COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian"

Transkript

1 COMMISSION REGULATION (EU) No 605/2014 of 5 June 2014 amending, for the purposes of introducing hazard and precautionary statements in the Croatian language and its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures 1

2 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 605/2014 av 5. juni 2014 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger med sikte på oppføring av fare- og sikkerhetssetninger på kroatisk og for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til akten om tiltredelsesvilkårene for Republikken Kroatia og tilpasningen av traktaten om Den europeiske Union og traktaten om opprettelse av Det europeiske atomenergifellesskap( 1 ), særlig artikkel 50, under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006( 2 ), særlig artikkel 37 nr. 5, og ut fra følgende betraktninger: 1) Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013( 3 ) endres noen av språktabellene med faresetninger i vedlegg III til forordning (EF) nr. 1272/2008 og noen av språktabellene med sikkerhetssetninger i vedlegg IV til nevnte forordning. I forbindelse med Kroatias tiltredelse til Den europeiske union 1. juli 2013 må alle fare- og sikkerhetssetninger fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008, endret ved kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013, også være tilgjengelig på kroatisk. Ved denne forordning gjøres de nødvendige tilpasninger av språktabellene. 2) Del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 inneholder to lister over harmonisert klassifisering og merking av farlige stoffer. Tabell 3.1 inneholder den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av farlige stoffer på grunnlag av kriteriene i del 2 5 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008. Tabell 3.2 inneholder den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av farlige stoffer på grunnlag av kriteriene fastsatt i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF( 4 ). 3) Forslag om ny eller ajourført harmonisert klassifisering og merking av visse stoffer er inngitt til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til artikkel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008. På bakgrunn av uttalelsene Komiteen for risikovurdering ved Det europeiske kjemikaliebyrå har avgitt om nevnte forslag, samt kommentarene fra de berørte parter, er det hensiktsmessig å innføre, fjerne eller ajourføre den harmoniserte klassifiseringen og merkingen av visse stoffer ved å endre vedlegg VI til nevnte forordning. 4) Det bør ikke kreves at de nye harmoniserte klassifiseringene overholdes umiddelbart, ettersom leverandørene trenger en viss tid til å tilpasse merkingen og emballeringen av stoffer og stoffblandinger til de nye klassifiseringene, og til å selge eksisterende lagerbeholdninger. Leverandørene bør dessuten få tid til å oppfylle de kravene til registrering som følger av de nye harmoniserte klassifiseringene av stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske i kategori 1A og 1B (tabell 3.1) og i kategori 1 og 2 (tabell 3.2), eller som meget giftige for vannorganismer og med langtidsvirkninger for ( 1 ) EUT L 112 av , s. 21. ( 2 ) EUT L 353 av , s. 1. ( 3 ) Kommisjonsforordning (EU) nr. 487/2013 av 8. mai 2013 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger for å tilpasse den til den tekniske og vitenskapelige utvikling (EUT L 149 av , s. 1). ( 4 ) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer (EFT L 196 av , s. 1).

3 3 vannmiljøet, særlig dem som er angitt i artikkel 23 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006( 5 ). 5) I tråd med overgangsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 1272/2008, som tillater at de nye bestemmelsene kan anvendes tidligere på frivillig grunnlag, bør leverandørene ha mulighet til å anvende de nye harmoniserte klassifiseringene og å tilpasse merkingen og emballeringen på frivillig grunnlag før fristen for samsvar. 6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 i forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 I forordning (EF) nr. 1272/2008 gjøres følgende endringer: 1) Vedlegg III endres i samsvar med vedlegg I til denne forordning. 2) Vedlegg IV endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 3) Vedlegg VI endres i samsvar med vedlegg III til denne forordning. Artikkel 2 1. Som unntak fra artikkel 3 nr. 2 kan stoffer og stoffblandinger før henholdsvis 1. desember 2014 og 1. juni 2015 klassifiseres, merkes og emballeres i samsvar med denne forordning. 2. Som unntak fra artikkel 3 nr. 2 behøver stoffer som er klassifisert, merket og emballert i samsvar med forordning (EF) nr. 1272/2008 og brakt i omsetning før 1. desember 2014, ikke merkes og emballeres på nytt i samsvar med denne forordning før 1. desember Som unntak fra artikkel 3 nr. 2 behøver stoffblandinger som er klassifisert, merket og emballert i samsvar med europaparlamentsog rådsdirektiv 1999/45/EF( 6 ) eller forordning (EF) nr. 1272/2008 og brakt i omsetning før 1. juni 2015, ikke merkes og emballeres på nytt i samsvar med denne forordning før 1. juni Som unntak fra artikkel 3 nr. 3 kan de harmoniserte klassifiseringene fastsatt i vedlegg III til denne forordning anvendes før datoen nevnt i artikkel 3 nr. 3. Artikkel 3 1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 2. Artikkel 1 nr. 1 og 2 får anvendelse på stoffer fra 1. desember 2014 og på stoffblandinger fra 1. juni Artikkel 1 nr. 3 får anvendelse fra 1. april Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. ( 5 ) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 396 av , s. 1). ( 6 ) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger (EFT L 200 av , s. 1).

4 4 Utferdiget i Brussel, 5. juni For Kommisjonen José Manuel BARROSO President

5 5 VEDLEGG I I del 1 i vedlegg III gjøres følgende endringer i tabell 1.1: 1) Under kode H229 innsettes følgende etter posten for GA: Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.» 2) Under kode H230 innsettes følgende etter posten for GA: Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.» 3) Under kode H231 innsettes følgende etter posten for GA: Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.»

6 6 VEDLEGG II I del 2 i vedlegg IV gjøres følgende endringer: 1) I tabell 1.2 gjøres følgende endringer: a) Under kode P210 innsettes følgende etter posten for GA: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.» b) Under kode P223 innsettes følgende etter posten for GA: Spriječiti dodir s vodom.» c) Under kode P244 innsettes følgende etter posten for GA: Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.» d) Under kode P251 innsettes følgende etter posten for GA: Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.» e) Under kode P284 innsettes følgende etter posten for GA: [U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.» 2) I tabell 1.3 gjøres følgende endringer: a) Under kode P310 innsettes følgende etter posten for GA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/» b) Under kode P311 innsettes følgende etter posten for GA: Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/» c) Under kode P312 innsettes følgende etter posten for GA: U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/»

7 7 d) Under kode P340 innsettes følgende etter posten for GA: Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.» e) Under kode P352 innsettes følgende etter posten for GA: Oprati velikom količinom vode/» f) Under kode P361 innsettes følgende etter posten for GA: Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.» g) Under kode P362 innsettes følgende etter posten for GA: Skinuti zagađenu odjeću.» h) Under kode P364 innsettes følgende etter posten for GA: I oprati je prije ponovne uporabe.» i) Under kode P378 innsettes følgende etter posten for GA: Za gašenje rabiti» j) Under de kombinerte kodene P301 + P310 innsettes følgende etter posten for GA: AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/» k) Under de kombinerte kodene P301 + P312 innsettes følgende etter posten for GA: AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OT- ROVANJA/liječnika/» l) Under de kombinerte kodene P302 + P352 innsettes følgende etter posten for GA: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/»

8 8 m) Under de kombinerte kodene P303 + P361 + P353 innsettes følgende etter posten for GA: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.» n) Under de kombinerte kodene P304 + P340 innsettes følgende etter posten for GA: AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.» o) Under de kombinerte kodene P308 + P311 innsettes følgende etter posten for GA: U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/» p) Under de kombinerte kodene P342 + P311 innsettes følgende etter posten for GA: Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/» q) Under de kombinerte kodene P361 + P364 innsettes følgende etter posten for GA: Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.» r) Under de kombinerte kodene P362 + P364 innsettes følgende etter posten for GA: Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.» s) Under de kombinerte kodene P370 + P378 innsettes følgende etter posten for GA: U slučaju požara: za gašenje rabiti»

9 9 VEDLEGG III I del 3 i vedlegg VI gjøres følgende endringer: 1) I tabell 3.1 gjøres følgende endringer: a) Posten for indeksnummer X utgår. b) Postene med indeksnummer , , , , , , , og skal lyde: « fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4- phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate Carc. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H351 H400 H351 M = 1 M = ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 H311 H332 GHS06 GHS05 H311 H332 EUH071 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1C H314 H314 Aquatic Chronic 2 H411 H tetrakis(2,6-dimethylphenyl)- m-phenylene biphosphate Skin Sens ethylbenzene Flam. Liq. 2 H225 GHS02 H225 Acute Tox. 4* H332 H332 STOT RE 2 Asp. Tox. 1 H373 (hørselsorganer) H373 (hørselsorganer) H304 H styrene Flam. Liq. 3 H226 GHS02 H226 * D Repr. 2

10 10 Acute Tox. 4* H332 H332 STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 (hørselsorganer) H315 (hørselsorganer) H315 H319 H tetrahydro-2-furylmethanol; Repr. 1B H360Df H360Df tetrahydrofurfuryl alcohol Eye Irrit. 2 H319 H formaldehyde % Carc. 1B H350 H350 * B, D Muta. 2 Acute Tox. 3* Acute Tox. 3* Acute Tox. 3* Skin Corr. 1B H341 H301 H311 H331 H314 GHS06 GHS05 H341 H301 H311 H331 H314 Skin Corr. 1B; H314: C 25 % Skin Irrit. 2; H315: 5 % C < 25 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % C < 25 % Skin Sens. 1 STOT SE 3; H335: C 5 % Skin Sens. 1; : C 0,2 % acrolein; Flam. Liq. 2 H225 GHS02 H225 EUH071 Skin Corr. 1B; D prop-2-enal; Acute Tox. 1 H330 GHS06 H330 H314: C 0,1 % acrylaldehyde Acute Tox. 2 H300 GHS05 H300 M = 100 Acute Tox. 3 H311 H311 M = 1 Skin Corr. 1B H314 H314 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic cymoxanil (ISO); Repr. 2 H361fd H361fd M = 1 Acute Tox. 4 M = 1»

11 11 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide STOT RE 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H373 (blod, brissel) H400 H373 (blod, brissel) c) Følgende poster innsettes i samsvar med rekkefølgen til postene i tabell 3.1: « ethylhexyl 10-ethyl-4,4- dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Repr. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 1 Skin Sens. 1A (nervesystem, immunsystem) (nervesystem, immunsystem) dimethyltin dichloride Repr. 2 EUH071 Acute Tox. 2 H330 GHS06 H330 Acute Tox. 3 H301 GHS05 H301 Acute Tox. 3 H311 H311 STOT RE 1 Skin Corr. 1B (nervesys tem, immunsystem) (nervesys tem, immunsystem) H314 H vinylcyclohexene Carc. 2 H351 H muscalure; cis-tricos-9-ene Skin Sens. 1B

12 tert-butylphenol Repr. 2 H361f H361f Skin Irrit. 2 H315 GHS05 H315 Eye Dam. 1 H318 H etofenprox (ISO); 2-(4- ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether Lact. Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H362 H400 H362 M = 100 M = tralkoxydim (ISO); 2-(Nethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2- en-1-one Carc. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 2 H351 H411 H351 H cycloxydim (ISO); 2-(Nethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1- one Repr benzoic acid STOT RE 1 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 (lunger) (innånding) GHS05 (lunger) (innånding) H315 H315 H318 H methyl 2,5-dichlorobenzoate Acute Tox. 4 STOT SE 3 H336 H336 Aquatic Chronic 2 H411 H fluazinam (ISO); 3-chloro-N- [3-chloro-2,6-dinitro Repr. 2 M = 10

13 13 (trifluoromethyl)phenyl]-5- (trifluoromethyl)pyridin-2- amine Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 H332 H318 GHS05 H332 H318 M = 10 Skin Sens. 1A Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic X penconazole (ISO); 1-[2-(2,4- dichlorophenyl)pentyl]-1h- 1,2,4-triazole Repr. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Acute 1 H400 M = 1 M = 1 Aquatic Chronic fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2- methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrazole-1-carbothioate Aquatic Chronic 2 H411 H iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate Acute Tox. 3 Acute Tox. 4 STOT RE 1 Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H331 (strupeho de) H318 H400 GHS06 GHS05 H331 (strupeho de) H318 M = 10 M = 1» 2) I tabell 3.2 gjøres følgende endringer: a) Posten for indeksnummer X utgår. b) Postene med indeksnummer , , , , , , og skal lyde:

14 14 « fenoxycarb (ISO);ethyl [2-(4- phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate Carc. Cat. 3; R40 N; R50-53 Xn; N R: 40-50/53 S: (2-)22-36/ N; R50-53: C 25 % N; R51-53: 2,5 % C < 25 % R52-53: 0,25 % C < 2,5 % ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid C; R34 Xn; R20/21/22 C; N R: 20/21/ /53 Xi; R37: 5 % C < 10 % N; R51-53 S: (1/2-)26-36/37/ tetrakis(2,6-dimethylphenyl)- m-phenylene biphosphate R43 Xi R: 43 S: (2-) ethylbenzene F; R11 F; Xn Xn; R20-48/20-65 R: /20-65 S: (2-)16-24/ styrene Repr. Cat. 3; R63 Xn Xn; R20: C 12,5 % D Xn; R20-48/20 R: /38-48/20-63 Xi; R36/38: C 12,5 % Xi; R36/38 S: (2-)23-36/37-46 R tetrahydro-2-furylmethanol; Repr. Cat. 2; R61 T Xi; R36: C 10 % tetrahydrofurfuryl alcohol Repr. Cat. 3; R62 R: Xi; R36 S: formaldehyde % Carc. Cat. 2; R45 T T; R23/24/25: C 25 % B, D Muta. Cat. 3; R68 R: 23/24/ Xn; R20/21/22: 5 % C < 25 % T; R23/24/25 S: C; R34: C 25 % C; R34 Xi; R36/37/38: 5 % C < 25 % R43 R43: C 0,2 %

15 cymoxanil (ISO); Repr. Cat. 3; R62-63 Xn; N N; R50-53: C 25 % 2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide Xn; R22-48/22 R43 N; R50-53 R: / /53 S: (2-)36/ N; R51-53: 2,5 % C < 25 % R52-53: 0,25 % C < 2,5 %» c) Følgende poster innsettes i samsvar med rekkefølgen til postene i tabell 3.2: « ethylhexyl 10-ethyl-4,4- dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate Repr. Cat. 3; R63 T; R48/25 Xn; R22 R43 T R: /25-63 S: (1/2-)36/ dimethyltin dichloride Repr. Cat. 3; R63 T+; R26 T; R24/25-48/25 C; R34 T+ R: 24/ /25-63 S: (1/2-) /37/ vinylcyclohexene Carc. Cat. 3; R40 Xn R: 40 S: (2-)36/ muscalure; cis-tricos-9-ene R43 Xi R: 43 S: (2-) tert-butylphenol Repr. Cat. 3; R62 Xi; R38-41 Xn R: S: (2-)26-36/37/ etofenprox (ISO); 2-( R64 N N; R50-53: C 0,25 %

16 16 ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether N; R50-53 R: 50/53-64 S: N; R51-53: 0,025 % C < 0,25 % R52-53: 0,0025 % C < 0,025 % tralkoxydim (ISO); 2-(Nethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2- en-1-one Carc. Cat. 3; R40 Xn; R22 N; R51-53 Xn; N R: /53 S: (2-)36/ cycloxydim (ISO); 2-(Nethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1- one F; R11 Repr. Cat. 3; R63 F; Xn R: S: (2-)16-36/ benzoic acid T; R48/23 Xi; R38-41 T R: /23 S: (1/2-) methyl 2,5-dichlorobenzoate Xn; R22 N; R51-53 Xn; N R: 22-51/53 S: (2-) fluazinam (ISO); 3-chloro-N- [3-chloro-2,6-dinitro-4- (trifluoromethyl)phenyl]-5- (trifluoromethyl)pyridin-2- amine Repr. Cat. 3; R63 Xn; R20 Xi; R41 R43 Xn; N R: /53-63 S: (2-)26-36/37/ N; R50-53: C 2,5 % N; R51-53: 0,25 % C < 2,5 % R52-53: 0,025 % C < 0,25 % N; R X penconazole (ISO); 1-[2-(2,4- dichlorophenyl)pentyl]-1h- 1,2,4-triazole Repr. Cat. 3; R63 Xn; R22 N; R50-53 Xn; N R: 22-50/53-63 S: (2-) 36/ N; R50-53: C 25 % N; R51-53: 2,5 % C < 25 % R52-53: 0,25 % C < 2,5 % fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-( N; R51-53 N

17 17 methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1h-pyrazole-1-carbothioate R: 51/53 S: iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate T; R23-48/23 Xn; R22 Xi; R41 T; N R: /23-50 S: (1/2-) / N; R50: C 2,5 %» R43 N; R50

Nr. 6/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 618/2012. av 10. juli 2012

Nr. 6/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 618/2012. av 10. juli 2012 Nr. 6/252 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 26.1.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 618/2012 2017/EØS/6/31 av 10. juli 2012 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008

Detaljer

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27

NOR/314R0317.besa OJ L 93/2014, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 317/2014 of 27 March 2014 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0618.tona OJ L 179/2012, p. 3-10 COMMISSION REGULATION (EU) No 618/2012 of 10 July 2012 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008

Detaljer

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards

COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards COUNCIL REGULATION (EU) 2017/997 of 8 June 2017 amending Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council as regards the hazardous property HP 14 Ecotoxic RÅDSFORORDNING

Detaljer

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0125.tona OJ L 41/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 125/2012 of 14 February 2012 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0348.tona OJ L 108/13, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 348/2013 of 17 April 2013 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 895/2014 of 14 August 2014 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6

NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6 NOR/311R0252.ohfo OJ L 69/11, p. 3-6 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 replacing Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 replacing Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) No 1357/2014 of 18 December 2014 replacing Annex III to Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council on waste and repealing certain Directives 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/313R0126.tona OJ L 43/13, p. 24-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 126/2013 of 13 February 2013 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent COMMISSION REGULATION (EU) 2016/293 of 1 March 2016 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants as regards Annex I 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/863 of 31 May 2016 amending Annexes VII and VIII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/863 of 31 May 2016 amending Annexes VII and VIII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/863 of 31 May 2016 amending Annexes VII and VIII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0088.eltr OJ L 32/14, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 88/2014 of 31 January 2014 specifying a procedure for the amendment of Annex I to Regulation (EU) No 528/2012 of the European

Detaljer

Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011

Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011 Nr. 8/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 143/2011 2016/EØS/8/42 av 17. februar 2011 om endring av vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1134.jaeg OJ L 292/11, p. 1-3 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1134/2011 of 9 November 2011 concerning the nonrenewal of the approval of the active substance cinidon-ethyl, in accordance

Detaljer

NOR/314R0474.eltr OJ L 136/14, p. 19-22

NOR/314R0474.eltr OJ L 136/14, p. 19-22 NOR/314R0474.eltr OJ L 136/14, p. 19-22 COMMISSION REGULATION (EU) No 474/2014 of 8 May 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1017 of 23 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2017/706 of 19 April 2017 amending Annex VII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and

Detaljer

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5

NOR/310R T OJ L 126/10, p. 1-5 NOR/310R0440.00T OJ L 126/10, p. 1-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 440/2010 of 21 May 2010 on the fees payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/864 of 4 June 2015 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 448/2014 of 2 May 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 by updating references to the Annexes to the Chicago Convention 1 2 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING

Detaljer

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7

NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 NOR/312R0848.tona OJ L 253/2012, p. 5-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 848/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0570.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 570/2013 of 17 June 2013 approving the active substance geraniol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/370 of 15 March 2016 approving the active substance pinoxaden, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/103 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/863. av 31. mai 2016

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/103 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/863. av 31. mai 2016 15.6.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/103 KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/863 2017/EØS/36/17 av 31. mai 2016 om endring av vedlegg VII og VIII til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0519.tona OJ L 159/2012, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 519/2012 of 19 June 2012 amending Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1187.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1187/2013 of 21 November 2013 approving the active substance penthiopyrad, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

NOR/311R0253.ohfo OJ L 69/11, p. 7-12

NOR/311R0253.ohfo OJ L 69/11, p. 7-12 NOR/311R0253.ohfo OJ L 69/11, p. 7-12 COMMISSION REGULATION (EU) No 253/2011 of 15 March 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0571.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2012 of 28 June 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1397 of 14 August 2015 renewing the approval of the active substance florasulam in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1005 of 22 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1005 of 22 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1005 of 22 June 2016 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0826.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 826/2013 of 29 August 2013 approving the active substance sedaxane, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of

NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of NOR/310R1103.cfo OJ L 313/10, p. 3-7 Commission Regulation (EU) No 1103/2010 of 29 November 2010 establishing, pursuant to Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council, rules as regards

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/227 of 9 February 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/227 of 9 February 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/227 of 9 February 2017 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7

NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 NOR/310R0939.ohfo OJ L 277/10, p. 4-7 COMMISSION REGULATION (EU) No 939/2010 of 20 October 2010 amending Annex IV to Regulation (EC) No 767/2009 on permitted tolerances for the compositional labelling

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0829.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 829/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0188.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 188/2013 of 5 March 2013 approving the active substance mandipropamid, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1003/2014 of 18 September 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 1003/2014 of 18 September 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 1003/2014 of 18 September 2014 amending Annex V to Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council on cosmetic products 1 2 KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1177.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1177/2013 of 20 November 2013 approving the active substance spirotetramat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p

NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p NOR/314R0571.ohfo OJ L 157/14, p. 96-100 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 571/2014 of 26 May 2014 approving the active substance ipconazole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed

NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed NOR/311R0026.cfo OJ L 11/12, p. 18-21 Commission Regulation (EU) No 26/2011 of 14 January 2011 concerning the authorisation of vitamin E as a feed additive for all animal species KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/805 of 11 May 2017 renewing the approval of the active substance flazasulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1199.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1199/2013 of 25 November 2013 approving the active substance chlorantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2033 of 13 November 2015 renewing the approval of the active substance 2,4-D in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2105 of 20 November 2015 approving the active substance flumetralin, as a candidate for substitution, in

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2105 of 20 November 2015 approving the active substance flumetralin, as a candidate for substitution, in COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/2105 of 20 November 2015 approving the active substance flumetralin, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0568.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 568/2013 of 18 June 2013 approving the active substance thymol, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0827.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 827/2013 of 29 August 2013 approving the active substance Aureobasidium pullulans (strains DSM 14940 and DSM 14941), in accordance with Regulation

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/177 of 10 February 2016 approving the active substance benzovindiflupyr, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/139 of 2 February 2016 renewing the approval of the active substance metsulfuron-methyl, as a candidate for substitution, in accordance with Regulation (EC)

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/239 of 10 February 2017 approving the active substance oxathiapiprolin in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0154.fral OJ L 50/14, p. 7-10 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 154/2014 of 19 February 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/282 of 20 February 2015 amending Annexes VIII, IX and X to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/282 of 20 February 2015 amending Annexes VIII, IX and X to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament COMMISSION REGULATION (EU) 2015/282 of 20 February 2015 amending Annexes VIII, IX and X to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/776 of 4 May 2017 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC)

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/776 of 4 May 2017 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) COMMISSION REGULATION (EU) 2017/776 of 4 May 2017 amending, for the purposes of its adaptation to technical and scientific progress, Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8

NOR/310R T OJ L 166/10, p. 6-8 NOR/310R0574.00T OJ L 166/10, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 574/2010 of 30 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/755 of 28 April 2017 renewing the approval of the active substance mesosulfuron in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of

NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of NOR/314R0301.lbjo OJ L 90/14, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 301/2014 of 25 March 2014 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/311R1100.jaeg OJ L 285/11, p. 10-14 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1100/2011 of 31 October 2011 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008. av 14. mars 2008 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 25/2008 av 14. mars 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0143.beja OJ L 45/14, p. 1-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 143/2014 of 14 February 2014 approving the active substance pyridalyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/762 of 12 May 2015 approving the basic substance calcium hydroxide in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0071.lbjo OJ L 23/14, p. 27-30 COMMISSION REGULATION (EU) No 71/2014 of 27 January 2014 amending Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related

Detaljer

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006

NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 NOR/312R0847.tona OJ L 253/12, p. 1-4 COMMISSION REGULATION (EU) No 847/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2015/896 of 11 June 2015 amending Annex IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for Trichoderma polysporum

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0414.fral OJ L 125/13, p. 4-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0608.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 608/2012 of 6 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances denathonium

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1426 of 25 August 2016 renewing the approval of the active substance ethofumesate in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1426 of 25 August 2016 renewing the approval of the active substance ethofumesate in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1426 of 25 August 2016 renewing the approval of the active substance ethofumesate in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0254.ame OJ L 79/2013, p. 7-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 254/2013 of 20 March 2013 amending Regulation (EC) No 340/2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0333.irja OJ L 108/12, p. 3-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformate as a feed additive for all

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1374.sd OJ L 346/13, p. 38-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 1374/2013 of 19 December 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

NOR/311R0494.ohfo OJ L 134/11, p. 2-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 494/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European

NOR/311R0494.ohfo OJ L 134/11, p. 2-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 494/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European NOR/311R0494.ohfo OJ L 134/11, p. 2-5 COMMISSION REGULATION (EU) No 494/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0183.sd OJ L 61/13, p. 6-8 COMMISSION REGULATION (EU) No 183/2013 of 4 March 2013 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0607.alle OJ L 177/12, p. 16-18 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature of the

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/389 of 17 March 2016 renewing the approval of the active substance acibenzolar-s-methyl in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/999 of 13 June 2017 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/999 of 13 June 2017 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2017/999 of 13 June 2017 amending Annex XIV to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) 1 NOR/312R0307.irja OJ L 102/2012, p. 2-4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/843 of 17 May 2017 approving the active substance Beauveria bassiana strain NPP111B005, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1192 of 20 July 2015 approving the active substance terpenoid blend QRD 460, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1414 of 24 August 2016 approving the active substance cyantraniliprole, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0582.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 582/2012 of 2 July 2012 approving the active substance bifenthrin, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament

Detaljer

AROMATERAPI OG REGELVERK

AROMATERAPI OG REGELVERK AROMATERAPI OG REGELVERK Kjemikalier er en felles betegnelse for kjemiske stoffer og stoffblandinger, som både forekommer i naturlig tilstand og som framstilles industrielt. Reglene for klassifisering,

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and procedure of the Board of Appeal of the European Chemicals

Detaljer

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25

NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 NOR/309R1293.00T OJ L 347/09, p. 23-25 Commission Regulation (EU) No 1293/2009 of 23 December 2009 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1425 of 25 August 2016 approving the active substance isofetamid in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0369.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 369/2012 of 27 April 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances blood

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for COMMISSION REGULATION (EU) 2015/786 of 19 May 2015 defining acceptability criteria for detoxification processes applied to products intended for animal feed as provided for in Directive 2002/32/EC of the

Detaljer

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3

NOR/310R T OJ L 90/10, p. 1-3 NOR/310R0297.00T OJ L 90/10, p. 1-3 COMMISSION REGULATION (EU) No 297/2010 of 9 April 2010 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../...

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP. Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR.../... KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP Brussel, C Forslag til KOMMISJONSFORORDNING (EU) NR..../... av [ ] om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer

Detaljer

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003

23.3.2006 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF. av 26. mai 2003 Nr. 15/77 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/36/EF 2006/EØS/15/15 av 26. mai 2003 om 25. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring

Detaljer

Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010. av 29. november 2010

Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010. av 29. november 2010 Nr. 4/667 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1103/2010 2017/EØS/4/40 av 29. november 2010 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF,

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/842 of 17 May 2017 renewing the approval of the lowrisk active substance Coniothyrium minitans strain

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/842 of 17 May 2017 renewing the approval of the lowrisk active substance Coniothyrium minitans strain COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/842 of 17 May 2017 renewing the approval of the lowrisk active substance Coniothyrium minitans strain CON/M/91-08 in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29.

Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672. av 29. Nr. 36/188 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.6.2017 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2016/672 2017/EØS/36/37 av 29. april 2016 om godkjenning av pereddiksyre som eksisterende

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer