Postboks Løvenstad ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005"

Transkript

1 Postboks Løvenstad ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av møteleder samt to personer til å underskrive protokollen 3. Årsmelding 4. Regnskap 5. Innkomne forslag, herunder eventuelle forslag om vedtektsendringer 6. Fastsettelse av kontingent for Budsjett Valg Stemmerett på årsmøtet har alle medlemmer som har fylt 15 år og som har betalt kontingent. Vi minner om at alle årets tillitsvalgte er registrert som stemmeberettigede støttemedlemmer. Medlemmene oppfordres til å fremme skriftlige forslag som skal behandles på årsmøtet Forslag sendes per e-post til eller per post til Kurland Fotballklubb, Postboks 26, 2006 Løvenstad. Spørsmål om formregler kan rettes til Klaus Wike på Forslagene med styrets kommentar blir fortløpende lagt ut på hjemmesiden. Siste frist for å sende forslag er mandag 10. november. Årsmøtedokumentene kan lastes ned fra fra og med den eller hentes på papir på klubbhuset onsdag den kl Med sportslig hilsen Styret

2 Innhold fra og med sak 3 3 ÅRSMELDING STYRETS ARBEID MEDLEMSTALL OG TILLITSVALGTE GJENNOMFØRING AV VIRKSOMHETSPLANEN FOR Innledning Organisasjon Sportslige forhold Informasjon Arrangement Anlegg og utstyr Økonomi Representasjon og utmerkelser Slutning REGNSKAP RESULTAT PER BALANSE PER REVISORERKLÆRING INNKOMNE FORSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR KURLAND FOTBALLKLUBB Innledning Organisasjon Sportslige forhold Informasjon Arrangement Anlegg og utstyr Økonomi ENDRING AV LOV FOR KURLAND FOTBALLKLUBB FASTSETTELSE AV KONTINGENT FOR BUDSJETT VALG Vedlagt følger årsmeldinger fra lag og utvalg C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 2

3 3 Årsmelding Styrets arbeid Styret har bestått av Leder Klaus Wike Nestleder Jacob Sørensen Kasserer Nina Niemi Nordeng Sekretær Rita Karlstad Styremedlem Mari Bergersen Styremedlem Solveig Torsvik Styremedlem Ole Rosvoll Rita Karlstad har vært sykemeldt siden juni og ikke deltatt i styrets arbeid fra dette tidspunktet. Styret har i perioden avholdt 11 styremøter og behandlet 74 saker. 3.2 Medlemstall og tillitsvalgte Familiemedlemmer * 60* Enkeltmedlemmer Støttemedlemmer Totalt antall medlemmer Totalt antall aktive Kvinner Menn * Tallene beskriver antall medlemskap og ikke antall medlemmer. Med medlem menes i denne sammenheng alle innmeldte medlemmer som har betalt kontingent. Per er det 5 aktive medlemmer som ikke har betalt kontingent. I samsvar med vedtak på årsmøtet 2003 har klubben betalt støttemedlemskap for samtlige tillitsvalgte som ikke er aktive spillere. Styret er tilfreds med utviklingen på medlemssiden. Det har vært arbeidet meget hardt for å få til økningen i antall betalende medlemmer. Styret vil jobbe videre med å øke antallet ikke aktive medlemmer. For sesongen 2005 ble følgende funksjoner besatt: Trenere og hjelpetrenere Oppmenn og lagledere Andre ledere lag og utvalg Totalt trenere og ledere Dommere 0 C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 3

4 Kretsdommer: Klubbdommere 11 er Klubbdommere 7 er Klubbdommere 5 er Sportslig utvalg Sportslig leder: Utdanningskontakt: Dommerkontakt: Medlem: Informasjonsansvarlig Kureren (klubbavis) Ansvarlig redaktør: Grafisk design: Distribusjonsansvarlig Trykkeriansvarlig: Redaktør Økonomigruppe Anlegg Baner utvikling/nye Parken Baner drift Klubbhus drift Anlegg utleie Materialforvalter Kioskgruppe Finn Løvseth, Robert Dahl Stave Einar Blankenborg, Trine Halvorsen, Marte Sømo Solberg, Sondre Rudi Kristian Haugerud, Eirik Iddmark, Aksel Johnsrud, Eirik Kjelbrot, Adrian H. Sjulstok, Lars A. Solbakken, Jacob Sørensen Jacob Sørensen Klaus Wike Rune Hågensen Mari Bergersen Hilda Pettersen Maria Smith Nygaard Hilda Pettersen Tom Lindemark Olav Strand Nina Nordeng og Alf Larsen Solveig Torsvik, Ole Rosvoll, Stig Rune Rudi og Kjell Sjulstok Ole Rosvoll Rita Karlstad/Klaus Wike Rita Karlstad/Klaus Wike Oddrun Stoll Dagny Øby, Anne Marie Fester, Solveig Torsvik, Anita Bråthe Turneringskomité/KFK VinterCup Leder Nina Niemi Nordeng Kampoppsett/regler/ Rune Andersen dommeroppsett Baneledere Reidar Noer, Bjørn Grevstad Kafeteria Dagny Øby, Anne-Marie Fester Påmeldinger Anne-Marie Fester Vaktoppsett / sanitet / Olav Strand Web-ansvarlig Økonomi Nina Niemi Nordeng, Alf Larsen Sekretariat Nina Nordeng, Hanne Jordhøy, Ivar Hovdenak Premieutdeling Bjørn Grevstad, Ivar Hovdenak, Hanne Jordhøy Sommerfest C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 4

5 Norway cup/kfk-koordinator Nina N. Nordeng og Jacob Sørensen 3.3 Gjennomføring av virksomhetsplanen for Innledning Styret viser til virksomhetsplan for KFK i 2005 og til handlingsplan for KFK for , når det gjelder grunnlaget for hovedmålene for sesongen Styret ble for sesongen 2005 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver: Klubben skal gå med et positiv driftsresultat på minst kr ,- som settes av til anleggsutvikling. Trekke flere mennesker med i forvaltningen av anlegg og inntektsbringende tiltak. Revidere skoleringsplanen som ledd i en bedre og mer aktiv spiller-, trener-, leder- og dommerutvikling. Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen, herunder egen gruppe for spillere født Legge til rette for at seniorlagene har forutsetninger for å bli blant de tre beste lagene i sine avdelinger. Bedre lagerkapasiteten for klubb og lagsutstyr på Kurlandsparken. I samarbeid med krets og fylke og kommune bidra til å planlegge kunstgress på Parken og utvidelse av anlegget med minst en 7 er bane med grus. Måloppnåelsen for de enkelte hovedmålene vil bli vurdert nedenfor under det avsnittet de saklig hører hjemme Organisasjon Følgende utvalg og funksjoner har vært etablert eller forsøkt etablert: Sportslig utvalg Klubbhus -komité Turnerings -komité Økonomigruppe Kioskgruppe Materialforvalter Anleggsutvalg Ungdomsutvalg Styret ble for sesongen 2005 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet organisasjon: Trekke flere mennesker med i forvaltningen av anlegg og inntektsbringende tiltak. Resultatvurdering: Styret er meget tilfreds med klubben har en del meget godt fungerende utvalg og funksjoner som turneringskomiteen, kioskgruppa, materialforvalterfunksjonen, Kurerredaksjonen og redaksjonen og driften av På andre områder har en i år ikke i tilfredsstillende grad klart å etablere velfungerende utvalg og funksjoner i det antall som er forutsatt i handlingsplan og årsplan. Intensjonen i begge dokumentene er at styret skal basere klubbens drift på stor grad av delegering av myndighet og ansvar til de enkelte utvalgene med underutvalg. Men selv på disse områdene har det blitt lagt ned mye godt arbeidet av enkeltpersoner. C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 5

6 Det har vært problemer med å få rekruttert nok tillitsvalgte i en del utvalg, komiteer og funksjoner. Dette har bl.a. ført til at en del aktiviteter har blitt utsatt. Erfaringene tilsier at alle utvalg bør være fulltallige og operative i januar for å kunne fungere tilfredsstillende. Skal klubben lykkes med å etablere en forsvarlig økonomisk drift som kan håndtere nedbetaling av lån på kunstgress og økte driftskostnader knyttet til undervarme, er vi avhengig av at flere tillitsvalgte på lagene bidrar til salg av andeler i kunstgresset. Enkelte lagledere har allerede gjort en kjempejobb på dette området. Styret er videre meget fornøyd med den innsatsen organisasjonen la ned på maledugnaden. Gjennom å etablerer spillerutvalg på alle lag fra G/J15 og eldre, samt sentralt ungdomsutvalg skulle klubben lage et system som økte innflytelsen og sikret medbestemmelsen til aktive spillere i ungdomsfotballen. Formålet var å utvikle et sportslig tilbud som er best mulig tilpasset denne gruppens ønsker. Særlig skulle det settes fokus hvordan overgangen fra junior til senior kunne skje på en slik måte at vi beholder flest mulig som spillere, trenere, ledere eller dommere. Det lykkes ikke styret å etablere et fungerende ungdomsutvalg. Representanter fra spillerutvalget på G19 deltok på tiltak i regi av kretsens ungdomsutvalg. Spillerutvalgene har i ulik grad blitt involvert i planleggingen av organiseringen av tilbudet. Spillerutvalget på G19 har vært pådriver for at det sesongen 2006 etableres et menn senior lag 3 i 8. div for spillere født Klubben ønsket å dele gruppa på G19 og menn senior 1 og 2. Organiseringen av tilbudet på J19 og J16 for sesongen 2006 ble drøftet med spillerutvalgene i en tidlig fase av prosessen. G15 involverte ikke spillerutvalget i forkant av spillermøtet hvor organiseringen for 2006 ble drøftet. På de aller fleste lag har det vært etablert et godt fungerende støtteapparat. Dette forholdet vil bli nærmere kommentert under pkt Sportslige forhold. Styret er pålagt å ha kontroll over den virksomhet som foregår på lagsnivå, herunder den økonomiske aktiviteten. Den sentrale kilden til slik kunnskap er lagenes årsplaner med budsjett og årsmelding med regnskap. De siste årene har det utviklet seg en kultur der for få lag leverer disse dokumentene i rett tid, særlig gjelder dette de eldste lagene. Styret bør vurdere om en skal stille som vilkår at disse dokumentene leveres før enkelte ytelser til lagene utleveres Sportslige forhold Styret ble for sesongen 2005 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet organisasjon: Revidere skoleringsplanen som ledd i en bedre og mer aktiv spiller-, trener-, leder- og dommerutvikling. Etablere minst ett lag på alle alderstrinn i barnefotballen, herunder egen gruppe for spillere født Legge til rette for at seniorlagene har forutsetninger for å bli blant de tre beste lagene i sine avdelinger. C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 6

7 Sportslig Utvalg (SU) SU har denne sesongen bestått av Jacob Sørensen (leder) Rune Hågensen (medlem) og Klaus Wike (dommerkontakt). Resultatvurdering: Revisjon av skoleringsplanen Av kapasitetsgrunner er dette arbeidet ikke videreført sesongen Lag på alle alderstrinn G98 og J98 er operative som egne lag. G99 ble etablert som eget lag i september. Per i dag er de 14 spillere. Klubben mangler rene generasjonslag i følgende aldersgrupper: J 95 trener og spiller sammen med J 94 J 93 trener og spiller sammen med J 92 J 91 trener og spiller sammen med J G89 Ble overført til Fjellhamar FK sesongen 2004 Forhold for seniorlagene Styret erkjenner at seniorlagene samlet ikke er gitt forutsetningen til å bli blant de tre beste i sine avdelinger. Dels skyldes dette skjerpet konkurransesituasjon og dels knapphet på anlegg og økonomi. Unntatt fra dette gjelder kvinner senior 1. Samarbeidet med Team Strømmen har lykkes vesentlig bedre enn forutsatt. Dette medførte at laget rykket opp i 2. divisjon Barnefotball (6 12 år) Resultatmål: Etablere minst to 5-er lag i hver årsklasse, gjennom å rekruttere minst 75 % av alle guttene og 50 % av alle jentene på hvert klassetrinn på Kurland skole. Resultatvurdering: Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2005: G98 2 lag J98 1 lag G 97 2 lag J 97 1 lag G 96 2 lag G 95 2 lag J 96 1 lag G 94 1 lag J lag G 93 1 lag Høsten 2005 ble det i tillegg etablert en egen treningsgruppe for gutter og jenter født Vi har alt med 14 gutter, men sliter med å få jentene i gang. Trolig bør 99-jentene trene med J97/98. C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 7

8 Det har vist seg vanskelig å nå målet om å rekruttere 50 % av alle jentene på det enkelte klassetrinn på Kurland skole på de yngste aldrestrinnene. J98 måtte avlyse enkelte kamper i høst på grunn av for få spillere. Ved sesongsslutt er J98 seks spillere og J97 syv spillere. Likevel viser det seg at stabilt og godt arbeidende trenere og ledere klarer å bygge opp solide generasjonslag i løpet de siste årene i barnefotballen. På guttesiden stiller alle generasjoner med 2 lag noe som møter alle forventninger fra SU. SU har inntrykk av at barnefotballen i Kurland FK drives og organiseres med sunne verdier, gode trenere og ledere Ungdomsfotball (13 19 år) Resultatmålene skal fokusere på bredde, antall ferdighetsmerker, antall spiller på kretslag, antall spillere rekruttert til seniorfotballen og antall dommere, trenere og ledere per årgang. De vil dessuten være akseptabelt med gradvis «spissing», utskillelse av talenter til spesiell trening, og oppgradering av prestasjoner i løpet av perioden. Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2005: G92 1 lag, nr. 3 i 2. div. J92/93 1 lag, nr 3 i 2 div. G 90/91 2 lag i G15, nr. 1 og nr. 7. J lag, nr. 10 i interkretserien J16 og nr. 2 i 1.div. J15. G19 1 lag, nr. 5 i 2. div. J19 2 lag, nr. 2 i interkretsserien og nr. 1 i 1. div. Junior herrer (17 19 år) Resultatmål: Stille et lag som er etablert på i 2. div. I planperioden skal det i snitt produseres to spillere per årgang som fortsetter å spille seniorfotball i klubben. I planperioden skal det rekrutteres fem trenere, ledere eller dommere per sesong fra juniorårgangene. Resultatvurdering: Laget ble nummer 5 i sin avdeling etter en sprekk på slutten av høsten. Laget har avgitt to spillere til menn senior i løpet av sesongen. Videre er det to trenere og to dommere i klubben med bakgrunn i laget. Styret vil benytte anledningen til å takke mangeårig trenere og lagleder Jermund Johaug for den innsatsen han har lagt ned og de resultatene han har oppnådd med 86- og 87 årgangen. Jermund gir seg etter denne sesongen. Junior damer (17 19 år) Resultatmål: Etablere et stabilt lag i interkretsserien. Det er en målsetting at det hvert år utvikles 1 3 spillere fra juniorklassen med kvalitet som gjør at de naturlig tas opp og konkurrerer om spill på klubbens damelag. C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 8

9 Resultatvurdering: J19 gjennomførte en meget god sesong. Førstelaget ble nummer to i interkretsserien og andre laget ble kretsmestere. Gruppa er omtrent like stor når sesongen sluttet som den var da sesongen startet. Dette er uvanelig bra i denne aldersklassen. Spillere fra denne gruppa har vært sentrale på kvinner senior 1 denne sesongen og sterkt delaktige i opprykket. Den 28. September 2005, ble det inngått en samarbeidsavtale mellom klubbene Team Strømmen, Fjellhamar FK og Kurland FK, for sesongen Bakgrunnen for samarbeidet er å kunne gi de største talentene på jentesiden i Fjellhamar og Kurland en trenings- og kamp arena, som sørger for en videre utvikling av spillerne. Dette er en videreføring av det samarbeidet som allerede eksisterer mellom Kurland FK og Team Strømmen FK på seniornivå. Samarbeidet omfatter spillere født etter , altså jenter 16 og 19 klassene. Begge lagene vil spille i interkrets seriene, der de overtar plassene til henholdsvis Fjellhamar FK og Kurland FK. Lagene vil fungere som en ungdoms avdeling for Team Strømmen, og vil selvfølgelig nyte godt av den ekspertise og erfaring som finnes i toppserie klubben. Dette vil ikke bare komme samarbeidslagene til gode, men også de øvrige lagene som er i Kurland FK og Fjellhamar FK. Arbeidet i de respektive klubbene vil fortsette, med den samme satsningen som tidligere. Alle som ønsker å spille fotball, skal ha et tilbud om å spille fotball på et nivå som er tilpasset den enkeltes ønske om treningsmengde og ferdigheter. Fjellhamar FK og Kurland FK, vil administrere henholdsvis J16 interkrets og J19 interkrets lagene. Gutt (15 16 år) Resultatmål: Etablere stabilt tilbud om 11 er fotball for begge årganger samlet sett. Dersom mulig skal lages ett lag per årgang. Alle spillere har tatt ferdighetsmerke (minimum bronse). Resultatvurdering: Førstelaget ble kretsmestere i G15. Dette er den første kretsmesteren på guttesiden på mange år. Ved inngangen til sesongen besto gruppa av 32 spillere. Gruppa består nå av om lag 28 spillere. På dette klassetrinnet på Kurland skole går det ca. 38 gutter. Det vil si at vår gruppe rekruttere 74 % av det totale antallet gutter på vårt klassetrinn. Det er en rekke klubbdommere som kommer fra disse årgangene. Alt tyder på at lagledelsen forslag og grep med å slå sammen de to årgangene for å beholde flest mulig spillere var meget fornuftig. Jente (15 16 år) Målsetting: Delta med ett lag i interkretsserien og om mulig 11 er eller 7 er lag i kretsserien. Alle spillere har tatt ferdighetsmerke (minimum bronse). Resultatvurdering: KFK deltok med to lag i seriespill fra denne gruppa. Førstelaget ble nr. 10 i interkretserien J16 og nr. 2 i 1.div. J15. Gruppa har vært meget veldrevet økonomisk. Det mangler årsmelding fra gruppa. C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 9

10 Det er inngått samarbeidsavtale med Fjellhamar og Team Strømmen om J16 interkrets for neste sesong. Se omtale under J19. Smågutt (13 14 år) Resultatmål: spillere i hver årgang på guttesiden. 20 spillere på de to årgangene som til en hver tid utgjør småjenter. 75 % av spillerne har tatt ferdighetsmerke (minimum rødt merke). Resultatvurdering: Gruppa består av om lag 18 spillere. Det stilte ett 11 er lag i seriespill og ble nr. 2 i andre divisjon. Det mangler årsmelding fra gruppa, men bortsett fra dette har styret inntrykk av at laget er veldrevet. Småjente (13 14 år) Resultatmål: spillere i hver årgang på guttesiden. 20 spillere på de to årgangene som til en hver tid utgjør småjenter. 75 % av spillerne har tatt ferdighetsmerke (minimum rødt merke). Resultatvurdering: J92/93 deltok i 2. div. J13 og ble nr 3. Laget består pr. 16. oktober 2005 av 18 jenter (6 født i 93 og resten i 92). Jentene kommer fra Kurland (11), Nordbyhagen (4), Løvenstad (1) og Blystadlia (2). To -92 spillere har sluttet den siste tiden, for å satse på hest/ridning i tillegg til skole og økende leksemengde. To tidligere spillere har startet opp igjen, og en nyinnflyttet spiller har startet ihøst. De er derfor like mange jenter idag som da årsplanen for 2005 ble skrevet. Både lagledelsen og spillerne har fulgt opp spillere som har sluttet, og gjort at flere har startet opp igjen og blitt tatt godt imot. Innflyttere er kontaktet og fulgt opp. En av disse har meldt seg inn. Laget er meget veldrevet administrativt og har en egenkapital på over kr som skal benyttes på sommerturnering Seniorfotball (20 +) Klubbens lag for kvinner senior skal i løpet av handlingsplanperioden utvikles til et lag med stabil kvalitet av godt 3. divisjonsnivå. Eventuell kvalifikasjon til spill i 2. divisjon vil være en meget god bonuseffekt. Klubbens herrelag (A-lag) skal utvikle et lag med stabil kvalitet av god 4. divisjonsstandard. Eventuell kvalifikasjon til spill i høyere divisjoner (3. div. o.l.) vil være en meget god bonuseffekt Klubben har hatt følgende lag i seriespill sesongen 2004: Menn senior 2 lag C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 10

11 Kvinner senior 2 lag Menn veteran 1 lag Kvinner senior Resultatmål: Bli blant de tre beste i sin 3. div. avdeling. Resultatvurdering: Kvinner senior 1 var denne sesongen et samarbeidslag med Team Strømmen. Laget nådde mer enn målet ved å vinne sin 3. div. avdeling uten å avgi poeng og rykket opp i 2. div. Laget besto av noe flere Team Strømmen spillere enn forutsatt og var totalt overlegent på dette nivået. Kvinner senior 2 ble nr 7 i 4. divisjon. Laget hadde en sosial profil. Prestasjonen var derfor akseptabel. Nivået på de beste lagene i 4. div. er for tiden bedre enn den har vært de siste årene. Laget gikk med et driftsunderskudd på snaut kr ,- de drar med seg videre til neste sesong. Årsaken var noe høyere utgifter til leie av kunstgress en budsjettert. Vi benytter anledningen til å takke avgående trener Rune Andersen for den innsatsen og de resultatene han har oppnådd med denne gruppa. Han har fulgt 82 årgangen fra lillejenter til kvinner senior. Neste sesong er han forfremmet til å trene G99. Menn senior Resultatmål: Begge lag skal bli blant de tre beste i sin avdeling. Resultatvurdering: Målet ble ikke nådd. Begge lag ble nr. 7 i sine avdelinger. Styret erkjenner at seniorlagene samlet ikke er gitt forutsetningen til å bli blant de tre beste i sine avdelinger. Dels skyldes dette skjerpet konkurransesituasjon og dels knapphet på anlegg og økonomi. Menn senior 1 deltok i 4. div. Denne sesongen deltok mange av andrelagene til de beste klubbene i kretsen i denne serien. Motstanden var noe hardere enn forutsatt. Styret er likevel av den oppfatning at laget ble gitt rammeforutsetninger til å prestere noe bedre. Menn senior 2 i 6. div. har hatt en dårlig sesong. Både oppmøte og vilje burde vært bedre. Laget ble ikke den arenaen for kvalifisering for spille på førstelaget som var forutsatt. Til dette var kommunikasjonen mellom trenerne på første og andrelaget for dårlig. Regnskapet til laget foreligger ikke i skrivende stund, men det er klart at laget går med et underskudd på over kr ,-. Laget må dra med seg underskuddet videre i neste sesong Trener- og lederutvikling Trener 1 kurs 12 personer Trener 2 kurs 1 deltaker Cupfinaleseminar 5 personer Diverse temakvelder Skoleringsplan for barnefotball på web Tilby alle trenere kurs i keepertrening C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 11

12 Resultatvurdering: Trener 1 kurs: 4 stk har deltatt Trener 2 kurs: Jacob Sørensen deltar i desember Cupfinaleseminar 5 personer: Avlyst av økonomiske grunner. Diverse temakvelder: Ikke gjennomført av kapasitetsgrunner Skoleringsplan for barnefotball på web: Ikke gjennomført av kapasitetsgrunner Det har ikke vært en tilfredstillende sesong når det gjelder trener- og lederutvikling. Styret vil før neste sesong prioritere å etablere et sportslig utvalg med flere medlemmer med færre oppgaver hver seg Dommere og dommerutvikling Dommerkontakten skal sette opp dommere på alle KFKs hjemmekamper hvor dommer ikke er satt opp av kretsen. Klubben skal beholde og rekruttere nok dommere til med egne dommere å kunne dekke de kamper kretsen ikke setter opp dommer Ingen lag skal oppleve mer enn en gang per sesong at det ikke møter dommer til terminfestet kamp. Ingen dommer skal oppleve mer enn en gang per sesong at hjemmelaget ikke møter ved avtalt oppdrag. Alle lagledere ringer oppsatt dommer og bekrefter oppdrag senest 24 timer før kampstart. Dommeroppsettet på hjemmesiden skal holdes oppdatert ved at alle dommere gis skrivetilgang på siden Resultatvurdering: KFK har denne sesongen ikke hatt kretsdommere eller rekrutteringsdommere. Vi har tre 11 er klubbdommere, fire 7 er klubbdommere og 5 stk 5 er klubbdommere. Det har blitt satt opp dommere til de aller fleste klubbens hjemmekamper, dels av krets og dels av klubb. Lagledere på G/J 13 har i stor grad måtte skaffe dommere selv. Dommer oppsettet blet lagt ut på I barnefotballen ble alle lag gitt to dommere som skulle følge dette laget hele sesongen. På de lagene vi hadde dommere som fullførte sesongen, har denne ordningen fungert meget bra. Den bør videreføres neste sesong. Alle klubbens dommere har komplett dommerutstyr fra klubben. Det er arrangert ett kurs i egen regi, og flere samlinger hvor kamper er fordelt og dommerfaglige forhold er diskutert Spillerutvikling Legge til rette for å kunne bli god i KFK Oppfølging krets- og forbundsaktiviteter Hospitering satt i system C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 12

13 Resultatvurdering: Klubben har i år hatt en rekke deltakere på kretsaktiviteter i form av sonesamlinger både på gutte- og jentesiden. På forbundsnivå har vi vært representert ved Ine Johaug og Conni Stenhammer har deltatt på talentsamling på Kongsvinger. Sportlig leder har jobbet aktivt for å bidra til at utøvere som ønsker tilbud utover eget kags fellestreninger er blitt gitt hospiteringstilbud ved andre lag. Styret er tilfreds med resultatoppnåelsen på dette virksomhetsområdet Treningstid og forhold Alle lag i klubben skal sikres nødvendig treningstid og kampforhold. I vinterhalvåret skal alle minilagene tilbys innendørstrening i Kurland skoles gymsal. Alle lag tilbys tid i hall i helg, så langt dette rekker. Lagene selv bestiller og betaler leie undervarmet kunstgressbane på Torshov Resultatvurdering: Vi har kunnet tilby lagene tilfredsstillende treningsforhold på sommersesongen, selv om vi har meget stor knapphet på kunstgress. Treningsforholdene på vinteren har vært tilfredsstillende ut fra forholdene. Kommunen gjorde en meget god jobb på vedlikeholdet av Parken i vinter. I tillegg ble vi gitt mye tid i Fjellhamarhallen i helgene. Markedet for leie av undervarmet kunstgress er fortsatt slik at det finnes langt flere kjøpere enn ledige økter på hverdager mellom kl og Flere lag i KFK har hatt penger men ikke bane å benytte det på Informasjon Kureren Utgi to utgaver i løpet av 2005, hvor alle lag er representert i begge utgaver. Resultatvurdering: Kureren har i 2005 kommet ut med to nummer. Opplaget har vært på ca ved begge utgivelser og blitt distribuert, gjennom våre rodeansvarlige, på Kurland og områdene rundt A- hus utenom tjenesteboligene. Maria Smith Nygård har stått for grafisk design, og redaksjonen er meget fornøyd med hennes innsats på det kreative plan. Tom Lindemark har trykket bladet, og levert på kort tid, noe som har vært til stor hjelp med hensyn til tidsfristen for utgivelsesdato. Artiklene i bladet skrives av representanter fra lagene, og gjør det i stor grad mulig å utgi bladet med tanke på arbeidsmengde for redaktøren. Kurerens nummer 1/2005 var et representasjonsnummer for lagene samt at den inneholdt en artikler om visjonene rundt nytt kunstgress på parken. Nummeret kom ut i juni. Nummer 2/2005 er i skrivende stund under produksjon og antas å utgis i november. Nummeret blir en oppsummering av sesongen for lagene, og det vies også denne gang plass til Kunstgressprosjektet. C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 13

14 Dessverre ble ikke intensjonene om å skaffe inntekter via annonser gjennomført slik det ble forespeilet i Handlingsplanen Dette skyldes i stor grad redaktørens mangel på tid, og at det generelt er lite kultur for annonsesalg i KFK. Redaksjonen er i det store og det hele fornøyde med innsatsen, og mener Kureren fremstår som informativt moderne i stilen, og kanskje en av de beste breddeklubbavisene på Romerike med hensyn til layout Hjemmesidene Være den sentrale kanalen for presentasjon av klubben. Resultatvurdering: Hjemmesidene vil i løpet av inneværende år ha ca besøkende, det er nærmere flere enn i samme periode i fjor. Vi må si oss godt fornøyd med utviklingen. Hjemmesidene er under stadig oppdatering og målet har hele tiden vært å skape dynamisk/interaktiv hjemmeside som krever lite vedlikehold, men aktiv deltagelse fra brukerne. Det har ikke vært noen store forandringer i verken struktur eller layout dette året. Vi har i år registrert en ytterligere økning i aktiviteten fra lagene og antall innlegg har økt betraktelig. Lagene har derfor bidratt med mange og fine artikler fra turneringer og kamper mv. Dette setter klubben meget stor pris på og håper på et like stort engasjement til neste år Informasjonsstrategi a) Alle lag skal ha en informasjonsansvarlig. b) Det skal utvikles og vedlikeholdes mailgrupper for informasjon til ulike grupper brukere i klubben. Resultatvurdering: Selve informasjonskanalene fungerer bra. Klubbavisen har utgitt to nummer i 2005 som distribueres til medlemmer og nærmiljø. Det nedlegges et stort arbeid med skriving av artikler fra lagene og bidrag fra tillitsvalgte. Redaktør og grafisk designer nedlegger mye gratisarbeid i redaksjonen. Kostnad og frivillig innsats utgjør en betydelig bruk av ressurser i forhold til nyhetsverdi. Det har ikke vært noen annonseinntekter i forbindelse med de siste utgivelsene slik at utgiftene forbundet med produksjon har vært en nettokostnad. Hjemmesidene har vært godt besøkt og står for det meste av informasjonsoverføring fra klubb og ut til medlemmene og andre interesserte. Hjemmesidene har vært sentrale i arbeidet med å informere om arbeidet med å skaffe inntekter til undervarme på kunstgresset. Det har vært gjennomført auksjon på spillertrøyer og offentliggjøring av andelshavere og inntekter til prosjektet. Her finnes også et dokumentarkiv der styrets referater og andre aktuelle dokumenter lagres. C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 14

15 Det har vært lagt et trykk på lagene til å utpeke en egen informasjonsansvarlig. På mange lag fungerer dette nå veldig godt. Det publiseres artikler til hjemmesidene, lagene har egne hjemmesider med informasjon om laget og det skrives bidrag til Kurèren. Det har vært en økning i aktiviteten fra lagene på hjemmesidene i Arrangement VinterCup 2005 VinterCup skal gi et overskudd kr ,-. Resultatvurdering: Turneringskomiteen har bestått av: Leder: Nina Niemi Nordeng Kampoppsett/regler/dommeroppsett: Rune Andersen Baneledere: Reidar Noer / Bjørn Grevstad Kafeteria: Dagny Øby / Anne-Marie Fester Påmeldinger: Anne-Marie Fester Vaktoppsett / sanitet / Web-ansvarlig: Olav Strand Vaktansvarlig: Ivar Hovdenak Økonomi: Nina Niemi Nordeng / Alf Larsen Sekretariat: Nina Nordeng / Hanne Jordhøy Premieutdeling: Bjørn Grevstad / Ivar Hovdenak / Hanne Jordhøy Oppsummeringsmøte ble avholdt i februar 2005 på restaurant Miro. Vi kan igjen se tilbake på en meget vellykket VinterCup. I år hadde vi 120 guttelag og 104 jentelag. Lilleguttene og lillejentene spiller sine kamper på samme dag. Lilleguttene spiller på jentehelgen uten problemer. I år fikk vi en del pressedekning. Vi gjør det veldig godt økonomisk. Resultatet er kr ,- mot budsjett kr ,-. Olav Strand gjør en kjempejobb med å holde vår Web-side løpende oppdatert under turneringen hvor deltakerne kan gå inn og se på puljeoppsett og resultater. Alle finalelagene ble det tatt bilde av og lagt ut på hjemmesiden vår. Veldig populært. Vi tok igjen betalt for inngang (kr 10,-). Billetten fungerte som lodd med gevinster fra ColorLine. Vi tok inn ca. kr fra begge turneringshelgene. Bilde av vinnerne ble lagt ut på hjemmesiden vår. (Det er få vinnere som melder seg.) Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Flere kom opp i sekretariatet for å fortelle hvor fornøyd de var med turneringen. Vi fikk skryt for vår måte å håndheve reglene våre på. Fjellhamarhallen er bestilt for å avholde KFK VinterCup 2006 helgene januar 2006 og februar Vi gleder oss til å feire 10-årsjubileum!! C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 15

16 Sommerfest på Kurlandsparken KFK skal fortsatt arrangere sommerfest på Parken. KFK bør arrangere festen i egen regi med familiene i inntaksområdet til Kurland skole som målgruppe. Festen arrangeres av siste års lillegutt og jente i fellesskap. Festen bør arrangeres siste helgen før skoleferien. Resultatvurdering: Det ble ikke arrangert sommerfest i Siste års lillegutt/jente skal være teknisk arrangør. I 2005 var siste års lillegutt/jente årgangen født Begge årgangene hadde vært med å arrangere tidligere års sommerfester. Styret henvendte seg til komiteen som arrangerte jubileumsfesten med forespørsel om de kunne arrangere sommerfesten i De så seg ikke i stand til dette, men var villige til å vurdere et arrangement i Styret valgte etter dette å ikke arrangere sommerfest i Medlemsfest/Tillitsvalgtfest Det har ikke lykkes styret å etablere en festkomité for arrangement av denne type i Juletrefest på Kurland skole Eventuelt overskudd tilfaller arrangerende lag Resultatvurdering: Arrangør var denne gang J Kurland Vel ytte et driftstilskudd på kr ,-. På grunn av dårlig deltakelse ble overskuddet vesentlig lavere enn dette. Trenden når det gjelder deltakelse de siste årene har vært nedadgående. KFK bør vurdere om de skal påta seg dette oppdraget videre, eventuelt om de skal anbefale Kurland Vel å legge arrangementet i tilknytning til tenning av julegrana på Kurland skole Norway cup Klubben deltok i år med følgende 12 lag. Alle lagene fikk sitt tildelte utstyr gjennom klubbens Norway Cup koordinatorer. Informasjon om lagenes kamper var upåklagelig på våre hjemmesider og supporter oppmøtet på sletta var det beste på flere år. Av sportslige prestasjoner fremhever vi særlig sølvmedaljen til samarbeidslaget Kurland/Team Strømmen. C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 16

17 3.3.6 Anlegg og utstyr Styret ble for sesongen 2005 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet anlegg og utstyr: Innrede utstyrscontaineren og lage mer kostnadseffektive rutiner for forvaltning av utstyr Utvikle klubbhuset til et bedre egnet samlingssted og festlokale. Forhandle fram driftsavtale med kommunen om alle eller deler av de anlegg klubben benytter. Endre hellingen Kurlandsparken til takfall i samarbeid med Lørenskog kommune. I samarbeid med krets og kommune bidra til å planlegge kunstgress på Parken og utvidelse av anlegget med minst en 7 er bane. Arbeidet på dette området ble forsøkt organisert på følgende måte: Anleggsutvalg Anleggskoordinator Klubbhusgruppe Baneansvarlig Materialforvalter De fleste funksjonene har vært i drift og fungert utmerket. Styret har også på dette området funnet det vanskelig å finne representanter til alle verv. Blant annet har det ikke lykkes å etablere en egen klubbhuskomité Anleggs utvikling anleggsplan Styret har jobbet med å følge opp årsmøtets beslutning om undervarmet kunstgress på Parken. Særskilt har det handlet om å få kommunen «på lag» og om egenfinansieringen. Kontakt med våre naboklubber for å dra nytte av deres erfaringer er også opprettet. Et ekstraordinært årsmøte i april besluttet å gi styret fullmakt til å forplikte seg økonomisk, og det ble godkjent : å planlegge for et låneopptak på inntil kr 1,5 mill. over maks. 12 år å legge på kontingenten med en engangsavgift på kr 5oo,- for 2oo6 å redusere årlige driftskostnader for å sikre et driftsresultat på kr 2oo.ooo, at økte driftsinntekter skal benyttes til å styrke driften av undervarme at lag som benytter undervarmet kunstgress må betale treningsavgift til klubben Kontakt med Lørenskog kommune Vi inviterte Kultur- og oppvekstutvalget til befaring på Parken og lyktes med det. Vi fikk møter med idrettskonsulenten for gjensidig oppdatering om prosjektet. Vi sendte brev til Kultur- og oppvekstutvalget for å sikre oss plass i kommunens anleggsplan og for å skaffe oss oppslutning om prosjektet i økonomiplanen 2oo6. Vi henvendte oss skriftlig til alle kommunestyrerepresentantene for å få støtte. Dugnadsinnsats for å skaffe egenkapital Vi startet salg av andelsbrev for «Nye Parken» Klubben tok på seg beisejobb for borettslaget Kurland II Vi startet postkassesalg og loddsalg Vi auksjonerte bort signerte LSK og VIF-drakt Vi sendte brev om sponsing til om lag 7o bedrifter C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 17

18 Særskilt kontakt til Feiring Bruk ble opprettet med sikte på masse-leveringer Resultat Lørenskog kommunestyre «vedtar» den 23. november 2oo5: Å forskuddtere tippemidler og å gi direkte økonomisk støtte til prosjektet med til sammen kr 5 mill. i 2oo6 Å gi kommunal garanti for lån på inntil kr 2 mill. Vår egenfinansiering er nå kommet opp i kr ,-, dersom årsmøtet slutter seg til å benytte kr ,- av driftskapitalen til klubben. Resterende del av egenfinansieringen må gjøres ved dugnad, rabatter på materiell og ytterligere innsats for å framskaffe minst kr ,- i kontanter til byggestart medio juni Utfordringer fremover 1. Å utarbeide endelig prosjekt sammen med kommunen 2. Å lage samarbeidsavtale med kommunen for drift av parken 3. Å øke vår økonomiske og praktiske egeninnsats for prosjektet 4. Å «rigge opp» team som kan bidra med dugnadsinnsats i gjennomføringsperioden Disponering av bane og klubbhus Anleggskoordinator En person skal til en hver tid av ha oversikt over bruk og utleieforhold på de anlegg KFK disponerer tid. Utleie av klubbhus for kr 5000,- Resultatvurdering: Anleggskoordinator skal styre bruken av baner og klubbhus utenfor tider satt av til faste treninger og seriekamper. Styret har inntrykk av at denne delen av klubbens virksomhet har fungert bra denne sesongen. Det virker som om Web-kalenderen (Hovedkalender) som gir lagene anledning til elektronisk å reservere klubbhus og bane er blitt tatt i bruke av lagene. Rutinene som gjelder for å omberamme kamper er revidert i løpt av sesongen. Fortsatt klikker det av og til med informasjon fra lagene til blant annet kioskgruppa. Videre var enkelte av lagene ikke klar over at kretsen endret serieoppsettet uten å sende melding fram til en dato i april. Den offisielle oversikten over KFKs seriekamper finner en kun ved å sammenholde Hovedkalenderen på med Aktivitetskalenderen på Drift og vedlikehold av baner Kurlandsparken skal vedlikeholdes som treningsbane hele året. Lagene selv bestiller og betaler leie undervarmet kunstgressbane på Torshov Avklare avtale med kommunene om overtakelse av driften på Kurlandsparken C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 18

19 Resultatvurdering: Det har ikke blitt ført videre samtaler med kommunen om driftsavtale for Kurlandsparken. Egen driftsavtale er en forutsetning ved oppgradering av Parken til Kunstgress m/undervarme, og vil inngå som en naturlig del av dette prosjektet. KFK ønsker da en avtale på linje med den Fjellhamar har for Torshov Realisering av kunstgress på Parken er nå nærmere en noen gang. Prosjektet er inne på kommunens økonomiplan, og rådmannen har innstilt prosjektet i budsjettet for Budsjettet vedtas i kommunestyret , dagen før årsmøtet i Kurland FK Klubben har i 2006 utelukkende benyttet kommunale anlegg for sin aktivitet i sommersesongen. Kommunen er ansvarlig for drift og vedlikehold Kurlandsparken, TIFløkka og Skolebanen. På Torshov har Fjellhamar FK inngått driftsavtale med kommunen. KFK må dekke sin forholdsmessige andel av kostnadene til drift av flomlys. KFK er fornøyd med samarbeidet med begge parter. Kvaliteten på vedlikeholdet av Kurlandsparken var tilfredsstillende i Flomlyset sviktet etter en kortslutning i et inntaksskap, og grunnet kommunal innkjøpsstopp tok det alt for lang tid å få rettet feilen. Dette medførte en del praktiske vansker for klubben knyttet til både treninger og kampavvikling etter sommerferien. Klubbens medlemmer gjennomførte tradisjonen tro vårdugnad på alle anleggene vi benytter. Årets dugnad ble tilfredsstillende gjennomført, med god innsats fra de fleste lag Drift og vedlikehold av klubbhuset og utstyrscontainer Bedre lagringskapasiteten på Kurlandsparken Innrede rommet ved siden av kiosken til lager for lagsutstyr og klubbutstyr Bygge merkeutstyrsbod ved siden klubbhuset på kontorsiden Resultatvurdering: Det har vært rimelig god aktivitet på Klubbhuset denne sesongen. Fortsatt er ledig kapasitet både for intern bruk og ekstern utleie. Styret har inntrykk av at utleien fungerer bra og elektronisk bestilling via hjemmesiden har vært en suksess. Kjøkkenet på klubbhuset er nå så og si ferdig innredet. Det bør monteres opp låsbart skap til oppbevaring av utstyr som kun skal benyttes av styret, utvalg og lag. I tillegg står det noe flikking igjen før kjøkkenet er helt presentabelt. Med dette på plass bør lokalene i større grad kunne benyttes av lagene til et sted å møtes for varm drikke før og etter aktivitet i vintersesongen. Styret har besluttet gratis leie til alle klubbaktiviteter og medlemmer på hverdager. Ved private arrangement fredag til søndag betaler medlemmer kr 300,-. Eksterne leietakere betaler kr 300,- mandag til torsdag og kr 500,- fredag til søndag. Lagerkapasiteten i klubben blitt bedre. J19 innredet rommet ved siden av kiosken til utstyrs og krittebu. Menn senior synes omsider å bli ferdige med koble strøm til og innrede utstyrscontaineren. C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 19

20 Utstyr til klubb og lag Alle lag skal sikres tilgang på rimelig mengder trenings- og kamputstyr. Klubben har ansvar for å tilrettelegge for kvalitetsmessig god gjennomføring av så vel treninger som kamper. Dette innebærer at det skal være tilgang på nødvendig utstyr som vester, kjegler og baller. Det er et mål at det i løpet av handlingsplanperioden skal være tilgang på én fotball per spiller. Resultatvurdering: Strategi og tiltak: Det er etablert et system for elektronisk bestilling av utstyr etter følgende framdrift: I møte medio oktober med Klubbhuset Aabel Sport avtales hvilke produkter KFK skal tilby lagene kommende sesong. Endringene legges inn i elektronsk bestillingsskjema. Link og passord sendes per e-post til laglederne med bestillingsfrist primo november Ønskene fra lagene behandles og godkjennes av materialforvalter. Materialforvalter melder budsjettbehov til styret medio november Utstyr bestilles og deles ut til lagene på utstyrskveld primo desember Resterende utstyr hentes av lagene på Klubbhuset Aabel Sport i løpet av sesongen. Godkjent liste fra november fungerer som rekvisisjon. Lagene kan i liten grad påregne utstyr utover det som står på lista gjennom sesongen Kun materialforvalter har myndighet til å handle lagsutstyr på kreditt hos Klubbhuset Aabel Sport Oddrun Stoll har også denne sesongen vært materialforvalter. Som vanlig er jobben vel utført. Styret legger til grunn at lagene har fått utstyr i en mengde og en kvalitet de er fornøyd med. Denne sesongen ble ordning med elektronisk bestilling av utstyr fullført i november Systemet har medført at vi har fått til enklere rutiner i forhold vår leverandør Klubbhuset Aabel Sport. I tillegg fikk styret et vesentlig bedre grunnlag å budsjettere på. I denne sesongen ble det inngått en fireårig utstyrsavtale med kjeden Sport Direkt ved Klubbhuset Aabel Sport. Avtalen gjør at klubben ikke lenger er knyttet opp mot en bestemt merkeleverandør. Vi kan nå velge det ustyret vi finner mest hensiktsmessig uavhengig av leverandør. Styret har valgt å bruke Umbro X-line overtrekksdress som klubbdress og drakter fra sammen Umbrolinje for alle lag fra 13 år og opp. Prisen på overtrekksdressen er noe høyere enn for den tidligere Puma overtrekksdressen. Styret valgte i samsvar med årsmeldingen fra 2004 å prioritere design framfor pris Økonomi Styret ble for sesongen 2005 pålagt av årsmøtet å prioritere følgende oppgaver på virksomhetsområdet organisasjon: C:\Documents and Settings\sonjab\Skrivebord\Årsmøtedokumenter 2005.doc 20

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 11.05.10 Tid: Kl 18.30 21.00 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Ole, Oddrun, Wenche, Stig, Einar, Nina Forfall: 29/10 Innkalling, saksliste Godkjent

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball

LAGPERM Flint Tønsberg Håndball LAGPERM Flint Tønsberg Håndball «Det er meg - Det er oss Det er viljen til å slåss Åååååå Flint!» «Flint Tønsberg Sha-la-la, Flint Tønsberg Sha-la-la. Ååå-Eee-Ooo - Flint Tønsberg Sha-la-la» FLINT TØNSBERG

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG

ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG ÅRSMØTE FOR DALEN IDRETTSLAG DALHEIM 13. FEBRUAR 2014 Takk til vår hovedsponsor: Til våre medlemmer og samarbeidspartnere Stiftet: 27.12.1921 Medlem av: Norges Fotballforbund Norges Cykleforbund Norges

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

Håndbok for Søre Neset Idrettslag

Håndbok for Søre Neset Idrettslag 01 14.11.07 Utgitt for kommentar KK Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Dokument tittel: Godkjent av Håndbok for Søre Neset Idrettslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MED HÅNDBOK FOR SØRE NESET IDRETTSLAG...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Saksnr. Tid Sak Ansvar

Saksnr. Tid Sak Ansvar Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Tirsdag 15.06.10 Tid: Kl 18.30 20.40 Sted: Oscars, Løvenstad Tilstede: Klaus, Ole, Oddrun, Stig, Einar, Nina Forfall: Wenche 40/10 Innkalling, saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015

Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 Håndbok for Randaberg HK DEN RETTE LINJE 2014/2015 1 Innholdsfortegnelse: 1 Formålet med håndboken 2 Styret og komitéer i Randaberg HK 3 Styrets oppgaver 4 Retningslinjer for klubbens ulike komitéer og

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER

FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMELDING 2008 FAABERG FOTBALL LILLEHAMMER ÅRSMØTE Håkons Hall, Olympiaparken ONSDAG 28. JANUAR 2009 KL. 1900 SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenne innkalling og saksliste 3. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer