SØKNAD OM KULTURMIDLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM KULTURMIDLER"

Transkript

1 SØKNAD OM KULTURMIDLER SONGDALEN KOMMUNE KULTURKONTORET Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf.: Fax: FOR ÅRET 2010 SØKNADSFRIST: 1. MAI Sett kryss ved den tilskuddsordning det søkes midler til: Driftstilskudd: X Nærmiljøtiltak: Lederutdanning: Egne lokaler/bygg: X Enkeltarrangement (se pkt. 2 på baksiden): X (se vedlegg 1) NB! VIKTIG! LAGETS BANKKONTO NR.: Søkerens navn, lag/forening: Finsland Cross Klubb Lederens navn: Ronny Spikkeland Adresse: Spikkeland 4646 Finsland e-postadresse: Kassererens navn: Karoline Spikkeland Adresse: Spikkeland 4646 Finsland Tlf.: Tlf.: Antall medlemmer i foreningen/laget totalt: 0-13 år: år: år: 9 Over 25 år: 75 Hvor ofte har laget aktivitet? Antall uker pr. år: 32 Antall ganger pr. uke/måned/år: 2 I tilfelle laget har medlemmer i flere kommuner, hvor foregår aktiviteten? Venemyr, Spikkeland 4646 Finsland Foreningens/lagets formålsparagraf: Har foreningen flere grupper/undergrupper? Nei I tilfelle hvor mange? Lagene skal kun sende inn ett søknadsskjema om kulturmidler, - det skal sendes fra hovedforeningen. Lag som er undergrupper eller med i en større organisasjon som søker støtte vil ikke få støtte av kulturmidlene. Hvor mye fikk foreningen/laget bevilget av kulturmidlene i fjor? Hvor mye søkes det om i år? Hva ble kulturmidlene nyttet til i fjor? Tilskuddet på ble brukt til utvidelse av barnebanen. Fikk dere i fjor/søker dere i år om kulturmidler i andre kommuner? nei I tilfelle ja, hvor mye? For søknad om driftstilskudd skal det leveres revidert årsregnskap og årsmelding. For de andre tilskuddsordningene skal det leveres særskilt regnskap og rapport om bruk av midlene. En kan ikke påregne å få støtte hvis dette ikke leveres. Vedlegg: (sett kryss) Årsregnskap og årsmelding: X Regnskap for enkeltarrangement/lederutdanning: Regnskapssammendrag for forrige år: (Eventuelt budsjett for enkeltarrangement, se pkt. 2 på baksiden): Inntekter Egne midler/beholdning kr Arrangementer kr Kontingenter/gaver kr Kulturmidler kr Statstilskudd kr 0 Andre inntekter kr Utgifter Driftsutgifter kr Lønnsutgifter kr 0 Materialer kr Reiseutgifter/kurs kr 1650 Arrangementer/møteutgifter kr Andre utgifter (husk strøm egne bygg) kr Sum kr Sum kr Hvor stor gjeldsbyrde har foreningen/laget? Kr : 0

2 RETTLEDNING 1. Ved søknad om driftstilskudd skal alle poster som passer for det enkelte lag/forening fylles ut. Det kan legges ved flere ark hvis det er for liten plass. Husk å skrive bankkontoen! Dersom dette glemmes vil utbetaling av støtte ta lenger tid. Det skal legges ved revidert årsregnskap og årsmelding. Manglende regnskap, ufullstendig utfylt og for sent innkomne søknader vil bli avvist. 2. Ved tildeling av tilskudd vurderes søknadene på fritt grunnlag for hvert år. Størrelsen på tilskuddet vil derfor kunne variere fra år til år. Til grunn for vurderingen blir bl.a. lagt: - Antall aktive, betalende medlemmer - Andel av barn og ungdom i laget - Ordinær aktivitet i laget sammenlignet med aktiviteten i andre typer lag - Årlige utgifter og inntekter - Formålsparagrafen 3. Ved søknad om støtte til enkeltarrangement fylles ut de postene som er nødvendige. Ekstra skriv kan vedlegges for utfyllende kommentarer/opplysninger. Avsnittet om regnskapssammendrag i søknadsskjemaet kan brukes som en finansieringsplan for det arrangement/enkelttiltak det søkes tilskudd til. Det skal sendes inn regnskap til kultur- og oppvekstseksjonen for det aktuelle enkeltarrangement etter avvikling. En kan ikke påregne støtte ved senere anledninger om dette utelates. Arrangement som får støtte av kulturmidlene skal være åpne for alle. 4. Songdalen kommune har lagt til grunn en nullvisjon om null drepte og null varig skadd i trafikken. Kommunen har hatt flere tragiske ulykker i trafikken og ønsker å forebygge for dette. For at en skal kunne nå målet om færre drepte og skadde i trafikken må folks atferd i trafikken endres. Kommunen ønsker å sikre at barn og unge er trygge i trafikken også i lag og foreningers regi. Når laget eller organisasjonen underskriver på søknaden om kulturmidler underskriver de samtidig på at de skal vektlegge trafikksikkerhet ved transport til og fra kamper, turneringer øvelser etc. av barn og unge. Kommunen forventer at disse tre punktene overholdes ved transport av barn og unge i laget eller klubbes regi.: - Alle passasjerer er forsvarlig sikret i bilen/bussen med bilbelte - Fartsgrensene blir overholdt - Det er ikke flere passasjerer i bilen/bussen enn det som er tillatt 5. Lag og foreninger kan kun sende inn ett søknadsskjema om kulturmidler, og det skal sendes fra hovedforeningen, eller hovedstyret. Sang, musikkforeninger og kor skal sende inn eget skjema om kulturmidler til sang og musikk, men det skal sendes gjennom det laget de hører inn under. 6. Saksbehandling: Skjema og retningslinjer for tildeling av kulturmidler fås på Rådhustorget. Kulturutvalget gir råd og kulturkonsulenten foretar fordeling av kulturmidlene til den enkelte søker. Lag og foreninger kan klage på tildeling av kulturmidler. Klagen tilstiles Klagenemnda men fremsendes gjennom kulturkonsulenten. Klagen må undertegnes og skal fremsettes skriftlig innen klagefristens utløp som er 3 uker etter at melding om vedtak er mottatt. 7. Eventuelle utfyllende kommentar/tilleggsopplysninger fra søkeren: Sted og dato: Lederens underskrift:

3 Vedlegg 1 Arrangement: Sørlandscupen I 2009 så arrangerte vi en runde i sørlandscupen. Det var første gang Finsland Cross Klubb arrangerte ett motocross løp. Arrangementet var meget vellykket, og vi ser fram til samme hvis ikke større suksess 29.mai i år. Det blir vårt andre løp. I fjor erfarte vi at det følger med mye arbeid og utgifter med ett slikt arrangement, vi må gruse banen for før løpet holdes og banen må repareres for etter løpet, for å kunne åpne banen igjen for trening. Løpet arrangeres på en lørdag og neste trening er på onsdagen 3 dager etter. I tillegg kommer utgifter på til leie av maskiner. Totalt koster det Finsland Cross Klubb å arrangere en runde i Sørlandscupen. Vi er avhengig av støtte for å kunne gjennomføre ett slikt arrangement. Finsland Cross Klubb får ingen stat støtte eller tippemidler. Alt er basert på frivillig innsats og dugnad. Avsnittet om regnskapssammendrag i søknadsskjemaet kan brukes som en finansieringsplan for det arrangement/enkelttiltak det søkes tilskudd til. Finsland Cross Klubb vil sende inn regnskap til kultur- og oppvekstseksjonen for det aktuelle enkeltarrangement etter avvikling Arrangement er åpent for alle. Vennlig hilsen Ronny Spikkeland, Formann i Finsland Cross Klubb Sted og dato: Lederens underskrift:

4 Årsmelding 2009 Innledning : Først vil jeg takke alle som har støttet klubben med midler, alle som har jobbet dugnad og alle som har vært på banen. Uten dere ville det ikke ha vært en cross bane i Finsland. Jeg vil også takke Dagfinn som grunneier for at vi får lov å være på eiendommen hans. Året 2009 startet med finanskrise og dystre utsikter ang investeringer på banen. Vi måtte legge oss lavt og vi måtte starte året med en gjeld på kroner. Budsjettet ble satt til kr. Det tok ikke så lang tid før vi hadde betalt tilbake lånet og vi kunne se fremover, vi ville ruste opp banen for å kjøre løp for første gang, vi ville arrangere en runde i Sørlands cuppen. Vi fikk til et resulatat vi kan være stolte av. Vi har både cross og ATV i klubben og det fungerer bra. Det er mange som faller fra og mange nye som kommer til. Det er mange støttemedlemmer, men det er også mange som blir medlem for å prøve et år. Jeg oppfordrer alle til å ta del i arbeidet med klubben. Vi trenger folk på banen og i styret. Styret i 2009 : Medlemskap : Formann Per-Olav Bang Nestformann Ronny Spikkeland Kasserer Helge Aukland Maskin ansvarlig Odd Egil Spikkeland Bane ansvarlig David Dutton Styremedlem Dagfinn Spikkeland ATV kontakt Reidar Kvåle Styremedlem Mikael Tønnesen Styremedlem Karoline Spikkeland FCK hadde totalt 137 medlemmer i Totalen inkluderer alle medlemmer, støttemedlemmer og engangsmedlemmer. Det er registrert 80 aktive medlemmer i Aktive medlemmer er de som er registrert med lisens. Medlemmene i 2009 er meldt inn til NIF. Regnskap : Regnskapet for 2009 er ført av HelgeAukland hadde vi kr i banken og et lån på kr. Utgiftene i 2009 var kr og inntektene var kr, dette gir et underskudd på kr.

5 Ny saldo blir kr kr = kr - Inntekter 2009 : - Kontingent Midler og tillskudd Kultur midler Salg diesel Idrettsrådet Baneleie,lisens,rekvisita,kasse Kiosk Sørlandscup Start kontingent Sørlandscup Saldo bank (settes opp som inntekt ettersom beløpet er overført fra 2008) Totale inntekter Utgifter 2009 : - Private lån akt leder kurs Traktor deler Traktor årsavgift Forsikring traktor + brakke Høytrykksvasker Diesel Grus TT Rekvisita Forsikring og medlemskap NMF Lisens, NMF Annonse Sørlandscup Premier Sørlandscup Ambulanse Sørlandscup Baneleie grunneier + graving Saldo bank (settes opp som utgift ettersom beløpet overføres til 2010) Totale utgifter

6 Sponsor støtte og gaver : Privatpersoner og bedrifter har støttet oss med gaver til en verdi av kr. Penge gavene inngår i regnskapet, men verdien av utstyr bidrar til å øke verdien på banen. Landskaps-entreprenørene...gjerde stolper til verdi av kr Joker i Finsland...varer til verdi av kr Brødrene Dahl har støttet oss med drensrør tilen verdi av kr Søgne og Greipstad Sparebank kr Felles kjøpet...25 kg frø til verdi av kr Erling Øvland kr Sulejman Alendar kr TT Anlegg...grus til verdi av kr Skarpnes Rør kr Graarud...utstyr til verdi av 3000 kr Brødrene Hannås...har støttet oss med diesel til verdi av kr Rotator kr Møbler på mål kr Sparebanken pluss kr Kiosk : Vi har noen ivrige som innkasserer baneleie og som driver en kiosk, takk for innsatsen, det er et fint og positivt innslag som også har bidratt med midler til kjøp av Traktoren, grus og utstyr. Trening : Det varierer mellom 15 og 25 kjørere. Det er flest i mai, juni og august, september. I år har det vært flere enn i fjor, det skyldes at banen har fått et godt rykte. Det er mange som kommer for å trene. Banen : Om sommeren er det en utfordring å holde banen fin ettersom det støver og om vinteren er det mye arbeid å holde vekk snøen. Vi har valgt å ikke bruke traktoren til brøyting av banen får det smelter på våren. Det er tungt arbeid og koster i deler og diesel. Vi har laget flere svinger og hopp som er viktig for å møte kravene fra de som kjører. Vi har kjørt ut 1000 tonn grus. Vi har begynt på startstripa, men ettersom det går med mye grus må vi ta litt av gangen. Vi har utvidet den lille banen, vi har kjørt på litt grus, men det mangler fortsatt mye for at den skal være av spennende for de små.

7 Brakkene : Brakkene er stort sett ferdig utvendig, de fungerer etter hensikten, men pga et innbrudd i sommer må inner dørene byttes ut. Utstyr : Vi har kjøpt deler til traktoren og ellers det vi trenger for å holde banen i gang. Sørlands cuppen : Det krever både folk og penger å arrangere et løp. Som vanlig stilte dere opp på dugnad og våre sponsorer stilte opp med pengegaver og materialer. Etter sommerferien rullet bilene inn med grus og gravemaskinene var i gang. Banen ble virkelig den fineste på Sørlandet. Det ble laget en ekstra sløyfe og nyehopp. Det skulle ikke mangle på noe, når alt var ferdig toppet vi kransekaka med sikkerhets detaljer og merking av parkering. Sørlandscuppen skulle avsluttes hos oss. Vi skulle arrangere sammen med Froland, dette så ut til å bli en fest. Dagen før var vi høyt oppe, morgenen etter så åpnet slusene seg og banen ble et gjørme bad. Til tross for været var alle fornøyd og koste seg hele dagen. Traktoren koster sitt, men den gjør en fantastisk jobb. Uten den hadde vi ikke klart å holde banen. Aktivitets ledere : Vi har mange aktivitetsledere, men det er få som er tilgjengelig og det blir for mye på de som stiller opp. Vi har fått en tili år, men trenger flere. Vi har en nett basert vaktliste der vakten kan registrere seg selv, dette fungerer bra, det gjelder bare å opplyse om hvordan den skal brukes. Vi håper at flere kan bidra i å ta en vakt i deler av eller hele åpningstiden. Alle aktivitetslederne skal ha politi attest, vi har begynt på arbeidet, men det er ikke avsluttet. Skjemaene må sendes til politiet. Lisenskurs : Pga manglende påmelding ble lisenskurset utsatt til Hjemmeside : Hjemmesiden er flyttet til en ny adresse som heter Det er mange som har gjort en stor innsats for å få til en crossbane i Finsland. Takk for innsatsen, uten dere hadde det ikke blitt noen bane.

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett

Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Årsmelding, Årsregnskap og budsjett Hovedstyret Årsmøtet 2010 Årsmelding 2009 Hovedstyret 2009 har bestått av: Leder: Ellen Tømte Sponsorgruppa: Kasserer: Marte Collin Styremedlem: Martin Myrlund Styremedlem:

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2001 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i IL Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag slik

Detaljer

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI

Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmelding, Årsregnskap, budsjett og søknad om ordinære midler Undergruppene i TSI Årsmøtet 2010 Aikido Tromsø. januar 2010 ÅRSRAPPORT 2009 TSI-AIKIDO Generelt TSI Aikido var den første aikido-klubben

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003

ADMINISTRATIV HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE IL SØRFJELL UTGAVE 1 2003 Til alle tillitsvalgte, foreldre og andre lokale helter som tar ansvar og gjør en stor innsats i Idrettslaget Sørfjell! Dere skal vite at uten deres store innsats hadde det ikke vært mulig å drive idrettslag

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT

Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- EVALUERINGS- RAPPORT Ringeriksdagen 2013- evaluering - side 2 - byens storstue - er arena for Ringeriksdagen Ringeriksdagen en profileringsarena for lag, foreninger, organisasjoner

Detaljer

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE

MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE MG2000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISERING AV LAGSARBEIDET... 2 1.1 ORGANISERINGEN AV GRUPPA... 2 1.2 TILLITSVALGTE - ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER... 2 2. SPORTSLIGE FORHOLD... 3 2.1 SPORTSLIGE MÅL... 3

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer