Nordplus Horisontal 2013 Application

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordplus Horisontal 2013 Application"

Transkript

1 Nordplus Horisontal 2013 Application 1.Start - Basis informasjon 1.1. Prosjektinformasjon Prosjekttittel Flerspråkighet i Norden - IKT och andraspråksinlärning Prosjektnummer 1.2. Tilgang til søknaden Editor tilgang Lesetilgang NPHZ-2013/ Institusjon - Institusjoner 2.1.Koordinatorinstitusjon Koordinatorinstitusjon National Centre for Multicultural Education (NO-NAFO) Institusjonstype: University College Enhet Unit coordinating institution: Juridisk person Name: Hauge, An-Magritt Epost: Adresse: Postboks 4 St. Olavs plass, N-0130 Oslo Telefon: Kontaktperson Name: Aamodt, Sigrun Epost: Adresse: Postboks 4 St. Olavs plass, N-0130 Oslo Telefon: Partnerinstitusjoner Partnerinstitusjoner Institusjon: NO-Adult educational centre (NO-EVO) Institusjonstype: Other Enhet: Enhet for voksenopplæring Kontaktperson: Ajnadzic, Hasan Epost: Telefon: NPHZ-2013/10063 Page 1 (14) Innsendt - 27-feb-2013

2 Institusjon: NO-County Governor of Vest-Agder (NO-fmva) Institusjonstype: Governmental Organization Enhet: Kontaktperson: Kiledal, Åse Epost: Telefon: Institusjon: DK-University College (DK-UCC) Institusjonstype: University College Enhet: Proffesionshøjskolen UCC, Videreuddannelsesafdelingen Kontaktperson: Toft, Hanne Epost: Telefon: Institusjon: SE-Stockholm University (SE) Institusjonstype: University Enhet: Nationellt centrum för svenska som andraspråk Kontaktperson: Bigestans, Aina Epost: Telefon: Institusjon: SE-University of Gothenburg (SE) Institusjonstype: University Enhet: Institutet för svenska som andraspråk Kontaktperson: Johansson Kokkinakis, Sofie Epost: Telefon: Institusjon: FI-University of Helsinki (FI-UH) Institusjonstype: University Enhet: Palmenia Centre for Continuing Education Kontaktperson: Heimonen, Johanna Epost: Telefon: Institusjon: SE-Malmö University (SE) Institusjonstype: University College Enhet: Center for Profession Studies Kontaktperson: Nygård Larsson, Pia Epost: Telefon: NPHZ-2013/10063 Page 2 (14) Innsendt - 27-feb-2013

3 Institusjon: SE-City of Stockholm (SE) Institusjonstype: Governmental Organization Enhet: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Ansaldo, Kristina Epost: Telefon: Institusjon: DK-University of Copenhagen (DK) Institusjonstype: University Enhet: Center for Internationalisering og Parallelsproglighed Kontaktperson: Frederiksen, Karen-Margrete Epost: Telefon: Institusjon: NO-The Norwegisan Directorate for Education and Training (NO-Udir) Institusjonstype: Governmental Organization Enhet: Utdanningsdirektoratet - Læreplan 2 Kontaktperson: Ciemska, Danuta Epost: Telefon: Institusjon: SE-City of Gothenburg (SE) Institusjonstype: Governmental Organization Enhet: Specialiststaben, Center för Skolutveckling Kontaktperson: Sandberg, Jaana Epost: Telefon: Institusjon: FI-University of Jyväskylä (FI-JyU) Institusjonstype: University Enhet: University of Jyväskylä, Centre for Applied Language Studies Kontaktperson: Pöyhönen, Sari Epost: Telefon: Institusjon: FI-City of Helsinki (FI) Institusjonstype: Governmental Organization Enhet: Utbildningsverket Kontaktperson: Kajasto, Annamari Epost: Telefon: NPHZ-2013/10063 Page 3 (14) Innsendt - 27-feb-2013

4 3.Prosjektbeskrivelse - Informasjon om prosjektet/samarbeidet 3.1.Generell informasjon Generell informasjon Generell beskrivelse av prosjektet Sammendrag (kort beskrivelse av prosjektet, maks 250 ord) Projekt: Planering, genomförande och uppföljning av konferensen IKT och flerspråkighet i Norden. Mål: En konferens för 200 deltagare, 50 vardera från Danmark, Norge, Sverige respektive Finland. Konferensen ska vara avgiftsfri för att underlätta deltagande från de ingående nordiska länderna. En ökande uppmärksamhet riktas mot IKT som resurs för pedagogisk utveckling i de nordiska länderna. Detta projekt avser att rikta blicken mot pedagogisk och teknisk innovation vad gäller användning av IKT inom fältet undervisning för flerspråkiga barn, ungdomar och vuxna i Norden. Projektets mål är att anordna en tvådagarskonferens riktad till pedagoger, utvecklingsansvariga och forskare i de nordiska länderna samt läromedelsutvecklare. Följande punkter styr konferensens innehåll: 1. Översikt av vilka resurser och verktyg som finns idag 2. Hur skapas innovativa resurser och hur används dessa didaktiskt 3. En diskussion om behov och önskemål mellan läromedelsproducenter, lärare och programvaroutvecklare 4. Forskning och utvärdering av användningen av IKT inom språkundervisningen Upplägget för konferensen tänks bygga på seminarieformen där interaktion mellan presentatörer och deltagare är central. För att stärka användningen av de skandinaviska språken i utbytet ska dessa vara konferensspråk, vilket också innebär att tolk kommer att erbjudas för tolkning till och från finska. För projektet ansvarar nätverket FLIN (Flerspråkighet i Norden) som innefattar kommunala, regionala och statliga organisationer vilka bidrar i projektet genom rekrytering av medverkande och deltagare i konferensen och från respektive sektor. Härigenom skapas möjligheter till utbyten av kunskaper både i ett tvärsektoriellt, ämnesmässigt och informationsteknologiskt hänseende. För den detaljerade planeringen av konferensinnehåll och konferensupplägg utses en projektarbetsgrupp bestående av 5 medlemmar från FLIN Annen informasjon Nettside Prosjektperiode 01-jun des-2014 Tidligere Nordplusprosjekt Ja I juni 2012 erhölls medel från NH för två nätverksträffar inom ramen för FLerspråkiga och flerspråkighet i Norden. Detta nätverk har nu etablerats och också utvidgats och har som sin första stora gemensamma aktivitet den konferens för vilken söks medel i denna ansökan. Project ID : HZ-2012_1a-29524, Coordinator : STOCKHOLMS UNIVERSITET, Title : Flerspråkiga och flerspråkighet i Norden Nordplusprosjekt i denne søknadsrunden Nei 3.2.Mål og målsetninger Prosjektets mål Formål/hensikt De nordiska länderna har många gemensamma frågeställningar som gäller utveckling av utbildning för flerspråkiga barn/elever/vuxna i Norden. Det är av betydelse att man i nätverksform och genom gemensamma projekt får möjlighet att diskutera och även samverka kring gemensamma frågeställningar. Härigenom ges tillfällen att sprida egna kunskaper och tillgodogöra sig andra organisationers och länders perspektiv på utmaningar och utvecklingsmöjligheter. NPHZ-2013/10063 Page 4 (14) Innsendt - 27-feb-2013

5 PROJEKTMÅL 1 : Genomföra en av nätverket FLIN gemensamt anordnad konferens. Den planerade konferensen behandlar IKT som resurs i undervisning av flerspråkiga barn, elever och vuxna och erbjuder bland annat en inventering av de resurser som finns på området i de nordiska länderna. Det förväntade resultatet är att en gemensam kunskapsbas synliggörs och att deltagare förvärvar nya kunskaper, insikter, idéer och kontakter till sina respektive organisationer. PROJEKTMÅL 2: Skapa möten och utbyte mellan yrkesgrupper (pedagoger, forskare, läromedelsutvecklare) och sektorer Konferensens upplägg ska möjliggöra tillfällen till utbyte och skapa bestående kontaktytor mellan de nordiska deltagarna i konferensen som alla på något sätt är knutna till frågor om pedagogisk utveckling i sina respektive organisationer och länder. Nätverket FLIN liksom konferensen innefattar deltagare och medverkande från statlig, kommunal, regional och högskolenivå med särskilt intresse flerspråkighet och andraspråksutveckling inom utbildningsområdet. I den aktuella konferensen kommer också förlagsredaktörer intresserade av utveckling av IKT-baserade läromedel inom språkutvecklingsområdet att bjudas in, som presentatörer /deltagare/utställare. På detta vis blir också näringslivet som sektor involverat. Utvärdering och granskning av användningen av IKT ingår som en viktig aspekt i konferensinnehållet. Genom inslag i konferensen om genomförda och kommande projekt där framför allt företrädare för forskning och ansvariga för genomförande av utvecklingsprojekt inom utbildningsområdet möts, diskuterar och finner gemensamma intresseområden skapas utrymme för fortsatt samarbete. PROJEKTMÅL 3: Utveckling av kvalitet och innovation för språkutveckling och lärande riktat till flerspråkiga/andraspråkstalande barn/elever/vuxna i Norden. IKT erbjuder på många sätt möjligheter till kommunkation och pedagogisk utveckling inom språkutvecklingsområdet. De sociala medierna och möjligheten att utsträcka utbildningsinstitutioners verksamheter och kontakter till områden som inte begränsas av den fysiska lärmiljön inrymmer en potential för meningsfulla pedagogiska och språkutvecklande aktiviteter. Den planerade konferensen kommer att ge kunskaper om IKT som ett redskap i undervisningen men också som ett redskap för att sträcka kommunikation och kontakter utanför den lokala lärmiljön. Utöver detta innebär läromedelsredaktörers närvaro på konferensen att också läromedelsaspekten uppmärksammas. Vad finns, vad behövs och vad är möjligt är frågor som kommer att lyftas på konferensen och möjliggöra att läromedelsredaktörer får vidgade perspektiv på vad som behövs och vad som är möjligt inom området språk- och kunskapsutveckling för andraspråkstalande och flerspråkiga barn, elever och vuxna. PROJEKTMÅL 4: Visa på IKT som resurs för att stimulera intresset för nordens språk som andraspråk En växande andel av invånarna i deltagarländerna har ett av de nordiska språken som andraspråk. Att lära sig ett språk är att närmare lära känna och delta i en kultur. Inom ramen för konferensen kommer deltagarna att få delta i inventeringen och diskussioner om hur man med hjälp av IKT kan stimulera intresset för och underlätta språkutveckling, i synnerhet de nordiska språken som andraspråk. NPHZ-2013/10063 Page 5 (14) Innsendt - 27-feb-2013

6 PROJEKTMÅL 5: Stimulera deltagarna till fortsatt intresse för nordiskt samarbete och för en gemensam kollegial, nordisk samhörighet Att konferensspråk är de skandinaviska språken motiveras med att deltagarna, som ju hör till utbildningssektorn, genom konferensen får möjlighet att uppleva skandinaviskan som ett fungerande kommunikationsverktyg och uppleva de många likheterna i utmaningar och i samhällsliv. Finlands betydelse som nordisk samarbetspart är viktig att lyfta fram i konferensen. Därför kommer, där så behövs, tolkresurser att finnas till hands för presentationer och inlägg på finska så att den nordiska repertoaren av språk synliggörs och används Mål og bidrag INDIREKT PROJEKTMÅL: Stötta samarbete och utbyte inom det tvärsektoriella nätverk (FLIN) och etablera nätverkets fortsatta existens Den aktuella konferensen är det första i raden av planerade, framtida samarbetsprojekt i det nybildade nätverket. Tanken är att utbyte konkretiseras och gynnas genom samarbete kring gemensamma projekt med bestämda konkreta mål. Härigenom ökas möjligheten att nätverket blir en bestående och levande sammanslutning. På hvilket sett vil prosjektet gagne partene i prosjektet? Prosjektet retter seg mot flere aktører og deltakere med ulike muligheter til kunnskapsutvikling, samarbeid og bidrag. Vi kan skille mellom 1) Deltakere på konferansen 2) Nettverket FLIN, deltakende institusjoner i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet 1) KONFERANSEN RETTER SEG MOT ULIKE DELTAKERE: a) Pedagoger: lærere, spesialpedagoger, lærerutdannere, skoleledere. b) Læremiddelutviklere: programvareutviklere. Forleggere og personer med interesse for utvikling av digitale læringsressurser innen språkutviklingsområdet. Gjennom konferansen vil deltakerne kunne bli stimulert og få ny kunnskap om muligheter og bruk av digitale ressurser i arbeidet med flerspråklige elever. Det kan etableres nye nettverk og kontakter, som kan bidra til at praksis med læringarbeid får muligheter til videreutvikling og erfaringsutveksling, som igjen kan gi ny kunnskap om bruk av ressurser i opplæringen. Ulike læringsressurser kan synliggjøres for pedagoger og ledere. Kunnskap om hvilke muligheter disse ressursene gir i undervisnings- og læringsøyemed spres. Læremiddelutviklere får innsikt i ulike behov som finnes for videre utvikling av læringsressurser. 2) ULIKE INSTITUSJONER I PROSJEKTET UNIVERSITETS- HØYSKOLENIVÅ (UH) Høgskoler og universitet er lærerutdannere og tilbydere av kompetanse på feltene opplæring av minoritetsspråklige og bruk av IKT og digitale læringsressurser. Gjennom prosjektet vil ansatte i UH-sektoren kunne lære av: - andre prosjekter og utviklingtiltak på andre høgskoler og forskningsinstitusjoner NPHZ-2013/10063 Page 6 (14) Innsendt - 27-feb-2013

7 - møte med lærere og ansatte i skoler og barnehager, og se hvilke behov de har for kompetanseheving på området, samt få mulighet til kjennskap om hvordan opplæringssituasjonen er i praksisfeltet - få innsikt i IKT og læremiddelutvikling fra forlag og andre, og gjennom det få ny kunnskap om læringsressurser og hvordan de kan benyttes. Videre kan ansatte i UH-sektoren spille inn ulike behov for ressurser til læremiddelutviklerne NASJONALE SENTRE (NC, NAFO, UCC) De tre nasjonale sentrene er noe ulike hva gjelder statlig mandat, føringer og oppdrag. Sentrene skal utvikle kompetanse og bidra til pedagogisk utvikling innenfor feltet opplæring av flerspråklige barn, unge og voksne. Alle sentrene har høyt kvalifiserte ansatte som kan bidra med innlegg på selve konferansen. Sentrene har også stor nytte av samarbeid og utveksling, da opplæring av flerspråklige barn, elever og voksne i Danmark, Norge og Sverige har mange felles likhetstrekk og utfordringer. (Proffesionshøjskolen UCC er oppført som partner, fordi de har gitt melding om at de ønsker å delta i nettverket FLIN. De har av ulike årsaker ikke hatt anledning til å undertegne partnererklæring, og er heller ikke tatt med i de økonomiske beregningene. UCC inngår fra før i et nordisk nettverk som har bestått siden 2002 mellom NC, NAFO og UCC). KOMMUNALT NIVÅ Organisasjonene innenfor kommunalt nivå som arbeider med utvikling av opplæring og utdanning innenfor de skoleformer som de er ansvarlige for kan få innsikt og kunnskap om likheter og forskjeller i systemer og praksis, gjennom at de på en nordisk konferanse vil møte kolleger og høre innledere fra de skandinaviske landene. Dette vil kunne bidra til perspektivutvidelse og gi mulighet til å se nye måter å utføre arbeidsoppgaver på, og gi inspirasjon til utviklingsarbeid i egen organisasjon. Gjennom at ulike organisasjoner møtes, gis det muligheter til å få et helhetlig perspektiv på opplæringen. Det gis muligheter til å se sammenhenger og muligheter for samarbeid for å skape gode overganger mellom de ulike opplæringsløp, og at man gjennom innsikt i hvordan andre organisasjoner bruker ulike ressurser kan få ideer og ny innsikt. REGIONALT NIVÅ Ansvarlige for opplæringen på regionale nivåer kan få innsikt, kunnskap og ideer om organisering av utviklingsprosjekter på fylkes/lensnivå, og stimulans til samarbeid og utvikling mellom kommuner, fylker og regioner. Samarbeid om utvikling og bruk av IKT egner seg særlig i dette samarbeidet. ORGANISASJONSNIVÅ Organisasjonene innenfor opplæring og utdanning; barnehage, førskole, de enkelte skoleslag og høyere utdanning, vil kunne få innsikt og kunnskap om likheter og forskjeller i systemer og praksis, gjennom at de på en nordisk konferanse vil møte kolleger og høre innledere fra de skandinaviske landene. Dette vil kunne bidra til perspektivutvidelse og gi mulighet til å se nye måter å utføre arbeidsoppgaver på, og gi inspirasjon til utviklingsarbeid i egen organisasjon. Gjennom at ulike organisasjoner møtes, gis det muligheter til å få et helhetlig perspektiv på opplæringen. Det gis muligheter til å se sammenhenger og muligheter for samarbeid for å skape gode overganger mellom de ulike opplæringsløp, og at man gjennom innsikt i hvordan andre organisasjoner bruker ulike ressurser kan få ideer og ny innsikt. NPHZ-2013/10063 Page 7 (14) Innsendt - 27-feb-2013

8 Sektorer Adult learning Higher education Preschool/Kindergarten Primary/secondary/upper secondary Schools Private sector 3.3.Prosjektets innhold Prosjektets innhold Aktivitetstype Aktiviteter Conferences/seminars/workshops Establishment of network for further cooperation Konferensen föreslås förläggas till Malmö Högskolas lokaler och äga rum i oktober 2014 i två dagar (från cirka dag 1 till cirka dag 2). Konferensens officiella arrangör är nätverket FLIN, som genom konferensen etablerar och informerar om sitt samarbete. I nätverket ingår för närvarande följande organisationer: Centre for Internationalisation and Parallell Language Use(CIP)/ Köpenhamns universitet (Även det danska UCC som är en del av Professionshöjskolen ses som del av nätverket, men har ännu inte formellt kunna ansluta sig till nätverket) Palmenia Center/Helsingfors universitet, Grundskolesektionen /Helsingfors stad, Institutionen för tillämpad lingvistik/jyväskylä universitet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)/ Høgskolen i Oslo og Akershus, Enhet for voksenopplæring/trondheim kommune, Utdanningskontoret/Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningsdirektoratet i Norge Utbildningsförvaltningens Forsknings- och utvecklingsenheten/stockholms stad, Nationellt centrum för svenska som andraspråk/ Stockholms universitet, Institutet för svenska som andraspråk/göteborgs universitet, Pedagogiskt centrum /Göteborgs stad, Malmö högskola Konferensen förberereds och genomförs av en arbetsgrupp som utses av nätverket vid nätverksträffen i Helsingfors i augusti Totalt planeras 2 nätverksträffar och 5 arbetsgruppsmöten (4 fysiska och ett via Adobe Connect Pro)) inom ramen för projektet. Varje nätverksträff respektive fysiskt arbetsgruppsmöte planeras pågå från dag 1 till och med dag 2 (för att ge utrymme för resor till och från mötena). Juni 2013 NAFO informerar om beslut kring denna ansökan och initierar en diskussion om innehåll på den planerade nätverksträffen i augusti Aug 2013 Nätverksträff för FLIN i Helsingfors (Helsingsfors stad är värd): Arbetsgrupp utses i den händelse ansökan bifallits; innehåll och ett preliminärt program för konferensen diskuteras. Datum för anmälningar av innehållspunkter till konferensen fastslås. Arbetsgruppsmöte: Detaljerat körschema för konferensplaneringen görs. Upplägg för konferensen diskuteras mer i detalj. Okt 2013 Arbetsgruppsmöte: Diskutera inkomna förslag från nätverksmedlemmar på innehåll i konferensen. Utarbeta ett förslag på sammansättning av medverkande i relation till konferensen mål och tilltänkta målgrupper. Fördela arbetet för att vidtala medverkande. Jan 2014 NPHZ-2013/10063 Page 8 (14) Innsendt - 27-feb-2013

9 Forankring Arbetsgruppsmöte: Detaljerat program färdigställs och kommuniceras med nätverksmedlemmarna. Mars 2014 Arbetsgruppsmöte: Former och arbetsfördelning runt informationsspridning om konferensen bestäms. Anmälningsrutiner och andra rutiner bestäms. Aug 2014 Arbetsgruppsmöte. Nätverkets och arbetsgruppens roll under konferensdagarna bestäms. Innehåll och form för utvärdering och bearbetning av utvärdering bestäms. Arbetsfördelning för bearbetning av utvärderingar bestäms Okt 2014 Konferensen genomförs. Dec 2014 Nätverksmöte för FLIN. Uppföljning av konferensen. Nästa gemensamma projekt inom nätverket bestäms. På vilket sätt är de planlagda aktiviteterna relaterade konkret till nätverksmedlemmarnas arbetsuppgifter? 3.4.Organisering Prosjektets organisering Varje deltagande organisation har godkänt stadgarna för nätverket FLIN (finns bifogade i attachments) vilket innebär förbindelse att avsätta resurser för arbete i nätverket. De individer som deltar i nätverksträffar respektive arbetsgruppsmöten för projektet representerar därmed sin organisation i nätverket och har arbetstid avsatt för nätverksträffar, arbete mellan träffarna samt i uppgift att kommunicera information till och från den egna organisationen till nätverket/projektet. De deltagande organisationerna arbetar inom nätverkets intresseområde och har på ett eller annat sätt i uppgift att sprida och arbeta med frågor om flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling. De planlagda aktiviteterna kommuniceras därmed inte bara till medlemsorganisationerna utan också till de lokala, regionala och nationella nätverk som respektive organisation har kontakt med Fordeling av ansvar og arbeid Konferensens officiella arrangör är nätverket FLIN, som genom konferensen etablerar och informerar om sitt samarbete Konferensen förbereds och genomförs av en arbetsgrupp utsedd av nätverket. NAFO kommer att vara koordinator för projektet medan en konferenssamordnare insatt i tematiken för konferensen kommer att anlitas för att säkra ett praktiskt genomförande som motsvarar projektmålen. Arbetsgruppen genomför under projekttiden ett antal fysiska arbetsträffar (4) och kommunicerar dessemellan med hjälp av elektroniska kommunikationsplattformar (Skype, Adobe Connect Pro). Arbetsgruppen kommunicerar och diskuterar projektets framväxt med det övriga nätverket och dokumenterar arbetet på den gemensamma webbsidan. Nätverksorganisationernas uppgift är att föreslå medverkande till konferensen och att sprida information om den förestående konferensen inom och utanför den egna organisationen samt att bidra i rekryteringen av intresserade deltagare. Arbetsgruppen planerar i detalj konferensen, sätter samman innehållet i enlighet med projektmålen och kommunicerar om detta med nätverksmedlemmarna och konferenssamordnaren. Vidare strukturerar NPHZ-2013/10063 Page 9 (14) Innsendt - 27-feb-2013

10 gruppen själva konferensupplägget och planerar strategier för information kring konferensen. Samordnaren för projektet ser till att nätverksträffar och arbetsgrupper genomförs enligt planerna och fördelar i samarbete med konferenssamordnaren arbetsuppgifterna inom arbetsgruppen. Projektsamordnare ansvarar också för arbetsgruppens och nätverkets resor och uppehälle i samband med möten inom projektet. Konferenssamordnarens roll är att ansvara för konferensens praktiska samordning, genomförande och administration kring anmälningar och bekräftelser, anskaffa lokaler, samordna de medverkande samt se till att förtäring och annat praktiskt fungerar i samband med genomförandet. konferenssamordnaren ansvarar också för den praktiska framställningen av information om konferensen (efter samråd med arbetsgruppen). Vidare ansvarar konferenssamordnaren för att ordna resor och logi för medverkande och att dessa hålls informerade om konferensen Kommunikasjon Det kommer att ordnas sju planeringsmöte, där antingen nätverksmedlemmarna eller konferensgruppen möts. Mellan mötena ska e- post användas i kommunikationen. Allt material som behandlats eller uppstått på mötena samt minnesanteckningarna från möten dokumenteras på de gemensamma webbsidorna Arbetsgruppsmedlemmarna kommer att mellan de fysiska mötena också att kommunicera via Adobe Connect Pro för att kunna dela dokument och samtidigt samtala kring projektet Evaluering Under projektets gång (hur blir projektets mål uppföljda) Nätverket och konferensgruppen arbetar enligt den planlagda tidtabellen (se ), Före varje möte skickas dagordningen till deltagarna. Varje möte har ett ordförande och minnesanteckningar förs över åtaganden och arbetsplaner. Det fortlöpande arbetet utvärderas genom uppföljning av minnesanteckningarna ställt i relation till projektmål och körschema för projektets genomförande. Efter projektet Alla konferensdeltagarna bes svara på en digital utvärdering om konferensen. Utvärderingen framställs med ett digitalt enkätverktyg (t. ex. WEBpropol eller Digium). Resultaten av denna utvärdering behandlas på nätverkets möte i december Resultater og spredning Spredning av resultater Resultater De forventede effekter og resultater av prosjektet. Resultatene kan beskrives på deltakernivå, organisasjonsnivå og sektor/ regionalt nivå. Konferansen retter seg mot: DELTAKERNIVÅ: I) Pedagoger: lærere, spesialpedagoger, lærerutdannere, skoleledere. II) Læremiddelutviklere: programvareutviklere. Forleggere og personer med interesse for utvikling av digitale læringsressurser innen språkutviklingsområdet. Det forventes at disse deltakerne: - blir stimulert, får ny kunnskap om muligheter og bruk av digitale ressurser i arbeidet med elever fra språklige minoriteter NPHZ-2013/10063 Page 10 (14) Innsendt - 27-feb-2013

11 - etablerer nettverk og får nye kontakter som gjør at praksis med læringarbeid får muligheter til videreutvikling og erfaringsutveksling som bidrar til ny kunnskap og bruk av ressurser i opplæringen - får synliggjort ulike læringsressurser for pedagoger og ledere og vist hvilke muligheter disse ressursene gir i undervisnings- og læringsøyemed - får innsikt i ulke behov som finnes for videre utvikling av læringsressurser ORGANISASJONSNIVÅ Organisasjonene innenfor opplæring og utdanning; barnehage, førskole, de enkelte skoleslag og høyere utdanning, vil kunne få innsikt og kunnskap om likheter og forskjeller i systemer og praksis, gjennom at de på en nordisk konferanse vil møte kolleger og høre innledere fra de skandinaviske landene. Dette vil kunne bidra til perspektivutvidelse og gi mulighet til å se nye måter å utføre arbeidsoppgaver på, og gi inspirasjon til utviklingsarbeid i egen organisasjon. Gjennom at ulike organisasjoner møtes, gis det muligheter til å få et helhetlig perspektiv på opplæringen. Det gis muligheter til å se sammenhenger og muligheter for samarbeid for å skape gode overganger mellom de ulike opplæringsløp, og at man gjennom innsikt i hvordan andre organisasjoner bruker ulike ressurser kan få ideer og ny innsikt. SEKTOR / REGIONALT NIVÅ På sektor og regionalt nivå, får den enkelte myndighet, f.eks. i fylke eller kommune, en mulighet til å se hvordan flerspråklig opplæring og digitale læringsressurser benyttes i andre regioner. Det gir den enkelte myndighet en mulighet til å få ny kunnskap om forskning og innovasjon, og det kan styrke et samarbeide med andre regioner (og land) om utvikling av felles oppgaver på området. NASJONALT NIVÅ På nasjonalt nivå kan det gis en innsikt i forskning på feltet innenfor de nordiske land. Både NAFO og NC har i sine mandater å videreformidle forskning til praksisfeltet, samt å skaffe seg oversikt og videreformidle til overordnede myndigheter områder det er behov for mer forskning, innovativt arbeid og utvikling. Gjennom en felles konferanse vil man nettopp få en mulighet til en slik innsikt og oversikt som gir muligheter til spredning av kunnskap i de nordiske landene. Det gis en mulighet til å utvikle en felles forståelse over behov, kunnskap på området og muligheter for samarbeid videre Spredning av resultater PLAN FOR SPREDNING AV RESULTATER OG ERFARINGER Møter og erfaringsutveksling i nettverket: Nettverket FLIN vil etter konferansen (om bruk av IKT og digitale læringsressurser i opplæringen av flerspråklige barn, elever og voksne), fortsette å ha årlige møter, samt ha kontakt på sosiale medier og e-post. Et viktig element i kontakten og arbeidet i nettverket vil være å fortsette å dele og spre erfaringer og kunnskaper om effektive midler og metoder i opplæringen av flerspråklige barn, elever og studenter. Nettverket ønsker å ha en aktiv rolle i å kartlegge kompetansebehov i opplæringssektoren for å se på nye samarbeidsprosjekter og utviklingsarbeid videre. Hjemmesider: Samtlige samarbeidspartnere i nettverket vil spre informasjon på sine respektive hjemmesider om nettverket, den planlagte konferansen og i etterkant av konferansen legge ut forelesninger, innlegg, diskusjoner og lenker fra de ulike sesjoner og plenuminnlegg. NPHZ-2013/10063 Page 11 (14) Innsendt - 27-feb-2013

12 Nettverket FLIN vil opprette sin egen hjemmeside Her vil det kontinuerlig bli lagt ut aktuell informasjon. Sosiale medier: Nettverket ønsker også å benytte sosiale medier som Twitter og Facebook seg i mellom og i sin kontakt med målgruppene. Etablere diskusjonsforum der erfaringer og nyttig informasjon og kunnskaper om digitale ressurser og sosiale medier innenfor opplæringen kan være tema. MÅLGRUPPER FOR SPREDNINGEN Målgruppene kan deles i tre: 1. De som arbeider med og er ansvarlig for opplæring og utdanning: a. Ansatte i barnehager og førskoler b. Lærere og skoleledere i grunnopplæringen c. Lærerutdannere på høgskoler og universitet d. Skoleeierrepresentanter i fylker og kommuner e. Sentralt ansvarlige skolemyndigheter 2. De som mottar opplæring og utdanning: a. Barn i barnehage og førskole b. Elever i grunnopplæringen c. Studenter ved høgskoler og universitet d. Deltakere i voksenopplæring 3. Læremiddelutviklere: a. Forlag b. Nasjonale sentre (som NAFO) c. Statlige opplæringsmyndigheter METODER FOR Å NÅ DEM Nasjonalt Alle de deltakende organisasjonene i nettverket FLIN har nettverk og samarbeidspartnere innenfor samme type institusjon i respektive land. Her kan som eksempel nevnes samarbeid mellom 9 nasjonale sentre i Norge som arbeider på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Her samarbeides det om felles prosjekter, samt informasjonsflyt og erfaringsdeling jevnlig i møter og ulikt samarbeid gjennom året. Det samarbeides om å nå ut nasjonalt til aktører i opplæringen. Gjennom prosjekter trekkes skoler inn i arbeidsseminarer og konferanser. Dette vil være en naturlig fortsettelse av erfaringer med konferansen å spre kunnskaper videre i sentrenes ulike barnehage-, skole- og universitet/høyskolenettverk. Nordisk De deltakende organisasjonene har også etablerte nettverk i Norden innenfor samme type institusjon i de nordiske land, som har årlige møter og erfaringsutveksling. Her kan NAFO i Norge, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) i Sverige og Proffesionshøjskolen UCC i Danmark trekkes fram. Alle tre institusjoner arbeider direkte mot enkelte barnehager skoler og universitet og høyskoler og arrangerer konferanser og seminarer der IKT, digitale læringsressurser og sosiale medier kan bringes inn i møter med målgruppene, og utviklingsarbeid kan initieres på samarbeidsskoler og barnehager (blant annet NAFOs fokusvirksomheter i samtlige 19 fylker). Både NC, NAFO og UCC publiserer nyhetsbrev og andre tidsskrift, rapporter og filmer. Resultater fra nettverksarbeid og konferansen vil publiseres på denne måten og gjennom det treffe en stor kontaktflate. NPHZ-2013/10063 Page 12 (14) Innsendt - 27-feb-2013

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011

SLUTTRAPPORT. Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune. Januar 2009 Desember 2011 SLUTTRAPPORT Interreg Sverige-Norge Samarbeid mellom Stiftelsen Minerva og Trondheim kommune Januar 2009 Desember 2011 Innhold 1 Innehåll Sammanfattning 1 2 2 Bakgrund 3 3 Projektbeskrivning, målgrupp,

Detaljer

FEM. Prosjektbeskrivelse

FEM. Prosjektbeskrivelse Bilaga 2 FEM - Fornybar energi, energieffektivisering & miljø Prosjektbeskrivelse Vedlegg 2 til prosjektsøknad Interreg Sverige Norge 2007-2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1. Bakgrund och skäl

Detaljer

Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien

Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien Projektpärm för LISA - Landsbygdsutveckling i Skandinavien Partnere i Landsbygdsutvikling i Skandinavia Danmark: Norddjurs kommune, Skive kommune, VIA University College, Videncentret for Landbrug Norge:

Detaljer

Utvärdering av IT och lärkulturer

Utvärdering av IT och lärkulturer Utvärdering av IT och lärkulturer Ett samarbetsprojekt mellan Umeå Universitet och Høgskolen i Nesna Peter Östbergh, HiNe Laila Johansen, HiNe Peter Bergström, UmU Pris kr. 85,- ISBN 82-7569-109-5 ISSN

Detaljer

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet

Via-Mentoring. - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet. - en metode for vekst og utvikling i næringslivet - en metode for vekst og utvikling i næringslivet Via-Mentoring - en metod för TILLväXT och utveckling i näringslivet EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionale utveclingsfonden Innhold 1. Sammanfattning...

Detaljer

Evaluering av «Kunnskapsløftet fra ord til handling»

Evaluering av «Kunnskapsløftet fra ord til handling» Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström Evaluering av «Kunnskapsløftet fra ord til handling» Delrapport 1 Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström Evaluering av «Kunnskapsløftet

Detaljer

Rom for dannelse Rum för bildning

Rom for dannelse Rum för bildning Rom for dannelse Rum för bildning Gode eksempler på samarbeid mellom bibliotek og voksenopplæring, folkeopplysning og folkbildning Et Nordplusprosjekt 2010-2012 http://www.nb.no/nbdigital/dannelseblogg/

Detaljer

Verksamhetsplan 2004 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2004 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2004 arbetsgruppen utbildning Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2004 Sunniva Park, Pedagogisk vägledare, Skoleetaten

Detaljer

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004

Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 1 Ganeplata i tidlig intervensjon; noen erfaringer fra ett prosjekt 2001-2004 Iréne Johansson, Ragnhild Aukner, Kirstin Bergem, Else Jorun Karlsen, Kristin Ravndal & Torun Sungot 2 Förord Under en period

Detaljer

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Som bakgrundsinformation till arbetsseminariet Delaktighet i ett mångkulturellt Norden, 1.-2.12.2011

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005

TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005 TIDSSKRIFT FOR NORSK FORENING FOR KRIMINALREFORM Nº 1-2 2005 KROMs kriminalpolitiske konferanse på Spåtind høyfjellshotell 12.-15. jan 2006 KROM avholder sin 36. Spåtindkonferanse om kriminalpolitikk i

Detaljer

å styrke evidensbasert forskning i Norden rundt tobakk og alkoholbruk og kroniske sykdommer, kreft og livsstilssykdommer

å styrke evidensbasert forskning i Norden rundt tobakk og alkoholbruk og kroniske sykdommer, kreft og livsstilssykdommer BETENKNING OVER MEDDELELSE OM REKOMMANDASJON Nordisk alkohol og tobakkspolitikk i et folkehelseperspektiv 1. Rekommandasjon Rekommandasjonen har følgende ordlyd: Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd

Detaljer

YOHAN BARNEVANDREREN. hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene?

YOHAN BARNEVANDREREN. hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene? 1 YOHAN BARNEVANDREREN hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny næringsutvikling i Agder kommunene? tittel forfattere Yohan barnevandreren. Hvordan kan en familiefilm skape grunnlaget for ny

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling Kunnskap for Bærekraftig utvikling en oversikt over tilbud til voksne i Norden Livets tre - en bit av veggkunsten (Foto: Sagene samfunnshus) 1 Kartlegging av Klima og Miljø i voksen og efteruddannelserne,

Detaljer

"Å GRAVE GULL I EGEN ORGANISASJON" Dokumentasjon fra følgeevaluering av Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser

Å GRAVE GULL I EGEN ORGANISASJON Dokumentasjon fra følgeevaluering av Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser "Å GRAVE GULL I EGEN ORGANISASJON" Dokumentasjon fra følgeevaluering av Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser Niels Arvid Sletterød Roald Lysø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001 Tittel

Detaljer

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008

Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge 2008 Del 3: Faglig rapport www.nokut.no Forord NOKUTs evaluering av ingeniørutdanningen (2006 2008) er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Bakgrunnen

Detaljer

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017

Grunnlagsdokument. Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Side 1 av 9 Grunnlagsdokument Videreføring av satsingen Vurdering for læring 2014-2017 Grunnlagsdokumentet er revidert våren 2014 i forbindelse med videreføringen av satsingen på Vurdering for læring og

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS

EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS V I N N O V A A N A L Y S V A 2 0 0 4 : 0 7 EFFEKTANALYS AV NACKSKADEFORSKNINGEN VID CHALMERS K N U T S A N D B E R G E R I K S E N, A R I L D H E R V I K, A R I L D S T E E N, R U N E E L V I K & R O

Detaljer

Kunnskap for bærekraftig utvikling - etterutdanning for voksne

Kunnskap for bærekraftig utvikling - etterutdanning for voksne Kunnskap for bærekraftig utvikling - etterutdanning for voksne Et forslag til utarbeidelse av en nordisk etterutdanningsmodul 1 Innhold Forord 1. Innledning og bakgrunn for forslaget 2. Beskrivelse og

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

I N O R D E N NR. 4 VOLYM/ÅRGÅNG 34

I N O R D E N NR. 4 VOLYM/ÅRGÅNG 34 vård I N O R D E N NORDIC JOURNAL OF NURSING RESEARCH Going international publishing in English. See page 3 4. 2014 NR. 4 VOLYM/ÅRGÅNG 34 Redaktionellt Ansvarige utgivare Sineva Ribeiro Chefredaktör Kim

Detaljer

DIARIENUMMER G30441-42-08

DIARIENUMMER G30441-42-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-42-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Ung Företagsamhet Att: Linn Uggla Box 907 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt:

Detaljer

På ny kurs museer, dokumentasjon og samtid. Rapport fra et nordisk seminar 15. 19. august 2006. Eva Fägerborg Svein Gynnild (red.)

På ny kurs museer, dokumentasjon og samtid. Rapport fra et nordisk seminar 15. 19. august 2006. Eva Fägerborg Svein Gynnild (red.) På ny kurs museer, dokumentasjon og samtid Rapport fra et nordisk seminar 15. 19. august 2006 Eva Fägerborg Svein Gynnild (red.) Norsam, Maihaugen 2007 1 Norsam, Maihaugen 2007 ISBN: 978-82-90241-62-4

Detaljer

Utdanningsvitenskap som forskningsområde

Utdanningsvitenskap som forskningsområde VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Utdanningsvitenskap som forskningsområde En studie av Vetenskapsrådets støtte til utdanningsvitenskaplig forskning RAPPORT 2005 5 Utdanningsvitenskap som forskningsområde

Detaljer

SBN. Nytt 2010. Nr 1. Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta

SBN. Nytt 2010. Nr 1. Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta SBN Nr 1 Nytt 2010 Vad är Cloud Computing? Synergi i bokbransjen staves Boklink. Varje fas i ett CRM projekt ska ge affärsnytta 1 Hej! Detta magasin innehåller artiklar med information relaterad till SAP.

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer