I branninstruksen på skolen heter det at alle dører og vinduer skal lukkes hvis det oppstår brann. Hva er grunnen til det?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I branninstruksen på skolen heter det at alle dører og vinduer skal lukkes hvis det oppstår brann. Hva er grunnen til det?"

Transkript

1 50 KAPITTEL 2 Oppgaver 1 I en reaksjon får vi dannet magnesiumoksid ved å starte med metallet magnesium. a Hvilken reaksjonstype er dette eksempel på? Hvilke stoffer tror du lir dannet når svovel renner? Skriv opp eventuelle reaksjonsligninger. 2 a I ranninstruksen på skolen heter det at alle dører og vinduer skal lukkes hvis det oppstår rann. Hva er grunnen til det? Tenk deg at det egynner å renne i en smultgryte klærne til person gardinene i et rom i en treygning Hvordan vil du gå fram for å slukke rannen i de tre tilfellene hvis du oppdager den når rannen nettopp har startet?

2 ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER 51 3 Vi har reaksjonsligningen 6 CO H 2 O + solenergi g C 6 H 12 O O 2 a Hvilken reaksjon eskriver reaksjonsligningen? Skriv en fullstendig tekst som erstatter reaksjonsligningen, og forklar hva de ulike tallene står for. 4 Sett strek mellom det som hører sammen. magnesiumoksid karonmonoksid redoks kommer av C 6 H 12 O 6 kullos fotosyntese glukose MgO CO 2 anaero prosess lagring av solenergi i plantene karondioksid grønne planter reduksjon og oksidasjon ufullstendig forrenning produsenter

3 52 KAPITTEL 2 5 Lag en figur som viser fotosyntesen. 6 Bruk det du vet om grunnstoffer og periodesystemet til å fylle ut denne taellen: GRUNNSTOFF SYMBOL ANTALL PROTONER ELEKTRONER TOTALT ELEKTRONER I YTTERSTE SKALL Li 6 Oksygen 35 7 Na S 2-

4 ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER 53 7 Skriv inn kjemisk formel og navn for de saltene som dannes når du kominerer ionene i taellen. Cl kloridion Br romidion O 2 oksidion S 2 sulfidion Na + natriumion Mg 2+ magnesiumion MgBr 2 magnesiumromid Al 3+ aluminiumion P 2+ lyion 8 I eksemplene nedenfor er en eller flere formler gale. Begrunn hvilke formler som er korrekte, og rett opp formlene som er gale. Bruk gjerne periodesystemet til kontrollen. a Formelen til natriumsulfid er NaS 2. Formelen til litiumoksid er Li 2 O. c Formelen til aluminiumklorid er Al 3 Cl 2. d Formelen til kaliumfluorid er KF. e Formelen til ariumklorid er BaCl 2.

5 54 KAPITTEL 2 9 a Fyll ut med de ordene som mangler: melkesyre sotpartikler giftige karondioksid etanol anaero oksygen organismer forrenne I) Det vi kaller forrenning hos mennesker, får vi når elastningen er så høy at det oppstår oksygengjeld i muskulaturen. Det lir da produsert som musklene ikke klarer å kvitte seg med. Melkesyre inneholder mer energi enn restproduktene etter aero forrenning som er og vann. II) En gul flamme på gassrenneren tyder på at den inneholder glødende. Dette er karonforindelser som ikke er forrent på grunn av for dårlig tilgang på. Ved ufullstendig forrenning får vi også dannet den gassen karonmonoksid. III) Gjærsopp er encellede for eksempel sukker. Gjærsoppen kan som skaffer seg energi ved å ryte ned energirike molekyler, sukker også i miljøer der det er lite oksygen til stede. Restproduktene vil da være karondioksid og det energirike molekylet. Finn to ting som er felles for disse tre eskrivelsene av forrenning. c Du har helt sikkert egne erfaringer med disse tre typene forrenning. Gi et konkret eksempel på hver av dem. 10 Fotosyntesen er en kjemisk prosess som sakte, men sikkert har fjernet noe av karonet fra karonets kretsløp i løpet av millioner av år. Forklar hvordan dette har foregått.

6 ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER I alle levende celler foregår det forrenning. Det inneærer at de tre etingelsene fra ranntrekanten må være oppfylt. a Hvordan sørger plantene for at disse etingelsene er oppfylt i ladcellene? Hvordan sørger menneskekroppen for at disse etingelsene er oppfylt for celler i huden? 12 a Skriv reaksjonsligning når natrium reagerer med fluorgass (F 2 ) Skriv reaksjonsligning når magnesium reagerer med klorgass (Cl 2 ) c Hvilke stoffer lir oksidert og redusert i reaksjonene ovenfor?

7 56 KAPITTEL 2 13 a Gi eksempler på metaller som hovedsakelig lir framstilt ved hjelp av elektrolyse. Hvilke metaller er Norge storprodusent av? c Hvorfor produseres det mye metall ved elektrolyse i Norge? 14 CuCl 2 er et lettløselig salt. a Hvilke ioner frigjøres når CuCl 2 løses i vann? Ved elektrolyse av en koerkloridløsning skjer det en oksidasjon ved den positive elektroden (anoden) og en reduksjon ved den negative elektroden (katoden). Skriv opp ligninger for delreaksjonene og for den totale reaksjonen. c Hva vil vi oservere ved de to elektrodene?

8 ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER Forkromming av motordeler til for eksempel motorsykler foregår ved elektrolyse. a Hvilke ioner må finnes i løsningen? Hvilken av de to elektrodene må erstattes av den motordelen som skal forkrommes? c Hva tror du er hensikten med å forkromme motordeler? 16 Oksider er en fellesetegnelse på forindelser mellom oksygen og andre grunnstoffer. a Skriv opp formel og navn på tre oksider i gassform Skriv opp formel og navn på tre oksider i fast form.

9 58 KAPITTEL 2 17 I kjemisk sammenheng støter vi på etegnelsene klor og klorid. a Hva er forskjellen på klor og klorid? Klor tilsettes ofte svømmeassenger. Hvilken funksjon har klor her? c Når klorforindelser lir sluppet ut i atmosfæren, er det skadelig. Hva er grunnen til det? 18 Utgangspunktet for fotosyntesen er karondioksid (CO 2 ) og vann (H 2 O), to molekyler som hver for seg inneholder lite energi. Sluttproduktene er O 2 og C 6 H 12 O 6. Ett av disse molekylene er energirikt. a Hva heter det energirike molekylet? Hvor kommer energien fra? 19 Katalysatoren på moderne iler sørger for en mer fullstendig forrenning. Vi får da mindre utslipp av karonmonoksid og hydrokaroner. Utslipp av karondioksid lir derimot ikke redusert av katalysatoren. Hvordan vil du vurdere nytten av katalysatoren på akgrunn av disse opplysningene?

10 ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER Kryss av for om følgende utsagn er riktige eller gale. Hvis utsagnet er feil, skriv det riktige på linja. Utsagn R G Skriv det riktige her Elektrokjemiske reaksjoner er redoksreaksjoner. Kroppen må lage alle antioksidantene. Koer er mye mer villig til å danne ioner enn sink. Brenselcelle kan ruke hydrogen som rensel. Vannspalting er en måte å lage hydrogen på. Opplading av atteri skjer gjennom elektrolyse. Forrenningsprosessen i cellene i kroppen vår foregår est ved 28 C. Alle stoffer som reagerer med oksygen, avgir varme. Tenntemperaturen for et stoff er estandig den samme. Ved ufullstendig forrenning er det nok oksygen til stede, og det dannes karonmonoksid. Hvis forrenningsprosessen i cellen er anaero, kan det dannes melkesyre. Kullos virker på kroppen slik at lodet ikke klarer å frakte oksygen fra lungene til cellene. Katalysatoren i ilen sørger for en mer fullstendig forrenning. Grunnstoff med samme antall skall er plassert ved siden av hverandre i periodesystemet. Antall elektroner estemmer hvordan et atom vil reagere med et annet atom. Oksygen får edelgasstruktur hvis det tar til seg 1 elektron. I frukt og grønnsaker er det mye antioksidanter.

11 60 KAPITTEL 2 21 Ta utgangspunkt i de ulike atteritypene som er nevnt i læreoka. Lag en oversikt over ruksområde, levetid og avfallshåndtering for hver atteritype. Batteritype Bruksområde Levetid Avfallshåndtering 22 I taellen nedenfor finnes skjulte ord åde vannrett og loddrett som har tilknytning til kapitlet. Finn flest mulig av dem. S P E R I O D E S Y S T E M P E L T J Å L U G G A M O V T V V I E L S E E S E N E R G I B Æ R E R D R E V L L K K E B U L L R R Ø R A D I K A L E E T R O N D H E I M S N N O T E R K A R B O N D I O K S I D U N R I O T R O N D S P I L L A D A E R O B T R E L B A T T E R I K D O M G D I T O X Y L M O L E K Y L I V A R E B E N I S S E F A R M A T O K S Y G E N S T E I N F O R B R E N N I N G L E

12 ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER Kryss av for riktig svaralternativ. Klarer du 12 rette? Spørsmål Svaralternativ Rett svar A B C A B C I en redoksreaksjon foregår det overføring av Et stoff lir oksidert når det Riktig formel for magnesiumoksid er protoner atomer elektroner avgir elektroner avgir atomer mottar elektroner Mg 2 O MgO MgO 2 Natriumioner har like mange elektroner som grunnstoffet magnesium grunnstoffet neon grunnstoffet argon Kloridioner har like mange elektroner som grunnstoffet oksygen grunnstoffet natrium grunnstoffet argon Glukose er sluttprodukt i reaksjonen Spenning mellom elektroder måles i H 2 + CO 2 g H 2 O + CO 2 g C 2 H 5 OH+ O 2 g volt watt ampere Klorgass har formel Cl Cl 2 Cl - For å slukke rann i en smultgryte er det lurt å helle på vann ruke pulverapparat legge lokk på gryta Ved en ufullstendig forrenning dannes Co CO 2 CO Antioksidanter virker slik at oksidasjonen framskyndes maten smaker edre radikaler rytes ned Ved elektrolyse av NaCl dannes metallet natrium kloridioner klorgass ved negativ pol

13 62 KAPITTEL 2 24 Sett strek mellom det som hører sammen. natriumhypokloritt jern som ruster klorgass et stoff som avgir elektroner lir kjente antioksidanter åtteregelen et stoff som tar opp elektroner lir redusert oktettregelen vitamin C og vitamin E NaOCl eksempel på redoksreaksjon sterkt oksidasjonsmiddel oksidert Vannrett: Loddrett: 1 Lett antennelig 1 «Energikilde» 2 Har ioner 3 Grunnstoffer 4 Amperemeter 5 Kjemisk prosess 6 Stoffer med stor oksiderende evne 7 Avgass fra framkomstmiddel

14 ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER Fyll ut de tomme feltene i taellen etter at du har lest kapittel 5. Begrep som er forklart eller skal forklares Forklaring Det som skjer når jern ruster, atterier lades opp og hår lir leket. Oksidasjon Når energirike forindelser reagerer med oksygen og avgir energi. Fotosyntese Kjemisk formel for energirikt molekyl som ygges opp i klorofyllkorn. Enzymer Forrenning av karonforindelser når det er lite oksygen til stede og vi får andre restprodukter enn vann og karondioksid. Ioner En taell over alle grunnstoffene ordnet etter antall elektronskall og antall elektroner i ytterste skall. Radikaler Metallstenger (en av sink og en av koer) som står i en væske med oppløste ioner. Metallstengene er forundet med hverandre av en leder. Brenselcelle Metode som rukes til å framstille rene metaller.

15 64 KAPITTEL 2 27 Gjør ferdig egrepskartet. Figurer Hva er det? Egenskaper Begrepet Redoksreaksjoner Eksempler

16 ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER 65 NETT- OG GRUPPEOPPGAVER Nettressurser til flere av disse oppgavene finner du på 28 Hvilken innvirkning har den elektrokjemiske industrien i Norge på miljøet? a Ta for dere ett av punktene hver, og hold miniforedrag for hverandre. Hva sier industrien selv? Hva sier miljøvernorganisasjonene? Hva med gjenvinning av produktene? Hva er miljøkonsekvensene av energiproduksjon til elektrokjemisk industri? Lag en kort skriftlig oppsummering. 29 Undersøk hvilken rensemetode som rukes på drikkevannet der du or. Hvilke kjemikalier rukes i renseprosessen? 30 Finn ut hvilken type edrifter som skjuler seg ak etegnelsen elektrokjemisk industri. Hva produserer disse edriftene? Hvor ligger de? Kan noen av dem kalles hjørnesteinsedrifter? Hva er forklaringen på at norsk elektrokjemisk industri er konkurransedyktig i forhold til elektrokjemisk industri utlandet? 31 Branner i private hjem koster hvert år det norske samfunnet store eløp. a Ta kontakt med det lokale rannvernet og finn ut hva som er de vanligste rannårsakene, når på året og når på døgnet de fleste ranner oppstår. Hva koster det å forsikre en gjennomsnittlig ene olig eller leilighet? Ta kontakt med et forsikringsselskap og ruk Internett for å innhente opplysninger. 32 Med økende ruk av moiltelefoner og annet ærart utstyr øker også ehovet for oppladare atterier. Forskningsinnsatsen på dette området er stor. Undersøk om norske edrifter er med i dette kappløpet, og eventuelt hvilke løsninger det areides med. 33 Elektrolyse er en svært viktig framstillingsmetode for uedle metaller. Slik industri lir også kalt kraftkrevende industri. Norge er en av de ledende nasjoner når det gjelder produksjon av aluminium. Hvor finner vi aluminiumsverk i Norge? Hva kan grunnen være til at de er lokalisert akkurat der? Finn ut mest mulig om hvordan produksjonen av aluminium foregår.

17 66 KAPITTEL 2! UTFORDRING Kloakk en landing av kjemiske forindelser Avløpsvann fra edrifter og husholdninger samles opp i et rørsystem og sendes til renseanlegg før det slippes ut i resipienten. Hvilke krav som stilles til rensing, må ses i sammenheng med om resipienten er en elv, en innsjø eller en fjord. Kjemiske stoffer som finnes i avløpsvannet, vil ha forskjellig virkning i for eksempel ferskvann og saltvann. I Norge har vi ifølge Norsk institutt for vannforskning (NIVA) meget god kjemisk rensing av utslipp til innsjøer og elver. Naturgitte forhold i Norge gjør at utslipp av fosfor gir de største forurensingsprolemene i elver og innsjøer. Avløpsvannet lir derfor tilsatt to- eller treverdige jern- eller aluminiumssalter. Metallionene danner kjemiske forindelser med fosfor i avløpsvannet. Fosforforindelsene slår seg sammen til mikroskopisk korn som fjernes fra avløpsvannet. Noen renseanlegg har også iologisk rensing med nitrogenfjerning. Ved iologisk rensing er det akterier som omdanner ammonium (NH 4+ ) til nitrat (NO ) gjennom en aero prosess. Deretter 3 omdanner mikroorganismer nitrat (NO ) til nitrogengass (N ) i et oksygenfritt miljø. 3 2 Renseanlegg produserer energi ved at vannet oppholder seg i råtnetanker. Forråtnelsesprosessen foregår uten tilførsel av oksygen. Det dannes metangass (CH 4 ) og karondioksid (CO 2 ). Metangassen kan rukes til strømproduksjon eller direkte til oppvarming. Slam er et iprodukt ved rensing av avløpsvann. Det inneholder næringsemner som kan rukes til jordforedring (gjødsling) i landruket og som underlag for gresset på golfaner. Spørsmål 1 Hva har mest å si for miljøforholdene i en ferskvannsresipient? a c d At avløpsvannet får stå i råtnetanker slik at akteriene kan omdanne organiske forindelser til rennar gass før det slippes ut i resipienten. At det finnes gode muligheter for utnytting av slammet som lir igjen etter rensing, slik at dette ikke hoper seg opp og lir et miljøprolem. At avløpsvannet lir tilsatt salter som inder seg til fosfor. At oksygentilførselen hindres slik at mikroorganismene som finnes i avløpsvannet, ikke får formere seg. Spørsmål 2 Hvilket utsagn stemmer est med diagrammet på neste side? a c d Finnmark har lave utslipp av fosfor og spesielt lave utslipp av nitrogen sammenlignet med de andre fylkene. Den lave renseeffekten for Oslo og Akershus kan forklares med mange innyggere og mye industri i forhold til resten av landet. Oslo og Akershus har åde kjemisk og iologisk rensing av avløpsvannet. En del fylker, lant andre Hedmark og Oppland, ør effektivisere den kjemiske rensingen av avløpsvannet.

18 ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER 67 Oversikt fra Statistisk sentralyrå: Spørsmål 3 Motstand mot ygging av nytt renseanlegg Miljøverndepartementets pålegg om investering i et kjemisk renseanlegg vil «løse» et «ikke-prolem» og produsere et reelt prolem knyttet til slammet som et slikt anlegg fjerner fra avløpet, og som planlegges deponert på land. Nedenfor finner du to egrunnelser for denne motstanden. Er disse grunnene asert på naturvitenskap? Det omstridte renseanlegget slipper ut avløpsvannet i en resipient som ikke lir negativt påvirket av utslippet. Ja Nei Det omstridte renseanlegget må ygges for å innfri en internasjonal miljøavtale som Norge har underskrevet, men det må etales av innyggerne. Ja Nei

19 68 KAPITTEL 2 Forsøk HVOR FORT RUSTER STÅLULL? (HJEMMEØVELSE) UTSTYR: Dette er et eksempel på en langsom reaksjon. Prosessen som vi lir vitne til, lir også kalt korrosjon. 3 reagensglass Såpefri stålull 1 Sett i gang forsøket slik figuren viser. Vannglassene skal være 1 /3 fulle med vann. Stålulla i glass 1 fuktes med vann, i glass 2 og glass 3 fuktes den med syre. Koerstift 3 vannglass eller egerglass Sitronsyre eller eddiksyre 2 I hvilket glass tror du stålulla ruster først? 3 Følg med på eventuelle endringer i en uke. Beskriv nøyaktig det du ser. Noter tidspunktene for oservasjonene.

20 ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER 69 4 Kan du forklare hva som skjer? 5 Kan du lære noe praktisk av denne øvelsen? 6 Gir øvelsen deg noen ideer om virkningen av sur nedør? Forklar. ÅPENT FORSØK: BRENNBARHET Planlegg og gjennomfør et forsøk der du undersøker rennarheten til ulike tøystykker (for eksempel ull, omull, nylon, polyester og fleece).

21 70 KAPITTEL 2 ELEKTROLYSE AV KOBBERKLORIDLØSNING UTSTYR OG KJEMIKALIER: Mikroplate (rønnplate) eller liten glasskål 4,5 V atteri eller 6 V likestrømskilde 2 karonelektroder (for eksempel passerly) 2 ledninger CuCl 2 -løsning (hvis det rukes mikroplate, vil 1 teskje CuCl 2 løst i 100 ml vann rekke til hele klassen) 1 Fyll litt koerkloridløsning i en rønn i mikroplaten (glasskålen), og kole sammen karonelektrodene og likestrømskilden slik figuren viser. 2 Hold de to karonelektrodene et lite stykke fra hverandre i karet med koerkloridløsningen. 3 Hva oserverer du ved de to elektrodene? Verneriller Lukt på gassen som dannes. Hvilken gass er litt dannet? Skriv reaksjonsligninger for reaksjonene som finner sted ved de to elektrodene.

22 ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER 71 ELEKTROLYSE AV NATRIUMKLORIDLØSNING UTSTYR OG KJEMIKALIER: Mikroplate (rønnplate) eller liten glasskål 4,5 V atteri eller 6 V likestrømskilde 2 karonelektroder (for eksempel passerly) 2 ledninger fenolftalein NaCl-løsning (hvis det rukes mikroplate, vil 1 teskje NaCl løst i 100 ml vann rekke til hele klassen) 1 Fyll litt natriumkloridløsning i en rønn i mikroplaten (glasskålen) og tilsett et par dråper fenolftalein. Kole sammen karonelektrodene og likestrømskilden slik figuren i koerkloridforsøket viser. 2 Hold de to karonelektrodene et lite stykke fra hverandre i karet med natriumkloridløsningen. 3 Hva oserverer du ved de to elektrodene? Verneriller Når vi elektrolyserer vannløsninger av salter, spaltes ofte vannet i stedet for at metallionene reduseres til fast metall. Dette skyldes at det kreves mindre energi for å spalte vannet enn å redusere metallionene. Siden elektrolyse er en påtvunget reaksjon, vil den minst energikrevende reaksjonen finne sted. Ved elektrodene skjer disse reaksjonene: 2Cl g Cl 2 + 2e 2H 2 O + 2e g H 2 + OH Hvilken funksjon har fenolftalein i forsøket?

23 72 KAPITTEL 2 Bruk disse opplysningene til å forklare det du oserverer. ELEKTROLYSE AV KALIUMJODIDLØSNING UTSTYR OG KJEMIKALIER: Mikroplate (rønnplate) eller liten glasskål 4,5 V atteri eller 6 V likestrømskilde 2 karonelektroder (for eksempel passerly) 2 ledninger fenolftalein stivelsesløsning Kl-løsning (hvis det rukes mikroplate, vil 1 teskje Kl løst i 100 ml vann rekke til hele klassen) 1 Fyll litt kaliumjodidløsning i en rønn i mikroplaten (glasskålen) og tilsett et par dråper fenolftalein og stivelsesløsning til kaliumjodidløsningen. Kole sammen karonelektrodene og likestrømskilden kilden slik figuren i koerkloridforsøket viser. 2 Hold de to karonelektrodene et lite stykke fra hverandre i karet med kaliumjodidløsningen. 3 Hva oserverer du ved de to elektrodene? Verneriller

24 ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER 73 Når vi elektrolyserer vannløsninger av salter, spaltes ofte vannet i stedet for at metallionene reduseres til fast metall. Dette skyldes at det kreves mindre energi for å spalte vannet enn å redusere metallionene. Siden elektrolyse er en påtvunget reaksjon, vil den minst energikrevende reaksjonen finne sted. Ved elektrodene skjer disse reaksjonene: 2I g I 2 + 2e 2H 2 O + 2e g H 2 + OH Hvilke funksjoner har fenolftalein og stivelsesløsningen i forsøket? Bruk disse opplysningene til å forklare det du oserverer. ÅPENT FORSØK: HVORDAN VIRKER SURE LØSNINGER PÅ METALLER? Planlegg og gjennomfør et forsøk der du undersøker hvordan en sur løsning virker på ulike metaller. Diskuter materialegenskaper (lant annet korrosjon) og valg av materialer i ulike sammenhenger. ÅPENT FORSØK: I HVILKE LØSNINGER RUSTER EN SPIKER? Planlegg og gjennomfør et forsøk der du undersøker i hvilke løsninger ikke-galvaniserte spikere ruster.

25 74 KAPITTEL 2 Forsøksrekke med karondioksid A CO 2 -GASS FRA FORBRENNING I KROPPEN Sikkerhet: Kalkvann er etsende. Dersom du låser hardt, kan du få sprut av kalkvann i ansiktet. Særlig øynene kan lett få skader. Bruk derfor verneriller. Dersom du skulle få sprut av kalkvann i ansiktet: Vask straks med vann. Ved spyling av øynene ruker du lunkent vann. UTSTYR OG KJEMIKALIER: Sugerør i full lengde Verneriller 100 ml egerglass Kalkvann 1 Ta ca. en fingerredde med kalkvann i egerglasset. 2 Blås langsomt gjennom sugerøret ned i kalkvannet til vannet er synlig endret. 3 La glasset med kalkvann stå til neste time. Hva skjer?

26 ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER 75 B BRANNSLOKKING (EVENTUELT HJEMMEØVELSE) Hensikten med denne øvelsen er å vise ett av prinsippene for rannslokking. UTSTYR OG KJEMIKALIER: Mugge eller egerglass med helletut To vanlige vannglass, A og B 7 % eddik Bakepulver Teskje Telys 1 Hell eddiksyre i vannglass A til det er ca. 1 /4 fullt. 2 Legg to teskjeer akepulver i mugga (eller egerglasset). 3 Tenn et telys og sett det ned i vannglass B. 4 Hell eddiksyra fra glass A over i mugga (egerglasset). 5 Løft opp mugga (egerglasset) og hell på den over glasset med det rennende lyset slik figuren viser, uten at noe syre renner over fra mugga (egerglasset) til glasset. 6 Oserver og eskriv endringene. Hvilken sammenheng er det mellom det som skjer her, og det som skjer når vi ruker et CO 2 -apparat til rannslokking?

27 76 KAPITTEL 2 C FOTOSYNTESE I dette forsøket skal vi vise at det lir rukt CO 2 i fotosyntesen. Vi kan ikke se CO 2, men vi vet at når CO 2 løser seg i vann, endrer surhetsgraden i vannet seg. Jo mer CO 2 som er løst i vann, desto surere er vannet. I motsatt tilfelle når det lir rukt CO 2, lir vannet mindre surt. For å undersøke om surhetsgraden endrer seg, kan vi ruke en indikator, for eksempel romtymollått (BTB). BTB er gul i sur løsning, grønn i nøytral og lå i asisk løsning. UTSTYR OG KJEMIKALIER: Akvarieplante Sugerør Reagensglass Reagensglassstativ Lyskilde (for eksempel overheadprojektor BTB-løsning 1 Fyll et reagensglass med vann og tilsett noen dråper BTB-løsning, slik at du så vidt kan se grønnfargen. Blås i vannet med sugerøret til du ser at vannet skifter farge til gult. Fargeomslaget skyldes at CO 2 -gassen du låser inn i vannet, gjør vannet surt. 2 Ha en akvarieplante (eller en it av den) opp i reagensglasset og dekk reagensglasset øverst med for eksempel et stykke aluminiumsfolie. Hvis reagensglasset nå settes i sterkt lys, kan vi ved slutten av en doelttime se en forandring. 3 Kan vi være sikre på at en eventuell fargeforandring skyldes fotosyntese? Kan det tenkes at forandringen ville skjedd uansett? Tenk ut en måte å kontrollere dette på og utfør forsøket. Dette vet du om gassen karondioksid etter at du har utført disse forsøkene: Når jeg heller CO 2 over lyset, slokner det. Da vet jeg at CO 2 og. Etter at jeg har låst i kalkvann, vet jeg at er et kjennetegn på CO 2. Ved hjelp av indikatoren BTB har jeg sett at CO 2 som ledes ned i vann, gjør vannet. Vannplanter trenger CO 2 for å drive fotosyntese. Når CO 2 til fotosyntesen hentes ut av vannet, vil ph-verdien i vannet.

28 Forslag til korte foredrag ENERGI FRA KJEMISKE REAKSJONER 77 Aluminium (forekomst, produksjon og ruksområde) Overflateehandling av metaller Katalysatorer Periodesystemets historie Frie radikaler og antioksidanter Alessandro Volta og forskningen hans Norsk Hydro Pacemakeratterier Bilatterier

Syrer og baser. 2 4 Syrer og baser

Syrer og baser. 2 4 Syrer og baser Syrer og baser Syrer og baser Når du er ferdig med dette kapitlet, skal du kunne a definere syre og base og gjøre rede for syre-basereaksjoner b gjøre beregninger med K a, K b og K w c måle ph med ulike

Detaljer

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter

1.1 utgave. Vitensenteret Trondheim. Kjøkkenkjemi. en samling enkle kjemieksperimenter 1.1 utgave Vitensenteret Trondheim Kjøkkenkjemi en samling enkle kjemieksperimenter KJØKKENKJEMI EN SAMLING ENKLE KJEMIEKSPERIMENTER - 3 - Vitensenteret 2006 Kjøkkenkjemi - en samling enkle kjemieksperimenter

Detaljer

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland

Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Vi lager hydrogengass og tester gassen Rapport i Naturfag 1 2011/12 Magne Svendsen og Frank Ove Sørensen, GLU 5-10NP, Universitetet i Nordland Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Teori... 4 3 Materiell

Detaljer

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden)

3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel 4 Oksidasjon og reduksjons reaksjoner (redoks reaksjoner) 1. Definisjon av oksidasjon og reduksjon 2. Oksidasjonstall og regler 3. Balansering av redoksreaksjoner (halvreaksjons metoden) Kapittel

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid!

Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! Forskningskamp 2013 Lambertseter VGS Av: Reshma Rauf, Mahnoor Tahir, Sonia Maliha Syed & Sunniva Åsheim Eliassen Hydrogen & Brenselcelle biler Viktig for en miljøvennlig fremtid! 1 Innledning Det første

Detaljer

Deep Bleaching Endelig en forutsigbar blekemetode..

Deep Bleaching Endelig en forutsigbar blekemetode.. Deep Bleaching Endelig en forutsigbar blekemetode.. Tannbleking er et godt hjelpemiddel når tennene ikke ser ut slik som vi ønsker. Hittil har vi brukt stort sett de samme materialene siden vi startet

Detaljer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer

Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del A: Bestemmelse av natrium (Na) i mineralvann ved bruk av atomabsorbsjonsspektrometer Del B: Kvalitativ bestemmelse av kloridion i mineralvann Bestemmelse av ph i mineralvann Del C: Flammeprøver av

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

NÅR FAGET VOKSER UT AV FENOMENENE. Naturen som historieforteller

NÅR FAGET VOKSER UT AV FENOMENENE. Naturen som historieforteller NÅR FAGET VOKSER UT AV FENOMENENE Naturen som historieforteller Aksel Hugo Program for pedagogikk Norges landbrukshøgskole - 2002 NÅR FAGET VOKSER UT AV FENOMENENE Det sporhunden har til felles med den

Detaljer

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig?

Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Er økt bruk av hydrogen miljømessig forsvarlig? Rapport fra Naturvernforbundet Hordaland september 2003 NATURVERNFORBUNDET HORDALAND Sammendrag All energiproduksjon skaper miljøproblemer i større eller

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

- en læringsarena for skoler og barnehager

- en læringsarena for skoler og barnehager TEMA Nr. 1 - April 2013 Skolehagen på Holt - en læringsarena for skoler og barnehager Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt. E-post: marit.jorgensen@bioforsk.no Skolehagen gir en unik mulighet til å kombinere

Detaljer

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt.

NATRONBOMBE. Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. NATRONBOMBE Forfattere: Aleksander og Mads. Samtlige figurer i rapporten er bilder vi selv har tatt. Aktiviteten som vi her skal presentere, har vi valgt å kalle for natronbombe. Kort og greit går den

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Utgiver: Tekst: Pedagogisk rådgivning: Bidragsyter; kart og informasjon: Design og illustrasjon: Trykking: Utgitt:

Utgiver: Tekst: Pedagogisk rådgivning: Bidragsyter; kart og informasjon: Design og illustrasjon: Trykking: Utgitt: I L-97 heter det at «en må legge vekt på å styrke kunnskapen om og tilknytningen elevene har til lokalsamfunnet, naturen, næringer, tradisjoner og levesett. Dette krever et bredt spekter av praktiske erfaringer

Detaljer

Den blokkerende misoppfatning

Den blokkerende misoppfatning Den blokkerende misoppfatning Olav Nygaard og Anja Glad Zernichow Vi vet alle at dersom det sitter en propp i et rør, så kan ikke vannet renne gjennom det. Lengden på proppen betyr ingenting for dens evne

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good 2 Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good Evening AS Alle fotografier: Esten Borgos Forfattere:

Detaljer

Relativ mal for masteroppgave i MENA

Relativ mal for masteroppgave i MENA Mastergradsoppgave i Materialer, energi og nanoteknologi Albertine Einstein Relativ mal for masteroppgave i MENA Omfang: 60 studiepoeng KJEMISK/FYSISK INSTITUTT Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side

LEGIONELLA. Spar 20 til 50 % på energikostnadene. i kommunale bygg. SAMTIDIG! Se siste side Rent vann - rene rør - ren energi - en ren kundeavis LEGIONELLA Enøk? Legionella? Har du alt under kontroll og kjenner du kommunens tilsynsplikt? Les mer på side 2, 3 og 6 Les mer på side 4 Aldri har ENØK

Detaljer