Fast ansatte pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fast ansatte pr. 31.12.07"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2

3 Fast ansatte pr Oddvar Lillehol banksjef jan knutsen ass.banksjef Fred Gornitshni avd.sjef jan H. Olsen Salgsleder berit Nevjen Fung. leder utlån kristin borstad Leder dagligbank Heidi Høitomt Regnskapsleder kari Wæge Ingunn Røhnebæk kari Olstad Gerd N. karlsen Liv m. Fostervold Gro Skjønhaug Ingunn Færgestad Reidun Skomdal Espen Logan Grete jensen Hilde H. bråthen Lars E. andresen may v. andersen permisjon mona Sandengen permisjon 3

4

5 Nøkkeltall Årsberetning 2007 blaker Sparebank ble stiftet 22. okt banken består i tillegg til hovedkontoret på Sørumsand av 2 filialer, en på blaker og en på auli. NØKKELTALL (Tall i mill kr) Endring Endring i % Resultat 10,2 11,5-1,3-11,3 % Forvaltningskapital 1775,8 1573,1 202,7 12,9 % Utlån/kreditter 1557,8 1342,9 214,9 16,0 % Innskudd fra kunder 975,6 985,4-9,8-1,0 % 5

6 Styrets beretning GENERELT Om året 2007 Det var lenge forventet at veksten i norsk økonomi ville avta noe i 2007, men norsk økonomi har også for 2007 i likhet med de siste årene vært preget av høy vekst innenfor flere næringer, spesielt innenfor tjenesteytende næringer og verksted- og verftsindustrien. Den rekordhøye oljeprisen bidro i stor grad til veksten i norsk næringsliv. Dette har medført at husholdningenes konsum og boliginvesteringer i 2007 har vært preget av vekst og optimisme. Den svake utviklingen i det amerikanske boligmarkedet har ført til uro i kreditt- og aksjemarkedet det siste halvåret, og det har skapt usikkerhet rundt den videre økonomiske utviklingen. Mislighold av amerikanske boliglån med lav kredittverdighet og økt bruk av kompliserte låneprodukter har ført til økte risikopremier i kredittog obligasjonsmarkedet. Frykt for tap har gjort bankene mer tilbakeholdne med å gi lån til hverandre. Dette har medført at pengemarkedsrentene har steget kraftig også i Norge. Med bakgrunn i den sterke økningen i pengemarkedsrenten vil de fleste bankene øke renten mer enn Norges Bank. Arbeidsledigheten i 2007 var rekordlav og antall arbeidsledige utgjorde ca personer ved utgangen av året. For Sørum Kommune var 71 personer uten arbeid ved utgangen av 2007, det er 34 færre enn forrige år. I Nes kommune var 115 personer uten arbeid, en nedgang på 36 personer. Husholdningenes økonomi var god i 2007, selv med en økning i renta har det vært en sterk etterspørsel etter boliglån både med hensyn til kjøp og rehabilitering. Sammenlignet med 2006 steg boligprisene med 11,0 % i For landbruket ble det en rekordtidlig start på våronna, og de fleste kornarealene var sådd før 1. mai. Deretter kom en lang periode med regn og kjølig vær, noe som ga gode forhold for soppangrep. Vekstsesongen ble avsluttet med fine innhøstingsforhold og her i distriktet ble årets avlinger når det gjelder korn et gjennomsnittsår. Grasavlingene ble gode, både med tanke på kvalitet og avling. Det siste året har det vært underdekning av svært mange norske jordbruksprodukter. Det har vært for lite melk, kjøtt og egg. I tillegg øker kraftfôr-forbruket og det finnes ikke lenger korn som kan importeres billig. For Blaker Sparebank har 2007 vært preget av stor aktivitet, positiv utvikling og god vekst. Dette skyldes i stor grad den sterke befolkningsveksten i våre kjerneområder. Både Sørum og Nes er blant de kommunene i landet som har sterkest vekst. Disse kommunene har gode tilbud i form av barnehager, skoler og nærhet til Oslo og Gardermoen. Blaker Sparebank åpnet i mai 2007 rådgivningskontor i samarbeid med Terra Eiendomsmegling på Sagene i Oslo. Aktiviteten har så langt vært positiv med mange nye boliglån. Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 10,2 mill. og forvaltningskapitalen har økt til kr ,8 mill. en økning på kr. 202,8 mill. (12,8 %). EIERSTyRING OG SELSkapSSTyRING (Corporate Govenance) Formål/virksomhet blaker Sparebanks vedtekter 1-1 I Blaker Sparebanks vedtekter 1-1 er bankens formål definert. Blaker Sparebank er opprettet den 22. oktober Sparebanken skal ha sitt sete i Sørum Kommune. Den har til formål å fremme sparing og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker. Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med Sparebanklovens bestemmelser. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten. Forstanderskapet blaker Sparebanks vedtekter 3-1 Forstanderskapet er Blaker Sparebanks øverste organ. Det er forstanderskapet som bl.a fastsetter sparebankens vedtekter, velger styrets- og kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer, vedtar regnskapet og disponerer årets overskudd. Forstanderskapet skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak. Forstanderskapet består av 22 medlemmer og forstandere og 16 varamedlemmer, og sammensettes slik: Innskyterne og kommunen velger hver 9 forstandere og 4 varamedlemmer. De ansatte i banken velger blant de ansatte 4 medlemmer og 3 varamedlemmer til forstanderskapet. Forstanderskapets valgkomitè (vedtektenes 6-1) velges blant forstanderskapets medlemmer. Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer, og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet; innskytervalgte, kommunevalgte og ansattevalgte. Valgkomitèen skal forberede innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer, samt valget av medlemmer og varamedlemmer av valgkomitèen. (Blaker Sparebanks vedtekter 6-2) Styret blaker Sparebanks vedtekter 5-1 Bankens styre består av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer valgt av forstanderskapet. Formann og nestformann velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Minst ett medlem med minst ett varamedlem velges blant de medlemmer av forstanderskapet som er valgt av kommunestyret, og ett medlem blant de ansatte dersom banken har 15 eller flere ansatte. Styret utarbeider hvert år en plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. Bankens internkontrollsystem blir hvert år gjennomgått av styret for å sikre at banken drives i samsvar med bankens interne ansvars- og oppgavefordeling, strategiplan og etiske retningslinjer. Styret fastsetter daglig leders lønn og annen godtgjørelse. Revisjon blaker Sparebanks vedtekter 8-1 Forstanderskapet ansetter revisor og fastsetter hans godtgjørelse. Revisjonsfirmaet AS Revision ved statsautorisert revisor Wilhelm Forland er bankens eksterne revisor. Revisor legger årlig fram rapporter som omhandler revisjonens syn på bankens risikoområde, interne kontrollrutiner med mer. 6

7 Revisor deltar også på styremøter hvor bankens årsregnskap blir behandlet og inviteres til alle møter i forstanderskapet. Styrets vurdering av revisjonsarbeidet er fullt ut tilfredsstillende. Revisor har ikke levert tilleggstjenester av en slik art at det gir grunnlag for spørsmål om revisors uavhengighet og objektivitet. Bankens visjon er å være en frittstående og selvstendig lokalbank, med hovedvekt på kapitalforvaltning og betalingsformidling for næring og personmarkedet. Blaker Sparebank skal være en fremtidsrettet lokalbank som tilfredsstiller de fleste kundegruppers behov for banktjenester og økonomisk rådgivning. Blaker Sparebank har en sterk oppslutning i sine markedsområder, og det er et mål for banken å bidra til videreutvikling av det lokale næringsliv, sysselsetting, bosetting og fritidsaktiviteter til det beste for lokalsamfunnet. Renteutvikling i 2007/Rentemargin Norges Bank hevet sin styringsrente 7 ganger i 2007, med til sammen 1,75 %. Styringsrenten var ved årsskiftet 5,25 %. Med de renteendringene som er gjennomført i 2007 tror vi at rentehevningene fra Norges Bank snart er over. Begrunnelsen for at det ikke lenger er nødvendig å øke renta så mye som tidligere antatt, er at kronekursen er høy og utsiktene til lavere internasjonal vekst. Dette vil dempe etterspørselen på verdensmarkedet og føre til lavere vekst i norsk produksjon. For Blaker Sparebank var rentemarginen 2,11% for 2007 mot 2,32 % i Likviditet Blaker Sparebank hadde en utlånsvekst for 2007 på kr. 214,8 mill. (16,0 % ), innskuddene viste en nedgang på kr. 9,8 mill. (1,0 %). I tillegg til kundeinnskudd har Blaker Sparebank obligasjonslån på til sammen kr. 368 mill. samt langsiktige låneopptak i Sparebankenes Kredittselskap på kr. 125 mill. Dette bidrar til langsiktig finansiering og reduserer behovet for kortsiktige innskudd fra pengemarkedet. Likviditeten i banken har som helhet vært god i 2007.

8 Styrets beretning verdipapirer Pr utgjorde bankens plasseringer i obligasjoner kr. 80,3 mill. mot kr. 94,2 mill. forrige år. Aksjer og andre verdipapirer utgjorde kr. 19,4 mill. mot kr. 19,1 mill. forrige år. Hovedtyngden av verdipapirer er plassert i obligasjoner utstedt av banker, industri og den norske stat. I tillegg har banken plasseringer i verdipapirfond og aksjer. Etter årets nedskrivninger av aksjer, aksjefond og obligasjoner vurderer styret kursrisikoen på bankens verdipapirer som moderat. Innskuddsutviklingen Banken har hatt nedgang i innskudd i Innskudd fra kunder utgjorde ved årsskifte kr. 975,6 mill. mot kr. 985,4 mill. forrige år. Dette er en nedgang på kr. 9,8 mill. tilsvarende 1,0 %. Utlånsvirksomheten Etterspørselen etter lån har vært god i God økonomi i husholdningene og mange nye innbyggere i våre primærområder er hovedårsaken til utlånsveksten. Brutto utlån utgjorde ved årsskifte kr ,8 mill. mot kr ,9 mill. ved forrige årsskifte. Det er en økning på kr. 214,8 mill. tilsvarende 16,0 %. Når det gjelder tap på utlån og garantier har banken bokført kr. 0,7 mill. i tap for ( Jfr. note 2 c ). bankens finansielle risiko Det er et overordnet mål for banken at risikoforholdene skal være moderate. Det er hensyntatt på forskjellige måter. Styring og organisering av risikoforholdene inngår i bankens kvalitetssikringssystem. Kredittrisikoprofil Bankens kredittrisikoprofil har ikke endret seg. Utlån og kreditter gis i hovedsak til privatpersoner og primærnæringen i vårt nærområde. En høy andel av bankens lån er pantesikret i fast eiendom innenfor 60/80 % av markedsverdi. Av bankens totale utlån utgjør lån til privatmarkedet 81,6 %. Det er ikke registrert endringer i kundenes tilbakebetalingsevne sammenlignet med forrige år. Risiko knyttet til utlån, garantier og forventet tap samt endring i kredittrisiko fremgår av note nr. 2 c. Likviditetsrisiko Likviditetsrisikoen er i hovedsak forholdet mellom angsiktige utlån og kortsiktige innlån. Blaker Sparebank har som målsetting at det skal være rimelig balanse mellom innskudd og utlån. Likviditetssituasjonen overvåkes daglig, og styret mottar jevnlig rapporter om status. For å sikre banken mot hurtige endringer i likviditetsbehovet er det etablert trekkrettigheter i andre banker på til sammen kr. 140 mill. Disse trekkrettighetene har ikke vært benyttet i Renterisiko Renterisikoen vurderes som lav i det banken ikke har lån eller innskudd til fast rente. Banken har som målsetting å tilpasse rentenivået ved endringer i markedet. DRIFTSRESULTaT Driftsresultatet for 2007 av ordinær drift før skatt ble kr. 13,9 mill. tilsvarende 0,84 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot kr. 15,2 mill. og 1,05 % i Driftsutgiftene for 2007 ble kr. 25,9 mill. tilsvarende 1,55 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot kr. 25,7 mill. og 1,77 % i Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble for 2007 kr. 35,2 mill. tilsvarende 2,11 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot kr. 33,6 mill. og 2,32 % i Netto andre driftsinntekter inkl. kurstap på verdipapirer ble for 2007 kr. 3,9 mill. tilsvarende 0,23 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot kr. 7,2 mill. og 0,50 % i Etter en skattekostnad på kr. 3,7 mill., ble årsoverskuddet på kr ,-. DISpONERING av årets OvERSkUDD Styret foreslår at kr ,- avsettes til gaver til almennyttige formål. Kr ,- overføres Sparebankens fond, som etter dette utgjør kr ,- kapitaldekning Pr hadde Blaker Sparebank en kapitaldekning på 15,73 % mens kravet fra myndighetene er 8 %. Årsregnskapet gir sammen med styrets beretning et rettvisende bilde av bankens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Blaker Sparebank har i løpet av 2007 begynt å forberede overgang til nye kapitaldekningsregler kjent som Basel II som trår i kraft fra 1. kvartal Dette er en omfattende prosess for en liten bank som vår, og innebærer større vektlegging på beregning av risikofaktorer som kan påføre banken tap i ulike sammenhenger. For å få gjennomført dette er det vedtatt i styret en gjennomgang og opprettelse av en hel del styringsdokumenter for å oppnå målet om et solid kapitalbuffer over minimumskravet. Frist for ferdigstillelse er satt til medio mars 2008, men vil også utover dette kreve mye oppmerksomhet og oppfølging gjennom året. Basel II består av tre pilarer; Pilar I er nye krav til minimum av ansvarlig kapital, Pilar II som regulerer institusjoner og tilsynsmyndigheter, samt Pilar III som regulerer nye krav til markedsinformasjon. En av beregningene under Pilar II som ble påbegynt og laget rammeverk for i 2007 er ICAAP (Internal Capital Adequacy Assesement Process ). Dette er regulert under krav fra Kredittilsynet om at alle institusjoner skal ha en prosess for å vurdere sitt kapitalbehov i forhold til risikoprofilen og en strategi for å opprettholde sitt kapitalnivå. Dette antas for banken å bety en liten økning av kapitaldekningen og ble høsten 2007 beregnet til ca 1 %, og således en antatt styrking av bankens soliditet under de nye reglene. 8

9 DaTTERSELSkapER Datterselskapene Blaker Eiendomsmegling AS og Vertshuset Petra AS er 100 % eid av Blaker Sparebank og inngår i eget utarbeidet konsernregnskap. Aktiviteten i Blaker Eiendomsmegling for året 2007 har vært lav. Vertshuset Petra AS eier Sentrumsgården på Sørumsand og virksomheten består i utleie av gårdens lokaler. INTERN virksomhet Styret har avholdt 19 møter og behandlet 74 saker inkl. lånesaker. Øvrige lånesaker behandlet i henhold til fullmakter, er referert til styret. Med bakgrunn i at Banksjef Oddvar Lillehol ønsket å gå av med pensjon, ansatte styret i Blaker Sparebank Jan Knutsen som banksjef med tiltredelse fra 01/ Blaker Sparebank hadde ved årsskifte 22 ansatte, herav 6 menn og 16 kvinner. Totalt er det utført 20,3 årsverk i Sykefraværet i banken utgjorde 289 dager for 2007 tilsvarende 6,32 %. Det er ikke registrert skade eller ulykke som følge av arbeidsforholdene. Blaker Sparebank praktiserer likestilling så langt det er praktisk mulig. Banken har som målsetting å ha full likestilling. I bankens styre er det 3 menn og 2 kvinner, i bankens forstanderskap er det 11 menn og 11 kvinner, og i kontrollkomiteen er det 1 mann og 2 kvinner. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Det er styrets oppfatning at arbeidsforholdene, trivsel og miljø er godt. Det henvises for øvrig til regnskap og utarbeidede noter for opplysning om godtgjørelse til styret, banksjef, tillitsvalgte for øvrig, revisor og ansatte.

10 Styrets beretning TERRa-GRUppEN a/s Terra-Gruppen bankallianse og finanskonsern Finanskonsernet Terra-Gruppen eies av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker, deriblant Blaker Sparebank. Bankalliansen Terra-Gruppen er samlet et av Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på nærmere 150 milliarder kroner. Gjennom eierskapet i Terra-Gruppen får Blaker Sparebank tilgang til et vidt produktspekter og banktjenester som er konkurransedyktige. De viktigste er boliglån gjennom Terra Boligkreditt, debet- og kredittkort fra Terra Kort, skadeforsikring fra Terra Skadeforsikring, Livsforsikring fra Terra Liv, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Terra Fondsforvaltning, samt leasing og salgspantlån fra Terra Finans. I tillegg til dette tilbys våre kunder tjenester gjennom de to eiendomsmeglerkjedene Terra Eiendomsmegling og Aktiv Eiendomsmegling med til sammen rundt 90 kontorer. Terra Securities På bakgrunn av saken mellom de fire nordlandskommunene Hemnes, Hattfjelldal, Rana og Narvik og Terra Securities ASA, varslet Kredittilsynet om tilbakekall av konsesjonene til Terra Securities ASA. På bakgrunn av dette måtte selskapets styre melde oppbud for Terra Securities 28. november Som et av datterselskapene i Terra Gruppen, var Terra Securities ASA en avgrenset del av den totale virksomheten. Situasjonen og den brede mediedekningen saken fikk har likevel påført Terra-Gruppen en omdømmemessig belastning og for aksjonærbanker også et økonomisk tap av verdier og fremtidig inntjening. Saken har imidlertid ikke påvirket de øvrige produktselskapenes evne til fortsatt å levere bankene og bankenes kunder gode og konkurransedyktige tjenester og produkter. Som følge av bortfallet av de produkter og tjenester Terra Securities leverte bankenes kunder, har Terra-Gruppen inngått avtale med First Securities om levering av tjenester knyttet til bl a verdipapirhandel for våre kunder. UTSIkTENE FOR ser ut til bli et godt år for norsk økonomi. Oljeinvesteringene vil trolig fortsette å vokse og dermed bidra til at høykonjunkturen fortsetter. Mange bedrifter opererer på kapasitetsgrensen og må investere for å møte ytterligere vekst i etterspørselen. Rentenivået ventes å øke noe, men inntektsveksten til husholdningene vil være sterk fremover som følge av høyere lønns- og næringsinntekter. Lav arbeidsledighet reduserer usikkerheten rundt fremtidige lønnsinntekter. Selv om det forventes en økning i rentenivået antar vi at etterspørselen etter bolig- og næringslån vil ligge på linje med fjoråret. For Blaker Sparebank vil det bety gode utsikter til sterk vekst og aktivitet i Børsuroen i Norge og internasjonalt fortsetter ved inngangen til 2008, og skyldes frykt for nedgangstider/resesjon i amerikansk økonomi og påfølgende ustabilitet i de internasjonale finansmarkedene. Dette har spesielt med eiendomsmarkedet i USA å gjøre, der en etter hvert i de store internasjonale bankene får frem store tap som følge av tidligere års aggressive markedsføring og salg av boliglån i et fallende marked, til kunder med dårlig betjeningsevne. Dette har gitt noen av de største internasjonale bankene store tap, med påfølgende ras i aksjekursene. Dette sprer seg og gir stor usikkerhet på børsene omkring i verden herunder også Oslo Børs, som pr 5. februar har falt med ca 16%. Utviklingen videre vil avgjøres av de tiltak som settes inn i amerikansk økonomi for å løse problemene, og vil sannsynligvis for store deler av året 2008 gi en børsutvikling preget av stor usikkerhet og sterke svingninger avhengig av underliggende psykologi i børsmarkedene til enhver tid. Til slutt vil styret takke ansatte og tillitsvalgte for god innsats i Vi takker også bankens kunder for god oppslutning om lokalbanken. Sørumsand, 5. februar 2008 I STyRET FOR blaker SpaREbaNk Anne Scavenius Reidar Vikane Kith Skaalerud Leder Halvor Smedsrud Espen Logan 10

11

12

13 Regnskap 2007

14 Regnskap Morbank Konsern RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende inntekter av utlån til og fordring på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på gjeld til kred.inst. Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende på utstedte verdipapirer Renter og lignende på ansv.lånekapital Andre rentekostnader og lign. kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Note UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning PROVISJONSINNT. OG INNT.FRA BANKTJENESTER Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter (9) PROVISJONSKOSTN. OG KOSTN.VED BANKTJ. Andre gebyrer og provisjonskostnader NETTO GEVINST/TAP AV VALUTA OG VERDIPAPIRER Netto gev/tap på obligasjoner Netto gev/tap på aksjer Netto gev på valuta og derivater (3) ANDRE DRIFTSINNTEKTER Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTN. Lønn Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader (8) AVSKRIVNINGER MV AV VARIGE DRIFTSMIDLER Ordinære avskrivninger (5) ANDRE DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR TAP (9)

15 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Tap på utlån Tap på garantier (2) NEDSKRIVING AV ANLEGSMIDLER RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT (9) RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Disponeringer av overskudd: Overført til Sparebankens Fond Overført til gaver Annen egenkapital (6)

16 Balanse EIENDELER Note Morbank Note Konsern KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinst. uten oppsigelse Utlån til og fordringer på kredittinst.med oppsigelse (7) UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinst. uten oppsigelse Utlån til og fordringer på kredittinst. med oppsigelse (7) UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte avsetninger - Individuelle nedskrivninger på utlån - Nedskrivninger grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder (2,7) UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte avsetninger - Individuelle nedskrivninger på utlån - Nedskrivninger grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder (2,7) OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIR Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre (3) OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIR Obligasjoner utstedt av det offentlige Obligasjoner utstedt av andre (3) AKSJER Aksjer, andeler og grunnfondsbevis (4) AKSJER Aksjer, andeler og grunnfondsbevis (4) EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER IMMATERIELLE EIENDELER UTSATT SKATTEFORDEL VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner og inventar Bygninger og andre faste eiendommer ANDRE EIENDELER Finansielle derivater Andre eiendeler FORSKUDDSBETALINGER OG OPPTJENTE INNTEKTER Opptjente ikke innbetalte inntekter og forskuddsbet. ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forsk.bet ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER GJELD GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med løpetid INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid (1,4) (6,9) (5) (7) (7) UTSATT SKATTEFORDEL VARIGE DRIFTSMIDLER Goodwill Maskiner og inventar Bygninger og andre faste eiendommer ANDRE EIENDELER Finansielle derivater Andre eiendeler FORSKUDDSBETALINGER OG OPPTJENTE INNTEKTER Opptjente ikke innbetalte inntekter og forskuddsbet. ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten løpetid Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med løpetid INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid (5) (9c) (8) (8) (7) (7)

17 GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Sertifikater Obligasjonsgjeld GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIR Sertifikater Obligasjonsgjeld (7) ANNEN GJELD PÅLØPTE KOSTNADER OG FORSKUDDSBET. INNTEKTER ANNEN GJELD Annen gjeld AVSETNINGER TIL FORPLIKTELSER OG KOSTNADER Netto pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser ANSVARLIG LÅNEKAPITAL SUM GJELD EGENKAPITAL (9) PÅLØPTE KOSTNADER OG FORSKUDDSBET. INNTEKTER AVSETNINGER TIL FORPLIKTELSER OG KOSTNADER Netto pensjonsforpliktelse Utsatt skatt Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser ANSVARLIG LÅNEKAPITAL SUM GJELD (9) OPPTJENT EGENKAPITAL Sparebankens fond SUM GJELD OG EGENKAPITAL (6) EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Sparebankens fond Annen egenkapital (6) BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantier Pantstillelser (9) SUM GJELD OG EGENKAPITAL BETINGEDE FORPLIKTELSER Garantier Pantstillelser (9) I styret for Blaker Sparebank Sørumsand 31. desember 2007/5. februar 2008 Anne Scavenius Reidar Vikane Kith Skaalerud Leder Halvor Smedsrud Espen Logan 17

18 18

19 19

20 Noter til årsregnskap

21 Noter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 1.a Periodisering 1.b Konsolidering av datterselskaper 1.c Prinsipper for vurdering av gjeld 1.d Valuta 2. Utlån og garantier 2.a Fordelt etter geografi 2.b Verdsettelse - beskrivelse - definisjoner 2.c Tap på utlån og garantier 2.d Utlån fordelt etter næring 2.e Risikogrupper personmarked- og næringslivsengasjementer 3. Obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 3.a Verdsettelse 3.b Spesifikasjon etter årsregnskapsforskrift 3.c Fordelt etter kortsiktig/langsiktig plassering 4. Aksjer og eierinteresser 4.a Verdsettelse 4.b Fordeling etter aksjer, grunnfondsbevis og andeler 4.c Konsernforhold - Tilknyttede selskaper 5. Varige driftsmidler 5.a Verdsettelse 5.b Spesifikasjon av postene 6. Ansvarlig kapital 6.a Spesifikasjon etter årsregnskapsforskriften 6.b Kapitaldekning - ansvarlig kapital 6.c Kapitaldekning - beregningsgrunnlag 7. Likviditetsrisiko - finansiering 7.a Fordeling etter restløpetid 7.b Fremtidige renteendringer 7.c Obligasjonsgjeld 8. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn 8.a Antall ansatte, godtgjørelser etc. 8.b Lån og garantier 8.c Pensjonsforpliktelser 9. Diverse andre tilleggsopplysninger 9.a Skatt 9.b Poster utenom balansen 9.c Andre driftskostnader 9.d Provisjoner og gebyrer 9.e Annen gjeld Vedlegg 1: Kontantstrømanalyse Bank Vedlegg 2: Kontantstrømanalyse Konsern 21

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2016

Delårsrapport 3. kvartal 2016 Delårsrapport 3. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.169,6 1.900,8 1.896,7 Siste 12

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

REGNSKAP. Pr SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 31.03.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 1. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 1. kvartal. Den er nå på 2,00%. Det ser nå

Detaljer