Omsorg og behandling ved livets slutt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omsorg og behandling ved livets slutt"

Transkript

1 Søbstad helsehus Omsorg og behandling ved livets slutt Ønsket bilde fra istock Trondheim kommune 2013

2

3 Innhold OMSORG OG BEHANDLING I LIVETS SLUTTFASE...4 Bakgrunn, standard, forutsetninger og kompetanse, ivaretakelse av personale, andre føringer og implementering STANDARD Kommunikasjon med pasient og pårørende Åndelige og eksistensielle støtte Smerter Kvalme Angst, uro og delir Pustebesvær og surkling...15 Aktuell/ anbefalt medikamentell behandling: Munntørrhet ernæring og væsketilførsel Eliminasjon...17 Aktuell/ anbefalt medisinsk/ medikamentell behandling: Sengeleie Når døden inntreffer - ritualene...19 Ulike livssyn som utfordring i omsorgsarbeidet...19 Vedlegg: Kartleggingsverktøy ESAS...20 Kroppskart...21 LCP...23 Referanser...30 Annen aktuell litteratur

4 Omsorg og behandling i livets sluttfase Bakgrunn Kommunene har ansvar for at pasientene får et faglig forsvarlig og kvalitativt godt tilbud fra helse- og omsorgstjenestene. Dette gjelder også en verdig avslutning på livet (1). Pasienter dør i alle aldre og med mer komplekse sykdomsbilder enn tidligere. Flere har ønske om å være hjemme og om mulig avslutte livet i eget hjem. For å kunne imøtekomme behovene og gi pasienter og deres pårørende god omsorg og behandling trengs palliativ kompetanse og forståelse hos helsepersonell (2). En særlig utfordring er møtet med den døende pasienten med kognitiv svikt. Dette utfordrer både kompetanse og forståelse hos helsepersonell til å observere behov hos pasienten. Denne standarden er en revidert utgave av Trondheim kommunes standard Omsorg og behandling for sykehjemspasienten i livets sluttfase 2007 (3). Denne reviderte utgaven Omsorg og behandling i livets sluttfase gjelder for pasienter både i institusjon og i hjemmebaserte tjenester. Standard En standard er et definert nivå av kvalitet. Ved å følge standarder innen et fagområde, sikres kvaliteten til et definert minimum. Kvalitetskrav til omsorg og behandling vil bidra til at flere pasienter får god symptomlindring. God lindrende behandling er basert på helhetlig omsorg og tverrfaglig tilnærming der den medisinske behandlingen av pasientens symptomer kombineres med kunnskapsbasert omsorg. Denne omsorgen må være en integrert del av den generelle omsorgen i virksomheten. 4

5 Hensikten med standarden er å sikre at pasienter får en verdig avslutning på livet og at pårørende er ivaretatt. Noen av områdene gjelder livets siste fase (timer og dager) mens andre områder gjelder siste leveuker. Standarden fokuserer på mål og hva vi skal oppnå. Standarden omhandler 4 hovedområder: Forebygging og lindring av fysiske symptomer Åndelig / eksistensiell støtte Tiltak rettet mot psykiske symptomer Informasjon og kommunikasjon Alle iverksatte tiltak må evalueres kontinuerlig og til en hver tid være tilpasset pasientens behov. Forutsetninger og kompetanse Hvordan pasienter og pårørende blir møtt og lyttet til har stor betydning for om pasientene opplever trygghet og livskvalitet ved livets slutt. Ved overflytting av pasienter må det dokumenteres hva pasienten er informert om i tilknytning til sin tilstand slik at samtalene kan følges opp på en god måte. Dette kan for eksempel være mål for behandlingen, samtaler vedrørende åndelig støtte, håp, symptomlindring osv. En annen viktig forutsetning er at hjelpeapparatet oppleves forutsigbart og tilgjengelig, både i hjemmet og i institusjon. Helsepersonale har ansvar for å kartlegge behov og legge til rette for helhetlig tverrfaglig omsorg og behandling. Pasientens pårørende er en viktig ressurs og samarbeidspart. Ansvarlig sykepleier skal i samarbeid med behandlende institusjonslege/ fastlege kartlegge pasientens situasjon. Lege og ansvarlig sykepleier skal gjennomføre en førstegangssamtale med pasient og eventuelle pårørende. Samtalene tar utgangspunkt i pasientens behov og ønsker, og skal bidra til trygghet og forutsigbarhet. Helsepersonell må gjenkjenne og håndtere endringer og vendepunkter i pasientens sykdomsutvikling. Det er viktig at det er utarbeidet klare retningslinjer, med skriftlige delegasjoner fra legen, som sikrer oppfølging 5

6 gjennom hele døgnet for å unngå unødvendig bruk av legevaktsleger og innleggelse i sykehus. Samarbeid med andre faggrupper er viktig i forhold til oppfølging av døende. Fysio- og ergoterapi bistår ved behov for kartlegging og lindring av symptomer og tilrettelegging ved behov for teknisk utstyr og hjelpemidler. Sosialtjeneste bistår med hensyn til sosiale og økonomiske forhold og problemstillinger. Det skal legges til rette for at pasienten får støtte i arbeidet med åndelige og eksistensielle tema. I enkelte situasjoner kan det være hensiktsmessig å ta kontakt med andre fagressurser for råd, veiledning og informasjon. Dette kan for eksempel være: Trondheim kommune - Lindrende avdeling, Øya Helsehus - Kreftkoordinator i kommunen - Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag, Søbstad helsehus St Olavs Hospital, kreftklinikken - Regionalt Kompetansesenter i lindrende behandling - Seksjon for lindrende behandling (SLB) - Palliativt team Kreftlinjen Kirken/ livssynsorganisasjoner Ivaretakelse av personalet Å arbeide med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende er både følelsesmessig og faglig utfordrende. For å videreutvikle faglig og personlig kompetanse må personalets reaksjoner i møte med døende og deres pårørende bearbeides. Arenaer for faglig etisk refleksjon der personalet kan motta støtte og bearbeide egne reaksjoner må etableres som en del av virksomheten (4). 6

7 Andre føringer I pasientrettighetsloven (5) stilles det krav til at pasienten Skal få informasjon om sin helsetilstand Skal ha anledning til å slippe å få informasjon hvis han ikke ønsker det selv Skal få medvirke til valg av behandlingsmetoder Kan reservere seg mot livsforlengende behandling Pasientens samtykke står sentralt ved alle behandlingsavgjørelser. Ved demens eller forvirring blir formodet eller presumert samtykke den sentrale utfordringen. Hva ville pasienten selv ha ønsket i den foreliggende situasjonen? Når vi ikke lenger kan spørre pasienten selv er det helsepersonellet som må ta avgjørelser om evt. avbrudd av livsforlengende behandlingstiltak i dialog med pårørende (5). Brukermedvirkning og medbestemmelse skal ivaretas på en slik måte at pasienten sikres nok informasjon om alle sider av helsehjelpen for å kunne foreta valg. Pasientens samtykke står sentralt ved alle behandlingsavgjørelser. Brukermedvirkning og medbestemmelse skal ivaretas på en slik måte at pasienten sikres nok informasjon om alle sider av helsehjelpen for å kunne foreta valg. Når pasienten selv ikke er i stand til å uttrykke hva han/ hun ville ha ønsket i den foreliggende situasjon, blir formodet eller presumert samtykke den sentrale utfordringen. Hva ville pasienten selv ha ønsket? I en slik situasjon er det helsepersonellet som må ta avgjørelser på pasientens vegne i dialog med pårørende. Helsepersonelloven 10a viser til helsepersonellets plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende. Dersom pasienten har mindreårige barn skal helsepersonell legge til rette for tilpasset informasjon og nødvendig oppfølging (6). 7

8 Implementering Standarden skal være tilgjengelig på den enkeltes enhet i Kvaliteket og gjelder for både sykehjem, helsehus og hjemmetjenester. For å sikre kvalitet på omsorg og behandling ved livets slutt, er det nødvendig at enhetene arbeider kontinuerlig og målrettet med kompetanseheving og implementering av standarden. Dette innebærer blant annet: Kompetanseheving for personalet. F.eks: - Undervisningsprogram innen palliasjon. - Hospitering ved palliativ enhet både i kommunen og ved St Olavs Hospital. Opplæring i praktiske ferdigheter. Faglig veiledning og etisk refleksjon. Standarden vil bidra til at ledere og helsepersonell blir bevisste på hvilke områder de i dag yter god omsorg og behandling til pasienter i livets sluttfase og på hvilke områder dette kan forbedres. Mål: Pasienten kan dø med verdighet og pårørende er godt ivaretatt. 8

9 STANDARD 1. Kommunikasjon med pasient og pårørende Selv om mange alvorlige syke er forberedt på at døden kommer, kan vi ikke ta det for gitt. Ved å våge å gå inn i en samtale om pasientens situasjon og eventuelt om døden, hjelper en ofte pasienten til å sette ord på bekymringer eller tanker om det som ligger foran. Ved å stille åpne spørsmål, som f. eks: Hvordan har du det? Hva føler du? Kan du fortelle mer om dette? kan man i den første fasen få pasienten til å fortelle. Både den som skal dø og de nære pårørende gjennomlever tapsprosesser som har store konsekvenser for den enkelte, og mange trenger støtte gjennom angsten og sorgen (7). I terminalfasen ligger utfordringen ofte i å vurdere hva som er riktig behandling og vurdere når pasienten er døende. Utfordringen er ikke bare å erkjenne at døden er nært forestående, men også å formidle dette til de som er avhengig av en slik informasjon (10). Det gjelder pasienten dersom de kognitivt er i stand til å forholde seg til informasjonen, og det gjelder de pårørende og pleiepersonalet. Helsepersonell skal også legge til rette for og tilpasse informasjon til barn og unge som pårørende (6). Pårørende kan oppleve at de har liten innflytelse på hva som skjer rundt pasienten i livets sluttfase. Dette kan skape usikkerhet, frustrasjoner og konflikter mellom pårørende og helsepersonell. Et slikt følelsesladet spenningsfelt kan reduseres vesentlig hvis helsepersonell har et åpent og reflektert forhold til døden og er trygg i møtet med den døende og de pårørende (8). Saklig informasjon om dødsprosessen og de forandringer som finner sted hos den døende, er viktig for å ivareta de pårørende (9). Trondheim er en by med et stort etnisk mangfold. I møte med pasienter med innvandrerbakgrunn og deres pårørende kan ulike verdier og forventninger by på utfordringer. 9

10 En god kartlegging av pasientens og pårørendes livssyn, holdninger og ønsker er dermed avgjørende. Før en slik kartlegging gjennomføres skal behovet for tolk vurderes. Mål: Pasient og pårørende er forberedt på at livet går mot slutten Dette innebærer: A: Ved brukersamtale og oppfølgingssamtaler Å skaffe seg innsikt i pasienten og pårørendes verdier og livssyn Å få avklart pasientens forventninger og krav til behandling og omsorg når døden nærmer seg B: Ved føre-var samtaler når livet går mot slutten Pasient og pårørende tilbys samtale med lege og ansvarlig sykepleier der man formidler - at døden er nært forestående - hvilke fysiologiske forandringer man kan forvente fram mot døden inntreffer - hva personale vil gjøre for å lindre plagsomme symptomer - og avklarer hva som er viktig for pasienten og eventuelt familien Pårørende kontaktes når pasientens tilstand forverres (etter avtale) Pårørende gis mulighet for tilstedeværelse og overnatting Pasienten skal slippe å være alene Pasienten har enerom 10

11 2. Åndelig og eksistensiell støtte Lindrende omsorg integrerer åndelig og eksistensiell støtte i møte med døden. Den enkeltes tro og livssyn har betydning for hvordan pasienten opplever og tolker sin situasjon. Det er viktig å gjøre seg kjent med pasientens verdier og kulturelle eller religiøse bakgrunn. Samtidig må en være oppmerksom på at utfordringer og behov endrer seg underveis. Sykdom og død kan aktivere en latent livssynmessig tilhørighet. Åndelige og eksistensielle tema handler gjerne om relasjoner til andre mennesker, til livet eller en høyere makt. En kan nærme seg de eksistensielle temaene ved hjelp av åpne spørsmål, som f.eks: Hva er viktig for deg nå? Hva håper du på? Hva er du bekymret for? Virksomheten/ enheten bør skape samarbeid med den lokale prest/ diakon eller andre aktuelle ressurspersoner. Mål: Pasienten opplever støtte i forhold til eksistensielle og åndelige tema Dette innebærer at: Virksomheten har rutiner for å innhente informasjon om pasientens åndelige behov. Sykehjemmet legger til rette for at pasientens uttrykte ønsker blir imøtekommet. Anbefalt verktøy: Ulike livssyn som utfordring i omsorgsarbeidet: https://intranett.trondheim.kommune.no/livssyn/ 11

12 3. Smerter Lindring av plagsomme symptomer står sentralt i behandlingen av døende. Kvaliteten på omsorgen ved livets slutt bør sikres ved kontinuerlig kartlegging og lindring av symptomer og plager som nedsetter pasientens livskvalitet. Grunnet kommunikasjonsvansker er mange ikke i stand til å formidle subjektiv smerteopplevelse. Disse pasientene er avhengige av at omsorgspersoner har evne til å tolke ikke-verbale tegn som kan tyde på smerte, og at dette følges av tiltak for utredning og behandling. Forskning viser at sykehjemspasienter med demens eller kognitiv svikt sjeldnere får smertestillende behandling enn kognitivt velfungerende (11). En grunnregel er å benytte enkle metoder for å måle smerte og andre subjektive symptomer hos pasienter. En måte å tydeliggjøre dette på er å benytte ESAS-skjema (numerisk rangeringsskala 1 ), som anbefalt i Norsk Standard for Palliasjon, også hos pasienter som har lett til moderat kognitiv svikt (12). Mål: Pasienten er sikret god smertelindring Dette innebærer at: Pasientens smerter kartlegges fortløpende Det utarbeides en plan for smertebehandlingen Pasienten får god smertelindring hele døgnet Pasienten skal kunne få medikamenter subkutant og/eller intravenøst Ikke-medikamentelle metoder for smertelindring (berøring, bevegelse, musikk med mer) er tilgjengelig 1 Registrering av pasientens symptomer på en skala fra 0-10 (0 = ingen og 10 = verst tenkelig). Kan fylles ut av pasienten selv og ved intervu-registrering eller bygge på observasjoner fra helsepersonell 12

13 Anbefalt verktøy Symptomkartleggingsverktøy: ESAS Edmonton Symptom Assessment Scale Kroppskart LCP Liverpool Care Pathway Tiltaksplan for å kvalitetssikre omsorgen til døende Aktuell medikamentell behandling: Paracet tbl 1g x 3-4 Opiater Morfin (Dolcontin) Oxycodon (Oxycontin, Oxynorm) Fentanyl (Durogesic plaster) Subcutan smertepumpe anbefales når pasienten ikke lenger kan ta tabletter pr os. Ved bruk av opiater husk: øke dosen etter behov obstipasjonsprofylase: Laktulose, 15ml x 3 Laxoberal, 5-15 dråper om kvelden NB! All medikasjon må forordnes av lege! 4. Kvalme Kvalme kan være et plagsomt symptom i den terminale fasen og kan ha flere årsaker. Kvalme og brekninger forekommer hos 40 % av døende kreftpasienter men forekomsten er lavere hos eldre døende. Kvalme kan være et symptom på obstipasjon. I de fleste tilfeller er obstipasjonen av funksjonell karakter og skyldes generelle forhold som manglende fysisk aktivitet, redusert mat- og væskeinntak og bruk av opioider. Kvalme/ oppkast og obstipasjon er plager som kan 13

14 ha avgjørende betydning både for pasientens livskvalitet og pårørendes evne til å håndtere en vanskelig livssituasjon (13). Tilstanden er svært utmattende. Livskvaliteten kan bli sterkt redusert på samme måte som ved vedvarende smerter (8). Mål: Pasienten er best mulig kvalmelindret Dette innebærer at: Pasienten får ro og hvile Medikamentell behandling vurderes Aktuell medikamentell behandling: Afipran, 10mg x3 Haldol, 1-2 mg pr døgn NB! All medikasjon må forordnes av lege! 5. Angst, uro og delir Årsakene til angst og uro kan være mange, som for eksempel eksistensiell krise, psykisk belastning, depresjon, pustebesvær, urinretensjon, manglende symptomkontroll, smerter eller bivirkninger av legemidler. Pasienter med kognitiv svikt opplever ofte skremmende og uforståelige situasjoner som medfører forskjellige grader av angst. Pasienters angst kan være vanskelig å håndtere, og helsepersonellets oppgave er å registrere symptomer, støtte og være tilgjengelig (8). Det er viktig å være klar over at pasienter kan ha psykiske bekymringer uten at dette kommer direkte til uttrykk. 14

15 Delir er en vanlig komplikasjon til akutt somatisk sykdom, særlig hos svekkede eldre pasienter. Tilstanden kjennetegnes av raskt oppstått kognitiv svikt, svingende bevissthetsnivå, forstyrret søvnrytme og enten redusert eller økt psykomotorisk tempo. Hos de aller fleste døende observeres deliriøse symptomer. Adekvat diagnostikk, behandling og informasjon er viktig for å opprettholde livskvaliteten og verdigheten i livets siste fase (14). Mål: Pasienten er mest mulig rolig og avslappet Dette innebærer at: Personell som kjenner pasienten ivaretar omsorgen. Medikamentell behandling vurderes. Pasienten sikres nærvær helt til døden har funnet sted. Aktuell medikamentell behandling: Sobril Midazolan, subkutant i smertepumpe Haldol, subcutant i smertepumpe ved delir NB! All medikasjon må forordnes av lege! 6. Pustebesvær og surkling Dyspnoe er en subjektiv opplevelse av åndenød og er en vanlig plage i det siste levedøgnet. Dette skyldes trolig terminal hjertesvikt. Pustebesvær er angstskapende, og følelsen av ikke å få luft kan gi opphav til dødsangst. Et tegn kan være at pasienten viser økt uro. Opioider har god effekt på tilstanden (8). I tillegg til terminal hjertesvikt vil opphopning av slim i luftveiene gi mer besværet 15

16 respirasjon. Dette utløser surkling (3). Surkling beskrives som støyende respirasjon og oppstår hos bevisstløse eller bevissthetsreduserte pasienter, som verken er i stand til å hoste opp slim fra de store bronkier eller i stand til å svelge det. Det kan være en god trøst for pårørende at den døende sannsynligvis ikke er plaget av dette. Sideleie med hevet overkropp har ofte effekt på surkling (16). Medisinsk behandling og omsorg kan gi disse pasientene en stille og fredelig død uten åndenød, angst, panikk eller smerter. Mål: Pasientens opplevelse av pustebesvær lindres Dette innebærer at: Pasienten slipper å være alene Årsak til pustebesvær er kjent Medikamentell behandling vurderes Skifte av leie vurderes Aktuell medikamentell behandling: Morfin scopolamin, 0,5-1mg sc. NB! All medikasjon må forordnes av lege! 7. Munntørrhet ernæring og væsketilførsel I livets sluttfase vil pasientene i økende grad puste gjennom munnen. Uttørking av slimhinner i munn og svelg, sår og soppinfeksjoner bidrar til ubehag, smerter og manglende matlyst. Intravenøs væsketilførsel eller ernæring i den siste livsfasen vil være til større belastning enn nytte. Det foreligger ikke studier som viser at den subjektive opplevelsen av tørste kan lindres av intravenøs eller 16

17 subkutan væsketilførsel (17). Kliniske erfaringer tilsier at døende pasienter som regel ikke opplever sult og tørste. Unødvendig mat- og væskeinntak kan også forstyrre en allerede nærmest innaktiv tarm og gi økt og plagsom diurese (8). Undersøkelser viser at eldre terminale pasienter, som ikke lenger er i stand til å nyttiggjøre seg væske og næring, blir somnolente og dør fredfullt tilsynelatende uten tørst, sult eller smerte (8). Legens og helsepersonalets oppgave er på riktig tidspunkt å endre fokus fra kurativ behandling til palliative tiltak og formidle dette til pasient og pårørende. (Se punkt 1. om kommunikasjon). Mål: Pasienten har en fuktig og ren munnhule Dette innebærer at: Munnhulen inspiseres regelmessig Pasienten får munnstell etter egnet prosedyre Munnhulen fuktes ofte 8. Eliminasjon Immobilisering, smertestillende behandling, nedsatt tarmperistaltikk og mindre drikke er blant årsakene til at pasienten blir forstoppet. Dersom den døende pasienten påvirkes av forstoppelse, kan dette bli et omfattende problem (8). Manglende urinavgang kan skyldes terminal nyresvikt og trenger oftest ikke spesifikk behandling. Dersom pasienten bærer preg av urinretensjon med stor blære og/ eller uforklarlig uro, skal pasienten kateteriseres. Permanent kateter som beholdes gjennom dødsfasen, vil sannsynligvis være det mest skånsomme (9). 17

18 Mål: Pasienten opplever minst mulig ubehag knyttet til eliminasjon Dette innebærer at: Pasientens eliminasjon overvåkes Medikamentell behandling vurderes Riktige hjelpemidler er tilgjengelig og benyttes Aktuell medikamentell behandling: Laktulose, 15ml x 3 Laxoberal, 5-15 dråper om kvelden NB! All medikasjon må forordnes av lege! 9. Sengeleie Hos døende pasienter er huden svak og må håndteres forsiktig (8). Godt stell er viktig for velværets skyld og bidrar til å unngå hudproblemer. Pasienten har som oftest ikke selv krefter til å endre leie i sengen og må ha hjelp til å snu seg når han eller hun ønsker det. Mål: Pasienten har et godt leie i sengen Dette innebærer at: Pasienten får et godt og skånsomt stell Personalet ser til at pasienten har et godt leie i sengen Avlastningsmadrass 18

19 10. Når døden inntreffer - ritualene Mange pårørende har problemer med å finne mening i tilværelsen etter en nærståendes død. Smerten over tapet kan bli mindre når pårørende opplever at den døende får god hjelp under dødsprosessen. God informasjon, kontakt og omsorg fra personalet kan gi lindring både i selve situasjonen og senere (8). Det er viktig at det legges til rette for ritualer som føles riktige og nødvendige. Mange vil ønske tid til høytid og ro sammen med den døde, andre vil ønske å delta i det siste stellet. Flere vil ønske en samtale og en gjennomgang av hendelsesforløpet, og kanskje også en anledning til å snakke om den døde og dele noen av minnene (15). En verdig død innbefatter også tiden etter at døden er inntrådt. Pasienter med innvandrerbakgrunn og deres pårørende kan ha andre behov enn det helsepersonell er kjent med. Kunnskaper om deres skikker og ritualer ved død, sorg og begravelse er nødvendig dersom en skal kunne ta hensyn til den enkeltes integritet. Mål: Pårørende er inkludert og ivaretatt Dette innebærer at: Pårørende får mulighet til å delta i stell og være sammen med den døde Personalet tilrettelegger for at ønskede ritualer kan gjennomføres Pårørende får skriftlig informasjon Pårørende får tilbud om ettersamtale Anbefalt verktøy: Ulike livssyn som utfordring i omsorgsarbeidet https://intranett.trondheim.kommune.no/livssyn/ 19

20 Vedlegg: Kartleggingsverktøy Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS) Edmonton Symptom Assessment System (revidert versjon) (ESAS-r) Vennligst sett ring rundt det tallet som best beskriver hvordan du har det NÅ: Ingen smerte Verst tenkelig smerte Ingen slapphet (slapphet=mangel på krefter) Verst tenkelig slapphet Ingen døsighet (døsighet=å føle seg søvnig) Verst tenkelig døsighet Ingen kvalme Verst tenkelig kvalme Ikke nedsatt matlyst Verst tenkelig nedsatt matlyst Ingen tung pust Verst tenkelig tung pust Ingen depresjon Verst tenkelig depresjon Depresjon=å føle seg nedstemt) Ingen angst (Angst=å føle seg urolig) Verst tenkelig angst Best tenkelig velvære Verst tenkelig velvære (Velvære=hvordan du har det alt tatt i betraktning) Ingen Verst tenkelig Annet problem (f. eks. forstoppelse) Pasientens navn: Dato: Tidspunkt: Fylt ut av (sett et kryss): Pasient Pårørende Helsepersonell Pasient med hjelp fra pårørende eller helsepersonell 20

21 Vedlegg: Kroppskart St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Kreftavdelingen Smerteskjema Navn: Dato: Fødselsdato: Skyggelegg på tegningen området eller områdene du har vondt Har du flere typer smerter? Ja Nei (sett kryss) Kan du med enkle ord beskrive hvordan smerten(e) er? (Er den for eksempel verkende, stikkende, borende, brennende, huggende, ilende osv.),... 21

22 Kartlegging av smerter Intensitet: Bruk numerisk skala (NRS) = ingen smerte 10 = verst tenkelige smerter Smerter i ro Ingen smerter 0 1 Smerter i bevegelse Ingen smerter l0 Verst tenkelige smerter l0 Verst tenkelige smerter Når startet smerten(e)? Når forekommer smerten(e) Enkelt tilfelle Kommer og går, ikke regelmessig Kommer tilbake regelmessig Konstant Når er smerten(e) verst Morgen Midt på dagen Kveld Natt Varierende Har ny smerte tilkommet i løpet av siste uke? Ja Nei Er det noe som lindrer smerten(e)? Er det noe som forverrer smerten(e)? Hvordan påvirker smertene dagliglivet ditt: -forhold til fysisk aktivitet? -forhold til andre (familie, venner, kollegaer)? Har du plager/symptomer i forhold til: matlyst Ja Nei Kommentar: kvalme Ja Nei Kommentar:.. forstoppelse Ja Nei Kommentar:.. diare Ja Nei Kommentar:.. søvn Ja Nei Komrnentar: Andre kommentarer:.... Utfylt av:

23 Vedlegg: LCP Pasientdata Liverpool Care Pathway (LCP)- for SYKEHJEM En tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende Referanser: The National Council for Palliative Care (2006) Changing Gear: Guidelines for Managing the Last Days of Life in Adults. London: The National Council for Palliative Care. Ellershaw JE, Wilkinson S (2003). Care of the dying: A pathway to excellence. Oxford: Oxford University Press. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (2007) Sosial og helsedirektoratet Nettsider: care pathway og Bruksveiledning: 1. Alle mål er skrevet med uthevet skrift. Tiltak, som er en hjelp til å nå målene, er skrevet med vanlig skrift. 2. Retningslinjer for symptomlindring er trykket på de siste sidene i skjemaet. Vær snill og henvis til disse når det trengs. Helsepersonell står fritt til å gjøre sine egne faglige vurderinger, men enhver endring i forhold til de anbefalte retningslinjene i tiltaksplanen skal dokumenteres som et avvik på siste side. Kriterier for å bruke denne tiltaksplanen for omsorg til døende: Alle mulige reversible årsaker til pasientens tilstand er vurdert. Det tverrfaglige teamet er enige om at pasienten er døende. To av følgende kriterier vil vanligvis være oppfylt: Pasienten er sengeliggende Pasienten er i lengre perioder ikke kontaktbar Pasienten klarer bare å drikke små slurker Pasienten kan ikke lenger svelge tabletter Når denne planen settes i gang, erstatter den all annen dokumentasjon og blir den eneste form for rapport som brukes. Dokumentasjon av medikamentforordning og -utlevering følger sykehjemmets vanlige retningslinjer. Dato/Klokkeslett: Avd.: Lege: Sykepleier: 23

24 Navn. Avd. Dato:. Del 1 Diagnose og personopplysninger Første vurdering (vurdering ved inklusjon) Hoveddiagnose: Bidiagnoser: Personnummer: Innlagt dato: Mann Kvinne Nasjonalitet: Symptomer og funn Delmål ved første vurdering Klarer ikke å svelge Våken Kvalme Bevisst Brekninger, oppkast Vannlatingsbesvær, UVI Obstipert Kateterisert Forvirret Surkling i luftveiene Urolig, agitert Dyspne Rastløs Smerte Anspent, engstelig Annet (f.eks. ødemer, kløe) Mål 1 Aktuell medikasjon er vurdert og ikke-essensielle medikamenter seponert Hensiktsmessig peroral medikasjon er endret til subkutan, og subkutan pumpe er satt i gang hvis hensiktsmessig. Uhensiktsmessig medikasjon er seponert. Mål 2 Behovsmedikasjon til subkutan administrasjon er skrevet opp for følgende symptomer etter avdelingens prosedyrer: Smerter - smertestillende Uro, agitasjon - beroligende Surkling i luftveiene - antikolinergikum Kvalme og brekninger - kvalmestillende Dyspne - angstdempende/muskelavslappende Mål 3 Uhensiktsmessige tiltak seponeres Blodprøver ikke aktuelt Antibiotika ikke aktuelt Iv væske ikke aktuelt Journalført at resuscitering ikke er aktuelt (R -) ikke aktuelt Deaktivering av implantert defibrillator (ICD) Kontakt pasientens kardiolog Henvis til lokale retningslinjer og prosedyrer Gi ev. informasjonsbrosjyre til pasient/pårørende Legens underskrift: Dato: Mål 3a Det er tatt en avgjørelse om å avslutte ikkehensiktsmessige pleietiltak Skal en ha et regime for å snu pasienten, eller gjøre det bare ved behov, vurdere antidecubitusmadrass, vurdere huden, skal en fortsette med å ta BT, puls og temp, osv Mål 3b Smertepumpe er satt i gang innen 4 timer etter at den ble forordnet av legen ikke aktuelt Sykepleierens underskrift: Dato: Klokkeslett: LCP Nov 2005-version 11. Godkjent norsk oversettelse versjon 1, KLB Øya helsehus 2 24

25 Navn. Avd. Dato:. Del 1 Innsikt/forståelse Åndelig omsorg Første vurdering fortsettelse Mål 4 Evne til å kommunisere på norsk er vurdert som adekvat hos pasienten komatøs hos de pårørende (familie eller andre) Mål 5 Innsikt i pasientens tilstand er vurdert: Pasienten er klar over diagnosen komatøs De pårørende er klar over diagnosen Pasienten er klar over at han/hun er døende komatøs De pårørende er klar over at pasienten er dødende Mål 6 Religiøse/åndelige behov er vurdert hos pasienten komatøs hos de pårørende Pasienten eller de pårørende kan være engstelige for seg selv eller andre. Vurder spesielle behov i forhold til familiens kulturelle bakgrunn. Vurder støtte fra prest eller annen åndelig veileder. Pas. trosretning eller livssyn er kjent ikke aktuelt Hvis ja, hvilken/hvilket: Gitt tilbud om kontakt med prest /annen kontaktperson Navn: tlf:.. dato:. Kommentarer (spesielle behov nå, i forbindelse med dødsfallet, etter dødsfallet): Kommunikasjon med de pårørende Mål 7 Det er avtalt hvordan pårørende skal informeres ved forandring i pasientens tilstand - uansett tidspunkt på døgnet - ikke om natten - pårørende overnatter på sykehjemmet Nærmeste pårørende: tlf: Relasjon til pasienten: Kommunikasjon med primærhelsetjenesten Sammendrag Evt. annen pårørende: tlf: Relasjon til pasienten: Mål 8 Pårørende er gitt informasjon om sykehjemmet Skriftlig informasjon om parkering, telefon, mat og drikke, overnatting og annen praktisk informasjon Mål 9 Pasientens fastlege er klar over pasientens tilstand Hjemmesykepleien er informert Mål 10 Plan for videre behandling og pleie er forklart for og drøftet med pasienten komatøs de pårørende Mål 11 De pårørende gir uttrykk for at de forstår hva som er planen videre De pårørende er klar over at videre behandling og pleie har fokus på at pasienten er døende. De pårørende har fått komme frem med sine ønsker og bekymringer og disse er dokumentert. Tiltaksplanen kan drøftes hvis dette vurderes som hensiktsmessig. Hvis du har svart " nei" på et av delmålene, bør du utdype svaret på siste side. Underskrift: Stilling: Dato:.. LCP Nov 2005-version 11. Godkjent norsk oversettelse versjon 1, KLB Øya helsehus 3 25

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt Standard for omsorg og behandling ved livets slutt 1 Innhold Bakgrunn........................................................................... 3 Standard............................................................................

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter

Hva er lindrende. Lindrende behandling eller palliasjon defineres på følgene måte: Kompetansesenter Hva er lindrende behandling? Palliasjon er behandling, pleie og omsorg for pasienter med en uhelbredelig sykdom. Målet er å gi pasienten best mulig livskvalitet. Av Grethe Skorpen Iversen, prosjektsykepleier/lcp-kontakt,

Detaljer

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012

Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient. Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Eva Söderholm Sykehjemsoverlege, onkolog Sola Sjukeheim 9.5. 2012 Omsorg og behandling ved livet slutt Den døende pasient Aart Huurnink Lindrende

Detaljer

STANDARD FOR PALLIASJON

STANDARD FOR PALLIASJON NORSK FORENING FOR PALLIATIV MEDISIN STANDARD FOR PALLIASJON Tatt til orientering av Den norske lægeforenings sentralstyre 20.10.2004 1 Innhold INNHOLD 2 INNLEDNING 5 Bakgrunn 5 Standarder, kvalitet 7

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP)

Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Far Vel den siste tiden og Liverpool Care Pathway (LCP) Elisabeth Østensvik - 6. mai 2010 Innhold: Prosjektet Far Vel den siste tiden Hva er Liverpool Care Pathway (LCP)? Implementering av LCP: - 2 prosjekter

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

Når livet går mot slutten: Øyeblikk av godt liv. Aart Huurnink Overlege Lindrende Enhet Boganes sykehjem 01.02.11

Når livet går mot slutten: Øyeblikk av godt liv. Aart Huurnink Overlege Lindrende Enhet Boganes sykehjem 01.02.11 Når livet går mot slutten: Øyeblikk av godt liv Aart Huurnink Overlege Lindrende Enhet Boganes sykehjem 01.02.11 Gjenkjenne vendepunkter Gjenkjenne viktige hendelser/mulige turning points Redefiner behandlingsmål

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom

Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Hver dag teller En orientering om Spielmeyer-Vogts sykdom Innhold FORORD... 4 HVA ER SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM?... 5 Forekomst... 5 Sykdommens årsak... 5 SPIELMEYER-VOGTS SYKDOM OG ARV... 5 MEDISINSK FORSKNING...

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

En vanskelig pasient?

En vanskelig pasient? Rapport nr 11/08 En vanskelig pasient? Sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring En vanskelig pasient? Sykehusene

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL

HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL HÅNDBOK FOR AKUTT PSYKOSOSIAL STØTTE VED BRÅ DØDSFALL MED SPESIELL VEKT PÅ SELVMORD OG UVENTET BARNEDØD Utviklet til bruk av psykososiale kriseteam i kommunene i samarbeide med spesialisthelsetjenesten.

Detaljer