Kvartalsrapport KLP BANKEN 4. KVARTAL 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport KLP BANKEN 4. KVARTAL 2017"

Transkript

1 Kvartalsrapport KLP BANKEN 4. KVARTAL 2017

2 Innhold KLP BANKEN KONSERN KVARTALSREGNSKAP 4 RESULTATREGNSKAP 6 BALANSE 7 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Generell informasjon 10 Note 2 Regnskapsprinsipper 10 Note 3 Netto renteinntekter 11 Note 4 Utlån til kunder 11 Note 5 Kategorier av finansielle instrumenter 12 Note 6 Virkelig verdi hierarki 14 Note 7 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16 Note 8 Presentasjon av eiendeler og gjeld som er gjenstand for netto oppgjør 17 Note 9 Transaksjoner med nærstående parter 18 Note 10 Andre eiendeler 19 Note 11 Annen gjeld og avsetning for påløpte kostnader 19 Note 12 Kapitaldekning 20 Note 13 Rentebærende verdipapirer 21 Note 14 Tap og nedskrivning på utlån 21 Note 15 Betingede forpliktelser 22 Note 16 Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter 22 Note 17 Pensjonsforpliktelser egne ansatte 22 Kvartalsvis resultatutvikling 23 Nøkkeltall - akkumulert 24 Side 2

3 Innhold KLP BANKEN AS RESULTATREGNSKAP 26 BALANSE 27 EGENKAPITALOPPSTILLING 28 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 29 NOTER TIL REGNSKAPET 30 Note 1 Generell informasjon 30 Note 2 Regnskapsprinsipper 30 Note 3 Netto renteinntekter 31 Note 4 Utlån til kunder 31 Note 5 Kategorier av finansielle instrumenter 32 Note 6 Virkelig verdi hierarki 34 Note 7 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 35 Note 8 Presentasjon av eiendeler og gjeld som er gjenstand for netto oppgjør 36 Note 9 Transaksjoner med nærstående parter 37 Note 10 Andre eiendeler 38 Note 11 Annen gjeld og avsetning for påløpte kostnader 38 Note 12 Kapitaldekning 39 Note 13 Rentebærende verdipapirer 40 Note 14 Tap og nedskrivning på utlån 40 Note 15 Betingede forpliktelser 41 Note 16 Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter 41 Note 17 Pensjonsforpliktelser egne ansatte 41 Kvartalsvis resultatutvikling 42 Nøkkeltall - akkumulert 43 Side 3

4 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 4 Kvartalsregnskap KLP BANKEN AS KONSERN 4. KVARTAL 2017 HOVEDTREKK PER FJERDE KVARTAL: Fortsatt god vekst i boliglån og innskudd Netto renteinntekter betydelig opp fra i fjor Positiv resultatutvikling Formålet til KLP Banken konsern er finansiering av boliglån til medlemmer av KLPs pensjonsordninger og lån til kommuner, fylkeskommuner og selskaper som utfører offentlige oppgaver. I tillegg administrerer bankkonsernet utlån finansiert av morselskapet Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap (KLP). Konsernet forvalter utlån for totalt 87,5 milliarder kroner. Den samlede utlånsvirksomheten er inndelt i forretnings-områdene personmarked og offentlig marked. Virksomheten er landsdekkende. Selskapenes hoved kontor ligger i Trondheim. KLP Banken AS eies 100 prosent av KLP gjennom KLP Bankholding AS. KLP Banken AS har to heleide datterselskaper, KLP Kommunekreditt AS og KLP Boligkreditt AS. RESULTATREGNSKAP Netto renteinntekter for KLP Banken konsern per fjerde kvartal utgjør 241,6 millioner kroner mot 194,3 millioner kroner på samme tid i fjor. Det er i første rekke stabile marginer og vekst i boliglån og annen kreditt som forklarer utviklingen. Driftskostnader og avskrivninger utgjør 200,2 millioner kroner, mot 179,5 millioner kroner på samme tid i fjor. Kostnadsøkning ut over generell prisstigning har i stor grad sammenheng med etableringen av en kredittkortportefølje på bankens balanse fra mai 2017 og IKT-investeringer samt andre oppstartskostnader i den forbindelse. Netto gebyr- og provisjonsinntekter har økt fra 9,4 millioner kroner per fjerde kvartal 2016 til 11,2 millioner kroner på samme tid i år. Dette har i hovedsak sammenheng med utlånsveksten. Regnskapet er utarbeidet i norske kroner, og er avlagt i tråd med IAS 34 om delårsrapportering. Dette innebærer at finansielle instrumenter delvis bokføres til virkelig verdi. Ved utløpet av fjerde kvartal inkluderer resultatregnskapet et netto tap på finansielle instrumenter på -3,4 millioner kroner. I samme periode i fjor ble det bokført en netto gevinst på 11,1 millioner kroner. Bankkonsernet forvalter, i tillegg til egenfinansiert utlånsvirksomhet, boliglån og offentlige utlån finansiert av morselskapet (KLP). Forvaltningshonorar for dette oppdraget utgjorde 57,0 millioner kroner per fjerde kvartal, som er samme beløp som i fjor. Tap og tapsavsetninger har økt fra 1,1 millioner kroner i 2016 til 3,2 millioner kroner i 2017, hvorav tap og tapsavsetninger på kredittkort utgjør 2,1 millioner kroner og tap på boliglån 1,1 millioner kroner. Det har ikke vært tap eller tapsavsetninger på lån til offentlig sektor. KLP Banken konsern oppnådde i 2017 et driftsresultat før skatt på 103,1 millioner kroner, hvorav resultatet for fjerde kvartal ble 21,4 millioner kroner. Resultatet fordeles på personmarked med 42,4 millioner kroner og på offentlig marked med 60,7 millioner kroner. I 2016 var tilsvarende samlet resultat 91,2 millioner kroner, fordelt med 31,9 millioner kroner fra personmarkedet og 59,3 millioner kroner fra offentlig marked. Etter skatt ble konsernresultatet per fjerde kvartal 78,0 millioner kroner mot 68,9 millioner kroner på samme tid i fjor. UTLÅN OG KREDITT KLP Banken konsern har per 31. desember 2017 utestående lån til kunder på 30,8 milliarder kroner mot 30,0 milliarder kroner på samme tidspunkt i fjor. Fordelingen mellom personmarkedet og offentlige lån var henholdsvis 14,5 og 16,3 milliarder kroner. I 2017 har personmarked i KLP Banken konsern hatt en utlånsvekst på 1,7 milliarder kroner, hvorav kredittkort utgjør 61,2 millioner kroner. Forvaltede boliglån for KLP har økt med 0,1 milliarder kroner i Utlånsvolumet i offentlig marked er i 2017 redusert med 0,9 milliarder kroner i bankkonsernet. Lån til offentlige låntakere som forvaltes for morselskapet KLP har i samme periode økt med 5,5 milliarder kroner og forvaltede lån til utenlandske debitorer i fremmed valuta er redusert med 1,3 milliarder kroner.

5 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 5 LIKVIDITETSPLASSERINGER Porteføljen av likviditetsplasseringer i form av rentebærende verdipapirer utgjør på rapporteringstidspunktet 2,8 milliarder kroner mot 2,7 milliarder kroner på samme tid i fjor. Resultateffekten av verdiendringer per fjerde kvartal utgjør 7,3 millioner kroner mot 18,4 millioner kroner på samme tid i fjor. INNLÅN KLP Banken konsernets fremmedfinansiering består av innskudd, sertifikater og obligasjoner. På rapporteringstidspunktet utgjorde innskudd fra personer og bedrifter 9,7 milliarder kroner og gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 22,9 milliarder kroner. Av verdipapirgjelden utgjorde obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) utstedt av henholdsvis KLP Kommunekreditt AS og KLP Boligkreditt AS 17,1 milliarder kroner og 4,3 milliarder kroner. Alle OMF-utstedelser har oppnådd AAA rating. RISIKOFORHOLD OG KAPITALDEKNING KLP Banken konsernet er eksponert mot ulike typer risiko og har etablert et rammeverk for risikostyring som skal sørge for at risikoer blir identifisert, analysert og gjenstand for styring ved hjelp av retningslinjer, rammer, rutiner og instrukser. Banken skal ha en forsiktig risikoprofil og inntjeningen skal i all hovedsak være et resultat av inn- og utlånsaktiviteter samt likviditetsforvaltning. Dette innebærer at selskapet skal ha lav markedsrisiko, og at rente- og valutarisiko som oppstår i inn- og utlånsaktivitetene reduseres ved bruk av derivater. KLP Banken konsernet og datterselskapene skal ha en tilstrekkelig langsiktig finansiering som følge av regulatoriske krav og det er etablert måltall for dette. Kredittrisikoen i banken er lav og bankens utlån er i hovedsak begrenset til lån med kommunal risiko og lån med pant i eiendom. Bankens likviditet forvaltes ved plassering i andre banker og i verdipapirer som tilfredsstiller gitte krav til kredittkvalitet i tråd med styregodkjente kredittlinjer. Bankselskapenes likviditetsplasseringer har høy kredittkvalitet. KLP Banken konsernet utvidet egenkapitalen med 150 millioner kroner i desember Ansvarlig kapital ihht. kapitaldekningsreglene ved utløpet av fjerde kvartal 2017 var på 2 022,3 millioner kroner. Ansvarlig kapital består kun av kjernekapital. Tilsvarende tall for fjoråret var 1 823,5 millioner kroner. Utlån er risikovektet etter Kapitalkravsforskriften. KLP Banken konsern har en kapitaldekning og kjernekapitaldekning på 21,1 prosent ved utløpet av fjerde kvartal mot 19,0 prosent på samme tidspunkt fjor. Gjeldende kapitalkrav inkludert bufferkrav er 14,1 prosent kjernekapitaldekning og 17,6 prosent kapitaldekning. Uvektet kapitaldekning var 5,6 prosent.

6 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 6 Resultatregnskap KLP BANKEN AS KONSERN NOTE TUSEN KRONER 4. kvartal kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gebyr- og provisjonsinntekter Andre honorarinntekter Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter Sum andre driftsinntekter Lønn og administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Sum driftskostnader Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat Estimatavvik pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Skatt estimatavvik pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Poster som senere ikke vil bli omklassifisert til resultat Verdiregulering finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Skatt på verdiregulering finanselle eiendeler Poster som kan bli omklassifisert til resultat Sum utvidet resultat Periodens totalresultat

7 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 7 Balanse KLP BANKEN AS KONSERN NOTE TUSEN KRONER EIENDELER Fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Finansielle derivater Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL GJELD 7 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Innskudd Finansielle derivater Utsatt skatt Annen gjeld Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld EGENKAPITAL Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

8 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 8 Egenkapitaloppstilling KLP BANKEN AS KONSERN 2017 TUSEN KRONER Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Udisponert resultat Utvidet resultat Sum totalresultat Mottatt konsernbidrag i perioden Avgitt konsernbidrag i perioden Innbetalt egenkapital i perioden Sum transaksjoner med eierne Egenkapital TUSEN KRONER Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årsresultat Utvidet resultat Sum totalresultat Mottatt konsernbidrag i perioden Avgitt konsernbidrag i perioden Innbetalt egenkapital i perioden Sum transaksjoner med eierne Egenkapital

9 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 9 Kontantstrømoppstilling KLP BANKEN AS KONSERN TUSEN KRONER OPERASJONELLE AKTIVITETER Innbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer fra kunder Utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer til kunder Utbetalinger av utlån til kunder Innbetalinger på utlån kunder Netto innbetalinger på kundeinnskudd bank Utbetaling ved kjøp av kredittkortportefølje Utbetaling til drift Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift mv Netto renter plasseringskonti Netto inn-/utbetalinger vedrørende operasjonelle aktiviteter Betalt inntektsskatt 0 0 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter INVESTERINGSAKTIVITETER Innbetalinger ved salg verdipapirer Utbetalinger ved kjøp verdipapirer Innbetalinger av renter fra verdipapirer Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantsrøm fra investeringsaktiviteter FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling av lån Avdrag og innfrielse av lån Utbetaling ved tilbakekjøp av lån Utbetaling av renter på lån Innbetaling av mottatt egenkapital Utbetaling av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Likviditetsbeholdning ved inngangen av perioden Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden Netto innbetaling/ utbetaling av kontanter

10 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 10 Noter til regnskapet KLP BANKEN AS KONSERN NOTE 1 Generell informasjon KLP Banken AS ble stiftet 25. februar KLP Banken AS eier alle aksjene i KLP Kommunekreditt AS og KLP Boligkreditt AS. Disse selskapene danner til sammen KLP Banken konsern. KLP Banken konsern yter eller erverver lån til norske kommuner og fylkeskommuner samt til selskaper med offentlig garanti. Utlånsvirksomheten er i hovedsak finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Konsernet tilbyr også standard bankprodukter til privatkunder. KLP Banken AS er registrert og hjemmehørende i Norge. Hovedkontoret har adresse Beddingen 8 i Trondheim og selskapet har avdelingskontor i Oslo. KLP Banken er et datterselskap av KLP Bankholding AS som igjen er heleid av Kommunal Landspensjonskasse (KLP). KLP er et gjensidig forsikringsselskap. NOTE 2 Regnskapsprinsipper Denne delårsrapporten viser konsernregnskapet til KLP Banken AS for perioden , med spesifisering av resultatutviklingen i 4. kvartal. Delårsrapporten er ikke revidert. Delårsregnskapet for KLP Banken AS konsern (konsernregnskapet) er avlagt i samsvar med IAS 34 om delårsrapportering. Regnskapet etter 4.kvartal er avlagt etter samme prinsipper som årsregnskapet for 2016 og de endringer som framkommer i øvrige delårsregnskap i Det henvises til KLP Bankens årsrapport for 2016 og delårsrapportene etter henholdsvis 1. og 2. og 3. kvartal 2017 for nærmere beskrivelse av regnskapsprinsipper. Disse er tilgjengelig på klp.no , det vil si dagen etter balansedatoen i denne rapporten ( ), trådte regnskapsstandarden IFRS 9 Finansielle instrumenter i kraft. Det ble gitt en detaljert beskrivelse av standarden i Note 2 Regnskapsprinsipper i årsrapporten for Konsekvenser for KLP Banken konsern: KLASSIFISERING OG MÅLING KLP Bankenkonsernet har vurdert klassifisering og måling av eiendeler og gjeld omfattet av den nye standarden. Det er konkludert med at utlånsporteføljene delvis faller inn under forretningsmodellen som benevnes "hold to collect", og delvis under forretningsmodellen "hold to collect and sell". Utlån i kategorien "hold to collect" innebærer regnskapsføring til amortisert kost, som er en videreføring av samme målemetode som har vært benyttet under IAS 39. Utlån som er aktuelle for videresalg (hold to collect and sell) måles til virkelig verdi hvor verdiendringen regnskapsføres i det utvidede resultatet. Andre finansielle instrumenter har vært regnskapsført til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Dette vil bli videreført under IFRS 9. NEDSKRIVNINGSMODELL IFRS 9 endrer måling av avsetningen for tap på finansielle eiendeler. Under IAS 39 må det foreligge en tapshendelse før det foretas nedskrivning, mens det under IFRS 9 skal avsettes for forventet tap etter gitte regler. Ved førstegangsinnregning, og i tilfeller hvor kredittrisikoen ikke har økt betydelig etter førstegangsinnregning, skal det avsettes for kredittap som ventes å oppstå de neste 12 måneder (trinn 1). Hvis kredittrisikoen har økt betydelig, skal avsetningen tilsvare forventet kredittap over eiendelens forventede levetid (trinn 2). Dersom det inntreffer en tapshendelse, foretas det nedskrivning som tilsvarer forventet tap på engasjementet over hele levetiden (trinn 3). I KLP Banken AS er vurderingen av hva som anses å være en betydelig endring i kredittrisiko for boliglån basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer og "backstops". Den viktigste driveren for betydelig endring i kredittrisiko for boliglån i KLP Banken er endring i sannsynlighet for mislighold (PD) fra første gangs innregning og til rapporteringstidspunktet. En endring i PD på mer enn 2,5 anses som en vesentlig endring i kredittrisiko. I tillegg må endringen i PD være minimum 0,6 prosentpoeng for at endringen skal vurderes som vesentlig. For produkter hvor banken ikke har utviklet egne PD- og LGD-modeller benyttes forenklet tapsgradmetode. Her vil endring i risikoklasse på minst én karakterer fra første gangs innregning til rapporteringstidspunktet anses som en vesentlig økning i kredittrisiko. Effekten av å implementere det nye regelverket beregnes som forskjell mellom balanseførte tapsavsetninger etter det gamle regelverket pr og verdien av tapsavsetninger beregnet etter de nye reglene 1. januar Denne effekten vil bli ført som endring av balanseførte tapsavsetninger med motpost direkte på egenkapitalen slik at resultatregnskapet ikke påvirkes. Per har KLP Banken AS en saldo på tapsnedskrivninger på utlån i balansen på 3,2 millioner kroner. Estimater på forventede tap ihht. det nye regelverket indikerer en dobling av avsetningene på overgangstidspunktet

11 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 11 NOTE 3 Netto renteinntekter TUSEN KRONER Renter på utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Renter på utlån til kunder Renter på verdipapirer Sum renteinntekter Renter på gjeld til kredittinstitusjoner Renter på gjeld til kunder Over/underkurs på obligasjoner med fortrinnsrett Andre rentekostnader Sum rentekostnader Netto renteinntekter NOTE 4 Utlån til kunder TUSEN KRONER Utlån til kunder før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Utlån til kunder etter nedskrivninger Påløpte renter Endring i virkelig verdi som følge av renteendringer (sikringsbokføring) Sum utlån til og fordringer på kunder

12 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 12 NOTE 5 Kategorier av finansielle instrumenter TUSEN KRONER Balanseført verdi Virkelig verdi Balanseført verdi Virkelig verdi FINANSIELLE EIENDELER TIL VIRKELIG VERDI HOLDT FOR OMSETNING Rentebærende verdipapirer Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi holdt for omsetning FINANSIELLE EIENDELER TIL VIRKELIG VERDI SIKRING Utlån til Norske kommuner Utlån til personkunder Finansielle derivater Sum finansielle eiendeler til virkelig verdi sikring FINANSIELLE EIENDELER TILGJENGELIG FOR SALG Aksjer og andeler Sum finansielle eiendeler tilgjengelig for salg FINANSIELLE EIENDELER TIL AMORTISERT KOST Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til norske kommuner Utlån til personkunder Sum finansielle eiendeler til amortisert kost Sum finansielle eiendeler FINANSIELLE FORPLIKTELSER TIL VIRKELIG VERDI SIKRING Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Finansielle derivater Sum finansielle forpliktelser til virkelig verdi sikring FINANSIELLE FORPLIKTELSER TIL AMORTISERT KOST Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Innskudd fra kunder Sum finansielle forpliktelser til amortisert kost Sum finansielle forpliktelser Virkelig verdi skal være en representativ pris basert på hva en eiendel eller forpliktelse ville vært omsatt for ved normale markedsbetingelser og forhold. Et finansielt instrument anses som notert i et aktivt marked dersom noterte kurser er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse kursene representerer faktiske og regelmessige forekommende transaksjoner på armlengdes avstand. Dersom markedet for verdipapiret ikke er aktivt, eller verdipapiret ikke er notert på børs eller tilsvarende, benytte verdsettelsesteknikker for å fastsette virkelig verdi. Disse baseres bl.a. på informasjon om nylige gjennomførte transaksjoner på forretningsmessige vilkår, henvisning til omsetning av lignende instrumenter og prising ved hjelp av eksternt innhentede rentekurver og rentedifferansekurver. Estimatene bygger i størst mulig grad på eksterne observerbare markedsdata, og i liten grad på selskapsspesifikk informasjon. DE ULIKE FINANSIELLE INSTRUMENTER PRISES DERMED PÅ FØLGENDE MÅTE: Rentebærende verdipapirer - stat Til prising av norske statsobligasjoner benyttes Bloomberg som kilde. Det er Oslo Børs som leverer prisen (via Bloomberg). Kursene sammenlignes med kursene fra Reuters for å avdekke eventuelle feil.

13 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 13 NOTE 5 Kategorier av finansielle instrumenter forts. Rentebærende verdipapirer annet enn stat Andre norske rentepapirer prises hovedsakelig ved bruk av kurser fra Nordic Bond Pricing. De papirene som ikke inngår hos Nordic Bond Pricing prises teoretisk. Teoretisk pris baseres på antatt nåverdi ved salg av posisjonen. Diskontering gjøres ved å benytte en nullkupongkurve. Nullkupongkurven oppjusteres med en kredittspread som skal hensynta obligasjonens risiko. Kredittspreaden beregnes ut fra en spreadkurve hvor obligasjonens durasjon hensyntas. Nordic Bond Pricing er hovedkilde for spreadkurver. Disse leverer selskapsspesifikke kurver og kurver for norske sparebanker, kommuner og kraft. Sparebanker har ulike spreadkurver basert på forvaltningskapital. For selskaper hvor Nordic Bond Pricing ikke leverer spreadkurver, benyttes spreadkuver fra tre norske banker. Når spreadkurver er tilgjengelig fra flere av disse bankene, benyttes et likevektet gjennomsnitt. Finansielle derivater Renteswapper verdsettes basert på gjeldende swapkurve på verdsettelsestidspunktet. Derivatavtaler skal bare benyttes for å sikre beløpsmessig balanse og legge til rette for at betalingsforpliktelser overholdes. Derivatavtaler kan bare inngås med motparter med høy kredittkvalitet. Virkelig verdi av utlån til norske kommuner, utlån til personkunder og innskudd Virkelig verdi av utlån og innskudd uten rentebinding anses som tilnærmet lik bokført verdi da kontraktsbetingelsene løpende endres i takt med markedsrenten. Virkelig verdi av utlån med rentebinding beregnes ved å neddiskontere kontraktsfestede kontantstrømmer med markedsrente inklusive en relevant risikomargin på balansedagen. Virkelig verdi av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Alle fordringer på kredittinstitusjoner (bankinnskudd) er til flytende rente. Virkelig verdi av disse anses som tilnærmet lik bokført verdi da kontraktsbetingelsene løpende endres i takt med markedsrenten. Virkelig verdi av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Virkelig verdi i denne kategorien er fastsatt ut i fra interne verdsettelsesmodeller basert på eksterne observerbare data. Virkelig verdi av gjeld til kredittinstitusjoner Disse transaksjonene verdsettes ved bruk av en verdsettelsesmodell, inkludert relevante kredittspreadjusteringer innhentet i markedet.

14 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 14 NOTE 6 Virkelig verdi hierarki TUSEN KRONER Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum EIENDELER REGNSKAPSFØRT TIL VIRKELIG VERDI Rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Finansielle derivater Sum eiendeler regnskapsført til virkelig verdi FORPLIKTELSER REGNSKAPSFØRT TIL VIRKELIG VERDI Finansielle derivater gjeld Sum forpliktelser regnskapsført til virkelig verdi TUSEN KRONER Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum EIENDELER REGNSKAPSFØRT TIL VIRKELIG VERDI Rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Finansielle derivater Sum eiendeler regnskapsført til virkelig verdi FORPLIKTELSER REGNSKAPSFØRT TIL VIRKELIG VERDI Finansielle derivater gjeld Sum forpliktelser regnskapsført til virkelig verdi

15 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 15 NOTE 6 Virkelig verdi hierarki forts. TUSEN KRONER BOKFØRT VERDI BOKFØRT VERDI ENDRINGER I NIVÅ 3 UNOTERTE AKSJER Inngående balanse Solgt 0 0 Kjøpt 7 0 Urealiserte endringer Utgående balanse Realisert gevinst/tap 0 0 Virkelig verdi skal være en representativ pris basert på hva tilsvarende eiendel eller forpliktelse ville vært omsatt for ved normale markedsbetingelser og forhold. Høyeste kvalitet i forhold til virkelig verdi er basert på noterte kurser i et aktivt marked. Et finansielt instrument anses som notert i et aktivt marked dersom noterte kurser er enkelt og regelmessig tilgjengelig fra en børs, forhandler, megler, næringsgruppering, prissettingstjeneste eller reguleringsmyndighet, og disse kursene representerer faktiske og regelmessige forekommende transaksjoner på armlengdes avstand. NIVÅ 1: Instrumenter i dette nivået henter virkelig verdi fra noterte priser i et aktivt marked for identiske eiendeler eller forpliktelser som enheten har tilgang til ved rapporteringstidspunktet. Eksempler på instrumenter i nivå 1 er børsnoterte papirer. NIVÅ 2: Instrumenter i dette nivået henter virkelig verdi fra observerbare markedsdata. Dette inkluderer priser basert på identiske instrumenter, men hvor instrumentet ikke innehar høy nok omsetningsfrekvens og derfor ikke anses som omsatt i et aktivt marked, samt priser basert på tilsvarende eiendeler og prisledende indikatorer som kan bli bekreftet fra markedsinformasjon. Eksempler på instrumenter i nivå 2 er rentepapirer priset ut fra rentebaner. NIVÅ 3: Instrumenter på nivå 3 innehar ingen observerbare markedsdata eller omsettes i markeder ansett som inaktive. Prisen baseres hovedsakelig på egne beregninger hvor reell virkelig verdi kan avvike hvis instrumentet skulle blitt omsatt. Det har ikke vært noen bevegelser mellom nivåene. I note 5 opplyses det om virkelig verdi av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser som er regnskapsført til amortisert kost. Finansielle eiendeler målt til amortisert kost omfatter utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner, norske kommuner og personkunder. Den oppgitte virkelig verdi for disse eiendelene er fastsatt etter metoder som faller inn under nivå 2. Finansielle forpliktelser regnskapsført til amortisert kost består av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og innskudd fra kunder. Den oppgitte virkelig verdi for disse forpliktelsene er fastsatt etter metoder som faller inn under nivå 2.

16 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 16 NOTE 7 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer TUSEN KRONER Obligasjoner, nominell verdi Verdijusteringer Påløpte renter Egenbeholdning, nominell verdi Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Rente på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer, på rapporteringstidspunkt 1,28 % 1,59 % Renten er beregnet som et vektet gjennomsnitt på act/360-basis. De inkluderer renteswapeffekter og amortiseringskostnader. TUSEN KRONER Balanse Emittert Forfall/innløst tilbakekjøpt Andre endringer Balanse ENDRING AV GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Obligasjoner, nominell verdi Verdijusteringer Påløpte renter Egenbeholdning, nominell verdi Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

17 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 17 NOTE 8 Presentasjon av eiendeler og gjeld som er gjenstand for netto oppgjør TUSEN KRONER Relaterte beløp som ikke er presentert netto Brutto finansielle eiendeler/gjeld Brutto finansielle eiendeler/ gjeld netto Balanseført verdi Finansielle instrumenter Sikkerhet i kontanter Netto beløp EIENDELER Finansielle derivater Sum GJELD Finansielle derivater Sum TUSEN KRONER Relaterte beløp som ikke er presentert netto Brutto finansielle eiendeler/gjeld Brutto finansielle eiendeler/ gjeld netto Balanseført verdi Finansielle instrumenter Sikkerhet i kontanter Netto beløp EIENDELER Finansielle derivater Sum GJELD Finansielle derivater Sum Formålet med noten er å vise den potensielle effekten av netting avtaler i KLP Bank konsernet. Noten viser derivatposisjoner i balansen.

18 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 18 NOTE 9 Transaksjoner med nærstående parter TUSEN KRONER RESULTATPOSTER KLP, honorarinntekter låneforvaltning KLP Kapitalforvaltning, honorar verdipapirforvaltning KLP, husleie KLP, pensjonspremie KLP, stabstjenester (selvkost) KLP, diverse konsernselskaper, subsidiert rente ansattlån TUSEN KRONER BALANSEPOSTER KLP, netto mellomværende KLP, avregning lån KLP konsernselskaper, netto øvrige mellomværende Transaksjoner med nærstående parter er gjennomført til generelle markedsbetingelser, med unntak av selskapets andel av administrative fellesfunksjoner, som er fordelt til selvkost. Fordelingen er basert på faktisk bruk. Alle mellomværende blir gjort opp fortløpende.

19 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 19 NOTE 10 Andre eiendeler TUSEN KRONER Mellomværende med selskap i samme konsern Diverse fordringer Forskuddsbetalte kostnader Sum andre eiendeler NOTE 11 Annen gjeld og avsetning for påløpte kostnader TUSEN KRONER Kreditorer Mellomværende med selskap i samme konsern Diverse gjeld Sum annen gjeld Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift Feriepenger Pensjonsforpliktelser Merverdiavgift Avsatte kostnader Sum påløpte kostnader og forpliktelser

20 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 20 NOTE 12 Kapitaldekning TUSEN KRONER Aksjekapital og overkurs Annen egenkapital Egenkapital Delårsresultat som inngår i kjernekapital Verdijusteringer som følge av kravene om forsvarlig verdsettelse Fradrag goodwill og andre immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Ren kjernekapital Tilleggskapital 0 0 Tilleggskapital 0 0 Sum tellende ansvarlig kapital Kapitalkrav (risikovektet volum) Overskudd av ansvarlig kapital BEREGNINGSGRUNNLAG KREDITTRISIKO: Institusjoner Massemarked Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Øvrige engasjementer Beregningsgrunnlag kredittrisiko Kredittrisiko Operasjonell risiko CVA Samlet kapitalkrav Ren kjernekapitaldekning prosent 21,1 % 19,0 % Tilleggskapital prosent 0,0 % 0,0 % Kapitaldekning prosent 21,1 % 19,0 % Uvektet kapitaldekning 5,6 % 5,2 % KAPITALKRAV PR : Kjernekapital Tilleggskapital Ansvarlig kapital Minstekrav uten buffer 4,5 % 3,5 % 8,0 % Bevaringsbuffer 2,5 % 0,0 % 2,5 % Systemrisikobuffer 3,0 % 0,0 % 3,0 % Motsyklisk buffer 2,0 % 0,0 % 2,0 % Pilar 2-tillegg 2,1 % 0,0 % 2,1 % Gjeldende kapitalkrav inklusiv buffere 14,1 % 3,5 % 17,6 % Minstekrav til uvektet kjernekapital 3,0 % 0,0 % 3,0 % Krav om buffer i kjernekapital for banken 2,0 % 0,0 % 2,0 % Kapitalkrav uvektet kjernekapital 5,0 % 0,0 % 5,0 %

21 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 21 NOTE 13 Rentebærende verdipapirer TUSEN KRONER Anskaffelseskost Anskaffelseskost Markedsverdi Markedsverdi Sertifikater Obligasjoner Sum rentebærende verdipapirer Rentebærende verdipapirer er regnskapsført til markedsverdi inklusiv opptjente, ikke forfalte renter. NOTE 14 Tap og nedskrivning på utlån TUSEN KRONER Konstaterte tap Tilbakeføring av tidligere nedskrivninger Endring individuelle nedskrivninger Endring gruppevise nedskrivninger Sum tap på utlån TUSEN KRONER Saldo på tapsnedskrivning på utlån Periodens reversering av nedskrivning på individuelle utlån Periodens nedskrivning på individuelle utlån Periodens gruppevise nedskrivning på utlån Nedskrivning på utlån Brutto misligholdte over 90 dager Brutto øvrige tapsutsatte 0 0 Dette gjelder tap på boliglån. Det forventes ikke tap eller nedskrivninger på misligholdte lån til offentlig sektor.

22 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 22 NOTE 15 Betingede forpliktelser TUSEN KRONER Ubenyttede kredittrammer utlån Lånetilsagn Sum betingede forpliktelser NOTE 16 Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter TUSEN KRONER Netto gevinst/(tap) på rentebærende verdipapirer Netto gevinst/(tap) finansielle derivater og realisert amortisering knyttet til utlån Netto gevinst/(tap) finansielle derivater og tilbakekjøp av egen gjeld Netto bokført sikringsineffektivitet, utlån og innlån (urealisert) Andre finansinntekter og kostnader Sum netto gevinst/(tap) finansielle instrumenter NOTE 17 Pensjonsforpliktelser egne ansatte TUSEN KRONER Balanseført netto forpliktelse Resultatført pensjonskostnad Resultatført finanskostnad Aktuarielt gevinster og tap (estimatavvik) Finansskatt Innbetalt premie/tilskudd Finansskatt Balanseført netto forpliktelse Forutsetninger Diskonteringsrente 2,40 % 2,60 % Lønnsvekst 2,50 % 2,50 % Folketrygdens grunnbeløp (G) 2,25 % 2,25 % Pensjonsregulering 1,48 % 1,48 % Arbeidsgiveravgiftsats 14,10 % 14,10 %

23 23,1 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 23 Kvartalsvis resultatutvikling MILLIONER KRONER 4. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 185,1 198,6 196,1 191,6 192,9 Rentekostnader og lignende kostnader -117,3-133,3-138,9-140,3-147,9 Netto renteinntekter 67,7 65,4 57,2 51,4 45,0 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 3,7 3,7 3,1 2,9 3,1 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -0,5-0,9-0,6-0,3-0,3 Netto gebyr- og provisjonsinntekter 3,2 2,8 2,5 2,6 2,8 Andre honorarinntekter 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 Netto gevinst/ (tap) på finansielle instrumenter -3,6-3,3-0,1 3,7-7,4 Sum andre driftsinntekter 10,6 11,0 14,1 17,9 6,9 Lønn og administrasjonskostnader -19,9-13,8-16,0-16,7-17,7 Avskrivninger -2,2-2,2-1,2-0,8-1,1 Andre driftskostnader -37,5-26,7-31,9-31,3-34,6 Tap på utlån, garantier m.v. -0,6-2,7 0,0 0,2-0,7 Sum driftskostnader -60,2-45,4-49,1-48,6-54,1 Driftsresultat før skatt 21,4 33,8 24,7 23,2 0,6 Skatt -5,2-8,2-6,0-5,6-0,1 Resultat 16,2 25,5 18,7 17,6 0,4 Estimatavvik 2,1-3,2 0,0 0,0 2,0 Skatt estimatavvik -0,5 0,8 0,0 0,0-0,5 Utvidet resultat etter skatt 1,6-2,4 0,0 0,0 1,5 Periodens totalresultat 17,8 23,1 18,7 17,6 1,9

24 KLP Banken AS Konsern 4. kvartal 2017 Side 24 Nøkkeltall - akkumulert MILLIONER KRONER 4. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2016 Resultat før skatt 103,1 81,7 47,9 23,2 91,2 Netto renteinntekter 241,6 173,9 108,5 51,4 194,3 Øvrige driftsinntekter 68,2 50,7 33,6 16,8 66,4 Driftskostnader og avskrivninger -203,4-143,2-97,8-48,6-180,6 Netto realisert/urealisert endring fin.instrum. til virkelig verdi -3,4 0,3 3,5 3,7 11,1 Innskudd 9 669, , , , ,9 Utlån med pant i bolig , , , , ,6 Utlån med offentlig garanti , , , , ,9 Misligholdte lån 21,7 17,4 25,5 27,9 22,2 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer , , , , ,4 Andre innlån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forvaltningskapital , , , , ,4 Gjennomsnittlig forvaltningskapital , , , , ,4 Egenkapital 2 077, , , , ,4 Rentenetto 0,70 % 0,50 % 0,31 % 0,15 % 0,59 % Resultat av ordinær drift før skatt i % av gj.snittlig forv.kapital 0,30 % 0,24 % 0,14 % 0,07 % 0,28 % Egenkapitalavkastning før skatt 5,57 % 5,89 % 5,18 % 5,02 % 6,05 % Kapitaldekning 21,1 % 19,5 % 19,3 % 19,3 % 19,0 % LCR 470 % 361 % 365 % 368 % 276 %

25 Kvartalsrapport KLP BANKEN AS 4. KVARTAL 2017

26 KLP Banken AS 4. kvartal 2017 Side 26 Resultatregnskap KLP BANKEN AS NOTE TUSEN KRONER 4. kvartal kvartal Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gebyr- og provisjonsinntekter Inntekter av eierinteresser i konsernselskap Andre honorarinntekter Netto gevinst/(tap) på finansielle instrumenter Sum andre driftsinntekter Lønn og administrasjonskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v Sum driftskostnader Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat Estimatavvik pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Skatt estimatavvik pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler Poster som senere ikke vil bli omklassifisert til resultat Verdiregulering finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Skatt på verdiregulering finanselle eiendeler Poster som kan bli omklassifisert til resultat Sum utvidet resultat Periodens totalresultat

27 KLP Banken AS 4. kvartal 2017 Side 27 Balanse KLP BANKEN AS NOTE TUSEN KRONER EIENDELER Fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Rentebærende verdipapirer Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Finansielle derivater Eierinteresser i konsernselskaper Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL GJELD 7 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Innskudd Finansielle derivater Utsatt skatt Annen gjeld Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld EGENKAPITAL Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital

28 KLP Banken AS 4. kvartal 2017 Side 28 Egenkapitaloppstilling KLP BANKEN AS 2017 TUSEN KRONER Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Udisponert resultat Utvidet resultat Sum totalresultat Mottatt konsernbidrag i perioden Avgitt konsernbidrag i perioden Innbetalt egenkapital i perioden Sum transaksjoner med eierene Egenkapital TUSEN KRONER Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital Årsresultat Utvidet resultat Sum totalresultat Mottatt konsernbidrag i perioden Avgitt konsernbidrag i perioden Innbetalt egenkapital i perioden Sum transaksjoner med eierene Egenkapital

29 KLP Banken AS 4. kvartal 2017 Side 29 Kontantstrømoppstilling KLP BANKEN AS TUSEN KRONER OPERASJONELLE AKTIVITETER Innbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer fra kunder Utbetalinger av renter, provisjoner og gebyrer til kunder Utbetalinger av utlån til kunder Innbetalinger på utlån kunder Utbetaling ved kjøp av kredittkortportefølje Innbetalinger på kundeinnskudd bank Netto inn-/utbetalinger til drift Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift mv Netto inn-/utbetalinger vedrørende andre operasjonelle aktiviteter Renter plasseringskonti Betalt inntektsskatt 0 0 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av verdipapirer Innbetalinger ved salg av verdipapirer Innbetalinger av renter fra verdipapirer Utbetaling ved kjøp av driftsmidler Innbetaling vedrørende aksjer i datterselskap Utbetaling av kapital til datterselskap Netto kontantsrøm fra investeringsaktiviteter FINANSIERINGSAKTIVITETER Innbetaling av lån Avdrag og innfrelse av lån Utbetaling ved tilbakekjøp av lån Utbetaling av renter på lån Innbetaling av mottatt egenkapital Utbetaling avgitt konsernbidrag Netto kontanstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm i perioden Likviditetsbeholdning ved inngangen av perioden Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden Netto innbetaling/ utbetaling av kontanter

30 KLP Banken AS 4. kvartal 2017 Side 30 Noter til regnskapet KLP BANKEN AS NOTE 1 Generell informasjon KLP Banken AS ble stiftet 25. februar KLP Banken AS eier alle aksjene i KLP Kommunekreditt AS og KLP Boligkreditt AS. Disse selskapene danner til sammen KLP Banken AS konsern. KLP Banken konsern yter eller erverver lån til norske kommuner og fylkeskommuner samt til selskaper med offentlig garanti. Utlånsvirksomheten er i hovedsak finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Konsernet tilbyr også standard bankprodukter til privatkunder. KLP Banken AS er registrert og hjemmehørende i Norge. Hovedkontoret har adresse Beddingen 8 i Trondheim og selskapet har avdelingskontor i Oslo. KLP Banken AS Konsern er et datterselskap av KLP Bankholding AS som igjen er heleid av Kommunal Landspensjonskasse (KLP). KLP er et gjensidig forsikringsselskap. NOTE 2 Regnskapsprinsipper Denne delårsrapporten viser selskapsregnskapet til KLP Banken AS for perioden med spesifikasjon av resultatutviklingen i 4. kvartal. Delårsrapporten er ikke revidert. Delårsregnskapet for KLP Banken AS er avlagt i samsvar med IAS 34 om delårsrapportering. Regnskapet etter 4.kvartal er avlagt etter samme prinsipper som årsregnskapet for 2016 og de endringer som framkommer i øvrige delårsregnskap i Det henvises til KLP Bankens årsrapport for 2016 og delårsrapportene etter henholdsvis 1. og 2. og 3. kvartal 2017 for nærmere beskrivelse av regnskapsprinsipper. Disse er tilgjengelig på klp.no , det vil si dagen etter balansedatoen i denne rapporten ( ), trådte regnskapsstandarden IFRS 9 Finansielle instrumenter i kraft. Det ble gitt en detaljert beskrivelse av standarden i Note 2 Regnskapsprinsipper i årsrapporten for Konsekvenser for KLP Banken AS: KLASSIFISERING OG MÅLING KLP Banken AS har vurdert klassifisering og måling av eiendeler og gjeld omfattet av den nye standarden. Det er konkludert med at utlånsporteføljene delvis faller inn under forretningsmodellen som benevnes "hold to collect", og delvis under forretningsmodellen "hold to collect and sell". Utlån i kategorien "hold to collect" innebærer regnskapsføring til amortisert kost, som er en videreføring av samme målemetode som har vært benyttet under IAS 39. Utlån som er aktuelle for videresalg (hold to collect and sell) måles til virkelig verdi hvor verdiendringen regnskapsføres i det utvidede resultatet. Andre finansielle instrumenter har vært regnskapsført til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Dette vil bli videreført under IFRS 9. NEDSKRIVNINGSMODELL IFRS 9 endrer måling av avsetningen for tap på finansielle eiendeler. Under IAS 39 må det foreligge en tapshendelse før det foretas nedskrivning, mens det under IFRS 9 skal avsettes for forventet tap etter gitte regler. Ved førstegangsinnregning, og i tilfeller hvor kredittrisikoen ikke har økt betydelig etter førstegangsinnregning, skal det avsettes for kredittap som ventes å oppstå de neste 12 måneder (trinn 1). Hvis kredittrisikoen har økt betydelig, skal avsetningen tilsvare forventet kredittap over eiendelens forventede levetid (trinn 2). Dersom det inntreffer en tapshendelse, foretas det nedskrivning som tilsvarer forventet tap på engasjementet over hele levetiden (trinn 3). I KLP Banken AS er vurderingen av hva som anses å være en betydelig endring i kredittrisiko for boliglån basert på en kombinasjon av kvantitative og kvalitative indikatorer og "backstops". Den viktigste driveren for betydelig endring i kredittrisiko for boliglån i KLP Banken er endring i sannsynlighet for mislighold (PD) fra første gangs innregning og til rapporteringstidspunktet. En endring i PD på mer enn 2,5 anses som en vesentlig endring i kredittrisiko. I tillegg må endringen i PD være minimum 0,6 prosentpoeng for at endringen skal vurderes som vesentlig. For produkter hvor banken ikke har utviklet egne PD- og LGD-modeller benyttes forenklet tapsgradmetode. Her vil endring i risikoklasse på minst én karakterer fra første gangs innregning til rapporteringstidspunktet anses som en vesent lig økning i kredittrisiko. Effekten av å implementere det nye regelverket beregnes som forskjell mellom balanseførte tapsavsetninger etter det gamle regelverket pr og verdien av tapsavsetninger beregnet etter de nye reglene 1. januar Denne effekten vil bli ført som endring av balanseførte tapsavsetninger med motpost direkte på egenkapitalen slik at resultat regnskapet ikke påvirkes. Per har KLP Banken AS en saldo på tapsnedskrivninger på utlån i balansen på 3,2 millioner kroner. Estimater på forventede tap ihht. det nye regelverket indikerer en dobling av avsetningene på overgangstidspunktet

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2015

Kvartalsrapport 4/2015 Kvartalsrapport 4/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Banken AS Kvartalsregnskap 4/2015 3 KLP Banken AS konsern Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 4/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BANKEN 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BANKEN 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport KLP BANKEN 3. KVARTAL 2017 Innhold KLP BANKEN KONSERN RESULTATREGNSKAP 6 BALANSE 7 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BANKEN 1. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BANKEN 1. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport KLP BANKEN 1. KVARTAL 2017 Innhold KLP BANKEN KONSERN KVARTALSREGNSKAP 1/2017 4 RESULTATREGNSKAP 6 BALANSE 7 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note

Detaljer

KLP Kreditt AS. Kvartalsrapport Resultatregnskap, balanse og noter

KLP Kreditt AS. Kvartalsrapport Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS Kvartalsrapport 2 2013 Resultatregnskap, balanse og noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Egenkapitaloppstilling 5 Kontantstrømoppstilling 6 Noter til regnskapet 7 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1/2015

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1/2015 KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2015

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2015 KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 4/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 4/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Banken AS Kvartalsregnskap 1/2016 3 KLP Banken AS konsern Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BANKEN 4. KVARTAL 2016

Kvartalsrapport KLP BANKEN 4. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport KLP BANKEN 4. KVARTAL 2016 Innhold KLP BANKEN KONSERN KVARTALSREGNSKAP 4/2016 4 RESULTATREGNSKAP 6 BALANSE 7 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note

Detaljer

Kvartalsrapport KLP KOMMUNEKREDITT AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP KOMMUNEKREDITT AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport KLP KOMMUNEKREDITT AS 3. KVARTAL 2017 Innhold KLP KOMMUNEKREDITT KVARTALSREGNSKAP 3 RESULTATREGNSKAP 4 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 6 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 7 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT AS 4. KVARTAL 2016

Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT AS 4. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT AS 4. KVARTAL Innhold KLP BOLIGKREDITT KVARTALSREGNSKAP 4/ 3 RESULTATREGNSKAP 4 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 6 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 7 NOTER TIL REGNSKAPET 8 Note

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT AS 1. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT AS 1. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT AS 1. KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSREGNSKAP 1/2017 3 RESULTATREGNSKAP 4 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 6 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 7 NOTER TIL REGNSKAPET 8 NOTE 1 Generell

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT

Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold KLP BOLIGKREDITT KVARTALSREGNSKAP 3/2016 3 RESULTATREGNSKAP 5 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 7 KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT AS 3. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT AS 3. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT AS 3. KVARTAL 2017 Innhold KLP BOLIGKREDITT KVARTALSREGNSKAP 3 RESULTATREGNSKAP 4 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 6 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 7 NOTER TIL REGNSKAPET 8 Note

Detaljer

Kvartalsrapport KLP KOMMUNEKREDITT AS 1. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP KOMMUNEKREDITT AS 1. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport KLP KOMMUNEKREDITT AS 1. KVARTAL 2017 Innhold KLP KOMMUNEKREDITT KVARTALSREGNSKAP 1/2017 3 RESULTATREGNSKAP 4 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 6 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 7 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Kvartalsrapport KLP KOMMUNEKREDITT AS 4. KVARTAL 2016

Kvartalsrapport KLP KOMMUNEKREDITT AS 4. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport KLP KOMMUNEKREDITT AS 4. KVARTAL 2016 Innhold KLP KOMMUNEKREDITT KVARTALSREGNSKAP 4/2016 3 RESULTATREGNSKAP 4 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 6 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 7 NOTER TIL REGNSKAPET

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2014

Kvartalsrapport 4/2014 Kvartalsrapport 4/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Banken AS Kvartalsregnskap 4/2014 3 KLP Banken AS konsern Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport 4 2013. Resultatregnskap, balanse og noter

Kvartalsrapport 4 2013. Resultatregnskap, balanse og noter Kvartalsrapport 4 2013 Resultatregnskap, balanse og noter Innhold Kvartalsregnskap 4/2013 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1

Detaljer

Kvartalsrapport KLP KOMMUNEKREDITT AS 4. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP KOMMUNEKREDITT AS 4. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport KLP KOMMUNEKREDITT AS 4. KVARTAL Innhold KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 3 RESULTATREGNSKAP 4 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 6 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 7 NOTER TIL REGNSKAPET 8

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2014

Kvartalsrapport 4/2014 Kvartalsrapport 4/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Kommunekreditt Kvartalsregnskap 4/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Banken AS

Kvartalsrapport KLP Banken AS Kvartalsrapport 4 2012 KLP Banken AS Innhold KLP Banken AS kvartalregnskap 4/2012 3-4 KLP Banken AS konsern Resultatregnskap 5 Balanse 6 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 1 2013 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 1 2013 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 1 2013 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 1/2013 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BANKEN 2. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BANKEN 2. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport KLP BANKEN 2. KVARTAL 2017 Innhold KLP BANKEN KONSERN RESULTATREGNSKAP 7 BALANSE 8 EGENKAPITALOPPSTILLING 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 10 NOTER TIL REGNSKAPET 11 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 3/2014

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 3/2014 BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 3/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 3/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Banken AS konsern og KLP Banken AS

Kvartalsrapport KLP Banken AS konsern og KLP Banken AS Kvartalsrapport 4 2011 KLP Banken AS konsern og KLP Banken AS Innhold KLP Banken AS konsern Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 6 Noter til regnskapet 7 Note 1

Detaljer

Kvartalsrapport Q2 2011

Kvartalsrapport Q2 2011 Kvartalsrapport Q2 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 2/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2014

Kvartalsrapport 1/2014 Kvartalsrapport 1/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 2 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 2/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 1 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 4/2011 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT AS 2. KVARTAL 2017

Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT AS 2. KVARTAL 2017 Kvartalsrapport KLP BOLIGKREDITT AS 2. KVARTAL 2017 Innhold KLP BOLIGKREDITT KVARTALSREGNSKAP 3 RESULTATREGNSKAP 5 BALANSE 6 EGENKAPITALOPPSTILLING 7 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 8 ERKLÆRING IHT. VERDIPAPIRHANDELLOVEN

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Banken AS Kvartalsregnskap 1/2015 3 KLP Banken AS konsern Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Banken AS

Kvartalsrapport KLP Banken AS Kvartalsrapport 1 2013 KLP Banken AS Innhold KLP Banken AS kvartalregnskap 1/2013 3-4 KLP Banken AS konsern Resultatregnskap 5 Balanse 6 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2011

Kvartalsrapport Q4 2011 Kvartalsrapport Q4 2011 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kommunekreditt AS KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 4/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner,

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Banken AS Kvartalsregnskap 2/2016 3 KLP Banken AS konsern Resultatregnskap 5 Balanse 6 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport Resultatregnskap, balanse og noter

Kvartalsrapport Resultatregnskap, balanse og noter Kvartalsrapport 2 2013 Resultatregnskap, balanse og noter Innhold KLP Banken AS Kvartalsregnskap 2/2013 3 KLP Banken AS konsern Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 4 2011 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 4/2011 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Kontantstrømoppstilling 6 Egenkapitaloppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2014

Kvartalsrapport 3/2014 Kvartalsrapport 3/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Kommunekreditt Kvartalsregnskap 3/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2011 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2011 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Kontantstrømoppstilling 6 Egenkapitaloppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2/2015

KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2/2015 KLP BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 2/2015 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2/2014

BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2/2014 BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2/2014 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Boligkreditt AS Kvartalsregnskap 2/2014 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Resultatregnskap, balanse og noter

Kvartalsrapport Resultatregnskap, balanse og noter Kvartalsrapport 2 2013 Resultatregnskap, balanse og noter Innhold Kvartalsregnskap 2/2013 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Erklæring iht. verdipapirhandelloven

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kv 2014

Kvartalsrapport 1. kv 2014 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter RESULTATREGNSKAP Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 160 3 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2015

Kvartalsrapport 2/2015 Kvartalsrapport 2/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Kommunekreditt Kvartalsregnskap 2/2015 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Erklæring 9 Noter

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2015

Kvartalsrapport 2/2015 Kvartalsrapport 2/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold KLP Banken AS Kvartalsregnskap 2/2015 3 KLP Banken AS konsern Resultatregnskap 6 Balanse 7 Egenkapitaloppstilling 8 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kvartalsrapport 1. kv 2014 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner 1. kvartal 2014 30.10.2013-31.12.2013

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q3 2015 Resultatregnskap Noter - 31/09-15 - 31/09-14 Q3 2015 Q3 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 1 259 220 1 431 572 394 258 470 031 1 914 945

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer