Klæbu Sparebank Side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klæbu Sparebank Side 2"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Økonomiske rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 9 Hovedtall, resultat og disponering av overskudd 12 Virksomhetsstyring, Intern kontroll og risikostyring 19 Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling 24 Utsikter for 2013 og videre 24 Takk 26 ÅRSREGNSKAP 2012, KONTANTSTRØM OG NOTER Resultatoppstilling 28 Balanse Eiendeler 30 Balanse Gjeld og Egenkapital 31 Kontantstrømoppstilling 32 Regnskapsprinsipper 33 Note 1 Finansiell risiko 36 Note 2 Spesifikasjon av provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 39 Note 3 Spesifikasjon av gebyr- og andre provisjonskostnader mv. 39 Note 4 Spesifikasjon av netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 39 Note 5 Pensjon 40 Note 6 Spesifikasjon av lønn og generelle administrasjonskostnader 41 Note 7 Ytelser og lån til ledende ansatte mv. 42 Note 8 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 43 Note 9 Spesifikasjon av andre driftskostnader 43 Note 10 Skattekostnad 44 Note 11 Tap på utlån, garantier mv. 45 Note 12 Fordeling av utlån og fordringer på kunder på geografiske områder 47 Note 13 Garantiansvar 48 Note 14 Kontanter og fordringer på sentralbanker 49 Note 15 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 49 Note 16 Ansvarlig lån i finansinstitusjoner 49 Note 17 Aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer 50 Note 18 Eierinteresser i datterselskaper og tilknyttede selskaper 51 Note 19 Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra og gjeld til kunder 51 Note 20 Fordeling av innskudd fra kunder på sektorer, næringer og geografiske områder 52 Note 21 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 52 Note 22 Spesifikasjon av annen gjeld 53 Note 23 Fondsobligasjoner og annen ansvarlig lånekapital 53 Note 24 Egenkapital 53 Note 25 Ansvarlig kapital og kapitaldekning 53 Note 26 Restløpetid på eiendeler og gjeld/egenkapital 54 Note 27 Tidspunkt fram til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser 55 Note 28 Ikke balanseførte poster 56 REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 Klæbu Sparebank Side 2

3 Styrets beretning Klæbu Sparebank Side 3

4 Om målgruppen for årsberetningen Årsberetningen for 2012 er som for de senere år skrevet med tanke på å tilfredsstille krav og forventninger fra forstanderskap, offentlige myndigheter, bankanalytikere, profesjonelle investorer m.v. Årsberetningen er derfor av forretningsmessig karakter, med fokus på rammevilkår, virksomhetsstyring, risikostyring og finansielle forhold. I forholds til tidligere år, er det en mer utfyllende beskrivelse av bankens provisjonsinntekter og andre inntekter. Dette for å beskrive hvordan bankens nye strategi fra 2010 av gradvis fører til betydelige endringer både i måten banken opererer på og i andre inntekter. Rettvisende bilde Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling 31. desember 2012 og av resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Begrepet rettvisende bilde innebærer at det i årsberetningen blant annet blir gitt: en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling en balansert og fyllestgjørende analyse av utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og dens stilling i analysen opplysninger om både finansielle, og der det passer, ikke finansielle resultatindikatorer relevante for den aktuelle virksomheten, inkludert opplysninger om miljø- og personalsaker i analysen, der det passer, henvisninger og tilleggsforklaringer til beløp oppført i årsregnskapet en beskrivelse av de mest sentrale risikoer og usikkerhetsfaktorer den regnskapspliktige står ovenfor en redegjørelse dersom det er ekstraordinære forhold som har påvirket årsregnskapet opplysning dersom det etter regnskapsårets slutt har inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat. Banksjef og regnskapsfører har i tillegg avgitt en fullstendighetserklæring til revisor. Klæbu Sparebank Side 4

5 Om virksomheten Klæbu Sparebank er en selvstendig sparebank stiftet i 1858, med hovedkontor beliggende i Klæbu kommune og med et avdelingskontor (etablert høsten 2006) på Heimdal i Trondheim kommune. Klæbu kommune er primært en bokommune, hvor det store flertallet av de som bor her har sin arbeidsplass innenfor Trondheim kommune. For de fleste praktiske formål anser vi derfor både bolig- og arbeidsmarkedet til våre kunder i Klæbu i all hovedsak å være det samme som for våre kunder i Trondheim. Følgelig anser vi det også slik at banken for alle praktiske formål i hovedsak er eksponert for og arbeider i arbeids, bolig og bedriftsmarked i Trondheimsregionen Som en følge av dette, har vi en del år hatt flere kunder og større volum i Trondheim kommune enn i Klæbu kommune, en situasjon som forventes å forsterke seg ytterligere i de kommende år.. Bankens forvaltningskapital var på 1.887,533 M NOK (1.910,216 M NOK) og det ble utført 22,1 (21,8) årsverk gjennom året. Fordelingen mellom nærings- og privatkunder i egen balanse var i 2012 på henholdsvis 31,8 % (27,6) % og 68,2 (72,4) %. (Tall for 2011 i parentes). Bankens næringslivsportefølje er i hovedsak i Trondheim. Tilgang til langsiktig markedsfinansiering har vært både enklere og billigere for boligkredittforetak enn for banker, og derfor er veksten innenfor lån til boligformål lagt i Terra Boligkreditt AS (heretter kalt TBK) hvor banken er deleier. Bankens kunder hadde pr ,1 M NOK i boliglån innenfor 60 % i Terra Boligkreditt AS, opp fra 375,2 M NOK Våre verdier Det har vært arbeidet mye med å utvikle et omforent verdisett i banken, fra og med 2010 har vi hatt følgende verdisett: Verdiskapende Engasjert Kompetent Tilgjengelig. Forretningside: Vår forretningside er: Tilby gode finansielle tjenester til gode bankkunder. Etterstrebet posisjon Den posisjonen vi ønsker å ta er formulert som Bevisst arbeide mot den delen av privat- og SMB-markedet i Trondheimsregionen som etterspør personlig kontakt og oppfølging, og som kan etterspørre betydelige deler av vårt produktsortiment. Satsningsområder Gjennom våre satsningsområder skal vi realisere bankens strategi. Våre 5 hovedsatsningsområder har vært: Lønnsomhet og vekst Styring & kontroll Allianser og samarbeid Aktivitet og mersalg Effektivisering og digitalisering. På tampen av 2012 ble det vedtatt ny strategi for 2013 til Hovedsatsningsområdene består, men er komplettert med nytt innhold og nye parametre. Klæbu Sparebank Side 5

6 Rammevilkår Vår bank er en lokal aktør, men påvirkes likevel i stor grad av nasjonale og internasjonale forhold. Utviklingen i pengemarkedet, renter, aksjekurser og andre forretningsmessige forhold er i stor grad et resultat av internasjonal utvikling. Det samme gjelder banklovgivning og reguleringer. Videre er utviklingen i nasjonal økonomi av stor betydning for forhold som arbeidsløshet, etterspørsel, lønnsutvikling, eiendomspriser og andre forhold som berører de fleste bankkunder i stor grad. For banken er derfor utviklingen innenfor rammevilkår og markeder av stor betydning både fra dag til dag og i en strategisk sammenheng. Til slutt kommer at bankdrift i større norske byer generelt sett er en bransje med mange aktører, og at konkurransen spesielt i Trondheimsregionen har vært meget hard de siste årene. Reguleringer og lovmessige rammevilkår Basert på erfaringene fra Finanskrisen, har det dels kommet og er det dels varslet betydelige endringer i banklovgivning. Mye av dette er basert på at veldig store finansinstitusjoner i en del år har fått lov å operere med alt for lav egenkapital, dels har det vært et alt for svakt offentlig tilsyn i mange land, dels har reguleringene vært prosykliske og dels har reguleringene undervurdert likviditetsrisikoen i stressede finansmarkeder. Det var mange endringer i 2011, som strengere regler for egenkapital og likviditet ved boliglån, strengere regler for deponering av sikkerheter i Norges Bank og kvoter for bankenes plasseringer i Norges Bank. I 2012 har det ikke vært så mange endringer, men det har vært veldig mye fokus på hva som kanskje kommer i løpet av Og det går spesielt på mulige begrensninger på hvor mye personmarkedslån som kan overføres til boligkreditter, mulig økte egenkapitalkrav til spesielt boligformål og mulig økning i samlede krav til egenkapital i banker, og da spesielt i de større bankene som relativt sett har mye lavere egenkapitalandel enn mindre banker. Styret anser det slik at en del skjerpelser til minimumskrav for egenkapital i utgangspunktet er bra, både for å øke soliditeten i det samlede bankvesenet og fordi det kan gi mindre særfordeler til de største bankene. Følgelig kan det i tillegg til å skape bedre finansiell stabilitet for landets borgere også bidra til mer like konkurranseforhold mellom store og små banker. Økonomiske rammevilkår Fortsatt god vekst i norsk økonomi En fortsatt høy oljepris sørger for høy aktivitet på norsk sokkel. Det gir ringvirkninger til fastlands-økonomien, der veksten er god. Samtidig utgjør svak vekst internasjonalt, og utsikter til fortsatt svak utvikling, et usikkerhetsmoment også for norsk økonomi. Oppgang i norsk økonomi Veksten i norsk økonomi har vært god gjennom 2012, men gjeldssituasjonen og svake realøkonomiske utsikter i Europa bidrar til usikkerhet om vekstutsiktene også her hjemme. En høy oljepris holder aktiviteten oppe på norsk sokkel. Petroleumsaktiviteten gir store ringvirkninger i fastlandsøkonomien, og Norges Bank anslår kapasitetsutnyttingen til å være i overkant av normalnivået. I følge foreløpige nasjonalregnskapstall var veksten i Fastlands-BNP på 3,2 prosent i Dette er noe lavere enn Norges Banks anslag fra Pengepolitisk rapport i oktober. Noe lavere vekst enn anslått i 4.kvartal kan ha bidratt til dette. Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt selv om det er tegn til at sysselsettingsveksten er i ferd med å avta noe. Arbeidsledigheten falt i takt med høy sysselsettingsvekst i begynnelsen av 2012, men har senere stabilisert seg. Ved siste måling i november (snitt oktober-desember) økte arbeidsledigheten til 3,5 prosent. Presset i arbeidsmarkedet bidrar til god lønnsvekst, og både SSB og Norges Bank venter at lønnsveksten vil ligge nær eller noe over 4 prosent i årene som kommer. Forbruksveksten har vært moderat gjennom 2012, og husholdningenes sparing har økt. Boligprisene fortsetter å vokse med mellom 7 og 8 prosent på årlig basis. Klæbu Sparebank Side 6

7 Todeling i industrien Norge er en liten og åpen økonomi. Veksten i eksport av tradisjonelle varer var 2,6 prosent gjennom En sterk krone og høy innenlandsk kostnadsvekst har ytterligere svekket norske eksportbedrifters konkurranseevne. I Norges Banks regionale nettverk meldte eksportindustrien om svak vekst gjennom Oljeleverandørnæringen og bygge- og anleggsnæringen har meldt om det motsatte; sterk vekst og gode utsikter, selv om utviklingen her var litt svakere enn tidligere antatt ved siste nettverksrunde. Avdempingen skyldes trolig kapasitetsutfordringer i disse næringene. Investeringsveksten i petroleumsnæringen var i følge foreløpige nasjonalregnskapstall noe over 14 prosent på årsbasis ved utgangen av Moderat vekst i konsum Som følge av god vekst i nominelle lønninger og vedvarende lav inflasjon, har reallønnsveksten vært sterk gjennom Dette sammen med betydelig boligprisvekst betyr at husholdningene har mulighet til å øke sitt forbruk. Likevel har konsumveksten i husholdningene vært nokså moderat gjennom året, med en årlig veksttakt på rundt 3 prosent fra 1. til 3. kvartal. For hele 2012 var veksten 3 prosent, noe mer enn i 2011, men svakere enn forventet. Husholdningenes sparerate, sparing som andel av disponibel inntekt, har økt de senere årene. Spareraten har gjennom 2012 ligget mellom 8 og 9 prosent. SSB anslår at spareraten vil ligge i dette intervallet frem til I Finans Norges Forventningsbarometer for 4.kvartal 2012 ser vi at husholdningenes vilje til å nedbetale gjeld er betydelig, og vi må tilbake til 1998 for å finne tilsvarende nivåer på nedbetalingsvilligheten. Økt vilje til å nedbetale gjeld, samt svake utsikter internasjonalt, kan være noen av forklaringsfaktorene for økt sparing. Fortsatt boligprisvekst Den sterke prisoppgangen i boligmarkedet i 2011 har fortsatt gjennom Ved siste måling i desember hadde boligprisene økt med om lag 8,4 prosent fra samme periode året før. Utviklingen drives av et lavt rentenivå, sterk reallønnsvekst og høy befolkningsvekst. Det er utsikter til videre prisoppgang, men trolig i et noe lavere tempo i årene som kommer. Byggeaktiviteten tok seg kraftig opp i 2011 og denne trenden har fortsatt gjennom Det ble igangsatt noe over boliger i løpet av 2012, en økning på om lag boliger fra Risiko for boligprisfall bør ses i sammenheng med utviklingen i forholdet mellom eksport- og importpriser, som er en viktig driver for lønnsveksten. Et betydelig fall i oljeprisen, eller stigende importpriser, vil kunne gi lavere inntektsvekst her hjemme og redusert etterspørsel etter boliger. På den annen side kan økende totale, langsiktige byggekostnader på grunn av svak produktivitetsutvikling i byggenæringen og tomteknapphet på grunn av økende sentralisering, redusere fallhøyden i realboligprisnivået. Stabil gjeldsvekst Kredittveksten samlet sett har vært nokså stabil i 2012, men avtok noe helt mot slutten av året. Husholdningenes gjeldsvekst har vist en stabil utvikling, med årlig vekst på om lag 7 prosent. Gjeldsveksten i de ikke-finansielle foretakene stabiliserte seg noe i starten av året etter å ha økt gjennom store deler av 2011, men falt markant i desember, til 5 prosent. Dermed var veksttakten ved utgangen av året om lag 1 prosentpoeng lavere enn ved inngangen. Kredittveksten i husholdningene er fremdeles høyere enn inntektsveksten, og dermed øker husholdningenes gjeldsbelastning ytterligere. Samlet er husholdningenes bruttogjeld nesten dobbelt så stor som deres disponible inntekt. Myndighetene utrykker bekymring for denne utviklingen. Hvis vi imidlertid ser nærmere på gjeldsveksten viser det seg at en betydelig andel av samlet gjeldsvekst de siste årene skyldes låneopptak i aldersgruppene over 45 år. De største bidragene til gjeldsveksten siden 2000 har kommet fra de øvre inntektsgruppene. Sårbarheten er størst i husholdninger med både høy gjeldsbelastning og lav inntekt. Den utsatte gruppen med både lav inntekt og en gjeld større enn 3 ganger bruttoinntekt, utgjorde 3,8 prosent av husholdningene i følge inntektsstatistikken. Fortsatt inntektsvekst vil gjøre disse husholdningene mer robuste. Husholdningenes formue er betydelig større enn gjelden. DNB Markets anslo i august 2012 husholdningenes samlede formue til å være om lag milliarder kroner ved utgangen av Gjelden utgjorde om lag milliarder kroner ved utgangen av samme periode. Dermed er norske husholdninger samlet sett i en betydelig netto formuesposisjon. På den annen side er den finansielle formuen ujevnt fordelt på husholdningene. En vesentlig del av den finansielle formuen er også lite likvid, som for eksempel forsikringstekniske reserver. Klæbu Sparebank Side 7

8 Vedvarende usikkerhet ute Utsiktene til vekst, særlig i europeisk økonomi, har svekket seg noe gjennom Det er fortsatt ventet et svært lavt rentenivå ute i lang tid fremover, noe som legger bånd på Norges Banks rentesetting. I starten av 2012 gjennomførte den europeiske sentralbanken (ECB) andre runde med låneprogrammet LTRO for å lette likviditetssituasjonen for europeiske banker. Videre annonserte ECB på sensommeren planer om kjøp av statspapirer i gjeldstyngede land. Slike tiltak har bidratt til å redusere påslagene i penge- og kapitalmarkedene, og her hjemme har både banker og andre foretak opplevd økt tilgang på langsiktig markedsfinansiering gjennom Videre annonserte den amerikanske sentralbanken høsten 2012 ytterligere runder med kvantitative lettelser. Det er tegn til bedring i det amerikanske boligmarkedet. Ved årsskiftet 2012/2013 kom republikanere og demokrater til enighet om en avtale for å forhindre automatiske skatteøkninger. På den annen side innebærer de mulig forestående finanspolitiske tilstrammingene et risikomoment, og dersom en ikke kommer til politisk enighet kan i verste fall amerikansk økonomi gå inn i resesjon i løpet av Sterk krone og lav prisvekst Kronekursen styrket seg gjennom Den sterke kronen avspeiler at rentedifferansen mot utlandet har vært på et høyt nivå gjennom hele Ved årsskiftet 2012/2013 kostet en euro 7,34 kroner, noe som innebærer om lag 5 prosent kronestyrkelse gjennom Sammenlignet med gjennomsnittet over de siste 20 år, var kronen om lag 10 prosent sterkere ved utgangen av året. Det operasjonelle målet for pengepolitikken er lav og stabil inflasjon på 2,5 prosent over tid. Utviklingen fra 2011 med lav prisvekst fortsatte inn i 2012, og har vedvart gjennom året. Konsumprisindeksen, justert for avgiftsendringer og energivarer, har gjennom 2012 økt med mellom 0,7 og 1,5 prosent på årsbasis. Dette er klart under inflasjonsmålet og den moderate veksten i konsumpriser kan til dels forklares av en sterk krone og lav prisvekst ute. Videre har trolig høy produktivitetsvekst i produksjon av varer og tjenester her hjemme dempet priseffekten fra lønnsveksten. Norges Bank holder renten lav Etter å ha kuttet styringsrenten med 50 basispunkter i desember 2011, reduserte Norges Bank styringsrenten med ytterligere 25 basispunkter i mars 2012, og styringsrenten har siden ligget uendret på 1,5 prosent. Norges Bank oppjusterte sine anslag for fremtidig styringsrente i Pengepolitisk rapport i juni, og signaliserte da at første renteheving ville komme mellom årsskiftet 2012/2013 og 1.kvartal I Pengepolitisk rapport i oktober ble imidlertid anslagene revidert noe ned, og gjeldende rentebane indikerer en renteheving mellom mars og september i år. En fortsatt ekspansiv pengepolitikk forklares med vedvarende usikkerhet rundt statsgjeld og svekkede vekstutsikter i Europa, samt konsekvensene av en ytterligere styrking av kronen dersom pengepolitikken skulle blitt strammet inn. Høy oljepengebruk Statsbudsjettet for 2012 forventes å virke ekspansivt på norsk økonomi. Budsjettet for 2013 ventes også å ha en ekspansiv effekt. Regjeringen legger opp til å benytte mindre petroleumsinntekter enn det handlingsregelen tilsier, men det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, som måler bruk av oljepenger i statsbudsjettet, er like fullt på et svært høyt nivå. Klæbu Sparebank Side 8

9 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi For en liten aktør som oss, er det mange smådriftsulemper i forhold til store banker. Det går på forhold som innkjøp, utvikling av løsninger, drift av løsninger, kompetanseheving, politisk påvirkning, merkevarebygging, videreutdanning, produktutvikling m.v. Dette prøver vi å kompensere for gjennom samarbeid med mange andre banker i samme situasjon, samtidig som vi tar vare på smådriftsfordeler som korte beslutningsveger, flat organisasjonsstruktur, lite byråkrati og bedre kundeopplevelser. En del av slike oppgaver løses sammen med alle andre banker og finansinstitusjoner gjennom selskap som Nets og gjennom FNO. For daglige driftsoppgaver er det imidlertid Terra-Gruppen AS med dens datterselskaper og dens øvrige eiere som er våre viktigste allierte. Terra-Gruppen AS Terra-Gruppen eies av 79 selvstendige og lokalt forankrede norske banker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene er også hoveddistributører av finanskonsernets produkter og tjenester og utgjør en samlet kundemasse på om lag èn million kunder. Terra-bankene har full selvstendighet, eget navn, merkevare og profil. Alliansens mål er at banken skal beholde og forsterke sin sentrale rolle i lokalsamfunnet Det har vært kjørt en lang strategiprosess i Terra-Gruppen AS i 2012 og det er vedtatt en ny strategi. Denne har langt mer fokus på å understøtte lokalbankene/eierne enn tidligere. Dette er noe styret i vår bank er godt fornøyd med. Det er også vedtatt å bytte navn på selskapet og samarbeidet i løpet av første kvartal, fra Terra til eika. Dette er også styret godt fornøyd med. Vår bank skal være pilot på lanseringen av det nye navnet, sammen med noen få andre banker. Datterselskaper i Terra-Gruppen AS Terra-Gruppen AS har en del datterselskaper som leverer finansielle produkter til bankene og deres kunder: Terra Forsikring som leverer skade- og personforsikring til bankene. Terra Finans og Kredittbank leverer løsninger innen debet- og kredittkort og leasing og salgspantlån Terra Forvaltning leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra Aktiv Eiendomsmegling driver meglerkjedene Terra og Aktiv. (Vi samarbeider med Aktiv Eiendomsmegling i våre kontorer). Stordriftsfordeler i Terra-Alliansen Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen AS bidrar til at vi og de andre bankene oppnår gode vilkår for effektiv drift og strategiske og økonomiske gevinster. Gjennom Terra-Alliansen får vi levert fellestjenester innen IT, betalingsformidling og kompetanseutvikling. Terra-Gruppen er største aksjonær i SDC som leverer bankenes IT-systemer og Terra Alliansen utøver et tett samarbeid med SDC (Skandinavisk Date Center AS) innen drift og utvikling. Terra Alliansen leverer også nye digitale løsninger som kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i bankene. Og driver et supportsenter for alle bankene på Gjøvik. Utover disse fellestjenestene leverer Terra-Alliansen tjenester innen økonomi- og regnskapsservice, merkevarebygging og kommunikasjon. I tillegg arbeider Terra-Gruppen med å fremme av bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med relevante myndigheter. Som en del av de strategiske endringene innad i Terra-Gruppen, vil Terra-alliansen i løpet av kort tid bli fusjonert inn i Terra-Gruppen. Dette er ment å ytterligere styrke gruppens fokus på de løsninger og tjenester som alliansen ivaretar for bankene. Banken benytter også tjenester fra Terra Økonomiservice for å utarbeide regnskap og finansielle oversikter. Og vi har en avtale med Terra Fondsforvaltning AS om forvaltning av det meste av bankens likviditetsportefølje. Klæbu Sparebank Side 9

10 Som en del av en forsterket satsning på utvikling av og forbeding i bankenes virksomhetsstyring, ble ViS MN etablert av en del banker i 2008, og vår bank var en av stifterne. Selskapet ble kjøpt av Terra i 2012, og leverer nå denne type tjenester til alle bankene i gruppen. I 2011 var vi en av bankene som tok initiativet til å se på effektivisering og forbedring av bankenes depottjenester gjennom et eget prosjekt sammen med noen få andre banker. Dette er senere fulgt opp av Terra, og fra høsten 2012 av har vi vært pilot på løsningen. Fra får vi depottjenestene levert fra Terra Depotservice, sammen med 6 andre banker. Og det er planer om å utvide virksomheten betydelig i løpet av Terra Boligkreditt AS Terra Boligkreditt AS (heretter kalt TBK) er et boligkredittforetak eid direkte av 79 mindre banker samt OBOS. Selskapet var tidligere indirekte eid av de samme aktørene gjennom deres eierskap i Terra Gruppen AS som igjen eide TBK. Av ulike strategiske årsaker ble eierskapet i TBK direkte våren 2012, og samtidig ble det vedtatt å innføre et balansert eierskap tidlig i Det vil si at eierskapet i TBK skal reflektere den andelen den enkelte eier har tilført den samlede utlånsporteføljen i TBK. Selskapet hadde pr en forvaltingskapital på 56,2 milliarder og en utlånsportefølje på 47,2 milliarder NOK og en samlet egenkapital på millioner NOK. Vår eierandel i TBK AS gjennom 2012 Klæbu Sparebank eier p.t. en uforholdsmessig liten andel av Terra-Gruppen AS av historiske årsaker. Vi utgjør i volum en drøy % av alliansen, mens eierandelen vår i Terra-Gruppen AS har utgjort 0,76 %. I tillegg utgjør den låneporteføljen vi har tilført TBK ca 1,22 % av de samlede utlån i selskapet pr Dette har medført at vi ved 2 emisjoner i TBK gjennom 2012 har økt vår relative eierandel i selskapet, og ved rebalanseringen senere i 2013 skal vi opp på forpliktet nivå. Ved emisjonen i mars 2013 skal vi delta med anslagsvis 8,4 M NOK, slik at vår samlede aksjekapital i TBK vil være 21,62 M NOK. TBK er med dette bankens desidert største finansielle investering, og vi forventer at det vil forbli slik i lang tid. Generelt om vår eierandel i TBK Det er verdt å merke seg at vi måtte stilt opp med enda mer egenkapital om vi hadde lagt de samme lånene til våre kunder i vår egen balanse. Dette fordi en boligkreditt-foretak har lavere krav til egenkapital enn en sparebank. Og tilsvarende så må vi skyte inn mer egenkapital om vi enten legger mer lån i TBK og/eller selskapet får større egenkapitalkrav. Og tilsvarende vil vår eierandel bli redusert om vi reduserer våre kunders låneportefølje i selskapet og/eller selskapet får lavere kapitalkrav. Våre forventninger til 2013 og de nærmeste årene er at vår tilførsel av lån vil være lavere enn i 2012 og at selskapet som andre finansielle aktører vil få økte krav til egenkapital. TBK har basert på sin lave risikoprofil også et lavt krav til EK-avkastning på 2 M NIBOR + 2 %. Overskuddet forventes i stor grad å bli tildelt eierne som utbytte, og så må de skyte inn igjen kapital basert på en årlig rebalansering. Indirekte økonomisk bidrag fra TBK ut over utbytte Det er verdt å merke seg at bidraget fra TBK er langt mer enn EK-avkastningen, da provisjon også er et vesentlig bidrag fra selskapet til bankens inntjening.(vi mottok 2,40 M NOK i provisjon fra TBK i 2012, opp fra 1,10 M NOK i 2011). Videre er det normalt vanskelig å utvikle et totalkundeforhold i forhold til en personkunde uten også å tilby boliglånet. Og et totalkundeforhold medfører som regel forsikringer, kredittkort og andre produkter med inntjeningsmuligheter for banken. Som en ren finansiell investering kan derfor eierskapet i TBK se ut som en investering med lav direkteavkastning om man ikke justerer for lav risiko. Men banken man må se på hele forretningsmodellen. Klæbu Sparebank Side 10

11 Strategiske forhold relatert til overførsel av boliglån til boligkreditter En overførsel av godt sikrede boliglån til et boligkredittselskap medfører også noen former for risiko avhengig av omfang. Dels øker den gjenværende risiko i bankens egen balanse, spesielt om den i stor grad blir dreid mot mer risikofylte næringslivslån. I tillegg kan en stor grad av overførsel til boligkredittselskap gjøre det vanskeligere for banken å oppta seniorlån, da den relativt sett har en mer usikker restbalanse. Styret foretar en vurdering av slike forhold, og det er vår oppfatning av både overførselsgraden og kvaliteten på restbalansen er på et betryggende nivå p.t. Styret gjør for ordens skyld oppmerksom på at banksjef Bjørn Riise p.t. er medlem av styret i Terra Boligkreditt AS. Klæbu Sparebank Side 11

12 Hovedtall, resultat og disponering av overskudd Resultat av ordinær drift før skatt ble 13,445 M NOK (6,190 M NOK ), en endring på 7,255 M NOK eller 117 % fra Resultat av ordinær drift etter tap og skatt ble 9,106 M NOK (4,324 M NOK), en økning på 4,782 M NOK eller 110,6 % fra året før. Det er betydelige endringer i noen av de underliggende tall fra året før, noe vi vil gi en kort orientering om. For mer utfyllende kommentarer, henvises det til teksten lenger ut i beretningen og noter. Inntekter: Nto rente- og provisjonsinntekter gikk opp med 1,304 M NOK fra 34,606 M NOK til 35,910 M NOK. En ytterligere økning av rentenettoen for 2013 er målsatt. Sum utbytte og andre inntekter fra verdipapirer gikk opp med 0,723 M NOK fra 1,543 M NOK til 2,266 M NOK. Årsaken er større eksponering i verdipapirfond pga betydelig overlikviditet i løpet av året. Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester gikk opp med opp med 1,869 M NOK fra 11,297 M NOK til 13,166 M NOK. Årsaken er først og fremst en betydelig økning i andre gebyrer og provisjonsinntekter (mer om dette i eget kapittel senere) En fortsatt betydelig økning av disse inntektene er målsatt for 2013, basert på allerede oppnådde resultater i Sum nto verdiendring og tap på valuta og verdipapirer opp med 1,352 M NOK fra -1,076 MNOK til + 0,275 M NOK. Det skyldes i det vesentlige en bedre markedssituasjon i Sum andre driftsinntekter er ned med 0,207 M NOK fra 1,074 M NOK til 0,867 M NOK (ubetydelig forskjell). Som et resultat av dette er Nto andre driftsinntekter opp med 4,003M NOK fra året før. Den største enkeløkningen er innenfor sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester. Kostnader: Sum lønn og generell adm. kostnader opp med 0,643 M NOK fra 25,130 M NOK til 25,773 M NOK. 0,44 M NOM av kostnadene er relatert til AFP, og 2 av 3 ansatte på AFP gikk ut av ordningen i 4, kvartal 2012 Sum avskrivninger m.v. opp med 0,144 M NOK fra 0,873 M NOK til 1,017 M NOK, ubetydelig endring Sum ADK opp med 0,856 M NOK fra 6,976 M NOK til 7,831 M NOK. Det meste av økningen er innleie av konsulentbistand relatert til sykemeldinger samt juridisk bistand. Sum driftskostnader opp med 1,642 M NOK fra 32,979 M NOK til 34,621 M NOK. Mesteparten av økningen er generelle adm. kostnader og konsulenter/innleie av personell. Om Kostnader og kostnadsnivå Vi måtte som nevnt tidligere øke bemanningen i 2010 for å møte den meget sterke konkurransen i Trondheimsregionen, samtidig som 3 personer gikk over på AFP. Kombinert med meget sterk priskonkurranse på alle utlån og lav rentenetto, har det gitt banken relativt sett høye kostnader i en periode og en høy kostnad/inntekt faktor i flere år. Kostnader/inntekter kom på 70,68 % i 2012 mot 73,94 % i Fortsatt for høyt, men det går raskt i riktig retning etter hvert som inntektssiden forbedres. For inneværende strategiperiode ( ) er det et mål å komme ned mot eller under en K/I på 66 %. Det har vært en intensivert kostnadskontroll de siste årene, og det er et mål å ikke øke bemanningen. Det gir likevel en kostnadsutfordring over tid, da kostnadsnivået i Norge generelt sett er stigende år for år, for eksempel var lønnsveksten i Norge i 2012 vel 4 % i snitt. Videre er det en utfordring at ansatte som pensjoneres eller på annen måte slutter ofte ikke har høyere utdanning, så har nyansatte minimum utdanning på bachelornivå. Dette er i seg selv kostnadsdrivende. Klæbu Sparebank Side 12

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59

INNHOLD Side STYRETS BERETNING ÅRSREGNSKAP 2013, KONTANTSTRØM OG NOTER REVISORS BERETNING 57 KONTROLLKOMITEENS BERETNING 59 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD Side STYRETS BERETNING Om målgruppen for årsberetningen 4 Rettvisende bilde 4 Om virksomheten 5 Rammevilkår 6 Strategisk samarbeid og leverandørstrategi 8 Resultat og disponering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6

INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET 4 STYRETS BERETNING 6 Makroøkonomi 6 Lokalt næringsliv 10 Vang kommune 13 Vang Sparebank 14 Styrets kommentar til årsregnskapet 16 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår

Årsrapport 2011. 101. regnskapsår 101. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2011. 1 Bankens virksomhet i 2011. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid Terra-Gruppen 2 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup.

ÅRSRAPPORT 2014. Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. ÅRSRAPPORT 2014 Selv om det var en snøfattig vinter samlet vi mange på Nesset Sparebank Skicup. Innholdsfortegnelse 1 STYRETS ÅRSBERETNING 2014... 3 1.1 Om banken... 3 1.1.1 Utvikling forvaltningskapital

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand

Årsberetning 2010. Foto: Tore Bjerkestrand Foto: Tore Bjerkestrand TILLITSVALGTE I TOLGA - OS SPAREBANK 2010 Innhold: Tillitsvalgte i Tolga - Os Sparebank 2010 Side 3 Styrets beretning Side 4-12 Resultatregnskap Side 13-14 Balanse, eiendeler Side

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3

BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 ÅRSRAPPORT 2013 INNHOLD BANKSJEFEN HAR ORDET... 3 STYRETS BERETNING... 4 Norsk økonomi 2013... 5 Lokalt næringsliv... 7 Vang kommune... 9 Vang Sparebank... 10 Styrets kommentar til årsregnskapet... 11

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD

ÅRSREGNSKAP 2012 INNHOLD ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 INNHOLD BANKSJEFENS FORORD...3 ÅRSBERETNING 2012 FOR TINN SPAREBANK...5 STYRETS ÅRSBERETNING...5 HOVEDTREKK VED ÅRETS VIRKSOMHET... 5 RESULTAT... 7 BALANSE... 9 VIRKSOMHETSSTYRING,

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter...

STYRETS BERETNING 2014 105. DRIFTSÅR STYRETS BERETNING. Innhold. Styrets beretning 2. Resultatregnskap... 7. Balanse per 31.12.14.. 8. Noter... Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 7 Balanse per 31.12.14.. 8 Noter... 9 Revisjonsberetning... 18 Kontrollkomiteens beretning... 19 Tillitsvalgte... 19 Grafisk produksjon:

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 Innhold Styrets beretning side 3-16 Resultatregnskap og balanse side 17-20 Noter til regnskapet side 22-46 Revisors beretning side 48 Kontrollkomiteens uttalelse side 50 2 Styrets beretning for 2014 HOVEDTALL

Detaljer

Styrets Årsberetning 2014

Styrets Årsberetning 2014 1 Styrets Årsberetning 2014 Makroøkonomi Det er i løpet av siste kvartalet 2014 lagt frem viktige tall som vil være helt avgjørende for utsiktene i norsk økonomi: BNP for norsk økonomi i årets tredje kvartal

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 16 Balanse side 18 Noter side 20 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013

Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 1 Innholdsfortegnelse TINN SPAREBANK LOKALBANKEN SOM BIDRAR...3 STYRETS ÅRSBERETNING...6 STRATEGISK SAMARBEID... 18 RESULTATREGNSKAP... 22 EIENDELER... 23 GJELD OG EGENKAPITAL...

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer