransebegrensing Sikre exit Inntredenbetingelser Type aksjer Garantier Erstatning ved brudd på garantier Utbetaling Alt initielt Trekkfasilitet Hvis trekkfasilitet; definering av milepæler for trekkrettighet Rentebetingelser Tegningsretter Konverteringsbetingelser hvis konvertibelt lån Mislighold Sikre verdier og tilfredstillende kontroll Avklare mulige konfliktområder i forkant 72

73 Due Diligence Juridisk Finansiell Teknisk/marked Avtaler Kunder Leverandører Ansatte Risikobetraktninger Varemerke Patenter Avtaler Resultatkvalitet Skjulte tap/forpliktelser Regnskapsprinsipper Realisme i budsjett Avlønningsnivå- og struktur Endringer ved ny eierstruktur (skjult eierlønn, skatt) Konkurrenter Posisjonering i forhold til markedsutvikling Intervju med kunder Produktenes/ teknologiens unikhet og kopierbarhet Beskyttelse Skalerbarhet Realisme i investorpresentasjon? 73

Verdivurdering av IDEX ASA

Verdivurdering av IDEX ASA Verdivurdering av IDEX ASA Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, utdanning Av: Eirik Vespestad Mæland Kandidat nummer: 18 Oddbjørn Skartun Kandidatnummer: 9 Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Norwegian Air Shuttle ASA

Norwegian Air Shuttle ASA Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus 25. 04. 2014 Levert av: Ida Tunhøvd Johansen Kristina Jensen Kandidatnummer: 334 358 Utdanning: Bachelor i økonomi

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning.

DETTE ER INVESTINOR. Investinors plass i utviklingsløpet. bedriftene og bidrar med nettverk og rådgivning. årsrapport 2010 Innhold s. 03 dette er investinor s. 06 intervju med geir ove kjesbu s. 10 styret s. 13 styrets beretning s. 18 årsregnskap med noter s. 39 energisektoren s. 41 reiselivssektoren s. 42

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen

en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Finansieringsguiden en innføring i investorers tankesett i finansieringsprosessen Ett av de aller første spørsmålene du som gründer må, bør og skal ta stilling til, er finansiering: Hvordan skal du få

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS

Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Verdivurdering av Tank Design Tromsø AS Mads Bratteng Stagrum Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi (30 studiepoeng) Mai 2011 ii Forord

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006

Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Regnskapsanalyse Forenklet analyse av årsregnskap/månedsrapport Versjon for regnskapsåret 2006 Utarbeidet av LO Innspill kan gis til LOs Næringspolitiske avdeling v/ Fanny Voldnes, e-post: fanny.voldnes@lo.no

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank

Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen - Våren 2014 Fundamental verdsettelse av SpareBank 1 SR-Bank Anders Holta & Christoffer Thiis-Evensen Veileder: Gunnar Stensland Masterutredning, Finansiell økonomi NORGES

Detaljer

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010

Hovedkompendium. Verdi NTNU. Fondsgjengen. Studieår 2009/2010 Hovedkompendium Verdi NTNU Fondsgjengen Studieår 2009/2010 Oppdatert: 6.9.2009 Forord Veldedighetsfondet i Verdi styres av studenter ved NTNU. Fondet består både av personer som har god forståelse av de

Detaljer

Grunnleggende regnskap

Grunnleggende regnskap Grunnleggende regnskap av Aage Sending Fagbokforlaget 3. utgave Løsningsforslag til egentreningsoppgavene og Test deg selv Oppdatert/rettet siste gang: 2012-9-18 For de som lastet ned løsningsforslagene

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Fra verdivurdering til et vellykket salg

Fra verdivurdering til et vellykket salg SpareBank 1 SR-Bank Markets Fra verdivurdering til et vellykket salg Februar 2014-1- Totalleverandør av finansielle tjenester Èi dør inn Vi ønsker å tilby våre kunder et komplett produkt- og tjenestetilbud.

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

For høy eller lav LTV

For høy eller lav LTV UNIVERSITETET I STAVANGER For høy eller lav LTV Endring og konsekvenser ved verdifall Karoline Solheim Teigen 15.05.2013 1 Forord Denne masteroppgaven er skrevet som en avsluttende del av masterstudiet

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Analyse av obligasjoner

Analyse av obligasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Analyse av obligasjoner Faktorer som påvirker risikopremien Michael Holten Olsen Ørjan Steffensen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon - studieretning bedriftsøkonomi

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED

5TIPS TIL TRANSAKSJONER I DAGENS MARKED Juridiske aspekter En tredjepart bør ha oversikt i transaksjonen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IPR Full valuta for bedriftens immaterielle verdier Trygghet Nye krav til kjøper og selger

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer