Nissedal kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nissedal kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:00"

Transkript

1 Nissedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor Homme Ordførar AP Runa Vee Tveit Medlem AP Paul Willy Setane Medlem AP Andrea Fjalestad Medlem AP Hølje Haugsjå Medlem AP Tore Solli Medlem AP Kai Halvor Juva Medlem AP Geir Christian Enger Varaordførar KRF Bjarne Reime Medlem KRF Magne Haugsjå Medlem KRF Anne-Nora Oma Dahle Medlem SP Ian Parry-Jones Medlem SP Stein Skåli Medlem SP Inge Magnus Evja Medlem SP Knut Oddvar Nes Medlem SP Kristine Sandall Medlem H Jørgen Olav Nes Medlem FRP Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer Følgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Følgjande frå administrasjonen møtte: Navn Sverre Sæter Jan Arvid Setane Kristin Oddbjørg Parkinson Vågen Stilling Rådmann Kommunalsjef Flyktningkoordinator Frå saksnr.: 99/15 Til saksnr.: 108/15

2 Halvor Homme ordførar

3 Saksliste Utvalssaksnr Innhald Saker til behandling PS 99/15 Budsjett Økonomi- og handlingsplan PS 100/15 PS 101/15 PS 102/15 PS 103/15 PS 104/15 PS 105/15 PS 106/15 PS 107/15 PS 108/15 N - Gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, forureiningsforskrifta og matrikkellova - godkjenning Revisjon av "Vedtekter for Nissedal kommunale næringsfond" Årsmelding 2014 og Råd for funksjonshemma Årsmelding eldrerådet og 2015 " Nytt liv i Søftestad Gruber " - vidareføring i hovudprosjekt? - og oppnemning av prosjektgruppe. Endring av målføre ved Nissedal vaksenopplæring Busetting av flyktningar Rullering av handlingsdelen av kommunedelplanen for idrett og friluftsliv 2016 Referat- og drøftingssaker

4 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: / Jan Arvid Setane Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 111/ Formannskapet 113/ Eldrerådet 6/ Råd for funksjonshemma 4/ Arbeidsmiljøutvalet 14/ Kommunestyret 99/ Budsjett Økonomi- og handlingsplan Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2016 er lagt ut som eige dokument under møtedokumenta på heimesida. Ny versjon inkl. Økonomi- og handlingsplan og oversikt over alternative kutt og uprioriterte tiltak vert lagt ut i løpet av tysdag 10.nov. Fakta i saka: Rådmannen legg med dette fram sitt forslag til budsjett for 2016 og økonomi- og handlingsplan Formannskapet handsamar saka i møte og 19.11, og legg si innstilling til kommunestyret ut på høyring Kommunestyret handsamar saka Som ein del av saka legg rådmannen også fram ein oversikt over dei tiltak og behov som har vore vurdert, men som det ikkje er funne rom for i forslaget til budsjett. Det vert også synleggjort alternative tiltak for å redusere driftsnivået på dei ulike tenesteområda. Mange av desse tiltaka bør utgreiast nærare før dei eventuelt vert innarbeidd i budsjettet. Vurdering: Rådmannen legg i år fram eit samla dokument, der økonomiplanen og handlingsprogrammet er meir integrert enn tidlegare. Rådmannen meiner at budsjettprosessen for 2014 og 2015, der formannskapet har lagt fram ei delt innstilling, og der kommunestyret ikkje har teke stilling til handlingsprogrammet samstundes som budsjett og økonomiplan, har vore uheldig. Kommunelova stiller krav om at "Kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer, samt de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal komme tydelig fram". Mykje av tala vert kommentert i budsjett-dokumentet, og vert bare delvis kommentert på nytt i saksutgreiinga.

5 Økonomisk oversikt drift syner eit netto driftsresultat (underskot) på kr Staten og KS legg til grunn at netto driftsresultat bør vere minimum 1,75% av driftsinntektene, for å oppretthalde kommunen sin formue, og å kunne eigenfinansiere noko av nyinvesteringane. Rådmannen sitt framlegg er såleis eit godt stykke unna eit slikt måltal, men her må ein ta omsyn til at ein i 2016 legg opp til dekningsgrader under 100% innan vatn og kloakk, grunngjeve med store sjølvkostfond (ca. 1 mill. i samla underskot). Budsjettet legg ikkje opp til noko avsetnad til fond, anna enn bundne midlar. Det meste av vurderingane vidare knytast opp til dei ulike budsjettskjema. Sum frie disponible inntekter Rådmannen legg til grunn ein vekst i frie inntekter på 6,16 mill. frå opprinneleg budsjett Omlag 5,1 mill. av dette er integreringstilskot, så andre generelle inntekter aukar med omlag 1 mill. Det er budsjettert med 4,1 million i integreringstilskot for dei 15 som er busett. Samla kostnader til integreringsarbeidet i 2016 er omlag kr 2,7 million. Dersom ein legg til grunn 2,5% løns- og prisvekst på driftsutgifter på ca. 155 mill. i 2015, tilseier det 3,9 mill. i løns- og prisvekst, og ein ser at Nissedal ligg godt under å få kompensert for dette. Skatt på inntekt og formue er vurdert å ha ein nedgang på 1,3 mill. men her må nemnast at opprinneleg budsjett 2015 har synt seg å vere eit for høgt anslag for Regjeringa sitt anslag om 7,45% vekst på skatteinntektene frå 2015 til 2016, er også lagt til grunn av rådmannen. Rammetilskotet vert påverka av mange faktorar. Ein stor del knyt seg til forventa kostnadsnivå, samanlikna med landsgjennomsnittet. Frå 2015 til 2016 er det spesielt 2 faktorar som påverkar denne delen av rammetilskotet: Nedgang i folketal på 1,2 % og nedgang i talet på innbyggarar med PU-diagnose. Rammetilskotet inneheld også ein inntektsutjamnande del, der utviklinga i skatteinntektene betyr mykje. Nissedal ser ikkje ut til å få den veksten frå 2014-nivået som ligg til grunn for ein del tal som vert publisert. Rammeområdet Felles Konsesjonskraftinntektene forventast å bli kr lågare i 2016 enn i 2015, grunna låg straumpris. Etter nokon år med svært gode resultat, er desse inntektene i ferd med å normalisere seg på eit lågare nivå. Også i 2016 må det påreknast noko kostnader ved taksering av eigedomar, og det er sett av kr til dette. Overføringane til interkommunalt landbrukskontor aukar ein del meir enn normal lønsvekst, noko som skuldast bortfall av refusjonsordningar frå NAV. Rådmannen har lagt til grunn i sitt framlegg at den midlertidige organiseringa av felles stabsfunksjonar/rådmannsgruppa, held fram store delar av I sum gjev dette økonomisk innsparing på om lag kr , men det betyr også at det står ca. 1 årsverk vakant. Rådmannen ønskjer å bruke 2016 til å utgreie ei varig omorganisering av stabs-ressursane. Det er også foreslege å kutte kr av potten til "felles-tiltak", som i 2015 har vore på kr Når det gjeld skatteoppkrevjarfunksjonen så er det lagt til grunn at denne framleis vert kommunal, og ligg i Kviteseid kommune. Kostnader til barnevernstiltak aukar mykje i Nissedal. Frå 1,93 mill. i 2013, 2,3 mill. i 2014, 2,96 mill. i 2015, aukar det i 2016 til kr 3,48 mill. Rådmannen meiner det må rettast større fokus mot tidleg innsats, gjennom betre dialog mellom barnevernstenesta og dei andre tenesteområda, og tilrår difor å flytte det organisatoriske ansvaret for å fylgje opp barneverns-tenesta til eining for helse og habilitering. Rammeområdet eining for skule Frå hausten 2016 er det lagt opp til at dei 3 elevane som går på skule i Gjerstad skal byrje på Tveit skule, slik gjeldande vedtak seier. Ordninga med ein elev som går i Åmli og ein elev som bur i Treungen, men går på Fjone, held fram, og det må takast høgde for ekstra transportkostnader. Regjeringa sitt framlegg om 1 ny naturfagstime er lagt inn i ramma.

6 Som eit innsparingstiltak tilrår rådmannen å avvikle skulekantina/redusere assistent-ressursen på Tveit skule frå I tillegg tilrådast det å redusere lærar-ressursar på Tveit skule, tilsvarande kr Ved busetting av flyktningar i 2015 vart det gjort styrking på Tveit skule som må halde fram i Heilårskostnaden for dette er kr I løpet av 2015 er det også fatta enkeltvedtak om assistent i 1.klasse, som må vidareførast i Kostnaden er kr Som rådmannen rapporterte om i 2.tertial, må det finansierast ei 50% lærarstilling (midlane vart trekt inn i 2.tertial 2015) som skal nyttast til styrkingstimar for skuleåret 2015/2016, konsentrert til våren Fjone skule har fått ein ny gjesteelev som gjev grunntilskot frå bustad-kommune. Ein ser også at lønsutgiftene i 2016 kan reduserast noko, som fylgje av permisjon og lågare vikarløn. På Kyrkjebygda skule ser ein at lønsbudsjettet for 2015 har vore noko høgt, utan at ein kan forklare kvifor. Det er lagt opp til å vidareføre dagens bemanning. I budsjett for 2015 vart det lagt til grunn at auken i ressursar til vaksenopplæringa skulle finansierast med auke i statstilskot. For å vidareføre den drifta som er etablert i 2016 må tenesta styrkast med kr Rådmannen tilrår ei stor %-vis auke i eigenbetalingar for sfo, då samanlikningar med andre kommunar syner at Nissedal ligg lågt på dette. Det er også lagt opp til at betaling for mat i sfo skal dekke kostnadene kommunen har til dette. Rammeområdet eining for barnehage Det er lagt opp til å vidareføre barnehagetilbodet i 2015 i Regjeringa sitt fokus på meir fleksibelt barnehageopptak, meiner rådmannen Nissedal allereie har innført, ved at ein tildeler plass fortløpande, så lenge det er ledige plassar. Budsjettet tek høgde for enkeltvedtak om spesialpedagogiske tiltak for born som går i barnehage i andre kommunar. Rådmannen har også foreslege å auke betalingssatsane i tråd med at maksprisen aukast frå kr til kr i statsbudsjettet. Det er føreset eit generelt kutt i driftskostnader (ikkje løn) på kr på rammeområdet. Rammeområdet eining for kultur Tenestene held fram som i Det er lagt inn heilårseffekt av vedtaket om å innføre eigenbetaling for bruk av Fleirbrukshuset. I tillegg vert det tilrådd å auke eigenbetalingane i kulturskulen med 25%, då desse ikkje har vore endra på fleire år. Flyktningtenesta er budsjettert etter den drifta som er etablert i 2015, og med dei flyktningane som vart busette i Ved mottak av nye flyktningar i 2016 må tenestene vurderast fortløpande, jf. omtalen av kva som ligg til grunn for budsjettert integreringstilskot. Det er lagt til grunn at Nissedal skal busette 14 nye flyktningar i 2016, og det er difor behov for fleire bustader. Nokon kan kanskje skaffast på den private leige/kjøpe-marknaden. Rådmannen meiner ein må sjå fleire behov i samanheng, før ein gjer vedtak om dette. Dei økonomiske rammevilkåra for bygging av omsorg/aldersbustader er annleis enn ved bygging av bustader for utleige. Rådmannen ønskjer å utgreie bygging av 4 omsorg/aldersbustader i Tveitsund bustadfelt, og ev. bruke eksisterande bygningsmasse i Smeitkollen til busetting av flyktningar. Rammeområdet eining for helse og habilitering Frå er det krav om at kommunen skal ha "kommunal øyeblikkeleg hjelp"-plass. I 2015 har dette vore organisert i eit samarbeid med Arendal kommune, finansiert med eit særtilskot på kr I 2016 er særtilskotet innlemma i rammetilskotet. Rådmannen er i dialog med nabokommunane om eit samarbeid, og føreset i sitt framlegg til budsjett at dette løysast innanfor ein kostnad på kr Legekontoret har tilsett kommunelege II med spesialist-kompetanse. Dette har gjeve høgare lønsnivå, men også høgare satsar for Helfo-refusjonar og eigenbetalingar. Det er vurdert at samla inntekter på legekontoret kan aukast med kr Rådmannen sitt framlegg til budsjett styrkar innsatsen innan psykiatri og rusførebygging. Føresetnaden om å rette delar av innsatsen etter kvar det er mogleg å få statlege midlar er tatt

7 bort, dels fordi det er få ordningar å søke på, og dels fordi ressursinnsatsen då kan rettast mot der behova er størst. Aktiviseringstiltaket ved Kvito som vart etablert i 2015, er foreslege vidareført i 2016, og det er håp om at tilbodet kan omfatte fleire personar i Rådmannen meiner dette har vore vellykka, og det har avlasta psykiatritenesta monaleg. Lovregulert tilbod om Brukarstyrt Personleg Assistent (BPA) er utvida i løpet av 2015, og heilårsverknaden i 2016 aukar. Statsbudsjettet inneheld ei styrking av skule- og helsestasjonstenestene i kommunane. Etter rådmannen si vurdering har Nissedal allereie ei god skule- og helsestasjonsteneste, og det er ikkje tilrådd auka ressursinnsats på dette. Etter fleire endringar av drifta på Kåsa bu og avlastning i 2015, blir 2016 eit år der ny organisering må få tid til å sette seg. Arbeidsplanar og turnus er nå organisert i ein felles plan, der personalet jobbar på tvers av brukarar. Dette gjev større fleksibilitet, og i lengda også større stabilitet i personalgruppa. Den økonomiske ramma er tilpassa ny arbeidsplan. I tillegg til ordinær bemanning har Kåsa ein lærekandidat utanom den vanlege lærlingordninga. Rådmannen meiner det er viktig å stille opp for ungdom som ikkje har fått seg lærlingkontrakt på ordinært vis, og har her funne ei god løysing. Som eit kutt-tiltak vert lønsbudsjettet redusert med kr , noko som vil gå ut over ramma for vikar-innleige. Rådmannen foreslår ei omorganisering av fysioterapi, friskliv og folkehelse. Noverande fysioterapeut har 40% stilling som kommunefysioterapeut og 60% driftsavtale som privatpraktiserande fysioterapeut. Vedkomande ønskjer å auke driftsavtale til 80%, og vil då sei opp si stilling som kommunefysioterapeut. Ved tilsetting av ein kommunefysioterapeut som ikkje samstundes har driftsavtale med kommunen, vi kommunen få fastlønstilskot til denne stillinga, tilsvarande kr ved 100% stilling. Rådmannen finn det gunstig å legge ansvaret for folkehelsearbeidet og friskliv-arbeidet til ei slik kommunefysioterapi-stilling, og ved å overføre delar av folkehelsekoordinator-stillinga til denne, vil det vere mogleg å få ei 70% stilling innanfor ei samla ramme-auke på kr Som nemnd tidlegare i saka, foreslår rådmannen å overføre ansvaret for å fylgje opp barnevernstenesta til einingsleiar for helse og habilitering, og økonomisk ramme endrast i tråd med dette. Rammeområdet eining for omsorg Både i 2014 og i 2015 ser rådmannen at det er vanskeleg å halde driftsnivået innanfor den tildelte økonomiske ramma. Det er vanskeleg å konkludere om ramma er for låg, eller om driftsnivået er for høgt. I ein liten kommune som Nissedal vil omsorgsbehovet kunne svinge frå år til år, der behovet til enkelt-pasientar har til dels stor innverknad på drifta. Dei siste åra har institusjonen både hatt 4-5 ledige rom i periodar, og 1-2 pasientar i overbelegg i andre periodar. I 2015 har det vore betydeleg større ressursinnsats innan heimetenestene, både fordi ein har hatt fleire og dårlegare pasientar, dels i grendene med lang køyreveg, og fordi det har vore ei auke i personar med samansette problem innan rus/psykiatri. Det er ei stor utfordring å flytte ressursar og endre drifta etter denne variasjonen i omsorgsbehov. Basert på erfaringane i 2015 vert det ikkje lagt opp til at kommunen kan tilby institusjonsplass til andre kommunar i I 2.tertial 2015 vedtok kommunestyret at ressursbanken i eininga skulle avviklast så snart som råd. I praksis betyr dette å senke grunnbemanninga. Som kutt-tiltak har rådmannen vald å legge inn ein varig reduksjon av bemanning som ikkje inngår i pleieressursane, dvs. tenestekontor og merkantil ressurs. Rådmannen foreslår også at aktivitør-stillinga avviklast til fordel for å styrke ordinær pleieressurs. Det har i fleire år vore peika på at fleire omsorgsbustader ville vore eit viktig ledd i å få ei god "omsorgstrapp" i Nissedal kommune. Ein ville både få mindre etterspurnad etter institusjonsplass, og over litt tid ville behovet for heimesjukepleie kunne bli mindre fordi fleire av dei som treng omsorgstenester bur rett ved institusjonen. Åmli kommune har lukkast i stor grad med ei satsing på omsorgsbustader. Rådmannen foreslår å sette av midlar til bygging av 2 omsorgsbustader i Rammeområdet eining for teknisk drift

8 Teknisk drift vert for det meste vidareført frå Budsjettet for vegvedlikehald må styrkast, i hovudsak på grunn av nye brøytekontrakter. Det er lagt inn heilårsverknad av FDV-kostnader til Tambaga-romet. Vidare har teknisk fått ansvaret for leigeavtala med huseigar der vaksenopplæringa nå held til. Ved gjennomgang av husleigeinntektene frå næringsverksemd, ser ein at fleire inntekter har falle bort, eller er sett ned som eit ledd i å etablere ny næringsverksemd. Som kutt-tiltak har rådmannen foreslege å leige ut einingsleiar-ressurs i 40% til Kviteseid kommune i 5 mnd i 2016, etter førespurnad frå Kviteseid. I tillegg ser ein at driftsoppgåvene innan VA-sektoren har auka, og vil auke ytterlegare dersom kommunen i 2016 overtek ansvaret for fleire vass-abonnentar. I staden for å auke samla bemanning, foreslår rådmannen å flytte ressursar frå FDV til VA-sektoren. Dersom samarbeidet med Kviteseid kommune ikkje skulle vere aktuelt frå Kviteseid si side, meiner rådmannen det bør leggast større ressursar i utviklingsarbeidet innan VA-sektoren i staden. Innan tekniske tenester er det foreslege fleire investeringstiltak. Brannvesenet har i fleire år sendt bekymringsmeldingar når det gjeld tankbilen, og rådmannen finn det nå rett å tilrå å erstatte denne. Vidare foreslår rådmannen å sette av 1 million til asfaltering av grusvegar i Framnes-feltet i Kyrkjebygda og parsellar av Nordbø-vegen. Innan VA-sektoren er det 2 prosjekt som vert tilrådd: omlegging av kloakk-leidning mellom Landvik og Treungen reinseanlegg, grunna mykje vedlikehald og fare for forureining, og utviding av VA-nettet i Nordbygda, nå når Rv.41 vert rusta opp. Innan VA-sektoren vert det i tillegg arbeidd med å overta vassforsyninga i fleire hyttefelt, der det i dag er private vassverk. Dette vil krevje investeringar, men også gje nye abonnentar. Rådmannen tenker å legge fram eigne saker på desse prosjekta, og har vald å ikkje ta omsyn til desse i investeringsbudsjettet for 2016 nå. Rammeområdet interkommunalt plankontor Det er lagt til grunn at plankontoret vidarefører aktiviteten i 2015 til I høve til budsjettet for 2015 betyr dette ein aktivitetsauke, talfest som ein auke frå 95 til 120 oppmålingsforretningar. Dette gjer at gebyrinntektene kan aukast tilsvarande. For byggesaksbehandlinga er det budsjettert med same søknadsvolum, men der arbeidet kan gjerast med litt mindre arbeidsressursar. Dette er tatt ut som planlagt permisjon (kr ) og endra intern arbeidsdeling ved kontoret (0,3 årsverk flytta frå byggesak til oppmåling i 2016-budsjettet i høvet til budsjettet for 2015). For å utføre oppmålingsarbeidet effektivt er det tilrådd å kjøpe ein ny gps på investeringsbudsjettet. Rammeområdet sjølvkost Dei store investeringane knytt til Gautefallheia VA er nå så godt som gjennomførte, og 2016 vert fyrste året der Nissedal skal vere vertskommune for drift av felles-anlegga med Drangedal. Sjølv med ein betydeleg auke i kapitalkostnadene, foreslår rådmannen å halde vassgebyra på 2015-nivå, og redusere kloakkgebyra med 5%. Dette grunngjevast med høge sjølvkostfond, og at ein også i 2016 forventar betydelege inntekter frå tilkoplingsgebyr. Rammeområdet Nav Nissedal Nav-kontoret er planlagt med 3 årsverk til sakshandsaming i Det er lagt til grunn at Nav Nissedal skal leiast av ein avdelingsleiar, med Nav-leiar i Drangedal som overordna ansvarleg. Den økonomiske ramma til stønad til livsopphald er styrka med kr , basert på erfaringane i Rammeområdet ymse prosjekt Folkehelse-koordinator-stillinga har tidlegare ligge her, men denne er overført til eining for helse og habilitering. Framlegg til ramme for 2016 gjeld i sin heilheit midlar til å omorganisere Nissedal frivilligsentral, jf Ksak 60/15. Rammeområdet Næring

9 All aktivitet innan området er i 2015 finansiert med fond og tilskot, noko som er vidareført i Frå 2015 til 2016 vert det betydeleg mindre midlar til næringsarbeid, både på grunn av lågare avkastning frå kraftfondet, og fordi midlane frå småkommune-programmet, kr ikkje vert vidareført. Det visast til eigne budsjett for kraft- og næringsfondet. Rådmannen si tilråding: Nissedal kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2016 og økonomi- og handlingsplan , slik det ligg føre. Det vert nytta høgast mogleg skattesats på formue og inntekt. Eigedomsskatt Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf eigedomsskattelova 11, 1.ledd Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og fritidsbustader for skatteåret 2016 er 2 promille, jf. eigedomsskattelova 12, bokstav a. Det vert ikkje nytta botnfrådrag. Eigedomsskatt og kommunale avgifter vert kravd inn i kvartalsvise terminar (4). Det vert teke opp lån til investeringsføremål pålydande kr Saksprotokoll i Formannskapet Rådmannen sitt framlegg til budsjett vart drøfta Vedtak Rådmannen sitt framlegg til budsjett vart drøfta Saksprotokoll i Formannskapet Økonomiplanen og handlingsplanen vart handsama kvar for seg. Handsaming av økonomiplanen: Endringsframlegg frå SP: Eining Tiltak Innsparing (-)/styrking + Felles Fjerne tiltakspotten Redusere politikargodtgjersle Lærlingplass Skule Redusere Leirskule til mand. fred Ikkje redusere lærarårsverk Red. kostnader til ekstra skuleskyss Treungen Fjone Omsorg Ikkje redusere aktivitør

10 Kultur Auke eigenbet. kulturskulen 10 % Helse og habilitering Korrigert kostnad ved 70 % kommunefysioterapeut Teknisk Reduserte FDV-kostnader Tambaga Næring Auke næringskonsulent til 100 % Ymse Ekstern gjennomgang av kommunal drift Inndekning Redusere avdrag på lån Endringsframlegg frå Høgre: Eining Tiltak Omsorg Aktivitør tilbakeført i budsjett Skule Ikkje red. lærarårsverk Felles Ekstern gj.g av komm. drift Felles Ikkje redusert tiltakspott Kultur Utvida sesong i basseng Teknisk Frå notat Helse og hab. Frå notat Skule Frå notat Felles Red. politikargodtgj. i Sum Finansiering Utsette avdrag Endringsframlegg frå AP/KrF: Driftsbudsjettet Felles Ikkje redusere tiltakspott Innføre web-overføring av kommunestyremøta Auke overføringa til Fellesrådet (renter/avdrag - lån ) Skule Ikkje auke i sfo-betaling Reduserte kostnader til ekstra skule-skyss Treungen-Fjone (rådmannen si korrigering) Kultur Auke eigenbetaling i kulturskulen med 5% i staden for 25%

11 Helse og habilitering Kommunefysioterapeut-stilling i 100% i staden for 70% Omsorg Styrking av pleieressursane utover rådmannen sitt framlegg Teknisk Reduserte kostnader til FDV-Tambaga (rådmannen si korrigering) Sum alle ramme-områda -skjema 1B Generelt kutt fordelt etter netto ramme Skjema 1A Redusere avdrag Auka rentekostnader/avdrag ved auka låneopptak (1/2-års-effekt) Avsetnad til disposisjonsfond (felles buffer) 0 0 Sum endring skjema 1A + 1B 0 0 Investeringsbudsjettet Auke ramme til asfaltering, utover rådmannen sitt framlegg (inkl.mva) Auka bruk av lån/låneopptak Web-overføring av kommunestyre-møte/lydanlegg Voteringsmåte: Eitt og eitt framlegg vert røysta over til eitt av framlegga får fleirtal. 1) Framlegget frå AP/KrF fekk tre røyster. To imot. Handsaming av handlingsplanen Omforeina tilleggsframlegg Enkelttiltak sentral leiing Rådmannen skal legge fram heimelsoverikt over alle faste stillingar innan 1. tertial 2016 Tilleggsframlegg frå Høgre Enkelttiltak sentral leiing: Politisk sak om kommunale tilbod som kan finansierast av tiltakspott

12 Tilleggsframlegg frå SP Enkelttiltak skule: Rådmannen skal utgreie femdagars skule i Nissedalskulen Tilleggsframlegg frå AP: Enkelttiltak Felles: Alle som har e-faktura skal få tilbod om 12 fakturaterminar for kommunale avgifter. Web-overføring av kommunestyremøter og teleslynge i Fleirbrukshuset Enkelttiltak barnehage: Evaluere stengt jul/påske Enkelttiltak Teknisk: Politisk sak om ny gatebelysing i staden for utbetring av eksisterande. Enkelttiltak Skule: Politisk sak om organisering og innhald i skulekantina Enkelttiltak Omsorg Politisk sak om gevinstrealisering ved bygging av omsorgsbustader Tilleggsframlegg frå KrF: Enkelttiltak Helse og habilitering/helseavdelinga: Rådmannen skal utgreie etablering av tilbod om samlivskurs, gjerne i samarbeid med nabokommunar Enkelttiltak Skule: Revidere ordensreglementet og revurdere særordningar Votering: 1. Alle tilleggsframlegg vart samrøystes vedtekne. 2. Heile Handlingsplanen med vedtekne tilleggsframlegg vart samrøystes vedteken Innstilling til kommunestyret Nissedal kommunestyre vedtek årsbudsjett 2016 og økonomi- og handlingsplan , slik: Økonomiplan slik den ligg føre med følgjande vedtekne endringar: Driftsbudsjettet Felles Ikkje redusere tiltakspott Innføre web-overføring av kommunestyremøta Auke overføringa til Fellesrådet (renter/avdrag - lån ) Skule Ikkje auke i sfo-betaling

13 Reduserte kostnader til ekstra skule-skyss Treungen-Fjone (rådmannen si korrigering) Kultur Auke eigenbetaling i kulturskulen med 5% i staden for 25% Helse og habilitering Kommunefysioterapeut-stilling i 100% i staden for 70% Omsorg Styrking av pleieressursane utover rådmannen sitt framlegg Teknisk Reduserte kostnader til FDV-Tambaga (rådmannen si korrigering) Sum alle ramme-områda -skjema 1B Generelt kutt fordelt etter netto ramme Skjema 1A Redusere avdrag Auka rentekostnader/avdrag ved auka låneopptak (1/2-års-effekt) Avsetnad til disposisjonsfond (felles buffer) 0 0 Sum endring skjema 1A + 1B 0 0 Investeringsbudsjettet Auke ramme til asfaltering, utover rådmannen sitt framlegg (inkl.mva) Auka bruk av lån/låneopptak Web-overføring av kommunestyre-møte/lydanlegg Handlingsplan: slik den ligg føre med følgjande vedtekne tillegg: Enkelttiltak sentral leiing Rådmannen skal legge fram heimelsoverikt over alle faste stillingar innan 1. tertial 2016 Politisk sak om kommunale tilbod som kan finansierast av tiltakspott Enkelttiltak skule: Rådmannen skal utgreie femdagars skule i Nissedalskulen

14 Revidere ordensreglementet og revurdere særordningar Politisk sak om organisering og innhald i skulekantina Enkelttiltak Felles: Alle som har e-faktura skal få tilbod om 12 fakturaterminar for kommunale avgifter. Web-overføring av kommunestyremøter og teleslynge i Fleirbrukshuset Enkelttiltak Barnehage: Evaluere stengt jul/påske Enkelttiltak Teknisk: Politisk sak om ny gatebelysing i staden for utbetring av eksisterande. Enkelttiltak Omsorg Politisk sak om gevinstrealisering ved bygging av omsorgsbustader Enkelttiltak Helse og habilitering/helseavdelinga: Rådmannen skal utgreie etablering av tilbod om samlivskurs, gjerne i samarbeid med nabokommunar Det vert nytta høgast mogleg skattesats på formue og inntekt. Eigedomsskatt Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf eigedomsskattelova 11, 1.ledd Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og fritidsbustader for skatteåret 2016 er 2 promille, jf. eigedomsskattelova 12, bokstav a. Det vert ikkje nytta botnfrådrag. Eigedomsskatt og kommunale avgifter vert kravd inn i kvartalsvise terminar (4). Det vert teke opp lån til investeringsføremål pålydande kr Saksprotokoll i Eldrerådet Saka vart handsama saman med råd for funksjonshemma. Ein kom fram til ei felles omforeint uttale frå båe råda. Uttale frå eldrerådet - Det vert sterkt beklaga at stillinga som aktivitør ved omsorgssenteret vert borte. - Asfaltering ved aldersbustad i Kyrkjebygda må bli prioritert. - Det vert etterlyst kompetanse/stilling som ergoterapeut som del av kommunen sitt tenstetilbod. - Sesong for basseng bør bli forlenga, slik at dette i større grad kan inngå i behandlingstilbod for t.d. fysioterapeut. Saksprotokoll i Råd for funksjonshemma Saka vart handsama saman med råd for funksjonshemma. Ein kom fram til ei felles omforeint uttale frå båe råda.

15 Uttale frå råd for funksjonshemma - Det vert sterkt beklaga at stillinga som aktivitør ved omsorgssenteret vert borte. - Asfaltering ved aldersbustad i Kyrkjebygda må bli prioritert. - Det vert etterlyst kompetanse/stilling som ergoterapeut som del av kommunen sitt tenstetilbod. - Sesong for basseng bør bli forlenga, slik at dette i større grad kan inngå i behandlingstilbod for t.d. fysioterapeut. Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalet Samrøystes framlegg til uttale til kommunestyret: AMU tek til vitande formannskapet si innstilling til budsjett 2016 og økonomi- og handlingsplan Votering: samrøystes for framlegget Vedtak AMU tek til vitande formannskapet si innstilling til budsjett 2016 og økonomi- og handlingsplan Saksprotokoll i Kommunestyret Økonomiplanen og handlingsplanen vart handsama kvar for seg. Handsaming av økonomiplanen: Representantskapet for IATA sitt vedtak om renovasjons- og slamtømmingsgebyr, men ein generell auke på 4 %, vart lagt fram i møtet, og vedteke som ein del av eigenbetalingane for Nissedal kommune. Endringsframlegg frå SP/H/FrP: Eining Tiltak Innsparing (-)/styrking + Felles Fjerne tiltakspotten Redusere politikargodtgjersle Lærlingplass Skule Ikkje redusere lærarårsverk Red. kostnader til ekstra skuleskyss Treungen Fjone Omsorg Ikkje redusere aktivitør Kultur Auke eigenbet. kulturskulen 10 % Helse og habilitering Korrigert kostnad ved 70 % kommunefysioterapeut

16 Teknisk Reduserte FDV-kostnader Tambaga Ymse Ekstern gjennomgang av kommunal drift Inndekning Redusere avdrag på lån Votering: Formannskapet si innstilling fekk 10 røyster og endringsframlegget frå SP/H/FrP fekk sju røyster. Handsaming av handlingsplanen Endringsframlegg frå SP: Rådmannen bes utgreie korleis Nissedal kommune kan frå 2017 øyremerke heile integreringstilskotet til arbeid knytt til busetting og integrering av flyktningar. Vidare bes rådmannen utgreie om det bør opprettast fond kor eventuelle unytta midlar frå integreringstilskotet plasserast. Fondet skal benyttast til integreringsføremål, til næringsutvikling og til eventuelt auka sosialkostnader. Votering: Endringsframlegget frå SP fekk seks røyster. 11 Røysta mot. Formannskapet si innstilling på handlingsprogram vart samrøystes vedteke. Vedtak Nissedal kommunestyre vedtek årsbudsjett 2016 og økonomi- og handlingsplan , slik: Økonomiplan slik den ligg føre med følgjande vedtekne endringar: Driftsbudsjettet Felles Ikkje redusere tiltakspott Innføre web-overføring av kommunestyremøta Auke overføringa til Fellesrådet (renter/avdrag - lån ) Skule Ikkje auke i sfo-betaling Reduserte kostnader til ekstra skule-skyss Treungen-Fjone (rådmannen si korrigering) Kultur Auke eigenbetaling i kulturskulen med 5% i staden for 25% Helse og habilitering Kommunefysioterapeut-stilling i 100% i staden for 70% Omsorg Styrking av pleieressursane utover rådmannen sitt framlegg

17 Teknisk Reduserte kostnader til FDV-Tambaga (rådmannen si korrigering) Sum alle ramme-områda -skjema 1B Generelt kutt fordelt etter netto ramme Skjema 1A Redusere avdrag Auka rentekostnader/avdrag ved auka låneopptak (1/2-års-effekt) Avsetnad til disposisjonsfond (felles buffer) 0 0 Sum endring skjema 1A + 1B 0 0 Investeringsbudsjettet Auke ramme til asfaltering, utover rådmannen sitt framlegg (inkl.mva) Auka bruk av lån/låneopptak Web-overføring av kommunestyre-møte/lydanlegg Handlingsplan: slik den ligg føre med følgjande vedtekne tillegg: Enkelttiltak sentral leiing Rådmannen skal legge fram heimelsoverikt over alle faste stillingar innan 1. tertial 2016 Politisk sak om kommunale tilbod som kan finansierast av tiltakspott Enkelttiltak skule: Rådmannen skal utgreie femdagars skule i Nissedalskulen Revidere ordensreglementet og revurdere særordningar Politisk sak om organisering og innhald i skulekantina Enkelttiltak Felles: Alle som har e-faktura skal få tilbod om 12 fakturaterminar for kommunale avgifter. Web-overføring av kommunestyremøter og teleslynge i Fleirbrukshuset Enkelttiltak Barnehage: Evaluere stengt jul/påske Enkelttiltak Teknisk: Politisk sak om ny gatebelysing i staden for utbetring av eksisterande. Enkelttiltak Omsorg Politisk sak om gevinstrealisering ved bygging av omsorgsbustader Enkelttiltak Helse og habilitering/helseavdelinga: Rådmannen skal utgreie etablering av tilbod om samlivskurs, gjerne i samarbeid med nabokommunar

18 Det vert nytta høgast mogleg skattesats på formue og inntekt. Eigedomsskatt Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2016 er 7 promille, jf eigedomsskattelova 11, 1.ledd Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar og fritidsbustader for skatteåret 2016 er 2 promille, jf. eigedomsskattelova 12, bokstav a. Det vert ikkje nytta botnfrådrag. Eigedomsskatt og kommunale avgifter vert kravd inn i kvartalsvise terminar (4). Det vert teke opp lån til investeringsføremål pålydande kr

19 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: / Sveinung Seljås Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 120/ Kommunestyret 100/ N - Gebyrregulativ etter plan- og bygningslova, forureiningsforskrifta og matrikkellova - godkjenning Vedlegg: -Forslag nytt gebyrregulativ for plan- og byggesaker og utsleppssaker. -Forslag nytt gebyrregulativ etter matrikkellova. Fakta i saka: Gebyrnivået i desse to regulativa er føreslått auka med 2,5 %. Alle satsar så nær som utskriving av matrikkelbrev, er avrunda til næraste 100 kr. Gebyrregulativa har vore nokså likt oppbygde dei siste åra. Det er likevel frå år til år gjort mindre justeringar etter kvart som bruken av regulativa har synt at noko kan virke urimeleg. Frå 1/1-16 skal kommunen ikkje lenger behandle søknader om ansvarsrett(ar). Føretak skal då bare erklære ansvarsrett fortløpande i saka. Gebyr for ansvarsrettar, i snitt rekna til fem pr. sak, fell då bort. I staden er grunngebyret auka tilsvarande. Nytt av året er og ei differensiering av rabatt for komplett byggesøknad. Komplette søknader med låg gebyrsats vil etter forslaget også få låg sats på rabatten (halv rabatt). For gebyr etter matrikkellova er det gjort endringar i punkt 1.1.1; Frå før stod det at der markarbeid ikkje er påkrevd, utløyser det halvt gebyr. Dette let seg vanskeleg praktisere. Normalt må ein ut for å kunne konstatere dette. Eller det kunne gje tilfeldige utslag, t.d. der tomt 1 og tomt 3 var oppmålt, kunne koordinatane frå desse kanskje brukast direkte for tomt 2. Setninga er nå bytt ut med desse: Frådeling av eksisterande festetomt der det er gjennomført oppmåling/ laga målebrev etter 1/1-1980, får 2/3-dels gebyr. Frådeling som fell inn under 42 i matrikkelforskrifta (LNFR-areal over 100 dekar) får 2/3-dels gebyr. Budsjettet for plankontoret er sett opp under føresetnad av at gebyrregulativa blir vedtekne i samsvar med desse forslaga. Det blir lagt fram likelydande endringsframlegg for både Kviteseid og Nissedal kommunestyre. Dei to kommunane har hatt like gebyrregulativ for dei nemnde sakstypene dei siste tolv åra. Det er ei god og praktisk ordning. Vurdering: Som før er mesteparten av plan- og byggesakene og delingssakene i begge kommunane direkte eller indirekte knytt opp mot utanbygdsbuande (hytteeigarar). Det er eit mål at drifta av desse tenestene skal vere sjølvfinansierte ved gebyrinntekter, og ikkje delvis måtte dekkast av kommunens frie inntekter.

20 Eventuelle ønskje om å støtte lokal næringsetablering, heilårs bustadbygging m.m., må difor ikkje kome som generelle reduksjonar i gebyra, men i staden som målretta tilskot til slike tiltak. Rådmannen si tilråding: Kommunestyret godkjenner i medhald av plan- og bygningslova 33-1, og forureiningsforskrifta 11-4, nye gebyrsatsar gjeldande frå 1/1-16, slik desse går fram av vedlagte gebyrregulativforslag. Kommunestyret godkjenner i medhald av matrikkellova 32 med forskrift ( 16) nye gebyrsatsar gjeldande frå 1/1-16, slik desse går fram av vedlagte gebyrregulativforslag. Saksprotokoll i Formannskapet Votering: samrøystes for rådmannen si tilråding. Innstilling til kommunestyret Kommunestyret godkjenner i medhald av plan- og bygningslova 33-1, og forureiningsforskrifta 11-4, nye gebyrsatsar gjeldande frå 1/1-16, slik desse går fram av vedlagte gebyrregulativforslag. Kommunestyret godkjenner i medhald av matrikkellova 32 med forskrift ( 16) nye gebyrsatsar gjeldande frå 1/1-16, slik desse går fram av vedlagte gebyrregulativforslag. Saksprotokoll i Kommunestyret Votering: samrøystes for formannskapet si innstilling. Vedtak Kommunestyret godkjenner i medhald av plan- og bygningslova 33-1, og forureiningsforskrifta 11-4, nye gebyrsatsar gjeldande frå 1/1-16, slik desse går fram av vedlagte gebyrregulativforslag. Kommunestyret godkjenner i medhald av matrikkellova 32 med forskrift ( 16) nye gebyrsatsar gjeldande frå 1/1-16, slik desse går fram av vedlagte gebyrregulativforslag.

21 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: / Kari Hagelia Olstad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 122/ Kommunestyret 101/ Revisjon av "Vedtekter for Nissedal kommunale næringsfond" Vedlegg: 1 Vedtekter for Nissedal kommunale næringsfond 2 Fondsrekneskap - næringsfondet Fakta i saka: Gjeldande vedtekter for Nissedal kommunale næringsfond er vedtatt av Nissedal kommunestyre , og seinare "justert" og Vising til ulike i saksutgreiinga refererer til gjeldande vedtekter. Det er behov for revisjon/justeringar av vedtektene. "Strategisk næringsplan for Nissedal kommune" blei vedtatt i Vedtektene for det kommunale næringsfondet bør vere eit godt verktøy for å oppfylle mål, strategiar og tiltak i næringsplanen. Vedtektene bør også tilpassast meir dagens krav. Mange offentlege finansieringskjelder set krav om medfinansiering frå kommunen ved løyvingar til større og mindre prosjekt. Vedtektene kan endrast etter vedtak i kommunestyret ( 8). Vedtektene skal godkjennast av fylkesmannen. Kopi av godkjende vedtekter skal sendast fylkeskommunen. Det er naturleg at formannskapet, som næringsutval, får lagt fram saka før endeleg vedtak i kommunestyret, Vurdering: Viktige forhold som må vurderast i revisjonen: 1. Vedtektene som verktøy for å oppfylle Strategisk næringsplan for Nissedal kommune 2. Praksis for tildeling av midlar frå Nissedal kommunale næringsfond 3. Behov for endring av ordlyden i enkelte av i vedtektene 1.Hovudmål i Strategisk næringsplan for Nissedal kommune (vedtatt av kommunestyret ): "Styrke og vidareutvikle lokalt næringsliv for å vere attraktiv for busetjing og reiseliv.

22 Nissedal kommune skal framleis vere ein Ja-kommune der ulike regelverk skal nyttast for å sjå moglegheiter ikkje hindringar." Hovudmålet og delmåla er vidare tatt inn i Kommuneplanen sine mål og den årlege handlingsplanen. Hovudføremålet for Nissedal kommunale næringsfond er ( 2.1) : "Fondet skal nyttast til å fremje etablering av ny næringsverksemd og til vidareutvikling av eksisterande verksemder. I størst mogleg grad skal søknader om støtte frå fondet vurderast individuelt " Føremålet til Nissedal kommunale næringsfond er eit godt verktøy for å nå hovudmålet i strategisk næringsplan. Ei individuell vurdering gjer det mogleg å nytte vedtektene slik at ein ser moglegheiter, ikkje hindringar. Delmåla i Strategisk næringsplan, som skal medverke til å oppfylle hovudmålet, er som følgjer: Ha eit tett samarbeid med næringsdrivande og frivillige lag og organisasjonar. Legge til rette for attraktive bustad- og næringstomter/næringsareal i alle grender. Arbeide for ei styrka identitetskjensle og merkevarebygging. Vere aktiv i tilrettelegging av infrasturktur. Vidareutvikle satsinga på reiseliv/turisme. Legge til rette for kompetanseheving lokalt. Prioritere næringsutvikling basert på lokale ressursar. Desse delmåla har kanskje mest fokus på kommunen som ein tilretteleggar for næringslivet, men dei har også vore med å styre løyvingane frå næringsfondet 2. Praksis for tildeling av midlar frå Nissedal kommunale næringsfond 40% av avkastninga frå Kraftfondet utgjer Nissedal kommunale næringsfond. Storleiken på fondet varierer med kraftprisar og rentenivå. Bruk av næringsfondet i årsbudsjettet varierer også, men nokre faste tilskot ligg inne: Telemark interkommunale næringsfond, Telemarksvegen, Medlemskap i Friluftsrådet Sør, Budsjettpost for reiseliv/turisme; lokal turistinformasjon og div. profileringstiltak. Kostnad til næringsadministrasjonen blir dekt av Kraftfondet. Ramma ein har til disposisjon for politiske vedtak ( )har variert frå om lag kr til dei siste 10 åra. Ramma for administrative vedtak ( )har variert frå om lag kr til kr Administrative vedtak er avgrensa til løyvingar inntil kr pr løyving. "Formannskapet er fondsstyret for næringsfondet. Fondsstyret kan delegere si avgjerdsmynde i kurante saker innanfor nærare gjevne fullmaktsgrenser"( 5.1). "Rådmannen førebur og tilrår i alle saker når det gjeld bruk av fondet "( 5.2). Løyvingane frå næringsfondet har blitt nytta til etableringar av næringsverksemder, men også til tiltak som har hatt meir felles nytte som t.d. turkart, turbok, profileringstiltak, stisykkelprosjekt, Vandre-regionen, arrangement, MS Fram, kompetansekjøp,anleggsbidrag mobilmast, løypelag, gardskart og beiteprosjekt. Praksis har vore å løyve kr til kr til etablering av enkeltmannsføretak. Dette er etableringar som ikkje ville ha moglegheit for å få støtte frå andre tilskotsordningar. Etableringar eller vidareutvikling av verksemder som sysselset fleire personar har fått større løyvingar og gjerne i kombinasjon med midlar frå KMD-fondet*. Vedtektene som gjeld gir rom for skjønn. Det bør dei framleis gjere. Det er få eller ingen etablerarsøknader som blir avslått. (Ein har ikkje vore streng på å vurdere om støtta frå fondet er avgjerande for realiseringa 2.1 ).Men problemet er at ein ofte har for lite midlar til å gå inn i større prosjekt. Innovasjon Norge, Vest- Telemark næringsbygg og bl.a fylkeskommunen krev ofte medfinansiering frå kommunen, dette kan t.d. vere prosjekt som næringsbygg og næringshagar. 2.2 a i vedtektene er derfor lite aktuell i dag.

23 Løyvingar til felles prosjekt har tatt ein del av det kommunale næringsfondet, særleg tilskot til løypelaga. Innføring av eigedomsskatt har utløyst midlar til å støtte bl.a løypelaga. Det kan frigje meir midlar til direkte næringsetablering. Søknader til næringsfondet har blitt behandla fortløpande. Ein har vurdert samla søknadsfrist ev. 2 gonger pr år, men har ikkje funne det tenleg, sjølv om enkelte søknader som kjem inn på slutten av året må stå på vent sidan fondet er brukt opp. *I 2011 auka Kommunal og Regionaldepartementet ( nå Kommunal og moderniseringsdepartementet, KMD) ramma for kommunale næringsfond. Telemark fylkeskommune ved Fylkesutvalet vedtok vidare fordeling av ei gitt ramme til den enkelte kommune. Nissedal kommune sidan 2011 fått KMD-midlar kr i 2011, i 2012 og 2013, i For å få utløyse midla må kommunen utarbeide ein årleg handlingsplan vedtatt av kommunestyret, handlingsplanen tar utgangpunkt i Strategisk næringsplan sine mål. Ein har forsøkt å følgje opp etablererar som har fått støtte frå næringsfondet, så langt ein har hatt kapasitet til. For små verksemder er tilskotet på kr svært viktig. Enkelte kunne ønska seg større beløp. Ein held også kontroll med at etableringa blir gjennomført og set vilkår om framlegging av rekneskap eller kopi av kvitteringar. Blir ikkje etableringa gjennomført innan rimeleg tid blir løyvinga trekt inn etter at søkar er varsla om dette. Dette i samsvar med 6 Utbetaling og vilkår. Det hender at ei etablering ikkje overlever, kan utvikle seg til ei anna type verksemd eller blir overtatt av andre. Praksis har vore at kommunen har vurdert dette på ein rimeleg måte. 6.3 Krav om attendebetaling bør likevel oppretthaldast. Vest-Telemark kommunane har alle næringsfond. Storleiken på fonda varierer mykje. Ein felles gjennomgang i 2014 viste at dei fleste kommunane løyver tilskot til mindre lokale etableringar. Det har vore ønske om ei harmonisering av vedtektene og praksis for tildeling av midlar. Denne prosessen er ikkje fullført, men Nissedal kommune ser nå behov for å endre sine vedtekter. "Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfallsfond) H-1/11" set krav om at kommunen skal ha vedtekter og gir føringar for innhaldet i desse. Gjeldande vedtekter for Nissedal kommunale næringsfond inneheld med få unntak dei krav rundskrivet set til standardvedtekter. Eit punkt vi ikkje har med er: " Det bør ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet". Denne avgrensinga er spesielt knytt mot landbruksføretak. Men gjeldande landbruksplan for Nissedal kommune har under delmål 3, følgjande strategi 3.3 : "Kommunen yter tilskot frå næringsfondet til fornying av driftsbygningar og til næringsprosjekt innan jord-, skogbruk og utmark". Det er derfor løyvd tilskot til planleggingskostnader. Kontakt med KMD avklarte at det ikkje er "ulovleg" å nytte næringsfondsmidla til løypekjøring eller kulturføremål. 3. Endring av i vedtektene. Det er behov for å endre følgjande i Vedtekter for Nissedal kommunale næringsfond: 2.1 tredje setning blir endra til : Fondet kan nyttast til prosjekt med lågare kapitaltrong enn det som er aktuelt frå andre finansieringskjelder. 2.1 siste setning blir endra til: Fondet skal nyttast i samsvar med dei mål, strategiar og tiltak som ligg i "Strategisk næringsplan for Nissedal kommune" vedtatt a fell bort (sidan kommunens medfinansiering og positive innstilling ofte er viktig for andre tilskot.) 2.2 b blir endra til: Det kan ikkje gjevast stønad til avdrag og renter på lån, gjeldssanering, driftstilskot til verksemder eller til ordinære kommunale oppgåver. 2.2 d med tillegg: Dersom det teiknast kommunale aksjer, kan ikkje dette utgjere meir enn 30% av aksjekapitalen i verksemda. Denne avgrensinga gjeld ikkje utviklingsselskap, utleigebygg og liknande som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser.

24 ( Rundskriv H -1/11). Rådmannen si tilråding: Vedtektene for Nissedal kommunale næringsfond blir endra som følgjer: 2.1 tredje setning blir endra til : Fondet kan nyttast til prosjekt med lågare kapitaltrong enn det som er aktuelt frå andre finansieringskjelder. 2.1 siste setning blir endra til: Fondet skal nyttast i samsvar med dei mål, strategiar og tiltak som ligg i "Strategisk næringsplan for Nissedal kommune" vedtatt a fell bort (sidan kommunens medfinansiering og positive innstilling ofte er viktig for andre tilskot.) 2.2 b blir endra til: Det kan ikkje gjevast stønad til avdrag og renter på lån, gjeldssanering, driftstilskot til verksemder eller til ordinære kommunale oppgåver. 2.2 d med tillegg: Dersom det teiknast kommunale aksjer, kan ikkje dette utgjere meir enn 30% av aksjekapitalen i verksemda. Denne avgrensinga gjeld ikkje utviklingsselskap, utleigebygg og liknande som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser. Saksprotokoll i Formannskapet Votering: Samrøystes for rådmannen si tilråding. Innstilling til kommunestyret Vedtektene for Nissedal kommunale næringsfond blir endra som følgjer: 2.1 tredje setning blir endra til : Fondet kan nyttast til prosjekt med lågare kapitaltrong enn det som er aktuelt frå andre finansieringskjelder. 2.1 siste setning blir endra til: Fondet skal nyttast i samsvar med dei mål, strategiar og tiltak som ligg i "Strategisk næringsplan for Nissedal kommune" vedtatt a fell bort (sidan kommunens medfinansiering og positive innstilling ofte er viktig for andre tilskot.) 2.2 b blir endra til: Det kan ikkje gjevast stønad til avdrag og renter på lån, gjeldssanering, driftstilskot til verksemder eller til ordinære kommunale oppgåver. 2.2 d med tillegg: Dersom det teiknast kommunale aksjer, kan ikkje dette utgjere meir enn 30% av aksjekapitalen i verksemda. Denne avgrensinga gjeld ikkje utviklingsselskap, utleigebygg og liknande som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser. Saksprotokoll i Kommunestyret Votering: samrøystes for formannskapet si innstilling. Vedtak Vedtektene for Nissedal kommunale næringsfond blir endra som følgjer:

25 2.1 tredje setning blir endra til : Fondet kan nyttast til prosjekt med lågare kapitaltrong enn det som er aktuelt frå andre finansieringskjelder. 2.1 siste setning blir endra til: Fondet skal nyttast i samsvar med dei mål, strategiar og tiltak som ligg i "Strategisk næringsplan for Nissedal kommune" vedtatt a fell bort (sidan kommunens medfinansiering og positive innstilling ofte er viktig for andre tilskot.) 2.2 b blir endra til: Det kan ikkje gjevast stønad til avdrag og renter på lån, gjeldssanering, driftstilskot til verksemder eller til ordinære kommunale oppgåver. 2.2 d med tillegg: Dersom det teiknast kommunale aksjer, kan ikkje dette utgjere meir enn 30% av aksjekapitalen i verksemda. Denne avgrensinga gjeld ikkje utviklingsselskap, utleigebygg og liknande som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser.

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:00

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 21:00 Nissedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 10.12.2015 Tidspunkt: 18:00 21:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor Homme Ordførar AP

Detaljer

Forfall skal meldast på tlf Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Forfall skal meldast på tlf Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling. Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 08:30 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. ordførar. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 08:30 11:15

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. ordførar. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 08:30 11:15 Nissedal kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 08:30 11:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor Homme Ordførar AP/KRF

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. ordførar. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 08:30 15:50

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. ordførar. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 08:30 15:50 Nissedal kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 08:30 15:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor Homme Ordførar AP/KRF

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 08:30 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:00 Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 05.10.2017 Tidspunkt: 18:00 20:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor

Detaljer

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer Kai Halvor Juva MEDL AP Runa Vee Tveit MEDL AP Paul Willy Setane MEDL AP

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer Kai Halvor Juva MEDL AP Runa Vee Tveit MEDL AP Paul Willy Setane MEDL AP Nissedal kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 18:00 21:35 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor Homme Ordførar AP

Detaljer

Nissedal kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

Nissedal kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 10.12.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. ordførar. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00 17:00

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. ordførar. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 13:00 17:00 Nissedal kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor Homme Ordførar AP/KRF/H

Detaljer

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer Anne-Nora Oma Dahle MEDL SP Runa Vee Tveit MEDL. AP Stein Skåli MEDL SP

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer Anne-Nora Oma Dahle MEDL SP Runa Vee Tveit MEDL. AP Stein Skåli MEDL SP Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 18.05.2017 Tidspunkt: 18:00 19:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor

Detaljer

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Ordførarkontoret, Kommunehuset Dato: 25.08.2016 Tidspunkt: 08:30 1110 og 13:25 14:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer Øyvind Tveit Medlem KRF/H

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer Øyvind Tveit Medlem KRF/H Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapskontoret, Kommunehuset Dato: 17.09.2009 Tidspunkt: 08:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Nora Oma Dahle Ordførar

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Ordførarkontoret, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30 11:15

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Formannskapet Møtestad: Ordførarkontoret, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30 11:15 Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Ordførarkontoret, Kommunehuset Dato: 22.06.2017 Tidspunkt: 08:30 11:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 05.11.2014 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 99/15 15/1376 Kommunereforma - utarbeiding av intensjonsavtalar 100/15 15/1276

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar. Fylgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerar Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 11.11.2015 Tidspunkt: 09:00 15:30 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig Nekstad

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:05 20:35

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:05 20:35 Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.03.2017 Tidspunkt: 18:05 20:35 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Lars Håkon Didriksen MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Lars Håkon Didriksen MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 18:30 21:15 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Rådet for eldre og funksjonshemma

Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteprotokoll Rådet for eldre og funksjonshemma Utval: Møtestad: Møterom teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 04.11.2015 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer. Rådmann

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer. Rådmann Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Ordførarkontoret, Kommunehuset Dato: 04.05.2017 Tidspunkt: 08:30 13:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:15 19:50

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:15 19:50 kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: 18:15 19:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor Homme Ordførar

Detaljer

Nissedal kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Ordførarkontoret, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00

Nissedal kommune. Møteinnkalling. Utval: Formannskapet Møtestad: Ordførarkontoret, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Ordførarkontoret, Kommunehuset Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg :

SAKSPAPIR. Økonomiplan Vedlegg : SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 041/17 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS 20.11.2017 034/17 Eldrerådet PS 21.11.2017 059/17 Levekårsutvalet PS 21.11.2017 007/17 Administrasjonsutvalet PS 21.11.2017

Detaljer

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt:

Tokke kommune. Møteprotokoll. Oppvekstutvalet. Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kultur, Tokke kommunehus Møtedato: 15.01.2013 Møtetid: 09:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00

Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: Tid: 13:00 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 07.12.2015 Tid: 13:00 Forfall meldast til sentralbordet på tlf.

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Ordførarkontoret, Kommunehuset Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 08:30 12:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg

Detaljer

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer Johanne Kathrine Vejrup MEDL AP/SP/FRP

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer Johanne Kathrine Vejrup MEDL AP/SP/FRP Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapskontoret, Kommunehuset Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 08:30 13:20 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Nora

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall og del av fellesareal Saften AS Møtestad: Sognefjord Hotell Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 138/09 09/49 Eigedomsskatt - 2010 139/09 09/661 Sluttrekneskap fleirbrukshall

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET NISSEDAL KOMMUNE Til kommunestyret i Nissedal kommune ÅRSMELDING 2012 FRÅ KONTROLLUTVALET I NISSEDAL KOMMUNE 1 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding til kommunestyret om utvalet si verksemd og kva saker

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. ordførar. Utval: Møtestad: Formannskapskontoret Dato: Tidspunkt: 14:00 14:40

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Formannskapet. ordførar. Utval: Møtestad: Formannskapskontoret Dato: Tidspunkt: 14:00 14:40 Nissedal kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Formannskapskontoret Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 14:00 14:40 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor Homme Ordførar

Detaljer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tokke kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2017 Møtetid: 12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tahar

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ).

Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes ( ) eller tenestetorget ( ). MØTEINNKALLING Økonomiutvalet Dato: 01.12.2015 kl. 8:00 Stad: Skogshorn Arkivsak: 15/01272 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Ann Elisabeth Nes (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/2314-56 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato Budsjett 2018 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret 30.11.2017 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Odd Kåre Wiik Arkivsak: 2012/775 Løpenr.: 12829/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/137 Teknisk utval 10.11.2016 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR VATN

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:30 Saksnr til og frå: 075/13-078/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma

Tokke kommune. Møteinnkalling. Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. ordførar. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunstyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 22:30 22:45

Nissedal kommune. Møteprotokoll. ordførar. Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunstyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 22:30 22:45 Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunstyresalen, Kommunehuset Dato: 28.05.2009 Tidspunkt: 22:30 22:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Nora

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017 Saksprotokoll Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 Arkivsak-dok. 16/01741 Saksbehandler Arne Fredriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2016 73/16 2 Felles råd for

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR. Åseral kommune KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017-2020 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2016/504 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 16/89 Kommunalutvalet

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder Tokke kommune Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom Teknisk, Tokke kommunehus Møtedato: 31.10.2017 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer møtte ikkje: Navn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.06.2016 Tidspunkt: 08:30 11:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:30 Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 21.05.2014 Møtetid: 10:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kultur- og oppvekstutvalet

Kultur- og oppvekstutvalet Tokke kommune Møteprotokoll Kultur- og oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommune Møtedato: 01.11.2011 Møtetid: 09:00 Slutt:12:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05

Nissedal kommune. Møteprotokoll. Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 20:05 Nissedal kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.10.2016 Tidspunkt: 18:00 20:05 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halvor

Detaljer

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1.

Saksprotokoll. Det vert gjort følgjande endringar i tillegg til budsjettnotat nr 1 i punkt 1. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 04.12.2014 Sak: 70/14 Resultat: Arkivsak: 14/479 Tittel: Protokoll: Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018 Handsaming: Arnstein Menes gjorde følgjande framlegg:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:30

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: Tid: 13:30 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 02.12.2015 Tid: 13:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /15

SAKSPAPIR. Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr. Formannskapet /15 å SUND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 22.06.2015 050/15 Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr Knut Ove Ekren N - 21 1 15/1094 - HØYRING - FINANSIERING AV PRIVATE BARNEHAGAR

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune:

2. Kommunestyret vedtek følgjande prinsipp for drifta i Volda kommune: PS 187/15 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Administrasjonen si tilråding: 1. Skatt på inntekt og formue for 2016 skal skrivast ut i samsvar med maksimalsatsane som Stortinget vedtek. 2. Kommunestyret

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.:

VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: VINJE KOMMUNE MØTEBOK UTVAL STAD DATO KL.: ELDRERÅDET KOMMUNESTYRESALEN 09.12.2008 10:00 Desse representantane møtte: Namn: Repr Vara for Halvor Midtveit Margit Berg Hansen Margit Apeland Kåre Edland Else

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Vadder Midtbø MEDL SP Arne Nordbø MEDL AP Tokke kommune Møteprotokoll Oppvekstutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 01.11.2012 Møtetid: 09:00 Møteslutt: 13:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00

Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 09:00 Tokke kommune Møteprotokoll Helse- og sosialutvalet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 09.11.2016 Møtetid: 09:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET:

TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: TILRÅDING TIL KOMMUNESTYRET: 1.1. Første år i Økonomiplanen gjeld som årsbudsjett for 2014. 1.2. Ørsta kommune si netto driftsramme i 2014(fordeling drift) vert vedteken som vist i budsjettskjema 1A 1.3.

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Olsnes Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Møtedato: 13.11.2012 Møtetid: 10:00 Møteslutt:16:30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL V Helge Orten LEDER H Aslaug Jenset Sanden MEDL H Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 01.12.2009 Tid: 13:00 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Magne Reiten NESTL SP Frits Inge Godø MEDL

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP/PLAN- OG ØKONOMIUTVALET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP/PLAN- OG ØKONOMIUTVALET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAP/PLAN- OG ØKONOMIUTVALET Møtedato: 06.06. Møtestad: Heradshuset, Dale Møtetid: 12:00-15:00 Møtedeltakarar: Medlemmer Parti Rolle Eirik Haga AP Ordførar Sigmund Simmenes SP Varaordførar

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt:

Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: Møtetid: 10:00 Møteslutt: Tokke kommune Møteprotokoll Formannskapet Utval: Møtestad:, Tokke kommunehus Møtedato: 19.10.2016 Møtetid: 10:00 Møteslutt: Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Tone Dale

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerer Kjell Sverre Thoresen Medlem SP Fyresdal kommune Møteprotokoll Utval: Formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 08.06.2016 Tid: 08:30 10:50 Fylgjande medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Erik Skjervagen Ordførar

Detaljer