Budsjett Forslag til fordeling av driftsmidler og strategisk avsetning til stillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett Forslag til fordeling av driftsmidler og strategisk avsetning til stillinger"

Transkript

1 Budsjett 2018 Forslag til fordeling av driftsmidler og strategisk avsetning til stillinger Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 12. desember

2 Innhold 1. INNLEDNING TILDELINGSKRITERIER I BUDSJETTFORDELINGSPROSESSEN FAKULTETETS BUDSJETTFORDELINGSMODELL UNIVERSITETSSTYRETS VEDTATTE BUDSJETT FOR RESULTATINNTEKTER KONSEKVENSJUSTERINGER FAKULTETETS STRATEGISKE SATSINGER OG PRIORITERINGER I DISIPLINUTVIKLING MEDIA CITY BERGEN NYE STUDIEPLASSER - STYRKING AV FAKULTETETS IKT-SATSING KLIMA OG ENERGIOMSTILLING DIGSSCORE- KJERNEFASILITET FOR DIGITAL SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNING BERGEN CENTER FOR COMPETITION LAW AND ECONOMICS (BECCLE) GLOBALE SAMFUNNSUTFORDRINGER VELFERD, ARBEID OG MIGRASJON (VAM) SENTER FOR BARNEVERNSFORSKNING UTDANNING FORSKERUTDANNING FORMIDLING PERSONALUTVIKLING OG ARBEIDSPLASS AVSETNING TIL NYE STILLINGER FORSLAG TIL BUDSJETTFORDELING FOR 2018 PÅ FAKULTETETS HOVEDPOSTER FAKULTETETS LØNNSKOSTNADER DRIFTSTILDELINGEN TIL INSTITUTTENE FORSLAG TIL FORDELING AV REKRUTTERINGSSTILLINGER I STRATEGISKE MIDLER FELLESFUNKSJONER/FORMÅL BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET, BOA BIDRAG FRA FORSKNINGSRÅDET BIDRAG FRA EU ANDRE BIDRAG OPPDRAG TILTAK FOR Å ØKE DEN BIDRAGS- OG OPPDRAGSFINANSIERTE AKTIVITETEN OPPSUMMERING OG FAKULTETSLEDELSENS ANBEFALINGER

3 1. Innledning Budsjettet beskriver utfordringer, planer og prioriteringer for fakultetets virksomhet i Det blir lagt fram forslag til hvordan fakultetets rammebevilgning skal fordeles gjennom strategiske avsetninger, driftsmidler og ressurser til stillinger. Fakultetsstyret vedtok i møtet sak 65/17, forslag til budsjett for 2018 som ble oversendt universitetsledelsen. Universitetsstyret vedtok i møte , sak 118/17 budsjett for universitetet og rammebevilgninger til fakultetene. Universitetets og fakultetets strategiplan er førende for innretning og prioriteringer for budsjettfordelingen for Universitetet i Bergen har i budsjettet for 2018 fått en økning i bevilgningen fra Kunnskapsdepartementet på 3,8 % sammenlignet med Dette gir en realvekst på 1,1 % Det er økte resultatinntekter på utdanning og studieplassinntekter som i hovedsak bidrar til veksten. UiB har nå hatt vekst i resultatmidlene to år på rad. Regjeringens effektiviseringskutt ble videreført på 0,53 %, dvs 17,4 mill, men økte til 0,7 gjennom budsjettforhandlingene. Samlet gir 2018 likevel et brukbart budsjett for UiB i hovedsak fordi resultatuttelling og nye studieplassinntekter gir realvekst utover effektiviseringskuttet. I det følgende vil vi omtale tildelingskriterier som vektlegges i departementets finansieringsmodell, i fordelingen internt ved UiB, og i fakultetets budsjettmodell. Deretter omtales fakultetets hovedsatsinger i året som kommer, som grunnlag for vårt forslag til budsjettfordeling for Tildelingskriterier i budsjettfordelingsprosessen Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell er basert på tre komponenter; en basisbevilgning, en komponent for oppnådde utdanningsresultater og forskningsresultater, samt midler til strategiske forskningsformål. Utdanningskomponenten gir uttelling for studiepoeng, avlagte bachelor- og mastergrader, doktorgrader og utvekslingsstudenter. Forskningskomponenten gir resultatinntekter for publikasjoner, forskningsmidler fra NFR og EU og andre BOA-inntekter. Den resultatbaserte inntektsfordelingen ved UiB innebærer at 75% av resultatinntektene for utdanning og forskning viderefordeles direkte til fakultetene. Prinsippene i departementets finansieringsmodell er videreført i universitetets fordelingsmodell til fakultetene, og blir også videreført i fakultetets budsjettfordelingsmodell til instituttene. I budsjettet for 2018 er det en gjennomsnittsøkning i husleien pr kvm. ved UiB på 15,1 %. Veksten skyldes i hovedsak nybygget til Kunst og designutdanningene, samt en ny mal for internhusleie der ledige lokaler også legges inn i husleieprisen. I hovedsak blir den kraftige husleieøkningen kompensert ved at enhetene blir tilført et økt husleietilskudd i i sine rammer. For SV-fakultetet skyldes også økt husleie økning i areal pga. nye lokaler i Media City Bergen. Samlet sett øker netto husleien til SV-fakultetet med 11,6 % Fakultetets budsjettfordelingsmodell I 2003 vedtok fakultetsstyret i sak 75/03 en budsjettfordelingsmodell, som i stor grad er basert på oppnådde resultater. Fakultetets budsjettmodell består av en driftsdel og en rekrutteringsdel. Modellen bygger på prinsipper som innebærer at driftsmidler og stillingsressurser er avhengig av instituttenes resultatproduksjon. Fakultetet dekker fastlønnsbudsjettet til alle instituttene. Budsjettmodellen ble revidert i 2011 da det ble fastsatt et minstekrav til instituttenes produksjon av studiepoeng, utvekslingsstudenter, doktorgrader og publikasjonspoeng, kalt krav til basisproduksjon. Kravene tilsvarer 40 % av instituttenes aktivitet i innføringsåret For doktorgrader gjelder det et krav om minimum 1 doktorgrad per år. Instituttene får resultatinntekter for det som produseres utover det fastsatte kravet, se vedlegg 1. Det er ikke 3

4 satt krav om basisproduksjon for eksternt finansiert aktivitet. EU, NFR og andre BOAaktiviteter vil derfor telle fra første krone. I forbindelse med endringer i departementets finansieringsmodell i 2017 ble det foretatt noen justeringer i budsjettmodellen, bl.a ble avlagte grader tatt inn som en indikator. Rekrutteringsdelen i budsjettmodellen er basert på fakultetets langsiktige rekrutteringsstrategi, vedtatt av fakultetsstyret i Rekrutteringsstrategien omtaler ulike hensyn som vektlegges ved fordeling av faste vitenskapelige stillinger. Kriteriene er undervisningsaktivitet, forskningsaktivitet, formidlingsresultater, evalueringsresultater, kjønns- og aldersfordeling, omfang av ekstern finansiering, og eventuell tilgang på ressurspersoner det er gunstig for fakultetet å knytte til seg. 3. Universitetsstyrets vedtatte budsjett for 2018 Fakultetets budsjettforslag for 2018 (sak 65/17) omtaler hvilke tiltak fakultetet ba om å få finansiert utenfor eksisterende budsjettramme. Vitenskapelige utstyr knyttet til den faglige aktiviteten i Media City Bergen var prioritert øverst i fakultetets budsjettforslag. I tillegg ble det søkt om rekrutteringsstillinger til bredde og tematiske satsinger. Fakultetet ba også om nye studieplasser til finansiering av masterprogram i medieproduksjon og til lektorprogram i samfunnskunnskap. Universitetsstyret bevilget i budsjettet for 2018 kr 2 mill. til vitenskapelig utstyr ved fakultetet knyttet til Media City Bergen. Fakultetet fikk ikke tildelt nye rekrutteringsstillinger og redusert med en av de faste rekrutteringsstillingene i budsjettrammen. Bevilgningen til Senter for klima og energiomstilling (CET) på seks millioner er nå lagt permanent inn i budsjettrammen. Fakultetet er for 2018 tildelt en budsjettramme på kr se tabell 1. Sammenlignet med 2017 er det endringer i form av lønns- og priskompensasjon på 3,15 %, økte inntekter for studieplasser som ble tildelt i 2016 og 2017, rekrutteringsstillinger, øremerkede midler til ulike satsinger, økte resultatmidler for utdanning og forskning, og endringer i basistildelingen bl.a ved at CET er lagt inn i rammen. Det er lagt inn et effektiviseringskutt på 0,53 % etter pålegg fra regjeringen, og et kutt på 1,2 % som er en omfordeling til strategiformål. For SV-fakultetet gir disse kuttene en inntektsreduksjon på til sammen ca. kr 4,5 mill. Gjennom budsjettforhandlingen ble effektiviseringskuttet økt ytterligere, men det er foreløpig ikke avklart hvor stort beløpet som tas videre til fakultetene vil bli. Arbeidsgivers andel av pensjon går opp med 0,85 %. Totalt sett har fakultetet fått en styrking av budsjettramme og øremerkede midler på 3 % i forhold til

5 Tabell 1: Budsjettramme for SV-fakultetet i 2018 (beløp i 1000 kr) Grunnbudsjett Resultatmodell utdanning: 533 Resultatmodell forskning: Nye studieplasser fra 2016 og høst Endring (+/-) rekrutteringsstillinger Overføring av professorstilling Flytting av adm.stilling til dokumentsenter Husleietilskudd Senter for klima og energiomstilling Rammekutt 1,2 % og effektiviseringskutt 0,53 % Lønns- og priskompensasjon 3,15 % Sum rammebevilgning Øremerkede tiltak (midlertidige tiltak) Vitenskapelig utstyr Media City Bergen Fremragende miljøer Revidert nasjonalbudsjett - klimastipendiat Nordområdesatsing 264 Koordinatorstilling klima- og energiomstilling Fredrik Barth stipend, Inst. for sosialantropologi 316 Frikjøp av hovedverneombud ved UiB 648 Sum tildeling Frikjøp hovedtillitsvalgte estimert Bidrag til forskerutdanningen fra BOA 200 Totalt inntekts budsjett

6 3.1 Resultatinntekter Resultatmidlene for utdanning beregnes for 2018 på basis av økning/reduksjon i studiepoengproduksjon, utveksling, samt avlagte grader på bachelor-, master- og doktorgradsnivå i SV-fakultetet hadde en økning i antall årsenheter fra 1990,5 i 2015 til 1992,8 i 2016, og en økning i antall årsenheter på ex.phil. på 14,6 årsenheter. Antall utvekslingsstudenter økte fra 428 i 2015 til 529 i Fakultetet hadde en nedgang i antall bachelor- og mastergrader fra 626 i 2015 til 559 i 2016, og avlagte doktorgrader gikk ned fra 28 i 2015 til 19 i Samlet får fakultetet en økning i resultatinntektene for utdanning på kr 0,5 mill. Resultatinntekter for forskning fordeles på grunnlag av publikasjonspoeng og eksternt finansiert virksomhet. All BOA - aktivitet gir resultatinntekter, med unntak av gaver og gaveforsterkning. Fakultetet hadde en økning i publikasjonspoengene fra 350,9 poeng i 2015 til 401,5 poeng i Aktiviteten i NFR finansierte prosjekter, EU aktivitet og annen BOA aktivitet hadde en økning fra 2015 til 2016 på 27%. Samlet økning i resultatinntekter for forskning på totalt kr 1,9 mill. 3.2 Konsekvensjusteringer I løpet av 2016 og 2017 ble fakultetet tildelt til sammen 20 nye studieplasser til Media City Bergen, og 10 til informasjonsvitenskap. Økningen i basisinntektene for disse studieplassene utgjør tilsammen kr i Basert på avgang og tilvekst av rekrutteringsstillinger får fakultetet en økning i inntektene tilsvarende kr Fakultetet har fått overført kr i budsjettmidler for en professorstilling, men har samtidig fått redusert rammen med kr fordi en administrativ stilling er flyttet til sentralt dokumentsenter. For å kompensere for den kraftige husleieøkningen har fakultetet fått økt husleietilskuddet med kr Bevilgningen på kr til senter for klima og energiomstilling som i 2017 var en øremerket bevilgning er nå inne i rammen. Effektiviseringskuttet og rammekuttet for strategiske satsinger reduserer inntektene med kr Inntekten for lønns- og priskompensasjon utgjør kr Fakultetet tildeles i 2018 øremerkede midler til følgende nye og tidligere vedtatte strategiske tiltak: Vitenskapelig utstyr Media City Bergen kr (kun 2018). Fremragende miljøer, elitesatsing kr (tom 2022) Videreføring av kr til en stipendiatstilling innen klima (t.o.m 2018). Det tildeles kr i driftsmidler til nordområdesatsing ved Institutt for sammenliknende politikk (tom 2018) Koordinatorstilling klima og energi kr (t.o.m 2021) Institutt for sosialantropologi får tilskudd til samfinansiering av et stipend knyttet til Fredrik Barth, kr Fakultetet får også frikjøpsmidler for hovedverneombud ved UiB kr , samt til frikjøp av hovedtillitsvalgte i fagforeninger og andre administrative verv, budsjettert til ca kr Fakultetets strategiske satsinger og prioriteringer i 2018 Fakultetet ønsker å bidra aktivt til å profilere samfunnsfagene som sentrale for å forstå de store samfunnsutfordringene. Fakultetets fagmiljø skal utføre fri og kritisk forskning av høy kvalitet og bidra til å løse samfunnets utfordringer. Det er et mål for fakultetet å ha flere forskningsmiljøer i den internasjonale forskningsfronten. Vi skal ansette de beste forskerne gjennom talentutvikling og internasjonal rekruttering. Det settes av strategiske midler til å støtte opp om talenter og bygge fagmiljøer som kan hevde seg internasjonalt. 6

7 Det foregår omfattende samarbeid i fagmiljøene med anerkjente forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Fakultetets langsiktige strategi er at fagdisipliner og tematiske forskningssatsinger skal bygges gjennom interne ressursprioriteringer og økt ekstern finansiering. Det arbeides systematisk og målrettet for å øke den eksternt finansierte aktiviteten. Fakultetet vil aktivt bidra inn i UiBs kunnskapsklynger, tverrfaglige sentre og initiativer innen forskning og utdanning. Det gis her en kort omtale av de viktigste faglige satsingene for fakultetet kommende år. 4.1 Disiplinutvikling Faglig bredde og disiplinær kvalitet skal ivaretas. Sterke fagdisipliner, med nyskapende metode- og teoriutvikling, er viktige forutsetninger for å lykkes med å nå universitetets og fakultetets mål. Hele det samfunnsvitenskapelige fagområdet er nå under evaluering av Forskningsrådet (SAMEVAL). Forskning og utdanning skal ses i sammenheng, og det skal ses spesielt på samfunnsbidragene fra forskningen. Fakultetet vil bruke evalueringen til å styrke og videreutvikle fagdisiplinene. 4.2 Media City Bergen UiBs første kunnskapsklynge, Media City Bergen, er nå etablert og går over i en driftsfase. Dette er en milepæl i UiBs strategigjennomføring. Forskning knyttet til aktiviteten som foregår i Media City Bergen er betydelig og ambisjonene er å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet. Klyngesamarbeidet har dannet grunnlag for utvikling av nye eksternt finansierte forskningsprosjekter, og det arbeides aktivt med flere søknader. Et viktig mål er å oppnå status som et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Institutt for informasjons- og medievitenskap arbeider sammen med de andre klyngepartnerne med å utvikle en SFI-søknad til NFRs neste utlysning. Utdanningstilbudene er avgjørende for å realisere ambisjonene i Media City Bergen. De tre nye profesjonsorienterte bachelorprogrammene med tilhørende masterprogram startet opp i august med svært gode søker- og opptakstall. De praktisk- og teknologiorienterte studieprogrammene har høy arbeidslivsrelevans og tilgang til høyteknologi og kunnskap gjennom nært samspill med bedriftene. Gjennomføringen av de nye studieprogrammene krever en høyere grad av finansiering enn de tidligere studieprogrammene. Tre faste vitenskapelige stillinger knyttet til studieprogrammene har vært midlertidig finansiert av Universitetsdirektøren ut Fra 2018 vil disse stillingene finansieres innenfor fakultetets budsjettramme. Gjennom tildeling av 30 nye studieplasser øremerket Media City Bergen har fakultetet fått økt sine inntekter slik at en permanent finansiering av de tre stillingene er dekket inn. Basisinntektene på de tildelte studieplassene vil fullt utbygd med alle kull utgjøre til sammen kr. 5,8 mill, i tillegg kommer økte resultatinntekter med et potensiale på kr 3,1 mill gitt en 100 % gjennomføring. Økte studieplassinntekter og undervisningsbidrag fra klyngepartnerne finansierer også det økte behovet for praksislærere knyttet til de nye studieprogrammene. Instituttets vurdering er likevel at det fra 2020 vil være en underdekning på to vitenskapelige årsverk i forhold til å dekke det skisserte undervisningsbehovet. For å sikre en tilstrekkelig finansiering av Media City Bergen på lengre sikt, er det behov for flere studieplasser i høyere finansieringskategori. Dette ble spilt inn til statsbudsjettet for 2018 og for Fakultetet har i 2017 fått tildelt ytterligere 5 studieplasser i kategori D øremerket studieprogrammet i medieog interaksjonsdesign som bidrar til en styrking av finansieringen av MCB. Det er et mål at Media City Bergen skal være en viktig ressurs for hele universitetet. Det vil være viktig fremover å arbeide aktivt med å styrke samarbeidet mellom Media City Bergen og flere av fagmiljøene ved fakultetet og UiB for øvrig. UiB disponerer til sammen ca

8 kvm i nye moderne lokaler samlokalisert med næringsaktører fra medie- og teknologibransjen. Dette gir gode forhold for de nye produksjonsorienterte studieprogrammene ved fakultetet og for den digitale læringslaben som er en del av universitetets digitale satsing på utdanning og formidling som vil være til nytte for alle miljøer ved UiB. Hoveddelen av utstyrsinvesteringene til Media City Bergen ble tatt over 2017 budsjettet, men noe ble utsatt til Innkjøp av styringssystem og linjekontroll som muliggjør samarbeid og utnyttelse av fasiliteter på tvers i klyngen, har vært sentralt i planleggingen av UiBs aktivitet i klyngen. Videre har etablering av en forskningslab med avansert teknologisk infrastruktur vært en viktig del av planene for både forskningen og studieprogrammene. Universitetsstyret tildelte i i budsjettet for 2018 kr 2 mill. i vitenskapelig utstyr til disse formålene. Dette innebærer at Institutt for informasjons- og medievitenskap i budsjettet for 2018 tildeles kr 2 mill. til siste del av den planlagte utstyrsinvesteringen i Media City Bergen. 4.3 Nye studieplasser - styrking av fakultetets IKT-satsing Det er et stort behov for økt kunnskap og kompetanse i IKT på alle områder i samfunnet fremover. Evnen til å utvikle og ta i bruk ny teknologi, vil være en svært etterspurt kompetanse i fremtidens arbeidsmarked. Dette er også bakgrunnen for at regjeringen tildelte midler til 250 nye studieplasser til IKT i budsjettforliket i Fakultetet fikk 15 av disse studieplassene til å øke opptaket av studenter på studieprogrammene for henholdsvis informasjonsvitenskap og medie- og interaksjonsdesign. Fullt utbygd med tre årskull gir dette en merinntekt i basis på kr 3,5 mill. I tillegg kommer økte resultatinntekter som vil ha et potensiale på ca kr. 2 mill. gitt 100% gjennomføring. Økte inntekter gjennom de nye IKTstudieplassene vil bl.a. gå til å styrke og videreutvikle studietilbudet på disse områdene. Det er også et mål å styrke IKT-kompetansen i andre studieprogram ved fakultetet. Videre utredes et mulig samarbeid med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Norges Handelshøyskole (NHH) om undervisningstilbud innen finans og IKT. Universitetet i Bergen fikk tildelt ytterligere 40 3-årige IKT-studieplasser i budsjettet for av disse blir fordelt til SV-fakultetet, men er foreløpig ikke lagt inn i budsjettet. 4.4 Klima og energiomstilling Samfunnsvitenskapelig klimaforskning og forskning på energiomstilling er et sentralt satsingsområde for fakultetet. Opprettelsen av Senter for klima- og energiomstilling (CET) i 2016 har bidratt til å styrke fakultetets innsats på feltet. CET har fokus på klimatiltak, klimaeffekter og energiomstilling og skal gjennom forskning utvikle, analysere og evaluere strategier og prosesser for en bærekraftig klima- og energiomstilling. Flere institutter og etablerte miljøer ved fakultetet bidrar inn i CET. Senteret har forskningsprosjekter som fokuserer på bærekraftig byutvikling, holdninger og preferanser, klimatilpassing, energisystem, elektrifisering, virkemiddelbruk, karbonprising etc. med deltakelse fra flere fakulteter. Den tverrfaglige forskningen skal videreutvikles ved å bygge på eksisterende relasjoner og samarbeid ved UiB, særlig med Bjerknessenteret for klimaforskning, Uni Research og Norges Handelshøyskole (NHH). Senteret vil ha koordinatorfunksjon for forskning på klima og energiomstilling, etablere institusjonelle nettverk ved UiB og med eksterne aktører, samt spille en aktiv rolle i formidling på fagfeltet. I 2017 fikk senteret en grunnbevilgning på 6 millioner årlig fra Kunnskapsdepartementet, som nå er lagt inn som en permanent styrking av fakultetets budsjettramme. Det er også ansatt en forskningskoordinator ved senteret som i 5 år finansieres av UiB sentralt. I tillegg bidrar fakultetet med en årlig driftsbevilgning på kr i fem år. Fire rekrutteringsstillinger er nå under utlysning og vil etter planen starte opp på nyåret. CET har som ambisjon å etablere seg som forskningssenter i den europeiske elitedivisjonen på sitt felt og vil arbeide med utvikling av flere søknader om ekstern finansiering. 8

9 4.5 DIGSSCORE- Kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskapelig forskning I 2015 ble fakultetet tildelt 20 millioner fra Bergen forskningsstiftelse (BFS) til en styrking av Medborgerpanelet og etablering av en nyskapende kjernefasilitet for digital samfunnsvitenskapelig forskning, Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE). Fakultetet har fulgt opp tildelingen fra BFS og bidrar med driftsmidler, stillinger, lokaler, infrastruktur, overhead og utstyr. Høsten 2016 flyttet DIGSSCORE inn i nyoppussede lokaler i Sofie Lindstrøms hus og den nye Medborgerlaben med tilhørende fasiliteter ble tatt i bruk. DIGSSCORE fasiliteten har åpnet nye muligheter for eksperimentell samfunnsvitenskapelig og tverrfaglig forskning. Hovedformålet med DIGSSCORE er å utnytte mulighetene som digitaliseringen av samfunnet skaper til å generere data som gir ny og viktig kunnskap om de store samfunnsutfordringene. Hovedsatsingene i dag er på (1) Migrasjon, ekstremisme og menneskerettigheter; (2) Klima og miljø; (3) Tillit og deltagelse; (4) Grunnforskning innen adferdsfeltet; (5) Samfunnshelse. I tillegg driver DIGSSCORE-konsortiet aktiv digital metodeutvikling og læring og utstrakt internasjonalt vitenskapelig nettverksarbeid innen feltet. DIGSSCORE er en infrastruktur for hele fakultetet og er den største satsingen på generering av digitale data innen samfunnsvitenskapen ved universitetene i Norden. Kjernefasiliteten benyttes i dag av forskere og forskningsgrupper fra hele SV-fakultetet og fra store deler av UiB, samt flere eksterne samarbeidspartnere, deriblant SFFen FAIR på NHH. DIGSSCORE ønsker å bidra aktivt inn mot fakultetets IKT-satsing gjennom utvikling av forskningsmetode og opplæring i digitale verktøy. 4.6 Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) driver forskning som styrker den konkurransepolitiske kompetansen i Norge. Senteret gir fagmiljøene ved UiB, NHH, Konkurransetilsynet og Universitetet i Oslo en plattform for faglig interaksjon og rekruttering til feltet. Senterets faglige ledelse har sin tilhørighet ved Institutt for økonomi. BECCLE ble etablert i 2011, og evaluert i Evalueringen viste at senteret har gitt betydelige faglige bidrag til det konkurransepolitiske feltet og Universitetsstyret vedtok å videreføre BECCLE for perioden med samme finansielle og organisatoriske rammer. Det innebærer at UiB dekker senterets husleiekostnader og at UiB og NHH gir et årlig driftstilskudd. Fakultetet bidrar med frikjøpsmidler for a ivareta lederfunksjonen ved senteret og med administrative tjenester til BECCLE. 4.7 Globale samfunnsutfordringer Universitetets strategiske satsing på Globale samfunnsutfordringer vil ha fokus på migrasjon, helse og ulikhet. Dette er tema som i stor grad er dekket innenfor forskningen som foregår ved fakultet, og fakultetet vil bidra aktivt inn mot satsingsområdet. Utviklingsrelatert forskning er en bred faglig aktivitet som inngår i alle våre fagmiljø. Fakultetet har over mange år prioritert dette forskningsfeltet gjennom stillinger og utdanningstilbud, og har oppnådd flere prestisjetunge prosjekter, bl.a ERC Advanced Grant prosjektet Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons ved Institutt for sosialantropologi. Universitetets satsing på verdensledende miljøer har gitt fakultetet anledning til å støtte opp om det internasjonalt ledende forskningsmiljøet på dette fagfeltet og rekruttert inn en verdensledende forsker som fra i høst skal videreutvikle og bygge opp en forskningsgruppe innenfor temaet globalisering, klasse og ulikhet. Fakultetet er gjennom Institutt for sammenliknende politikk også involvert i Centre on Law & Social Transformation i samarbeid med Det juridiske fakultet og Chr. Michelsens Institutt (CMI). Forskere ved fakultetet samarbeider med global helse-miljøet ved Det medisinske 9

10 fakultet, samt miljøer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Miljøet ble nylig tildelt prosjektmidler fra NFRs programutlysning Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) Forskning på internasjonal migrasjon og etniske relasjoner står sterkt ved fakultetet, organisert gjennom IMER-nettverket. Her vil det komme aktuelle utlysninger både i Horizon 2020 og i Forskningsrådets nye forskningsinnsats for temaområdene arbeid, helse, inkludering, migrasjon, oppvekst og velferd. Fakultetet vil støtte opp om søknadsutvikling på dette feltet. 4.8 Velferd, arbeid og migrasjon (VAM) Fakultetet har over flere år hatt stor aktivitet innen VAM-forskning. Aktiviteten har vært finansiert både gjennom egne prioriteringer, og strategiske midler fra UiB. Fakultetet har også flere større eksternt finansierte prosjekter, og et godt samarbeid med Uni Research Rokkansenteret på dette feltet. Gruppe for trygdeøkonomi ved Institutt for økonomi har fakultetets største eksternt finansierte prosjekt. Gruppen har hatt finansiering fra Forskningsrådet siden 1990-tallet og ble evaluert i Gode evalueringer av Gruppe for trygdeøkonomi gav grunnlag for at finansieringen fra Forskningsrådet ble forlenget med ytterligere tre år. Finansieringen fra Forskningsrådet er noe lavere enn tidligere, og for å opprettholde aktiviteten på samme nivå som før, er fakultetet inne med en egenandel og finansierer bl.a. en fast vitenskapelig stilling i prosjektet. Finansieringen går ut 2018 og de faste stillingene må fra 2019 finansieres innenfor fakultetets ramme. 4.9 Senter for barnevernsforskning Ved Institutt for administrasjon- og organisasjonsvitenskap ble det i august 2017 åpnet et senter for barnevernsforskning «Centre for Research on Discretion and Paternalism». Et sentralt tema er myndighetenes bruk av makt mot sine borgere, og begrunnelsene til statlige inngrep i folks liv. Senteret skal gjøre komparativ forskning mellom nasjoner, systemer og enkeltpersoner, og inkluderer forskere over hele verden. Senteret ledes av Marit Skivenes som har skaffet finansiering til senteret gjennom sitt ERC Consolidator Grant prosjekt (Disretion and the child`s best interests (DISCRETION), et FRIHUMSAM-prosjekt, samt prosjektmidler fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Fakultetet bidrar inn i senteret med to rekrutteringsstillinger og en forskningskoordinator. Senteret er en del av Centre on Law & Social Transformation og har bl.a Høgskulen på Vestlandet og NHH/Choicelab som samarbeidspartnere Utdanning Fakultetets strategiske utdanningsmål er å ha sterke fagmiljøer med fremragende utdanning og et stimulerende miljø, hvor man utdanner kandidater med solid fagkunnskap og høy analytisk kompetanse. Gode søkertall til studieprogrammene viser at fakultetet har et attraktivt utdanningstilbud. I UiBs strategi fremheves det at kunnskapsklynger skal brukes aktivt til å utvikle nye utdanningsløp og utdanningsformer. Medieklyngen er en prototype i den sammenheng med oppstart av de nye profesjonsorienterte studieprogrammene. Studieprogrammene er knyttet til sterke forskningsmiljø, og er samtidig praksisnære. Entreprenørskap og innovasjon har stort fokus. Nye pedagogiske undervisningsformer tas i bruk og studentene skal få omsatt akademisk kunnskap i praksis hos klyngebedriftene. Fakultetet arbeider med å utvikle flere studietilbud innen IKT, med høy arbeidslivsrelevans. Blant annet er det under planlegging undervisningssamarbeid med NHH, innenfor finans og 10

11 IKT («fintech»). Samarbeidet er knyttet til den nylig etablerte klyngen Finance Innovation i Bergen. En høy gjennomføringsgrad i studieprogrammene er et viktig mål for fakultetet. En tiltaksplan for studentnær oppfølging ble vedtatt i fakultetssyret i april Her ble det blant annet foreslått å innføre mer obligatoriske øvelser for å øke studieintensiteten og leveransekravet tidlig i løpet, å iverksette tiltak for bedre sosial integrering, å gi studentene flere tilbakemeldinger på arbeid underveis i løpet og å bygge studentenes selvtillit gjennom et større fokus på ferdigheter og arbeidslivsrelevans. Faglig-sosial integrering i det akademiske fellesskapet er også viktig for å hindre frafall. Flere fagmiljøer har allerede satt i gang gode tiltak, blant annet mentorordninger, midtveisevalueringer, masterutvalg og faste møter med fagutvalgene. I 2017 har fakultetet arbeidet særskilt med mottak og integrering i første semester. Fakultetet har ansatt over 40 gruppeledere som har arrangert diverse mottaksarrangementer og faglig-sosiale tilbud for nye studenter. Denne ordningen har fått gode tilbakemeldinger både i fagmiljøene og blant de nye studentene, så dette vil videreføres også i mottaket i Det er et strategisk mål å styrke etter- og videreutdanningen ved fakultetet. Tildeling av utdanningsstrategiske midler innrettet mot etter- og videreutdanning har bidratt til at to av våre fagmiljø har utviklet nye tilbud. Institutt for sosialantropologi har utviklet et emne med tittelen «Flerkulturell forståelse og kommunikasjon» med planlagt oppstart vår Sosiologisk institutt planlegger et kurs med oppstart høst 2018 som vil være rettet mot mennesker som arbeider med innvandrere i skole, barnehage, helsesektor, NAV, asylmottak, politi, fengsel m.m. Planen er å utvikle to 15 studiepoengs kurs med mulighet for å bygge ut til en erfaringsbasert mastergrad. Institutt for sammenliknende politikk startet høsten 2017 opp et nytt EVU-kurs med tittelen «Organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Terrorisme og terrorbekjempelse». Fakultetet vil fortsette ordningen med å sette av utdanningsstrategiske midler for å stimulere til god studiekvalitet og studietilbud med høy relevans. I 2018 vil fakultetet særlig prioritere tiltak for å fremme studiekvalitet gjennom digitalisering, Dette kan gjøres både ved å bidra til at kompetansen knyttet til bruk av i MittUiB styrkes slik at mulighetene utnyttes i større grad, og ved å støtte utvikling av læremidler i samarbeid med Den digitale læringslaben (DigUib). Det er et viktig må for fakultetet å få flere og bedre kvalifiserte søkere. Vi vil arbeide offensivt for å rekruttere de beste søkerne til våre fag, og styrke kontakten med videregående skoler. Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre informasjon rettet mot potensielle søkere gjennom å styrke formidlingen av studietilbudene på web. Å sikre god rekruttering til masterprogrammene vil ha høy prioritet. I tillegg vil vi arbeide målrettet med å sikre bedre rekruttering til de bachelorprogrammene som over tid har hatt lave søkertall i samordnet opptak. Fra høsten 2017 har informasjonssenteret primært vært bemannet med studentmedarbeidere. Det har frigjort tid for studieadministrativt ansatte i fagmiljøene som tidligere har hatt ukentlige vakter i informasjonssenteret. Vi får dermed bygget opp et lite team av studenter som kan fungere «rådgivende» i vårt informasjonsarbeid ut mot studentene. I tillegg er det positivt å tilby SV-studenter mulighet til å få relevant jobberfaring Forskerutdanning Fakultetet fortsetter arbeidet med å gi kandidatene gode vilkår for å gjennomføre doktorgradsarbeidet. Vi oppnådde 19 doktorgrader i 2016, til sammenligning hadde vi 28 disputaser i 2015, 15 disputaser i 2014, og 23 disputaser i I 2017 har det per november blitt avholdt 16 disputaser. I tillegg ventes 6 disputaser til i løpet av I

12 fikk 4 ph.d.- kandidater og 1 dr.philos.- kandidat sine avhandlinger underkjent. Hittil i 2017 er det 3 underkjenninger, alle ph.d. Fakultetet har utfordringer med frafall i doktorgradsprogrammet. Både antall kandidater som skrives ut av programmet og antall underkjenninger er høyere enn vi ønsker. I 2016 ble det derfor nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i mandat å se på hvordan SV-fakultetet kan jobbe for å bedre gjennomføring og hindre frafall i doktorgradsprogrammet. Arbeidsgruppen foreslo i sin rapport tiltak knyttet til veilederrollen, forskergrupper og opplæringsdelen. I tillegg ble det foreslått tiltak knyttet til rekruttering, medarbeidersamtale og karriereplanlegging. Tiltakene er nå tatt inn i de utfyllende retningslinjene for ph.d.-utdanningen ved fakultetet og implementeringen av disse vil ha høy prioritet fremover. Fakultetet vil i 2018 også prioritere å sikre at vitenskapelige ansatte får tilbud om god veilederopplæring før de går inn i veilederrollen Formidling God og aktiv formidling av forskningsaktiviteten er sentralt for å bidra til den offentlige samtalen, vise samfunnsfagenes relevans og sikre god rekruttering til fagene. Dette arbeidet prioriteres av fakultetet gjennom ulike tiltak, bl.a. ved utdeling av en årlig formidlingspris og ved støtte til kompetansehevende tiltak som stimulerer til aktiv mediedeltakelse. Fakultetet ser frem til å ta i bruk den nye infrastrukturen i Media City Bergen og de muligheter som ligger i universitetets nye lærings- og formidlingslab. Det er viktig at det finnes administrative ressurser som sikrer en god profilering av virksomheten overfor de relevante målgruppene. En kommunikasjonsrådgiver fra Kommunikasjonsavdelingen har fra 2017 hatt sin arbeidsplass ved fakultetet og jobbet aktivt med profilering av virksomheten i fagmiljøene. Fakultetets vurdering er at denne ordningen har gitt formidlingsarbeidet ved fakultetet et betydelig løft og vi ser det som svært viktig at denne ordningen videreføres Personalutvikling og arbeidsplass Fakultetets strategiplan for angir mål for fakultetet som organisasjon og arbeidsplass, og følgende scenario er skissert: «I 2022 har fagmiljøene ved fakultetet realisert Norges mest spennende og dynamiske samfunnsvitenskapelige miljø for utdanning og forskning, og internasjonalt er fakultetet i forskningsfronten på flere felt». Scenarioet forutsetter en aktiv rekrutteringspolitikk hvor fakultetet tiltrekker seg de beste forskerne gjennom talentutvikling og internasjonal rekruttering. I tillegg må det arbeides aktivt for at forskerkarrieren blir attraktiv og forutsigbar. Fakultetet er nå midt inne i et generasjonsskifte med mange avganger og nyrekruttering. Dette er krevende for fagmiljøene, men gir også en mulighet for å gjøre strategiske prioriteringer og bedre kjønnsbalansen. Rekrutteringsplanen som ble vedtatt av fakultetsstyret våren 2017 skisserer en rekke tiltak for å styrke rekrutteringen til faste vitenskapelige stillinger. Her skisseres også tiltak som skal legge til rette for gode vilkår for karriereutvikling for postdoktorene, bl.a. for å gjøre dem i stand til å hevde seg i internasjonal konkurranse om faste stillinger. Implementeringen av tiltakene i rekrutteringsplanen vil ha høy prioritet i 2018, blant annet skal det startes et karriereprogram for yngre forskere. En av våre viktigste utfordringer er å øke andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Fakultetet vil følge opp UiBs handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold og implementere de tiltak som er vedtatt. I tillegg til likestillingsmidler som utløses sentralt, vil fakultetet støtte opp om tiltakene med egne midler. Videre vil vi i 2018 utarbeide en handlingsplan for å redusere midlertidigheten ved fakultetet. 12

13 Arbeidsmiljøet angår alle ansatte og er en viktig innsatsfaktor for å nå de mål fakultetet har satt seg innen undervisning, forskning og formidling. Høsten 2016 ble arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK gjennomført på alle enhetene ved fakultetet. Undersøkelsen er i etterkant fulgt opp av lederne, verneombud og ansatte gjennom utvikling av tiltak knyttet til både bevarings- og forbedringsområder. Arbeidet er oppsummert i enhetenes HMShandlingsplaner og er viktige grunnlag for forpliktende arbeidsmiljøsatsinger og organisasjonsutviklingstiltak ved fakultetet fremover. Fakultetet vil prioritere å legge til rette for god lederutvikling for ledere på alle nivå. Alle ledere skal ha opplæring i både strategisk ledelse og i personalledelse og medarbeideroppfølging. Også forskningsledere/prosjektledere for store prosjekter skal få tilbud om lederopplæring. Det skal tilbys god lederstøtte på alle felt. Fakultetet skal ha relevant og høy administrativ kompetanse og rutiner som støtter opp om den faglige virksomheten i fagmiljøene. Det arbeides aktivt med å følge opp forventninger om effektivisering og digitaliseringen. Det er kontinuerlig fokus på å videreutvikle de administrative tjenestene og sikre god ressursutnyttelse. 5. Avsetning til nye stillinger Nye faste vitenskapelige stillinger er den største og viktigste investeringen fakultetet foretar. De siste årene er de fleste ledige stillingene blitt refordelt etter fakultetets langsiktige rekrutteringsmodell. Fakultetet står nå i et generasjonsskifte og pga en betydelig forventet avgang ble det i budsjett for 2016 tildelt 6,5 faste vitenskapelige stillinger og i 2017 tildelt 11 vitenskapelige stillinger. I løpet av 2017 har 10 personer gått av med alderspensjon og en fast vitenskapelig ansatt har sagt opp stillingen. Det er ventet avgang på grunn av alderspensjon for to vitenskapelig ansatte i 2018 og ytterligere fem vitenskapelig ansatte går av med pensjon innen utgangen av 2019 gitt at pensjonsgrensen er 70 år. For å sikre den faglige aktiviteten i fagmiljøene og for å støtte opp om strategiske satsinger foreslås det å fordele fem faste vitenskapelige stillinger. Det gjøres rede for forslaget til fordeling av disse stillingene i fak.styresak 97/17. Fakultetet fikk ikke tildelt nye rekrutteringsstillinger i universitetets budsjett for Gjennom refordeling av våre faste rekrutteringsstillinger som ligger i budsjettrammen er det fakultetsledelsens vurdering at det er rom for å fordele fire rekrutteringsstillinger i En nærmere beskrivelse av rekrutteringsstillingene følger i kap Forslag til budsjettfordeling for 2018 på fakultetets hovedposter På bakgrunn av framstillingen som er gitt av virksomheten og basert på fakultetets vedtatte budsjettforslag, fak.styresak 65/17 foreslår fakultetsledelsen følgende fordeling av hovedpostene i budsjettet: 13

14 Tabell 2: Budsjett 2018 fordeling på fakultetets hovedposter (Beløp i 1000 kr) Formål: Bud 2017 Bud 2018 Endring Til Lønn Til Drift Til Invest. Drift Instituttene Fak.sekr/fellesadm Fellesfunksjoner og husleie Strategiske midler Lønn faste stillinger, postdoc. og stip Refusjoner NAV Anslag for ubrukte midler, utsatt aktivitet samt ekstra inntekter Sum ,5 % 17,7 % 2,7 % Fordelingen av fakultetets ulike poster for drift og strategiske tiltak blir nærmere beskrevet i de neste delene av kapittel 5. Her gis det en kort oppsummering av de viktigste endringene fra 2017 til Driftsrammen som fordeles til instituttene er foreslått opprettholdt på samme nivå som i Budsjett for strategiske avsetninger er redusert jf. tabell 5. Reduksjon er i stor grad knyttet til den ekstraordinære utstyrsbevilgningen til MCB. En del av likestillingstiltakene som gjelder lønn er lagt under fakultetets lønnsbudsjett. Det omfatter bistillinger og forlengelse av rekrutteringsstillinger. En stor del av de øvrige postene er bundet opp i avtaler og kostnader som i stor grad ligger fast. 5.2 Fakultetets lønnskostnader Fakultetets lønnsressurser til faste stillinger og rekrutteringsstillinger utgjør den største budsjettposten. I henhold til fakultetets budsjettmodell forvaltes lønnsressursene samlet på fakultetsnivå. Fakultetets lønnskostnader økes i 2018 som følge av tildeling av 11 faste vitenskapelige stillinger i Det er også økte lønnskostnader pga. satsingen og oppbygging av undervisningstilbudet på MCB. Beløpet som tildeles institutt som har prodekan og visedekan er også økt i I tillegg har arbeidsgivers pensjonsandel økt med 0,85 %. Det er viktig å opprettholde en god balanse mellom lønnsressurser og drift for å sikre midler til strategiske formål. Fakultetet har foretatt en grundig vurdering av balansen mellom lønns- og driftskostnader og forventninger om resultatinntekter i kommende år. Fordelingen mellom 14

15 totale lønnskostnader og driftsmidler var i 2017 på 77,65 / 22,4 og vil i 2018 være på 79,5% / 20,5%. Vi vil da fortsatt være innenfor forholdstallet 80/20 som er en rimelig balanse. Universitetet i Bergen har, bl.a som følge av effektiviseringskuttet som er innført, betydelig oppmerksomhet på bruken av administrative stillinger og forholdstallet mellom administrative og vitenskapelige årsverk. Ved SV-fakultetet har det i 2017 vært en liten nedgang i antall administrative årsverk. Behovet for administrative stillinger vurderes fortløpende ved avgang i stillinger, både i forhold til om stillingen skal erstattes og hvilken innretning en eventuell ny stilling bør ha. 5.3 Driftstildelingen til instituttene Driftsbevilgningen til instituttene inkluderer bl.a kostnader til timelønn, undervisningsassistenter, utstyr, eksamen, generell timelønn, og eventuelle belønningsmidler. Driftsbevilgningen inkluderer også midler til inntil en hel stilling som vitenskapelig assistent for å sikre at instituttlederne kan videreføre sin forskningsaktivitet. Midler til feltarbeid for stipendiater og forskningsformål skal også dekkes fra denne budsjettposten. Instituttenes driftsbevilgninger er basert på oppnådde resultater og aktivitet innen forskning og utdanning. Budsjettmodellen er i år justert for i størst mulig grad gjenspeile endringene i finansieringsmodellen fra departementet. I tabell 3 vises den samlede fordelingen av driftsmidler til instituttene for Det foreslås å avsette kr 26,5 millioner til instituttenes drift i I vedlegg 1 vises instituttenes produksjon av studiepoeng og forskningsresultater som danner grunnlaget for beregningen av driftsbevilgninger til instituttene. Inkludert i driftsbevilgningen til Institutt for informasjons- og medievitenskap og Institutt for geografi ligger også ressurser til særegne faglige behov som henholdsvis utstyr til kr. 1,7 mill og feltarbeid til kr 0,6 mill. Instituttene som har pro- og visedekan får også undervisningskompensasjon. Denne utgiften er budsjettert på fakultetets lønnsbudsjett. Tabell 3: Driftsbevilgning til instituttene i 2018 (Beløp i 1000 kr.) Institutt Bud 2017 Bud 2018 Endring Sosiologi Adm.org Sam.pol Økonomi Infomedia Sosialantropologi Geografi * Systemdynamikk Drift rekrutt.still under tilsetting u **Sosiale omkostninger Sum * Forskningsgruppen Systemdynamikk er skilt ut som egen enhet, jfr. fakultetsstyresak 98/04 ** Sosiale omkostninger regnskapsføres på fakultetet og er satt opp i tabellen som samlet sum for alle institutter. Fakultetet øker satsen for de sosiale kostnadene til instituttene fordi pensjon går opp med 0,85%. 15

16 5.4 Forslag til fordeling av rekrutteringsstillinger i 2018 Fakultetets samlede måltall for UiB finansierte rekrutteringsstillinger i 2018 er på 59,8 stillinger, dvs at fakultetet er tildelt disse stillingene gjennom en øremerket bevilgning. For å opprettholde bevilgningen må et samlet antall ansatte i rekrutteringsstillinger minst tilsvare 59,8 årsverk. Det er et krav om at minst 80 % av rekrutteringsstillingene skal være stipendiatstillinger, dvs 47,8 stipendiater. Fakultetet har over tid hatt en betydelig opptrapping av ressurser til rekrutteringsstillinger, men veksten har avtatt noe de siste årene. Måltallet for rekrutteringsstillinger sikres både gjennom fordeling av stillinger i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen. I tillegg tildeles rekrutteringsstillinger som forsterkning og/eller egenandeler på større eksternt finansierte prosjekter. I det følgende redegjøres det for forslag til fordeling av rekrutteringsstillinger i 2018 Faglig bredde i disiplinene Flere av fagmiljøene melder i sine budsjettinnspill behov for nye rekrutteringsstillinger for å ivareta bredde i fagdisiplinene. Vi foreslår følgende tildelinger: Institutt for informasjons- og medievitenskap tildeles en fireårig rekrutteringsstilling til faglig bredde Sosiologisk institutt tildeles en fireårig rekrutteringsstilling til faglig bredde Institutt for sosialantropologi tildeles en fireårig rekrutteringsstilling til faglig bredde Institutt for geografi tildeles en phd-stilling til faglig bredde Institutt for sammenliknende politikk og Institutt for økonomi har begge i 2017 fått forskuttert tildeling av en rekrutteringsstilling de forventet å få tildelt i Strategiske midler Det samlede budsjettet for strategiske formål innen forskning og utdanning utgjør i 2018 kr 18,8 mill., se tabell 4. Budsjettet er redusert med om lag kr 3 mill. sammenlignet med Reduksjonen er i hovedsak knyttet til den øremerkede utstyrsbevilgningen til Media City Bergen. I posten inngår midler til ulike strategiske prosjekter, egenandeler til eksternt finansierte prosjekter og ulike øremerkede satsinger innen forskning og utdanning. En del av tiltakene er øremerkede midler som kommer fra universitetets sentralt. 16

17 Tabell 4, Strategiske formål Endring Forskningsstrategiske tiltak Likestillingstiltak Små driftsmidler, fakultetsandel Andre tilskudd (Uni Rokkan etc.) Medborgerpanel - utstyr/drift Strategisk satsing på Trygdeøkonomiprosjektet Priser for studiekvalitet, publisering og formidling Media City Bergen fra Universitetsdirektøren Media City Bergen Nordområdesatsing CET - Driftsmidler CET* i rammen fra ERC Advanced prosjekt, støtte til drift, Støtte til forskningskontor - Berkeley Delfinansiering av Barth stipend Daglig leder ved BECCLE, frikjøp Utdanningsstrategiske tiltak, studentmottak Fremragende miljøer Elitesatsing Sum strategiske midler Fakultetet foreslår å videreføre budsjettposten med forskningsstrategiske midler på kr Midlene skal bl.a gå til å styrke initieringsarbeidet og til utvikling av nye prosjekter og satsinger. Fakultetet vil særlig fortsette innsatsen for å styrke arbeidet med større søknader og posisjonering til Horisont 2020, ERC, BFS og SFF/SFI. Det kan også gis støtte til konkrete tiltak for å utvikle talenter i fagmiljøene, samt til kompetanseutvikling for forskningsledere. Midlene skal også gå til utvikling av et karriereutviklingsprogram som er planlagt gjennomført for postdoktorer og førsteamanuenser i Gjennom universitetets sentrale avsetning til likestilling har fakultetet fått tildelt kr 1 mill. til likestillingstiltak i Midlene vil bli lyst ut og prioritert i tråd med UiBs handlingsplan for likestilling mellom kjønnene. Ordningen med smådriftsmidler videreføres i 2018, som tidligere forutsettes det at den finansieres innenfor fakultetets rammebevilgning med bidrag fra fakultets- og instituttnivå. Fakultetets andel utgjør kr , og instituttene må også avsette sin andel på 15 %. 17

18 Støtte til utstyr og drift av Medborgerpanelet videreføres med 1 million. En øremerket bevilgning på kr fra universitetsdirektøren til dette formålet er nå lagt inn i rammen. Det er satt av kr 1,1 mill. til finansiering av en stilling i Trygdeøkonomigruppen. Universitetsstyret har tildelt kr 2 mill. i utstyr til Media City Bergen og fakultetet har videreført en utstyrspott på kr CET har en årlig driftsbevilgning fra fakultetet på kr og kr fra departementet som ble gitt som en øremerket bevilgning i 2017, men som fra 2018 er inne i rammen. Fakultetet bidrar med et driftstilskudd på kr årlig til ERC-prosjektet Egalitarianism som ledes av Bruce Kapferer ved Institutt for sosialantropologi. Fakultetet viderefører også ordningen med støtte til forskningskontorer ved Berkeley. Forskningskontorene ved Berkeley gir en god mulighet til å initiere kontakt og samarbeid mot Peder Sather senteret. Midler til Fredrik Barth stipend er midler som tildeles fra UiB sentralt og benyttes til stipendiatstilling ved Institutt for sosialantropologi. Utdanningsstrategiske tiltak Fakultetet har satt av kr til utdanningsstrategiske tiltak. Dette er midler som skal bidra til styrke kvaliteten i studiene og støtte opp om utviklingsprosjekter på utdanningsfeltet. I 2018 vil midlene i hovedsak rettes inn mot digitalisering og bruk av nye undervisnings- og vurderingsformer ved hjelp av de muligheter som ligger i teknologien. Mottak og integrering av nye studenter i første semester vil også prioriteres. Fremragende miljøer er Elitesatsingen (Kalb) ved Institutt for sosialantropologi. 5.6 Fellesfunksjoner/formål En del av fakultetets samlede driftsmidler forvaltes sentralt. Disse midlene er foruten husleie, midler til strategiske formål, tilskudd til mastergrads - og doktorgradskandidater og incentivmidler. Deler av fellesmidlene tildeles også instituttene til ulike formål etter søknad/avtale i løpet av året. Samlet er budsjettet til fellesformål økt i forhold til 2017 med kr som i hovedsak skyldes økte kostnader til husleie. På grunn av ekstra husleietilskudd er netto økte husleiekostnader på kr. 3,1 mill. 18

Budsjett fordeling av faste stillinger

Budsjett fordeling av faste stillinger UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 87/16 13.12.2016 Dato: 28.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/4854-WEF Budsjett 2017 - fordeling av faste

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016 2022 Struktur strategi VISJON SCENARIO Forskning Utdanning Forskerutdanning Kommunikasjon og formidling Organisasjon og arbeidsplass Forskning

Detaljer

Budsjett fordeling av driftsmidler og strategisk avsetning til stillinger

Budsjett fordeling av driftsmidler og strategisk avsetning til stillinger UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 86/16 13.12.2016 Dato: 28.11.2016 Arkivsaksnr: 2016/4854-WEF Budsjett 2017 - fordeling av driftsmidler

Detaljer

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET DET SAMFUNNS- VITENSKAPELIGE FAKULTET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 STRATEGI 2016 2022 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 3 STRATEGI 2016 2022 VISJON: KUNNSKAP SOM FORMER SAMFUNNET Vi

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi

Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Utkast til strategi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Utkast til strategi 2016-2022 Visjon: kunnskap som former samfunnet Vi fremmer nyskapende og internasjonalt anerkjent forskning og utdanning som legger viktige premisser

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 81 / 2015 15.12.2015 Dato: 07.12.2015 Arkivsaksnr: 2015/5540-WEF Budsjett 2016 - fordeling av driftsmidler

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17/ 2013 16.04.2013 Arkivsaksnr: 12/5076 Regnskap per februar 2013 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16 / 2015 15.04.2015 Dato: 23.03.2015 Arkivsaksnr: 2015/3629-ALMY Tiltak for å

Detaljer

Budsjett Fordeling av faste vitenskapelige stillinger

Budsjett Fordeling av faste vitenskapelige stillinger Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 113 Fak.sak: 47/08 Sak nr.: 2008/8297 Møte: 09.12.08 Budsjett 2009 - Fordeling av faste vitenskapelige stillinger Fakultetsledelsen

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 50 / 13 10.09.2013 Dato: 26.08.2013 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap 2013 I bevilgningsbrevet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34 / 2015 16.06.2015 Dato: 01.06.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-HEH Regnskap per april 2015 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 76 / 14 09.12.2014 Dato: 28.11.2014 Arkivsaksnr: 2014/4826-WEF Budsjett 2015- fordeling av driftsmidler

Detaljer

Årsmelding for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2012

Årsmelding for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2012 Årsmelding for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2012 Det samfunnsvitenskapelige fakultet består av syv institutter som tilbyr forskningsbasert utdanning på alle nivå innen disiplinene administrasjon

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 47 / 2014 09.09.14 Dato: 29.08.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap per juli

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 82/ 2012 18.12.2012 Dato: 06.12.2012 Regnskap per oktober 2012 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 41/11 13.09.2011 Dato: 29.08.2011 Arkivsaksnr: 2010/6927-KAFU Regnskapsrapport

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 61/2012 06.11.2012 Arkivsaksnr: 2011/7734-KAFU Regnskap per september 2012 I bevilgningsbrevet

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr. 2015/4933 MALRØ/RIGE Møte: 7. mai 2015 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2016 Budsjettprosess 2016

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16/ 2014 08.04.2014 Dato: 21.03.2014 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap for 2013

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 4/ 2013 12.02.13 Dato: 30.01.2013 Arkivsaksnr: 2011/7734-KAFU Regnskap for 2012

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 43 / 2017 13.06.2017 Dato: 26.05.2017 Arkivsaksnr: 2016/4854-WEF per 2017 Bakgrunn

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

Justering av fakultetets budsjettfordelingsmodell

Justering av fakultetets budsjettfordelingsmodell Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 113 Fak.sak: 19/2009 Sak nr.: 2008/8297 Møte: 09.06.2009 Justering av fakultetets budsjettfordelingsmodell SV-fakultetets

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 75 / 2013 10.12.2013 Dato: 25.11.2013 Arkivsaksnr: 2012/5076-KAFU Regnskap per

Detaljer

Regnskap per juli 2010

Regnskap per juli 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 28/2010 Sak nr.: 2009/8264 Møte: 14.09.10 Regnskap per juli 2010 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren er det forutsatt

Detaljer

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009

Fornying av universitetets strategi forskning og forskerutdanning. Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 - forskning og forskerutdanning Prorektor Berit Rokne Arbeidsgruppen - strategi februar 2009 Strategi - forskning Føringer Klima for forskning Noen tall Hva

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Budsjett 2011 fordeling av faste vitenskapelige stillinger

Budsjett 2011 fordeling av faste vitenskapelige stillinger Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 47/2010 Sak nr.: 2010/6927 Møte: 14.12.10 Budsjett 2011 fordeling av faste vitenskapelige stillinger Fakultetsledelsen har

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 6 / 2015 17.02.2015 Dato: 06.02.2015 Arkivsaksnr: 2013/4655-ALMY Regnskap for 2014 I saken legges

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22/16 12.04.2016 Dato: 31.03.2016 Arkivsaksnr: 2015/5540-HEH Regnskap per februar

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 39 / 2016 07.06.2016 Dato: 20.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/5540-HEH Regnskap per april

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2018 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Sak nr: 39/2017 Fra: Administrasjonsleder Aina Nessøe Møtedato: 31.10.2017 Sakstype: Orienteringssak Notatdato: 25.10.2017

Detaljer

Budsjett 2010 fordeling av faste vitenskapelige stillinger

Budsjett 2010 fordeling av faste vitenskapelige stillinger Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 116 Fak.sak:23/2009 Sak nr.: 2009/8264 Møte: 15.12.09 Budsjett 2010 fordeling av faste vitenskapelige stillinger Fakultetsledelsen

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 51 / 2015 08.09.2015 Dato: 24.08.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-HEH Regnskap per juli 2015 I bevilgningsbrevet

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 61 / 2015 27.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-LAE Regnskap per august

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27/11 21.06.2011 Dato: 03.06.2011 Arkivsaksnr: 2010/6927-KAFU Regnskapsrapport

Detaljer

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR

FORSKNINGS INFRASTRUKTUR FORSKNINGS INFRASTRUKTUR HANDLINGSPLAN 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN HANDLINGSPLAN FOR FORSKNINGSINFRASTRUKTUR 2018 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN 2 FORSKNINGS- INFRASTRUKTUR Universitetet i Bergens

Detaljer

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING

HAV LIV SAMFUNN STRATEGI // UNIVERSITETET I BERGEN PLAN FOR OPPFØLGING HAV LIV SAMFUNN STRATEGI 2016 2022 // PLAN FOR OPPFØLGING TVERRFAGLIGHET FOR Å MØTE SAMFUNNETS UTFORDRINGER Globale samfunnsutfordringer Marin satsing Klima- og energisatsing KLYNGER Media City Bergen

Detaljer

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Universitetsstyret Fra Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: Møtenr.: 6/2011 Møtedato: 18.10.2011 Notatdato: 6.10.2011 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 23 / 2017 18.04.2017 Dato: 30.03.2017 Arkivsaksnr: 2016/4854-WEF Regnskap per februar

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Budsjettforslag for 2017 1. Sammendrag Både universitetets og fakultetets nye strategiplan danner grunnlag for fakultetets prioriteringer for 2017. Samfunnsfagene skal

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Budsjett 2010 - fordeling av driftsmidler og strategisk avsetning til stillinger og stipend.

Budsjett 2010 - fordeling av driftsmidler og strategisk avsetning til stillinger og stipend. Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 116 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/8264 Møte: 15.12.09 Budsjett 2010 - fordeling av driftsmidler og strategisk avsetning

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 4 / 2016 23.02.2016 Dato: 10.02.2016 Arkivsaksnr: 2014/4826-WEF Regnskap for 2015

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

FORSKNINGSMELDING 2012 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

FORSKNINGSMELDING 2012 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET FORSKNINGSMELDING 2012 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Mars 2013 Status for fakultetets strategi og prioriteringer Strategisk plan 2011-2015 for Det samfunnsvitenskapelige fakultet fastlegger at forskningen

Detaljer

Orientering om fakultetets deltakelse i Media City Bergen

Orientering om fakultetets deltakelse i Media City Bergen UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 70 / 2016 01.11.2016 Dato: 17.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/11103-WEF Orientering om fakultetets deltakelse

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET

HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET HANDLINGSPLAN FOR KJØNNSBALANSE VED DET MEDISINSKE FAKULTET 2016-2018 Hovedmål: Det medisinske fakultet skal være et internasjonalt ledende fakultet med en aktiv likestillingspolitikk for kjønnsbalanse

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

Utdanningsmelding for 2015 Institutt for sammenliknende politikk

Utdanningsmelding for 2015 Institutt for sammenliknende politikk Utdanningsmelding for 2015 Institutt for sammenliknende politikk Brev fra fakultetet mottatt 22. januar 2016 ber om utdanningsmelding for 2015 og oppgir seks tema det skal gis tilbakemelding på. Samtidig

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 5 / 2014 14.01.2014 Dato: 06.01.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-KAFU Budsjett 2014

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Teatervitenskap Teatervitenskap har ingen avganger i perioden Den samlede staben utgjør 3 stillinger, alle menn.

Teatervitenskap Teatervitenskap har ingen avganger i perioden Den samlede staben utgjør 3 stillinger, alle menn. side 11 av 18 Nordisk Nordisk er et sammensatt fag bestående av de tre studieprogrammene nordisk språk og litteratur, norrøn filologi (master) og norsk som andrespråk (årsenhet). Nordisk har til sammen

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Regnskap per september 2016

Regnskap per september 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 71 / 2016 01.11.2016 Dato: 21.10.2016 Arkivsaksnr: 2015/5540-WEF Regnskap per september 2016 Bakgrunn

Detaljer

Om budsjett og budsjettprosess 2014

Om budsjett og budsjettprosess 2014 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 38/13 Sak nr.: Møte: 20.06.13 Om budsjett og budsjettprosess 2014 Bakgrunn I denne saken gjøres det rede for noen hovedtrekk ved den planlagte

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off.

Fra administrasjonen: Alette G.Mykkeltvedt, Wenche Førre, Laila Eilertsen, Ingrid Christensen (tom sak84) Styresak Saker til behandling U.off. UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 15.12.2015. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-15:10. Til stede fra Fakultetsstyret:

Detaljer

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det Samfunnsvitenskapelige fakultet Årsplan 2015-2017 1 Innledning Instituttets årsplan beskriver hvilke hovedprioriteringer Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi har for perioden 2015-2017. Instituttets overordnede mål er å styrke

Detaljer