Rt (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rt-1978-1001 (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd."

Transkript

1 Page 1 of 13 Rt INSTANS: Høyesterett - dom DATO: PUBLISERT: Rt STIKKORD: (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. SAMMENDRAG: A fikk i 1969 et lån av Utviklingsfondet for å utvikle en ny type buss, men prosjektet førte ikke frem til økonomisk utnyttbart resultat. A fikk i 1974 ettergitt restlånet på kroner, og ligningsnemnden fant at dette var å anse som skattepliktig inntekt etter 42 første ledd. A angrep ligningen og støttet seg bl.a. til Rt , Rt og Rt , men fikk ikke medhold i Høyesterett. Ettergivelsen var uavhengig av bedriftens økonomi. Det ble lagt avgjørende vekt på sammenknytningen mellom utviklingsprosjektet, låneavtalen og ettergivelsen. Man fant det da naturlig å karakterisere gjeldsettergivelsen (statsstøtten) som vunnet ved bedriftens virksomhet. En dommer dissenterte. SAKSGANG: L.nr. 124/1978. PARTER: Staten v/ Finansdepartementet (regjeringsadvokaten v/ høyesterettsadvokat Arne Fliflet) mot Vestfold Bil & Karosseri A/S (advokat Jens Sunde - til prøve). FORFATTER: Christiansen, Schweigaard Selmer, Løchen, Andreas Endresen. Mindretall: Elstad. Dommer Christiansen: Vestfold Bil & Karosseri A/S - senere kalt V.B.K. - fikk i 1967 innvilget et lån av Fondet til fremme av forsknings- og utviklingsarbeider i industrien (Utviklingsfondet). Lånet skulle nyttes til å dekke inntil 49% av utgiftene med å utvikle en ny type komplett bybuss, spesielt beregnet for nordiske forhold. Lånet, som ble gitt på utviklingsfondets vanlige vilkår, ble i 1969 utvidet, slik at i alt kr ble utbetalt til V.B.K. I brev av 5. juli 1972 til Utviklingsfondet opplyste V.B.K. at forutsetningen for prosjektets gjennomføring nå var forskjøvet vesentlig i ugunstig retning, Side 1002 og at prosjektet ikke førte frem til økonomisk utnyttbart resultat. V.B.K. søkte derfor om ettergivelse av lånet. Ved styrevedtak av 14. oktober 1974 innvilget Utviklingsfondet bedriften ettergivelse av restlånet på kr V.B.K. behandlet ikke selv det ettergitte beløp som inntekt i selvangivelsen for inntektsåret Under den ordinære ligningsbehandling la imidlertid Borre ligningsnemnd til grunn at beløpet på kr var å anse som skattepliktig inntekt etter den tidligere landsskattelovs 42 første ledd. Ligningen ble fastholdt under klagebehandlingen, og V.B.K. reiste ved stevning av 28. april 1976 sak mot Borre kommune med påstand om opphevelse av selskapets ligning for inntektsåret 1974 fordi den foretatte beskatning av det ettergitte beløp var ulovhjemlet. Horten herredsrett avsa 16. november 1976 dom i saken med denne domsslutning: «1. Ligningen for Vestfold Bil & Karosseri A/S, Borre, for ligningsåret 1974 oppheves. 2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.» Borre kommune påanket dommen til Agder lagmannsrett, som avsa dom 29. juli 1977 med denne domsslutning: «1. Den av Borre ligningsnemnd foretatte inntektsligning av Vestfold Bil & Karosseri A/S for inntektsåret 1974 oppheves. Det foretas ny inntektsligning hvorunder den i regnskapet inntektsførte post «Ettergivelse av lån » ikke medtas ved ansettelsen av årsinntekten for Saksomkostninger for herredsrett tilkjennes ikke.

2 Page 2 of 13 I saksomkostninger for lagmannsrett betaler Borre kommune til Vestfold Bil & Karosseri A/S seks tusen fem hundre - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom.» Lagmannsrettens dom er i realiteten en stadfestelse av herredsrettens dom, men lagmannsretten fant det etter omstendighetene nødvendig å utforme ny domskonklusjon. Lagmannsrettens dom er avsagt under dissens, idet en av lagdommerne stemte for frifinnelse av kommunen. Saksforholdet og partenes anførsler for de tidligere retter fremgår for øvrig av herredsrettens og lagmannsrettens domsgrunner. Staten v/ Finansdepartementet har etter avtale med Borre kommune overtatt saken, og har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett, jfr. skattebetalingsloven av 21. november 1952 nr nr. 2. Staten v/ Finansdepartementet hevder at lagmannsrettens flertall har tatt feil så vel med hensyn til bevisbedømmelsen som rettsanvendelsen, og har i det vesentlige henholdt seg til den begrunnelse som er gitt av den dissenterende lagdommer. Det gjøres særlig gjeldende at ettergivelsen av lånet i realiteten er å anse som et økonomisk tilskudd fra det offentlige til bedriften. Side 1003 Dette tilskudd var etter lånevilkårene betinget da lånet ble gitt, men ble ved ettergivelsen endelig. Et slikt tilskudd hevdes å være skattepliktig inntekt på bedriftens hånd. Denne fordel var nemlig høyst påregnelig og hadde klar sammenheng med og var foranlediget av bedriftens virksomhet, jfr. den tidligere landsskattelovs 42 første ledd, idet fordelen var knyttet til bedriftens utviklingsprosjekt, sammenlign her bemerkningene i dommen i Rt Da ettergivelsen alene skyldes at forutsetningene for prosjektet sviktet og således ikke var begrunnet med bedriftens manglende betalingsevne eller -vilje, skiller saken seg fra de tilfelle som er omhandlet i dommene i Rt , Rt og Rt Det hevdes at det ut fra disse dommer ikke er grunnlag for å oppstille en slik generell regel som gjort av lagmannsrettens flertall, om at gjeldsettergivelser ikke er skattepliktige. Inntektsbeskatning av ettergivelsesbeløpet hevdes også best å samsvare med den grunnleggende regel i skatteretten om at skatt skal betales etter evne, idet bedriftens skatteevne ble bedret gjennom tilskuddet. Videre er samtlige utgifter til utviklingsprosjektet på i alt netto kr ført til fradrag i bedriftens selvangivelser for tidligere år, og derfor i sin helhet kommet bedriften til gode ved ligningene. Dersom ikke Utviklingsfondets støtte i form av gjeldsettergivelse skulle betraktes som en skattepliktig fordel, ville V.B.K. således være innrømmet fradrag for utgifter som reelt er dekket av det offentlige. Det er vist til at en tilsvarende gjeldsettergivelse ville være skattbar inntekt både etter dansk og svensk rett. Staten v/ Finansdepartementet har nedlagt slik påstand: «1. Den av Borre ligningsnemnd foretatte ligning av Vestfold Bil & Karosseri A/S for inntektsåret 1974 stadfestes. 2. Staten v/ Finansdepartementet tilkjennes saksomkostninger for herredsretten, lagmannsretten og Høyesterett.» Vestfold Bil & Karosseri A/S har tatt til gjenmæle og har i det vesentlige henholdt seg til den begrunnelse som er gitt av lagmannsrettens flertall og herredsretten. Det hevdes således at V.B.K.s lån i Utviklingsfondet var et regulært forretningsmessig forhold, og at ettergivelsen berodde på fondsstyrets konkrete vurdenng etter særskilt søknad fra låntakeren. Det bestrides at den fordel som V.B.K. oppnådde ved ettergivelsen, språklig og reelt kan anses som vunnet ved V.B.K.s egen virksomhet, og fordelen oppfanges derfor ikke av inntektsregelen i den tidligere landsskattelovs 42 første ledd. Til den påregnelighetsvurdering som må foretas etter denne bestemmelse, jfr. ordene «ved...virksomhet», er understreket at V.B.K. da lånene ble gitt ikke kunne ha noen rimelig forventning om ettergivelse av disse. I likhet med lagmannsrettens flertall antar V.B.K. at høyesterettsdommene i Rt , Rt-

3 Page 3 of og Rt fastslår som generell regel at gjeldsettergivelse ikke er skattepliktig inntekt. Det samme er forutsatt i dommen i Rt Med ett enkelt unntak synes dette også å være teoriens oppfatning. Noen Side 1004 ligningspraksis i motsatt retning kan ikke ses å foreligge. Selv om ettergivelsen av lånet i realiteten skulle anses som en form for statsstøtte til bedriften, bestrider V.B.K. at dette medfører skatteplikt for fordelen. Det er her pekt på at landsskatteloven inneholder en rekke kasuistiske bestemmelser om skatteleggingen av forskjellige offentlig tilskudd. Disse bestemmelser gir imidlertid - hevdes det - ikke grunnlag for å slutte at offentlige bidrag generelt må anses som skattepliktig inntekt. V.B.K. har for øvrig understreket at utviklingsprosjektet har ført til en nettoutgift for bedriften selv om denne slipper beskatning. V.B.K. har endelig pekt på at reelle hensyn, særlig kravet til forutberegnelighet og at ettergivelsen ikke tilførte bedriften likvider, tilsier skattefrihet for denne. Med de store statlige støtteordninger man nå har for næringslivet, vil en skattlegging av gjeldsettergivelsen også kunne få store praktiske virkninger. Vestfold Bil & Karosseri A/S har nedlagt slik påstand: «1. Agder Lagmannsretts dom av 29. juli 1977 stadfestes, dog slik at Vestfold Bil og Karosseri A/S tilkjennes saksomkostninger for herredsretten. 2. Vestfold Bil og Karosseri A/S tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett.» Ved bevisopptak til bruk for Høyesterett er direktør Odd Aspaas i V.B.K. avhørt som part, og avdelingsdirektør Per Gjelsvik i Utviklingsfondet som nytt vitne. Det er videre fremlagt en del nye dokumenter, blant annet om ligningspraksis og om dansk og svensk rett. I alt vesentlig står imidlertid saken i samme stilling for Høyesterett som for de tidligere retter. Jeg er kommet til samme resultat som den dissenterende dommer i lagmannsretten, og ser etter prosedyren for Høyesterett saken slik: Det er enighet mellom partene om at hjemmelen for inntektsbeskatning hos bedriften av den fordel denne oppnådde ved at Utviklingsfondet etterga restlånet på kr , i tilfelle må søkes i den tidligere landsskattelovs 42 første ledd. Spørsmålet i saken er med andre ord om det etter omstendighetene er naturlig å se den nevnte fordel som «vunnet ved» bedriftens virksomhet, sammenlign bemerkningene i dommen i Rt V.B.K. er en industribedrift hvis virksomhet også består i å utvikle nye produkter som kan bli gjenstand for lønnsom produksjon. For å skaffe til veie risikokapital til industrien, slik at bedriftene ble gitt bedre finansielle muligheter til å engasjere seg i risikopregede utviklingsoppgaver, opprettet staten i 1964 Utviklingsfondet. Som tidligere nevnt søkte og fikk V.B.K. i 1967 og 1969 lån av fondet til utvikling av en ny type bybuss. Låneavtalen av som erstattet den tilsvarende låneavtale av ble inngått på fondets vanlige vilkår. Lånet var således avdragsfritt i det tidsrom som var forutsatt å gå med til gjennomføringen av utviklingsarbeidet, men ble forrentet med 6% - senere hevet til 7% - fra utbetalingsdagen og skulle tilbakebetales i løpet av 5 år etter den avdragsfrie periode. Den bestemmelse i låneavtalen som her særlig har interesse, er imidlertid pkt. 8, hvor det i siste avsnitt heter: Side 1005 «Dersom prosjektet ikke fører frem til økonomisk utnyttbare resultater, kan Fondet etter søknad fra låntakeren, helt eller delvis ettergi lånet.» Denne bestemmelse korresponderer med en tilsvarende bestemmelse i pkt. 3 i vedtektene for fondet. Det fremgår av St.prp. nr. 28 ( ) at det her ikke er tale om en rent diskresjonær myndighet for fondet til i visse tilfelle å ettergi gjeld der prosjektet har vært mislykket, men om en generell støtteordning fra det offentlige for å stimulere til økt innsats i industrien med hensyn til utviklingsprosjekter. Denne betingede støtte er knyttet til resultatet av utviklingsprosjektet og ikke til bedriftens betalingsevne. Jeg viser særlig til bemerkningene i proposisjonen side 8 første spalte og

4 Page 4 of 13 side 10 første spalte, hvor det heter: «Med den struktur vi har i norsk industri, anses det nødvendig for en økt innsats på dette felt at det offentlige er med og bærer en del av den betydelige økonomiske risiko som er knyttet til teknisk forsknings- og utviklingsarbeid. Støtten foreslås derfor gitt i form av risikobærende lån. Det vil si at låntakerne helt eller delvis vil kunne fritas for plikten til å tilbakebetale og forrente lånet, dersom de prosjekter det er gitt lån til ikke fører fram til økonomisk utnyttbare resultater I praksis vil det ofte kunne vise seg vanskelig å avgjøre hvorvidt et prosjekt er vellykket eller ikke. Det kan feks. tenkes at det tilsiktede mål ikke ble oppnådd, men at utviklingsarbeidet likevel har tilført låntakeren kunnskap og erfaring som er av økonomisk verdi. I tilfelle der låntakeren kan godtgjøre at prosjektet ikke har ført til resultater som gir grunnlag for forrentning og tilbakebetaling, skal fondet kunne innrømme hel eller delvis ettergivelse av lånet eller endre de opprinnelige avtalte rente- og avdragsvilkår. Låntakeren har imidlertid ingen rett til å kreve slik ettergivelse.» Jeg viser også til Industrikomitéens bemerkninger i Innst. S. nr. 69 (194-65) side 175 annen spalte: «Gjennom den foreslåtte fondsordning vil staten påta seg inntil halvparten av den økonomiske risiko ved utviklingsprosjekter som fondet yter støtte til. Komitéen mener at en slik økonomisk risikodeling vil gi industrien en sterk stimulans til økt innsats på dette felt.» Det er opplyst at fondets praksis samsvarer med disse forutsetninger i motivene, idet låntakerne får ettergitt sine lån der fondet klassifiserer prosjektet som mislykket, dvs. ikke har ført frem til økonomisk utnyttbare resultater. Dette gjelder også i de tilfeller der bedriftens økonomi i seg selv er fullt tilfredsstillende. Allerede i 1968 etterga fondet et par lån, og pr. 1. januar 1977 hadde fondet ettergitt til sammen 30,9 millioner kroner, mens det totale utbetalte lånebeløp da var til sammen 239,4 millioner kroner. Det har under prosedyren for Høyesterett til dels vært drøftet og Side 1006 lagt vekt på hvorvidt det for V.B.K. ved låneopptaket var påregnelig at utviklingsprosjektet skulle bli mislykket og gjelden ettergitt. Jeg finner ikke denne problemstilling avgjørende. Avgjørende for meg er den direkte sammenknytning mellom utviklingsprosjektet, låneavtalen og ettergivelsen, hvor det er det «negative» utslag av bedriftens virksomhet - nemlig at prosjektet er mislykket - som utløser og er bestemmende for støtten fra det offentlige i form av en ettergivelse av lånet. Denne sammenheng er slik at det for meg er naturlig å karakterisere gjeldsettergivelsen - dvs. statsstøtten - som «vunnet ved» bedriftens virksomhet. Den fordel som bedriften oppnådde er da skattepliktig etter den tidligere landsskattelovs 42 første ledd. Jeg antar nemlig at denne bestemmelse også omfatter et offentlig tilskudd til næringsformål, jfr. Aarbakke: Skatt på inntekt del 2 side 157 og 244. Jeg tilføyer at jeg ikke kan se at dommene i Rt , Rt og Rt er avgjørende for det tilfelle av ettergivelse av lån som denne saken gjelder. Hvilken rekkevidde disse dommer ellers har - særlig om de bare gjelder gjeldsettergivelse overfor insolvente skyldnere - finner jeg etter omstendighetene ikke grunn til å gå inn på. Uten at det er avgjørende for resultatet, finner jeg støtte for dette i den omstendighet at V.B.K. ved tidligere ligninger har fått fradrag for samtlige utgifter som ved gjeldsettergivelsen er dekket av det offentlige. Saken gjelder tvilsomme prinsipielle rettsspørsmål, og jeg antar at saksomkostninger ikke bør tilkjennes. Jeg stemmer for denne dom: 1. Den av Borre ligningsnemnd foretatte ligning av Vestfold Bil & Karosseri A/S for inntektsåret 1974 stadfestes. 2. Saksomkostninger tilkjennes ikke.

5 Page 5 of 13 Dommer Elstad: Jeg er kommet til samme resultat som lagmannsretten og kan i det vesentlige slutte meg til den begrunnelse rettens flertall har gitt. Også jeg legger avgjørende vekt på dommene i Rt , Rt og Rt og mener av disse avgjørelser å kunne utlede som en generell regel at fordel oppnådd ved ettergivelse av gjeld ikke kan beskattes som inntekt. En ytterligere støtte for dette syn finner jeg i uttrykksmåten anvendt i Rt Konkret var ydet et rentebærende lån som skulle avdras. Renter ble betalt og også avdrag i noen grad. På et visst tidspunkt ble lånet «frosset», hvoretter restgjelden noe senere ble ettergitt. I det ytre var dette en utvikling av et låneforhold som man vil kunne finne paralleller til også ved ordinært opptatte lån. Det særegne var at muligheten for ettergivelse var nevnt alt i lånekontrakten, og at grunnlaget for eventuelt å ettergi skulle være långiverens vurdering av om prosjektet det var lånt penger til, hadde ført til økonomisk Side 1007 utnyttbare resultater. For så vidt står man overfor et låneforhold med islett av støtteordning i seg. Det er alminnelig antatt at offentlige tilskudd må oppfattes som skattepliktig inntekt, jfr. således Aarbakke: Skatt på inntekt del 2 side 157. Men selv om dette i utgangspunktet er riktig, kan påvises mange eksempler på at rene tilskudd ikke er gjenstand for ordinær inntektsbeskatning. Og i vårt tilfelle er ikke ydet tilskudd, men ettergitt en restgjeld. I forarbeidene til stortingsvedtaket om opprettelsen av Utviklingsfondet er intet sagt om skattemessige konsekvenser av at lån blir ettergitt. Det trekker i retning av at man heller ikke har tenkt seg den mulighet at ettergivelse skulle resultere i inntektsbeskatning. Og fondsstyret som bevilger lån og ettergir gjeld, har ment at skattespørsmål lå utenfor dets område, og har ikke berørt det for låntakerne. Under disse omstendigheter har jeg vanskelig for å se at islettet av støtteordning knyttet til lånet som ble ydet, - fra et offentlig fond opprettet for å kunne stimulere til økt forskning, - gir tilstrekkelig holdepunkt for skatteplikt på tvers av den festnede regel om at fordel oppnådd ved ettergivelse av gjeld ikke kan beskattes som inntekt. Dommer Schweigaard Selmer: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer Christiansen. Dommerne Løchen og Andreas Endresen: Likeså. Etter stemmegivningen avsa Høyesterett dom overensstemmende med førstvoterendes konklusjon. Av herredsrettens dom (dommerfullmektig Geir Tonning): Retten vil bemerke: Før retten ser nærmere på spørsmålet om det er hjemmel for å skattlegge det ettergitte beløp, finner man det formålstjenlig å gi en nærmere redegjørelse for Utviklingsfondet, dets opprettelse og drift. Utviklingsfondet ble opprettet ved kgl. res. av i henhold til et Stortingsvedtak av s.å. Forut for opprettelsen hadde Industridepartementet arbeidet med planer om å opprette et eget statlig utviklingsselskap som skulle ta sikte på å utvikle industriprosjekter som kunne gi grunnlag for reising av ny industri. I mai 1961 avla et utvalg oppnevnt av Norges Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd innstilling, og i hovedtrekkene fulgte opprettelsen av Utviklingsfondet de linjer som ble trukket opp i denne innstillingen. Tanken om et eget statlig selskap ble forlatt til fordel for stimulering av utviklingsaktiviteten i allerede eksisterende bedrifter. Utviklingsfondets formål er nærmere beskrevet i vedtektenes punkt 1: «Fondet har til oppgave å yte støtte i form av lån på særlige vilkår til industribedrifter for gjennomføring av forsknings- og utviklingsarbeider, eventuelt forprosjekter.» I kommentaren til dette punktet i vedtektene, har Industridepartementet anført i St.prp. 1964/1965 9: «Fondets hovedoppgave blir å medvirke finansielt til videreutvikling av forskningsresultater

6 Page 6 of 13 eller konkrete produksjonsidéer som kan gi grunnlag for Side 1008 industriell utnyttelse i Norge. Støtte av fondet skal bare gis til bedrifter som har gode faglige forutsetninger og økonomisk evne til å gjennomføre prosjekter og til å føre resultatene fram til industriell produksjon.» Utviklingsfondet hadde fram til og med 1975 utbetalt lån med i alt 160,8 mill. kroner. Av dette ble det i samme periode ettergitt 22,3 mill. De lån Utviklingsfondet yter forrentes i dag med en rentesats på 7%, mens rentefoten i 1968 lå på 6%. Lånene skal normalt være avdragsfrie i prosjektets utviklingsfase og deretter tilbakebetales over en periode på 5 år. Om ettergivelse heter det i vedtektene for fondet: «Det kan innrømmes hel eller delvis ettergivelse av lån til prosjekter som ikke, eller bare delvis, fører fram til økonomisk utnyttbare resultater.» «Eiendomsretten til resultatene av forsknings- og utviklingsarbeidet tilhører låntakeren. I de tilfelle lånene helt eller delvis ettergis, kan Fondet likevel kreve å få overdratt eiendomsretten til resultatene.» Disse vilkår er tatt med i den låneavtale V.B.K. inngikk med Utviklingsfondet i I St.prp. nr. 28 for 1964/ er det gjengitt bl.a. følgende fra NTNF-utvalgets innstilling: «Et utviklingsprosjekt blir ikke på samme måte som en ny bygning eller et nytt anlegg akseptert som sikkerhet for vanlig lån. Det er derfor behov for et finansieringsorgan som sammen med den aktuelle bedrift kan dele risikoen ved et utviklingsprosjekt på en slik måte at bedriften ved å gå inn for prosjektet tar en risiko som står i et rimelig forhold til bedriftens størrelse og ressurser, men ikke setter hele sin eksistens på spill.» Forsåvidt gjelder spørsmålet om hvilke kriterier som skal legges til grunn i vurderingen av en lånesøknad, heter det samme sted: «Lån forutsettes ytet bare til bedrifter som har gode forutsetninger for å føre fram de aktuelle prosjekter. Fondets oppgave må være å fremme lovende, risikobetonte utviklingsprosjekter, ikke å subsidiere vanskeligstilte bedrifter.» De synspunkter som kommer fram av sitatene ovenfor, synes å være tiltrådt av alle instanser som senere har behandlet opprettelsen av Fondet. De synes også å være lagt til grunn for Fondets drift. Det skattespørsmål som er til avgjørelse i nærværende sak må løses ut fra en fortolkning av (dagjeldende) landsskattelov 42 første ledd. Konkret blir det da spørsmål om det ettergitte beløp på kr er en fordel som V.B.K. har vunnet «ved» den virksomhet som er drevet. Retten mener at hverken betegnelsene «ettergivelse» eller «tilskudd» kan løse dette spørsmål idet det ikke er noe i vegen for at ettergivelser kan være skattepliktige, mens tilskudd på den annen side kan være skattefrie. Den nærmere standard har Høyesterett oppstilt i dommen i Rt (Hagerupdommen): «Avgjørende er om, «...det i det konkrete tilfelle består en så nær sammenheng mellom den virksomhet som er ytet og den fordel som er oppnådd, at det er naturlig å se den som «vunnet» ved virksomheten.»» Det er ellers naturlig å ta utgangspunkt i de 3 Høyesterettsdommene som omhandler gjeldsettergivelse ( Rt , Rt og Rt ), hvor resultatet ble at de ettergitte beløp ikke kunne inntektsbeskattes. Side 1009 Den siste av dommene dreide seg om frivillig akkord hvor kreditorene gikk med på å ta 45% av sitt tilgodehavende som full dekning. Dommen av 1930 omhandler ettergivelse fra bare en kreditor, men ettergivelsen synes å ha vært begrunnet med debitors svake økonomiske stilling. I den første av dommene er det noe uklart hvorfor gjelden ble ettergitt. Det synes dog som om kreditors begrunnelse

7 Page 7 of 13 for ettergivelse av beløpet ikke har vært noe avgjørende moment for domsresultatet. Høyesteretts begrunnelse for at beløpene ikke skulle inntektsbeskattes er ikke helt lik i de 3 dommene. I den første dommen henviser Høyesterett til den begrunnelse som ble avgitt av Overrettens dissenterende medlem. Fra hans votum hitsettes: «Den fordel en mand erhverver ved at faa sin gjæld eftergit, (....) kan (...) ikke ansees «vundet ved eiendom, kapital, arbeide eller virksomhet.»» I dommen fra 1930 synes det som om resultatet er begrunnet med at fordelen ved ettergivelse ikke kan ansees innvunnet i penger eller pengers verdi. I den siste dommen blir det derimot vist til dommen fra 1928 og begrunnelsen for denne. Det synes således klart at Høyesterett i allfall i 2 av dommene har bygget på at fordel ved ettergivelse ikke faller inn under landsskattelovens 42 første ledd. På et tilgrensende område har rettspraksis trukket opp endel veiledende synspunkter for beskatning av fordel ved ettergivelse av lån. Det dreier seg om en arbeidsgivers ettergivelse av lån som er gitt til arbeidstakere til boligformål (boliglån). I de tilfelle hvor det har vært sammenheng mellom ettergivelsen og arbeidsforholdet, samt at fordelen fremsto som i noen grad påregnlig, er de ettergitte beløp blitt skattlagt som inntekt på arbeidstakernes hånd. I utvalget 1956, 191 er det gjengitt en uttalelse avgitt av skattedirektøren i skriv av Denne omhandler statstilskudd til maskinstasjoner i form av rentefrie lån fra Driftskredittkassen for jordbruket. Lånene skulle tilbakebetales i løpet av 10 år og etter den tid kunne stasjonene med godkjennelse av Driftskredittkassen, bruke den derved oppsparte kapital til nyanskaffelser. Fra skattedirektørens uttalelse hitsettes: «En antar etter det som foreligger at inntil det foreligger bestemmelse fra Driftskredittkassen i det enkelte tilfelle, må statstilskottet, som altså midlertidig er ordnet som et rentefritt lån, bli å behandle som et ordinært lån. Beløpet kan således føres til fradrag ved formueslikningen, og ved inntektslikningen kan avskrivning foretas på grunnlag av reell kostpris for maskiner m.v. Blir statstilskottet effektivt ved at tilbakebetalingsplikten for det rentefrie midlertidige lån blir opphevet, skal egentlig tilskottsbeløpet inntektsliknes det år.» «Det presiseres at ovenstående kun gjelder for statstilskott som opprinnelig er gitt som et rentefritt lån. For de vanlig rentebærende lån fra Driftskredittkassen gjelder de vanlige regler for lån ved formues- og inntektslikningen.» Det synes å være klart at de lån som omhandles i uttalelsens siste del, har en større likhet med lånene fra Utviklingsfondet enn de rentefrie lån til maskinstasjonene. Meget tyder også på at uttalelsen er begrunnet med at statens bidrag til maskinstasjonene allerede ved lånenes innvilgelse var ment å skulle skje ved «ettergivelse». Allerede på dette tidspunkt var således Side 1010 påregnligheten for ettergivelse meget stor. Skattedirektøren har også kommet med en uttalelse som direkte omhandler skattelegging av ettergitte beløp fra Utviklingsfondet. Uttalelsen som er datert den , henviser til en uttalelse i en tilsvarende sak, og fra denne hitsettes: «På grunnlag av det overfor anførte og sakens øvrige dokumenter antar skattedirektøren at saken i realiteten står i en annen stilling enn ved vanlig gjeldsettergivelse, idet Staten v/ Industridepartementet som Utviklingsfondet administrativt sorterer under reelt kan sies å være part i det foretatte prosjektarbeid, og ettergivelsen får karakter av et tilskudd. Slik en har forstått det vil dette i alminnelighet og i dette konkrete tilfelle også gjelde om man måtte ha lagt noen vekt på den generelle økonomiske stilling for bedriften.» Selv om det skulle være riktig å betrakte staten som «part» i prosjektet, synes dette ikke å kunne være noe avgjørende moment ved fortolkningen av landsskattelovens 42 første ledd. Uttalelsen synes derfor å være gitt på et noe sviktende grunnlag og bør således ikke veie særlig tung.t I tillegg kommer at det neppe er riktig å betrakte staten som deltaker i prosjektet. Det er også blitt vist til en uttalelse fra Riksskattestyret av , Utvalget I, I denne uttalelsen heter det at beløp som utbetales til fiskere og fangstfolk som forskudd på lott og som

8 Page 8 of 13 senere ettergis fordi lotten ikke dekker forskuddet, må skattelegges. Resultatet er begrunnet med at det «ifølge Fondets statutter ikke er adgang til å kreve tilbakebetaling fra fiskerne». De forskutterte beløp var visstnok ikke på noen måte behandlet som lån, hverken med hensyn til kriteriene for innvilgelse eller med hensyn til «lånevilkår». Det synes derfor som om denne uttalelsen ikke gir særlig veiledning. Andre uttalelser som har vært påberopt synes heller ikke å gi holdepunkter for hvilken løsning man bør velge. Således omhandler uttalelsene i Utvalget II, 54 (tilskudd fra Apotekavgiftsfondet), Utvalget II, 58 (tilskudd til underhold av svin på svinestasjon), Utvalget II, 63 (utbetalt korntrygd), Utvalget 1972, 97 og 112 (tilskudd til jordbruksferie) og Utvalget 1967, 91 (driftsstøtte til rutebilselskaper), ikke forhold som kan sidestilles med låneforholdet mellom Utviklingsfondet og V.B.K. Fra den skatterettslige litteratur, vil retten særlig vise til Aarbakke, «Skatt på inntekt, del II», 156 flg. og 234. Fra side 159 hitsettes: «Hvis det foreligger en særlig grunn til at en forpliktelse bortfaller, som ligger utenfor virksomheten, f.eks. en ettergivelse fra kreditor, da kan fordelen ikke anses vunnet ved virksomheten.» Harald Ajer har i sin bok «Skatterett», side 89, anført at en gjeldsettergivelse «må skyldes manglende betalingsevne» for å være skattefri, mens Leif Vårdal i «Skatterett for næringsdrivende» på side 100 har anført at fordel «oppnådd ved ettergivelse av gjeld ved akkord eller på annen måte» ikke kan skattlegges. Den oppfatning som Ajer gir uttrykk for om at ettergivelser faller utenfor landsskattelovens 42 første ledd bare når de skyldes manglende betalingsevne, kan vanskelig forenes med det standpunkt som er inntatt av Høyesterett i Rt Dernest kan det vises til det som er sitert fra St.prp. nr. 28 for 1964/1965 ovenfor og hvor statens andel av risikoen blir begrunnet med at bedriftene ikke skal sette «hele sin eksistens på spill». Istedet for å ettergi lånebeløp som en følge av oppståtte betalingsvanskeligheter, har man Side 1011 altså valgt å ettergi beløpene for å hindre at prosjekter ikke skal bli startet på grunn av bedriftenes frykt for fremtidige betalingsvanskeligheter. I et hvert tilfelle mener retten at Utviklingsfondets kriterier for ettergivelser i seg selv ikke medfører at fordelen kan henføres under virksomhetsreglen i landsskattelovens 42 første ledd. Retten er kommet til at det ettergitte beløp ikke kan skattelegges med hjemmel i landsskattelovens 42 første ledd. Man har da særlig lagt vekt på at lånet i sin tid ble ytet etter en vurdering som ikke vesentlig vil skille seg fra de vurderinger en ordinær kredittinstitusjon vil foreta. Fordelen for V.B.K. lå på det tidspunkt lånet ble gitt særlig i det forhold at Utviklingsfondet ikke krevde særskilt sikkerhet for lånet. Det er også klart at statens støtte til næringslivet var ment å skulle skje ved långivelse - og ikke ved etterfølgende ettergivelser. Det vises her også til det relativt beskjedne omfang ettergivelsene har hatt. I samme retning peker det forhold at Utviklingsfondets støtte til næringslivet ikke skulle være noen redningsplanke for bedrifter som var kommet i økonomiske vanskeligheter. Det skulle derfor være klart at statens «tilskudd» til virksomhetene består i långivelsen. Ettergivelsen er derimot ikke vunnet ved virksomheten idet denne skyldes et vedtak som treffes av styret i Utviklingsfondet som følge av en negativ utvikling for det enkelte prosjekt. Det skulle også være på det rene at eventuelle fordeler som utløses på grunn av de vanskeligheter en bedrift kan komme i, normalt ikke kan ansees vunnet ved virksomheten. Her kan man blant annet vise til at gjeld som bortfaller ved en akkord, ikke er vunnet ved virksomheten selv om vanskelighetene aldri så meget skyldes bedriftens virksomhet. Påregnligheten av ettergivelsen synes å være et moment som det må legges adskillig vekt på. Retten mener at den påregnlighet man må legge til grunn er den påregnlighet for ettergivelse man ved tidspunktet for lånesøknaden kunne regne med. Påregnlighetsvurderingen har et dobbelt innhold: For det første må man se på hvilken sannsynlighet bedriften regnet med for at prosjektet ikke skulle føre frem. Dernest må man finne ut hvilken sannsynlighet det var for at lånet i så tilfelle ville bli

9 Page 9 of 13 ettergitt. Det er åpenbart at mulighetene til å få ettergitt lånene er meget gode i det øyeblikk man har konstatert at prosjektet er mislykket, men dette kan ikke være avgjørende. Det vises her til at påregnligheten av å få godtatt et akkordforslag er meget stor i det øyeblikk betingelsene for å få forslaget stadfestet er oppfylt, men at dette ikke har ledet til skatteplikt. Det avgjørende må derfor bli påregnligheten av at prosjektet skulle bli mislykket. Retten mener at det fremtrer som lite rimelig å anta at det var påregnlig for V.B.K. at prosjektet ikke skulle lede til økonomisk utnyttbare resultater. En slik antagelse ville også stride mot Utviklingsfondets egne retningslinjer idet lån forutsetningsvis skulle ytes til «lovende prosjekter». Det vises også til at Utviklingsfondet hittil bare har måttet avskrive ca. 13% av de beløp som er lånt ut. På bakgrunn av det som er anført mener man at den ettergivelse V.B.K. fikk i 1974 ikke var noen påregnlig fordel. Den forståelse av loven som fremgår av det som er sagt ovenfor, støttes av skattedirektørens uttalelse i Utvalget Grunnlaget for denne uttalelsen synes å være at debitor allerede ved inngåelsen av låneavtalene kunne forvente at tilbakebetalingsplikten ville falle bort og at dette bortfallet skjedde uavhengig av en bestemt økonomisk utvikling. I motsetning til det Side 1012 som er tilfelle i nærværende sak, var således påregnligheten for ettergivelse i disse tilfellene meget stor. Retten vil dernest bemerke at det offentlige konsekvent har benevnt de utbetalte beløp som «lån» og bortfallet av tilbakebetalingsplikten som «ettergivelse». Særlig når det ikke er grunn til noen antagelse om at betegnelsene er valgt av hensyn til de skattemessige konsekvenser, bør dette ha en viss betydning for anvendelsen av de foreliggende prejudikater. Også reelle hensyn tilsier at det ettergitte beløp ikke bør beskattes. Selv om ettergivelsen innebærer en fordel vil den ikke tilføre bedriften midler til å betale skatt med. Hvis en i tillegg tar hensyn til at det mislykkede prosjekt medførte tap av betydelige beløp for V.B.K., bør det være klart at skatteevnen ikke øker i en slik grad at dette tilsier beskatning av det ettergitte beløp. Retten er etter dette kommet til at ligningen for V.B.K. for inntektsåret 1974 ikke er lovlig og at den derfor må oppheves. Ved den nye ligning må det beløp på kr som ble ettergitt fra Utviklingsfondet, unntas fra inntektsbeskatning Av lagmannsrettens dom (lagmann Kristen Syvertsen, lagdommerne Rolf Schreiner og Guri Sunde): Lagmannsretten, dens flertall lagmann Kristen Syvertsen og lagdommer Guri Sunde, er kommet til samme resultat som herredsretten. Hjemmelen for skattelegging må i tilfelle søkes i skattelovens 42, og spørsmålet blir om ettergivelsen av de kr kan sies å være en fordel som er vunnet ved V.B.K.'s virksomhet. Retten finner at man ved en ordfortolkning vanskelig kan komme til at ettergivelse er en fordel vunnet ved virksomheten. Dette finner også støtte i de høyesterettsdommer som har behandlet spørsmålet om gjeldsettergivelse kan skattelegges som inntekt. Disse dommer er de foran nevnte høyesterettsdommer av 1928, 1930 og I alle disse dommene ble resultatet at ettergivelse av gjeld ikke representerte skattepliktig inntekt. Dommen i Rt , og i Rt begrunner sitt resultat med at slik ettergivelse ikke kan ansees som noen fordel som er vunnet ved eiendom, kapital, arbeide eller virksomhet. I dommen i Rt , hvor Høyesterett tiltrer det votum det dissenterende medlem av byretten har avgitt, synes begrunnelsen å være at en gjeldsettergivelse ikke innebærer at det erverves «positive økonomiske verdier». Man innvinner ikke noe «i penger og pengers verdi», som gjør at man får «noget at betale skatter med», hvilket er en forutsetning for at det skal foreligge inntekt «for skyldneren i skattelovens betydning». «Det er også uttalt at beskatningen ikke kan bygges på byskattelovens 40 annet ledd, (l.sktl. 50 annet ledd).» Ordentlig forretningsførsel tilsier ikke at ettergitt gjeld, som refererer seg til tidligere fradragsførte driftsutgifter tas til inntekt over taps- og vinningskonto. Både i denne dom og i dommen fra 1931 er det uttrykkelig sagt at det er uten betydning for spørsmålet om skatteplikt at den ettergitte fordring har vært bragt til fradrag ved ligningen for et tidligere år. Ingen av dommene reserverer seg for det tilfelle at ettergivelsen har

10 Page 10 of 13 annen begrunnelse enn manglende betalingsevne hos debitor. Det dissenterende medlem av byretten, hvis begrunnelse Høyesterett i dommen fra 1930 i det vesentlige tiltrer, nevner gjeld som «senere faller bort på alle andre måter Side 1013 enn ved fyldestgjørelse, f.eks. akkord, foreldelse og preklusjon». Av dommer Coucherons votum i overretten i saken som er inntatt i Rt på side 373, fremgår det at det her ikke gjaldt en ettergivelse som skyldtes manglende betalingsevne. Retten er etter ovenstående gjennomgåelse kommet til at det kan oppstilles en generell regel om at gjeldsettergivelse ikke er skattepliktig. Det kan ikke utledes av dommene at det er noen betingelse for dette at ettergivelsen skyldes manglende betalingsevne hos debitor. Grunnen til ettergivelsen er i det hele tatt ikke tatt med som noen betingelse for resultatet. I tilfelle kommunen skal gis medhold i nærværende sak, må det derfor være på grunn av særlige forhold ved denne konkrete sak, slik at den skulle stå i en annen stilling enn annen gjeldsettergivelse. Disse særlige forhold måtte da søkes i låneavtalens punkt 8, som den gang lød som følger: «Dersom forutsetningene for prosjektets gjennomføring forskyves vesentlig i ugunstig retning, eller de helt eller delvis faller bort, kan Fondet etter søknad fra låntakeren forlenge den avdragsfrie periode, forlenge tilbakebetalingsperioden, gi henstand med forfalne renteterminer i den avdragsfrie periode, eller vurdere fullstendig omlegging av prosjektet. En forutsetning for dette er at låntakeren på et tidligst mulig tidspunkt underretter Fondet om dette. Dersom prosjektets gjennomføring forskyves vesentlig i gunstig retning, kan Fondet kreve justeringer av den avdragsfrie periode og tilbakebetalingsperioden. Dersom prosjektet ikke fører frem til økonomisk utnyttbare resultater, kan Fondet etter søknad fra låntakeren, helt eller delvis ettergi lånet.» Disse bestemmelsene, som var felles for Utviklingsfondets låneavtaler, har naturlig sammenheng med at Fondet yter lån til særlig risikobetingede prosjekter. Fondet har derfor betinget seg en særlig myndighet, slik at det kan slappe på eller stramme betingelsene etter låneavtalen, alt etter som prosjektet utvikler seg. Men dette fratar ikke avtalen karakteren av en låneavtale. Fondet kan også, etter siste ledd i punkt 8, helt eller delvis ettergi lånet hvis prosjektet ikke fører frem til økonomisk utnyttbare resultater. Slik som retten forstår de ovenfor omtalte høyesterettsdommer, kan ikke en ettergivelse på et slikt grunnlag i og for seg føre til at beløpet skal skattlegges. Spørsmålet blir så om det faktum at dette om ettergivelse er tatt inn allerede i låneavtalen kan føre til et annet resultat. Dette kunne kanskje være tvilsomt hvis ettergivelsen når prosjektet ble en fiasko, hadde vært automatisk, at ordet kan i siste avsnitt i punkt 8 hadde vært erstattet med skal. Det er mulig at man da kunne konstruert det slik at ettergivelsen i virkeligheten var et betinget tilskudd, og at dette tilskudd var skattepliktig. Retten finner ikke grunn til å gå nærmere inn på dette. I og med at Fondet ikke skal, men kan ettergi lånet, og at dette kan skje helt eller delvis, må det foretas en konkret vurdering av Fondet, etter at det er på det rene at prosjektet ikke fører frem til økonomisk utnyttbare resultater. Retten kan etter dette ikke se at den ettergivelse, som er foretatt i dette konkrete tilfelle, står i en spesiell stilling, slik at den skulle behandles anderledes enn ettergivelse generelt, slik det er fastsatt i de ovenfor nevnte høyesterettsdommer. Herredsrettens dom blir å stadfeste og det er unødvendig for retten å komme inn på det som ellers er anført av partene. Herredsretten har imidlertid Side 1014 under punkt I i domsslutningen opphevet V.B.K.'s ligning for «ligningsåret 1974» hvilket formentlig er feilskrift for «inntektsåret 1974». Domsslutningen angir heller ikke hvorledes den nye ligning blir å utføre, noe som er påbudt i skattebetalingslovens 48 nr. 6. Det utformes ny domsslutning hvor det tas hensyn til disse forhold Lagmannsrettens mindretall, lagdommer Rolf E. Schreiner, er kommet til at Borre kommune må bli å frifinne.

11 Page 11 of 13 Innledningsvis peker mindretallet på at de samlede utgifter ved V.B.K.'s utviklingsprosjekt vedkommende bybusser etter de foreliggende opplysninger utgjorde kr , som ble ført til utgift hos selskapet etterhvert som utgiftene påløp, formentlig i det vesentlige i årene Etter at nettoprovenyet ved salg av den utarbeidede bussprototyp kr var tatt til inntekt, ble utgiftene ved prosjektet redusert til kr Av dette beløp har Utviklingsfondet dekket kr gjennom ettergivelse 6. november 1974 av det lån som ble tilstått nettopp til finansieringen av utviklingsprosjektet. Ettergivelsen er ført til inntekt i selskapets regnskap for 1974 som særskilt post på taps- og vinningskonto. Derved er det foretatt en regnskapsmessig utligning av den del av utgiftene som er blitt dekket av Utviklingsfondet, hvilket må være i samsvar med «de grunnsetninger som gjelder for en ordentlig forretningsførsel» - lskl. 50 annet ledd - uten at dette kan gi et selvstendig og tilstrekkelig grunnlag for skatteplikt. Hvis imidlertid disse kr trekkes ut ved beregningen av selskapets skattepliktige inntekt for 1974, blir realiteten at selskapet får inntektsfradrag for utgifter det ikke har hatt. Det blir fradrag for kr , mens den faktiske nettoutgift er kr Isolert sett strider dette mot den grunnleggende regel i våre skattelover at det bare er de endelig pådratte og faktiske utgifter «til inntektens ervervelse» og lidte tap som skal komme til fradrag ved inntektsansettelsen. Et brudd på et slikt hovedprinsipp i våre skattelover forutsetter en klar og utvetydig hjemmel, jfr. parallelle betraktninger i h.r.dom i Rt i relasjon til spørsmålet om dobbeltfradrag. Vurderingen av spørsmålet om skattefrihet for den foreliggende gjeldsettergivelse, må også skje på denne bakgrunn. Det har under ankeforhandlingen vært en omfattende diskusjon om innholdet og rekkevidden av h.r.dommene i Rt , Rt og Rt Etter mindretallets oppfatning må det iallfall være klart at såvel i dommen fra 1930 som i dommen fra 1931 er det tale om en ettergivelse av gjeld som skyldes svikt i debitors betalingsevne. Også i dommen fra 1928 synes det å dreie seg om ettergivelse på grunn av manglende betalingsevne i og med at det er tale om «akkord». Det heter i det mindretallsvotum i overretten som fikk Høyesteretts tilslutning at Klepp «har oppnådd en «akkord» og at det dreier seg om «en i forretningsmæssige hensyn grundet akkord»». For Høyesterett har det således ikke vært aktuelt å ta standpunkt til gjeldsettergivelser som skyldes andre årsaker enn de vanlige, nemlig betalingssvikt hos debitor. Og når det i h.r.dommen i Rt fremheves at det er på det rene at det her dreier seg om en «virkelig ettergivelse» må det antas å gå på debitors manglende betalingsevne. Det er først i disse tilfelle man med noen rett kan føre inn det resonnement at selv om debitor tallmessig blir rikere ved en gjeldsettergivelse, så øker ikke hans betalingsevne. Han blir bare kvitt den gjeld han «formodes ihvertfald ikke at ville kunne dække», jfr. tilleggsvotum fra et medlem av overrettens flertall i saken i Rt Side 1015 Det vesentlige er imidlertid at i økonomisk virksomhet rettet på fortjeneste er betalingssvikt og ettergivelse av gjeld en irregulær utvikling som gjør at gjeldsettergivelsen, til tross for at den begrepsmessig og faktisk representerer en økonomisk fordel, ikke naturlig kan anses som noen fordel vunnet ved virksomheten. Det blir en fordel som faller utenfor inntektsbegrepet i lsktl. 42 første ledd. Men mindretallet kan ikke anta at denne begrunnelse kan tøyes så langt at den omfatter enhver ettergivelse av gjeld uansett årsaken til ettergivelsen. At Høyesterett i dom i Rt har funnet at bortfall av fordringer ved preklusjon ikke kan anses som skattepliktig inntekt, kan heller ikke tas som uttrykk for en slik reservasjonsløs generell regel hvor det sees helt bort fra ettergivelsens årsak. For øvrig har de lovgivende myndigheter søkt å begrense rekkevidden av h.r.dommene fra 1928, 1930 og 1931 ved den regel som ble inntatt i lsktl. 53 første ledd ved lovendring av 6. juli 1957 om at adgangen til underskuddsfremføring falt bort når den skattepliktige «oppnår underhåndsakkord med en eller flere av sine kreditorer». Begrunnelsen var bl.a. at det ble ansett lite rimelig at en skattepliktig skal få fradrag «på grunn av et tap som i realiteten er båret av andre...», jfr. Innstilling III fra Skattelovutvalget av En ettergivelse av gjeld i et tiffelle hvor debitor fullt ut er i stand til å betale gjelden, kan ha forskjellige årsaker. Grunnlaget for ettergivelsen kan være av en slik art at den fordel som derved oppnås naturlig må kunne anses som en fordel vunnet ved «arbeide eller virksomhet» som oppfanges av lsktl. 42 første ledd. Etter mindretallets oppfatning er den ettergivelse på kr som V.B.K. er tilstått fra Utviklingsfondet, en fordel av slik art. Det dreier seg ikke om noen ettergivelse på grunn av manglende betalingsevne og heller ikke om noen skattefri gave. Begge disse

12 Page 12 of 13 forhold er det såvidt skjønnes enighet om. Det er også enighet om at ettergivelsen representerer en økonomisk fordel for V.B.K. som øker selskapets betalingsevne. Etter mindretallets oppfatning viser den låneavtale V.B.K. inngikk med Utviklingsfondet, Fondets vedtekter og kgl. res. av 6. mars 1965 om opprettelsen av institusjonen «Fondet til fremme av forsknings- og utviklingsarbeider i industrien» en rekke særtrekk. Det lån som ble ytet atskiller seg fra vanlige lån gitt industribedrifter til finansiering av virksomheten. Utviklingsfondet tar etter de opptrukne retningslinjer og den praksis som følges, sikte på å yte støtte i form av lån på særlige vilkår til industribedrifter for gjennomføring av forsknings- og utviklingsarbeider som er så risikobetonte at de vanskelig lar seg finansiere gjennom vanlige lånekilder. I det foreliggende tilfelle er lånet ytet til et bestemt prosjekt innenfor V.B.K.'s virksomhet, et prosjekt hvis tekniske og økonomiske ramme på forhånd var godkjent av Fondets styre. Lånet ble begrenset til 49% av de beregnede kostnader ved prosjektet, hvilket er den ramme Fondet normalt bruker. V.B.K. er som låntaker pålagt en rekke plikter vis à vis Fondet med hensyn til særskilt regnskapsføring vedkommende bruk av lånemidlene og meldeplikt med hensyn til gjennomføringen av prosjektet. Det forutsettes at såvel den avdragsfrie periode som tilbakebetalingsperioden kan forlenges eller forkortes avhengig av om prosjektet utvikler seg i ugunstig eller gunstig retning likesom det ved en ugunstig utvikling kan bli tale om en fullstendig omlegging av prosjektet. Hvis prosjektet ikke fører til økonomisk utnyttbare resultater kan Fondet, ifølge den standardiserte låneavtale som brukes, etter søknad helt eller delvis ettergi lånet. Videre legges det i lånetiden bestemte bånd på Side 1016 bedriftens adgang til å disponere over de verdier som er anskaffet innenfor prosjektrammen, og hvis lånet blir ettergitt kan Fondet «kreve rett til selv å utnytte alle resultater av prosjektet inntil inndekning av lånebeløpet er oppnådd». Det er forutsetningen at det ikke skal kreves noen pantesikkerhet for lånene. Slik sikkerhet har da heller ikke V.B.K. stillet. De bestemmelser man finner i låneavtale, vedtekter og retningslinjer og bakgrunnen for at lånet er ytet på slike særvilkår, knytter Fondet som långiver og V.B.K. som låntaker sammen om et på forhånd nærmere fiksert og avgrenset prosjekt. På de forskjellige trinn i utviklingen av det prosjekt det er ytet lånestøtte til, etableres det et samarbeid mellom långiver og låntaker og en medbestemmelsesrett for långiveren som går klart utover det man finner i vanlige låneforhold. Og ved hel eller delvis ettergivelse av lånet, kan Fondet overta eiendomsretten til prosjektresultatene. Allerede ved inngåelsen av låneavtalen mellom V.B.K. og Utviklingsfondet var det klart for V.B.K. at hvis utviklingen av bybussprosjektet ikke ga «økonomisk utnyttbare resultater», ville selskapet kunne oppnå å få lånet ettergitt. V.B.K. måtte videre være klar over at prosjektet var forbundet med betydelig risiko for feilslag, en risiko av den art som Utviklingsfondet etter sin målsetting skal være med på å ta. Muligheten for at Utviklingsfondet ville påta seg ca. halvparten av tapet hvis prosjektet ble mislykket, har trolig tellet med ved vurderingen av om selskapet skulle gå igang med prosjektet. Det er ellers opplyst at Utviklingsfondets praksis har vært at hvis et prosjekt først blir klassifisert som mislykket, får vedkommende bedrift ettergitt det lån som er ytet til prosjektet. Det er videre opplyst at den reelle ettergivelsesprosent ligger på ca. 27 av ytete lån. Endelig har Utviklingsfondet overfor skattedirektøren gitt uttrykk for at når det i låneavtalens punkt 8 heter at «kan Fondet etter søknad fra låntakeren, helt eller delvis ettergi lånet», så er ordet «kan» nyttet for å ta vekk all tvil om hvem som avgjør om et prosjekt er vellykket eller ikke. Mindretallet kan ikke se at den omstendighet at V.B.K.'s bybussprosjekt ble mislykket, fremstilte seg som noe helt irregulært og uventet. Det var en risiko både långiveren og låntakeren var klar over på forhånd og villige til å ta. Utviklingsfondets ettergivelse av kr av det ytete lån, er også et resultat som V.B.K. må ha ansett som mulig, og muligheten for ettergivelse må antas å ha virket med ved beslutningen om å gå igang med prosjektet. Bakgrunnen for opprettelsen av Utviklingsfondet og de betydelige samfunnsmessige interesser knyttet til at norsk industri utvikler nye produkter og prosesser, gjør det også naturlig å se det slik at det offentlige v/ Fondet samarbeider med bedrifter som er villige til å satse på prosjekter av denne art. Videre kan det sies at det offentlige v/ Fondet stiller i utsikt at det vil ta sin del av tapet hvis prosjektet blir mislykket og at det - etter de opplysninger som foreligger om Fondets praksis - faktisk tar denne tapsandel. I dette ligger det trekk som kan minne om en tilskuddsordning. Det kan imidlertid ikke være avgjørende for spørsmålet om

13 Page 13 of 13 skatteplikt om ettergivelsen av kr kan klassifiseres som en ettergivelse eller som et offentlig tilskudd eller bidrag. Det dreier seg iallefall ikke om noen ettergivelse som skyldes manglende betalingsevne hos V.B.K. Det er videre på det rene at selskapet er tilført en uomtvistelig økonomisk fordel ved å bli kvitt en gjeldspost på kr Bakgrunnen for og de nærmere omstendigheter ved oppnåelsen av denne fordel, gjør at fordelen naturlig må anses som vunnet Side 1017 ved den virksomhet selskapet driver og under slike forhold at den må være skattepliktig etter lsktl. 42 første ledd. Borre kommune må følgelig, etter mindretallets oppfatning, bli å frifinne

Rt-1956-1323

Rt-1956-1323 <noscript>ncit: 9:05</noscript> Page 1 of 5 Rt-1956-1323 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1956-12-20 PUBLISERT: Rt-1956-1323 STIKKORD: Spørsmål om inntektsbeskatning. SAMMENDRAG: Den fordel skyldneren oppnår ved at hans gjeld foreldes,

Detaljer

Rt-1982-1330 (337-82)

Rt-1982-1330 (337-82) Page 1 of 5 Rt-1982-1330 (337-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-10-01 PUBLISERT: Rt-1982-1330 (337-82) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: A hadde utbetalt sin hustru et utløsningsbeløp idet han

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 Page 1 of 6 Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-11-04 PUBLISERT: Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 STIKKORD: (Dynpac) Skatterett. Sivilprosess. SAMMENDRAG: Et selskap

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 Page 1 of 5 Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-10-30 PUBLISERT: Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 STIKKORD: Skatterett. Tomtesalgsgevinst. SAMMENDRAG: - Spørsmål

Detaljer

Rt-1973-87

Rt-1973-87 <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1973-87 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-01-27 PUBLISERT: Rt-1973-87 STIKKORD: Byskatteloven 46 annet ledd «selgende gruppe». SAMMENDRAG: Et aksjeselskap hadde solgt en større aksjepost

Detaljer

Rt-1967-897.

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript> Page 1 of 7 Rt-1967-897. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1967-08-26 PUBLISERT: Rt-1967-897. STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Enkelte aksjonærer (leieboere) i et gårdaksjeselskap ga selskapet foruten vanlig

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

Rt-1964-636.

Rt-1964-636. <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 5 Rt-1964-636. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1964-06-06 PUBLISERT: Rt-1964-636. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Det kunne kreves betinget skattefritak for gevinst ved salg

Detaljer

Rt-1977-566 skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1.

Rt-1977-566 <noscript>ncit: 4:02</noscript> skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1. Page 1 of 5 Rt-1977-566 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1977-06-04 PUBLISERT: Rt-1977-566 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Gevinst ved salg av tildelingsbevis foretatt før den konstituerende generalforsamling

Detaljer

Rt-1959-1191 rabattens beløp; jfr. landsskatteloven 42 første ledd jfr. 41 første ledd.

Rt-1959-1191 <noscript>ncit: 7:06</noscript> rabattens beløp; jfr. landsskatteloven 42 første ledd jfr. 41 første ledd. Page 1 of 6 Rt-1959-1191 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1959-11-28 PUBLISERT: Rt-1959-1191 STIKKORD: Skattepliktig inntekt. SAMMENDRAG: Almenningsrabatt ved levering av materialer til ny driftsbygning

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer

Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer HB 5.B.4 21.12.2009 Retningslinjer for endring av rente- og avdragsvilkår og utenrettslige gjeldsforhandlinger for privatpersoner med betalingsproblemer INNHOLDSFORTEGNELSE Hjemmelsforhold Endring av rente-

Detaljer

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 Page 1 of 5 Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-12-19 PUBLISERT: Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 STIKKORD: Skatterett. Aksjeskatteloven av 19. juni 1969 nr.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 Page 1 of 5 Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-16 PUBLISERT: Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 STIKKORD: Skatterett. Ideelle organisasjoners skatteplikt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 Page 1 of 7 Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-11-28 PUBLISERT: Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Et norsk oljeselskap fikk

Detaljer

Rt-1965-1159.

Rt-1965-1159. <noscript>ncit: 9:05</noscript> Page 1 of 5 Rt-1965-1159. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1965-11-20 PUBLISERT: Rt-1965-1159. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Inntekt av travsport drevet som hobby er skattepliktig.

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Rt-1987-1166 (334-87)

Rt-1987-1166 (334-87) Rt-1987-1166 (334-87) ncit: 1:01 Side I av 6 Rt-1987-1166 (334-87) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1987-10-02 PUBLISERT: Rt-1987-1166 (334-87) STIKKORD: Skatterett. Eiendomsskatt.

Detaljer

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 Page 1 of 6 Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-06-14 PUBLISERT: Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 STIKKORD: Skatterett. Aksjer i næring - tap på driftslån og

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

Rt (13-91) - UTV

Rt (13-91) - UTV Page 1 of 5 Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-01-22 PUBLISERT: Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 STIKKORD: Skatterett. Spørsmål om skatteplikt i Norge. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 Page 1 of 6 Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-10-10 PUBLISERT: Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 42 første ledd, 43 annet ledd

Detaljer

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 Page 1 of 5 Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-05-19 PUBLISERT: Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Skattepliktig aksjesalgsgevinst

Detaljer

Rt-1963-944.

Rt-1963-944. <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1963-944. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1963-09-24 PUBLISERT: Rt-1963-944. STIKKORD: (Skattetakst) Den skattepliktige formue. SAMMENDRAG: I Oslo hvor skattetakstene legges til grunn også

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, Atle Øyvind Gunnheim Barlaup (advokat Andreas Bullen til prøve) mot Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

Rt-1982-789 (175-82)

Rt-1982-789 (175-82) <noscript>ncit: 12:09</noscript> Page 1 of 6 Rt-1982-789 (175-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-05-07 PUBLISERT: Rt-1982-789 (175-82) STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: A overdro ved «gavekjøpekontrakt» en fast eiendom til et skattefritt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

HR-2002-01474a - UTV-2003-811 - Rt-2003-504

HR-2002-01474a - UTV-2003-811 - Rt-2003-504 Page 1 of 7 HR-2002-01474a - UTV-2003-811 - Rt-2003-504 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-04-29 PUBLISERT: HR-2002-01474a - UTV-2003-811 - Rt-2003-504 STIKKORD: Skatterett. Patent. Arbeidsforhold.

Detaljer

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 Page 1 of 7 Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-06-21 PUBLISERT: Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Veritas var i Rt-1955-175 blitt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom, (advokat Ståle R. Kristiansen)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom, (advokat Ståle R. Kristiansen) NORGES HØYESTERETT Den 2. november 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-02249-A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom, Evry ASA (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 24. mai 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Noer i HR-2013-01108-U, (sak nr. 2013/516), straffesak, anke over beslutning: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 Page 1 of 7 Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-24 PUBLISERT: Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 STIKKORD: Skatterett. Avskrivninger og fremføring av gevinst. SAMMENDRAG:

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 Page 1 of 8 Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-11-05 PUBLISERT: Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 STIKKORD: Skatterett. Tapsføring. SAMMENDRAG: Norsk Hydro hadde

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2912 SL EML/KR 01.09.2015 Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde 1. Innledning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Rt-1975-944

Rt-1975-944 <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 5 Rt-1975-944 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1975-09-25 PUBLISERT: Rt-1975-944 STIKKORD: Skatterett - indeksregulering av lån. SAMMENDRAG: Antatt at indekstillegget ikke kunne betraktes som

Detaljer

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR!

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! Har ditt firma i løpet av de siste årene måttet bruke advokat for å bistå deg i skatte- eller avgiftssaker? Da har du sikkert betalt dine advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene

Lån av midler tilhørende person med verge. Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Lån av midler tilhørende person med verge Instruks og retningslinjer til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om utlån av midler tilhørende personer med verge... 3 1

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS)

Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Saksnr. 15/2224 02.02.2017 Høringsnotat - Opphør av skogbruksvirksomhet i selskap med deltakerfastsetting (DLS) Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4 4 Økonomiske

Detaljer

Rt-1962-273.

Rt-1962-273. <noscript>ncit: 10:04</noscript> Page 1 of 7 Rt-1962-273. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1962-03-10 PUBLISERT: Rt-1962-273. STIKKORD: Skatterett - den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: En disponent og hovedaksjonær i et fondsmeglerfirma

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, (advokat Erik Keiserud) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02404-A, (sak nr. 2009/1735), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning:

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning: SOLA-SAKEN Høyesteretts dom og kjennelse av 5. mars 1997 Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning: «Saken gjelder prøving av lovligheten av varslet boikott, jf. boikottloven

Detaljer

Rt ( ) - UTV

Rt ( ) - UTV Page 1 of 8 Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-01-31 PUBLISERT: Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Ligning. Aksjeselskap.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Rt (303-88)

Rt (303-88) <noscript>ncit: 3:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1988-880 (303-88) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1988-09-08 PUBLISERT: Rt-1988-880 (303-88) STIKKORD: Skatterett. Kontraktsrett. SAMMENDRAG: I forbindelse med utbyggingen av Øvre Nea ble

Detaljer

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 Page 1 of 5 Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-10 PUBLISERT: Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 STIKKORD: Skatterett. Tomtegevinst, jfr. skatteloven 43 fjerde

Detaljer

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund.

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. RETTSBOK for VOLDGIFTSRETTEN Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. Rettens medlemmer: Sorenskriver Bjørn Solbakken, formann Lege Johs Vatne Lege Norvald Lundetræ

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/733-2 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32

Prinsipputtalelse - Skatteloven 2-32 Vår dato Din dato Saksbehandler 19.05.2017 05.04.2017 Anna Lie 800 80 000 Din referanse Telefon Skatteetaten.no 46055-501-5460393 22077350 Org.nr Vår referanse Postadresse 2017/418932 Postboks 9200 Grønland

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, (advokat Merete Bårdsen til prøve) (advokat John Egil Bergem) NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom, A (advokat Merete Bårdsen til prøve) mot X (advokat John Egil Bergem) S T E

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 9. desember 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Matheson i HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse: Hands

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

Rt-1984-891 (273-84)

Rt-1984-891 (273-84) <noscript>ncit: 3:03</noscript> Page 1 of 8 Rt-1984-891 (273-84) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1984-08-24 PUBLISERT: Rt-1984-891 (273-84) STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 50. SAMMENDRAG: Skattyteren avskrev kr. 750000,- som uerholdelige

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Rt-1989-296 (68-89) Skatterett. Selskapsrett. Stille deltakers rett til skattemessig fradrag og avsetning.

Rt-1989-296 (68-89) <noscript>ncit: 4:04</noscript> Skatterett. Selskapsrett. Stille deltakers rett til skattemessig fradrag og avsetning. Page 1 of 8 Rt-1989-296 (68-89) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1989-03-15 PUBLISERT: Rt-1989-296 (68-89) STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Stille deltakers rett til skattemessig fradrag og avsetning.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) NORGES HØYESTERETT Den 5. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-627-A, (sak nr. 2016/2186), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson mot Raise

Detaljer

Rt-1966-1470 Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt.

Rt-1966-1470 <noscript>ncit: 2:02</noscript> Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. Page 1 of 6 Rt-1966-1470 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1966-12-16 PUBLISERT: Rt-1966-1470 STIKKORD: Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: A overførte 15. desember sin

Detaljer