Ein ny vår. Til elev og føresette. Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ein ny vår. Til elev og føresette. Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf"

Transkript

1 Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf e-post web Ein ny vår Osterøy ungdomsskule Hatland 5282 Lonevåg Telefon: Faks: Til elev og føresette

2 S I D E 2 Innhald Fag side Innhald 2 Kalender 3 Norsk 4 Matematikk 6 Engelsk 8 Naturfag 10 Samfunnsfag 12 Kristendom, religion, livssyn og etikk 14 Musikk 16 Kroppsøving 18 Kunst og handverk 20

3 S I D E 3 Kalender Januar/Februar 2018 v ma ti on to fr lø sø 4 22 Skidag DKS FRI PL.DAG Utv.samt 7 8 Utv. samt DKS 8AB Mars 2018 v ma ti on to fr lø sø V I N T E R F E R I E DKS 8EF DKS 8CD M U S I K A L P Å S K E F E R I E April 2018 v ma ti on to fr lø sø 14 2 FRI 2. påskedag Ballade DKS

4 S I D E 4 Norsk Mål for opplæringa - planleggje, forme ut og bearbeide eigne tekstar manuelt og digitalt, og vurdere dei undervegs i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst - uttrykkje seg med eit variert ordforråd og meistre formverk, ortografi og tekstbinding - skrive kreative, informative, reflekterande og argumenterande tekstar på hovudmål og sidemål med grunngjevne synspunkt og tilpassa føremålet, mottakaren og mediet - drøfte korleis språkbruk kan verke diskriminerande og trakasserande - meistre grammatiske omgrep for korleis språk er oppbygde - presentere norskfaglege og tverrfaglege emne med relevant terminologi og føremålstenleg bruk av digitale verktøy og medium Måloppnåing:? Du har eit innhald som er svar på det oppgåva spør etter og ei oppgåve som kommuniserer godt med lesaren. Du har med kjelder, topptekst og side av side. Du skriv for det meste korrekt ( h ovudmål eller sidemål ) og har god teiknsetjing. Du nyttar eit variert språk og setningar og avsnitt heng saman. Du arbeider konsentrert og systematisk undervegs. Du viser god evne til å forstå ulike måtar å lesa ei bok på. Du kan forklara og grunngje kva karakterar du likar best i teksten. Du evnar å forstå utsegner forfattaren kjem med av typen allegoriar ( at noko eigentleg tyder noko anna ) og det å lesa mellom linjene på meir tradisjonelt vis.

5 S I D E 5 Slik kan du arbeida for å nå måla: Munnleg rapport frå jobbskuggingsdag Takkebrev etter jobbskugging ( skrivast som formelt brev ) Aktivt lesa den/dei skjønnlitterære boka/bøkene du skal arbeida med i perioden og oppgåvene som kjem undervegs. Det vil vera positivt om du òg brukar lærestoff frå Kontekst eller andre plassar læraren din seier eller du finn sjølv. Visa flid og systematisk arbeid med den sakprega oppgåva «Min familie i historien» som er eit samarbeid med samfunnsfag. Gjera dei mindre oppgåvene du får undervegs både munnleg, på hovudmål og på sidemål. Jamleg fokus på rettskriving, setningsanalyse og teiknsetjing. Undervegsvurdering : Kjelde Du vil denne gongen i stor grad arbeida med dei same emna gjennom heile perioden. Lærar vil ta inn arbeid og kommentera tilbake slik at du kan gjera det betre. Vurdera seg sjølv ved hjelp av figuren på førre side. Elevmedverknad: Du kan i stor grad påverka korleis oppgåva «Min familie i historien» vert sjåande ut.

6 S I D E 6 Matematikk Mål for opplæringa: Statistikk: gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje Måling: gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og? vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit Måloppnåing:

7 S I D E 7 Slik kan du arbeida for å nå måla: Statistikk: Læra om ulike typar grafar og kva graf som passar til kva undersøking Læra om frekvens og frekvenstabell Læra å finna median, gjennomsnitt, typetal og variasjonsbreidd Læra å bruka excel ( rekneark ) til framstilling av statistikk Planleggja og gjennomføra ei undersøking, og presentera resultatet digitalt Arbeida med oppgåver frå nasjonal prøve Måling: Faktor 8, kapittel 7 Læra om einingar for lengd, areal, volum og masse Læra å bruka og endra målestokk Læra å rekna om mellom måleeiningar Læra å rekna med veg, tid og fart Arbeida med oppgåver frå nasjonal prøve C3%B8mme/vi-m%C3%A5ler-og-vi-m%C3%A5ler Undervegsvurdering : Praktiske øvingar der du viser kompetanse, til dømes i måling og veging, omrekning av måleeiningar, og i bruk av excel rekneark, Små testar i delemne undervegs Kapittelprøve Elevmedverknad: brker-med-symboler.html Test deg sjølv, Faktor 8, eigenvurdering med målark på data Vurdera deg sjølv i sirkelen ( sjå førre side )

8 S I D E 8 Engelsk Mål for opplæringa Språklæring: bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk Munnleg: uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon forstå og bruke et generelt ordforråd knyttet til forskjellige emner Skriftleg: bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst bruke digitale verktøy og formkrav for informasjonsbehandling, tekstproduksjon og kommunikasjon Kultur, samfunn, litteratur: lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer Måloppnåing:? 1 2 Du arbeidar engasjert med å finna flybillettar, hotell og attraksjonar i samband med oppgåvebestillinga. Du set dette inn i ein power-point-presentasjon der hovudfokuset er bilete. Det heile vert framført med engasjement og kreativitet. Du får konkrete framovermeldingar knytt til teksten din. Desse skal hjelpe deg å forbetre teksten din, og gjere resultatet betre. Kanskje må du betra det fleire gongar 3 Kompetansen vert vist ved å engasjere deg i faget i timane, t.d ved munnleg deltaking. I gruppe og paraktivitetar er du ein aktiv partnar som gjer sitt beste. Du følgjer godt med, og gjer det som er venta av deg. Arbeidet vert gjort roleg og sjølvstendig. Om ein medelev står fast er du inkluderande og hjelpsam.

9 S I D E 9 Slik kan du arbeida for å nå måla: I denne perioden skal me verta betre kjent med dei store byane London og New York. Me skal også ut og reisa på ymse vis. Me skal mellom anna nytta tekstar i Searching 8. Kap 1. Travel, s Kap 5. London, s Kap 8. Land of the Skyscrapers, s Not all those who wander are lost J.R.R Tolkien, The Fellowship of the Ring Forslag til musikalske innslag til tema å reisa: My heart will go on by Celine Dion - One night in Bangkok by Myrray Head You ve got to pick a pocket or two from the musical Oliver - Hotel California by The Eagles Stairway to Heaven by Led Zeppelin q=quotes+about+travel&safe=strict&source=lnms&tbm =isch&sa=x&ved=0ahukewjqpnj9x9dyahxjqpok HWKaCrQQ_AUICigB&biw=1920&bih=936#imgrc= SeL71bU1RJNCkM:&spf= Undervegsvurdering : 1. Fortelja om ei reise, der du sjølv bookar hotell, fly og går på severdigheiter. 2. Prosess-skriving. 3. Delta, samarbeida, engasjera deg, reflektera, arbeida sjølvstendig og inkludera medelevar i arbeidet. Elevmedverknad: 1. Du vel sjølv hotell og fly etter budsjett og oppgåvebestilling 2. Her får du moglegheit til å betra skrivinga og produktet ditt før du leverer endeleg inn. 3. Du skal vurdera deg sjølv og din eigen arbeidsinnsats.

10 S I D E 10 Naturfag Mål for opplæringa Undersøkje eigenskapar til nokre stoff i kvardagen og gjere enkle berekningar med fortynning av løysingar. Undersøkje og klassifisere reine stoff og blandingar av stoff etter løysingsevna i vatn, brennbarheit og sure og basiske eigenskapar. Følgje sikringstiltak som er omtala i HMS-rutinar og risikovurderingar. Måloppnåing:? I denne perioden vert du vurdert ut frå kompetansen din på fleire områder. Du skal gjera forsøk på laboratoriet og skriva ein rapport etter dette forsøket, og du skal kunna ein del teori. I naturfag handlar det meste om å klara å sjå korleis ting heng saman, og du må visa at du kan bruka det du lærer til å forklara ulike samanhengar. For å vita korleis du ligg an kan du stilla deg desse spørsmåla Kjenner eg til kva eigenskapar syrer og basar har? Kva er likt og kva er ulikt? Kan eg forklara kvifor me brukar ulike syrer i mat? Kan eg forklara kvifor ein base fungerer godt som ei såpe? Kjenner eg til nokre indikatorar for syrer og basar? Veit eg korleis eg kan bruka dei til å avgjera om noko er surt eller basisk? Kan eg tryggleiksreglane for arbeid på laboratoriet? Veit eg kva som vert meint med eit grunnstoff? Kan eg forklara kva aggregattilstandar er? Kva kjenneteiknar fast stoff, væsker og gassar? Kan eg seia litt om vatn? Kva er det bygd opp av, og kva gjer det så viktig for oss? Kan eg seia litt om luft? Kva er luft bygd opp av? Kva gass i lufta er viktigast for livet på jorda? Hugs å bruka faguttrykk i naturfag

11 S I D E 11 Slik kan du arbeida for å nå måla: Les kapittel 6 og 7 i boka Spør læraren om ting du lurar på Arbeid godt med rapportane. Legg vekt på å forklara mest mogleg kva som skjer i forsøka. Ver aktiv i gruppearbeid. Du lærer gjennom å arbeida med stoffet, ikkje la dei andre på gruppa gjera arbeidet for deg. Søk på nettet dersom du går og tenkjer på ein ting som du ikkje finn ut av. Ta gode notat frå timane og frå læreboka Alle bilete er henta frå pixabay.com Undervegsvurdering : Du skal levera inn rapport etter to forsøk i denne perioden, og i tillegg kjem det anten ei teoretisk prøve eller ei framføring for klassen. Elevmedverknad: Du får til ei viss grad vera med å bestemma korleis klassen skal arbeida med kompetansemåla. Døme: førelesing, forsøk, gruppearbeid, arbeid med oppgåver, lesa/notera frå læreboka

12 S I D E 12 Samfunnsfag Mål for opplæringa Utforskaren: formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat munnleg og skriftleg bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar? Måloppnåing:

13 S I D E 13 Slik kan du arbeida for å nå måla: M in familie i Historia Har du nokon gonger tenkt på korleis det var å leva i ei anna tid? Eller korleis det var å veksa opp i eit samfunn der dei materielle kåra var mykje dårlegare enn i dag? Kanskje har du besteforeldre eller oldeforeldre som har opplevd krig eller store omveltingar? Kva for moglegheiter og avgrensingar hadde menneske i fortida? Handla og tenkte dei annleis enn oss? I dette prosjektet er det slike forhold du kan undersøka. I denne perioden skal du altså gjennomføre ei undersøking som skal ende opp i eit skriftleg produkt med tekst og bilete. Du vil heile vegen ha små delinnleveringar av produktet ditt slik at du får tilbakemeldingar og hjelp til å betra det du har og hjelp til å komme vidare i arbeidet ditt. Utgangspunktet er deg sjølv, din eiga familie eller ein annan person som står deg nær. Eller kanskje du vil ta utgangspunkt i eit gamalt bilete, gjenstand eller eit bygg eller idrettslag i ditt lokalsamfunn. Du har stor fridom til å velja korleis du vil nærma deg ditt emne, men du må studera noko frå fortida fjern eller nær. Du skal ikkje berre skildra noko som har skjedd, men også forsøka å forklara kvifor med historiske grunngjevingar. I tillegg bør du ta med dine eigne reaksjonar og refleksjonar. Kvifor valde du å skriva om akkurat dette? Kvifor synest du nettopp dette var interessant? Kva var utgangspunktet ditt, og fann du det du trudde du ville finna? Korleis reagerte du på det du fann ut? Kva betyr denne oppgåva for deg? Det endelege produktet ditt kan du sende inn til historiekonkurransen.no innan 23. mars. Her kan du vinna flotte premiar. Eller kanskje du vil berre ha produktet ditt til odel og eige som familien din kan ha glede av å lesa i generasjonar framover Undervegsvurdering : 1. Innlevering av problemstilling/-ar: Godkjend /ikkje godkjend med framovermelding 2. Innlevering av disposisjon: Godkjend/ikkje godkjend med framovermelding 3. Innlevering av innleiing: Kameratvurdering + godkjend/ikkje godkjend med framovermelding 4. Innlevering av 1.utkast av oppgåva: Vurderingssirkel, lærar og elev vurderer i lag 5. Endeleg innlevering av oppgåva, leverast i to eksemplar, eit til historiekonkurransen og eit til lærar som vurderer oppgåva med vurderingssirkel Elevmedverknad: Du vel innfallsvinkel og problemstilling til oppgåva di Du er med på å vurdera arbeidet ditt Du må oftare sjølv strukturera arbeid heima denne perioden, berekna tid og gjera avtalar slik at du held tidsfristar Du er med å formulera kjenneteikn på dei ulike vurderingskriteria på vurderingssirkelen Du vel sjølv kva for ulike kjelder du vil nytta i prosjektet ditt

14 S I D E 14 Krle Mål for opplæringa forklare særpreget ved jødedom og jødisk tro ( ) drøfte utvalgte tekster fra jødisk skrifttradisjon innhente digital informasjon om og presentere aktuelle spørsmål som opptar mange jøder gi en oversikt over (... ) viktige historiske hendelser og jødedommens stilling i Norge og verden i dag beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til jødedommen Måloppnåing?

15 S I D E 15 Slik kan du arbeida for å nå måla: 1. Du kan presentera det du kan om jødedom og jødisk tru munnleg eller skriftleg 2. Du er med på å drøfta utvalde tekstar frå jødiske skrifter munnleg i klassen/grupper 3. Ved hjelp av pc og internett undersøker du kva som opptar mange jødar i dag og presenterer dette til andre 4. Du lagar ei tidslinje over viktige historiske hendingar i jødedommen. Du undersøker jødedommen si stilling i Noreg og verda i dag og er med på diskutera dette i klassen/gruppe 5. Du skal skildra kunst arkitektur og musikk ved hjelp av eit digitalt multimedia program ( Photostory, Power Point, Prezi, Sway ) Undervegsvurdering : Du vurderer deg sjølv og lærar vurderer di munnlege eller skriftlege utgreiing om jødedom og jødisk tru ved hjelp av læringssirkelen. Du presenterer kva som opptar mange jødar i dag til ei lita gruppe. Gruppa vurderer deg ved hjelp av læringssirkelen. Du vurderer deg sjølv og lærar vurderer tidslinja di ved hjelp av læringssirkelen. Du vurderer deg sjølv og lærar vurderer multimediapresentasjonen din om jødisk kunst, arkitektur og ved hjelp av læringssirkelen. Elevmedverknad: Du deltek i å formulera kjenneteikn på dei ulike vurderingskriteria på vurderingssirkelen Du vel sjølv kva for multimedia program du vil presentara jødisk kunst, arkitektur og musikk i

16 S I D E 16 Musikk Mål for opplæringa Eleven skal verta kjend med grunnelementa i musikken gjennom musisering. Eleven skal læra grunnleggjande rytmefigurar, forstå enkle dur og moll-akkordar, og øva opp musikalsk periodekjensle. Måloppnåing? Vita kva grunnelementa i musikken er: rytme, harmoni, melodi, klang. Kunna grunnrytmane på slagverk; basstrommerytmen, skarptrommerytmen og puls. Kunna ta nokre akkordar på både gitar og piano/keyboard. Vita forskjellen på dur-akkordar og moll-akkordar. Kunna delta i samspel i eit band.

17 S I D E 17 Slik kan du arbeida for å nå måla: Delta i opplæring på slagverk, gitar, piano/keyboard og bassgitar. Ta imot instruksjon frå musikklærar når me øver inn ein song i aktiviteten song/samspel. Vera positiv og delta i songaktivitetar i timane der me har det. Undervegsvurdering : Framføring på gitar, piano/keyboard og slagverk. Deltaking i song og song/samspel. Elevmedverknad: Val av song til samspel. Positivitet i gruppa, ros kvarandre god. Ta ansvar for læringa ved å hjelpe kvarandre. Samspel vert sentralt.

18 S I D E 18 Kroppsøving Mål for opplæringa trene på og bruke ulike ferdigheiter i utvalde lagidrettar, individuelle idrettar og alternative rørsleaktivitetar praktisere fair play ved å bruke eigne ferdigheiter og kunnskapar til å gjere andre gode trene på og utøve dansar frå ungdomskulturar og andre kulturar, og saman med medelevar skape enkle dansekomposisjonar Måloppnåing:?

19 S I D E 19 Slik kan du arbeida for å nå måla: Volleyball: Du trenar på ulike slag i volleyball Du beveger deg i volleyballspelet slik at du aktivt er med på å få til eit godt spel i laget Du er med på å skapa god stemning i laget og gjev andre ei positiv oppleving Du lærer deg reglar for volleyball og følgjer dei Du praktiserer god fairplay Dans: Du er med på å finna/laga ein dans til gruppa di som alle kan meistra og ha glede av Du øver så godt du kan inn dansetrinna, du er med på heile dansen Du kan vera kreativ, finne ulike løysingar viss noko i dansen skulle vera utfordrande Du har god rørsle i kroppen når du dansar, utfører trinna heilt ut og lever deg inn i rytmen Du er med på å skapa god stemning i dansegruppa di, gjer andre gode Undervegsvurdering : ( Munnlege fremovermeldingar og eigenvurderingar i timane ) Volleyball: Slag Reglar Spel/initiativ Lagspelar Fairplay Dans: Kreativitet Trinn Rørsle Samarbeid/samspel Elevmedverknad: Du vel sjølv kva for dans du og gruppa di skal dansa Du er med på å vurdera deg sjølv i dei ulike kriteria på vurderingssirkelen

20 S I D E 20 Kunst og handverk, sløyd Mål for opplæringa Nytta ulike materialar og reiskap i arbeid med bilete ut frå eigne interesser. Samanlikna og vurdera ulike retningar og tradisjonar innafor to og tredimensjonal kunst. 1. Velja seg eit dyr og teikna det mest mogleg naturalistisk. 2. Stilisera eller forenkla det same dyret og laga ein skulptur av det i tre.? Måloppnåing: Kan litt Kan ganske godt Kan mykje 1 Teiknar ei veldig forenkla dyreteikning med feil proporsjonar. 2 Med ein del hjelp greier å få sett saman ein skulptur og fargeleggjer noko unøyaktig. Teiknar ei bra dyreteikning, men med noko feile proporsjonar. Får satt saman ein dyreskulptur på tilfredsstillande vis. Og fargeleggjer med ein del detaljar på plass. Teiknar ei veldig nøyaktig dyreteikning. Passar på at proporsjonane er bra og fargeleggjer godt. Er nøye med utforminga av dei forskjellige delane til skulpturen. Set den saman og fargeleggjer framifrå vis.

21 S I D E 21 Slik kan du arbeida for å nå måla: Hugsa at Å teikna er å sjå Passa på at proporsjonane ( s tørrelsesforhold ) blir mest mogeleg riktig. Sjå og på mellomromma når du teiknar. Ta deg god tid når du skal saga ut delane til skulpturen. Få med deg detaljane når du skal mala skulpturen. Undervegsvurdering : Heile tida samtalar og rettleiing undervegs. Elevmedverknad: Elevane vel sjøl kva for eit dyr dei vil teikna og laga skulptur av

22 S I D E 22 Kunst og handverk - tekstil Mål for opplæringa Laga funksjonelle bruksgjenstandar og vurdera kvaliteten på eige arbeid.? Måloppnåing: Når du er ferdig med denne perioden skal du kunna: Designa og laga ei pute som skal dekorerast med stoffmaling. Motiv: Teikneseriefigur. Teikna figuren frå liten til stor målestokk. Klippa ut stoff. Veta kva saumrom er. Bruka strykejern. Korleis ein stiller inn temperaturen. Overføra ei teikning til stoff. Mala figuren med fine konturar. Blanda fargar. Kunna bruka symaskina sjølvstendig. Tre maskina, stille inn rett saum og sikk sakk. Sy saman ei pute. Veta korleis ein vrangsyr.

23 S I D E 23 Slik kan du arbeida for å nå måla: 1. Teikna ein teikneserie figur i full storleik. Forstørra ved hjelp av rutenett. Du vel sjølv mellom teikneseriefigurar med ulik vanskegrad. 2 Trena på å bruka symaskina sjølvstendig. Trena på å tre symaskina. Trena på å stilla inn dei ulike stinga. Les i instruksjonsboka. 3. Bruka målband og finna ut kor stor puten skal vera. Klippa ut stoffet til framsida av puten. Stryk det. Teikn figuren på stoffet med blyant. Bruk lysbord. Mal figuren med stoffmaling. Varmefikser når malingen er tørr. Klipp ut bakstykket. Sy sikk-sakk rundt kantane før puta syast saman med rettsaum. Vrangsy. Hugs opning. Sy opningen att med hand. Undervegsvurdering : Samtale undervegs i prosessen. Elevmedverknad: Velja teikneseriefigur, størrelsen på puta og kva fargar du ønskjer å arbeida med. Trena på å vurdera ditt eige arbeid ut frå kjenneteikn på måloppnåing.

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. Matematikk. 10a & 10b. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time. 40 elevar. Lye ungdomsskule

[2017] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. Matematikk. 10a & 10b. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time. 40 elevar. Lye ungdomsskule Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT Matematikk 10a & 10b 40 elevar Lye ungdomsskule Beate Gederø Torgersen og Jørn Serigstad [2017] For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time Fag og vurderingsrapporten

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

Fag: Matematikk. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. emner

Fag: Matematikk. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter. emner Fag: Matematikk Faglærere: Solveig og Tore Trinn: 10. trinn Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. lage funksjonar som beskriv numeriske samanhengar og praktiske situasjonar,

Detaljer

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene Fag: Matematikk Faglærere: Bjørn Helge Søvde og Simen Håland Trinn: 10. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet

Detaljer

Fag: Matematikk. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter

Fag: Matematikk. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Fag: Matematikk Faglærere: Nils J. Helland og Tore H. Evje Trinn: 10. trinn Skoleår:2017/2018 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar,

Detaljer

REVIDERT Årsplan i matematikk, 8. klasse,

REVIDERT Årsplan i matematikk, 8. klasse, Elevane Innhald/Lære v. 34-38 Tal og algebra Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, og uttrykkje slike tal på varierte måtar. Bruke faktorar, potensar og primtal i berekningar Utvikle, bruke

Detaljer

Matematikk, ungdomstrinn 8-10

Matematikk, ungdomstrinn 8-10 Matematikk, ungdomstrinn 8-10 Tal og algebra samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva

Detaljer

Åkra ungdomsskole- Helårsplan matematikk 2016

Åkra ungdomsskole- Helårsplan matematikk 2016 Åkra ungdomsskole- Helårsplan matematikk 2016 Halvårsplan i matematikk Klasse: 10F Semester: Haust + vår Lærebok : Grunntal 10 Hovedområde Kompetansemål Antall uker. Arbeidsmetode (Forslag) Vurdering Grunntal

Detaljer

ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK

ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK Årsplan for : 8. trinn Revidert Våren 2014 LÆRINGSGRUNNLAG - Kompetansemål Tal og algebra samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og

Detaljer

Årsplan i matematikk, 8. klasse,

Årsplan i matematikk, 8. klasse, v. 34-38 Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, og uttrykkje slike tal på varierte måtar. Bruke faktorar, potensar og primtal i berekningar Kap.1 Tal og talforståing Rekne med Tital-systemet

Detaljer

FARNES SKULE ÅRSPLAN

FARNES SKULE ÅRSPLAN Fag : Matematikk Lærek : Cappelen Damm Faktor 2 Klasse/ trinn: 9A / 9.klasse Skuleåret : 2016-17 Lærar : Bjarne Søvde FARNES SKULE ÅRSPLAN Veke / Månad Kompetansemål Innhald/ Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 8. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 8. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 8. trinn 2017/18 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGS- FORMER Tall og Utvikle, bruke og Kapittelprøve 1. tallforståelse gjøre rede for

Detaljer

Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Heidi Sandvik, Jostein Torvnes og Elizabeth N Malja

Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret Haumyrheia skole Heidi Sandvik, Jostein Torvnes og Elizabeth N Malja Årsplan i matematikk Trinn 10 Skoleåret 2017-2018 Tids rom 33-38 Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Metoder og ressurser Vurdering/ tilbakemelding behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk,

Detaljer

Farnes skule Læreverk: FAKTOR 1 Årsplan i MATEMATIKK. Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Farnes skule Læreverk: FAKTOR 1 Årsplan i MATEMATIKK. Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Farnes skule Læreverk: FAKTOR 1 Årsplan i MATEMATIKK Klasse/steg: 8A Skuleår: 2016 2017 Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Bjarne Søvde, Tatjana Hestethun Tid/veker Gjeld heile året analysere samansette problemstillingar,

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Årsplan i matematikk 9.klasse

Årsplan i matematikk 9.klasse Heile året Tal og algebra Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople samansette problemstillingar tilkjende løysingsmetodar,

Detaljer

Årsplan i matematikk 8.trinn, Faglærere: Rolf Eide (8A og 8B) og Halldis Furnes ( 8C) Lærebok: Nye Mega 8A og 8B

Årsplan i matematikk 8.trinn, Faglærere: Rolf Eide (8A og 8B) og Halldis Furnes ( 8C) Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Årsplan i matematikk 8.trinn, 2016-2017 Faglærere: Rolf Eide (8A og 8B) og Halldis Furnes ( 8C) Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Grunnleggende ferdigheter i faget: Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber

Detaljer

[2016] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Matematikk KLASSE/GRUPPE: 10. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time TALET PÅ ELEVAR: 45

[2016] FAG - OG VURDERINGSRAPPORT. FAG: Matematikk KLASSE/GRUPPE: 10. For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time TALET PÅ ELEVAR: 45 Nynorsk utgåve FAG - OG VURDERINGSRAPPORT [2016] FAG: Matematikk KLASSE/GRUPPE: 10. TALET PÅ ELEVAR: 45 SKULE: Lye ungdomsskule FAGLÆRAR: Jørn Serigstad For kommunane: Gjesdal Hå Klepp Sola Time Tema 1

Detaljer

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett 34 behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane samanlikne og rekne om mellom heile

Detaljer

Årsplan i matematikk for 9. trinn

Årsplan i matematikk for 9. trinn Årsplan i matematikk for 9. trinn Uke 34-40 Geometri undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar Begreper. Utregning

Detaljer

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B

Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: Nye Mega 8A og 8B Årsplan i matematikk 8.trinn, 2014-2015 Faglærere: Lars Skaale Hauge, Hans Tinggård Dillekås og Ina Hernar Lærebok: 8A og 8B Grunnleggende ferdigheter i faget: Munnlege ferdigheiter i matematikk inneber

Detaljer

Farnes skule, årsplan

Farnes skule, årsplan Fag : Matematikk Læreverk : Faktor 3, Cappelen Klasse/ trinn: 10 A Skuleåret : 2017-2018 Lærar : Bjarne Søvde Kompetansemål Innhald/ Lære Vurdering Arbeidsmåter 34 behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk,

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Matematikk. Trinn: 8. trinn

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Matematikk. Trinn: 8. trinn ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Matematikk Trinn: 8. trinn Periode: veke 33-39 Tema: Tal og talforståing Kompetansemål - Samanlikna og rekna om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2016-2017 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-39 - drøfte årsaker til og verknader av sentrale - vise korleis hendingar kan framstillast ulikt,

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Matematikk. Trinn: 9. trinn

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Matematikk. Trinn: 9. trinn ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Matematikk Trinn: 9. trinn Veke: Tal 34-40 Tema: Tal og algebra Formål med faget: Grunnleggjande ferdigheit Kompetansemål Læringsmål Lesing: Forstå matematisk symbolspråk,

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett 34 Tal og algebra behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk, knyte uttrykka til praktiske situasjonar, rekne med formlar, parentesar og brøkuttrykk og bruke kvadratsetningane samanlikne og rekne

Detaljer

Faktor 2 Kapittel 1 Tall og tallforståelse. Tidsbruk: 4 uker. Kikora. Faktor 2 Kapittel 2 Algebra. Diverse konkreter.

Faktor 2 Kapittel 1 Tall og tallforståelse. Tidsbruk: 4 uker. Kikora. Faktor 2 Kapittel 2 Algebra. Diverse konkreter. Fag: Matematikk Faglærere: Stian Frøysaa, Nils J. Helland Trinn: 9. trinn Skoleår: 2016/2017 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar,

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse

Årsplan i samfunnsfag 9.klasse Årsplan i samfunnsfag 9.klasse 2016-17 Veke Veke 37-43 Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -bruke samfunnsfaglege omgrep i (..) presentasjonar med ulike digitale verktøy (..) - vise korleis hendingar

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Matematikk for 9 trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFOR MER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Matematikk for 9 trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFOR MER Obj128 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Matematikk for 9 trinn 2013/14 Uke 34-38 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFOR MER Tall og tallforst åelse utvikle, bruke og gjere greie for

Detaljer

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2017-18 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10(2014 utgåva) 34-36 -gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling (og samanlikne

Detaljer

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene

Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet til å nå kompetansemålene Fag: Matematikk Faglærere: Simen Håland og Bjørn Helge Søvde Trinn: 9. trinn Skoleår: 2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Læringsressurser Arbeidsmåter og tilpasset opplæring egnet

Detaljer

Farnes skule, årsplan

Farnes skule, årsplan Fag : Matematikk Læreverk : Faktor 3, Cappelen Klasse/ trinn: 10 A, 10 B /10.KLASSE Skuleåret : 2016-2017 Lærar : Bjarne Søvde / Rigmor Skrede Tal og algebra 34 behandle, faktorisere og forenkle algebrauttrykk,

Detaljer

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett

Anna lærestoff: Fagbøker, aviser, video, Excel,Geogebra, internett Heile året Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: analysere samansette problemstillingar, identifisere faste og variable storleikar, kople samansette problemstillingar tilkjende løysingsmetodar, gjennomføre

Detaljer

Solsnu. web Veslemøy ved rokken av Arne Garborg

Solsnu. web  Veslemøy ved rokken av Arne Garborg Osterøy ungdomsskule Adresse 5282 Lonevåg Tlf 56 19 26 80 e-post osteroy.ungdomsskule@osteroy.kommune.no web www.osteroy.ungdomsskule.no Solsnu Osterøy ungdomsskule Hatland 5282 Lonevåg Telefon: 56 19

Detaljer

Årsplan matte 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule

Årsplan matte 9. trinn 2015/2016 Bryne ungdomsskule Veke Periode/emne Kompetansemål Læremiddel/lærestoff/ læringsstrategi: Vurdering Innhald/metode/ VFL 34-37 1. bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar samanlikne og rekne om mellom

Detaljer

Matematikk, barnetrinn 1-2

Matematikk, barnetrinn 1-2 Matematikk, barnetrinn 1-2 Matematikk, barnetrinn 1-2 Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar bruke

Detaljer

Årsplan i matematikk, 8. klasse, 2015-2016

Årsplan i matematikk, 8. klasse, 2015-2016 Innhald/Lære v. 34-38 Samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, og uttrykkje slike tal på varierte måtar. Bruke faktorar, potensar og primtal i berekningar Utvikle, bruke og gjere greie for

Detaljer

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen

Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Farnes skule Årsplan i SAMFUNNSFAG Læreverk: Kosmos 9 Klasse/steg: 9A Skuleår: 2017 2018 Lærar: Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen Veke Heile Året Kompetansemål I opplæringa skal elevane: -formulere

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Matematikk Trinn: 10. Lærer: Tove Mørkesdal og Tore Neerland. Tidsr om (Dato er/ ukenr, perio der.

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Matematikk Trinn: 10. Lærer: Tove Mørkesdal og Tore Neerland. Tidsr om (Dato er/ ukenr, perio der. Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Matematikk Trinn: 10. Lærer: Tove Mørkesdal og Tore Neerland Tidsr om (Dato er/ ukenr, perio der. Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer,

Detaljer

Arbeidsplan for 10d veke 6-7

Arbeidsplan for 10d veke 6-7 Arbeidsplan for 10d veke 6-7 Ordenselevar: Marielle, Kristian og Jonas. Namn: Hallo Informasjon: 10d Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag 8.15-09.15 Matematikk Eng/Nat Husk: Kroppsøving Kunst/handtverk

Detaljer

Årsplan i matematikk for 10. trinn

Årsplan i matematikk for 10. trinn Årsplan i matematikk for 10. trinn Uke 34-40 Geometri undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar Begreper. Utregning

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord Kompetansemålene som vektlegges for skoleåret

Detaljer

Årsplan i norsk 8a og 8b 2017/2018

Årsplan i norsk 8a og 8b 2017/2018 Årsplan i norsk 8a og 8b 2017/2018 Tid Tema Kompetansemål Lærestoff Vurderingsgrunnlag Veke 34-35 Kommunikasjon Lytte til, oppsummere hovudinnhald og trekke ut relevant informasjon i munnlege tekstar Kurs

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016

Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2015-2016 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10 34-36 -gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette

Detaljer

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Engelsk: kjenneteikn på måloppnåing Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.04.2017 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? Kjenneteikn

Detaljer

Årsplan i matematikk 2017/18

Årsplan i matematikk 2017/18 Årsplan i matematikk 2017/18 Kompetansemål etter 7. årssteget Tal og algebra Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster.

Detaljer

Rettleiing del 3. Oppfølging av. resultata frå. nasjonal prøve i rekning. 8. steget

Rettleiing del 3. Oppfølging av. resultata frå. nasjonal prøve i rekning. 8. steget Versjon 8. september 2009 Nynorsk Rettleiing del 3 Oppfølging av resultata frå nasjonal prøve i rekning 8. steget Hausten 2009 1 Dette heftet er del 3 av eit samla rettleiingsmateriell til nasjonal prøve

Detaljer

Årsplan for Norsk

Årsplan for Norsk Årsplan for Norsk 9 2017-2018 Med utgangspunkt i revidert læreplan av hausten 2013: http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Ramme: 5 veketimar Læreverk: Frå Saga til CD 9a og 9b Norskfaget inneheld ein stor variasjon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 9. TRINN 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 9. TRINN 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 9. TRINN 2015-2016 Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Klasse: 9.trinn Fag: Matematikk Faglærar: Turid Åsebø Angelskår, Hanne Vatshelle og Anne Britt Svendsen Hovudkjelder: Nye Mega

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 ENG0012 Engelsk 10.trinn Til sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga gir informasjon

Detaljer

Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Naturlige tall. Primtall. Faktorisering. Hoderegning. Desimaltall. Overslagsregning.

Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Naturlige tall. Primtall. Faktorisering. Hoderegning. Desimaltall. Overslagsregning. MATEMATIKK 8. KLASSE ÅRSPLAN Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE 34 35 36 Kapittel 1 Naturlige tall Primtall Faktorisering Hoderegning Tall og algebra punkt: 1, 2, 3 og 4 37 38 Tall og tallforståelse

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse

Årsplan i norsk for 8. klasse Årsplan i norsk for 8. klasse 2017-2018 Læreverk: Nye Kosmos Klasse/steg: 8A og 8B Skuleår: 2017 2018 Lærar: Heidi Svori, Anne Ølnes Hestethun, Øystein Jarle Wangen -beherske grammatiske begreper som beskriver

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag

Årsplan Samfunnsfag Årsplan Samfunnsfag 2016 2017 Årstrinn: 8. årstrinn Lærer: Gina Slater Kjeldsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Samfunnskunnskap

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Årsplan i matematikk 2015/16

Årsplan i matematikk 2015/16 Årsplan i matematikk 2015/16 Kompetansemål etter 7. årssteget Tal og algebra Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster.

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Årsplan for Norsk

Årsplan for Norsk Årsplan for Norsk 8 2017-2018 Ramme: 4 veketimar Læreverk: Frå Saga til CD 8 Norskfaget inneheld ein stor variasjon av innhald, og blir vurdert med 3 likestilte karakterar ved utgang i 10. klasse. Innhaldet

Detaljer

HALVÅRSPLAN HØST 2016

HALVÅRSPLAN HØST 2016 HALVÅRSPLAN HØST 2016 FAG: ENGELSK KLASSE/GRUPPE: 9 TRINN SKOLE: KLEPP UNGDOMSSKOLE FAGLÆRERE: Signe Carlsen Marit Haga James Schjelderup HALVÅRSPLAN I ENGELSK HAUST 9. TRINN Høst 2016 Mål for opplæringen

Detaljer

Kjenneteikn på måloppnåing i norsk

Kjenneteikn på måloppnåing i norsk Munnleg kommunikasjon presentere norskfaglege og tverrfaglege emne med relevant terminologi og formålsteneleg bruk av digitale verktøy og medium vurdere eigne og andre sine munnlege framføringar ut frå

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE 2017/2018. Bjerke m.fl, Matemagisk 5a og 5b, samt oppgåvebøker og digitale ressursar. Anne Fosse Tjørhom

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE 2017/2018. Bjerke m.fl, Matemagisk 5a og 5b, samt oppgåvebøker og digitale ressursar. Anne Fosse Tjørhom ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 5. KLASSE 2017/2018 Læreverk: Lærar: Bjerke m.fl, Matemagisk 5a og 5b, samt oppgåvebøker og digitale ressursar Anne Fosse Tjørhom Mål for matematikkundervisinga på Sinnes skule:

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2014 / 2015 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen, men emnene vil bli de samme. Frosta skole, 08.09.2014 Faglærer:

Detaljer

Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Tallsystemer. Problemløsning. Proporsjoner. Regning med variabler. Pytagoras-setningen

Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Tallsystemer. Problemløsning. Proporsjoner. Regning med variabler. Pytagoras-setningen MATEMATIKK 10. KLASSE ÅRSPLAN Skoleåret 2015/16 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE 34 35 36 37 Kapittel 1 Tall og algebra Tallsystemer Problemløsning Proporsjoner Regning med variabler Tall og algebra punkt:

Detaljer

Vurderingsrettleiing 2011

Vurderingsrettleiing 2011 Vurderingsrettleiing 2011 NOR0214/NOR0215 Norsk hovudmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Vurderingsrettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen 2011 Denne vurderingsrettleiinga

Detaljer

Skoleåret 2016/17 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Potenser. Kvadrattall. Forhold. Figurtall og tallrekker. Bokstavuttrykk Tall og algebra, punkt: 5

Skoleåret 2016/17 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Potenser. Kvadrattall. Forhold. Figurtall og tallrekker. Bokstavuttrykk Tall og algebra, punkt: 5 MATEMATIKK 9. KLASSE ÅRSPLAN Skoleåret 2016/17 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE 34 35 36 37 38 Kapittel 1 Tall og algebra Potenser Kvadrattall Regning med fortegnstall Forhold Figurtall og tallrekker Tall

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Norsk. Trinn: 9. trinn

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Norsk. Trinn: 9. trinn ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Norsk Trinn: 9. trinn Periode: veke 33-36 Tema: Kjærleik i litteraturen Lese ulike tekstar Skrive alt frå små avsnitt til heil tekst Kjærleik: 1+1=3 :-) I alle timar har

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter

Årsplan 2014/2015. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre. Klasse: 10.trinn. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter Årsplan 2014/2015 Fag: Kroppsøving Faglærer: Rayner Nygård og Lars Gytre Klasse: 10.trinn Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang rørsleglede.

Detaljer

Veke Kompetansemål i læreplan Kva gjer me? Vurdering Grunnleggande ferdigheiter. Samtale og diskusjon. Forelesing. Oppgåver

Veke Kompetansemål i læreplan Kva gjer me? Vurdering Grunnleggande ferdigheiter. Samtale og diskusjon. Forelesing. Oppgåver Årsplan 2016-2017 Fag: KRLE Trinn:8 Lærarar: Bjørg Marit Notland, Lise Haukaas, Ellen Salomonsen Val og verdiar: Kjærleik til visdom. Kven er du? Familie og venner. Rett og gale. Veke Kompetansemål i læreplan

Detaljer

ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK

ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK Årsplan for : 10. trinn LÆRINGSGRUNNLAG Kompetansemål ØRSTA UNGDOMSSKULE MATEMATIKK Mål for det eleven skal kunne Lærestoff/ kjelder Arbeidsmåtar/ metodar Vurdering/ måloppnåing Tal, algebra og likningar

Detaljer

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn.

Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. Norsk: kjenneteikn på måloppnåing Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunktvurdering etter 10. trinn. ARTIKKEL SIST ENDRET: 01.04.2016 Kva er kjenneteikn på måloppnåing? Kjenneteikn

Detaljer

Å R S P L A N I KRLE FOR 8. TRINN 2015/2017

Å R S P L A N I KRLE FOR 8. TRINN 2015/2017 Å R S P L A N I KRLE FOR 8. TRINN 2015/2017 Tidsrom Emne (jfr. læreverk) 33-36 Å undre seg, å tru, å tenkje Kompetansemål (frå Kunnskapsløftet) Presentere nokre viktige filosofar og diskutere deira idear.

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016. Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016. Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering trinn 2015 /2016 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2015 / 2016 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen,

Detaljer

UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Tallsystemer. Problemløsning. Proporsjoner. Regning med variabler. Pytagoras-setningen. Spesielle trekanter

UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE. Tallsystemer. Problemløsning. Proporsjoner. Regning med variabler. Pytagoras-setningen. Spesielle trekanter MATEMATIKK 10. KLASSE ÅRSPLAN Skoleåret 2017/18 UKE KAPITTEL EMNER HOVEDOMRÅDE 34 35 36 37 Kapittel 1 Tall og algebra Tallsystemer Problemløsning Proporsjoner Regning med variabler Tall og algebra punkt:

Detaljer

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR

SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR SPØRJESKJEMA FOR ELEVAR Spørsmåla handlar om forhold som er viktige for læringa di. Det er ingen rette eller feile svar, vi vil berre vite korleis du opplever situasjonen på skulen din. Det er frivillig

Detaljer

Årsplan Matematikk 8. trinn

Årsplan Matematikk 8. trinn Årsplan Matematikk 8. trinn Innhold Vurdering...1 Årsplan/vekeplan...4 Vurdering Matematikk: Rettleiande nasjonale kjenneteikn på måloppnåing for standpunkt etter 10. trinn Kjenneteikna på måloppnåing

Detaljer

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Samfunn. Trinn: 8.

Bryne ungdomsskule ÅRSPLAN. FAG: Samfunn. Trinn: 8. ÅRSPLAN Bryne ungdomsskule FAG: Samfunn Trinn: 8. Periode: veke 34-38 Tema: Ung, familie og oppvekst Kompetansemål Skriving: Øva på å skriva nøkkelord tekst der ein bruker og forklarer fagomgrep. Rekning:

Detaljer

Årsplan i norsk for 6. klasse

Årsplan i norsk for 6. klasse Periode/ veke Gjennomgåande tema Rettskriving lyst Årsplan i norsk for 6. klasse 2017-2018 Emne Kompetansemål Arbeidsmetodar Elevvurdering Bokslukerprisen.no Meistre sentrale regler formverk og ortografi

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2017 / Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2017 / Uke Fagemne Delmål Arbeidsmetoder Mål fra Kunnskapsløftet Vurdering trinn 2017 /2018 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 10. TRINN 2017 / 2018 Læreverk: : Faktor 3 matematikk for ungdomstrinnet, Hjardar og Pedersen, Cappelen Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i årsplanen,

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av Kompetansemål Utforske Høy grad av formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15 Obj114 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i samfunnsfag for 10. trinn 2014/15 TID TEM A 34-42 Geo grafi - K - B KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: lokalisere og dokumentere oversikt over geografiske

Detaljer

Matematikk 7. trinn 2014/2015

Matematikk 7. trinn 2014/2015 Matematikk 7. trinn 2014/2015 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34- Tall 39 - beskrive for desimaltall, rekne med positive og negative heile tal, desimaltall, brøker og prosent, og plassere

Detaljer

Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet

Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet Fag : MATEMATIKK Trinn 7. klasse Tidsperiode: Uke 1-2 Tema: Måleenheter og måleusikkerhet -Kunne lese og tolke en Mål for opplæringa er at eleven skal kunne rutetabell Måling: -velje høvelege målereiskapar

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK 9. klasse - vårhalvåret 2017

HALVÅRSPLAN I NORSK 9. klasse - vårhalvåret 2017 HALVÅRSPLAN I NORSK 9. klasse - vårhalvåret 2017 Planen er utarbeida av June Velsvik Knardal og Silje Ruud. Redigert av Ole Martin Brudevoll for skuleåret 2016-2017. Faglærarar: Ole Martin Brudevoll Læreverk:

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag

VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag VURDERINGSKRITERIER HAVLIMYRA SKOLE FAG: Samfunnsfag Grad av Kompetansemål Utforske Høy grad av formulere spørsmål om forhold i samfunnet, planleggje og gjennomføre ei undersøking og drøfte funn og resultat

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2017 Framandspråk Elevar og privatistar Sentralt gitt skriftleg eksamen Nynorsk Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner )

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: MATEMATIKK Trinn: 6 Lærer: Kari Oftebro /Bente Krågeland Organisering: 6.klasse har 2 økter i uka med matematikk. En økt med halv klasse og en økt med full

Detaljer

Årsplan i norsk for 6. klasse

Årsplan i norsk for 6. klasse Periode/ veke Gjennomgåande tema Rettskriving Årsplan i norsk for 6. klasse 2016-2017 Emne Kompetansemål Arbeidsmetodar Elevvurdering Meistre sentrale regler formverk og ortografi og skrive tekster med

Detaljer

Årsplan for Engelsk

Årsplan for Engelsk Årsplan for Engelsk 9 2017-2018 Med utgangspunkt i revidert læreplan av hausten 2013: http://www.udir.no/kl06/eng1-03/ Ramme: 3 veketimar Læreverk: Key English 9 Gjennom heile skuleåret vil elevane ha

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-Arne

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-Arne ÅRPLN I MFUNNFG FOR 4. TRINN 20132014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-rne U G U T E P T. MÅL (K06) TEM RBEIDFORM VURDERING Personvern Underveisvurderin Følgje enkle reglar for personvern når ein Lære

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse

NORSK Årsplan for 10. klasse NORSK Årsplan for 10. klasse 2017-18 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: 34-36 -lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster -skrive ulike typer tekster etter

Detaljer

ÅRSPLAN I NATURFAG 6. TRINN

ÅRSPLAN I NATURFAG 6. TRINN ÅRSPLAN I NATURFAG 6. TRINN 2017-2018 Periode Emne Kompetansemål Arbeidsmetodar/ Grunnleggande ferdigheiter Veke 34-37 Mangfald i naturen Vakre vekstar Kunne bruke digitale hjelpemidla til å registrere,

Detaljer

Årsplan i norsk for 8. klasse

Årsplan i norsk for 8. klasse -beherske grammatiske begreper som beskriver hvordan språk er bygd opp -planlegge, utforme og bearbeide egne tekster(..)og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk -mestre formverk,

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Tid Kompetansemål frå kunnskapsløftet Elevane skal kunne: V 34-40 lytte til og vidareutvikle innspel frå andre og skilje mellom meiningar og fakta uttrykke og grunngi eigne standpunkt og vise respekt for

Detaljer

NORSK Årsplan for 10. klasse

NORSK Årsplan for 10. klasse NORSK Årsplan for 10. klasse 2017-18 Veke Kompetansemål: Eleven skal kunne: 34-36 -lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster -skrive ulike typer tekster etter

Detaljer

Årsplan 2016/2017. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Synnøve Hopland og Merete Solberg. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter

Årsplan 2016/2017. Fag: Kroppsøving. Faglærer: Synnøve Hopland og Merete Solberg. Føremål. Grunnleggjande ferdigheiter Årsplan 2016/2017 Fag: Kroppsøving Faglærer: Synnøve Hopland og Merete Solberg Klasse: 10.trinn Føremål Kroppsøving er eit allmenndannande fag som skal inspirere til ein fysisk aktiv livsstil og livslang

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Årsplan i norsk, skuleåret

Årsplan i norsk, skuleåret Årsplan i norsk, skuleåret 2017-2018 Klasse: 8a og b Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faglærarar: Torild Herstad og Jonas Buene Hovudkjelder: Frå Saga til CD, læreverk frå Forlaget Fag og

Detaljer

Formål og hovedinnhold matematikk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold matematikk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold matematikk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Føremål Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle tider brukt og utvikla matematikk for å systematisere

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer