Vegteknologi. Forsterkningsrapport fv. 82 Forfjord - Risøyhamn Delstrekning E og F. Ressursavdelingen VEGT-03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegteknologi. Forsterkningsrapport fv. 82 Forfjord - Risøyhamn Delstrekning E og F. Ressursavdelingen VEGT-03"

Transkript

1 Region nord Ressursavdelingen Geo og lab Vegteknologi Forsterkningsrapport fv. 82 Forfjord - Risøyhamn Delstrekning E og F FV 82 hp 9-11, meter , Andøy kommune Ressursavdelingen VEGT-03 ViaPhoto SVV

2 Oppdragsrapport Nr VEGT-03 Vegteknologi Labsysnr. Region nord Ressursavdelingen Geo og lab Forsterkningsrapport fv. 82 Forfjord - Risøyhamn Delstrekning E og F Postadr. Telefon Postboks BODØ Forslag til forsterkning og ny overbygning for fv. 82 Forfjord - Risøyhamn UTM-sone Euref89 Ø-N Oppdragsgiver: Plan og forvaltning Vegavdeling MH 7 Antall sider: Kommune nr. Kommune 1871 Andøy Dato: Utarbeidet av (navn, sign.) Gunnar Aamodt Andersen Antall vedlegg: 4 Antall tegninger: 4 Prosjektnummer Oppdragsnummer VEGT-03 Seksjonsleder (navn, sign.) Leif Jenssen Kontrollert Per Otto Aursand Sammendrag På oppdrag fra Plan og forvaltning, Vegavdeling Midtre Hålogaland ved Stine Havelin har Geo- og laboratorieseksjonen i Region nord utført forsterkningsvurdering av fylkesveg 82 Forfjord - Risøyhamn i Andøy kommune i Nordland. Strekningen går mellom hp9 km 13,962 hp11 km0,345 og er nå i reguleringsplanfase. Hovedprosjektet fv. 82 Sortland Risøyhamn går mellom hp8 km 0,000 hp11 km 0,345, og er delt opp i 6 mindre prosjekter, del A-F. Denne rapporten beskriver del E og F av dette prosjektet. Det er i denne rapporten dimensjonert overbygning for ny veg og det er foreslått tiltak for å bedre tilstand og tilstandsutviklingen på eksisterende veg der den skal forsterkes, slik at vegen oppnår 10 tonns sommerbæreevne. Emneord Forsterkning, dimensjonering, overbygning, fv. 82, Forfjord, Risøyhamn

3 Innhold Tegnings- og vedleggsoversikt Innledning Datagrunnlag Dagens veg Dimensjoneringsgrunnlag Vegtilstand før forsterkning Frost Dimensjoneringsforslag Dimensjonering av ny veg Forsterkning av eksisterende veg Drenering... 7 Tegnings- og vedleggsoversikt Tegning F01: Breddeutvidelse og forsterkning, prinsipp Tegning F02: Breddeutvidelse og forsterkning, prinsipp ved større fyllinger Tegning F03: Utkiling av stikkrenner Tegning G01: Grøfteprofiler Vedlegg 1: Oversiktskart Vedlegg 2: Falloddsmålinger Vedlegg 3: Georadarmålinger for kjørefelt 1 Vedlegg 4: Oppgravingsprøver Region nord Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjonen Side 1 av 7

4 1 Innledning På oppdrag fra Plan og forvaltning, Vegavdeling Midtre Hålogaland ved Stine Havelin har Geo- og laboratorieseksjonen i Region nord utført forsterkningsvurdering av fylkesveg 82 Forfjord - Risøyhamn i Andøy kommune i Nordland. Strekningen går mellom hp9 km 13,962 hp11 km0,345 og er nå i reguleringsplanfase. Hovedprosjektet fv. 82 Sortland Risøyhamn går mellom hp8 km 0,000 hp11 km 0,345, og er delt opp i 6 mindre prosjekter, del A-F. Denne rapporten beskriver del E og F av dette prosjektet. Det er i denne rapporten dimensjonert overbygning for ny veg og det er foreslått tiltak for å bedre tilstand og tilstandsutviklingen på eksisterende veg der den skal forsterkes, slik at vegen oppnår 10 tonns sommerbæreevne. Det er i prosjektet bestemt at en ikke skal dimensjonere for frostsikker veg. Tiltak på grøfter og stikkrenner er ikke detaljert beskrevet i denne rapporten. C-tegninger er pr i dag ikke produsert, og kan derfor ikke legges ved denne rapporten. 2 Datagrunnlag Følgende data er grunnlaget for forsterkningsvurderingen: Oppgravingsprøver hver 500 meter for hele vegen fra Bæreevnemålinger med fallodd utført Georadarmålinger utført Jevnhetsmålinger, IRI, utført vår 2015 og sommer Vegbilder fra Viaphoto, tatt i 2014 og PMS v2.8, oppdatert pr februar Dagens veg 3.1 Dimensjoneringsgrunnlag Dagens veg har en ÅDT på rundt 700. Fremskrevet til et antatt åpningsår 2022 vil ÅDT være 720 kj.t/døgn, med antatt trafikkvekst 2 %. Tungtrafikkandelen er på 10% og dette tilsvarer en ÅDT-T = 72 kjt/d. Med dimensjoneringsperiode 20 år, tillatt aksellast 10 tonn og 2 kjørefelt kommer denne vegen inn under trafikkgruppe A. Dimensjonerende frostmengde F10 for Andøy kommune er h C. 3.2 Vegtilstand før forsterkning Fv. 82 har på denne strekningen ifølge NVDB en vegbredde for det meste mellom 6,0 7,0 m, mens dekkebredden er mellom 5,5 6,5 m. Ifølge NVDB er eksisterende dekke av Agb16 fram til hp10 km0,500 med dekkeleggingsår 2001, Agb11 fram til km13,460 fra 2003, Ma16 fram til km17,800 fra 2016 og deretter Ma16 på resten av strekningen fra Den siste strekningen her stemmer imidlertid ikke, da en fra vegbilder kan se at det er lagt nytt dekke enten høsten 2014 eller sommer Det ser også ut til at det har blitt grøftet noe og skiftet ut enkelte stikkrenner på strekningen mellom km13,460 og 17,800 i Georadarmålinger viser en gjennomsnittlig tykkelse på 19 cm på dekke for hele prosjektstrekningen. Region nord Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjonen Side 2 av 7

5 Bærelaget består av ubundne steinmaterialer (bærelagsgrus) på ca 10 cm på hele strekningen. Fra ca km13,400 er det ifølge oppgravingsprøvene også lagt et lag Penetrert pukk (Pp) på 10 cm over et gammelt dekke av oljegrus. Det bør gjøres nye oppgravingsprøver på strekningen i byggeplanfasen for å bekrefte dette. Videre består forsterkningslaget av grus, sand, morene T2 med varierende tykkelse. På vegbilder bærer vegen gjennomgående mest preg av lokale ujevnheter, sannsynligvis forårsaket av tynn overbygning, ikke utkilte stikkrenner og generelt dårlig grøft/drenering. Det er også på deler av strekningen en dårlig asfaltskjøt i dekke som har videreutviklet noe sprekkdannelse. I tillegg er det også enkelte andre sprekker og krakeleringer som har oppstått av ulike og sammensatte årsaker. Det er også stedvis kantskader på vegen grunnet dårlig innspenning, smal veg og dårlig drenering. Spormålinger viser at strekningen fram til km13,460 har tilfredsstillende sporutvikling (gjennomsnittlig på strekningen), med dekkelevetid på ca 25 år. Fra km13,460 til 17,175, der det ble lagt nytt dekke i 2016, er sporutviklingen noe dårligere med dekkelevetid på ca 12 år. Fra km17,175 ser det ut til at det på det meste av strekningen er tilfredsstillende sporutvikling i forhold til dekkelevetid. Bæreevnemålinger som er utført viser at det over større strekninger er dårlig styrke i forsterkningslag/undergrunn. Også styrken til bærelaget er strekningsvis noe dårlig. Grunnvannstanden på måledatoen, , var normal ifølge data fra senorge.no. I følge georadarmålinger er overbygningen generelt relativt tynn, og på noen strekninger ser det ut til å være torv under vegen. Oppgravingsprøvene viser også strekningsvis dårlig undergrunn av silt/leire T4 første halvdel av strekningen, mens det er funnet mer grus, sand, morene T2/T3 siste halvdelen av strekningen. Tabell 3.1: En oppsummering av falloddsmålingene for fv. 82, delstrekning E og F. Bæreevne (Tonn), felt 1, fv. 82 hp9 km 13,900 hp10 km 19,450 Middel Min Max Strekningsbæreevne Andel <10 tonn Andel <8 tonn 8,8 4,6 14,3 6,6 74 % 31 % 3.3 Frost Det er i dette prosjektet bestemt at det ikke skal dimensjoneres for frostsikker veg, og derfor utgår frostsikring i dimensjoneringen. Ved frostsikker veg kunne overbygningstykkelse vært satt tilsvarende frostdybden i område som er ca. 1,5 m ved bruk av frostsikringsmateriale. I følge jevnhetsmålingene, som er utført for å finne ujevnheter forårsaket av telehiv, er det enkelte telehiv på strekningen. Dette er spesielt ved stikkrenner og der det ser ut til å være overganger mellom ulik overbygningstykkelse og ulik undergrunn. Det vil være behov for utkiling ved overganger i undergrunn og ved stikkrenner. Region nord Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjonen Side 3 av 7

6 4 Dimensjoneringsforslag Ved reguleringsplanen til fv. 82 bygges hele strekningen etter vegmodell. Det vil si at prosjektert veglinje ikke nødvendigvis følger eksisterende veg, og på noen strekninger vil prosjektert veg gå helt utenom dagens trase. Disse strekningene dimensjoneres som ny veg. Også der vegen er prosjektert med nedskjæring i eksisterende veg må det dimensjoneres som ny veg. Strekningene som stort sett følger dagens veg dimensjoneres med utgangspunkt i dagens bæreevne/tilstand og forsterkes deretter. Vegen må også breddeutvides på det meste av strekningen, og denne anbefales planlagt ensidig. 4.1 Dimensjonering av ny veg På følgende strekninger må vegen dimensjoneres som ny veg pga. endringer i veggeometri, sett fra de foreløpige vegmodellene og og arbeidstegninger pr mars 2017: Hp10 km3,325 3,725 (profilnummer ) Hp10 km7,125 7,375 (profilnummer ) Hp10 km9,475 9,800 (profilnummer Hp10 km10,300 10,775 (profilnummer ) Hp10 km11,450 12,025 (profilnummer ) Dersom også kortere strekninger av prosjektert veg legges i skjæring i forhold til dagens veg må det også her dimensjoneres som ny veg, men en vurdering av slike strekninger må gjøres når veglinjen er mer fastlagt i byggeplan. På noen strekninger er det ut fra georadarmålinger funnet torv under dagens veg. Det forutsettes her at en masseutskifter disse strekningene og fjerner underliggende torv, og dimensjonerer som ny veg etter tabell Dette gjelder følgende strekninger: Hp9 km14,100 14,800 Hp9 km15,050 15,430 Hp10 km0,250 0,600 Hp10 km3,150 3,450 Hp10 km7,750 7,850 Hp10 km7,950 8,050 Hp10 km8,850 Hp10 km9,750 10,150 Hp10 km11,100 11,450 Hp10 km12,000 12,800 Hp10 km13,050 13,650 Hp10 km14,650 15,350 Hp10 km16,300 16,850 Hp10 km17,450 17,550 Det er i denne rapporten dimensjonert overbygning for tre undergrunnstyper gitt i tabell Det forutsettes her at eksisterende dekke freses av og benyttes i ny overbygning som knust asfalt (Ak). Ved løsmasser T3/T4 er det valgt å legge et nedre forsterkningslag av samfengt pukk for å få bedre frostmotstand, da vegen ikke er frostsikret. Region nord Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjonen Side 4 av 7

7 I bergskjæringer (som det er svært lite av i dette prosjektet) forutsettes det grunnsprengning, med dybde til fast berg minimum 0,75m fra topp veg. Bergsålen skal finrenskes og det skal maks ligge igjen 0,05 m 3 masse pr m 2. Helning på sålen skal være min 1:10. All myr/torv må fjernes. Tabell 4.1: Overbygning ved undergrunn av berg Lag Materiale Tykkelse a Indeks BI/SI (krav) Slitelag Agb 16 4,0 cm 3,0 12 Øvre bærelag Ag 16 5,0 cm 3, Nedre bærelag* Ak 0/22 10 cm 1,35 13,5 40,5 (39) Forsterkningslag Pukk 10/63 30 cm 1, ,5 (69) Tykkelse overbygning Grunnsprengning** 49 cm Min. 26 cm Tilsvarende forsterkningslag *) Dersom det er mindre Ak tilgjengelig, må tykkelsen på øvre bærelag økes. For hver 2. cm mindre Ak må tykkelsen på Ag økes med 1 cm. **) Avstanden fra topp veg til fast berg skal være minimum 75 cm, med finrensk av sålen. I tilbakefyllingen opp til overbygningen kan en bruke forsterkningslagsmateriale pukk 10/63, eller et tilsvarende materiale. Tabell 4.2: Overbygning ved løsmasser T2 (gjelder også ved fylling) Lag Materiale Tykkelse a Indeks BI/SI (krav) Slitelag Agb 16 4,0 cm 3,0 12 Øvre bærelag Ag 16 5,0 cm 3, Nedre bærelag* Ak 0/22 10 cm 1,35 13,5 40,5 (39) Forsterkningslag Pukk 10/63 35 cm 1,1 38,5 79 (79) Fiberduk Klasse 3 Tykkelse overbygning 54 cm *) Dersom det er mindre Ak tilgjengelig, må tykkelsen på øvre bærelag økes. For hver 2. cm mindre Ak må tykkelsen på Ag økes med 1 cm. Tabell 4.3: Overbygning ved løsmasser T3 / T4 Lag Materiale Tykkelse a Indeks BI/SI (krav) Slitelag Agb 16 4,0 cm 3,0 12 Øvre bærelag Ag 16 5,0 cm 3, Nedre bærelag* Ak 0/22 10 cm 1,35 13,5 40,5 (39) Øvre forsterkningslag Pukk 10/63 20 cm 1, ,5 Nedre forsterkningslag** Samfengt 35 cm 1,1 38,5 101 (99) pukk 0/90 Fiberduk Klasse 3 Tykkelse overbygning 74 cm *) Dersom det er mindre Ak tilgjengelig, må tykkelsen på øvre bærelag økes. For hver 2. cm mindre Ak må tykkelsen på Ag økes med 1 cm. **) Ved spesielt dårlige grunnforhold må en påregne at tykkelsen på forsterkningslaget kan bli noe større av anleggstekniske hensyn. Region nord Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjonen Side 5 av 7

8 4.2 Forsterkning av eksisterende veg I reguleringsplanfasen dimensjoneres det med én overbygning med dagens overbygning (under asfaltdekke) som undergrunn. Årsaken til dette er både fordi det i en reguleringsplanfase er en del usikkerheter med veglinja, der forandringer i senere fase kan gjøre at for mye detaljering er unødvendig i denne fasen. En annen årsak er at en ønsker å ha en jevn overbygning på strekningen. En større vurdering av brukbarhet av dagens veg og bruk av forsterkningsmetoder må derfor gjøres i byggeplanfasen. Før ny overbygning legges forutsettes det her at eksisterende asfalt freses bort. Denne kan gjenbrukes som nedre bærelag av Ak. På de delene av strekningen hvor det er Pp i overbygning (som nevnt i kap 3.2) må denne fjernes, da en også må fjerne asfaltdekke som ligger under laget av Pp. I breddeutvidelsen er det valgt å legge et forsterkningslag av samfengt pukk for å få en mest mulig likt materiale under forsterkningslaget av pukk 10/63, samt for å få en lik frostmotstand i tverrprofilet til vegen enn ved et åpent materiale. All myr/torv i breddeutvidelsen må fjernes. Tabell 4.4: Overbygning på eksisterende veg Lag Materiale Tykkelse a Indeks BI/SI Slitelag Agb 16 4,0 cm 3,0 12 Øvre bærelag Ag 16 5,0 cm 3,0 15 Nedre bærelag* Ak 0/22 10 cm 1,35 13,5 40,5 Forsterkningslag Pukk 10/63 30 cm 1, ,5 Tykkelse overbygning 49 cm Forsterkningslag i Samfengt pukk Min. 35 1,1 38,5 112 breddeutvidelse** 0/90 cm Fiberduk i breddeutvidelse Klasse 3 *) Dersom det er mindre Ak tilgjengelig, må tykkelsen på øvre bærelag økes. For hver 2. cm mindre Ak må tykkelsen på Ag økes med 1 cm. **) Tykkelsen på breddeutvidelsen bør minimum være til bunn av dagens overbygning. Ved denne forsterkningen anbefales det derfor at prosjektert veg legges minimum 30 cm høyde over dagens veg, da gjennomsnittlig tykkelse på asfalten som blir frest bort er 19 cm. Prinsippet for dette er vist i tegning F01. Dersom prosjektert veg ligger mer 50 cm over eksisterende veg anbefales det å legge inn et lag med samfengt pukk 0/90 som gjenfylling til underkant forsterkningslag, som vist i tegning F02. Tykkelsen på dette laget vil variere med vegens lengdeprofil, men bør minimum være 20 cm. Region nord Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjonen Side 6 av 7

9 4.3 Drenering Tiltak på grøfter og stikkrenner er ikke detaljert beskrevet i denne rapporten, men i utformingen bør en ta hensyn til følgende: Ved forsterkning bør hele strekningen ha min. 100 cm (jord) eller 75 cm (berg) dype grøfter. Grøftene utformes som grøfteprofilene vist i tegning G01, der alternativ 1 bør benyttes. Alternativ 2-4 kan benyttes ved lite tilgjengelig sideareal. Ved ny veg skal bunn grøft være minimum 35 cm under bunn overbygning. På løsmasser av silt/leire og ensgradert sand bør grøftebunn og eventuelle skjæringer plastres med sprengt stein for å forhindre erosjon og gjenslamming av grøfta. Alle torvkanter må fjernes slik at vegoverflaten har avrenning mot grøft/sideterreng før bærelag og dekke legges. På berggrunn må det påregnes å ta ned knøler og sikre avrenning fra grøfta. Knøler som fører vann inn i overbygningen er ofte årsak til dekkeskader og telehiv i bergskjæringer. Ved utskifting/utkiling av stikkrenner må disse utkiles som vist i tegn. F03. Region nord Ressursavdelingen Geo- og laboratorieseksjonen Side 7 av 7

10 Tegning F01 Breddeutvidelse og forsterkning, prinsipp Eksist. skulderkant Eksist. dekke freses av Var. bredde Min helning 1:1,5 Dekke, Agb16 Øvre bærelag, Ag16 Nedre bærelag, Ak 0/22 Forsterkningslag i hele vegbredden, pukk 10/63 Nedre forsterkningslag i breddeutvidelsen, samfengt pukk 0/90 Torv/humusholdige masser fjernes Fiberduk under forsterkningslag Eksisterende vegkropp

11 Tegning F02 Breddeutvidelse og forsterkning, prinsipp ved større fyllinger Eksist. skulderkant Var. bredde Dekke, Agb16 Øvre bærelag, Ag16 Nedre bærelag, Ak 0/22 Forsterkningslag i hele vegbredden, pukk 10/63 Eksist. dekke freses av Min helning 1:1,5 Var. tykkelse Gjenfylling til underkant forsterkningslag, samfengt pukk 0/90 Gjenfylling i breddeutvidelsen, samfengt pukk 0/90 Torv/humusholdige masser fjernes Fiberduk under forsterkningslag Eksisterende vegkropp

12 Tegning F03

13 Tegning G01

14 Vedlegg 1

15 Vedlegg 2 Pos.(1), cm Pos.(2), cm Pos.(3), cm Pos.(4), cm Pos.(5), cm Pos.(6), cm Pos.(7), cm Pos.(8), cm Pos.(9), cm 0,0 20,0 30,0 45,0 60,0 90,0 120,0 150,0 180,0 BCI Punkt Slag Avstand Hp Meter NVDB-felt Spor DTemp[ C] LTemp[ C] Kraft[kN] Def.(1), μm Def.(2), μm Def.(3), μm Def.(4), μm Def.(5), μm Def.(6), μm Def.(7), μm Def.(8), μm Def.(9), μm Bæreevne D90 D0-D20 D0/(D0-D20) F-diff D90-D120 Styrke bærelag forsterkningslag Sannsynlig undergr Største svakhet i , Ytre 13,8 13,9 49,8 690,9 466,2 364,0 255,6 185,3 104,8 77,3 65,8 57,0 10,1 104,8 224,7 3,1 0 27,5 God God Sand/grus B/F , Ytre 13,7 13,9 49,5 534,9 378,7 304,4 213,9 162,4 101,2 74,0 56,2 43,2 12,1 101,2 156,2 3,4 0 27,2 God God Sand/grus B/F , Ytre 13,6 13,9 48,4 1150,1 878,0 757,1 614,9 510,6 361,8 261,5 188,8 136,3 8,0 361,8 272,1 4, ,3 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire B/F , Ytre 13,7 13,9 49,2 797,9 604,5 508,6 392,9 315,4 207,3 143,3 102,3 77,3 10,0 207,3 193,4 4,1 0 64,0 God Dårlig Silt B/F , Ytre 13,8 13,9 49,5 914,6 691,2 585,4 450,4 374,9 256,5 189,2 135,6 102,5 9,2 256,5 223,4 4,1 4 67,3 God Dårlig Silt B/F , Ytre 13,5 13,9 49,2 918,1 736,6 639,1 520,3 439,4 316,3 234,4 174,8 129,1 9,8 316,3 181,5 5,1 2 81,9 God Dårlig Leire F/U , Ytre 13,2 13,9 49,1 807,7 591,6 496,2 399,6 333,4 237,2 167,5 117,6 87,0 9,6 237,2 216,1 3,7 2 69,7 God Dårlig Silt B/F , Ytre 13,6 13,9 49,4 1025,2 803,1 693,9 561,1 470,6 351,5 268,7 205,3 155,3 8,9 351,5 222,1 4,6 6 82,8 God Dårlig Leire B/F , Ytre 13,2 13,9 49,1 751,2 554,5 468,6 373,0 315,6 246,9 204,7 164,6 136,0 10,1 246,9 196,7 3,8 0 42,2 God Mulig problematisk Leire B/F , Ytre 13,4 13,9 48,8 1057,6 833,7 714,3 575,1 473,8 330,9 236,2 172,8 126,9 8,8 330,9 223,9 4,7 7 94,7 God Dårlig Leire B/F , Ytre 13, ,6 1066,2 842,5 726,4 577,5 466,5 315,6 218,3 150,5 104,7 8,7 315,6 223,7 4,8 7 97,3 God Dårlig Leire B/F , Ytre 13, ,9 1046,4 823,9 701,4 569,7 483,3 362,1 275,8 211,8 162,0 8,8 362,1 222,5 4,7 7 86,3 God Dårlig Leire B/F , Ytre 13, ,1 1317,8 1054,9 928,3 747,6 624,2 438,4 310,0 217,8 152,0 7,7 438,4 262,9 5, ,4 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 13, ,1 661,5 476,7 383,9 289,5 217,3 127,9 80,5 53,2 38,3 10,7 127,9 184,8 3,6 0 47,4 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 13,3 14,1 48,8 1252,6 1003,1 872,0 699,3 582,6 405,1 281,9 195,3 136,9 8,1 405,1 249,5 5, ,2 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 13,2 14,1 49,1 1036,6 797,0 675,1 532,1 433,3 294,6 209,4 150,2 109,1 8,7 294,6 239,6 4,3 8 85,2 God Dårlig Leire B/F , Ytre 13,1 14,1 48,5 1519,9 1292,6 1159,6 967,7 827,3 615,1 459,7 337,5 246,4 7,8 615,1 227,3 6, ,4 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 12,9 14,1 48,1 1149,1 911,1 792,3 649,3 547,8 413,8 314,2 237,8 182,5 8,3 413,8 238,0 4, ,6 God Dårlig Leire B/F , Ytre 13, ,2 1407,2 1168,1 1023,8 850,0 728,4 541,6 413,5 309,4 226,8 7,8 541,6 239,1 5, ,1 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 13, ,7 1256,0 978,0 811,3 619,3 498,8 311,9 208,8 137,0 101,5 7,7 311,9 278,0 4, ,1 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire B/F , Ytre 13, ,1 1041,9 851,5 734,7 603,2 511,5 379,7 293,5 216,4 149,7 9,2 379,7 190,4 5,5 5 86,2 God Dårlig Leire F/U , Ytre 13, ,8 659,7 456,7 347,7 241,7 177,7 103,3 65,6 44,8 32,8 10,5 103,3 203,0 3,2 0 37,7 God God Sand/grus B/F , Ytre 12, ,3 1502,7 1270,2 1109,5 919,0 782,6 581,1 435,1 318,6 230,0 7,8 581,1 232,5 6, ,0 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 12, ,9 1526,5 1243,5 1108,5 926,1 776,8 534,9 371,8 251,6 167,3 7,2 534,9 283,0 5, ,1 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 12, ,6 1296,7 1052,2 924,4 759,8 636,5 453,7 323,3 228,9 164,8 8,0 453,7 244,5 5, ,4 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 12,4 14,1 48,8 1204,8 985,4 861,9 708,0 607,2 454,2 348,5 265,1 202,4 8,5 454,2 219,4 5, ,7 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 12,4 14,1 48,6 1292,5 1074,3 941,5 783,1 669,4 507,3 397,3 305,9 234,5 8,3 507,3 218,2 5, ,0 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 12,3 14,2 48,3 1205,5 1018,4 904,3 771,8 666,8 526,4 417,9 327,4 261,9 8,8 526,4 187,1 6, ,5 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 12,4 14,2 48,1 1379,7 1118,6 983,1 806,1 689,4 520,5 395,6 300,6 230,1 7,7 520,5 261,1 5, ,9 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U 0 1 0, Ytre 21,1 16,5 46,4 2153,4 1790,2 1502,5 1151,0 906,5 577,3 373,2 246,5 171,5 5,9 577,3 363,2 5, ,1 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U 1 1 0, Ytre 21,6 16,6 46,6 2247,1 1770,3 1433,2 1058,0 800,5 468,3 277,1 167,0 116,8 5,4 468,3 476,8 4, ,2 Dårlig Ekstremt dårlig Leire B/F 2 1 0, Ytre 21,3 16,7 49,1 913,3 638,7 475,7 309,0 207,0 105,1 64,2 46,0 38,2 8,6 105,1 274,6 3,3 8 40,9 Mulig problematisk Mulig problematisk Sand/grus B/F 3 1 0, Ytre 21,4 16,9 49,3 736,4 475,9 353,7 227,2 151,3 78,6 53,4 39,9 32,8 9,4 78,6 260,5 2,8 4 25,2 Mulig problematisk God Sand/grus D/B 4 1 0, Ytre 21, ,5 736,2 462,4 340,4 247,0 186,4 123,5 91,2 71,1 57,2 9,3 123,5 273,8 2,7 4 32,3 Mulig problematisk God Sand/grus D/B 5 1 0, Ytre 21, ,1 754,3 551,8 455,4 385,9 342,2 278,5 225,0 181,8 143,9 10,0 278,5 202,5 3,7 0 53,5 God Mulig problematisk Leire B/F 6 1 0, Ytre 21,6 17,1 47,3 1930,6 1564,4 1350,7 1081,2 880,7 580,0 379,4 248,1 170,2 6,2 580,0 366,2 5, ,6 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U 7 1 0, Ytre 21,4 17,2 46,9 1842,7 1502,9 1263,8 978,1 769,4 472,9 306,7 202,6 145,3 6,4 472,9 339,8 5, ,2 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U 8 1 0, Ytre 21,5 17,2 47,2 1818,9 1521,0 1294,6 1030,5 853,5 600,2 425,7 293,4 213,7 6,7 600,2 297,9 6, ,5 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Myr F/U 9 1 0, Ytre 21,6 17,3 48,9 769,3 545,4 419,8 286,8 203,7 111,3 73,0 53,5 44,4 9,6 111,3 223,9 3,4 2 38,3 God God Sand/grus B/F , Ytre 21,4 17,3 47,4 1728,2 1440,4 1232,0 986,9 818,6 575,3 403,6 282,4 207,7 6,9 575,3 287,8 6, ,7 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 21,4 17,3 48,2 1314,8 958,9 742,7 521,0 378,6 213,0 142,6 108,8 87,0 7,1 213,0 355,9 3, ,4 Mulig problematisk Dårlig Silt B/F , Ytre 21,2 17,4 48,5 933,1 671,6 522,5 354,4 255,1 146,5 97,3 74,0 62,1 8,6 146,5 261,5 3,6 8 49,2 Mulig problematisk Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 21,4 17,5 47,7 1983,3 1591,6 1266,3 885,4 635,9 325,6 191,0 134,0 112,3 6,0 325,6 391,7 5, ,6 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Silt F/U , Ytre 21,4 17,5 48,3 1571,5 1251,0 1039,6 775,5 579,5 317,8 175,1 101,9 78,5 6,9 317,8 320,5 4, ,7 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Silt B/F , Ytre 20,9 17,6 49,3 781,5 536,9 393,9 249,3 171,4 93,0 65,8 48,2 38,0 9,4 93,0 244,6 3,2 4 27,2 God God Sand/grus B/F , Ytre 21,4 17,6 47,6 1731,8 1351,0 1103,2 773,9 553,9 272,0 139,8 93,6 83,1 6,3 272,0 380,8 4, ,2 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Silt B/F , Ytre 21,5 17,7 49,4 743,0 510,7 383,7 251,6 179,7 112,2 82,9 65,2 53,2 9,7 112,2 232,3 3,2 2 29,3 God God Sand/grus B/F , Ytre 21,9 17,7 48,0 1279,0 984,0 829,8 624,2 483,2 278,3 160,9 100,8 74,4 7,5 278,3 295,0 4, ,4 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Silt B/F , Ytre 21,8 17,7 48,9 1317,5 966,2 744,9 509,6 359,1 192,3 115,1 81,1 65,5 7,2 192,3 351,3 3, ,2 Mulig problematisk Dårlig Silt B/F , Ytre 21,8 17,8 48,9 864,1 669,4 542,9 373,2 257,9 125,6 78,8 58,8 50,8 9,7 125,6 194,7 4,4 2 46,8 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 21,8 17,7 48,1 1051,5 826,9 678,3 495,2 371,9 216,0 135,0 93,0 74,3 8,7 216,0 224,6 4,7 7 81,0 God Dårlig Silt B/F , Ytre 22,2 17,7 48,3 1178,6 922,6 768,1 566,4 426,0 245,2 146,3 93,0 66,8 8,1 245,2 256,0 4, ,9 Mulig problematisk Dårlig Silt B/F , Ytre 21,9 17,8 48,8 902,3 652,2 505,4 344,4 237,7 125,4 84,0 65,5 51,4 8,9 125,4 250,1 3,6 6 41,4 Mulig problematisk Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 21,8 17,8 49,4 688,3 505,7 395,3 268,4 190,9 102,5 60,8 42,2 33,9 10,7 102,5 182,6 3,8 0 41,7 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 21,6 17,8 49,0 909,8 687,0 551,7 382,2 268,3 139,9 89,1 68,2 57,5 9,2 139,9 222,8 4,1 5 50,8 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 21,9 17,8 49,1 856,7 624,3 479,6 328,4 231,2 127,8 85,7 68,0 59,0 9,3 127,8 232,4 3,7 4 42,1 God Mulig problematisk Sand/grus B/F Styrke undergrunn/

16 27 1 1, Ytre 22,2 17,8 48,7 820,8 577,7 434,8 290,3 209,6 125,4 89,5 70,6 58,4 9,2 125,4 243,1 3,4 5 35,9 God God Sand/grus B/F , Ytre 21,9 17,9 48,1 1243,9 981,3 806,9 592,5 437,7 245,7 145,7 96,6 76,9 7,9 245,7 262,6 4, ,0 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Silt B/F , Ytre 22,2 17,9 48,0 1525,7 1200,0 1026,4 796,4 622,3 374,3 241,3 164,8 125,9 6,9 374,3 325,7 4, ,0 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire B/F , Ytre 22 17,9 48,1 1617,7 1369,5 1216,3 999,4 839,6 605,8 438,7 313,8 226,6 7,4 605,8 248,2 6, ,1 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 22 17,9 47,9 1718,6 1423,4 1242,3 991,2 809,0 526,8 346,9 224,9 151,3 6,9 526,8 295,2 5, ,9 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22,2 17,9 49,0 1001,0 779,1 643,7 480,0 362,7 206,5 125,5 85,5 67,9 8,9 206,5 221,9 4,5 6 81,0 God Dårlig Silt B/F , Ytre 22,2 17,9 48,7 1050,9 857,4 748,7 594,9 478,6 300,7 191,0 121,7 82,6 9,2 300,7 193,5 5, ,7 God Ekstremt dårlig Silt F/U , Ytre 22,3 17,9 49,0 796,1 632,0 537,2 408,5 316,2 184,9 112,5 75,8 56,4 10,5 184,9 164,1 4,9 0 72,4 God Dårlig Silt B/F , Ytre 22,5 17,8 48,5 1001,4 824,5 705,8 551,3 435,4 273,0 167,2 102,6 69,4 9,5 273,0 176,9 5, ,8 God Ekstremt dårlig Silt F/U , Ytre 22,3 17,7 48,6 1263,3 1067,6 935,7 770,4 634,7 424,1 275,8 176,1 117,8 8,6 424,1 195,7 6, ,3 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22,3 17,7 48,9 835,5 676,2 574,9 441,2 335,4 184,6 102,7 71,9 48,4 10,4 184,6 159,3 5,2 0 81,9 God Dårlig Silt F/U , Ytre 22,8 17,7 46,4 2167,3 1834,5 1586,5 1266,2 997,6 568,5 316,9 176,7 114,2 6,1 568,5 332,8 6, ,6 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,1 17,7 48,1 1377,1 1117,6 956,6 748,3 597,6 365,8 231,5 150,3 104,0 7,7 365,8 259,5 5, ,3 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,4 17,7 47,9 1668,9 1398,1 1219,0 987,2 810,7 533,6 355,6 234,0 158,0 7,1 533,6 270,8 6, ,0 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,3 17,7 47,9 1660,2 1427,0 1278,0 1055,4 893,3 637,2 458,3 324,5 228,2 7,5 637,2 233,2 7, ,9 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 23,2 17,7 48,6 1255,3 1061,5 931,6 753,3 620,8 411,5 278,2 177,9 119,1 8,7 411,5 193,8 6, ,3 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22,8 17,8 49,0 1116,4 962,7 861,5 720,6 624,2 446,1 324,9 228,0 161,3 9,7 446,1 153,7 7, ,2 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,5 17,8 48,4 1500,3 1216,4 1034,5 813,0 655,3 405,6 264,8 169,5 117,0 7,3 405,6 283,9 5, ,8 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,7 17,9 47,8 1531,7 1275,0 1111,6 857,4 682,8 420,9 272,0 175,2 123,6 7,4 420,9 256,7 6, ,9 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22, ,5 618,3 470,1 390,1 287,1 216,7 130,4 82,0 58,8 47,1 11,7 130,4 148,2 4,2 0 48,4 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 23, ,3 779,5 612,1 515,2 385,7 290,2 158,2 88,0 53,8 38,5 10,5 158,2 167,4 4,7 0 70,2 God Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 21,9 17,8 49,6 686,9 515,3 431,6 320,4 238,7 135,6 85,9 61,9 48,4 10,9 135,6 171,6 4,0 0 49,7 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 22,9 17,8 48,0 1755,1 1373,3 1203,9 915,7 693,5 378,1 204,0 105,5 67,4 6,3 378,1 381,8 4, ,1 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire B/F , Ytre 23,4 17,7 49,2 1068,9 925,2 830,0 703,2 601,8 437,1 321,7 231,8 163,6 10,0 437,1 143,7 7, ,4 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,9 17,7 48,6 1354,8 1158,0 1035,2 865,8 743,9 536,1 396,4 289,8 207,6 8,4 536,1 196,8 6, ,7 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,7 17,8 48,1 1564,5 1357,2 1219,7 1013,2 854,6 594,1 410,2 277,9 190,7 7,9 594,1 207,3 7, ,9 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 23,7 17,8 49,8 614,8 526,9 475,1 398,5 328,0 220,9 149,1 102,2 69,8 13,8 220,9 87,9 7,0 0 71,8 Meget God Dårlig Silt F/U , Ytre 23,8 17,8 48,2 1606,8 1340,8 1152,5 910,2 734,0 473,9 301,1 185,1 116,7 7,3 473,9 266,0 6, ,8 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 24,1 17,9 47,8 1614,5 1312,4 1129,8 881,0 688,3 411,3 238,6 132,5 82,3 7,0 411,3 302,1 5, ,7 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 21,2 17,9 47,4 1948,9 1571,8 1358,3 1056,9 828,9 513,0 305,2 174,2 102,7 6,1 513,0 377,1 5, ,8 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22, ,7 832,7 606,4 491,7 353,7 261,0 155,7 103,5 72,7 53,4 9,5 155,7 226,3 3,7 3 52,2 God Mulig problematisk Silt B/F , Ytre 23, ,4 1568,6 1255,2 1049,8 772,7 582,7 310,3 184,9 115,3 76,6 7,0 310,3 313,4 5, ,4 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Silt F/U , Ytre 23, ,3 715,0 531,2 427,7 326,6 259,4 173,9 118,7 78,3 52,7 10,5 173,9 183,8 3,9 0 55,2 God Mulig problematisk Silt B/F , Ytre 23,3 18,1 48,7 1093,9 864,2 719,2 541,8 422,2 258,4 160,5 103,1 68,7 8,6 258,4 229,7 4,8 8 97,9 God Dårlig Silt B/F , Ytre 22,7 18,3 48,2 1713,8 1434,2 1249,9 992,7 800,4 521,7 338,1 218,3 141,6 7,0 521,7 279,6 6, ,6 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22,7 18,3 49,2 938,3 762,8 661,0 538,4 449,0 317,8 228,3 162,6 114,3 9,8 317,8 175,5 5,3 1 89,5 God Dårlig Leire F/U , Ytre 22,6 18,4 47,1 2127,6 1738,9 1493,5 1148,6 871,2 498,6 271,2 146,6 94,3 5,9 498,6 388,7 5, ,4 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,2 18,4 47,3 2000,0 1635,9 1406,0 1097,7 875,2 553,6 348,9 216,1 134,5 6,1 553,6 364,1 5, ,7 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,1 18,5 47,9 1493,2 1224,6 1062,1 839,6 660,8 396,1 242,4 145,1 95,7 7,4 396,1 268,6 5, ,7 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22,8 18,5 48,3 1341,5 1082,6 900,0 670,0 508,2 279,6 154,5 90,9 60,1 7,8 279,6 258,9 5, ,1 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Silt F/U , Ytre 23,1 18,5 48,1 1455,2 1205,1 1048,2 839,1 685,2 450,1 297,6 195,1 132,4 7,6 450,1 250,1 5, ,5 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,1 18,6 48,6 1729,0 1482,6 1310,7 1084,1 901,5 614,2 412,5 274,0 187,2 7,3 614,2 246,4 7, ,7 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 20 18,6 49,8 735,2 516,1 393,8 258,2 180,1 91,3 55,8 41,8 33,8 9,9 91,3 219,1 3,4 1 35,5 God God Sand/grus B/F , Ytre 21,7 18,6 47,9 1872,3 1589,3 1371,6 1075,1 849,4 510,1 305,4 190,3 136,3 6,8 510,1 283,0 6, ,7 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22,8 18,6 47,8 1771,0 1406,0 1179,7 886,5 672,1 374,7 210,8 126,6 95,0 6,4 374,7 365,0 4, ,9 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire B/F , Ytre 22,7 18,6 48,3 1812,8 1508,5 1315,1 1057,2 877,0 634,3 471,1 350,8 265,0 6,8 634,3 304,3 6, ,2 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 23,3 18,6 49,7 762,0 566,3 474,5 394,3 349,9 292,1 251,3 212,4 180,7 10,2 292,1 195,7 3,9 0 40,8 God Mulig problematisk Leire B/F , Ytre 23 18,6 48,6 808,4 613,3 510,6 395,6 306,7 195,8 133,5 97,1 71,9 9,9 195,8 195,1 4,1 1 62,3 God Dårlig Silt B/F , Ytre 22,6 18,7 49,3 814,1 592,6 481,5 353,7 274,5 182,8 132,3 100,5 80,0 9,6 182,8 221,5 3,7 3 50,5 God Mulig problematisk Silt B/F , Ytre 22,6 18,6 48,4 1072,3 842,7 719,1 582,9 497,0 382,5 296,5 223,9 167,9 8,6 382,5 229,6 4,7 8 86,0 God Dårlig Leire B/F , Ytre 23 18,6 49,5 705,6 510,3 396,2 275,6 200,6 122,9 88,7 68,5 56,6 10,4 122,9 195,3 3,6 0 34,2 God God Sand/grus B/F , Ytre 22,9 18,7 49,3 710,6 497,0 379,8 262,4 190,4 113,2 78,9 60,2 49,8 10,1 113,2 213,6 3,3 0 34,3 God God Sand/grus B/F , Ytre 23,3 18,7 48,9 1100,2 808,5 641,5 462,6 345,7 189,6 116,4 79,3 62,3 8,0 189,6 291,7 3, ,2 Mulig problematisk Dårlig Silt B/F , Ytre 23 18,8 49,3 937,6 707,8 553,3 359,0 246,6 136,9 96,8 69,8 53,8 9,1 136,9 229,8 4,1 5 40,1 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 22,4 18,8 49,1 1019,3 755,1 598,3 414,8 291,8 154,4 90,7 61,1 51,1 8,5 154,4 264,2 3,9 9 63,7 Mulig problematisk Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 22,9 18,7 49,5 904,4 676,8 543,4 392,9 295,6 175,7 113,9 80,4 62,0 9,2 175,7 227,6 4,0 5 61,8 God Dårlig Silt B/F , Ytre 22,8 18,8 48,7 1352,4 1058,1 878,0 650,6 489,8 275,8 158,4 100,7 72,1 7,5 275,8 294,3 4, ,4 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Silt B/F , Ytre 23,1 18,8 49,0 943,9 725,2 575,4 393,5 280,6 145,7 88,5 63,6 51,1 9,1 145,7 218,7 4,3 5 57,2 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 20,2 18,9 49,3 845,2 646,0 517,1 368,3 273,8 157,3 101,2 71,1 55,3 9,8 157,3 199,2 4,2 2 56,1 God Mulig problematisk Silt B/F , Ytre 24,1 18,9 49,7 586,6 451,6 374,2 280,8 214,1 121,0 75,8 53,4 40,9 12,3 121,0 135,0 4,3 0 45,2 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 23, ,3 720,0 529,2 419,9 291,7 213,8 111,3 70,6 46,1 34,4 10,4 111,3 190,8 3,8 0 40,7 God Mulig problematisk Sand/grus B/F

17 88 1 4, Ytre 23, ,6 697,2 534,7 439,6 319,9 232,2 118,5 62,3 40,3 32,5 11,0 118,5 162,5 4,3 0 56,2 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 23, ,5 853,1 655,3 540,9 392,4 291,8 150,4 80,3 52,5 41,1 9,8 150,4 197,8 4,3 2 70,1 God Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 22, ,8 667,7 497,9 405,5 288,9 204,2 102,0 53,6 34,7 27,4 11,1 102,0 169,8 3,9 0 48,4 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 22,8 19,1 49,7 732,1 533,3 426,8 302,8 220,2 119,2 70,3 44,5 30,9 10,2 119,2 198,8 3,7 0 48,9 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 23,6 19,1 49,4 661,6 513,1 423,3 321,1 248,0 153,0 97,3 62,2 40,4 11,5 153,0 148,5 4,5 0 55,7 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 23,3 19,2 49,1 998,7 757,2 615,3 440,5 317,3 165,2 90,5 49,2 28,8 8,7 165,2 241,5 4,1 7 74,7 God Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 23,8 19,2 48,1 1514,3 1320,1 1201,6 1036,8 910,1 669,0 482,8 339,3 232,8 8,1 669,0 194,2 7, ,2 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 23,8 19,2 48,6 1519,6 1323,1 1170,4 965,8 810,7 569,9 398,5 274,0 186,3 8,1 569,9 196,5 7, ,4 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,8 19,3 48,1 1788,6 1547,3 1355,0 1094,1 895,1 575,3 366,8 229,8 149,5 7,2 575,3 241,3 7, ,5 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,6 19,3 48,1 1817,3 1571,4 1394,0 1140,6 938,6 622,9 407,8 254,1 159,5 7,2 622,9 245,9 7, ,1 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 23,8 19,2 49,1 1088,0 888,8 779,0 632,9 524,2 357,2 243,5 159,4 103,6 9,0 357,2 199,2 5, ,7 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,2 19,2 48,2 1611,7 1396,5 1249,5 1032,6 869,7 610,3 424,4 286,1 185,1 7,8 610,3 215,2 7, ,9 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 23,6 19,2 48,3 1586,5 1303,9 1111,1 858,0 658,3 372,6 196,6 96,4 55,1 7,2 372,6 282,6 5, ,0 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Silt F/U , Ytre 23,1 19,1 48,2 1392,5 1160,3 1034,0 853,7 713,4 495,4 351,2 241,1 163,7 7,9 495,4 232,2 6, ,2 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,2 19,2 48,5 1335,8 1133,2 1016,8 844,0 709,9 509,3 366,2 255,3 175,1 8,4 509,3 202,6 6, ,1 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22,9 19,1 48,6 1377,8 1106,0 953,1 772,3 658,0 479,2 352,1 254,3 180,8 7,6 479,2 271,8 5, ,1 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,1 19,2 49,1 1246,1 998,6 836,7 650,9 510,5 298,0 167,6 88,3 46,3 8,1 298,0 247,5 5, ,4 God Ekstremt dårlig Silt F/U , Ytre 22,9 19,2 48,3 1334,2 1140,8 1031,5 875,4 742,3 552,6 408,8 291,0 201,4 8,5 552,6 193,4 6, ,8 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 23,2 19,1 48,8 1209,7 1017,8 914,2 762,1 645,1 455,7 320,6 219,4 145,6 8,8 455,7 191,9 6, ,1 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22,7 19,1 49,2 1002,7 792,9 675,4 517,4 405,4 239,7 147,0 90,6 58,8 9,1 239,7 209,8 4,8 5 92,7 God Dårlig Silt B/F , Ytre 22,6 19,1 49,2 726,1 559,2 472,2 355,6 279,6 176,7 123,5 90,4 70,4 10,8 176,7 166,9 4,4 0 53,2 God Mulig problematisk Silt B/F , Ytre 22, ,2 665,3 495,7 407,3 301,7 225,2 128,3 78,3 54,9 39,4 11,0 128,3 169,6 3,9 0 50,0 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 23, ,3 781,9 598,9 504,2 384,1 299,1 180,0 117,9 88,5 68,4 10,2 180,0 183,0 4,3 0 62,1 God Dårlig Silt B/F , Ytre 22, ,2 829,0 641,5 537,6 414,3 329,5 207,9 140,4 96,6 71,4 10,0 207,9 187,5 4,4 0 67,5 God Dårlig Silt B/F , Ytre 22, ,4 842,4 647,1 563,7 449,2 366,4 254,4 180,4 126,7 88,1 9,8 254,4 195,3 4,3 1 74,0 God Dårlig Silt B/F , Ytre 22, ,7 1421,4 1208,9 1087,7 908,6 764,0 545,4 394,5 281,7 204,2 8,0 545,4 212,5 6, ,9 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22, ,5 2230,4 1917,8 1715,3 1403,8 1149,6 743,3 479,0 302,0 188,3 6,2 743,3 312,6 7, ,3 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 21,2 18,9 47,8 1607,1 1428,7 1283,8 1072,7 901,4 674,3 494,0 348,7 241,5 8,2 674,3 178,4 9, ,3 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 22,3 18,9 49,1 930,8 841,8 779,9 687,7 608,8 471,8 358,4 264,9 192,2 12,0 471,8 89,0 10, ,4 Meget God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 21,7 18,8 48,2 1216,1 1006,7 866,0 672,6 518,1 281,1 141,4 64,7 31,0 8,5 281,1 209,4 5, ,7 God Ekstremt dårlig Silt F/U , Ytre 21,8 18,6 48,2 976,0 824,0 724,4 603,3 511,2 366,3 270,1 196,9 144,7 10,0 366,3 152,0 6,4 0 96,2 God Dårlig Leire F/U , Ytre 22 18,5 48,3 1366,6 1198,4 1086,2 924,5 802,8 601,1 454,2 337,6 247,3 8,8 601,1 168,2 8, ,9 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 22 18,5 48,7 1615,9 1377,3 1222,6 1019,1 857,6 609,2 429,9 296,2 200,2 7,6 609,2 238,6 6, ,3 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 21,7 18,5 46,8 1614,7 1332,4 1152,7 921,0 742,2 471,2 299,3 175,7 102,1 7,0 471,2 282,3 5, ,9 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 21,9 18,5 49,1 1230,0 997,2 868,7 673,5 540,2 323,5 186,6 99,5 50,7 8,3 323,5 232,8 5, ,9 God Ekstremt dårlig Silt F/U , Ytre 22 18,5 48,6 1522,7 1274,8 1131,0 924,3 774,0 538,3 372,7 248,7 168,9 7,6 538,3 247,9 6, ,6 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 21,9 18,5 47,6 1908,2 1587,3 1395,4 1124,1 906,0 560,6 332,1 180,6 94,1 6,5 560,6 320,9 5, ,5 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 21,9 18,4 47,5 2046,7 1695,6 1481,6 1195,1 969,2 616,3 388,4 237,8 147,7 6,2 616,3 351,1 5, ,9 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22 18,4 48,0 1167,3 1000,4 901,9 766,4 657,0 493,9 372,7 279,8 208,2 9,2 493,9 166,9 7, ,2 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22,3 18,4 47,9 1772,7 1546,0 1409,7 1210,8 1045,8 771,1 560,1 399,7 279,7 7,4 771,1 226,7 7, ,0 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 22,5 18,4 48,2 1552,0 1337,0 1199,3 1011,2 859,7 614,5 442,5 313,8 220,3 7,8 614,5 215,0 7, ,0 God Ekstremt dårlig Myr F/U , Ytre 22,7 18,4 48,3 1440,0 1194,5 1020,1 786,8 621,4 373,9 224,5 135,2 87,7 7,7 373,9 245,5 5, ,4 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 21,5 18,4 49,2 1011,2 811,7 699,8 556,8 446,7 277,9 176,3 106,8 64,5 9,2 277,9 199,5 5, ,6 God Ekstremt dårlig Silt F/U , Ytre 22,3 18,3 49,1 1255,0 1063,2 939,7 760,8 623,1 401,2 245,8 137,3 74,9 8,7 401,2 191,8 6, ,4 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 22,6 18,2 48,2 1502,5 1267,2 1113,1 905,8 745,2 505,0 336,7 220,3 142,9 7,7 505,0 235,3 6, ,3 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 21, ,3 709,8 547,3 442,5 324,0 241,8 134,2 75,8 41,5 25,5 10,9 134,2 162,5 4,4 0 58,4 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 22, ,7 787,4 589,5 484,0 345,0 249,2 122,5 57,1 26,0 13,6 10,0 122,5 197,9 4,0 0 65,4 God Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 22, ,2 802,8 625,9 521,6 378,0 275,1 137,4 68,0 38,1 19,8 10,3 137,4 176,9 4,5 0 69,4 God Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 22, ,0 797,4 589,8 475,0 339,8 246,9 132,0 76,9 48,8 32,3 9,9 132,0 207,6 3,8 1 55,1 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 22, ,3 697,4 495,5 382,2 253,7 179,4 88,3 51,1 29,7 21,1 10,3 88,3 201,9 3,5 0 37,2 God God Sand/grus B/F , Ytre 21,3 18,1 49,6 837,7 613,4 493,3 343,7 247,9 118,6 64,4 37,0 23,0 9,5 118,6 224,3 3,7 3 54,2 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 21,9 18,2 48,5 1138,3 902,5 755,6 571,6 436,5 243,1 128,1 63,1 34,7 8,4 243,1 235,8 4, ,0 God Ekstremt dårlig Silt B/F , Ytre 23,3 18,2 49,6 719,3 532,6 435,2 315,2 229,1 119,5 67,4 37,4 24,3 10,5 119,5 186,7 3,9 0 52,1 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 22,7 18,2 49,1 845,7 659,3 548,3 406,0 307,6 163,5 94,0 49,3 31,0 9,9 163,5 186,4 4,5 1 69,5 God Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 22,6 18,2 49,7 606,7 462,7 388,0 290,8 222,1 127,2 76,7 45,8 28,5 11,9 127,2 144,0 4,2 0 50,5 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 22,6 18,3 49,8 582,0 457,0 390,0 306,5 243,5 154,7 104,0 69,7 45,5 12,6 154,7 125,0 4,7 0 50,7 God Mulig problematisk Silt B/F , Ytre 22,7 18,3 49,6 485,6 367,7 308,6 234,4 180,2 110,3 69,2 46,7 31,6 13,5 110,3 117,9 4,1 0 41,1 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 22,5 18,3 49,6 569,1 420,7 357,1 265,7 200,5 117,6 73,1 45,8 29,4 12,1 117,6 148,4 3,8 0 44,5 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 22,7 18,3 49,5 1033,9 824,7 700,0 530,1 397,5 205,7 100,8 46,4 25,7 9,1 205,7 209,2 4, ,9 God Ekstremt dårlig Silt B/F , Ytre 23,8 18,3 49,0 1140,2 971,4 860,7 703,7 576,8 373,2 241,6 146,3 86,5 9,3 373,2 168,8 6, ,6 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,7 18,3 49,3 1079,2 893,3 774,0 611,6 482,0 277,4 152,8 75,7 37,1 9,3 277,4 185,9 5, ,6 God Ekstremt dårlig Silt F/U

18 , Ytre 23,3 18,3 48,8 1045,0 794,7 643,0 451,2 313,8 125,2 37,9 7,9 9,8 8,5 125,2 250,3 4,2 9 87,3 Mulig problematisk Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 23,1 18,2 49,2 758,1 588,5 492,2 367,5 278,1 156,0 86,0 44,8 23,9 10,6 156,0 169,6 4,5 0 70,0 God Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 23,1 18,2 49,7 694,9 538,4 451,1 338,9 258,1 145,3 82,4 45,9 27,0 11,2 145,3 156,5 4,4 0 62,9 God Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 23,2 18,1 48,2 1562,2 1309,3 1159,4 950,9 779,6 522,6 346,8 220,1 137,0 7,5 522,6 252,9 6, ,8 Mulig problematisk Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,1 18,1 49,7 891,0 673,0 535,8 375,8 266,8 122,0 58,3 33,9 23,4 9,4 122,0 218,0 4,1 4 63,7 God Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 23 18,1 49,6 620,4 464,3 373,1 262,4 190,3 88,6 40,8 16,7 7,4 11,6 88,6 156,1 4,0 0 47,8 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 23,7 18,1 49,6 732,4 556,0 455,8 329,0 239,4 120,2 57,9 24,3 8,9 10,6 120,2 176,4 4,2 0 62,3 God Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 24,8 17,8 49,1 1188,9 1005,1 894,6 742,3 618,0 424,3 293,4 199,7 133,4 9,0 424,3 183,8 6, ,9 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 23,1 17,9 49,2 904,0 743,2 637,6 503,7 396,2 238,3 138,1 81,1 55,0 10,2 238,3 160,8 5, ,2 God Ekstremt dårlig Silt F/U , Ytre 25,5 18,1 49,6 874,8 678,3 558,4 407,8 297,0 157,5 88,5 57,6 42,3 9,7 157,5 196,5 4,5 2 69,0 God Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 25,9 18,2 49,8 688,4 525,9 435,1 318,7 241,6 140,5 94,0 64,6 47,8 11,1 140,5 162,5 4,2 0 46,5 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 27,5 18,3 49,1 898,7 760,6 675,4 560,2 471,5 333,5 237,6 165,6 116,4 10,7 333,5 138,1 6,5 0 95,9 God Dårlig Leire F/U , Ytre 28,1 18,4 49,4 919,2 678,6 582,3 435,9 329,4 185,1 106,3 60,8 31,2 9,0 185,1 240,6 3,8 6 78,8 God Dårlig Silt B/F , Ytre 28,3 18,6 49,1 1028,8 792,6 666,4 501,8 388,0 233,0 142,1 89,0 51,8 8,7 233,0 236,2 4,4 7 90,9 God Dårlig Silt B/F , Ytre 28,4 18,7 50,0 630,3 421,2 325,1 210,9 136,2 56,3 21,4 5,9 1,4 10,6 56,3 209,1 3,0 0 34,9 God God Sand/grus B/F , Ytre 28,6 18,9 49,1 700,9 545,3 445,6 326,4 237,3 121,4 61,2 27,2 12,1 11,1 121,4 155,6 4,5 0 60,2 God Dårlig Sand/grus B/F , Ytre 29, ,6 647,6 479,0 386,1 269,9 190,2 91,0 43,3 21,9 10,5 11,2 91,0 168,6 3,8 0 47,7 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 29 19,1 49,8 387,2 263,8 205,9 133,3 84,3 27,5 6,0 0,0 0,0 14,3 27,5 123,4 3,1 0 21,5 God God Fjell B/F , Ytre 28,1 19,2 49,7 604,0 428,6 319,8 198,5 124,4 47,7 16,1 4,3 0,0 11,3 47,7 175,4 3,4 0 31,6 God God Sand/grus B/F , Ytre 28 19,2 48,9 745,0 554,8 455,3 337,6 260,1 151,4 96,0 61,3 43,2 10,2 151,4 190,2 3,9 0 55,4 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 27,3 19,3 49,1 851,1 604,6 471,1 333,1 239,6 135,9 88,0 58,5 45,9 9,1 135,9 246,5 3,5 5 47,9 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 27,5 19,3 49,0 735,6 497,3 389,5 277,1 205,2 113,0 67,7 46,3 33,8 9,6 113,0 238,3 3,1 2 45,3 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 27,4 19,3 48,8 785,4 547,2 423,1 284,9 205,5 101,5 66,7 44,2 33,9 9,4 101,5 238,2 3,3 4 34,8 God God Sand/grus B/F , Ytre 27 19,3 48,9 776,4 499,4 369,6 235,8 161,1 87,5 58,8 39,8 29,3 9,0 87,5 277,0 2,8 6 28,7 Mulig problematisk God Sand/grus D/B , Ytre 26,9 19,3 49,6 819,4 557,8 423,6 289,8 210,9 113,5 72,3 47,3 33,6 9,1 113,5 261,6 3,1 5 41,2 Mulig problematisk Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 26,3 19,2 49,4 828,2 560,9 429,3 283,5 206,7 111,2 64,1 39,2 23,4 9,0 111,2 267,3 3,1 6 47,1 Mulig problematisk Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 26,3 19,2 49,4 788,6 534,2 411,5 277,1 197,0 106,7 69,3 44,6 35,1 9,3 106,7 254,4 3,1 4 37,4 Mulig problematisk God Sand/grus B/F , Ytre 25,1 19,2 49,3 695,8 423,9 305,7 189,3 128,6 67,6 44,9 28,2 19,4 9,4 67,6 271,9 2,6 3 22,7 Mulig problematisk God Sand/grus D/B , Ytre 25,8 19,2 48,9 902,0 639,0 493,4 335,6 238,3 125,7 69,4 42,1 33,3 8,8 125,7 263,0 3,4 7 56,3 Mulig problematisk Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 25,3 19,2 49,1 930,2 632,2 489,9 331,0 224,0 104,4 54,9 31,8 24,6 8,4 104,4 298,0 3,1 9 49,5 Mulig problematisk Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 24 19,2 49,3 460,8 220,7 140,4 63,3 24,7 0,0 4,9 1,1 0,0 11,1 0,0 240,1 1,9 0-4,9 God Meget god Fjell D/B , Ytre 24,3 19,1 49,3 1000,8 688,6 522,0 332,3 212,2 90,5 49,4 35,1 26,7 8,1 90,5 312,2 3, ,1 Mulig problematisk Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 24,1 19,1 49,0 1013,6 723,8 583,9 408,0 289,2 140,0 86,4 56,7 41,1 8,2 140,0 289,8 3, ,6 Mulig problematisk Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 24,1 19,1 49,3 748,2 501,6 377,4 248,7 172,7 92,7 56,7 37,4 28,1 9,5 92,7 246,6 3,0 3 36,0 God God Sand/grus B/F , Ytre 24,2 19,1 49,7 661,0 404,4 301,4 204,8 147,4 80,8 49,7 32,1 21,6 9,8 80,8 256,6 2,6 2 31,1 Mulig problematisk God Sand/grus D/B , Ytre 24,5 19,1 49,4 671,2 445,1 334,4 219,9 150,8 76,4 45,3 29,2 20,4 10,1 76,4 226,1 3,0 0 31,1 God God Sand/grus D/B , Ytre 24, ,6 917,8 680,7 519,3 366,6 259,1 137,9 82,8 56,5 42,7 9,0 137,9 237,1 3,9 6 55,1 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 26, ,0 866,9 606,6 469,3 309,8 224,3 113,3 75,7 49,1 41,7 8,9 113,3 260,3 3,3 6 37,6 Mulig problematisk God Sand/grus B/F , Ytre 26,4 19,1 48,9 685,7 428,3 317,9 201,2 130,7 59,4 28,8 16,7 13,7 9,6 59,4 257,4 2,7 3 30,6 Mulig problematisk God Sand/grus D/B , Ytre 26,5 19,1 49,5 674,9 403,7 280,3 156,1 85,2 23,0 4,3 0,6 0,4 9,5 23,0 271,2 2,5 3 18,7 Mulig problematisk Meget god Fjell D/B , Ytre 28,5 19,1 49,5 764,2 519,4 393,6 255,3 177,5 94,4 62,5 40,4 27,0 9,5 94,4 244,8 3,1 3 31,9 God God Sand/grus B/F , Ytre 27,8 19,2 49,5 725,7 446,1 336,1 202,0 125,7 41,1 18,4 8,5 4,0 9,2 41,1 279,6 2,6 4 22,7 Mulig problematisk God Sand/grus D/B , Ytre 25 19,3 49,4 612,5 379,8 260,7 143,6 77,6 14,2 2,7 0,1 0,4 10,3 14,2 232,7 2,6 0 11,5 God Meget god Fjell D/B , Ytre 22 19,4 49,1 619,0 388,6 269,3 150,0 83,2 26,5 6,8 3,5 2,5 10,2 26,5 230,4 2,7 0 19,7 God Meget god Fjell D/B , Ytre 26,3 19,4 48,6 858,4 593,4 447,4 296,2 192,7 86,4 41,4 21,4 11,5 8,8 86,4 265,0 3,2 7 45,0 Mulig problematisk Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 27,6 19,5 47,9 899,7 676,0 556,2 426,2 327,8 204,4 133,1 88,7 61,4 9,1 204,4 223,7 4,0 5 71,3 God Dårlig Silt B/F , Ytre 26,5 19,6 48,9 879,5 597,8 467,0 314,3 220,9 109,8 59,5 35,4 23,6 8,7 109,8 281,7 3,1 8 50,3 Mulig problematisk Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 26,1 19,6 49,3 848,6 593,2 454,1 318,1 234,5 135,8 92,5 71,5 58,9 9,1 135,8 255,4 3,3 5 43,3 Mulig problematisk Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 28,4 19,6 48,5 1345,7 1107,5 960,5 791,1 676,1 489,8 366,1 266,1 197,4 8,0 489,8 238,2 5, ,7 God Ekstremt dårlig Leire F/U , Ytre 28,1 19,5 47,8 1182,7 958,7 820,2 665,8 565,3 405,5 309,4 236,7 179,5 8,4 405,5 224,0 5,3 9 96,1 God Dårlig Leire F/U , Ytre 28 19,4 48,5 1155,6 900,4 744,1 581,5 503,4 343,7 252,7 181,6 122,5 8,2 343,7 255,2 4, ,0 Mulig problematisk Dårlig Leire B/F , Ytre 25,6 19,5 49,6 677,7 452,0 331,8 214,5 149,9 69,2 43,7 26,8 24,4 10,1 69,2 225,7 3,0 0 25,5 God God Sand/grus B/F , Ytre 22,2 19,3 48,9 754,2 519,8 408,3 284,9 220,4 136,4 95,3 73,2 56,7 9,6 136,4 234,4 3,2 3 41,1 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 28,1 19,2 48,5 878,2 640,4 530,4 387,2 298,8 186,7 124,6 88,0 67,5 9,1 186,7 237,8 3,7 5 62,1 God Dårlig Silt B/F , Ytre 27,7 19,2 48,3 422,6 251,8 180,5 106,4 60,7 15,3 2,3 0,0 0,4 12,4 15,3 170,8 2,5 0 13,0 God Meget god Fjell D/B , Ytre 27,3 19,2 48,9 863,3 642,8 501,8 345,5 245,7 131,9 83,2 58,8 45,9 9,4 131,9 220,5 3,9 4 48,7 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 27,8 19,2 48,7 792,0 557,7 417,7 281,6 214,6 129,3 87,1 68,2 53,4 9,4 129,3 234,3 3,4 4 42,2 God Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 28,7 19,1 49,0 767,4 517,4 375,7 231,2 164,6 89,3 55,4 36,3 25,1 9,3 89,3 250,0 3,1 4 33,9 Mulig problematisk God Sand/grus B/F , Ytre 29,4 19,1 49,3 829,7 567,9 448,0 312,7 237,0 146,5 97,7 72,0 53,8 9,0 146,5 261,8 3,2 6 48,8 Mulig problematisk Mulig problematisk Sand/grus B/F , Ytre 29,6 19,1 49,6 844,9 557,5 424,5 278,7 208,2 120,3 81,8 63,3 49,3 8,8 120,3 287,4 2,9 7 38,5 Mulig problematisk God Sand/grus D/B , Ytre 28, ,2 680,0 439,5 329,2 238,3 189,9 133,1 99,3 78,1 63,3 9,8 133,1 240,5 2,8 1 33,8 God God Sand/grus D/B

Forsterkning i praksis

Forsterkning i praksis Forsterkning i praksis Eksempel fra Fv 82 Sortland -Risøyhamn Region nord Kai-Frode Solbakk, Geo- og lab seksjonen Teknologidagene 2013 24.10.13 Forsterkning i praksis Spesielle utfordringer Smale veger

Detaljer

Statens vegvesen. Ev6 Olsborg-Heia dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning 2 Olsborg-Solør

Statens vegvesen. Ev6 Olsborg-Heia dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning 2 Olsborg-Solør Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Marta Stalsberg Kårevik Per Otto Aursand Eirik Åsbakk, Andrews Omari Saksbehandler/innvalgsnr: Per Otto Aursand +47 75552842 Vår dato: 17.06.2016 Vår referanse: 15/201073-115

Detaljer

Statens vegvesen. dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning

Statens vegvesen. dimensjonering av overbygning ved utbedring av delstrekning Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Marta Stalsberg Kårevik Per Otto Aursand Katrine Johannesen, Andrews Omari Saksbehandler/innvalgsnr: Per Otto Aursand +47 75552842 Vår dato: 24.06.2016 Vår referanse:

Detaljer

Varige veger Teknologidagene

Varige veger Teknologidagene Varige veger Teknologidagene 7.10.2014 Ny forsterkningsveiledning Ragnar Evensen Status pr 7.10.2014 Del A: Planlegging og prosjektering Så godt som helt ferdig pr 1. oktober 2014 Noe korrektur og et par

Detaljer

NADim-seminar 3. desember 2015 Eksempler på forsterkning av veg

NADim-seminar 3. desember 2015 Eksempler på forsterkning av veg NADim-seminar 3. desember 2015 Eksempler på forsterkning av veg Ragnar Evensen Forsterkning av veg fire eksempler En enkel gjennomgang av fire forsterkningseksempler i lys av de forslag som er beskrevet

Detaljer

Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord

Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord Forsterkningsarbeider i Norge Strategi/eksempler fra Region nord Overingeniør Per Otto Aursand Ressursavdelingen, Geo- og lab. Statens vegvesen Asfaltdagen 19.01.2012 Innhold Tilstanden på vegnettet i

Detaljer

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering

Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering Vegoverbygning - belastninger, nedbrytning og dimensjonering Geir Berntsen Statens vegvesen, Region øst Dekkeprosjektet Innhold Intro og terminologi Belastninger fra klima og trafikk Dimensjoneringssystemer

Detaljer

Forsterkningsveiledning. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen

Forsterkningsveiledning. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen Forsterkningsveiledning Jostein Aksnes Vegdirektoratet, Vegteknologiseksjonen Innhold Bakgrunn, introduksjon Grunnlagsdata Dimensjonering av forsterkningstiltak Valg av forsterkningstiltak/metode Forsterkningsveiledning

Detaljer

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor

Forsterkningsmetoder. Forsterkningsbehov. Drift og vedlikehold av veger og gater. Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN. Lav levetidsfaktor Forsterkningsmetoder Drift og vedlikehold av veger og gater Foreleser: Geir Berntsen, Vegdirektoratet/HiN Lav levetidsfaktor Levetidsfaktor < 0,7 Levetidsfaktor > 0,7 Levetidsfaktor > 1 Forsterkningsbehov

Detaljer

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Krav til vegoverbygning og frostteknisk dimensjonering Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Overordnet krav til vegoverbygningen Overbygningen skal: Fordele laster fra trafikken til

Detaljer

Vegteknologi. E8 Sørbotn - Laukslett, Østre trasé Dimensjoneringsrapport til reguleringsplan. Ressursavdelingen VEGT-1

Vegteknologi. E8 Sørbotn - Laukslett, Østre trasé Dimensjoneringsrapport til reguleringsplan. Ressursavdelingen VEGT-1 Region nord Ressursavdelingen Geo og lab 2017-02-06 Vegteknologi E8 Sørbotn - Laukslett, Østre trasé Dimensjoneringsrapport til reguleringsplan EV 8 hp 5 meter 17350 - hp 6 meter 4720, Tromsø kommune Ressursavdelingen

Detaljer

Geoteknikk. Fv 30 gs-veg Røroskrysset Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen Fv30 Hp 8-9 m 0-900

Geoteknikk. Fv 30 gs-veg Røroskrysset Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen Fv30 Hp 8-9 m 0-900 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk 2014-10-15 Geoteknikk Fv 30 gs-veg Røroskrysset Grunnundersøkelser Fv30 Hp 8-9 m 0-900 Ressursavdelingen 2013099137-23 Statens vegvesen

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2017 Dimensjonering av veger Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200 Vegbygging Dimensjonering for ulik trafikk, klima og undergrunn

Detaljer

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL

FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL FORSTERKNING AV VEG 1. AKTUELLE TILTAK 2. MÅLEMETODER FOR REGISTRERING AV VEG IVAR FAKSDAL KRAV OM UTBEDRING AV VEG DEKKEVEDLIKEHOLD, FORSTERKNING ELLER NY VEG? Hvilke tiltak er riktig på denne vegen,

Detaljer

Geoteknikk. Fv 222 Furnesvegen x Ringgata Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Fv222 hp 03 m 1500

Geoteknikk. Fv 222 Furnesvegen x Ringgata Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Fv222 hp 03 m 1500 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk 2014-12-17 Geoteknikk Fv 222 Furnesvegen x Ringgata Grunnundersøkelser Fv222 hp 03 m 1500 Ressursavdelingen Nr. 2014070242-29 n s e

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 2. november 2016 Telehiv og teleproblematikk. Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet Norsk vegbygging i media...

Detaljer

Grunnforhold og teleproblematikk

Grunnforhold og teleproblematikk Grunnforhold og teleproblematikk Undergrunnsmaterialer, grunnundersøkelser, telemekanismen, frostsikring Geir Berntsen, Dekkeprosjektet, Byggherreseksjon, SVV Rø 3. nov. 2016 Kurs i Vegteknologi Norsk

Detaljer

PRAKTISK ERFARING MED GEONETT.

PRAKTISK ERFARING MED GEONETT. PRAKTISK ERFARING MED GEONETT. FORSTERKNING AV 6 VEGER I SØR-TRØNDELAG IVAR FAKSDAL INNLEDNING Ansatt i Statens vegvesen 1988-2004 Rapport ble utarbeidet i 2005 (ansatt i ViaNova) 6 fylkesvegstrekninger

Detaljer

Geoteknikk. Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst

Geoteknikk. Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst Geoteknikk Fv 205 gs-veg Stenerud bru-bergerud Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011118348-32 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk

Detaljer

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger

Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger Intensivkurs i vegteknologi 2016 Dimensjonering av veger 04.11.2016 Marit Fladvad, Statens vegvesen Vegdirektoratet Foto: Nils Uthus/Statens vegvesen Dimensjonering av veger Tema: Bruk av Håndbok N200

Detaljer

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter

Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim 12. mars 2015 Telehiv og teleproblematikk. Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet Norsk vegbygging i media... Aftenposten

Detaljer

Vegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling nær vegkant

Vegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling nær vegkant Vegutformingens betydning for bæreevne og skadeutvikling nær vegkant Magnus Weydahl Teknologidagene Trondheim, 12.10.2011 Teknisk ukeblad, 09.07.2009: Aftenposten, 19.05.2011: Aftenposten, 14.07.2007:

Detaljer

Tekna, Vegteknologi 2014, 31. mars, Trondheim Grunnundersøkelser for dimensjonering av overbygning

Tekna, Vegteknologi 2014, 31. mars, Trondheim Grunnundersøkelser for dimensjonering av overbygning Tekna, Vegteknologi 2014, 31. mars, Trondheim Grunnundersøkelser for dimensjonering av overbygning Per Otto Aursand, Geo- og labseksjonen, Region nord Håndbok 018 Behov for data om grunnen - Dimensjonering

Detaljer

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER

7.1 Forelesning i Vegbygging VEGKROPPENS ELEMENTER. Opprinnelig terreng. Overbygning. 1 1:n n. Planum. 1:n. Underbygning OVERBYGNINGENS ELEMENTER 7.1 Forelesning i Vegbygging Ta fram håndbok-n200(gamle-018) Vegbygging. MERK at i gamle oppgaver og håndbøker omtales vegstandardklassene Stamveg (S1-S9), som i dag tilsvarer nasjonale Hovedveger(H1-H9).

Detaljer

Geoteknikk. Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr.16/ Fv 503 Hp 01 m 1000

Geoteknikk. Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr.16/ Fv 503 Hp 01 m 1000 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk 2016-02-17 Geoteknikk Fv 503 Finstadvegen. Grunnundersøkelser for gs-veg Fv 503 Hp 01 m 1000 Ressursavdelingen Nr.16/26076-1 Statens

Detaljer

Frostsikring - Dimensjonering

Frostsikring - Dimensjonering Frostsikring - Dimensjonering Vegfaglig dag, NKF Quality hotel, Rosten 4/12-2013 v/ Ivar Horvli og Jan Erik Dahlhaug Teleproblemet Teleproblemet i samband med vegkonstruksjonar Ujamt telehiv Svekka bereevne

Detaljer

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk Dato 2016-03-01 Geoteknikk Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg Fv476 Hp 01 Km 1,3 Ressursavdelingen Nr. 16/26076-2 n

Detaljer

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen

Frostsikring -nye krav og bestemmelser. Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Frostsikring -nye krav og bestemmelser Jostein Aksnes Vegdirektoratet TMT, Vegteknologiseksjonen Aftenposten 01.10.12 Aftenposten 27.03.11 Når kreves frostsikring? Frostsikring ÅDT Ant. kjørefelt Telefarlighetsklasse

Detaljer

Sykkelveg med fortau og kollektivtiltak langs fv. 868 Jarleveien

Sykkelveg med fortau og kollektivtiltak langs fv. 868 Jarleveien FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP Institutt for bygg- og miljøteknikk Sykkelveg med fortau og kollektivtiltak langs fv. 868 Jarleveien Cyclelane with sidewalk and public initiatives along fv. 868 Jarleveien

Detaljer

Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden. Eksempel. Trafikkbelastning. N=0,65 mill. TRAFIKKGRUPPE B. 4 cm Ma 6 cm Eg 8 cm Gk,, T2

Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden. Eksempel. Trafikkbelastning. N=0,65 mill. TRAFIKKGRUPPE B. 4 cm Ma 6 cm Eg 8 cm Gk,, T2 Eksempel på dimensjonering etter indeksmetoden Eksempel 4 cm M cm Eg 8 cm Gk,, T2 cm grus, T1 Cu=20, godt drenerende Silt, T4 s u =44 kp ÅDT = 1200 Andel tunge kjøretøyer = 12 % Årlig trfikkvekst = 2 %

Detaljer

Geoteknikk. Fv 599 Tveterveien-Sandbakken Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 2012080096-30. Region øst

Geoteknikk. Fv 599 Tveterveien-Sandbakken Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 2012080096-30. Region øst Geoteknikk Fv 599 Tveterveien-Sandbakken Grunnundersøkelser for gs-veg O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012080096-30 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk

Detaljer

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon

Geoteknikk. Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon Geoteknikk Fv 47 Narudvegen Grunnundersøkelser for gs-veg O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011170142-12 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

Utbedringer og forsterkningstiltak

Utbedringer og forsterkningstiltak Utbedringer og forsterkningstiltak Kurs i drift og vedlikehold for ledere av driftskontrakter Trondheim Gangen i forsterkningsarbeid Fastlegge et behov for forsterkning Innhenting av grunnlagsdata Bestemme

Detaljer

Forsterkning av kommunale veger i Vinje kommune

Forsterkning av kommunale veger i Vinje kommune Forsterkning av kommunale veger i Vinje kommune Innledning Vinje kommune har bedt Rambøll utarbeide et forslag til forsterkning av kommunale veger som ikke har anbefalt 10 tonn helårs aksellast sommer

Detaljer

Geoteknikk. Fv Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport. Ressursavdelingen GEOT-01. FV 939 hp 1, Øksnes kommune

Geoteknikk. Fv Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport. Ressursavdelingen GEOT-01. FV 939 hp 1, Øksnes kommune Region nord Ressursavdelingen Geo og lab 2016-03-02 Geoteknikk Fv. 939 - Storelva bru Geoteknisk vurderingsrapport FV 939 hp 1, Øksnes kommune Ressursavdelingen 50838-GEOT-01 Foto: Ida Bohlin Oppdragsrapport

Detaljer

!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER)

!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER) Kommunevegdagene Voss 2014!VEGFORSTERKNING!ASFALTDEKKER!GRUSDEKKER!(MÅLEMETODER) IVAR FAKSDAL VEGFORSTERKNING Forsterkning er aktuelt dersom man ønsker å:! Øke tillatt aksellast! Forlenge dekkelevetid!

Detaljer

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden

Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden NaDim 4. des. 2014 04.12.2014 Grunnleggende prinsipper i den norske frostdimensjoneringsmetoden og konsekvensen av nylig innførte endringer NaDim-seminar Geir Berntsen Statens vegvesen Region Øst Dekkeprosjektet

Detaljer

Region nord Ressursavdelingen Geo- og lab Dato Geoteknikk. E6 Medbyelv bru. E6 Hp43. Ressursavdelingen. Nr.

Region nord Ressursavdelingen Geo- og lab Dato Geoteknikk. E6 Medbyelv bru. E6 Hp43. Ressursavdelingen. Nr. Region nord Ressursavdelingen Geo- og lab Dato 09.05.2015 Geoteknikk E6 Medbyelv bru E6 Hp43 Ressursavdelingen Nr. 2012/154601-008 Oppdragsrapport Nr. 2012/154601-008 Labsysnr. 5150059 Geoteknikk Region

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-10-17 Geoteknikk Rv. 5 Kletten, G/S-tunnel, tiltak 17, geoteknisk rapport for reguleringsplan RV 5 hp 17, meter 1102, Førde kommune Ressursavdelinga

Detaljer

Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Nye krav til vegoverbygningen etter telehivsaken Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Innhold Telemekanismen Telehivsaken Nye krav til vegoverbygningen Materialer i forsterkningslag

Detaljer

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk

Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk VEGTEKNOLOGIKURS Trondheim, 3. 4. oktober 2016 Betydningen av god vegteknologi og god byggeskikk Jostein Aksnes Vegdirektoratet Mål Lang dekkelevetid og lave årskostnader Varige veger Nytteberegning Første

Detaljer

Betydning av drenering for bæreevne på veg. Geir Berntsen, Statens vegvesen Region øst, Dekkeprosjektet

Betydning av drenering for bæreevne på veg. Geir Berntsen, Statens vegvesen Region øst, Dekkeprosjektet Betydning av drenering for bæreevne på veg Geir Berntsen, Statens vegvesen Region øst, Dekkeprosjektet Definisjoner Bæreevne: Bæreevne den aksellast vegen kan belastes med i dimensjoneringsperioden uten

Detaljer

Sikring mot frost og tele. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen

Sikring mot frost og tele. Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Sikring mot frost og tele Jostein Aksnes Vegdirektoratet, TMT Vegteknologiseksjonen Litt om bakgrunn Ekspertgruppe Vintrene 2009/10 og 2010/11 ble det registrert frostskader og telehiv på flere nye vegstrekninger.

Detaljer

Vegkonstruksjon. Graveprøve i bussholdeplass ved Sandvikstorget. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr.

Vegkonstruksjon. Graveprøve i bussholdeplass ved Sandvikstorget. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. Vegkonstruksjon Graveprøve i bussholdeplass ved Sandvikstorget Oppdrag OPPDRAG Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2012017911-2 Region vest Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2012-04-20 Oppdragsrapport

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 13 Ingvaldstadsvingene. Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga

Geoteknikk. Rv. 13 Ingvaldstadsvingene. Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 26.03.2015 Geoteknikk Rv. 13 Ingvaldstadsvingene. Geoteknisk rapport for reguleringsplan. 36040-470 Ingvaldstad Rv.13 HP010 meter 6930-7900, Hjelmeland

Detaljer

E18 Retvet-Vinterbro

E18 Retvet-Vinterbro Region øst E18 Ørje-Vinterbro Januar 2014 E18 Retvet-Vinterbro Forprosjekt - E18 Nygård-Vinterbro Statens vegvesen NOTAT Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst Oppdrag: 532554 E18 Retvet - Vinterbro

Detaljer

Vegkonstruksjon. Dimensjonering av vegoverbygning. Vertikalt tilleggsspenning i en vegkonstruksjon under ei hjullast

Vegkonstruksjon. Dimensjonering av vegoverbygning. Vertikalt tilleggsspenning i en vegkonstruksjon under ei hjullast ITE1579 Drift og vedlikehold av veger og gater Dimensjonering av vegoverbygning HB-018 Vegbygging kapittel 5 NB! Dere må ha HB-08 Vegbygging og bla i den ved gjennomgang av denne presentasjon 1 Vertikalt

Detaljer

Forsterkningstiltak. Eksempel: Bæreevnebrudd. Eksempel: Vannfølsomt materiale

Forsterkningstiltak. Eksempel: Bæreevnebrudd. Eksempel: Vannfølsomt materiale Forsterkningstiltak Kurs i drift og vedlikehold Thon hotell Prinsen Trondheim, 19/11-2015 v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt 1 Eksempel: Bæreevnebrudd 2 Eksempel: Vannfølsomt materiale 3 1 Hovedproblem

Detaljer

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15

Geoteknikk. E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Ressursavdelingen. Nr. 2013084090-15 Geoteknikk E16 Hønenkrysset, ny rundkjøring OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013084090-15 Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2014-01-29 Oppdragsrapport Nr. 2013084090-15

Detaljer

FORSTERKNING AV BÆREEVNE. Østerdalskonferansen 2016 Jan Bjerketvedt

FORSTERKNING AV BÆREEVNE. Østerdalskonferansen 2016 Jan Bjerketvedt FORSTERKNING AV BÆREEVNE Østerdalskonferansen 2016 Jan Bjerketvedt FORSTERKNING AV BÆREEVNE - HVORDAN KOMME SEG FRA A TIL B? A B 3 KONTAKTKONFERANSE 2001: Jan Bjerketvedt Faggruppe driftsteknikk Skogforsk

Detaljer

Geoteknikk. FV82 Utbedring Sortland - Risøyhamn Delstrekning C, Maurnes - Reinsnes. Ressursavdelingen. Nr

Geoteknikk. FV82 Utbedring Sortland - Risøyhamn Delstrekning C, Maurnes - Reinsnes. Ressursavdelingen. Nr Geoteknikk FV82 Utbedring Sortland - Risøyhamn Delstrekning C, Maurnes - Reinsnes O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012005459-023 Region nord Ressursavdelingen

Detaljer

Geoteknikk. Fv 51 x Markaveien, Leira Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon

Geoteknikk. Fv 51 x Markaveien, Leira Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon Geoteknikk Fv 51 x Markaveien, Leira Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2013045177-1 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N. Faglærer Ephrem Taddesse. Kontakttelefon

FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N. Faglærer Ephrem Taddesse. Kontakttelefon FAKULTET FOR TEKNOLOGI OG REALFAG E K S A M E N Emnekode: Emnenavn: BYG219 Vegbygging Dato: 12. Des 2016 Varighet: 09:00-13:00 Antall sider inkl. forside Antall vedlegg Tillatte hjelpemidler: 4 1 KALKULATOR,

Detaljer

Rv. 2 SLOMARKA KONGSVINGER Smal fire felts- motorveg med midtrekkverk og totalvegbredde på 16,5 m Frostsikring med lettklinker og skumglass med

Rv. 2 SLOMARKA KONGSVINGER Smal fire felts- motorveg med midtrekkverk og totalvegbredde på 16,5 m Frostsikring med lettklinker og skumglass med Rv. 2 SLOMARKA KONGSVINGER Smal fire felts- motorveg med midtrekkverk og totalvegbredde på 16,5 m Frostsikring med lettklinker og skumglass med tilhørende kostnader (Priser fra entreprisene 1 og 2 Slomarka

Detaljer

Forsterkningstiltak. Kurs i drift og vedlikehold Prinsen hotell Trondheim 12/ v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt

Forsterkningstiltak. Kurs i drift og vedlikehold Prinsen hotell Trondheim 12/ v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt Forsterkningstiltak Kurs i drift og vedlikehold Prinsen hotell Trondheim 12/3-2015 v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt 1 Eksempel: Bæreevnebrudd 2 Eksempel: Vannfølsomt materiale 3 Hovedproblem For veger

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen.

Geoteknikk. Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG. Oppdrag. Teknologiavdelingen. Geoteknikk Rv. 502 Hovlandsvegen. G/S-vei Rapport reguleringsplan 36040-470 OPPDRAG Oppdrag Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2013033970-18 Region vest Ressursavdelingen Geo- og skredseksjonen

Detaljer

FROST Tekna-kurs Vegteknologi

FROST Tekna-kurs Vegteknologi FROST Tekna-kurs Vegteknologi Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt FROST Teleproblemet Grunnleggende problemstillinger og dimensjoneringsprinsipper Når er frostsikring aktuelt? Grunnleggende dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

NADim-seminar 1. desember 2016 Svakheter i det norske dimensjoneringssystemet (en «ledende» tittel)

NADim-seminar 1. desember 2016 Svakheter i det norske dimensjoneringssystemet (en «ledende» tittel) NADim-seminar 1. desember 2016 Svakheter i det norske dimensjoneringssystemet (en «ledende» tittel) Ragnar Evensen Dimensjoneringsreglene i Håndbok N200 Bygger i det alt vesentlige på resultatene fra The

Detaljer

Forsterkning. Vi ønsker å forsterke når. De nye vegnormalene (2005) sier:

Forsterkning. Vi ønsker å forsterke når. De nye vegnormalene (2005) sier: Forsterkning Geir Berntsen, HiN/Statens vegvesen Vi ønsker å forsterke når det er åpenbar økonomi i det - dekket holder i for kort tid! vi vil øke tillatt aksellast en grusveg skal dekke- legges (da er

Detaljer

Prosjekt: E8 Riksgrensa-Skibotn

Prosjekt: E8 Riksgrensa-Skibotn REGULERINGSPLAN Tegningshefte Prosjekt: E8 Riksgrensa-Skibotn Norkart/SVV Parsell: Riksgrensa-Rovvejohka Storfjord kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 700-20200 Dimensjoneringsklasse: H2-H3 Fartsgrense:

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER, FORKORTELSER OG SYMBOLER...3 Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 2 av 5 1 HENSIKT OG OMFANG Dette kapitlet

Detaljer

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Entreprenøren har yrkesstolthet Vil derfor levere fra seg et kvalitetsprodukt Å levere et kvalitetsprodukt i vegbygging er avhengig av mange faktorer

Detaljer

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området.

Statens vegvesen. Tegning V01 viser et oversiktskart i målestokk 1: for området. Statens vegvesen NOTAT - Ud943An01 Til: Utbyggingsseksjonen v/roar Dypvik Kopi: Berg- og geoteknikkseksjonen v/per Olav Berg Oppdrag: Rv. 705 Moheim-Borsetmoen Dok. nr. i Sveis: 2012132790-002 Oppdragsgiver:

Detaljer

Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen

Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen Bakgrunn og nedsetting av ekspertgruppe I løpet av de to siste vintrene er det registrert frostskader

Detaljer

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19 Geoteknikk Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012059940-36 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr.

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. Geoteknikk Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011025532-34 Region

Detaljer

Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen

Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen Telehiv på norske veger -hvorfor og hva kan gjøres for å unngå dette? Jostein Aksnes Statens vegvesen Bakgrunn og nedsetting av ekspertgruppe I løpet av de to siste vintrene er det registrert frostskader

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Ressursavdelinga GEOT-1

Geoteknikk. Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Ressursavdelinga GEOT-1 Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 26.11.2015 Geoteknikk Rv. 13 Lovraeidet-Rødsliane Geoteknisk rapport for reguleringsplan. Oppsummering. Lovraeidet Rv.13, Suldal kommune Ressursavdelinga

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Bjarkøyforbindelsene. Prosjekt: Parsell: Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy ILLUSTRASJONSPLAN. Bjarkøy kommune

REGULERINGSPLAN. Bjarkøyforbindelsene. Prosjekt: Parsell: Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy ILLUSTRASJONSPLAN. Bjarkøy kommune REGULERINGSPLAN ILLUSTRASJONSPLAN Prosjekt: Parsell: Bjarkøyforbindelsene Grytøy - Bjarkøy - Sandsøy Bjarkøy kommune Region nord Harstad kontorsted Dato: 05.03.2012 TEGNINGSLISTE Reguleringsplan Bjarkøyforbindelsene

Detaljer

Geoteknikk. E6 Helgeland: Angermoen- Skjåmyra Reguleringsplan. Arkiv: GEOT-02. Ressursavdelingen

Geoteknikk. E6 Helgeland: Angermoen- Skjåmyra Reguleringsplan. Arkiv: GEOT-02. Ressursavdelingen Region nord Ressursavdelingen Geo og lab 10.08.2015 Geoteknikk E6 Helgeland: Angermoen- Skjåmyra Reguleringsplan Ressursavdelingen Arkiv: 50225-GEOT-02 2013099600-025 Henrik Lissman Oppdragsrapport Nr.

Detaljer

Geoteknikk. Fv30 Nystrandvegen, GS-veg. Ressursavdelingen. Nr HP02 meter , Porsgrunn

Geoteknikk. Fv30 Nystrandvegen, GS-veg. Ressursavdelingen. Nr HP02 meter , Porsgrunn Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk Dato: 23.06.2015 Geoteknikk Fv30 Nystrandvegen, GS-veg HP02 meter 0730-1080, Porsgrunn Ressursavdelingen Nr.2014115729-18 Foto: Statens Vegvesen Region sør Ressursavdelingen

Detaljer

FV868-HP2-KM 9 VALEN STABILITETSVURDERING AV BERGSKJÆRING OG FORSLAG TIL SIKRING.

FV868-HP2-KM 9 VALEN STABILITETSVURDERING AV BERGSKJÆRING OG FORSLAG TIL SIKRING. Statens vegvesen Notat-1 Til: Fra: Kopi: Tor Ivar Johnsen V/Vegavdeling Midtre Hålogaland Andreas Persson, geo- og laboratorieseksjonen Leif Jenssen Sakshandsamar/innvalsnr: Andreas Persson - 97407901

Detaljer

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017:

Vi legger til grunn flg tverrsnitt for kjøreveg (figur D.2) - og g/s-veg (figur C.52) - se kopi av 2 sider fra håndbok 017: Tverrsnitt Rv 834 med g/s-veg file://n:\teknisk\komtek\prosjekt\09-9608_hovedvannverk Nordsida\Planleggin... Page 1 of 1 08.07.2010 Hei - viser til møter! Husker ikke hva vi avtalte angående tilbakemelding

Detaljer

FROST Tekna-kurs Vegteknologi

FROST Tekna-kurs Vegteknologi FROST Tekna-kurs Vegteknologi Ivar Horvli Statens vegvesen Region midt FROST Teleproblemet Grunnleggende problemstillinger og dimensjoneringsprinsipper Når er frostsikring aktuelt? Grunnleggende dimensjoneringsprinsipper

Detaljer

Veiledning om forsterkning av veger Varige veger, Teknologidagene oktober 2013

Veiledning om forsterkning av veger Varige veger, Teknologidagene oktober 2013 Veiledning om forsterkning av veger Varige veger, Teknologidagene 21. 24 oktober 2013 Ragnar Evensen En forsterkningsveileder i tre deler Del A: Grunnlaget for forsterkning Generell innledning Vurdering

Detaljer

Statens vegvesen. Bussveien Fv.44 Kvadrat Ruten Geologisk vurdering. Oppdragsgiver: Planseksjon Stavanger v/tore R Johansen Dato:

Statens vegvesen. Bussveien Fv.44 Kvadrat Ruten Geologisk vurdering. Oppdragsgiver: Planseksjon Stavanger v/tore R Johansen Dato: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Tore R. Johansen Agnes Haker Saksbehandler/telefon: Agnes Haker 95365985 Vår dato: 28.03.2017 Geologisk notat for Bussveien Fv.44 Kvadrat - Ruten Oppdrag: Bussveien

Detaljer

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen

Statens vegvesen. Gravetillatelse G-2015-094 - fv. 49 Klyvevegen - for graving langs vegen Statens vegvesen Skagerak Nett As Postboks 80 3901 PORSGRUNN Karl-Fredrik Skalleberg Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region sør Vidar André Løkkemoen

Detaljer

Vegteknologi 2014 Drenering og overvannshåndtering

Vegteknologi 2014 Drenering og overvannshåndtering Vegteknologi 2014 Drenering og overvannshåndtering Ragnar Evensen Drenering og håndtering av overvann Et omfattende tema, bare noen av de grunnleggende prinsipper blir diskutert. Holde vann ute fra overbygningen

Detaljer

Forsterkningstiltak. Kurs i drift og vedlikehold Prinsen hotell Trondheim 7/ v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt

Forsterkningstiltak. Kurs i drift og vedlikehold Prinsen hotell Trondheim 7/ v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt Forsterkningstiltak Kurs i drift og vedlikehold Prinsen hotell Trondheim 7/04-2016 v/jan Erik Dahlhaug SVV, Region midt 1 Eksempel: Bæreevnebrudd 2 Eksempel: Vannfølsomt materiale 3 Hovedproblem For veger

Detaljer

Geoteknikk GEOT-2 E39 Kronborg - Hafstad, geoteknisk vurderingsrapport

Geoteknikk GEOT-2 E39 Kronborg - Hafstad, geoteknisk vurderingsrapport Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-08-26 Geoteknikk 30075-GEOT-2 E39 Kronborg - Hafstad, geoteknisk vurderingsrapport EV 39 hp 10, meter 2840, Førde kommune Ressursavdelinga 30075-GEOT-2

Detaljer

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Kvalitet og vegbygging Telehiv. Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Kvalitet og vegbygging Telehiv Avdelingsdirektør Eirik Øvstedal Statens vegvesen, Vegdirektoratet Aftenposten 26. mars 2011 Den nye parsellen av E18 i Østfold er splitter ny, men bare fire måneder etter

Detaljer

Rolf Johansen Byggherreseksjonen/Dekkeprosjektet Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Region øst

Rolf Johansen Byggherreseksjonen/Dekkeprosjektet Veg- og transportavdelingen Statens vegvesen, Region øst Vegteknologivalg og konkurransegrunnlaget - bedre veger for pengene Hvor mye vegteknologi trenger man egentlig å kunne? (...og når er koket for gammelt?) Rolf Johansen Byggherreseksjonen/Dekkeprosjektet

Detaljer

Aksellast, bæreevne, tele/frostproblematikk

Aksellast, bæreevne, tele/frostproblematikk Aksellast, bæreevne, tele/frostproblematikk Høgskolen i Ålesund 5. September 2011 Geir Berntsen Statens vegvesen Region øst 1 Aksellast Størrelse angitt i lover og regler Mengde varierer ut fra sted, tid,

Detaljer

Geoteknikk. Fv.510 Hp:01 Regehallen Geoteknisk rapport-reguleringsplan. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen.

Geoteknikk. Fv.510 Hp:01 Regehallen Geoteknisk rapport-reguleringsplan. Oppdrag OPPDRAG. Teknologiavdelingen. Geoteknikk Fv.510 Hp:01 Regehallen 36040-470 Geoteknisk rapport-reguleringsplan Oppdrag OPPDRAG Teknologiavdelingen Ressursavdelingen Nr. 2010041444-8 Region vest Ressursavdelingen Vegteknisk seksjon 2011-02-21

Detaljer

ANLEGGSVEI PÅ MYR SØRDALEN, LOFAST PROSJEKTERING, UTFØRELSE OG ERFARINGER. av Arild Sleipnes Ressursavdelingen Statens vegvesen Region nord

ANLEGGSVEI PÅ MYR SØRDALEN, LOFAST PROSJEKTERING, UTFØRELSE OG ERFARINGER. av Arild Sleipnes Ressursavdelingen Statens vegvesen Region nord ANLEGGSVEI PÅ MYR SØRDALEN, LOFAST PROSJEKTERING, UTFØRELSE OG ERFARINGER av Arild Sleipnes Ressursavdelingen Statens vegvesen Region nord Innhold Orientering Grunnforhold Prosjektering Utførelse Erfaringer

Detaljer

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt:

Jernbaneverket UNDERBYGNING Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for vedlikehold Utgitt: Frost Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 PLANLEGGING AV FROSTSIKRING...3 3 TRESVILLER SOM FROSTSIKRING...4 4 FROSTSIKRING MED ISOLASJONSMATERIALER...5 4.1 Utførelse...7 5 SPORLØFTING...8 6 BALLASTRENSING...9

Detaljer

Det norske vegnettet. Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen

Det norske vegnettet. Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen Det norske vegnettet Terje Lindland Statens Vegvesen Vegdirektoratet Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologiseksjonen Vegnett Riksveglengde Veglengder fra 2010: Riksveger: 10 500

Detaljer

Faktorer som har betydning for bæreevnen Utgangspunkt i SINTEF rapport SBF-IN A 10003

Faktorer som har betydning for bæreevnen Utgangspunkt i SINTEF rapport SBF-IN A 10003 Faktorer som har betydning for bæreevnen Utgangspunkt i SINTEF rapport SBF-IN A 10003 Nils Uthus Statens Vegvesen Vegdirektoratet TMT Vegteknologiseksjonen Faktorer som har betydning for bæreevnen Denne

Detaljer

Grunnundersøkelser som grunnlag for dimensjonering

Grunnundersøkelser som grunnlag for dimensjonering NADim seminar, Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen. 3. desember 2015 Grunnundersøkelser som grunnlag for dimensjonering Greger Lyngedal Wian, Geo- og laboratorieseksjonen, Ressursavd., Region nord Innhold

Detaljer

Geoteknikk. E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011184511. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-20

Geoteknikk. E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport. Ressursavdelingen. Nr. 2011184511. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-20 Geoteknikk E6/fv.118 Grålum Kryss, Sarpsborg Datarapport O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011184511 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

Vegteknologi 2012 Dimensjonering, andre forutsetninger

Vegteknologi 2012 Dimensjonering, andre forutsetninger Vegteknologi 2012 Dimensjonering, andre forutsetninger Ragnar Evensen Dimensjonering, andre forutsetninger «Andre forutsetninger» er begrenset til : andre forutsetninger med hensyn til belastninger Mindre

Detaljer

Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken

Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken Geoteknikk Geoteknisk rapport E8 Halsebakken Oppdragsgiver: COWI Oppdrag 474432-02 Sweco Norge AS Region Narvik Geo- og anleggsteknikk 2011-01-04 rao4n 2008-01-23 Sweco Norge AS Region Narvik Geo- og anleggsteknikk

Detaljer

Tilstandsregistrering

Tilstandsregistrering Tilstandsregistrering Bruk av skadekatalogen Tilstand og nedbrytning Alle veger brytes ned av trafikkbelastning og klimatiske påkjenninger Nedbrytningen redusert tilstand på vegnettet Registrering av tilstanden

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Frost i tunneler. NADim 2015 Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 3. desember 2015 Per Otto Aursand, Geo/lab, Ressursavd.

Frost i tunneler. NADim 2015 Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 3. desember 2015 Per Otto Aursand, Geo/lab, Ressursavd. Frost i tunneler NADim 2015 Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen 3. desember 2015 Per Otto Aursand, Geo/lab, Ressursavd., Region nord 04.12.2015 Frost i tunneler sentrale spørsmål Hvordan bør frostdimensjoneringen

Detaljer

Armering i vegkonstruksjoner

Armering i vegkonstruksjoner Armering i vegkonstruksjoner Stein H. Stokkebø, Siv.Ing. fagsjef avd. GEOPRO, Ahlsell Norge AS Avd. GEOPRO Veiarmering Generelt Prosjekt Øra Prosjekt Fv 228 Fræna Prosjekt Sandøy Armering i vegkonstruksjoner

Detaljer

Geoteknikk Fv44 Flekkefjord bybru Datarapport

Geoteknikk Fv44 Flekkefjord bybru Datarapport Region sør Ressursavdelingen Vegteknisk Dato: 24.09.14 Geoteknikk Fv44 Flekkefjord bybru Datarapport Flekkefjord, Fv44, Hp 930-970, Flekkefjord kommune Ressursavdelingen Nr. 2012083799 Daniel Lennartsson

Detaljer

Geoteknikk. Geoteknisk rapport for byggeplan Fv. 1 Mydlad-Skåland, Postmyr. Ressursavdelinga

Geoteknikk. Geoteknisk rapport for byggeplan Fv. 1 Mydlad-Skåland, Postmyr. Ressursavdelinga Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 19.01.2015 Geoteknikk Geoteknisk rapport for byggeplan Fv. 1 Mydlad-Skåland, Postmyr Postmyr Fv.1 Hp.02 meter 1370-1620, Lund kommune Ressursavdelinga

Detaljer

Geoteknikk. Rv. 13 Bøadalen - Tistel, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1. KV 101 hp 1, meter 122, Vik kommune

Geoteknikk. Rv. 13 Bøadalen - Tistel, geoteknisk rapport for reguleringsplan. Ressursavdelinga GEOT-1. KV 101 hp 1, meter 122, Vik kommune Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 2016-09-13 Geoteknikk Rv. 13 Bøadalen - Tistel, geoteknisk rapport for reguleringsplan KV 101 hp 1, meter 122, Vik kommune Ressursavdelinga 30087-GEOT-1

Detaljer

Geonett gjør det mulig å bygge kvalitetskonstruksjoner på bløt og ustabil undergrunn.

Geonett gjør det mulig å bygge kvalitetskonstruksjoner på bløt og ustabil undergrunn. GEOPRO Geonett gjør det mulig å bygge kvalitetskonstruksjoner på bløt og ustabil undergrunn. Geonett låser påførte masser i en stiv rutestruktur Tåler dynamiske belastninger svært godt Øker bæreevnen

Detaljer