VARNOSTNI LIST GEL COAT 208 VERT PRE_ACCELEREE PISTOLET. 3: Vnetljive tekočine Xn: Zdravju škodljivo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VARNOSTNI LIST GEL COAT 208 VERT PRE_ACCELEREE PISTOLET. 3: Vnetljive tekočine Xn: Zdravju škodljivo"

Transkript

1 1. IDENTIFIKACIJASNOVI/ZMESI IN PODATKI O PROIZVAJALCU 3: Vnetljive tekočine Xn: Zdravju škodljivo 1.1 Identifikacija snovi ali zmasi Trgovsko ime: GEL COAT 208 VERT PRE_ACCELEREE PISTOLET. Identifikacija proizvoda: Vinilestrska smola. 1.2 Uporaba snovi/zmesi Uporaba: V industriji. Kategorija proizvoda: Površinske prevleke. Vnetljiva tekočina. 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista Proizvajalec: NORD Z.A. Route d Amiens CONDE FOLIE France E-naslov osebe odgovorne za varnostni list: JM BOUSSEMART - Informacije o ukrepih v nujnih primerih: 112 Center za javljanje in obveščanje 2. DOLOČITEV NEVARNOSTI 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi EC Klasifikacija 67/548/EGS 1999/45/ES EC klasifikacija: R10 Xn; R20-48/20 Xi; R36/38 Razred nevarnosti in oznaka kategorije po Uredbi (ES) št. 1272/2008 (CLP) Razvrstitev v letu Elementi etikete Simbol: Zdravju škodljivo R stavki: Vsebuje: 2.3 Druge nevarnosti Druge nevarnosto: R10: Vnetljivo. R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju. R36/37/38: Draži oči, dihala in kožo. R48/20: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnešega vdihavanja.. Stiren. Ni nevarnosti ob normalnih pogojih. GEL COAT 208 VERT PRE_ACCELEREE : slovenska različica 1

2 3. SESTAVA / PODATKI O SESTAVINAH Proizvod velja za nevarnega in vsebuje nevarne sestavine. Ime sestavine Vrednosti CAS št. / EC št. / EC indeks REACH Stiren 50 % / / XXXX R10 Xn; R /20 Xi; R36/37/ Asp. Tox. 1;H304 Flam. Liq. 3;H226 Acute Tox. 4 (Inhalation);H332 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE3; H335 STOT RE 1;H372 Metiletilen ceton 10 % / / XXXX F; R11 R66 Xi; R36 R Flam. Liq. 2;H225 Exe Irrit. 2;H319 EUH066 STOT SE3; H UKREPI ZA PRVO POMOČ 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč Ukrepi prve pomoči: Takoj odstraniti kontaminirano obleko. Kdor nudi prvo pomoč, se mora predhodno zaščititi. Prva pomoč: - Vdihovanje: Ponesrečenca spraviti na sveži zrak. Dati umetno dihanje v primeru, da ponesrečenec ne diha. Ob slabem počutju poiskati zdravniško pomoč. - Stik s kožo: Odstraniti oblačila in izprati izpostavljene dele kože z milom in vodo, ter izprati s toplo vodo. Če nastopi draženje kože, posikati zdravniško pomoč. - Stik z očmi: Takojšnje izpiranje oči z vodo in poiskati zdravniško pomoč. - Zaužitje: Poiskati zdravniško pomoč. Izprati usta. Ne povzročiti bruhanja Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli - Vdihovanje: Draženje dihalnih poti. Vneto grlo. Kašelj. Povzroča motne delovanja osrednjega živčevja. - Stik s kožo: Draženje kože. - Stik z očmi: Draženje oči. - Zaužitje: Draženje dihalnih poti. Vneto grlo. Kašelj. Povzroča motne delovanja osrednjega živčevja. - Drugi podatki: Posvetovanje z zdravnikom Navedba karšne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja GEL COAT 208 VERT PRE_ACCELEREE : slovenska različica 2

3 5. PROTIPOŽARNI UKREPI 5.1 Sredstva za gašenje - Primerno sredstvo: Ogljikov dioksid (CO 2 ). Pena. Prah.Vodna megla. - Neprimerno: Močan vodni curek. 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo V primeru požara nastajajo strupeni plini (ogljikov monoksid in ogljikov dioksid). 5.3 Nasvet za gasilce Nositi ustrezno zaščitno opremo. Nositi ustrezno dihalno opremo. Posodo hladite z razpršenim vodnim curkom ali meglo. Nevarnost eksplozije. Preprečiti izliv v kanalizacijo podtalnico in površinske vode. 6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Evakuirati in omejiti dostop. Odpraviti vse možne vire vžiga. Uporabiti primerno dihalno opremo. Uporabiti priporočeno zaščitno obleko in obutev. Skrbeti za zadostno prezračevanje. 6.2 Okoljevarstveni ukrepi Preprečiti izliv v kanalizacijo, površinske vode in podtalnico. Obvestiti organe, če se tekočina izlije v kanalizacijo ali površinske vode. 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje Uporabiti absorbcijsko sredstvo, kot so pesek, zemlja, ipd.. Postaviti odpadke v primerno posodo in jih označiti. Zagotoviti odstranjevanje v skladu s predpisi. 6.4 Sklicevanje na druge oddelke Glej točko RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega prostora, da se prepreci nastanek vnetljivih hlapov. Ne izpostavljati odprtemu ognju. Ne kaditi. Hraniti loceno od virov vžiga. Preprečiti stik s kožo in očmi. 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo Shranjevanje: Hraniti samo v originalni embalaži v hladnem, dobro prezračevanem prostoru pri T = 18 C - 25 C. Ne izpostavljati toploti. Ne shranjujte v bližini oksidantov in kislin. 7.3 Posebne končne uporabe 8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA 8.1 Parametri nadzora Stiren: MDK: 50 ppm (215 mg/m 3 ) Metiletil ceton: MDK: 200 ppm (600 mg/m 3 ) GEL COAT 208 VERT PRE_ACCELEREE : slovenska različica 3

4 8.2 Nadzor izpostavljenosti Osebna zašcita Zaščita dihalnih poti: V primeru izpostavljenosti preko vdihavanja, je priporočljivo uporabiti primerno zaščitno opremo (dihalno masko). Zaščita rok: Uporabiti neoprenske ali gumijaste rokavice. Zaščita kože: Zaščitna obleka ni nujno potrebna. Zaščita oči: Uporabiti zaščitna očala. 9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI Agregatno stanje: Viskozna tekočina. Barva: Različna. Vonj: Tipičen. ph vrednost: Ni podatka. Temperatura vrelišča: 146 C (stiren) Temperatura plamenišča: 31 C (stiren) Gostota: < 1 g/cm 3 Topnost v vodi: netopen. Temperatura samovžiga: 480 C (stiren) Meje eksplozivnosti: o Spodnja: 1,1 % o Zgornja: 6,1 % 10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST 10.1 Reaktivnost Stabilno pri normalnih pogojih skladiščenja, rokovanja in uporabe Kemijska stabilnost Nestabilen pod vplivom toplote Možnost poteka nevarnih reakcij Oksidanti. Kisline Pogoji, ki se jim je treba izogniti Dolgotrajno skladiščenje, izpostavljenosti toploti in soncu. Gorenju Nezdružljivi materiali Kislinam Nevarni produkti razgradnje Kisline. Ogljikovodiki. Ogljikov dioksid. 11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI Akutna strupenost: - Vdihavanje: Škodljivo pri vdihovanju. Podgana/vdihavanje/LC50: mg/l/4h - Dermalno: Draženje kože. - Okularno: Draženje oči. GEL COAT 208 VERT PRE_ACCELEREE : slovenska različica 4

5 - Uživanje: Škodljivo pri požiranju. Podgana/oralno/LD50: mg/kg - Rakotvornost: Ni poznano. - Mutagenost: Ni poznano. - Toksičnost na razmnoževanje: Ni poznano. - O sestavinah: Glej oddelek 2 (podatki o sestavinah). 12. EKOLOŠKI PODATKI 12.1 Strupenost Informacija o toksičnosti: Ta izdelek vsebuje sestavine, ki so škodljive za vodno okolje. LC50-96 ur - riba: 32 mg/l 48 ur EC Daphnia magna: 23 mg/l IC50 72 ur Alge: 4,9 mg/l 12.2 Obstojnost in razgradljivost 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 12.4 Mobilnost v tleh 12.5 Rezultati ocene PBT in vpvb 12.6 Drugi škodljivi učinki Ta proizvod vsebuje nevarne sestavine za vodno okolje. Ne izpirati v površinske vode ali kanalizacijo. Izogibati se izlivu v podtalnico. 13. ODSTRANJEVANJE 13.1 Metode ravnanja z odpadki Odstranjevanje: Izogibati se izpustu v okolje. Material in embalažo predati pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov. Embalaža tudi velja za nevarni odpadek. Odstranjevati v skladu z lokalnimi / nacionalnimi zahtevami. 14. TRANSPORT 14.1 Številka ZN Pravilno odpremno ime ZN UN1866 RÉSINE EN SOLUTION, 3, III, (D/E) 14.3 Razredi nevarnosti prevoza Oznaka nevarnosti: 3 Št. nevarnosti: 30 ADR/RID: Skupina: III Razred: 3 ICAO/IATA: Navodila pakiranja cargo: 366 Navodila pakiranja potnik: 355 EMS-Nr: F-E S-E GEL COAT 208 VERT PRE_ACCELEREE : slovenska različica 5

6 14.4 Skupina embalaže III 14.5 Nevarnosti za okolje Ne Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Opozorilo: Vnetljiva tekočina Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL 73/78 in kodeksa IBC 15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes Zagotoviti, da so izpolnjeni vsi nacionalni in lokalni predpisi Ocena kemijske varnosti Na voljo ni podatkov. 16. DRUGI PODATKI Seznam relevantnih R stavkov: R10: Vnetljivo. R11: Lahko vnetljivo. R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju. R36: Draži oči. R36/37/38: Draži oči, dihala in kožo. R48/20: Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja. R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pluč. R66: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe in razpokane kože. R67: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. Seznam relevantnih H stavkov (Oddelek 3) H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi. H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 - Povzroča draženje kože. H319 - Povzroča hudo draženje oči. H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H336 Lahko povzroči zaspanost in omotico. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe in razpokane kože. Viri podatkov: INERIS - INRS Vsebina varnostnega lista v skladu z EC zakonodajo 1907/2006. Varnostni list vsebuje najnovejše podatke za katere menimo, da so zanesljivi in ne zagotavlja garancij za kvaliteto proizvodov. Odgovornost uporabnika je, da poišče dodatne informacije o proizvodu in navodila za uporabo. Pogoji ali načini ravnanja, shranjevanja, uporabe ali odstranitve izdelka niso pod našim nadzorom. Iz tega in drugih razlogov, ne prevzemamo odgovornosti in tudi zavračamo odgovornost za izgubo, škodo ali stroške, ki izhajajo iz načina ravnanja, skladiščenja, uporabe ali odstranjevanja izdelka. Varnostni list je pripravljen le za omenjeni proizvod. V primeru, da se proizvod uporablja kot komponenta v drugem proizvodu, informacije tega varnostnega lista mogoče ne bodo uporabne. GEL COAT 208 VERT PRE_ACCELEREE : slovenska različica 6

Prepovedi in omejitve nevarnih kemikalij v predmetih splošne rabe. mag. Karmen Krajnc URSK

Prepovedi in omejitve nevarnih kemikalij v predmetih splošne rabe. mag. Karmen Krajnc URSK Prepovedi in omejitve nevarnih kemikalij v predmetih splošne rabe mag. Karmen Krajnc URSK Avtorizacija in omejitve Snovi, ki povzročajo veliko zaskrbljenost Ostale snovi KANDIDATNA LISTA Snovi s Priloge

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLEAN STÅLGLANS

SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLEAN STÅLGLANS PLUMBO CLE STÅLGLS Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLE STÅLGLS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.09.2008 Revisjonsdato 02.10.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. : Engangsklut Bad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Sikkerhetsdatablad. : Engangsklut Bad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 302848 11.04.2017 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : REN492 1.2. Relevante

Detaljer

Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger

Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger 1 Arbeidsseminar om klassifisering og merking av stoffblandinger TID: 28. JANUAR KL. 0930-1500 STED: MILJØDIREKTORATET I GRENSESVINGEN 7 PÅ HELSFYR I OSLO Oppgaver Oppgave Tema 1 Helsefare 1.1 Klassifisering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ESS BOND CAS

SIKKERHETSDATABLAD ESS BOND CAS ESS BOND CAS Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD ESS BOND CAS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.07.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glass polish

SIKKERHETSDATABLAD Glass polish Glass polish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glass polish Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

KATEGORIZACIJA GASILSKIH ENOT in STRATEGIJA RAZVOJA GASILSTVA V OBČINI SEMIČ do leta 2014

KATEGORIZACIJA GASILSKIH ENOT in STRATEGIJA RAZVOJA GASILSTVA V OBČINI SEMIČ do leta 2014 Gasilska zveza SEMIČ Črnomaljska cesta 3 8333 Semič KATEGORIZACIJA GASILSKIH ENOT in STRATEGIJA RAZVOJA GASILSTVA V OBČINI SEMIČ do leta 2014 1. UVOD: Na podlagi 73. in 76 člena Zakona o varstvu pred naravnimi

Detaljer

Sikkerhetsdatablad FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A Versjon nr. 2 Siste revisjonsdato 30/11/11

Sikkerhetsdatablad FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A Versjon nr. 2 Siste revisjonsdato 30/11/11 Page 1 of 7 International Paint Ltd. Sikkerhetsdatablad FXA975 Intersleek 970 Yellow Part A Versjon nr. 2 Siste revisjonsdato 30/11/11 Overensstemmer med kravene i EF-forskrift nr.1907/2006 (REACH), vedlegg

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac Hånddesinfeksjon Gel 85%

SIKKERHETSDATABLAD Antibac Hånddesinfeksjon Gel 85% Antibac Hånddesinfeksjon Gel 85% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac Hånddesinfeksjon Gel 85% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.06.2007 Revisjonsdato

Detaljer

ISSN ISBN CPA 2008 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI. Klasifikacije

ISSN ISBN CPA 2008 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI. Klasifikacije ISSN 1408-9114 ISBN 978-961-239-235-2 CPA 2008 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI Klasifikacije št. 12 Ljubljana, 2011 ISSN 1408-9114 ISBN 978-961-239-235-2 CPA 2008 KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

Detaljer

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Frysskydd 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Frostskyddsmedel

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 14/02/2014 Revidert utgave nr.: 17 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: DDTOX400M 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Rost Stopp Grå, aerosol (22640)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Rost Stopp Grå, aerosol (22640) Corroprotect Rost Stopp Grå, aerosol (22640) Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Rost Stopp Grå, aerosol (22640) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Seal All

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Seal All Fugger Seal All Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Seal All Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Sponplate

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Sponplate Fugger Sponplate Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Sponplate Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

Harmonisert og ikke-harmonisert klassifisering og bruk av oversettelsestabellen

Harmonisert og ikke-harmonisert klassifisering og bruk av oversettelsestabellen Harmonisert og ikke-harmonisert klassifisering og bruk av oversettelsestabellen Seminar om CLP 6. oktober 2010 Stine Husa Overgang til CLP CLP må brukes på stoffer som bringes i omsetning og som er innenfor

Detaljer

1 ZAŠČITNA OBLAČILA ZA SLUŽBO VZDRŽEVANJE ZAŠČITNA OBLAČILA ZA SLUŽBO - TEHNIČNI PREGLEDI ZAŠČITNA OBLAČILA - DOBRO VIDNA

1 ZAŠČITNA OBLAČILA ZA SLUŽBO VZDRŽEVANJE ZAŠČITNA OBLAČILA ZA SLUŽBO - TEHNIČNI PREGLEDI ZAŠČITNA OBLAČILA - DOBRO VIDNA SKLOP ŠT. NAZIV ARTIKLA STRAN 1 ZAŠČITNA OBLAČILA ZA SLUŽBO VZDRŽEVANJE 9-87 2 ZAŠČITNA OBLAČILA ZA SLUŽBO - TEHNIČNI PREGLEDI 88-101 3 ZAŠČITNA OBLAČILA - DOBRO VIDNA 102-110 4 ZAŠČITNA OBUTEV ZA SLUŽBO

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLEAN STÅLGLANS

SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLEAN STÅLGLANS PLUMBO CLEAN STÅLGLANS Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLEAN STÅLGLANS SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EXTREME UNIVERSAL CLEANER. EXTREME UNIVERSAL CLEANER R10600 Skumrengjøringsmiddler

SIKKERHETSDATABLAD EXTREME UNIVERSAL CLEANER. EXTREME UNIVERSAL CLEANER R10600 Skumrengjøringsmiddler Internkode: EXT003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 09.02.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROPELL-/DREVLAKK GRÅ

SIKKERHETSDATABLAD PROPELL-/DREVLAKK GRÅ SIKKERHETSDATABLAD PROPELL-/DREVLAKK GRÅ SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 4/4/2016 8:49:54 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn PROPELL-/DREVLAKK

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31

Sikkerhetsdatablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 1 / 6 AVSNITT 1: Identifikasjon av substansen/stoffblanding og ansvarlig firma/foretak 1.1 Produktopplysninger Produktnavn: 150ml Artikkelnummer: S7501101 1.2 Relevant bruk av substansen eller stoffblanding

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Karosseribeskyttelsesmasse Sort

SIKKERHETSDATABLAD. Karosseribeskyttelsesmasse Sort Karosseribeskyttelsesmasse Sort Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Karosseribeskyttelsesmasse Sort 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 26.08.2010 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Gummireparasjon

SIKKERHETSDATABLAD. Gummireparasjon SIKKERHETSDATABLAD Gummireparasjon SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 4/14/2014 2:15:02 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Gummireparasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. BioSonic Ultrasonic Cement Remover Concentrate

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. BioSonic Ultrasonic Cement Remover Concentrate Trykkingsdato: 21.10.2013 Side 1 av 7 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Cat. No. UC39 48026-01 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OS140 Primer 2001 NO

SIKKERHETSDATABLAD OS140 Primer 2001 NO OS140 Primer 2001 NO Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD OS140 Primer 2001 NO AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 26.10.2011 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS GAP 106 ALL IN ONE POLISH SHINE PROTECT

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS GAP 106 ALL IN ONE POLISH SHINE PROTECT Utstedt: 2. November 2015 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Ruststopp Spray Grå (22640)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Ruststopp Spray Grå (22640) Corroprotect Ruststopp Spray Grå (22640) Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Ruststopp Spray Grå (22640) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Metallmaling

SIKKERHETSDATABLAD. Metallmaling SIKKERHETSDATABLAD Metallmaling SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 8/31/2015 11:52:40 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Metallmaling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BENSINTILSETNING

SIKKERHETSDATABLAD BENSINTILSETNING SIKKERHETSDATABLAD BENSINTILSETNING SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 4 Utgitt dato 2/2/2016 11:10:25 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn BENSINTILSETNING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Klarlakk for Biltema Utbedringslakk

SIKKERHETSDATABLAD. Klarlakk for Biltema Utbedringslakk SIKKERHETSDATABLAD Klarlakk for Biltema Utbedringslakk SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/7/2014 2:15:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GUMMILAKK HVIT

SIKKERHETSDATABLAD GUMMILAKK HVIT SIKKERHETSDATABLAD GUMMILAKK HVIT SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/29/2014 9:49:03 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn GUMMILAKK

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet: 11102015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn:, 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Lab Putty Activator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Lab Putty Activator Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Karosserikitt. DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHETSDATABLAD. Stålplast Karosserikitt. DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten. 1.1. Produktidentifikator DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Hagmans Karosserikitt,Karosserikit Korokitti Body Cement Karoserii kit 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8)

Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) Sikkerhetsdatablad Sid. 1(8) 1:Produkt og produsent.. Utgitt dato: 2008 01 17 Revisjonsdato: 2015 05 25 1.1 Produktbeskrivning Produktnavn/identifikasjon: Artikkelnr: 86005 & 87005 &. 1.2 Bruksområde/funksjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hot paint Sort

SIKKERHETSDATABLAD. Hot paint Sort SIKKERHETSDATABLAD Hot paint Sort SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 5/18/2016 3:29:50 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Hot paint

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax SNOWGRIP - DEKK KLISTER (307)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax SNOWGRIP - DEKK KLISTER (307) Turtle Wax SNOWGRIP - DEKK KLISTER (307) Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax SNOWGRIP - DEKK KLISTER (307) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tynner nr. 4

SIKKERHETSDATABLAD. Tynner nr. 4 SIKKERHETSDATABLAD Tynner nr. 4 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 11/25/2015 1:11:26 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tynner nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Chemical Guys MTO105 Moto Line Redline Hyper Seal High Shine Wax and Sealant for Motorcycles

SIKKERHETSDATABLAD Chemical Guys MTO105 Moto Line Redline Hyper Seal High Shine Wax and Sealant for Motorcycles Utstedt: 25. oktober 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det

Detaljer

: HYMECROMONE IMPURITY A CRS

: HYMECROMONE IMPURITY A CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 25/11/2009 Versjon: 4.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1-K Cellulose Spraylakk

SIKKERHETSDATABLAD 1-K Cellulose Spraylakk 1-K Cellulose Spraylakk Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD 1-K Cellulose Spraylakk SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA

PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA PRILOGA I POVZETEK GLAVNIH ZNAČILNOSTI ZDRAVILA 1 1. IME ZDRAVILA NovoRapid 100 enot/ml raztopina za injiciranje v viali NovoRapid Penfill 100 enot/ml raztopina za injiciranje v vložku NovoRapid FlexPen

Detaljer

KALCIUMGLUKONATGEL HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse

KALCIUMGLUKONATGEL HMS-DATABLAD 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 2. FARLIGE EGENSKAPER. 1.1 Produktbetegnelse Side 1 av 9 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk Produktet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LIQUITEX GRAPHIC MARKER PENS

SIKKERHETSDATABLAD LIQUITEX GRAPHIC MARKER PENS SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EPOKSYSPARKEL 2X500ML

SIKKERHETSDATABLAD EPOKSYSPARKEL 2X500ML SIKKERHETSDATABLAD EPOKSYSPARKEL 2X500ML SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 4 Utgitt dato 8/10/2017 2:18:33 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn EPOKSYSPARKEL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31

SIKKERHETSDATABLAD Lfølge EF-direktiv 1907/2006/EC, Artikkel 31 SIKKERHETSDATABLAD Lfølge EF-direktiv 197/26/EC, Artikkel 31 Side 1/6 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn 1.3. Opplysninger

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian

COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian language and its adaptation to technical and scientific

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Tyktflytende Understellsmasse (21060, 21067)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Tyktflytende Understellsmasse (21060, 21067) Corroprotect Tyktflytende Understellsmasse (21060, 21067) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Tyktflytende Understellsmasse (21060, 21067) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Adhesive. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Adhesive. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse

SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Brannmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Brannmasse Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Brannmasse

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator IPA Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

: Residual solvent solution, diluted

: Residual solvent solution, diluted Utgivelsesdato: 31/05/2017 Redigert: 07/07/2015 Erstatter: 21/05/2015 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

DOLOČITEV VRSTE IN ŠTEVILA GASILNIKOV Gregor Kušar, univ. dipl. kem. Odgovorni projektant požarne varnosti Komplast d.o.o.

DOLOČITEV VRSTE IN ŠTEVILA GASILNIKOV Gregor Kušar, univ. dipl. kem. Odgovorni projektant požarne varnosti Komplast d.o.o. DOLOČITEV VRSTE IN ŠTEVILA GASILNIKOV Gregor Kušar, univ. dipl. kem. Odgovorni projektant požarne varnosti Komplast d.o.o. Povzetek Glede na spremembe in novosti pri gasilnih aparatih smo ocenili, da bi

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1-K Base Spraylakk C6000

SIKKERHETSDATABLAD 1-K Base Spraylakk C6000 1-K Base Spraylakk C6000 Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD 1-K Base Spraylakk C6000 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. : Isgrepp AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Sikkerhetsdatablad. : Isgrepp AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 302549 19.12.2016 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

: GREEN'R ESSENTIAL SOFT

: GREEN'R ESSENTIAL SOFT Utgivelsesdato: 06/02/2013 Redigert: : Versjon: 1.00 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Produktnavn Produktkode : 1107

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tynner

SIKKERHETSDATABLAD. Tynner SIKKERHETSDATABLAD Tynner SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 2/9/2015 11:29:20 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tynner Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OK 327 VINTERVASK

SIKKERHETSDATABLAD OK 327 VINTERVASK OK 327 VINTERVASK Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OK 327 VINTERVASK SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1-K Syntetisk Spraylakk med bly

SIKKERHETSDATABLAD. 1-K Syntetisk Spraylakk med bly 1-K Syntetisk Spraylakk med bly Side 1 av 12 SIKKERHETSDATABLAD 1-K Syntetisk Spraylakk med bly SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. : Primer/rengjører AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Sikkerhetsdatablad. : Primer/rengjører AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301124 03/02/2016 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM BIRD DROPPING WIPES

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM BIRD DROPPING WIPES AUTOGLYM BIRD DROPPING WIPES Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM BIRD DROPPING WIPES SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze v krvi

Bruksanvisning Blodsukkerapparat. Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze v krvi This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Holding Area text, box and rules do not print. Bruksanvisning Blodsukkerapparat Navodila za uporabo Merilnik ravni glukoze

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Nivas Stein & Fasaderens

SIKKERHETSDATABLAD. Nivas Stein & Fasaderens Nivas Stein & Fasaderens Side 1 av 9 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG

Detaljer

Nr. 6/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 618/2012. av 10. juli 2012

Nr. 6/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 618/2012. av 10. juli 2012 Nr. 6/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 618/2012 2017/EØS/6/31 av 10. juli 2012 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OPTIMA ph Universalvask. OPTIMA ph Universalvask R10150 Universalrengjøringsmiddel VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG.

SIKKERHETSDATABLAD. OPTIMA ph Universalvask. OPTIMA ph Universalvask R10150 Universalrengjøringsmiddel VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG. Internkode: OPT004 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 29.06.2011 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLEAN STÅLGLANS

SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLEAN STÅLGLANS PLUMBO CLEAN STÅLGLANS Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD PLUMBO CLEAN STÅLGLANS SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sink/kaldgalvanisering

SIKKERHETSDATABLAD. Sink/kaldgalvanisering SIKKERHETSDATABLAD Sink/kaldgalvanisering SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 6 Utgitt dato 6/26/2017 10:07:51 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Sink/kaldgalvanisering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NITOR BADEROMSRENT. Sist endret: 07.06.2013 Erstatter dato: 30.05.2013. KONTAKTPERSON Navn E-postadresse Tlf.

SIKKERHETSDATABLAD NITOR BADEROMSRENT. Sist endret: 07.06.2013 Erstatter dato: 30.05.2013. KONTAKTPERSON Navn E-postadresse Tlf. DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og bruksområder som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tynner nr. 3

SIKKERHETSDATABLAD. Tynner nr. 3 SIKKERHETSDATABLAD Tynner nr. 3 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 4 Utgitt dato 9/21/2017 2:13:59 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tynner nr. 3

Detaljer

: FNC ULTRA RAPID LEATHER CLEANER

: FNC ULTRA RAPID LEATHER CLEANER 303410 25.10.2017 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : 1.2. Relevante identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injection Trim (35501)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injection Trim (35501) STP Injection Trim (35501) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD STP Injection Trim (35501) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator IPA SOLVENT Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bunnstoff Hvit

SIKKERHETSDATABLAD Bunnstoff Hvit Bunnstoff Hvit Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Bunnstoff Hvit 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.06.2011 Kjemikaliets navn Bunnstoff Hvit Artikkelnr. 363490,

Detaljer

Tovarna olja Gea d.d. Darilni program 2012/ Sledite srcu.

Tovarna olja Gea d.d. Darilni program 2012/ Sledite srcu. Tovarna olja Gea d.d. Darilni program 2012/2013 www.gea.si Spoštovani! Obdarovanje ob koncu leta je priložnost za izraz spoštovanja, zadovoljstva, naklonjenosti in zahvale našim prijateljem, znancem in

Detaljer

: Byggfugemasse MS40

: Byggfugemasse MS40 302744 30.03.2017 Versjon: 4.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 870140, 870141, 870147

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SIKKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer 11855 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SIKKERHETSDATABLAD HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/17/2014 9:48:45 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn HÅNDOPPVASKMIDDEL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injection Trim (35501)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injection Trim (35501) STP Injection Trim (35501) Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD STP Injection Trim (35501) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.01.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Leather Cream Restorer (226337)

SIKKERHETSDATABLAD Leather Cream Restorer (226337) SIKKERHETSDATABLAD Leather Cream Restorer (226337) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Leather Cream Restorer (226337) Varenr.

Detaljer

Helsefareklassifisering av stoffblandinger

Helsefareklassifisering av stoffblandinger Helsefareklassifisering av stoffblandinger Seminar om klassifisering av stoffblandinger,10.november 2014 Stine Husa og Ann Kristin Larsen Hva skal jeg snakke om? Hva er nytt med CLP? Hvordan klassifisere

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet: 11102015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Super Gaia Defence Spray

SIKKERHETSDATABLAD. Super Gaia Defence Spray SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret ved forordning (EU) nr. 453/2010 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Extreme

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Extreme Spylervæske Extreme Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Extreme SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Halotex M 10

Sikkerhetsdatablad Halotex M 10 i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830 301061 04/12/2015 Versjon: 1.0 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple

SIKKERHETSDATABLAD. HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SIKKERHETSDATABLAD HÅNDOPPVASKMIDDEL Eple SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 12/30/2015 11:32:17 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC BRAKLEEN - AEROSOL

SIKKERHETSDATABLAD CRC BRAKLEEN - AEROSOL CRC BRAKLEEN - AEROSOL Side 1 av 14 SIKKERHETSDATABLAD CRC BRAKLEEN - AEROSOL SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

Motor Oil 0W-40 Premium Synthetic

Motor Oil 0W-40 Premium Synthetic 41-P06000S Redigert: 28-02-2014 : versjon: 4.2 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produkt form : Blandinger Produktnavn : Motor Oil 0W-40 Premium

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hobbylakk

SIKKERHETSDATABLAD. Hobbylakk SIKKERHETSDATABLAD Hobbylakk SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/28/2014 9:49:54 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Hobbylakk Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERSHETS DATABLAD

SIKKERSHETS DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 04/08/2004 Revisjonsdato: 23/04/2015 Revidert utgave nr.: 10 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Jif Universal

SIKKERHETSDATABLAD. Jif Universal Jif Universal spray Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Jif Universal spray Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hobbylakk

SIKKERHETSDATABLAD. Hobbylakk SIKKERHETSDATABLAD Hobbylakk SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 4/24/2015 10:53:18 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Hobbylakk Artikkelnr.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat 7.0 Activator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat 7.0 Activator Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ESS BOND CBA

SIKKERHETSDATABLAD ESS BOND CBA ESS BOND CBA Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD ESS BOND CBA Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.07.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 26/02/2016 Revidert utgave nr.: 18 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: DDTOX400M 1.2. Relevante,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugeskum

SIKKERHETSDATABLAD Fugeskum Fugeskum Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Fugeskum 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.11.2010 Kjemikaliets navn Fugeskum Artikkelnr. 36482 Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WHITEBOARD PERMANENT INK & STAIN REMOVER 150ml

SIKKERHETSDATABLAD WHITEBOARD PERMANENT INK & STAIN REMOVER 150ml SIKKERHETSDATABLAD 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnummer Intern identifikasjon KF01974,ZP AWRS150QCA/B 1.2. Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/4/2015 11:36:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer