NORSK STANDARD NS-EN ISO 9004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK STANDARD NS-EN ISO 9004"

Transkript

1 NORSK STANDARD NS-EN ISO utgave desember 2000 ICS Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, retningslinjer, prestasjonsforbedring quality management, guidelines, performance improvement Systemer for kvalitetsstyring Retningslinjer for prestasjonsforbedringer (ISO 9004:2000) Quality management systems Guidelines for performance improvements (ISO 9004:2000) Standarden er fastsatt av Norges Standardiseringsforbund (NSF). Den kan bestilles fra Pronorm AS, som også gir opplysninger om andre norske og utenlandske standarder. Postboks 432 Skøyen, 0213 OSLO Telefon: Telefaks: Prisgruppe 200 Norsk/engelsk versjon Norsk Teknologisenter (NTS) er faglig ansvarlig for standarden og kan gi opplysninger om saksinnholdet. Postboks 7072 Majorstua, 0306 OSLO Telefon: Telefaks: NSF Gjengivelse uten tillatelse forbudt

2 Nasjonalt forord Den engelskspråklige versjonen av europeisk standard EN ISO 9004:2000 ble fastsatt som Norsk Standard i desember Den norske oversettelsen av standarden ble utgitt sammen med den engelskspråklige versjonen i februar Denne standarden erstatter NS-ISO :1994. Teksten i ikraftsettingsmeldingen er kortet noe ned. National foreword The English language version of European Standard EN ISO 9004:2000 was adopted as Norwegian Standard in December The Norwegian translation is published together with the English language version in February This standard supersedes ISO :1994. The text of the endorsement notice has been shortened.

3 EUROPEISK STANDARD EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EN ISO 9004 Desember 2000 ICS Erstatter EN ISO :1994 Søkeord: kvalitetsstyring, retningslinjer, prestasjonsforbedring Norsk versjon Systemer for kvalitetsstyring Retningslinjer for prestasjonsforbedringer (ISO 9004:2000) Qualitätsmanagementsysteme Leitfaden zur Leistungsverbesserung (ISO 9004:2000) Quality management systems Guidelines for performance improvements (ISO 9004:2000) Denne europeiske standarden ble godkjent av CEN 15. desember Systèmes de management de la qualité Lignes directrices pour l amélioration des performances (ISO 9004:2000) CEN-medlemmer er forpliktet til å følge "CEN/CENELEC Internal Regulations" som angir vilkårene for å gi denne europeiske standarden status som nasjonal standard uten noen endringer. Oppdaterte lister og bibliografiske referanser som gjelder tilsvarende nasjonale standarder, kan fås ved henvendelse til Sentralsekretariatet eller til et CEN-medlem. Denne europeiske standarden foreligger i de tre offisielle språkversjonene (engelsk, fransk, tysk). En versjon på et annet språk som et CEN-medlem på eget ansvar har oversatt til landets eget språk, og som det har underrettet Sentralsekretariatet om, har samme status som de offisielle versjonene. CEN-medlemmer er de nasjonale standardiseringsorganisasjonene i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. Den europeiske standardiseringsorganisasjonen Europäisches Komitee für Normung European Committee for Standardization Comité Européen de Normalisation Sentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles 2000 CEN Alle rettigheter til utnyttelse i enhver form og på enhver måte er forbeholdt CENs nasjonale medlemmer verden over Ref.nr. EN ISO 9004:2000

4 Side/Page 2 Innhold Orientering Generelt Prosesstankegang Slektskap med NS-EN ISO Forenlighet med andre styringssystemer Omfang Normativ referanse Termer og definisjoner System for kvalitetsstyring Styringssystemer og prosesser Dokumentasjon Bruk av prinsipper for kvalitetsstyring Ledelsens ansvar Generell veiledning Interesseparters behov og forventninger Kvalitetspolitikk Planlegging Ansvar, myndighet og kommunikasjon Ledelsens gjennomgåelse Ressursstyring Generell veiledning Personell Infrastruktur Arbeidsmiljø Informasjon Leverandører og partnerskap Naturressurser Økonomiske ressurser Realisering av produkt Generell veiledning Prosesser relatert til interesseparter Utvikling og konstruksjon Innkjøp Tilvirkning og tjenesteytelse Kontroll med måle- og overvåkingsutstyr Måling, analyse og forbedring Generell veiledning Måling og overvåking Kontroll med avvik Analyse av data Forbedring...61 Tillegg A (informativt) Veiledning for egenbedømmelse...66 Tillegg B (informativt) Prosess for kontinuerlig forbedring...76 Tillegg ZA (normativt) Normative referanser til Contents Introduction General Process approach Relationship with ISO Compatibility with other management systems Scope Normative reference Terms and definitions Quality management system Managing systems and processes Documentation Use of quality management principles Management responsibility General guidance Needs and expectations of interested parties Quality policy Planning Responsibility, authority and communication Management review Resource management General guidance People Infrastructure Work environment Information Suppliers and partnerships Natural resources Financial resources Product realization General guidance Processes related to interested parties Design and development Purchasing Production and service operations Control of measuring and monitoring devices Measurement, analysis and improvement General guidance Measurement and monitoring Control of nonconformity Analysis of data Improvement Annex A (informative) Guidelines for selfassessment Annex B (informative) Process for continual improvement Annex ZA (normative) Normative references to

5 Side/Page 3 internasjonale standarder med deres relevante europeiske publikasjoner...78 Litteratur...79 international publications with their relevant European publications...78 Bibliography...79 Forord Teksten i den internasjonale standarden ISO 9004:2000 er utarbeidet av den tekniske komiteen ISO/TC 176 Quality management and quality assurance, underkomité 2 Quality systems i samarbeid med CEN Management Centre (CMC). Denne europeiske standarden erstatter EN-ISO :1994 Denne europeiske standarden skal gis status som nasjonal standard enten ved utgivelse av en identisk tekst eller ved ikraftsetting, senest innen juni 2001, og motstridende nasjonale standarder skal trekkes tilbake senest innen juni Ifølge "CEN/CENELEC Internal Regulations" er følgende land forpliktet til å implementere denne europeiske standarden: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike. Ikraftsettingsmelding Teksten i den internasjonale standarden ISO 9004:2000 er godkjent av CEN som europeisk standard uten noen tekniske endringer. MERKNAD Normative referanser til internasjonale standarder er ført opp i tillegg ZA (normativt). Denne utgaven av ISO 9004 erstatter ISO :1994, som er teknisk endret. Tittelen er modifisert for å gjenspeile hvor omfattende systemet for kvalitetsstyring er. Mange av de gjeldende standardene innenfor ISO 9000-familien vil bli gjennomgått med tanke på tilbaketrekking eller for å utgis på nytt som tekniske rapporter, siden innholdet i mange av dem er tatt med i denne standarden. Tilleggene A og B i denne standarden er bare til informasjon. Foreword The text of the International Standard ISO 9004:2000 has been prepared by Technical Committee ISO/TC176 Quality management and quality assurance, Subcommittee 2 Quality systems in collaboration with CEN Management Centre (CMC). This European Standard supersedes EN-ISO :1994. This European Standard shall be given the status as a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement at the latest by June 2001, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by June According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom. Endorsement notice The text of the International Standard ISO 9004:2000 has been approved by CEN as a European Standard without any modification. NOTE Normative references to International Standards are listed in annex ZA (normative). This second edition of ISO 9004 cancels and replaces ISO :1994, which has been technically revised. The title has been modified to reflect the comprehensiveness of the quality management system. Many of the existing International Standards within the ISO 9000 family will be reviewed for withdrawal, or for reissue as Technical Reports, as many of their provisions are incorporated into this International Standard. Annexes A and B of this International Standard are for information only.

6 Side/Page 4 Orientering Introduction 0.1 Generelt 0.1 General Innføringen av et system for kvalitetsstyring bør være en strategisk beslutning fra organisasjonens øverste ledelse. Utformingen og iverksettingen av en organisasjons system for kvalitetsstyring påvirkes av varierende behov, spesielle hensikter, produktene som fremskaffes, prosessene som anvendes og organisasjonens størrelse og struktur. Denne standarden baserer seg på åtte prinsipper for kvalitetsstyring. Det er imidlertid ikke formålet med denne standarden å antyde at strukturen eller dokumentasjonen for systemer for kvalitetsstyring skal være ensartet. Hensikten med en organisasjon er å fastsette og oppfylle behov og forventninger hos sine kunder og andre interesseparter (mennesker i organisasjonen, leverandører, eiere, samfunnet) for å oppnå en konkurransemessig fordel, og å gjøre dette på en virkningsfull og effektiv måte, og oppnå, holde ved like og forbedre organisasjonens samlede prestasjon og evner. Anvendelsen av prinsipper for kvalitetsstyring er ikke bare direkte nyttig, men gir også et viktig bidrag til å styre kostnader og risiko. Betraktninger om nytte, kostnader og risiko er viktig for organisasjonen, dens kunder og andre interesseparter. Disse betraktningene om samlet prestasjon kan innvirke på kundelojalitet, gjentatte forretninger og henvisning, driftsresultater som overskudd og markedsandel, fleksibel og hurtig reaksjon på markedsmuligheter, kostnader og omløpstid ved virkningsfull og effektiv bruk av ressurser, tilpasning av prosesser som lettest vil oppnå ønskede resultater, konkurransefortrinn ved forbedrede organisatoriske evner, pesonellets forståelse og motivasjon når det gjelder organisasjonens hensikter og mål så vel som deltakelse i kontinuerlig forbedring, interesseparters tillit til organisasjonens virkning og effektivitet som bevist av de økonomiske og sosiale fordelene av organisasjonens prestasjon, produktenes livsløp og omdømme, evne til å skape verdi både for organisasjonen og dens leverandører ved å optimalisere kostnader og ressurser så vel som fleksibilitet og rask felles reaksjon på endringer i markedet. The adoption of a quality management system should be a strategic decision by the top management of an organization. The design and implementation of an organization's quality management system is influenced by varying needs, particular objectives, the products provided, the processes employed and the size and structure of the organization. This International Standard is based on eight quality management principles. However, it is not the intent of this International Standard to imply uniformity in the structure of quality management systems or uniformity of documentation. The purpose of an organization is to identify and meet the needs and expectations of its customers and other interested parties (people in the organization, suppliers, owners, society), to achieve competitive advantage, and to do this in an effective and efficient manner, and to achieve, maintain, and improve overall organizational performance and capabilities. The application of quality management principles not only provides direct benefits but also makes an important contribution to managing costs and risks. Benefit, cost and risk considerations are important for the organization, its customers and other interested parties. These considerations on overall performance may impact customer loyalty, repeat business and referral, operational results such as revenue and market share, flexible and fast responses to market opportunities, costs and cycle times through effective and efficient use of resources, alignment of processes which will best achieve desired results, competitive advantage through improved organizational capabilities, understanding and motivation of people towards the organization's goals and objectives, as well as participation in continual improvement, confidence of interested parties in the effectiveness and efficiency of the organization, as demonstrated by the financial and social benefits from the organization's performance, product life cycle, and reputation, ability to create value for both the organization and its suppliers by optimization of costs and resources as well as flexibility and speed of joint responses to changing markets.

7 Side/Page Prosesstankegang 0.2 Process approach Denne standarden oppfordrer til å benytte en prosesstankegang når et system for kvalitetsstyring utformes, iverksettes og når virkningen og effektiviteten av det forbedres for å øke kunders tilfredshet ved å tilfredsstille kunders krav. For at en organisasjon skal kunne være virkningsfull og effektiv, må den identifisere og styre et stort antall sammenkoblede aktiviteter. En aktivitet som bruker ressurser, og som styres for å omforme tilført grunnlag til resultater, kan anses som en prosess. Ofte er resultatet fra en prosess et direkte tilført grunnlag til den neste prosessen. Anvendelsen av et system av prosesser i en organisasjon, sammen med identifiseringen og samspillet mellom disse prosessene og styringen av dem, kan beskrives som "prosesstankegangen". Fordelen med en prosesstankegang er den styringen den gir med sammenkoblingen mellom individuelle prosesser innenfor systemet av prosesser såvel som med prosessenes kombinasjon og samspill. Når den benyttes innenfor et system for kvalitetsstyring, vektlegger en slik tankegang betydningen av a) å forstå og oppfylle krav, b) behovet for å betrakte prosesser i form av merverdi, c) å oppnå resultater i form av prosessytelse og virkning, og d) kontinuerlig forbedring av prosessene basert på objektiv måling. Modellen for et system for kvalitetsstyring basert på prosesser som er vist på figur 1 illustrerer sammenkoblingene mellom prosesser som er presentert i punktene 4 til 8. Denne illustrasjonen viser at interesseparter spiller en vesentlig rolle i forbindelse med å fastsette krav som tilført grunnlag. Overvåking av interesseparters tilfredshet krever at informasjon som er relatert til interesseparters oppfatning av om organisasjonen har tilfredsstilt deres krav, blir bedømt. Modellen på figur 1 dekker alle kravene i denne standarden, men viser ikke prosesser på et detaljert nivå. This International Standard promotes the adoption of a process approach when developing, implementing and improving the effectiveness and efficiency of a quality management system to enhance interested party satisfaction by meeting interested party requirements. For an organization to function effectively and efficiently, it has to identify and manage numerous linked activities. An activity using resources, and managed in order to enable the transformation of inputs into outputs, is considered as a process. Often the output from one process directly forms the input to the next. The application of a system of processes within an organization, together with the identification and interactions and managing of these processes can be referred to as the process approach An advantage of the process approach is the ongoing control that it provides over the linkage between the individual processes within the system of processes, as well as their combination and interaction. When used within a quality management system, such an approach emphasizes the importance of a) understanding and fulfilling the requirements, b) the need to consider processes in terms of added value, c) obtaining results of process performance and effectiveness, and d) continual improvement of processes based on objective measurement. The model of a process-based quality management system shown in Figure 1 illustrates the process linkages presented in clauses 4 to 8. This illustration shows that interested parties play a significant role in defining requirements as inputs. Monitoring the satisfaction of interested parties requires the evaluation of information relating to the perception of interested parties as to whether the organization has met their requirements. The model shown in Figure 1 does not show processes at a detailed level.

8 Side/Page 6 Kontinuerlig forbedring av systemet for kvalitetsstyring Continual improvement of the quality management system Interesseparter Interested parties Ledelsens ansvar Management responsibility Interesseparter Interested parties Ressursstyring Resource management Måling, analyse og forbedring Measurement, analysis and improvement Tilfredshet Satisfaction Krav Requirements Tilførsel Input Nøkkel Key Verdiøkende aktiviteter Value-adding activities Informasjonsstrøm Information flow Realisering av produkt Product realization Produkt Product Resultat Output Figur 1 Modell for et system for kvalitetsstyring basert på prosesser Figure 1 Model of a process-based quality management system 0.3 Slektskap med NS-EN ISO Relationship with ISO 9001 De nåværende utgavene av NS-EN ISO 9001 og NS- EN ISO 9004 er utviklet som et samsvarende par av standarder for system for kvalitetsstyring, og er utformet for å komplettere hverandre, men kan også brukes uavhengig av hverandre. Selv om de to standardene har forskjellig omfang, har de, for å underlette bruken som et samsvarende par, tilsvarende strukturer. NS-EN ISO 9001 angir krav til et system for kvalitetsstyring som kan benyttes for organisasjonens interne formål, for sertifisering eller for kontraktformål. Den setter fokus på virkningen av systemet for kvalitetsstyring når det gjelder å tilfredsstille kundekrav. NS-EN ISO 9004 gir retningslinjer forbundet med et mer omfattende sett med mål for systemet for kvalitetsstyring enn NS-EN ISO 9001 gjør, spesielt for kontinuerlig forbedring av organisasjons samlede prestasjon og effektivitet så vel som hvordan den virker. NS-EN ISO 9004 anbefales som en veiledning for organisasjoner The present editions of ISO 9001 and ISO 9004 have been developed as a consistent pair of quality management system standards which have been designed to complement each other but can also be used independently. Although the two International Standards have different scopes, they have similar structures in order to assist their application as a consistent pair. ISO 9001 specifies requirements for a quality management system that can be used for internal application by organizations, or for certification, or for contractual purposes. It focuses on the effectiveness of the quality management system in meeting customer requirements. ISO 9004 gives guidance on a wider range of objectives of a quality management system than does ISO 9001, particularly for the continual improvement of an organization's overall performance and efficiency, as well as its effectiveness. ISO 9004 is recommended as a guide for organizations whose top management

9 Side/Page 7 hvis øverste ledelse ønsker å gå lenger enn minimumskravene i NS-EN ISO 9001 når de er på jakt etter kontinuerlig forbedringer av prestasjonen. Den er imidlertid ikke ment å benyttes for sertifisering eller for kontraktformål. For ytterligere å være til nytte for brukeren er de grunnleggende kravene i NS-EN ISO 9001 inkludert i innrammet tekst etter de sammenlignbare punktene i denne standarden. Informasjon som er merket MERKNAD, er for å gi veiledning til forståelse eller for klargjøring. wishes to move beyond the requirements of ISO 9001, in pursuit of continual improvement of performance. However, it is not intended for certification or for contractual purposes. For further benefit to the user, the basic content of the ISO 9001 requirements are included in boxed text following the comparable clause in this International Standard. Information marked NOTE is for guidance in understanding or clarification. 0.4 Forenlighet med andre styringssystemer Denne standarden inkluderer ikke veiledning som er spesifikk for andre styringssystemer, slik som de som er spesielle for miljøstyring, helse- og sikkerhetsstyring, økonomistyring eller risikostyring. Denne standarden gjør det imidlertid mulig for en organisasjon å rette inn eller integrere sitt eget system for kvalitetsstyring med tilsvarende krav til styringssystem. Det er mulig for en organisasjon å tilpasse sitt (sine) eksisterende styringssystem(er) for å etablere et system for kvalitetsstyring som svarer til retningslinjene i denne standarden. 0.4 Compatibility with other management systems This International Standard does not include guidance specific to other management systems, such as those particular to environmental management, occupational health and safety management, financial management, or risk management. However, this International Standard enables an organization to align or integrate its own quality management system with related management systems. It is possible for an organization to adapt its existing management system(s) in order to establish a quality management system that follows the guidelines of this International Standard.

10 Side/Page 8 1 Omfang 1 Scope Denne standarden gir veiledning ut over kravene i NS- EN ISO 9001 for å ta hensyn til både virkningen og effektiviteten av et system for kvalitetsstyring, og følgelig potensialet for forbedring av organisasjonens prestasjon. Når den sammenlignes med NS-EN ISO 9001, er målene for kundetilfredshet og produktkvalitet utvidet til å omfatte interesseparters tilfredshet og organisasjonens prestasjon. Denne standarden kan anvendes på organisasjonens prosesser, og følgelig kan prinsippene for styring med kvalitet som den er basert på, iverksettes i hele organisasjonen. Fokus for denne standarden er å oppnå kontinuerlig forbedring målt på tilfredsheten hos kunder og andre interesseparter. Denne standarden består av veiledning og anbefalinger og er ikke ment brukt for sertifisering, forskriftsmessig eller kontraktmessig anvendelse og heller ikke for å iverksette NS-EN ISO This International Standard provides guidelines beyond the requirements given in ISO 9001 in order to consider both the effectiveness and efficiency of a quality management system, and consequently the potential for improvement of the performance of an organization. When compared to ISO 9001, the objectives of customer satisfaction and product quality are extended to include the satisfaction of interested parties and the performance of the organization. This International Standard is applicable to the processes of the organization and consequently the quality management principles on which it is based can be deployed throughout the organization. The focus of this International Standard is the achievement of ongoing improvement, measured through the satisfaction of customers and other interested parties. This International Standard consists of guidance and recommendations and is not intended for certification, regulatory or contractual use, nor as a guide to the implementation of ISO Normativ referanse 2 Normative reference Følgende standarder er det referert til på en slik måte i denne teksten at de utgjør en del av bestemmelsene i denne standarden. Ved utgivelsen av denne standarden var de angitte utgavene gyldige. Alle standarder er gjenstand for revisjon, og de som inngår avtaler på grunnlag av denne standarden, bør undersøke om det er mulig å anvende de siste utgavene av nevnte standarder. Medlemmene av IEC og ISO (i Norge NEK og NSF) har oppdaterte arkiver over gyldige standarder. NS-EN ISO 9000:2000, Systemer for kvalitetsstyring - Grunntrekk og terminologi (ISO 9000:2000) The following normative document contains provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, this publication do not apply. However, parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the normative document indicated below. Members of ISO and IEC maintain registers of currently valid International Standards. ISO 9000:2000, Quality management systems - Fundamentals and vocabulary 3 Termer og definisjoner 3 Terms and definitions For denne standarden gjelder termer og definisjoner i NS-EN ISO 9000:2000. De følgende termene som anvendes i denne utgaven av NS-EN ISO 9004 for å beskrive leveransekjeden, er endret for å gjenspeile terminologien som for tiden anvendes: leverandør organisasjon kunde (interesseparter) Gjennom hele teksten i denne standarden når termen produkt finnes, kan det også bety tjeneste. For the purposes of this International Standard, the terms and definitions given in ISO 9000:2000 apply. The following terms, used in this edition of ISO 9004 to describe the supply-chain, have been changed to reflect the vocabulary currently used: supplier organization customer (interested parties) Throughout the text of this International Standard, wherever the term product occurs, it can also mean service.

11 Side/Page 9 4 System for kvalitetsstyring 4 Quality management system 4.1 Styringssystemer og prosesser 4.1 Managing systems and processes Å lede og drive en organisasjon på en fremgangsrik måte krever at den styres systematisk og på en åpen måte. Fremgang bør være et resultat av iverksetting og vedlikehold av et styringssystem som er utviklet for å kontinuerlig forbedre virkningen og effektiviteten av organisasjonens prestasjon, ved å sette søkelyset på behovene til interesseparter. Å lede en organisasjon omfatter, blant andre styringsområder, kvalitetsstyring. Den øverste ledelsen bør etablere en kundeorientert organisasjon ved å a) fastlegge systemer og prosesser som kan forstås klart, styres og forbedres når det gjelder virkning såvel som effektivitet, og b) sørge for at drift og kontroll med prosesser virker og er effektivt, og at målingene og dataene benyttes for å bestemme organisasjonens tilfredsstillende prestasjon. Eksempler på aktiviteter for å etablere en kundeorientert organisasjon omfatter å fastsette og fremme prosesser som fører til forbedret organisasjonsmessig prestasjon, fremskaffe og benytte data og informasjon fra prosesser kontinuerlig, styre utvikling mot kontinuerlig forbedring, og benytte passende metoder, som egenbedømmelser og ledelsens gjennomgåelse, for å bedømme prosessforbedring. Eksempler på egenbedømmelse og prosesser for kontinuerlig forbedring er vist i tilleggene A og B. ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring - Krav 4 System for kvalitetsstyring 4.1 Generelle krav Organisasjonen skal etablere, dokumentere, iverksette og holde ved like et system for kvalitetsstyring og kontinuerlig forbedre dets virkning i henhold til kravene i denne standarden. Organisasjonen skal: a) identifisere de prosessene som er nødvendige i systemet for kvalitetsstyring og deres anvendelse i hele organisasjonen, b) bestemme rekkefølgen og hvordan disse prosessene gjensidig påvirker hverandre, c) bestemme kriterier og metoder som er nødvendige for å sørge for at både anvendelse av og kontroll med disse prosessene er virkningsfull, Leading and operating an organization successfully requires managing it in a systematic and visible manner. Success should result from implementing and maintaining a management system that is designed to continually improve the effectiveness and efficiency of the organization's performance by considering the needs of interested parties. Managing an organization includes quality management, among other management disciplines. Top management should establish a customer-oriented organization a) by defining systems and processes that can be clearly understood, managed and improved in effectiveness as well as efficiency, and b) by ensuring effective and efficient operation and control of processes and the measures and data used to determine satisfactory performance of the organization. Examples of activities to establish a customer-oriented organization include defining and promoting processes that lead to improved organizational performance, acquiring and using process data and information on a continuing basis, directing progress towards continual improvement, and using suitable methods to evaluate process improvement, such as self-assessments and management review. Examples of self-assessment and continual improvement processes are given in annexes A and B respectively. ISO 9001:2000 Quality management systems - Requirements 4 Quality management system 4.1 General requirements The organization shall establish, document, implement and maintain a quality management system and continually improve its effectiveness in accordance with the requirements of this International Standard. The organization shall: a) identify the processes needed for the quality management system and their application throughout the organization, b) determine the sequence and interaction of these processes, c) determine criteria and methods needed to ensure that both the operation and control of these processes are effective,

12 Side/Page 10 d) sørge for at nødvendige ressurser og informasjon er tilgjengelige for å understøtte drift og overvåking av disse prosessene, e) overvåke, måle og analysere disse prosessene, og f) iverksette nødvendige tiltak for å oppnå planlagte resultater og kontinuerlig forbedring av disse prosessene. Organisasjonen skal styre disse prosessene i henhold til kravene i denne standarden. Når en organisasjon velger å sette bort en prosess som påvirker produktets overensstemmelse med krav, skal organisasjonen sørge for kontroll med slike prosesser. Kontroll med prosesser som settes bort, skal identifiseres i systemet for kvalitetsstyring. MERKNAD Prosesser som er nødvendige for systemet for kvalitetsstyring som er nevnt over, bør inkludere prosesser for ledelsens aktiviteter, anskaffelse av ressurser, realisering av produkt og måling. 4.2 Dokumentasjon 4.2 Documentation Ledelsen bør fastsette dokumentasjonen, inkludert aktuelle registreringer, som er nødvendig for å etablere, iverksette og holde ved like systemet for kvalitetsstyring, og for å understøtte en virkningsfull og effektiv anvendelse av organisasjonens prosesser. Dokumentasjonens natur og omfang bør være passende for organisasjonen og tilfredsstille krav i kontrakter, lover og forskrifter og behov og forventninger hos kunder og andre interesseparter. Dokumentasjon kan være i enhver form eller på ethvert medium som passer for organisasjonens behov. For å fremskaffe dokumentasjon som tilfredsstiller behov og forventninger hos interesseparter, bør ledelsen ta i betraktning kontraktkrav fra kunden og andre interesseparter, godkjennelse av internasjonale, nasjonale, regionale og bransjevise standarder, aktuelle krav i lover og forskrifter, beslutninger i organisasjonen, kilder for ekstern informasjon som er aktuell for utviklingen av organisasjonens kompetanse, og informasjon om interesseparters behov og forventninger. Utviklingen, anvendelsen og kontrollen med dokumentasjon bør bedømmes med hensyn til virkningen og effektiviteten for organisasjonen mot kriterier som funksjonalitet (som prosesshastighet), brukervennlighet, ressurser som er nødvendige, d) ensure the availability of resources and information necessary to support the operation and monitoring of these processes; e) monitor, measure and analyse these processes, and f) implement action necessary to achieve planned results and continual improvement of these processes. These processes shall be managed by the organization in accordance with the requirements of this International Standard. Where an organization chooses to outsource any process that affects product conformity with requirements, the organization shall ensure control over such processes. Control of such outsourced processes shall be identified within the quality management system. NOTE Processes needed for the quality management system referred to above should include processes for management activities, provision of resources, product realization and measurement. Management should define the documentation, including the relevant records, needed to establish, implement and maintain the quality management system and to support an effective and efficient operation of the organization's processes. The nature and extent of the documentation should satisfy the contractual, statutory and regulatory requirements and the needs and expectations of customers and other interested parties and should be appropriate to the organization. Documentation may be in any form or medium suitable for the needs of the organization. In order to provide documentation to satisfy the needs and expectations of interested parties management should consider contractual requirements from the customer and other interested parties, acceptance of international, national, regional and industry sector standards, relevant statutory and regulatory requirements, decisions by the organization, sources of external information relevant for the development of the organization's competencies, and information about the needs and expectations of interested parties. The generation, use and control of documentation should be evaluated with respect to the effectiveness and efficiency of the organization against criteria such as functionality (such as speed of processing), user friendliness, resources needed,

13 Side/Page 11 politikk og mål, nåværende og fremtidige krav forbundet med kunnskapsstyring, sammenligning av dokumentasjonssystemer, og grenseflater som anvendes av organisasjonens kunder, leverandører og andre interesseparter. Adgang til dokumentasjon bør sikres for mennesker i organisasjonen og andre interesseparter, avhengig av organisasjonens kommunikasjonspolitikk.. ISO 9001:2000 Systemer for kvalitetsstyring Krav 4.2 Krav til dokumentasjon Generelt Dokumentasjonen for systemet for kvalitetsstyring skal omfatte: a) dokumenterte utsagn for en kvalitetspolitikk og kvalitetsmål, b) en kvalitetshåndbok, c) dokumenterte prosedyrer som kreves i denne standarden, d) dokumenter som organisasjonen trenger for å sørge for effektiv drift og kontroll med sine prosesser, og e) registreringer som kreves i denne standarden. MERKNAD 1 Når termen "dokumentert prosedyre" brukes i denne standarden, betyr dette at prosedyren er etablert, dokumentert, iverksatt og holdt ved like. MERKNAD 2 Omfanget av dokumentasjon for systemet for kvalitetsstyring kan variere fra en organisasjon til en annen på grunn av a) størrelsen på organisasjonen og type aktiviteter, b) kompleksiteten på prosessene og deres gjensidige påvirkning, og c) kompetansen til personellet. MERKNAD 3 Dokumentasjonen kan være i en hvilken som helst form eller på et hvilke som helst medium Kvalitetshåndbok Organisasjonen skal etablere og holde ved like en kvalitetshåndbok som omfatter a) omfanget av systemet for kvalitetsstyring, inkludert detaljer om og begrunnelse for eventuelle utelatelser, b) de dokumenterte prosedyrene som er etablert for systemet for kvalitetsstyring eller referanser til dem, og c) en beskrivelse av hvordan prosessene som systemet for kvalitetsstyring består av, samvirker Kontroll med dokumenter policies and objectives, current and future requirements related to managing knowledge, benchmarking of documentation systems, and interfaces used by organization's customers, suppliers and other interested parties. Access to documentation should be ensured for people in the organization and to other interested parties, based on the organization's communication policy. ISO 9001:2000 Quality management systems Requirements 4.2 Documentation requirements General The quality management system documentation shall include: a) documented statements of a quality policy and quality objectives, b) a quality manual, c) documented procedures required by this International Standard, d) documents needed by the organization to ensure the effective planning, operation and control of its processes, and e) records required by this International Standard. NOTE 1 Where the term documented procedure appears within this International Standard, this means that the procedure is established, documented, implemented and maintained. NOTE 2 The extent of the quality management system documentation can differ from one organization to another due to a) the size of organization and type of activities, b) the complexity of processes and their interaction, and c) the competence of personnel. NOTE 3 The documentation can be in any form or type of medium Quality manual The organization shall established and maintained a quality manual that includes a) the scope of the quality management system, including details of and justification for any exclusions, b) the documented procedures established for the quality management system, or reference to them, and c) a description of the interaction between the processes of the quality management system Control of documents

14 Side/Page Kontroll med dokumenter Dokumenter som kreves i systemet for kvalitetsstyring skal være under kontroll. Registreringer er en spesiell type dokument og skal være under kontroll i henhold til kravene i En dokumentert prosedyre skal etableres for å fastsette styringen som er nødvendig for å a) godkjenne at dokumenter er tilstrekkelige før de utgis, b) gjennomgå og hvis nødvendig oppdatere og godkjenne dokumenter på nytt, c) sørge for at endringer og gjeldende utgave av dokumenter fremgår, d) sørge for at riktige utgaver av aktuelle dokumenter er tilgjengelige der de brukes, e) sørge for at dokumenter er lesbare og lette å identifisere, f) sørge for at dokumenter fra eksterne kilder identifiseres, og at deres distribusjon er under kontroll, og g) forhindre utilsiktet bruk av foreldede dokumenter, og anvende passende identifikasjon på dem hvis de beholdes for et bestemt formål Kontroll med registreringer Registreringer skal etableres og oppbevares som bevis på overensstemmelse med krav og effektiv bruk av systemet for kvalitetsstyring. Registreringer skal være lesbare, lette å identifisere og finne igjen. En dokumentert prosedyre skal etableres for å fastsette den kontrollen som er nødvendig for identifiseringen, lagringen, beskyttelsen, gjenfinningen, oppbevaringstiden og disponeringen av registreringer Control of documents Documents required by the quality management system shall be controlled. Records are a special type of document and shall be controlled according to the requirements given in A documented procedure shall be established to define the controls needed a) to approve documents for adequacy prior to issue, b) to review and update as necessary and re-approve documents, c) to ensure that changes and the current revision status of documents are identified, d) to ensure that relevant versions of applicable documents are available at points of use, e) to ensure that documents remain legible and readily identifiable, f) to ensure that documents of external origin are identified and their distribution controlled, and d) to prevent the unintended use of obsolete documents, and to apply suitable identification to them if they are retained for any purpose Control of records Records shall be established and maintained to provide evidence of conformity to requirements and of the effective operation of the quality management system. Records shall remain legible, readily identifiable and retrievable. A documented procedure shall be established to define the controls needed for the identification, storage, protection, retrieval, retention time and disposition of records. 4.3 Bruk av prinsipper for kvalitetsstyring 4.3 Use of quality management principles For å lede og drive en organisasjon på en fremgangsrik måte er det nødvendig å styre den systematisk og åpent. Veiledningen for ledelsen som tilbys i denne standarden, er basert på åtte prinsipper for kvalitetsstyring. Disse prinsippene er utviklet for at den øverste ledelsen kan anvende dem i den hensikt å lede organisasjonen mot forbedret prestasjon. Disse prinsippene for kvalitetsstyring er integrert i innholdet av denne standarden og er oppført under a) Kundefokus Organisasjoner er avhengige av sine kunder og bør derfor forstå gjeldende og fremtidige kundebehov, oppfylle kundekrav og strebe etter å overgå kundens forventninger. b) Lederskap Ledere etablerer felles hensikt og retning for organisasjonen. De bør skape og holde ved like det interne miljøet som personellet kan engasjere seg fullt og helt i, for å oppnå organisasjonens mål. To lead and operate an organization successfully, it is necessary to manage it in a systematic and visible manner. The guidance to management offered in this International Standard is based on eight quality management principles. These principles have been developed for use by top management in order to lead the organization toward improved performance. These quality management principles are integrated in the contents of this International Standard and are listed below a) Customer focus Organizations depend on their customers and therefore should understand current and future customer needs, should meet customer requirements and strive to exceed customer expectations. b) Leadership Leaders establish unity of purpose and direction of the organization. They should create and maintain the internal environment in which people can become fully involved in achieving the organization's objectives.

15 Side/Page 13 c) Personellets engasjement Personell på alle nivåer er det vesentligste ved en organisasjon, og deres fulle engasjement gjør det mulig for dem å utnytte sine evner til beste for organisasjonen. d) Prosesstankegang Et ønsket resultat oppnås mer effektivt når tilhørende aktiviteter og ressurser styres som en prosess. e) Systemtankegang ved styring Identifisering, forståelse og styring av samvirkende prosesser som et system, bidrar til at organisasjonen oppnår sine mål på en virkningsfull og effektiv måte. f) Kontinuerlig forbedring Kontinuerlig forbedring av organisasjonens samlede prestasjon bør være et vedvarende mål for organisasjonen. g) Beslutning basert på faktiske hendelser Virkningsfulle beslutninger er basert på analyse av data og informasjon. h) Felles fordel av samarbeid med leverandør En organisasjon og dens leverandører er avhengige av hverandre, og et gjensidig fordelaktig samarbeid forbedrer begge parters evne til å skape verdi. En organisasjons vellykkede anvendelse av de åtte prinsippene for styring vil resultere i fordeler for interesseparter ved forbedret økonomisk resultat, verdiskapning og bedret stabilitet. c) Involvement of people People at all levels are the essence of an organization and their full involvement enables their abilities to be used for the organization s benefit. d) Process approach A desired result is achieved more efficiently when related activities and resources are managed as a process. e) System approach to management Identifying, understanding and managing interrelated processes as a system contributes to the organization's effectiveness and efficiency in achieving its objectives. f) Continual improvement Continual improvement of the organization's overall performance should be a permanent objective of the organization. g) Factual approach to decision making Effective decisions are based on the analysis of data and information. h) Mutually beneficial supplier relationships An organization and its suppliers are interdependent and a mutually beneficial relationship enhances the ability of both to create value. Successful use of the eight management principles by an organization will result in benefits to interested parties, such as improved monetary returns, the creation of value and increased stability. 5 Ledelsens ansvar 5 Management responsibility 5.1 Generell veiledning 5.1 General guidance Orientering Introduction Lederskap, forpliktelse og den øverste ledelsens engasjement er av vesentlig betydning for å utvikle og holde ved like et system for kvalitetsstyring som virker og er effektivt for å oppnå fordeler for interesseparter. For å oppnå disse fordelene er det nødvendig å etablere, opprettholde og øke kunders tilfredshet. Den øverste ledelsen bør ta i betraktning tiltak som å etablere en visjon, politikk og strategiske mål som er samsvarende med organisasjonens hensikt, lede organisasjonen ved å være et eksempel, for å utvikle tillit hos personalet, kommunisere retning og verdier for organisasjonen når det gjelder kvalitet og systemet for kvalitetsstyring, delta i prosjekter for forbedring, søke etter nye metoder, løsninger og produkter, skaffe direkte tilbakemeldinger om virkningen og effektiviteten av systemet for kvalitetsstyring, fastsette prosessene for realisering av produkter som skaffer merverdi for organisasjonen, Leadership, commitment and the active involvement of the top management are essential for developing and maintaining an effective and efficient quality management system to achieve benefits for interested parties. To achieve these benefits, it is necessary to establish, sustain and increase customer satisfaction. Top management should consider actions such as establishing a vision, policies and strategic objectives consistent with the purpose of the organization, leading the organization by example, in order to develop trust within its people, communicating organizational direction and values regarding quality and the quality management system, participating in improvement projects, searching for new methods, solutions and products, obtaining feedback directly on the effectiveness and efficiency of the quality management system, identifying the product realization processes that provide added value to the organization,

16 Side/Page 14 fastsette støtteprosessene som har innflytelse på virkningen og effektiviteten av prosessene for realisering, skape et miljø som oppfordrer til medvirkning og utvikling av personer, og fremskaffe strukturen og ressursene som er nødvendig for å støtte organisasjonens strategiske planer. Den øverste ledelsen bør også fastsette metoder for måling av organisasjonens prestasjon, for å bestemme om planlagte mål er oppnådd. Metodene inkluderer økonomiske målinger, måling av prosessytelse i hele organisasjonen, eksterne målinger som sammenlikninger og tredjeparts bedømmelse, bedømmelse av tilfredshet hos kunder, organisasjonens personale og andre interesseparter, bedømmelse av kunders og andre interesseparters oppfatning av de leverte produktenes ytelse, og måling av andre faktorer for fremgang som ledelsen har fastsatt. Informasjon som er fremkommet fra slike målinger og bedømmelser bør også tas i betraktning som grunnlag ved ledelsens gjennomgåelse, for å sørge for at kontinuerlig forbedring av systemet for kvalitetsstyring er drivkraften for forbedring av organisasjonens prestasjon. identifying the support processes that influence the effectiveness and efficiency of the realization processes, creating an environment that encourages the involvement and development of people, and provision of the structure and resources that are necessary to support the organization's strategic plans. Top management should also define methods for measurement of the organization's performance in order to determine whether planned objectives have been achieved. Methods include financial measurement, measurement of process performance throughout the organization, external measurement, such as benchmarking and third-party evaluation, assessment of the satisfaction of customers, people in the organization and other interested parties, assessment of the perceptions of customers and other interested parties of performance of products provided, and measurement of other success factors identified by management. Information derived from such measurements and assessments should also be considered as input to management review in order to ensure that continual improvement of the quality management system is the driver for performance improvement of the organization Spørsmål det bør tas hensyn til Issues to be considered Når organisasjonens system for kvalitetsstyring utformes, iverksettes og styres, bør ledelsen ta hensyn til prinsippene for kvalitetsstyring som er angitt i 4.3. På grunnlag av disse prinsippene bør den øverste ledelsen vise lederskap ved og forpliktelse til følgende aktiviteter: forstå kundenes nåværende og fremtidige behov og forventninger i tillegg til kundenes krav; fremme politikk og mål for å øke bevissthet, motivasjon og engasjement hos personer i organisasjonen; fastsette kontinuerlig forbedring som et mål for organisasjonens prosesser; planlegge for organisasjonens fremtid og styre endringer, fastsette og kommunisere et rammeverk for å oppnå tilfredshet hos interesseparter. I tillegg til forbedring i små trinn eller løpende kontinuerlig forbedring bør den øverste ledelsen ta hensyn When developing, implementing and managing the organization's quality management system, management should consider the quality management principles outlined in 4.3. On the basis of these principles, top management should demonstrate leadership in, and commitment to, the following activities: understanding current and future customer needs and expectations, in addition to requirements; promoting policies and objectives to increase awareness, motivation and involvement of people in the organization; establishing continual improvement as an objective for processes of the organization; planning for the future of the organization and managing change; setting and communicating a framework for achieving the satisfaction of interested parties. In addition to small-step or ongoing continual improvement, top management should also consider

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter

Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Norsk Standard NS-EN 10204 2. utgave januar 2005 ICS 77.140.01; 77.150.01 Språk: Norsk/engelsk Metalliske materialer Typer av inspeksjonsdokumenter Metallic products Types of inspection documents Standard

Detaljer

Systemer for kvalitetsstyring Krav (ISO 9001:2008)

Systemer for kvalitetsstyring Krav (ISO 9001:2008) Norsk Standard NS-EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 Språk: Norsk/engelsk Systemer for kvalitetsstyring Krav (ISO 9001:2008) Quality management systems Requirements (ISO 9001:2008) Standard Norge. Henvendelse

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Norsk Standard NS-EN 13187

Norsk Standard NS-EN 13187 Norsk Standard NS-EN 13187 1. utgave desember 1998 ICS 91.120.10 Språk: Norsk Bygningers termiske egenskaper Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer Infrarød

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014)

NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) NS-EN ISO 9001:2015 ( basert på ISO/DIS 9001_2014) Veritech as Magnus Robbestad Kurs ISO 9001 :2015 1 Historien til ISO 9001 1988 1994 2000 2008 2015 1988 Dokumenterte prosedyrer 1994 2000 Risikobasert

Detaljer

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER

Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001. Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS SAFER, SMARTER, GREENER Neste generasjon ISO standarder ISO 9001 og ISO 14001 Hva betyr det for din bedrift? DNV GL Business Assurance Norway AS 1 SAFER, SMARTER, GREENER Et nytt perspektiv For å sikre at kvalitetsstyring blir

Detaljer

OVERSETTERNES LILLE RØDE

OVERSETTERNES LILLE RØDE OVERSETTERNES LILLE RØDE En huskeliste for Standardiseringssekretariatet, oversettere, prosjektledere og andre som jobber med tekst i standarder. 1 Innholdsfortegnelse 1 Håndtering av endringer i standardene...3

Detaljer

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I NYE ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 Oddmund Wærp Teknologisk Institutt email owa@ti.no Tlf. 934 60 292 TEKNOLOGISK INSTITUTT - HVEM VI ER Landsdekkende kompetansebedrift med hovedkontor

Detaljer

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder 210 kollegaer Oslo (HK) Bergen / Ågotnes Stavanger Haugesund Trondheim Göteborg VÅRE VERDIER HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

Detaljer

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002

Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 Standarder for Asset management ISO 55000/55001/55002 bjorn.fredrik.kristiansen@multiconsult.no 1 Multiconsults kjernevirksomhet er rådgivning og prosjektering Multiconsult skal være multifaglige tilby

Detaljer

ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR. Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri

ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR. Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri ISO/DIS 45001, INNHOLD OG STRUKTUR Berit Sørset, komiteleder, Norsk Industri ISO/DIS 45001:2016 Occupational health and safety managment systems Requirements with guidance for use Overordnet mål: forebygge

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9000

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9000 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9000 1. utgave desember 2000 ICS 01.040.03; 03.120.10 Søkeord: kvalitetsstyring, prinsipper, grunntrekk, kvalitetssikring, terminologi Descriptors: quality management, principles,

Detaljer

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog April 2015 FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog MERETE HOLMEN MURVOLD En standard er en frivillig akseptert måte å gjøre det på og en harmonisering av beste praksis Foto:

Detaljer

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety KHMS dokumentasjon Kapittel 1 QHSE documentation Chapter 1 Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety Denne håndboken er / This manual is:

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Kva er eit kvalitetssystem?

Kva er eit kvalitetssystem? Kva er eit kvalitetssystem? Hovedprinsippet i eit kvalitetssystem er at produktet eller tenesta skal ha lik prosesskvalitet, altså følgje like standardar og prosedyrar kvar gong. http://www.pep.no/files/nyhetsbrev/2007/pdf/pepspes_kvalitetssystem_og_pep.pdf

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO/CD2 45001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ

Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO/CD2 45001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO/CD2 45001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR ARBEIDSMILJØ Historie ISO 45001 2000 2007 2016 1. utgave OHSAS 18001:1999 Ny BS standard Oversatt til norsk Helse er tatt med Mer forenlig

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

AKKREDITERINGSDAG MEDISINSKE LABORATORIER

AKKREDITERINGSDAG MEDISINSKE LABORATORIER AKKREDITERINGSDAG MEDISINSKE LABORATORIER 7. Desember 2017 Praktisk informasjon Utganger Toalett Lunsj 1 Agenda 10:00 10:20 Velkommen Informasjon fra NA Bente Skjetne og Hilde Angell Eid, NA 10:20 11:00

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket

Status for IMOs e-navigasjon prosess. John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket Status for IMOs e-navigasjon prosess John Erik Hagen, Regiondirektør Kystverket E-Navigasjoner skal føre til: - økt navigasjonssikkerhet - økt effektivitet i shipping - enklere adgang til havner og farvann,

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Difi, Oslo 17.03.2014 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen Dette er

Detaljer

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell

Feiltre, hendelsestre og RIF-modell Initiating Event BB4 Initiating Event Type 3 End Control Type Type 2 End Control 2 B5/C2 Feiltre, hendelsestre og RIFmodell Rolf Bye, Studio Apertura Initiating Event structure C & C3 Omission structure

Detaljer

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC

Lovlig bruk av Cloud Computing. Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC Lovlig bruk av Cloud Computing Helge Veum, avdelingsdirektør Cloud Inspiration Day, UBC 13.02.2013 Vårt utgangspunkt Det er Datatilsynets utgangspunkt at det er mulig å oppnå godt personvern også i nettskyen

Detaljer

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow»

Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Erfaringer fra en Prosjektleder som fikk «overflow» Per Franzén, Project Manager August 30 th, 2017 ERFARINGER FRA EN PROSJEKTLEDER SOM FIKK «OVERFLOW» AV GDPR BEGREPER OG INSTRUKSER Purpose limitation

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF

Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF Tor Solbjørg (diplom. IR, statsautorisert revisor) Revisjonssjef Helse Nord RHF Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Gardermoen 29. oktober 2014 Innledning Innhold Hva er beholdt fra 92-rammeverket,

Detaljer

Kontinuitetsplanlegging teori og praksis. Arve Sandve Scandpower AS ESRA,

Kontinuitetsplanlegging teori og praksis. Arve Sandve Scandpower AS ESRA, Kontinuitetsplanlegging teori og praksis Arve Sandve Scandpower AS ESRA, 25.10.2012 Scandpowers tjenester Risk based management Risk management software Risk analysis Core Services Human factors And Work

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS

Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance. Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS Når beste praksis rammeverk bidrar til bedre governance Ingar Brauti, RC Fornebu Consulting AS :. er når man har en tilpasset egen bruk Et riktig modenhetsnivå! IT Governance Institute's definisjon er:

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013

Fagdager Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten juni 2013 Fagdager 2013 Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten 11.-12. juni 2013 Kvalitetssystem iht. ISO 9001:2008 for opplæringsvirksomheter og sakkyndige virksomheter kanskje ikke så skremmende som det høres ut?

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling 2013-06-07 ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling GURI KJØRVEN, STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat, uavhengig

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Standard Norge 2015-03-18 Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Prosjektleder Lars Erik Jensen, lej@standard.no Komitéleder SN/K 512 Magnus Hakvåg, magnus.hakvag@hakvag.no

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Sustainability Programme

Sustainability Programme Sustainability Programme Even Wiger, 9. Februar 2012 Norway shall be a leader in environmental issues. Rally Norway is one of the best environmental pioneers in any sports- and cultural activities in

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Måling av informasjonssikkerhet ISO/IEC 27004:2016. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo,

Måling av informasjonssikkerhet ISO/IEC 27004:2016. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, Måling av informasjonssikkerhet ISO/IEC 27004:2016 Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, 2017-11-29 Disposisjon Hvorfor måler vi, og hva måler vi? Måling av styringssystemet Hvordan beskrive en måling? Måling

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer?

Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? Stordata og offentlige tjenester personvernutfordringer? KMDs stordatakonferanse 3. mai 2017 Advokat Eva Jarbekk Å dele personopplysninger eller ikke dele personopplysninger, ja det er spørsmålet.. Alt

Detaljer

Nytt biblioteksystem - prosjektet

Nytt biblioteksystem - prosjektet Nytt biblioteksystem - prosjektet Organisert i fire delprosjekt 1. OCLC s utviklingsprosjekt av et nytt nestegenerasjons biblioteksystem 2. Utvikling av nasjonale tilleggstjenester hos BIBSYS 3. Samarbeidsprosjektet

Detaljer

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS

Hva innebærer ISO 9000? Botnane Bedriftsutvikling AS Hva innebærer ISO 9000? NS-EN ISO 9000 1. Kundefokus 2: Lederskap 3: Medarbeiderinvolvering 4: Prosessorientering 5: Systemorientert ledelse 6: Kontinuerlig forbedring 7: Faktabasert beslutningstaking

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT

THE BOARD OF DIRECTORS STATEMENT REGARDING THE DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER COMPENSATION TO THE MANAGEMENT Consideration of the Board of Directors statement regarding the determination of salaries and other remuneration to the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act

Detaljer

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS

Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS S-025 03-02-025 Karmsund Maritime Offshore Supply AS Vendor Quality Assurance Questionnaire Company name: Åkrehamn Trålbøteri AS Tel: 52844560 Address: Øyavn 60 4296 Åkrehamn Fax:52844561 E-mail: terje@tral.no

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer:

Ny ISO 9001:2015. Disclaimer: Ny ISO 9001:2015 Disclaimer: Presentasjon basert på draft versjon Subjektiv vurdering av endringer Subjektiv vurdering av hva som oppfattes som viktig Representerer ikke et sertifiseringsorgan Ny ISO 9001:2015

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET

Guri Kjørven, ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET Guri Kjørven, 2015-12-02 ISO 9001:2015 LEDELSESSYSTEMER FOR KVALITET ISO 9001 hadde behov for endring for å: tilpasse seg til en verden i endring forbedre en organisasjons evne til å tilfredsstille kundens

Detaljer

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance

Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance VEIEN TIL GDPR: PLANLEGG DINE NESTE 12 MÅNEDER Gjermund Vidhammer Avdelingsleder Governance, risk & compliance Agenda Hvordan påvirker GDPR arbeid med informasjonssikkerhet Etterlevelse: plan for de neste

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

ISO standard for vurderingssprosesser

ISO standard for vurderingssprosesser Internasjonal kvalitetssikring innen det arbeidspsykologiske ISO standard for vurderingssprosesser Norsk Standards Frokostmøte 07.05.2013 v/sverre L. Nielsen Seniorrådgiver Norsk Psykologforening Norsk

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Karakteren A: Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Karakteren A: Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Overordnede retningslinjer for karakterfastsettelse Karakteren A: Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Karakteren

Detaljer

Human Factors relevant ved subsea operasjoner?

Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Human Factors relevant ved subsea operasjoner? Arne Jarl Ringstad, Lead Advisor Human Factors and Organizational Safety Classification: Internal 2012-01-30 Hva er Human Factors? Human factors is the scientific

Detaljer

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Advisory RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Aina Karlsen Røed, senior manager Leder av IT-revisjon i Ernst & Young, Advisory Dette dokumentet er Ernst & Youngs eiendom. Dokumentet

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05 ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer Utfordringer og muligheter 24/11-05 Hermann Steen Wiencke Proactima/Universitetet i Stavanger 1 Et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Rogalandsforskning

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Endringer i ISO-standarder

Endringer i ISO-standarder Endringer i ISO-standarder Hva betyr det for din organisasjon at ISO-standardene er i endring? 1 SAFER, SMARTER, GREENER Bakgrunn Bakgrunnen for endringene i ISO-standardene er flere: Standardene møter

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

REVISJON AV COMPLIANCE-PROGRAMMER

REVISJON AV COMPLIANCE-PROGRAMMER REVISJON AV COMPLIANCEPROGRAMMER NIRF Årskonferanse 2017 Mads Blomfeldt BDO compliance og gransking 1 AGENDA Hva er et complianceprogram? Aktuelle standarder og beskrivelser av «beste praksis» Forventninger

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017

Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner. Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Tillit i hierarkiske og gjensidige relasjoner Lars Huemer, Professor, BI Partnerforum 29 mai 2017 Temaer Hva er en relasjon? Hva er en hierarkisk relasjon? Hva er en gjensidig relasjon? Hva er tillit i

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Fjerning av offshore-konstruksjoner - Hva kan vi lære (JIP)? Anette Pedersen, Ingar Scherf, Gudfinnur Sigurdsson

Fjerning av offshore-konstruksjoner - Hva kan vi lære (JIP)? Anette Pedersen, Ingar Scherf, Gudfinnur Sigurdsson Fjerning av offshore-konstruksjoner - Hva kan vi lære (JIP)? Anette Pedersen, Ingar Scherf, Gudfinnur Sigurdsson Background Several structures will be decommissioned in the coming years and other structures

Detaljer

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

Referansearkitektur use cases. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk Referansearkitektur use cases Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Begrunnelse for arkitektur use cases Med det brede perspektivet Smart grids har, er det nødvendig å dele det

Detaljer