Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Sunniva Skålnes Samdal 15/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Sunniva Skålnes Samdal 15/"

Transkript

1 Austevoll kommune Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Sunniva Skålnes Samdal 15/ Melding om vedtak Høyringsbrev for gnr. 42 bnr m.fl. Birkeland. Reguleringsplan til 1. gongs handsaming. Utval for plan og byggesak handsama ovannemnde sak i møte den , sak 008/18. Det vart gjort følgjande vedtak: Utval for plan- og byggesaker godkjenner i medhald av plan- og bygningslova at forslag til detaljreguleringsplan for gnr. 42, bnr.17 m.fl. Birkeland, vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Plannamn: Detaljregulering for gnr. 42, bnr. 17 Birkeland. PlanID: Forslagsstillar: E&L Birkeland AS Ansvarleg søkjar: Nagla AS Plankart datert: Føresegner datert: Planskildring datert: ROS-analyse datert: VA-plan datert: Utval for plan- og byggesaker krev følgjande endringar før planforslag vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn: Forslag til avbøtande tiltak i planskildringa pkt. 5.6 skal forankrast i føresegnene. Føresegnene skal stille rekkjeføljekrav til opparbeiding av fortau før det vert gjeve igangsetjingsløyve utover grunnarbeid. Bredde på veg og fortau skal sikrast i føresegnene. Planskildringa skal vurdere maksimal møne- og gesimshøgde si konsekvens for nærliggande eigedomar i vest. Ein eventuell høgdebegrensing for høgare liggjande områder skal forankrast i føresegnene. Vurderingar og konsekvensutgreiing gjort for revidert kommuneplan skal leggjast ved i planskildringa, og supplerast med vurdering av konsekvensar for kartlagd friluftsområde. Plankart i SOSI-fil skal sendast inn til kommunen. Frist for uttale er 6 veker etter kunngjering.

2 Austevoll kommune kunngjer planarbeid i minst ei avis, og gjennom elektroniske medier. Austevoll kommune orienterer dei som etter lova har krav på skriftleg varsel (grunneigar, heimelshavar, naboar, styresmakter mm.). Spørsmål til saka kan rettast til Sunniva Skålnes Samdal tlf eller til Med helsing Morten Storebø Ordførar

3 Saksframlegg Saksnr Utval Type Møtedato 008/18 Utval for plan og byggesak PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Sunniva Skålnes Samdal FA - L12, GBNR - 42/ /1584 Gnr. 42 bnr m.fl. Birkeland. Reguleringsplan til 1. gongs handsaming. Utval for plan og byggesak - 008/18 Handsaming: Tilrådinga frå rådmannen vert samrøystes vedteke. Vedtak: Utval for plan- og byggesaker godkjenner i medhald av plan- og bygningslova at forslag til detaljreguleringsplan for gnr. 42, bnr.17 m.fl. Birkeland, vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Plannamn: Detaljregulering for gnr. 42, bnr. 17 Birkeland. PlanID: Forslagsstillar: E&L Birkeland AS Ansvarleg søkjar: Nagla AS Plankart datert: Føresegner datert: Planskildring datert: ROS-analyse datert: VA-plan datert: Utval for plan- og byggesaker krev følgjande endringar før planforslag vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn: Forslag til avbøtande tiltak i planskildringa pkt. 5.6 skal forankrast i føresegnene. Føresegnene skal stille rekkjeføljekrav til opparbeiding av fortau før det vert gjeve igangsetjingsløyve utover grunnarbeid. Bredde på veg og fortau skal sikrast i føresegnene. Planskildringa skal vurdere maksimal møne- og gesimshøgde si konsekvens for nærliggande eigedomar i vest. Ein eventuell høgdebegrensing for høgare liggjande områder skal forankrast i føresegnene. Vurderingar og konsekvensutgreiing gjort for revidert kommuneplan skal leggjast ved i planskildringa, og supplerast med vurdering av konsekvensar for kartlagd friluftsområde. Plankart i SOSI-fil skal sendast inn til kommunen. Frist for uttale er 6 veker etter kunngjering.

4 Austevoll kommune kunngjer planarbeid i minst ei avis, og gjennom elektroniske medier. Austevoll kommune orienterer dei som etter lova har krav på skriftleg varsel (grunneigar, heimelshavar, naboar, styresmakter mm.). Tilråding frå rådmannen: Utval for plan- og byggesaker godkjenner i medhald av plan- og bygningslova at forslag til detaljreguleringsplan for gnr. 42, bnr.17 m.fl. Birkeland, vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Plannamn: Detaljregulering for gnr. 42, bnr. 17 Birkeland. PlanID: Forslagsstillar: E&L Birkeland AS Ansvarleg søkjar: Nagla AS Plankart datert: Føresegner datert: Planskildring datert: ROS-analyse datert: VA-plan datert: Utval for plan- og byggesaker krev følgjande endringar før planforslag vert sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn: Forslag til avbøtande tiltak i planskildringa pkt. 5.6 skal forankrast i føresegnene. Føresegnene skal stille rekkjeføljekrav til opparbeiding av fortau før det vert gjeve igangsetjingsløyve utover grunnarbeid. Bredde på veg og fortau skal sikrast i føresegnene. Planskildringa skal vurdere maksimal møne- og gesimshøgde si konsekvens for nærliggande eigedomar i vest. Ein eventuell høgdebegrensing for høgare liggjande områder skal forankrast i føresegnene. Vurderingar og konsekvensutgreiing gjort for revidert kommuneplan skal leggjast ved i planskildringa, og supplerast med vurdering av konsekvensar for kartlagd friluftsområde. Plankart i SOSI-fil skal sendast inn til kommunen. Frist for uttale er 6 veker etter kunngjering. Austevoll kommune kunngjer planarbeid i minst ei avis, og gjennom elektroniske medier. Austevoll kommune orienterer dei som etter lova har krav på skriftleg varsel (grunneigar, heimelshavar, naboar, styresmakter mm.). Vedlegg: Birkeland Føresegner Birkeland planomtale Birkeland ROS analyse Birkeland VA plan Uttale Statens Vegvesen Uttale Kystverket

5 Uttale KNBF Uttale HFK Cotton uttale Gnr. 42 bnr. 17, Birkeland. Ettersending av merknader Birkeland Plankart Bakgrunn for saka Det er søkt om å regulere gnr. 42, bnr. 88 og deler av gnr. 42, bnr. 17 til bustadføremål med tilhøyrande teknisk anlegg og utearealer. Forslagsstillar ynskjer å regulere inn 17 einebustader og 20 fleirmannsbustader. Utval for plan- og byggesaker godkjente oppstart av reguleringsplanarbeiden den , sak 023/16. Dagens situasjon Planområdet ligg nord-vest på Huftarøy, i gangavstand frå Storebø. Området er i dag ubebygd og avskoget. Nærområdet er prega av bustadbebyggelse. Flyfoto som visar planområdet Utklipp av planområdets plassering på Huftarøy Tilkomst til planområdet er via fv. 546, kv. 24 og deretter ein privat veg. Det er ein tursti kalt Inger Anne løypa som startar sør-aust for planområdet. For å kome til turstien må turgåarar gå langs kv. 24 og landbruksvegen. Plansituasjon Planområdet er om lag 49 daa. Kommuneplanen har avsett området til boligbebyggelse. Ein mindre del av planområdet faller innunder omsynssone for militær virksomhet. Saka vil difor bli sendt til Forsvarsbygg på

6 uttale. Planforslaget er i tråd med kommuneplanen. Utklipp plankart datert Utklipp kommuneplanen Planområdet tilgrensar til Storebø sentrumsplan i sør som er under endring. Utklipp syner deler av gjeldande reguleringsplan Utklipp av plankart ved 1. gongs handsaming Vilkår ved oppstart Utval for plan- og byggesaker godkjent oppstart med følgjande vilkår: «Det skal opparbeiast og prosjekterast sykkel- og gangsti frå PO-senteret og inn til planlagt

7 bustadfelt. Vidare skal det opparbeidast og prosjekterast avkøyrsle til kommunal veg, og ei utviding og opparbeiding av eksisterande veg, samt landbruksveg.» Det er lagt inn fortau, men utan rekkjeføljekrav til opparbeiding av denne. Kommuneplanens føresegner 2.1 og 2.2 gir at utbetringstiltak på tilkomstveg og avkjørslar/kryss, med fortau, må vere trafikktrygg og i teknisk god nok stand før det kan gjevast byggjeløyve til bustader. I lys av dette, og utvalet sitt krav til opparbeding av gang- og sykkelsti, tilrår rådmannen at det vert stilt krav til at rekkjeføljekrav til opparbeiding av fortau skal forankrast i føresegnene. I dialog med ansvarleg søkjar kom det fram at dagens landbruksveg er om lag 3 meter bred. Denne er lagt inn i plankartet som 5 meter bred inkludert vegskulder. Fortau er 2 meter bred. Rådmannen tilrår at bredde på veg og fortau vert sikra i føresegnene. Planforslaget vil bli sendt på høyring til Avdeling for forvaltning, drift og vedlikehald for deira vurdering av vegløysinga. Merknader Ved varsel om oppstart kom det inn merknader frå: Kongelig norske båtforening Kystverket Fylkesmannen i Hordaland Audhild Nordeide Cotton Statens vegvesen Hordaland fylkeskommune Kongelige norske båtforening Rådmannens kommentar: Ok. Kystverket, datert

8 Rådmannens kommentar: Ok. Fylkesmannen i Hordaland, datert Ansvarleg søkjars kommentar: «Ros-analyse og registrering etter naturmangfaldslova er utført. Planforslaget tek høve til folkehelsa og barn og unge på ein god måte.» Rådmannens kommentar: ROS-analysen viser at det er akseptabel risiko for alle vurderte hendingar.

9 Ansvarleg søkjar vurderer planforslaget opp i mot naturmangfaldlova i planskildringa pkt Ansvarleg søkjar vurderer planforslaget opp i mot naturmangfaldlova i planskildringa pkt Her kjem det fram at det er registrert rik edellauvskog som er svært viktig ved avkjørsel til kv. 24. Ansvarleg søkjar foreslår følgjande avbøtande tiltak: «Alle terrenginngrep bør utførast og avsluttast på ein skånsam måte, slik at lokalt naturmangfald vert godt ivareteke. Det bør visast særleg omsyn ved eventuelle inngrep i eller tilstøytande dei to områda med rik edellauvskog. Dei rike edellauvsskogsområda bør kartleggjast nærare med omsyn til den utvalte naturtypen Hole eiker før eventuelle tiltak/inngrep i og ved desse områda.» Rådmannen tilrår at avbøtande tiltak vert forankra i føresegnene slik at dette får bindande verknad. Kva gjeld barn og unge, og folkehelse legg planforslaget til rette for fortau frå bustadfelt og langs kv. 24. Her vil ein vidare kunne nytte eksisterande fortau med PO-senteret og kommunehuset. Rådmannen vurderer at dette bygger oppunder Regional transportplan og Klimaplan for Hordaland når det kjem til satsing på sykkel og gange. Ein slik tilrettelegging vil også styrke folkehelsa og bidra til gode oppvekstvilkår for barn og unge, med trygg skuleveg. For å sikre at fortau faktisk blir bygd, med dei positive konsekvensane dette vil ha for planområdet, tilrår rådmannen at det vert stilt krav til at rekkjeføljekrav til opparbeiding av fortau skal forankrast i føresegnene. Det skal opparbeidast leikeplass for konsentrert bustader og bustader. Sjå føresegn 3.8 og 5.1. I tillegg skal leikeplass (1610) også kunne nyttast som naturområde. Rådmannen vurderer at dette gir barn i ulike aldre eit tilbod for rekreasjon og at barn og unge sine interesser er tilstrekkeleg ivareteke i planforslaget, i samband med rekkjeføljekrav til utbetring av veg med fortau. Audhild Nordeide Cotton, datert

10 Ansvarleg søkjars kommentar: «Trafikktryggleiken er ivareteken Støy under byggefasen er omtalt i planforslaget. Val av type bygg og Plassering av nye bygg på områda nærmast gjeldande nabo er det sett høgdebegrensing. Elles er det generelle krav til plassering og utforming av bustadområda. Jmf føresegner og planomtale.» Rådmannens kommentar: Terrengtilpassing, arkitektur og utforming er ivareteke i føresegn 1.4, 2.4, 2.6, 2.7, 3.5 og 3.6.

11 Dette sikrar at utbygginga skal ta omsyn til omgjevnadane, landskapet og nærliggande bygg. Kva gjeld einebustar vurderer rådmannen at det er positivt at det leggjast opp til bygging av både einebustader og fleirmannsbustader. Dette fører til auka fortetting og gir fleire bustader nær Storebø. Gnr. 42, bnr. 88 (B3) som grensar til Audhild Nordeide Cotton si eigedom skal byggjast ut med einebustader. Kva gjeld utbygginga si konsekvensar for soltilhøve og utsikt for nærliggande eigedomar i vest gir planskildringa pkt. 6.8 at: «Høgare liggjande områder har fått høgdebegrensing for å ikkje skjemme eksisterande bustader mot vest.» Rådmannen kan ikkje sjå at dette er forankra i føresegnene. Rådmannen tilrår at planskildringa vurderer maksimal mønehøgde- og gesimshøgde si konsekvens for nærliggande eigedomar, og forankrar ein eventuell høgdebegrensing for høgare liggjande områder i føresegnene. Rådmannen vurderer at planforslaget vil vere positivt for eksisterande bustader i nærområdet da det leggjast opp til utbetring av veg med fortau, dersom føresegnene stiller rekkjeføljekrav til dette. Føresegn 1.4 sikrar at alle terrenginngrep skal gjerast så skånsomt som mogleg og at sår i terrenget skal tildekkjast. Statens vegvesen, datert

12 Ansvarleg søkjars kommentar: «Etter uttalen er sendt er nemde kryss utbetra. Krysset er utvida og tilhøva for mjuke trafikantar et betra med gangfelt og gang og sykkel veg inn i krysset.» Rådmannens kommentar: Statens vegvesen er i gong med å utbetra krysset med deleøy. Det er gangveg og fotgjengovergang. Rådmannen vurderer at trafikktryggleika i krysset er ivaretatt. Hordaland fylkeskommune, datert

13 Ansvarleg søkjars kommentar: «Det er ikkje funnet potensiale for funn av kulturminner innan planområdet. Planen omtaler alle dei ulike tema nemnd av HFK.» Rådmannens kommentar: Rådmannen vurderer at planforslaget vil følgje opp regionale retningslinjer for areal og transport dersom rekkjeføljekrav til utbetring av veg med fortau vert forankra i føresegnene. Dette vil sikre gang og sykkeltilkomst til kommunesenter, skule og kollektivtransport. Rådmannen vurderer at planforslaget tar omsyn til friluftsliv. Kort avstand til turstien Inger Anne Løypen, fortau og leikeplassar, både opparbeida og som naturområde, vil bidra positivt til folkehelsa og gi eit godt oppvektsmiljø. Opparbeiding av leikeplassar er sikra i føresegnene. Terrengtilpassing, arkitektur og utforming er ivareteke i føresegn 1.4, 2.4, 2.6, 2.7, 3.5 og 3.6. Føresegn 1.5 gir at ved funn av kulturminne skal arbeid stansast og melding skal gjevast til fylkeskonservator. Vurdering av naturmangfald Ansvarleg søkjars vurdering: «5.6 Vegetasjon naturmangfaldslova Tilgrensande planområdet, både nord og sør for vegen, mot sørvest er det registrert to område av naturtypen Rik edellauvskog (Figur 5-8). Det sørlege av desse områda er vurdert å vere ein B-lokalitet, dvs. regionalt viktig, medan den nordlege lokaliteten er ein C-lokalitet av lokal viktigheit. B-lokaliteten har ei utforming som lågurt-eikeskog, medan C-lokaliteten har utforming som lågurt-hasselkratt. Artar som vart observert under synfaring i desember 2015 i B-lokaliteten var mellom anna sumareik, hassel, bjørk, rogn, osp, einer og lind. Dei fleste av desse er generelt varmekjære, noko som stemmar bra med at området er i ei sørhelling. Under grundigare feltundersøkinger frå 2010 har det òg vore registrert artar som villapal, gaukesyre, sissselrot, sølvbunke, engkvein, kystlodnegras, blåtopp, surblad/engsyre, tepperot, skogstarr, vivendel, raud jonsokblom, vifterynkesopp, ametystsopp, glattvrenge samt raudlistearten villeple (VU = Sårbar) i området. Svartelistearten kaprifol som er klassifisert som å utgjere høg økologisk risiko (HI) vart òg registrert her i I C-lokaliteten er raudlistearten liten ramsløkflue (NT = Nært truga) registrert, og den står på lista over artar av særs stor forvaltingsinteresse. C-lokaliteten er nokolunde liten og ber preg av at hageplantar frå dei nærliggande eigedomane har spreidd seg inn i området. Framandarten bulkemispel, som utgjer ein særs høg økologisk risiko (SE), vart registrert her i Andre artar som har vore registrert her er m.a. hassel, sumareik, rogn, selje, lind, liljekonvall, gauksyre, bergflette, kratthumleblom, jordnøtt, vivendel, blåklokke, raud jonsokblom, tviskjeggveronika, mjødurt, tepperot, gjerdevikke, krattmjølke, lintorskemunn, revebjelle, gulaks, geitesvingel, fugletelg, skrubbenever, grynvrenge, stiftfiltlav, filthinnelav, glattvrenge og blyhinnelav.

14 Nord i planområdet er det i dag eit innmarksbeite som ber preg av lite skjøtsel (Figur 5-9). Det vart m.a. observert sølvbunke og lyssiv/knappsiv under synfaringa, og desse er uønska i beitesamanheng og tyder m.a. på mykje fukt. Det har i dei seinare åra vert gjennomført ei betydeleg avskoging/hogst på Austevoll, m.a. på Birkeland, for å få bukt med framandarten sitkagran. Sitkagran utgjer ein særs høg økologisk risiko (SE) og har ein sterk negativ effekt på norsk natur. Bulkemispel som vart funne i C- lokaliteten er òg klassifisert som ein svartelisteart. Om lag 40 % av planområdet har tidligare vore skog med sitkagran med høg og særs høg bonitet, og er no ei hogstflate der det vert etablert lyskrevande pionerartar som eit steg i ein sekundærsuksesjon, dvs. ein gradvis reetablering av økosystemet. Ved synfaringstidspunktet i desember 2015 var pionerfasa framleis på eit nokså tidleg stadium. Typiske pionerartar som vart observert var smyle og bjørnebær. Mellom innmarksbeitet og hogstflata står det att ei stripe med lauvskog (hovudsakeleg bjørk) av høg bonitet. Det vert anteke at bjørkeskogen vert eller har vore nytta til eit leområde for beitedyr. Det vart ikkje observert tydelege hjortetråkk i området under synfaringa, men lokal informasjon tilseier at det er ein del hjort i området. Berggrunnen innanfor aktuelt planområde er samansett av granodioritt med innslag av megakrystallar av kalifeltspat, og gjer eit begrensa næringsgrunnlag for krevjande planteartar.

15 Avbøtande tiltak Alle terrenginngrep bør utførast og avsluttast på ein skånsam måte, slik at lokalt naturmangfald vert godt ivareteke. Det bør visast særleg omsyn ved eventuelle inngrep i eller tilstøytande dei to områda med rik edellauvskog. Dei rike edellauvsskogsområda bør kartleggjast nærare med omsyn til den utvalte naturtypen Hole eiker før eventuelle tiltak/inngrep i og ved desse områda. Konklusjon Ut frå innhenta kunnskap er det grunn til å tru at konsekvensane av planframlegget vil vera avgrensa. Påverknaden på naturmangfaldet innanfor planområdet vil verta negativ grunna inngrep og endringar. Verknaden er likevel minimal då det allereie er utført inngrep i planområdet i form av avskoging, og artssamansetnaden i området generelt er vanleg for regionen. Vidare utbygging vil såleis ha effekt på eksisterande naturmangfald gjennom arealbeslag og fragmentering. Ein vurderer kunnskapsgrunnlaget til å vere tilstrekkeleg. Etter ei vurdering etter naturmangfaldlova 8-12 kan ein ikkje sjå at planframlegget og utbygging i tråd med det vil ha betydeleg påverknad på naturmangfaldet.

16 Rådmannens vurdering: Etter naturmangfoldslova (nml.) 8 (kunnskapsgrunnlaget) skal tilgjengeleg kunnskap takast i bruk for å vurdere og avgjere arters bestandsituasjon, utbreiing av naturtypar og økologiske tilstand. I sin vurdering av naturmangfaldet har rådmannen kome fram til same funn som ansvarleg søkjar kva vedkjem artar og naturtypar i området. Området består av overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog av særs høg og høg bonitet. Det er registrert fleire livskraftige artar og to artar av nasjonal forvaltningsinteresse: villeple (sårbar) og liten ramsløkflue (nær truga). Sør og vest for planområdet er det to registreringar av Rik edellauvskog som er av regional viktig og lokal viktig verdi. Aust i planområdet er det lagt opp til bustader i eit kartlagt friluftsområde. Utklipp Gardskart Utklipp artskart Utklipp Naturbase som syner Rik edelauvskog (t.v.) og kartlagt friluftsområde (t.h.) Registrert edelauvskog ligg utanfor planområdet og vurderast til å bli påverka i liten grad av planforslaget. Ved utbetring av veg med fortau, eller forbetring av siktforhold, kan det vere

17 naudsynt at noko skog vert fjerna. Rådmannen tilrår difor at forslag til avbøtande tiltak i planskildringa pkt. 5.6 vert forankra i føresegnene. Planområdet er elles rydda for sitkagran og det gjenstår ein mindre stripe lauvskog som ansvarleg søkjar identifiserer som hovudsakleg bjørk. Kva gjeld innmarksbeite og overflatedyrka jord har planforslaget vert sendt til Stord-Fitjar landsbruks- og miljøkontor til gjennomsyn for deira vurdering. Då kommunen ikkje har mottatt ein uttale i retur vurderer rådmannen at planforslaget ikkje vil ha alvorlige konsekvensar for landbruk. På bakgrunn av vurderingane ovanfor kan ikkje rådmannen sjå at naturen med sin biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfald, samt økologiske prosesser i området, ikkje vert teke i vare grunna planforslaget. Vidare vurderer rådmannen at det til ligg føre tilstrekkeleg kunnskap om kva verknadar tiltaket kan ha for naturmiljøet, jf. naturmangfoldslova (nml.) 8 og 9. Etter nml. 10 skal ein vurdere tiltaket si påverknad av området saman med allereie eksisterande og andre planlagde tiltak som påverke eller kan påverke området. Nærområdet er prega av bustadbebyggelse nord og vest for planområdet. Nærliggande område i sør og aust er ubebygd og ligg i eit kartlagt friluftsområde. Det er ingen andre planlagde tiltak som kan påverke området, men planområdet utgjer ein del av eit større område som er avsett til bustadbebyggelse. Det er difor forventa at det vil kome ytterligare fortetting i form av bustader i området. Rådmannen vurderer at tiltak etter planforslaget er ein hensiktsmessig konsentrering av utbygging i nær tilknyting til Storebø sentrum og dei tilboda som finst der. Vurdering av konsekvensutgreiing Forskrift 21. juni 2017 nr. 854 om konsekvensutredninger, 39, gjev at planar og tiltak ikkje vert omfatta av forskrifta dersom planen har fått oppstart etter pbl. 12-8, før 1. juli Utval for plan og byggesak godkjente oppstart av planarbeidet i medhald av pbl den Forskrift 19. desember 2014 nr om konsekvensutredning vert difor lagt til grunn for vurderinga om planforslaget utløyser krav om konsekvensutgreiing. Ansvarleg søkjar si vurdering: Etter KU- forskrifta 1(5), skal forslagsstillar «sjølv vurdere om planen faller inn under forskriftens saklige virkeområde». Det er gjort ei vurdering av ansvarleg søkjar i vedlagt planskildring, pkt. 5.14: «Behov for konsekvensutgreiing er vurdert med omsyn til forskrift om konsekvensutgreiing. Området er over 15 daa og delar av området er nye utbyggingsområder. Jamfør 2.d Ein ser likevel ikkje behovet for eiga konsekvensutgreiing då planen er i tråd med kommuneplanen. Og er konsekvensutgreiia i overordna plan. Utover utgreiing over og konsekvensutgreiing i overordna plan er det ikkje behov for særskild konsekvensutgreiing av planforslaget. Konsekvensutgreiing gjort i overordna plan vert lagt ved planforslaget.»

18 Ved oppstart stilte utval for plan- og byggesaker følgjande vilkår: «Utval for plan-og byggesak krev ikkje konsekvensutgreiing, men vurderingar og konsekvensutgreiing gjort for revidert kommuneplan skal leggjast ved i planskildring, og supplerast med vurdering av konsekvensar for kartlagt friluftsområde.» Ansvarleg søkjar har ikkje vurdert konsekvensane planforslaget vil ha på kartlagt friluftsområde. På grunn av lang handsamingstid tilrår rådmannen at supplering av konsekvensvurderinga ligg føre før planforslag vert sendt på høyring. Rådmannen si vurdering: Vidare er det uttalt i veiledningsnotat frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, at kommunen skal «påse at bestemmelsene i [KU-]forskriften følges», jf. side 1 i notat datert Rådmannen vil derfor utdjupe ansvarleg søkjar si vurdering av om planforslaget utløyser krav om KU. Ein reguleringsplan knyttet til eit konkret tiltak kan utløyse krav om KU uavhengig om arealbruken er KU-handsama i arealdelen. Berre dersom kommuneplanen omfattar ein full utredning av sjølve tiltaket, er det aktuelt å unnta fra KU-kravet på reguleringsplannivå. Disse situasjonane er nærmare skildra i KU-forskriftens 2 andre avsnitt og 3 andre avsnitt. Etter 2 skal detaljreguleringsplaner alltid konsekvensutgreiast dersom dei er på meir enn 15 daa og omfattar nye områder til utbyggingsføremål, eller inneberer tiltak i vedlegg I. Planforslaget er over 15 daa, men er avsett til utbyggingsføremål. Vidare omfatter ikkje planforslaget tiltak i vedlegg I. Planforslaget faller ikkje innunder 3 da planforslaget er over 15 daa og ikkje innebere tiltak i vedlegg II. Likevel ligg delområde B1 innafor eit registrert friluftsområde. Rådmannen vurderer at planforslaget ikkje vil kome i konflikt med friluftsverdiane i området. Delområde B1 ligg i ytterkanten av det større friluftsområdet på Birkeland. Ved synfaring i området var det ikkje funnet spor av turstier eller likande som tilseie at området er brukt for rekreasjon. Rådmannen vurderer at planforslaget ikkje utløyser krav om konsekvensutgreiing etter forskrifta.

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Austevoll kommune Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 27.10.2016 Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Melding om vedtak Vedtaksbrev om opppstart til reguleringsplanforslag for gnr.

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 143/16 Plan- og miljøutvalet PS 23.11.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Line Thuen Waage 15/2222 Ny 1.gangs behandling av Fonnebustvegen Gnr 108, Bnr 161 m.fl. Vedlegg : Føresegner

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 07.04.2014 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149 Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Ole Martin Dahle K2 - L12, Gnr/bnr - 149/96 17/149 Saksnr Utval Type Dato 088/17 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMTutvalet) PS 03.10.2017 071/17 Kommunestyret

Detaljer

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks 73 4756 HOVDEN I SETESDAL 2017/369-3 Ingunn Hellerdal ingunn.hellerdal@bykle.kommune.no 23.06.2017 Melding om vedtak Hovden Fjellstoge - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak

Detaljer

Reguleringsplan for Birkeland - bustadområde Gnr 42 Bnr 17 mfl, Austevoll kommune

Reguleringsplan for Birkeland - bustadområde Gnr 42 Bnr 17 mfl, Austevoll kommune Reguleringsplan for Birkeland - bustadområde Gnr 42 Bnr 17 mfl, Austevoll kommune Forslagstiller: E&L Birkeland AS Nagla AS Plan og rådgjeving 30.01.18 Nagla AS Plan og rådgjeving Porsdalen 5392 STOREBØ

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR RUNDKØYRING VED ØYSTESE MEKANISKE VERKSTAD REGULERINGSFØRESEGNER 1. GENERELT 1.1 Desse reguleringsføresegnene gjeld for det området som på plankartet er markert med plangrense (Sjå

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/1481 Sakshandsamar: PlanId - 2016007, K2 - L12, GNR - 129/0012 Bjarte Friis Friisvold Dato: 01.02.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak

Austevoll kommune. Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 04.04.2017 Møtetid: 16.30 Sak nr: 025 030/17 Austevoll kommune Møteprotokoll Utval for plan og byggesak Følgjande medlemmar møtte Anja Heggholmen Vibeche Storebø Renate

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 096/2014 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 17.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Kjersti Flatråker 14/2938 14/13202 Plansak 12602014000600

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen>

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Bustadfelt Svåsandshagen> Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Hovudutval for Teknisk og Næring 08.09.2015 036/15 Kommunestyret 30.09.2015 042/15 Saksbeh.: Saka blir avgjort av: Arkiv: Arkivsaknr Haugen, Sigbjørn

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68

Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 155/16 Formannskapet 12.10.2016 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 15/178-68 Områdereguleringsplan for Håbakken del I og del II Kort samandrag:

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 039/16 Plan- og miljøutvalet PS 16.03.2016 Saksbehandlar ArkivsakID Christian H. Reinshol 14/6423 Vedtak av planprogram for reguleringsplan Nesfossen næringsområde Vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland. Innstilling frå rådmannen: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/1716-7 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon - 185/187 - terrasse - Valen - Jan Gunnar Fatland Innstilling

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 097/15 Formannskapet 09.06.2015 044/15 Kommunestyret 18.06.2015 Sakshandsamar: Johannes Myrmel Arkiv: Arkivsaksnr. 14/709-14 Reguleringsplan masseuttak Torvmo

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker GISKE KOMMUNE Arkiv: K2 - L12 JournalpostID: 17/10395 Sakshandsamar: Bjarte Friis Friisvold Dato: 15.08.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske saker 22.08.2017

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn

Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet Detaljregulering Angedalsvegen 47 og 49 - offentleg ettersyn Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/647 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 12.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 001/16 Planutvalet 21.01.2016 Detaljregulering Angedalsvegen 47

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset

SAKSGANG. 1. gongs utlegging til høyring og offentleg ettersyn - reguleringsplan Årvikneset Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Plan- og driftsutvalet 24.04.2017 025/17 Saksbehandlar Arkiv: Journalpostnr. Haugen, Sigbjørn N - 504 17/1679 1. gongs utlegging til høyring og offentleg

Detaljer

Ullensvang herad. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval /2017

Ullensvang herad. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval /2017 Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Plan- og ressursutval 05.09.2017 70/2017 Saksansv.: Tveit, Randi Karin Arkiv: ST/PL namn - Lofthus sentrum - Røyse,

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid:

Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid: Detaljreguleringsplan Strømsneskrysset. Fv 614 og 544. Einsidig busslomme. Planid: 20110108. Planomtale - Føresegner Bakgrunn for planarbeidet Etter at skulen i Nordalsfjorden blei lagt ned, må elevane

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485. Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: BSS Arkivsaknr: 2014/1485 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 168/15 Formannskapet 08.09.2015 106/15 Kommunestyret 24.09.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN

1. GONGS HANDSAMING REGULERINGSPLAN BUSTADFELT KLUBBEN Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 004/16 25.01.2016 HELALM Avgjerd av: Solund formannskap Arkiv: K2-L12 Objekt: Arkivsaknr 15/487 1. GONGS HANDSAMING

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hans Kristian Dolmen HistSak - 10/2055, Gbnr - 45/157, PlanID - 125620110002, FA - L13 14/2091 Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS 03.06.2014

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 031/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 031/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 031/17 Plan- og PS 19.09.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Anders Espeset ARP - 20150107, K2 - L12 15/1503 Offentleg ettersyn av reguleringsplan hyttefelt

Detaljer

SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV PLANID DEL AV GNR. 21 BNR. 100,142,143 OG 144 KÅRTVEIT

SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV PLANID DEL AV GNR. 21 BNR. 100,142,143 OG 144 KÅRTVEIT FJELL KOMMUNE POSTBOKS 184 5342 STRAUME Deres ref.: Vår ref.: Ard15028 Bergen: 27.10.15 SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV PLANID 20040011 DEL AV GNR. 21 BNR. 100,142,143 OG 144 KÅRTVEIT På vegne av tiltakshavar

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 14/

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 14/ Austevoll kommune Kystverket Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 03.10.2016 Erik Andreas Kyvig 14/1187-10 Melding om vedtak Høyringsbrev om reguleringsplan for gnr. 26 bnr. 1 Hille Utval for plan og

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret Reguleringsplan(detaljregulering) for Fretheimshaugane - del 2 - oppstart av planarbeid

Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret Reguleringsplan(detaljregulering) for Fretheimshaugane - del 2 - oppstart av planarbeid AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/623-15/766 K2 - L12 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 05.02.2015 Reguleringsplan(detaljregulering)

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 08.09.2016 071/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201402, N - 504 15/1726 2. gongs handsaming for del av detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Gunhild Austjord,

Gunhild Austjord, Tokke kommune ASPLAN VIAK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Att.: Lars Krugerud MELDING OM VEDTAK Dykkar Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2014/1640-23 Gunhild Austjord,35075241 gunhild.austjord@tokke.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet /14 Kommunestyret

Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet /14 Kommunestyret Årdal kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 054/14 Formannskapet 03.06.2014 038/14 Kommunestyret 19.06.2014 Sakshandsamar: Stine Mari Måren Elverhøi Arkiv: K2-L12 Arkivsaksnr. 12/834 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK

SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK SENTRALADMINISTRASJONEN Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 24.10.2017 82/17 Saksbehandlar: Rannfrid Stubhaug

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune MØTEINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 29.07.2013 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemmar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for veg og kai Straume Sør Fjell kommune Arkiv: 504 Saksmappe: 01/03051-14 Sakshandsamar: Einar Lunde Dato: 15.11.01 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 313/01 Hovudutval for teknikk, natur og miljø 04.12.01 106/01 Kommunestyret

Detaljer

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND

SVAR PÅ PRINSIPPSØKNAD FOR OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR UTVIDING AV INDUSTRIOMRÅDE KVERNAVIKA GNR.100,BNR.2 M.FL. ØKLAND Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.09.2017 2017/523-50422436/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Njål Gunnar Slettebø 53 42 31 32 MULTICONSULT ASA V/Øyvind Skaar,Stord

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 072/2015 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 04.11.2015 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 15/1039 15/12195 Plansak 12602015000200

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014

HERØY KOMMUNE Plan-ID: REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 HERØY KOMMUNE Plan-ID: 201308 REGULERINGSPLAN FOR GANG OG SYKKELVEG FYLKESVEG 10 MOLTUSTRANDA PLANOMTALE SEPTEMBER 2014 INNHALD 1 - BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 Formålet med planarbeidet... Tidlegare

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Fast utval for plansaker 13.12.2012 055/12 Per Langnes Avgjerd av: Fast utval for plansaker Arkiv: L12 Arkivsaknr 12/806 Fv. 659 - Nordøyvegen - Delområde

Detaljer

046/15 Hovudutval for plan og utvikling /15 Kommunestyret

046/15 Hovudutval for plan og utvikling /15 Kommunestyret Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 15/262-15/7387 Arkivkode FA-L13, GNR-95/290 Dato 19.08.2015 Saksframlegg Gbnr. 95/290 Byrknesøy. Fryselagar

Detaljer

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader

Framlegg for 1. gongs høyring - Gbnr. 15/83,15/39, Eivindvik, detaljregulering for Prestesundet bustader Gulen kommune Plan, landbruk og teknisk Sakshandsamar Frank van den Ring Arkivsak - Journalpost 14/1429-15/3458 Arkivkode FA-L13, GNR-15/83 Dato 11.05.2015 Saksframlegg Framlegg for 1. gongs høyring -

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Leite & Howden Arkitekt- og ingeniørkontor AS Dato Sakshandsamar Vår ref. Deres ref. 26.02.2015 Ingunn Stette 14/1485-15/10445 Reguleringsplan for Storbakken gnr. 23 bnr.

Detaljer

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje

Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje Vedlegg til oppstartsmøte gnr. 51 bnr. 1 m.fl. Misje 1) Kort presentasjon av tiltaket/planområdet Det har blitt levert inn eit planforslag tidlegare for området, planid: 20100005, men dette arbeidet har

Detaljer

Godkjenning av detaljplan for del av gnr. 198 og bustadfelt Hadlarvik - Landavågen - Halsnøy - Geir Inge Sjo mfl.

Godkjenning av detaljplan for del av gnr. 198 og bustadfelt Hadlarvik - Landavågen - Halsnøy - Geir Inge Sjo mfl. J. Tufteland AS Postboks 131 Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www.

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Stina Nordbak 13/

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Stina Nordbak 13/ Austevoll kommune Kystverket Vest Pb. 1502 6025 ÅLESUND Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 12.01.2017 Stina Nordbak 13/1575-55 Melding om vedtak Gnr. 05 Bnr. 0047 Knivavikje, Kalvanes Reguleringsplan

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending.

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending. Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 18.11.2015 2015/1604-50426826/2015 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 Planlegg Bømlo AS SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen FA - U43, TI - &18 15/1419 Saksnr Utvalg Type Dato 94/2015 Utval for drift og utvikling PS 17.12.2015 Høyring og offentleg ettersyn - Konsekvensutgreiing

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 11712/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 11712/2015 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Roppen Arkivsak: 2007/474 Løpenr.: 11712/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 15/140 Teknisk utval 02.12.2015 15/108 Ulstein kommunestyre 17.12.2015 Saka

Detaljer

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte

Vedlegg 2. Referat fra oppstartsmøte Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte OPPSTARTSMØTE Leveringar som vart etterspurt før oppstartsmøte - vurdering av forskrift om konsekvensutgreiing - kort omtale av tiltaket med kartskisse - forslag til

Detaljer

Reguleringsføresegner pbl 12-7

Reguleringsføresegner pbl 12-7 Side 1 av 5 Fusa kommune Detaljreguleringsplan for: Del av fv 550 Fusa-Eikelandsosen. Parsell Gjerdevik. Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslov av 14. juni 1985

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Janneth Iren Ur GBNR - 28/1 17/3416. Saksnr Utval Dato 052/17 Forvaltningsstyret

Saksframlegg. Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Janneth Iren Ur GBNR - 28/1 17/3416. Saksnr Utval Dato 052/17 Forvaltningsstyret Finnøy kommune Saksframlegg Sakshandsamar Arkiv JournalpostID Janneth Iren Ur GBNR - 28/1 17/3416 Saksnr Utval Dato 052/17 Forvaltningsstyret 30.05.2017 GNR 28 BNR 1 - mindre endring - 078-2010 Vika-Nåden

Detaljer

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as

PLANOMTALE. Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID Nordbohus Sogn as PLANOMTALE Endring av reguleringsplan for Smiebakken - Byggeområde B1 Plan ID 1421-2010003 1 Bakgrunn og føremål Nordbohus Sogn AS har utarbeida framlegg om endring for del av reguleringsplan for Smiebakken,

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Melding om oppstart av detaljregulering for naustområde Sønstabøvåg 104/5 m.fl.., Bømlo kommune (PlanID )

Melding om oppstart av detaljregulering for naustområde Sønstabøvåg 104/5 m.fl.., Bømlo kommune (PlanID ) Til Grunneigarar og naboar Offentleg mynde Dato: 21.04.2016 Melding om oppstart av detaljregulering for naustområde Sønstabøvåg 104/5 m.fl.., Bømlo kommune (PlanID 201601) Initiativtakar I samsvar med

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Plan og utvikling 26.01.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/629-15/217 K2 - L12, K3 - &86 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 14.01.2014

Detaljer

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4.

Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL. Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, og 12-4. Herøy kommune MINDRE ENDRING PBL 12-14 - FOR DELER AV VIKE/TOFTEDAL Enkel omtale av planendring detaljplan etter PBL 12-3, 12-12 og 12-4. Utviklingsavdelinga - September 2012 INNHALD: 1. Dagens situasjon

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201310 Arkivsaksnr: 2013/532-10 Sakshandsamar: Ann Sissel Heilevang Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 43/2014 24.02.2014

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling

Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 011/15 Plan og utvikling 02.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/781-15/1070 K2 - L12 Ingunn Bårtvedt Skjerdal 57 63 29 11 23.02.2015 Oppstart

Detaljer

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste.

Møteprotokoll. Frå administrasjonen møtte: Rådmannen, teknisk sjef og planleggjar. Ingen hadde merknader til innkalling eller sakliste. SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.06.2011 Tid: 17.00 Desse møtte: Kjell Haukeberg, leiar Torunn Mølsæter Stefan Grindvik Elise Stette melde forfall,

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID Arkivsaksnr: 16/32 17/1049

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID Arkivsaksnr: 16/32 17/1049 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Per Inge Aakvik Arkiv: K2 - L12, PLANID - 2016000032 Arkivsaksnr: 16/32 17/1049 Detaljregulering for gnr 74 bnr 21 og 29 Utval: Møtedato: Saksnr.: Det faste utvalet for plansaker

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer