Nordplus Horisontal 2013 Application

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordplus Horisontal 2013 Application"

Transkript

1 Nordplus Horisontal 2013 Application 1.Start - Basis informasjon 1.1. Prosjektinformasjon Prosjekttittel Flerspråkighet i Norden - IKT och andraspråksinlärning Prosjektnummer 1.2. Tilgang til søknaden Editor tilgang Lesetilgang NPHZ-2013/ Institusjon - Institusjoner 2.1.Koordinatorinstitusjon Koordinatorinstitusjon National Centre for Multicultural Education (NO-NAFO) Institusjonstype: University College Enhet Unit coordinating institution: Juridisk person Name: Hauge, An-Magritt Epost: Adresse: Postboks 4 St. Olavs plass, N-0130 Oslo Telefon: Kontaktperson Name: Aamodt, Sigrun Epost: Adresse: Postboks 4 St. Olavs plass, N-0130 Oslo Telefon: Partnerinstitusjoner Partnerinstitusjoner Institusjon: NO-Adult educational centre (NO-EVO) Institusjonstype: Other Enhet: Enhet for voksenopplæring Kontaktperson: Ajnadzic, Hasan Epost: Telefon: NPHZ-2013/10063 Page 1 (14) Innsendt - 27-feb-2013

2 Institusjon: NO-County Governor of Vest-Agder (NO-fmva) Institusjonstype: Governmental Organization Enhet: Kontaktperson: Kiledal, Åse Epost: Telefon: Institusjon: DK-University College (DK-UCC) Institusjonstype: University College Enhet: Proffesionshøjskolen UCC, Videreuddannelsesafdelingen Kontaktperson: Toft, Hanne Epost: Telefon: Institusjon: SE-Stockholm University (SE) Institusjonstype: University Enhet: Nationellt centrum för svenska som andraspråk Kontaktperson: Bigestans, Aina Epost: Telefon: Institusjon: SE-University of Gothenburg (SE) Institusjonstype: University Enhet: Institutet för svenska som andraspråk Kontaktperson: Johansson Kokkinakis, Sofie Epost: Telefon: Institusjon: FI-University of Helsinki (FI-UH) Institusjonstype: University Enhet: Palmenia Centre for Continuing Education Kontaktperson: Heimonen, Johanna Epost: Telefon: Institusjon: SE-Malmö University (SE) Institusjonstype: University College Enhet: Center for Profession Studies Kontaktperson: Nygård Larsson, Pia Epost: Telefon: NPHZ-2013/10063 Page 2 (14) Innsendt - 27-feb-2013

3 Institusjon: SE-City of Stockholm (SE) Institusjonstype: Governmental Organization Enhet: Utbildningsförvaltningen Kontaktperson: Ansaldo, Kristina Epost: Telefon: Institusjon: DK-University of Copenhagen (DK) Institusjonstype: University Enhet: Center for Internationalisering og Parallelsproglighed Kontaktperson: Frederiksen, Karen-Margrete Epost: Telefon: Institusjon: NO-The Norwegisan Directorate for Education and Training (NO-Udir) Institusjonstype: Governmental Organization Enhet: Utdanningsdirektoratet - Læreplan 2 Kontaktperson: Ciemska, Danuta Epost: Telefon: Institusjon: SE-City of Gothenburg (SE) Institusjonstype: Governmental Organization Enhet: Specialiststaben, Center för Skolutveckling Kontaktperson: Sandberg, Jaana Epost: Telefon: Institusjon: FI-University of Jyväskylä (FI-JyU) Institusjonstype: University Enhet: University of Jyväskylä, Centre for Applied Language Studies Kontaktperson: Pöyhönen, Sari Epost: Telefon: Institusjon: FI-City of Helsinki (FI) Institusjonstype: Governmental Organization Enhet: Utbildningsverket Kontaktperson: Kajasto, Annamari Epost: Telefon: NPHZ-2013/10063 Page 3 (14) Innsendt - 27-feb-2013

4 3.Prosjektbeskrivelse - Informasjon om prosjektet/samarbeidet 3.1.Generell informasjon Generell informasjon Generell beskrivelse av prosjektet Sammendrag (kort beskrivelse av prosjektet, maks 250 ord) Projekt: Planering, genomförande och uppföljning av konferensen IKT och flerspråkighet i Norden. Mål: En konferens för 200 deltagare, 50 vardera från Danmark, Norge, Sverige respektive Finland. Konferensen ska vara avgiftsfri för att underlätta deltagande från de ingående nordiska länderna. En ökande uppmärksamhet riktas mot IKT som resurs för pedagogisk utveckling i de nordiska länderna. Detta projekt avser att rikta blicken mot pedagogisk och teknisk innovation vad gäller användning av IKT inom fältet undervisning för flerspråkiga barn, ungdomar och vuxna i Norden. Projektets mål är att anordna en tvådagarskonferens riktad till pedagoger, utvecklingsansvariga och forskare i de nordiska länderna samt läromedelsutvecklare. Följande punkter styr konferensens innehåll: 1. Översikt av vilka resurser och verktyg som finns idag 2. Hur skapas innovativa resurser och hur används dessa didaktiskt 3. En diskussion om behov och önskemål mellan läromedelsproducenter, lärare och programvaroutvecklare 4. Forskning och utvärdering av användningen av IKT inom språkundervisningen Upplägget för konferensen tänks bygga på seminarieformen där interaktion mellan presentatörer och deltagare är central. För att stärka användningen av de skandinaviska språken i utbytet ska dessa vara konferensspråk, vilket också innebär att tolk kommer att erbjudas för tolkning till och från finska. För projektet ansvarar nätverket FLIN (Flerspråkighet i Norden) som innefattar kommunala, regionala och statliga organisationer vilka bidrar i projektet genom rekrytering av medverkande och deltagare i konferensen och från respektive sektor. Härigenom skapas möjligheter till utbyten av kunskaper både i ett tvärsektoriellt, ämnesmässigt och informationsteknologiskt hänseende. För den detaljerade planeringen av konferensinnehåll och konferensupplägg utses en projektarbetsgrupp bestående av 5 medlemmar från FLIN Annen informasjon Nettside Prosjektperiode 01-jun des-2014 Tidligere Nordplusprosjekt Ja I juni 2012 erhölls medel från NH för två nätverksträffar inom ramen för FLerspråkiga och flerspråkighet i Norden. Detta nätverk har nu etablerats och också utvidgats och har som sin första stora gemensamma aktivitet den konferens för vilken söks medel i denna ansökan. Project ID : HZ-2012_1a-29524, Coordinator : STOCKHOLMS UNIVERSITET, Title : Flerspråkiga och flerspråkighet i Norden Nordplusprosjekt i denne søknadsrunden Nei 3.2.Mål og målsetninger Prosjektets mål Formål/hensikt De nordiska länderna har många gemensamma frågeställningar som gäller utveckling av utbildning för flerspråkiga barn/elever/vuxna i Norden. Det är av betydelse att man i nätverksform och genom gemensamma projekt får möjlighet att diskutera och även samverka kring gemensamma frågeställningar. Härigenom ges tillfällen att sprida egna kunskaper och tillgodogöra sig andra organisationers och länders perspektiv på utmaningar och utvecklingsmöjligheter. NPHZ-2013/10063 Page 4 (14) Innsendt - 27-feb-2013

5 PROJEKTMÅL 1 : Genomföra en av nätverket FLIN gemensamt anordnad konferens. Den planerade konferensen behandlar IKT som resurs i undervisning av flerspråkiga barn, elever och vuxna och erbjuder bland annat en inventering av de resurser som finns på området i de nordiska länderna. Det förväntade resultatet är att en gemensam kunskapsbas synliggörs och att deltagare förvärvar nya kunskaper, insikter, idéer och kontakter till sina respektive organisationer. PROJEKTMÅL 2: Skapa möten och utbyte mellan yrkesgrupper (pedagoger, forskare, läromedelsutvecklare) och sektorer Konferensens upplägg ska möjliggöra tillfällen till utbyte och skapa bestående kontaktytor mellan de nordiska deltagarna i konferensen som alla på något sätt är knutna till frågor om pedagogisk utveckling i sina respektive organisationer och länder. Nätverket FLIN liksom konferensen innefattar deltagare och medverkande från statlig, kommunal, regional och högskolenivå med särskilt intresse flerspråkighet och andraspråksutveckling inom utbildningsområdet. I den aktuella konferensen kommer också förlagsredaktörer intresserade av utveckling av IKT-baserade läromedel inom språkutvecklingsområdet att bjudas in, som presentatörer /deltagare/utställare. På detta vis blir också näringslivet som sektor involverat. Utvärdering och granskning av användningen av IKT ingår som en viktig aspekt i konferensinnehållet. Genom inslag i konferensen om genomförda och kommande projekt där framför allt företrädare för forskning och ansvariga för genomförande av utvecklingsprojekt inom utbildningsområdet möts, diskuterar och finner gemensamma intresseområden skapas utrymme för fortsatt samarbete. PROJEKTMÅL 3: Utveckling av kvalitet och innovation för språkutveckling och lärande riktat till flerspråkiga/andraspråkstalande barn/elever/vuxna i Norden. IKT erbjuder på många sätt möjligheter till kommunkation och pedagogisk utveckling inom språkutvecklingsområdet. De sociala medierna och möjligheten att utsträcka utbildningsinstitutioners verksamheter och kontakter till områden som inte begränsas av den fysiska lärmiljön inrymmer en potential för meningsfulla pedagogiska och språkutvecklande aktiviteter. Den planerade konferensen kommer att ge kunskaper om IKT som ett redskap i undervisningen men också som ett redskap för att sträcka kommunikation och kontakter utanför den lokala lärmiljön. Utöver detta innebär läromedelsredaktörers närvaro på konferensen att också läromedelsaspekten uppmärksammas. Vad finns, vad behövs och vad är möjligt är frågor som kommer att lyftas på konferensen och möjliggöra att läromedelsredaktörer får vidgade perspektiv på vad som behövs och vad som är möjligt inom området språk- och kunskapsutveckling för andraspråkstalande och flerspråkiga barn, elever och vuxna. PROJEKTMÅL 4: Visa på IKT som resurs för att stimulera intresset för nordens språk som andraspråk En växande andel av invånarna i deltagarländerna har ett av de nordiska språken som andraspråk. Att lära sig ett språk är att närmare lära känna och delta i en kultur. Inom ramen för konferensen kommer deltagarna att få delta i inventeringen och diskussioner om hur man med hjälp av IKT kan stimulera intresset för och underlätta språkutveckling, i synnerhet de nordiska språken som andraspråk. NPHZ-2013/10063 Page 5 (14) Innsendt - 27-feb-2013

6 PROJEKTMÅL 5: Stimulera deltagarna till fortsatt intresse för nordiskt samarbete och för en gemensam kollegial, nordisk samhörighet Att konferensspråk är de skandinaviska språken motiveras med att deltagarna, som ju hör till utbildningssektorn, genom konferensen får möjlighet att uppleva skandinaviskan som ett fungerande kommunikationsverktyg och uppleva de många likheterna i utmaningar och i samhällsliv. Finlands betydelse som nordisk samarbetspart är viktig att lyfta fram i konferensen. Därför kommer, där så behövs, tolkresurser att finnas till hands för presentationer och inlägg på finska så att den nordiska repertoaren av språk synliggörs och används Mål og bidrag INDIREKT PROJEKTMÅL: Stötta samarbete och utbyte inom det tvärsektoriella nätverk (FLIN) och etablera nätverkets fortsatta existens Den aktuella konferensen är det första i raden av planerade, framtida samarbetsprojekt i det nybildade nätverket. Tanken är att utbyte konkretiseras och gynnas genom samarbete kring gemensamma projekt med bestämda konkreta mål. Härigenom ökas möjligheten att nätverket blir en bestående och levande sammanslutning. På hvilket sett vil prosjektet gagne partene i prosjektet? Prosjektet retter seg mot flere aktører og deltakere med ulike muligheter til kunnskapsutvikling, samarbeid og bidrag. Vi kan skille mellom 1) Deltakere på konferansen 2) Nettverket FLIN, deltakende institusjoner i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet 1) KONFERANSEN RETTER SEG MOT ULIKE DELTAKERE: a) Pedagoger: lærere, spesialpedagoger, lærerutdannere, skoleledere. b) Læremiddelutviklere: programvareutviklere. Forleggere og personer med interesse for utvikling av digitale læringsressurser innen språkutviklingsområdet. Gjennom konferansen vil deltakerne kunne bli stimulert og få ny kunnskap om muligheter og bruk av digitale ressurser i arbeidet med flerspråklige elever. Det kan etableres nye nettverk og kontakter, som kan bidra til at praksis med læringarbeid får muligheter til videreutvikling og erfaringsutveksling, som igjen kan gi ny kunnskap om bruk av ressurser i opplæringen. Ulike læringsressurser kan synliggjøres for pedagoger og ledere. Kunnskap om hvilke muligheter disse ressursene gir i undervisnings- og læringsøyemed spres. Læremiddelutviklere får innsikt i ulike behov som finnes for videre utvikling av læringsressurser. 2) ULIKE INSTITUSJONER I PROSJEKTET UNIVERSITETS- HØYSKOLENIVÅ (UH) Høgskoler og universitet er lærerutdannere og tilbydere av kompetanse på feltene opplæring av minoritetsspråklige og bruk av IKT og digitale læringsressurser. Gjennom prosjektet vil ansatte i UH-sektoren kunne lære av: - andre prosjekter og utviklingtiltak på andre høgskoler og forskningsinstitusjoner NPHZ-2013/10063 Page 6 (14) Innsendt - 27-feb-2013

7 - møte med lærere og ansatte i skoler og barnehager, og se hvilke behov de har for kompetanseheving på området, samt få mulighet til kjennskap om hvordan opplæringssituasjonen er i praksisfeltet - få innsikt i IKT og læremiddelutvikling fra forlag og andre, og gjennom det få ny kunnskap om læringsressurser og hvordan de kan benyttes. Videre kan ansatte i UH-sektoren spille inn ulike behov for ressurser til læremiddelutviklerne NASJONALE SENTRE (NC, NAFO, UCC) De tre nasjonale sentrene er noe ulike hva gjelder statlig mandat, føringer og oppdrag. Sentrene skal utvikle kompetanse og bidra til pedagogisk utvikling innenfor feltet opplæring av flerspråklige barn, unge og voksne. Alle sentrene har høyt kvalifiserte ansatte som kan bidra med innlegg på selve konferansen. Sentrene har også stor nytte av samarbeid og utveksling, da opplæring av flerspråklige barn, elever og voksne i Danmark, Norge og Sverige har mange felles likhetstrekk og utfordringer. (Proffesionshøjskolen UCC er oppført som partner, fordi de har gitt melding om at de ønsker å delta i nettverket FLIN. De har av ulike årsaker ikke hatt anledning til å undertegne partnererklæring, og er heller ikke tatt med i de økonomiske beregningene. UCC inngår fra før i et nordisk nettverk som har bestått siden 2002 mellom NC, NAFO og UCC). KOMMUNALT NIVÅ Organisasjonene innenfor kommunalt nivå som arbeider med utvikling av opplæring og utdanning innenfor de skoleformer som de er ansvarlige for kan få innsikt og kunnskap om likheter og forskjeller i systemer og praksis, gjennom at de på en nordisk konferanse vil møte kolleger og høre innledere fra de skandinaviske landene. Dette vil kunne bidra til perspektivutvidelse og gi mulighet til å se nye måter å utføre arbeidsoppgaver på, og gi inspirasjon til utviklingsarbeid i egen organisasjon. Gjennom at ulike organisasjoner møtes, gis det muligheter til å få et helhetlig perspektiv på opplæringen. Det gis muligheter til å se sammenhenger og muligheter for samarbeid for å skape gode overganger mellom de ulike opplæringsløp, og at man gjennom innsikt i hvordan andre organisasjoner bruker ulike ressurser kan få ideer og ny innsikt. REGIONALT NIVÅ Ansvarlige for opplæringen på regionale nivåer kan få innsikt, kunnskap og ideer om organisering av utviklingsprosjekter på fylkes/lensnivå, og stimulans til samarbeid og utvikling mellom kommuner, fylker og regioner. Samarbeid om utvikling og bruk av IKT egner seg særlig i dette samarbeidet. ORGANISASJONSNIVÅ Organisasjonene innenfor opplæring og utdanning; barnehage, førskole, de enkelte skoleslag og høyere utdanning, vil kunne få innsikt og kunnskap om likheter og forskjeller i systemer og praksis, gjennom at de på en nordisk konferanse vil møte kolleger og høre innledere fra de skandinaviske landene. Dette vil kunne bidra til perspektivutvidelse og gi mulighet til å se nye måter å utføre arbeidsoppgaver på, og gi inspirasjon til utviklingsarbeid i egen organisasjon. Gjennom at ulike organisasjoner møtes, gis det muligheter til å få et helhetlig perspektiv på opplæringen. Det gis muligheter til å se sammenhenger og muligheter for samarbeid for å skape gode overganger mellom de ulike opplæringsløp, og at man gjennom innsikt i hvordan andre organisasjoner bruker ulike ressurser kan få ideer og ny innsikt. NPHZ-2013/10063 Page 7 (14) Innsendt - 27-feb-2013

8 Sektorer Adult learning Higher education Preschool/Kindergarten Primary/secondary/upper secondary Schools Private sector 3.3.Prosjektets innhold Prosjektets innhold Aktivitetstype Aktiviteter Conferences/seminars/workshops Establishment of network for further cooperation Konferensen föreslås förläggas till Malmö Högskolas lokaler och äga rum i oktober 2014 i två dagar (från cirka dag 1 till cirka dag 2). Konferensens officiella arrangör är nätverket FLIN, som genom konferensen etablerar och informerar om sitt samarbete. I nätverket ingår för närvarande följande organisationer: Centre for Internationalisation and Parallell Language Use(CIP)/ Köpenhamns universitet (Även det danska UCC som är en del av Professionshöjskolen ses som del av nätverket, men har ännu inte formellt kunna ansluta sig till nätverket) Palmenia Center/Helsingfors universitet, Grundskolesektionen /Helsingfors stad, Institutionen för tillämpad lingvistik/jyväskylä universitet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)/ Høgskolen i Oslo og Akershus, Enhet for voksenopplæring/trondheim kommune, Utdanningskontoret/Fylkesmannen i Vest-Agder, Utdanningsdirektoratet i Norge Utbildningsförvaltningens Forsknings- och utvecklingsenheten/stockholms stad, Nationellt centrum för svenska som andraspråk/ Stockholms universitet, Institutet för svenska som andraspråk/göteborgs universitet, Pedagogiskt centrum /Göteborgs stad, Malmö högskola Konferensen förberereds och genomförs av en arbetsgrupp som utses av nätverket vid nätverksträffen i Helsingfors i augusti Totalt planeras 2 nätverksträffar och 5 arbetsgruppsmöten (4 fysiska och ett via Adobe Connect Pro)) inom ramen för projektet. Varje nätverksträff respektive fysiskt arbetsgruppsmöte planeras pågå från dag 1 till och med dag 2 (för att ge utrymme för resor till och från mötena). Juni 2013 NAFO informerar om beslut kring denna ansökan och initierar en diskussion om innehåll på den planerade nätverksträffen i augusti Aug 2013 Nätverksträff för FLIN i Helsingfors (Helsingsfors stad är värd): Arbetsgrupp utses i den händelse ansökan bifallits; innehåll och ett preliminärt program för konferensen diskuteras. Datum för anmälningar av innehållspunkter till konferensen fastslås. Arbetsgruppsmöte: Detaljerat körschema för konferensplaneringen görs. Upplägg för konferensen diskuteras mer i detalj. Okt 2013 Arbetsgruppsmöte: Diskutera inkomna förslag från nätverksmedlemmar på innehåll i konferensen. Utarbeta ett förslag på sammansättning av medverkande i relation till konferensen mål och tilltänkta målgrupper. Fördela arbetet för att vidtala medverkande. Jan 2014 NPHZ-2013/10063 Page 8 (14) Innsendt - 27-feb-2013

9 Forankring Arbetsgruppsmöte: Detaljerat program färdigställs och kommuniceras med nätverksmedlemmarna. Mars 2014 Arbetsgruppsmöte: Former och arbetsfördelning runt informationsspridning om konferensen bestäms. Anmälningsrutiner och andra rutiner bestäms. Aug 2014 Arbetsgruppsmöte. Nätverkets och arbetsgruppens roll under konferensdagarna bestäms. Innehåll och form för utvärdering och bearbetning av utvärdering bestäms. Arbetsfördelning för bearbetning av utvärderingar bestäms Okt 2014 Konferensen genomförs. Dec 2014 Nätverksmöte för FLIN. Uppföljning av konferensen. Nästa gemensamma projekt inom nätverket bestäms. På vilket sätt är de planlagda aktiviteterna relaterade konkret till nätverksmedlemmarnas arbetsuppgifter? 3.4.Organisering Prosjektets organisering Varje deltagande organisation har godkänt stadgarna för nätverket FLIN (finns bifogade i attachments) vilket innebär förbindelse att avsätta resurser för arbete i nätverket. De individer som deltar i nätverksträffar respektive arbetsgruppsmöten för projektet representerar därmed sin organisation i nätverket och har arbetstid avsatt för nätverksträffar, arbete mellan träffarna samt i uppgift att kommunicera information till och från den egna organisationen till nätverket/projektet. De deltagande organisationerna arbetar inom nätverkets intresseområde och har på ett eller annat sätt i uppgift att sprida och arbeta med frågor om flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling. De planlagda aktiviteterna kommuniceras därmed inte bara till medlemsorganisationerna utan också till de lokala, regionala och nationella nätverk som respektive organisation har kontakt med Fordeling av ansvar og arbeid Konferensens officiella arrangör är nätverket FLIN, som genom konferensen etablerar och informerar om sitt samarbete Konferensen förbereds och genomförs av en arbetsgrupp utsedd av nätverket. NAFO kommer att vara koordinator för projektet medan en konferenssamordnare insatt i tematiken för konferensen kommer att anlitas för att säkra ett praktiskt genomförande som motsvarar projektmålen. Arbetsgruppen genomför under projekttiden ett antal fysiska arbetsträffar (4) och kommunicerar dessemellan med hjälp av elektroniska kommunikationsplattformar (Skype, Adobe Connect Pro). Arbetsgruppen kommunicerar och diskuterar projektets framväxt med det övriga nätverket och dokumenterar arbetet på den gemensamma webbsidan. Nätverksorganisationernas uppgift är att föreslå medverkande till konferensen och att sprida information om den förestående konferensen inom och utanför den egna organisationen samt att bidra i rekryteringen av intresserade deltagare. Arbetsgruppen planerar i detalj konferensen, sätter samman innehållet i enlighet med projektmålen och kommunicerar om detta med nätverksmedlemmarna och konferenssamordnaren. Vidare strukturerar NPHZ-2013/10063 Page 9 (14) Innsendt - 27-feb-2013

10 gruppen själva konferensupplägget och planerar strategier för information kring konferensen. Samordnaren för projektet ser till att nätverksträffar och arbetsgrupper genomförs enligt planerna och fördelar i samarbete med konferenssamordnaren arbetsuppgifterna inom arbetsgruppen. Projektsamordnare ansvarar också för arbetsgruppens och nätverkets resor och uppehälle i samband med möten inom projektet. Konferenssamordnarens roll är att ansvara för konferensens praktiska samordning, genomförande och administration kring anmälningar och bekräftelser, anskaffa lokaler, samordna de medverkande samt se till att förtäring och annat praktiskt fungerar i samband med genomförandet. konferenssamordnaren ansvarar också för den praktiska framställningen av information om konferensen (efter samråd med arbetsgruppen). Vidare ansvarar konferenssamordnaren för att ordna resor och logi för medverkande och att dessa hålls informerade om konferensen Kommunikasjon Det kommer att ordnas sju planeringsmöte, där antingen nätverksmedlemmarna eller konferensgruppen möts. Mellan mötena ska e- post användas i kommunikationen. Allt material som behandlats eller uppstått på mötena samt minnesanteckningarna från möten dokumenteras på de gemensamma webbsidorna Arbetsgruppsmedlemmarna kommer att mellan de fysiska mötena också att kommunicera via Adobe Connect Pro för att kunna dela dokument och samtidigt samtala kring projektet Evaluering Under projektets gång (hur blir projektets mål uppföljda) Nätverket och konferensgruppen arbetar enligt den planlagda tidtabellen (se ), Före varje möte skickas dagordningen till deltagarna. Varje möte har ett ordförande och minnesanteckningar förs över åtaganden och arbetsplaner. Det fortlöpande arbetet utvärderas genom uppföljning av minnesanteckningarna ställt i relation till projektmål och körschema för projektets genomförande. Efter projektet Alla konferensdeltagarna bes svara på en digital utvärdering om konferensen. Utvärderingen framställs med ett digitalt enkätverktyg (t. ex. WEBpropol eller Digium). Resultaten av denna utvärdering behandlas på nätverkets möte i december Resultater og spredning Spredning av resultater Resultater De forventede effekter og resultater av prosjektet. Resultatene kan beskrives på deltakernivå, organisasjonsnivå og sektor/ regionalt nivå. Konferansen retter seg mot: DELTAKERNIVÅ: I) Pedagoger: lærere, spesialpedagoger, lærerutdannere, skoleledere. II) Læremiddelutviklere: programvareutviklere. Forleggere og personer med interesse for utvikling av digitale læringsressurser innen språkutviklingsområdet. Det forventes at disse deltakerne: - blir stimulert, får ny kunnskap om muligheter og bruk av digitale ressurser i arbeidet med elever fra språklige minoriteter NPHZ-2013/10063 Page 10 (14) Innsendt - 27-feb-2013

11 - etablerer nettverk og får nye kontakter som gjør at praksis med læringarbeid får muligheter til videreutvikling og erfaringsutveksling som bidrar til ny kunnskap og bruk av ressurser i opplæringen - får synliggjort ulike læringsressurser for pedagoger og ledere og vist hvilke muligheter disse ressursene gir i undervisnings- og læringsøyemed - får innsikt i ulke behov som finnes for videre utvikling av læringsressurser ORGANISASJONSNIVÅ Organisasjonene innenfor opplæring og utdanning; barnehage, førskole, de enkelte skoleslag og høyere utdanning, vil kunne få innsikt og kunnskap om likheter og forskjeller i systemer og praksis, gjennom at de på en nordisk konferanse vil møte kolleger og høre innledere fra de skandinaviske landene. Dette vil kunne bidra til perspektivutvidelse og gi mulighet til å se nye måter å utføre arbeidsoppgaver på, og gi inspirasjon til utviklingsarbeid i egen organisasjon. Gjennom at ulike organisasjoner møtes, gis det muligheter til å få et helhetlig perspektiv på opplæringen. Det gis muligheter til å se sammenhenger og muligheter for samarbeid for å skape gode overganger mellom de ulike opplæringsløp, og at man gjennom innsikt i hvordan andre organisasjoner bruker ulike ressurser kan få ideer og ny innsikt. SEKTOR / REGIONALT NIVÅ På sektor og regionalt nivå, får den enkelte myndighet, f.eks. i fylke eller kommune, en mulighet til å se hvordan flerspråklig opplæring og digitale læringsressurser benyttes i andre regioner. Det gir den enkelte myndighet en mulighet til å få ny kunnskap om forskning og innovasjon, og det kan styrke et samarbeide med andre regioner (og land) om utvikling av felles oppgaver på området. NASJONALT NIVÅ På nasjonalt nivå kan det gis en innsikt i forskning på feltet innenfor de nordiske land. Både NAFO og NC har i sine mandater å videreformidle forskning til praksisfeltet, samt å skaffe seg oversikt og videreformidle til overordnede myndigheter områder det er behov for mer forskning, innovativt arbeid og utvikling. Gjennom en felles konferanse vil man nettopp få en mulighet til en slik innsikt og oversikt som gir muligheter til spredning av kunnskap i de nordiske landene. Det gis en mulighet til å utvikle en felles forståelse over behov, kunnskap på området og muligheter for samarbeid videre Spredning av resultater PLAN FOR SPREDNING AV RESULTATER OG ERFARINGER Møter og erfaringsutveksling i nettverket: Nettverket FLIN vil etter konferansen (om bruk av IKT og digitale læringsressurser i opplæringen av flerspråklige barn, elever og voksne), fortsette å ha årlige møter, samt ha kontakt på sosiale medier og e-post. Et viktig element i kontakten og arbeidet i nettverket vil være å fortsette å dele og spre erfaringer og kunnskaper om effektive midler og metoder i opplæringen av flerspråklige barn, elever og studenter. Nettverket ønsker å ha en aktiv rolle i å kartlegge kompetansebehov i opplæringssektoren for å se på nye samarbeidsprosjekter og utviklingsarbeid videre. Hjemmesider: Samtlige samarbeidspartnere i nettverket vil spre informasjon på sine respektive hjemmesider om nettverket, den planlagte konferansen og i etterkant av konferansen legge ut forelesninger, innlegg, diskusjoner og lenker fra de ulike sesjoner og plenuminnlegg. NPHZ-2013/10063 Page 11 (14) Innsendt - 27-feb-2013

12 Nettverket FLIN vil opprette sin egen hjemmeside Her vil det kontinuerlig bli lagt ut aktuell informasjon. Sosiale medier: Nettverket ønsker også å benytte sosiale medier som Twitter og Facebook seg i mellom og i sin kontakt med målgruppene. Etablere diskusjonsforum der erfaringer og nyttig informasjon og kunnskaper om digitale ressurser og sosiale medier innenfor opplæringen kan være tema. MÅLGRUPPER FOR SPREDNINGEN Målgruppene kan deles i tre: 1. De som arbeider med og er ansvarlig for opplæring og utdanning: a. Ansatte i barnehager og førskoler b. Lærere og skoleledere i grunnopplæringen c. Lærerutdannere på høgskoler og universitet d. Skoleeierrepresentanter i fylker og kommuner e. Sentralt ansvarlige skolemyndigheter 2. De som mottar opplæring og utdanning: a. Barn i barnehage og førskole b. Elever i grunnopplæringen c. Studenter ved høgskoler og universitet d. Deltakere i voksenopplæring 3. Læremiddelutviklere: a. Forlag b. Nasjonale sentre (som NAFO) c. Statlige opplæringsmyndigheter METODER FOR Å NÅ DEM Nasjonalt Alle de deltakende organisasjonene i nettverket FLIN har nettverk og samarbeidspartnere innenfor samme type institusjon i respektive land. Her kan som eksempel nevnes samarbeid mellom 9 nasjonale sentre i Norge som arbeider på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Her samarbeides det om felles prosjekter, samt informasjonsflyt og erfaringsdeling jevnlig i møter og ulikt samarbeid gjennom året. Det samarbeides om å nå ut nasjonalt til aktører i opplæringen. Gjennom prosjekter trekkes skoler inn i arbeidsseminarer og konferanser. Dette vil være en naturlig fortsettelse av erfaringer med konferansen å spre kunnskaper videre i sentrenes ulike barnehage-, skole- og universitet/høyskolenettverk. Nordisk De deltakende organisasjonene har også etablerte nettverk i Norden innenfor samme type institusjon i de nordiske land, som har årlige møter og erfaringsutveksling. Her kan NAFO i Norge, Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) i Sverige og Proffesionshøjskolen UCC i Danmark trekkes fram. Alle tre institusjoner arbeider direkte mot enkelte barnehager skoler og universitet og høyskoler og arrangerer konferanser og seminarer der IKT, digitale læringsressurser og sosiale medier kan bringes inn i møter med målgruppene, og utviklingsarbeid kan initieres på samarbeidsskoler og barnehager (blant annet NAFOs fokusvirksomheter i samtlige 19 fylker). Både NC, NAFO og UCC publiserer nyhetsbrev og andre tidsskrift, rapporter og filmer. Resultater fra nettverksarbeid og konferansen vil publiseres på denne måten og gjennom det treffe en stor kontaktflate. NPHZ-2013/10063 Page 12 (14) Innsendt - 27-feb-2013

13 SPREDNING TIL AKTØRER SOM IKKE DELTAR I PROSJEKTET Regionalt Gjennom at nettverket FLIN har søkt å ha med ulike aktører innenfor utdanning og opplæring, kan vi benytte mange flere etablerte kontaktnettverk i spredning av kunnskap og informasjon fra konferansen og arbeid ellers i nettverket. Fylkesmannen i Vest-Agder har jevnlig kontakt med alle andre fylker i Norge og kan gjennom disse møtene spre informasjon. De ulike Høgskoler og Universitet både i Finland, Norge, Sverige og Danmark kan benytte sine nettverk til spredning både regionalt og nasjonalt. Nordisk Utdanningsdirektoratet har kontakt med de andre statlige opplæringsmyndighetene i de nordiske landene, og kan bidra til å involvere flere i utvikling og samarbeid om digitale læringsressurser. Et omfattende samarbeid er allerede i gang rundt nettstedene Tema morsmål (ledet av NAFO) og Tema modersmål modersmal.skolverket.se/ (ledet av Svenska skolverket). NPHZ-2013/10063 Page 13 (14) Innsendt - 27-feb-2013

14 4.Budsjett - Budsjett EUR - Euro Nordplusstøtte Egenfinansiering Sum Prosjektstøtte Reisekostnader Kost og losji Arbeidstimer (kun egenfinansiering) Andre kostnader (spesifiser nedenfor) SUM - Prosjektstøtte SUM - Totalt Evt. kommentar til budsjettet I "övriga kostnader" som söks från NH ingår: Konferenssamordnare Euro Konferensadministration Euro Konferenslokaler 1060 Euro Projektsamordning 5760 Samt följande kostnader (egenfinansiering/söks från annan finansiär): Tolkkostnader 5760 Euro Arvoden till medverkande 2500 Euro För detaljerad redovisning av kostnadsberäkningar, se bifogat dokument "NPHZ Budget FLIN.xlsx" 4.2. Vedlegg Vedlegg * Intensjonserklæring NAFO.pdf * Intensjonserklæring Göteborg stad.pdf * Intensjonserklæring Göteborgsuniversitet.pdf * intensjonserklæring -fmva.pdf * Intensjonserklæring Helsinki universitet.pdf * Intensjonserklæring Malmö universitet.pdf * Intensjonserklæring NC.pdf * Intensjonserklæring Udir.pdf * Intensjonserklæring Stockholm stad.pdf * Intensjonserklæring CIP KU.pdf * Intensjonserklæring Enhet for voksenopplæring.pdf * Stadgar Nätverket Flerspråkighet i Norden.pdf * Intensjonserklæring utbildningsverket Helsinki stad.pdf * Intensjonserklæring Jyväskylä universitet.pdf * NPHZ Budget FLIN.xlsx NPHZ-2013/10063 Page 14 (14) Innsendt - 27-feb-2013

Nordplus Horisontal 2013 Project document

Nordplus Horisontal 2013 Project document Nordplus Horisontal 2013 Project document Prosjekttittel Prosjektnummer Flerspråkighet i Norden IKT och andraspråksinlärning NPHZ2013/10063 Institusjoner Koordinatorinstitusjon National Centre for Multicultural

Detaljer

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland.

MidtSkandia. Helgeland. Helgeland. MidtSkandia MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar för att undanröja gränshinder mellan Nordland och Västerbotten och bidrar till gemensamma utvecklingsprojekt i både Västerbotten och Nordland, speciellt

Detaljer

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no

Nordplus 2012-2016. - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal. Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no SIU Nordplus 2012-2016 - Nordplus Høyere utdanning - Nordplus Horisontal Av Frank Krohn frank.krohn@siu.no Nordisk og baltisk utdanningssamarbeid starter med Nordplus! Nordplus 2012-2016 Nordisk-Baltisk

Detaljer

- med fokus på musikk- og kulturskolene

- med fokus på musikk- og kulturskolene - med fokus på musikk- og kulturskolene Hva er NUMU? Nordisk Union för Musikutbildare (NUMU) är en sammanslutning bestående av de tidigare organisationerna Nordisk Musikpedagogisk Union (NMPU) och Nordisk

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl

Fellesgrader i nordisk perspektiv. Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl Fellesgrader i nordisk perspektiv Trondheim, 6. mars 2014 Etelka Tamminen Dahl 60 år med et felles nordisk arbeidsmarked i 2014! Siden 1957 har vi hatt en avtale om opphevelse av passkontrollen ved internordiske

Detaljer

Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Nordisk Ministerråd Webside:

Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Nordisk Ministerråd Webside: Kirsten Preisler, seniorrådgiver, vuxnas lärande Afdelingen for Uddannelse, Forskning og Arbejdsliv (UFA) Webside: www.norden.org Vad är Norden? Fem länder Danmark Finland Island Norge Sverige och de tre

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland er et grenseorgan

Detaljer

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006

Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Alfons og Albert Ett delprojekt inom Interreg IIIA-projektet Ord utan gränser 2004-2006 Bakgrund Gode leseferdigheter er viktigere enn noensinne. Høytlesning og språkleker i førskolealderen er viktige

Detaljer

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax:

MidtSkandia. Mitt Skandia c/o MittSkandia tel: Tärnaby fax: MidtSkandia MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar för att ta bort gränshinder och bidra till gemensamma utvecklingsprojekt till nytta både i västerbotten och Nordland, med fokus på Helgeland MidtSkandia

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08

Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ansökningsblankett för projektmedel från Nordiska ministerrådets Arktiska Samarbetsprogram 2006-08 Ifylld blankett skickas till adressen nedan. Journalnr.: 1. Projektnamn (även på engelska): Snø ig is.

Detaljer

Referat fra NUAS styremøte på Åbo Akademi University

Referat fra NUAS styremøte på Åbo Akademi University Referat fra NUAS styremøte på Åbo Akademi University 28. oktober 2016 kl. 09.00-12.30 Referatet er godkjent på sirkulasjon. Åbo Akademis huvudbyggnad, Domkyrkotorget 3, konsistoriesalen, 2 vån. Deltakelse:

Detaljer

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere

Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Samarbeidspartnere Godt lydmiljø i barnehage og skole Hvordan skape universelt utformede læringsarenaer, en veiledning og ressursoversikt Arne Vik, Program for Audiografutdanning, Høgskolen i Sør-Trøndelag Samarbeidspartnere

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland

Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Dr. Per-Edvin Persson Direktör, Heureka, Finlands vetenskapscenter, Vanda, Finland Evalueringen av Norges vitensenter i sammandrag Vitensenterkonferensen, Oslo, 11.11.2009 De regionale vitensentrene i

Detaljer

Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge

Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge Vinterkonferansen 26. februar 2015 Terningen Nettverk - erfaringer fra nettverksbygging for innovasjonsarbeid i en offentlig - privat klynge Marit Aralt Skaug og Peter de Souza Terningen Nettverk Varför

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Hvorfor lærerrollen?

Hvorfor lærerrollen? Hvorfor lærerrollen? Ulik virkelighetsforståelse Mandat: Beskrive og analysere lærerrollen God profesjonsutøvelse? Beskrive lønnsutvikling og arbeidstidsbestemmelser, men ikke anbefale Kunnskapsgrunnlag

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140.

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140. Utmana studenter för att skapa motivation, resonemang och konstruktiv diskurs i klassrummet Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Blekkflekkoppgaver Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6 2) 29 a)

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2011. Laggabraxxarna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Laggabraxxarna Vi kommer fra Timrå Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Laggarbergs skola

Detaljer

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015

Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Sida 1 av 9 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge: Godkänd på övervakningskommitténs möte den 26 maj 2015 Dnr 304-4556-2015 Innhold KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Sverige Norge:... 1 INNLEDNING... 2 Bakgrunn...

Detaljer

Verksamhetsplan 2004 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2004 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2004 arbetsgruppen utbildning Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2004 Sunniva Park, Pedagogisk vägledare, Skoleetaten

Detaljer

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015

Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Velkommen til samling for kommunens barnehagemyndighet! Scandic Elgstua 24. 25. mars 2015 Dette skrev vi i invitasjonen om målet for samlinga: Sikre helhet og sammenheng mellom lokale planer og behov

Detaljer

Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012

Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012 Uppföljning och aktivitetsrapport december 2012 för enskild aktivitet 12-05-22 Riktlinjer för uppföljning och statusrapport för juli-december 2012 4. Lärande Vad har vi lärt oss? Detta tar vi med oss!

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

6. Val av två justeringsmän Åsne Århus Botillen och Aslak Sverdrup ble valgt til protokollunderskrivere.

6. Val av två justeringsmän Åsne Århus Botillen och Aslak Sverdrup ble valgt til protokollunderskrivere. Skandinaviska Skolan - Årsmøteprotokoll 2009 Regnskapsår: 1 juli 2008 til 30 juni 2009 1. Styrelsens ordförande öppnar mötet Styrets leder Jan Tvinnereim ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet. Etter

Detaljer

Kompetanse for mangfold Buskerud 2015 Vibeke N Holm, Klækken 2. desember 2014

Kompetanse for mangfold Buskerud 2015 Vibeke N Holm, Klækken 2. desember 2014 Kompetanse for mangfold Buskerud 2015 Vibeke N Holm, Klækken 2. desember 2014 Hva er «Kompetanse for mangfold» (KFM)? Prosjektet skal bidra til at ansatte i barnehager og skoler får økt kompetanse innenfor

Detaljer

KVALITETSPROSJEKT. Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island

KVALITETSPROSJEKT. Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island 2009-09-10 KVALITETSPROSJEKT Sammenlikning av svar på intervjuer i Norge og Island Del 1. Elver/deltakere I Norge ble det intervjuet 6 elever fra to VO-sentre i Oslo, 3 med lese/skrivevansker (på grunnleggende

Detaljer

Nordplus rapport 1 BASUPPGIFTER 2 MOBILITET

Nordplus rapport 1 BASUPPGIFTER 2 MOBILITET Nordplus rapport Spara detta Word-dokument på din egen dator innan du början fylla i den. När rapporten är ifylld sänd den som bilaga/vedlegg per e-post till nordplus@cimo.fi och skriv ut/print den ud,

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441-158-08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.12.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Meningsfull matematikk for alle

Meningsfull matematikk for alle Meningsfull matematikk for alle et samspill mellom praksis, utvikling og forskning Visjon og strategier 2015 2020 Matematikksenteret Innhold Visjon 4 Samfunnsoppdrag 6 Mål 6 Strategier på utøvende nivå

Detaljer

å styrke evidensbasert forskning i Norden rundt tobakk og alkoholbruk og kroniske sykdommer, kreft og livsstilssykdommer

å styrke evidensbasert forskning i Norden rundt tobakk og alkoholbruk og kroniske sykdommer, kreft og livsstilssykdommer BETENKNING OVER MEDDELELSE OM REKOMMANDASJON Nordisk alkohol og tobakkspolitikk i et folkehelseperspektiv 1. Rekommandasjon Rekommandasjonen har følgende ordlyd: Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd

Detaljer

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene.

Att nordens ledande roll inom trafiksäkerhet stöds och utvecklas gjennom kartlegging av forskning og regelverk i de ulike nordiske landene. PROJEKTBESKRIVNING TEMAGRUPP 3 - OSKYDDADE TRAFIKANTER PROJEKTMÅL Att utveckla de nordiska nätverken där ökad trafiksäkerhet är huvudintresset. Att lyfta fram den kunskap som är aktuell genom att mötas

Detaljer

Delprosjekt 3. Felles/gemensamma strategier for forvaltning

Delprosjekt 3. Felles/gemensamma strategier for forvaltning Delprosjekt 3 6. oktober 2009 1 Felles/gemensamma strategier for forvaltning Monika Olsen, Anita Tullrot NORGE SVERIGE SKAGERRAK SKAGERRAK DANMARK 6. oktober 2009 2 Dagens presentation Syfte och ambition

Detaljer

2-årsrapport 2011-2013

2-årsrapport 2011-2013 2-årsrapport 2011-2013 Land: Island Året 2006 ble en ny fagplan for sosionomutdanningen vedtatt. I stedet for den fire årige utdanningen som har eksistert i 25 år ble utdanningsforløpet fem årig; tre årig

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt

Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge. Herning, 27. mars 2006. Sissel Persen Sigrun Aamodt Informasjon om NAFO Opplæringssituasjon for innvandrere i Norge Herning, 27. mars 2006 Sissel Persen Sigrun Aamodt Nafo s mandat Bidra til at Strategiplanen implementeres i alle fylker og kommuner Styrke

Detaljer

Hva vet vi om organisering og innhold i opplæringen av minoritetsspråklige elever? (Med vekt på særskilt språkopplæring/innføringstilbud)

Hva vet vi om organisering og innhold i opplæringen av minoritetsspråklige elever? (Med vekt på særskilt språkopplæring/innføringstilbud) Hva vet vi om organisering og innhold i opplæringen av minoritetsspråklige elever? (Med vekt på særskilt språkopplæring/innføringstilbud) Tone Abrahamsen og Ida Erstad, Udir Meny 1. Generelt om innføringstilbud

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

HÅNDBOK 2015 SKANDINAVISK VERSJON

HÅNDBOK 2015 SKANDINAVISK VERSJON NORDPLUS 2012 2016 HÅNDBOK 2015 SKANDINAVISK VERSJON 10.12.2014 Kontaktinformasjon 4 1 Nordplus 6 1.1 Nordplus målsetninger og introduksjon 6 1.2 Nordplus-administrasjonen og programkomité 7 1.3 Målgrupper

Detaljer

Larvik kommune. Drømmen om et studiesenter

Larvik kommune. Drømmen om et studiesenter Larvik kommune Drømmen om et studiesenter SkanKomp Ny læring, utveksling av erfaring GEVINST! Ulike tanker om voksnes læring NORGE Voksenopplæring Lovverk som avgrenser Arbeidsretting «Voksenskolen kommer»

Detaljer

Samarbeid og samspill mellom barnehage og universitet

Samarbeid og samspill mellom barnehage og universitet Samarbeid og samspill mellom barnehage og universitet - kjennetegn for kompetanseutvikling? Selvportrett, fra utstilling av barnas arbeider i Pæsatun barnehage, Norge. 1 Å skape en god hverdag for barn

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende #etikk Simen Spurkland, Aftenposten 3.11.15 #teknologi Kratta manegen För att få igång utvecklingen av skolan så att den blir digitalt kompetent

Detaljer

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet "Inkluderende barnehage- og skolemiljø", pulje 2

Invitasjon til å delta i kompetansetilbudet Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 2 Vår dato: 10.04.2017 Vår referanse: 2017/1908 Arkivnr.: 632.3 Deres referanse: Saksbehandler: Vibeke Norheim Holm Kommuner og frittstående grunnskoler i Buskerud Innvalgstelefon: 32 26 69 50 Invitasjon

Detaljer

Integrering av mennesker med psykiske problemer

Integrering av mennesker med psykiske problemer EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Integrering av mennesker med psykiske problemer Prosjekt i EU-programmet Interreg Sverige - Norge 2007 2013 Tronheim 23.03.09 http://www2.tisip.no/integrering/

Detaljer

Bilaga 2. Vedlegg 2. Stadga. Innledende bestemmelser. Denna stadga innehåller narmare bestemmelser. Sverige. snarest mulig.

Bilaga 2. Vedlegg 2. Stadga. Innledende bestemmelser. Denna stadga innehåller narmare bestemmelser. Sverige. snarest mulig. I Vedlegg 2 Bilaga 2 Vedtekter Stadga for Norsk-svenske reinbeitenemnden og for Svensk-norska renbetesnåmnden och Norsk-svenske overprøvingsnemnden Svensk-norska overprovningsnamnden Innledende bestemmelser

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Meningsfull matematikk for alle

Meningsfull matematikk for alle Meningsfull matematikk for alle Visjon og strategier 2015 2020 Matematikksenteret et samspill mellom praksis, utvikling og forskning Innhold Visjon 4 Samfunnsoppdrag 6 Mål 6 Strategier på utøvende nivå

Detaljer

Familielæring. 17. september 2008, Kristiansand. Sigrun Aamodt

Familielæring. 17. september 2008, Kristiansand. Sigrun Aamodt Familielæring 17. september 2008, Kristiansand Sigrun Aamodt En flerkulturell barnehage og skole. kjennetegnes av et personale som ser på det kulturelle og språklige mangfoldet som normaltilstanden, og

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Erasmus+ - Strategiske partnerskap. Gardermoen, Kristin Amundsen

Erasmus+ - Strategiske partnerskap. Gardermoen, Kristin Amundsen Erasmus+ - Strategiske partnerskap Gardermoen, 07.02.2014 Kristin Amundsen 1 Agenda Rammene for strategisk partnerskap Søknadens innhold og struktur Evalueringskriterier Gjennomgang av søknadsskjema Beskrivelse

Detaljer

Vektorvärda funktioner

Vektorvärda funktioner Vektorvärda funktioner En vektorvärd funktion är en funktion som ger en vektor som svar. Exempel på en sådan är en parametriserad kurva som r(t) = (t, t 2 ), 0 t 1, som beskriver kurvan y = x 2 då 0 x

Detaljer

Veiledningsforum Oppland 7. mars, Hedmark, 9.mars 2017

Veiledningsforum Oppland 7. mars, Hedmark, 9.mars 2017 Veiledningsforum Oppland 7. mars, Hedmark, 9.mars 2017 Else Ryen else.ryen@hioa.no Min første skoledag Kunne jeg ikke snakke norsk og ikke engelsk. Alle norske barna snakket med meg men jeg forstod ikke

Detaljer

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10

DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS DIARIENUMMER R30441-45-10 BESLUT PROJEKT 2010-12-14 DIARIENUMMER R30441-45-10 DELOMRÅDE REGIONÖVERSKRIDANDE NGB OCH IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Att: Eva Näsman Köpmangatan 21 831 86 Östersund Projekt:

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Social integrering av människor med psykiska problem

Social integrering av människor med psykiska problem 0 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden DIARIENUMMER: N30441 158 08 Social integrering av människor med psykiska problem Lägesrapport Pr. 31.03.09 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VERKSAMHETS

Detaljer

Referat fra. NUAS gruppeledermøte 9. og 10. mai 2016

Referat fra. NUAS gruppeledermøte 9. og 10. mai 2016 Referat fra NUAS gruppeledermøte 9. og 10. mai 2016 1 Deltakere: Nils Kjartan Guðmundsson Narby Archives and Records Management University of Island Lars Uhlin Communication Lund University Ari Nisonen

Detaljer

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017

Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan. for Normen. i perioden 2015 til 2017 Informasjonsstrategi med overordnet handlingsplan for Normen i perioden 2015 til 2017 Utarbeidet med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2

Detaljer

Störande ljus vid vägarbeten om natten

Störande ljus vid vägarbeten om natten Störande ljus vid vägarbeten om natten Referat fra møtet 13. mai 2005, Arlanda Deltagande: Tommy Bäckström Vägverket Jan-Erik Elg Vägverket Morten Hafting Vegdirektoratet Anita Ihs VTI Erik Randrup Vejdirektoratet

Detaljer

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. 1/09 Godkännande av dagordningen. 2/09 Information från Generalsekreteraren. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Ministerrådet for jämställdhet, MR-JÄM Mødetid 5. november 2009 Mødested Reykjavik, Island Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org

Detaljer

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011

Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU. Dekanmøte i medisin 2011 1 Legeutdanning i lys av kvalifikasjonsrammeverket Prodekan Hilde Grimstad Det medisinske fakultet NTNU Dekanmøte i medisin 2011 2 Etter innlegget mitt skal dere KUNNSKAP kjenne til hvordan det nasjonale

Detaljer

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Relevans (bidra til utvikling på prioriterte politikkområder: ET2020, Paris Declaration ) Samordning (tilrettelagt for samarbeid

Detaljer

Tospråklig assistanse i barnehagen. Barnehageprosjekt

Tospråklig assistanse i barnehagen. Barnehageprosjekt Tospråklig assistanse i barnehagen Barnehageprosjekt 2011-12 Bakgrunn for prosjektet Prosjektet er et ledd i å følge opp NOU:7 2010 Mangfold og mestring, der det foreslås flere tiltak for å styrke morsmålet

Detaljer

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017

Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 Rammeverk for Lærerens Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse og andre innsatser i 2017 NRLU rådsmøte 16.02.17 Lene Karin Wiberg Avdelingsdirektør Avdeling for barnehage og lærerutdanninger Virksomhetsmål

Detaljer

VOKSNES LÆRING. Informasjonsmøter september 2010

VOKSNES LÆRING. Informasjonsmøter september 2010 VOKSNES LÆRING Informasjonsmøter september 2010 2 SIU har to program innen voksens læring: Nordplus Voksen Grundtvig programmet 3 Formålet med programmene: Fremme internasjonalt samarbeid mellom institusjoner

Detaljer

NAs erfaring fra bedömming av IT-systemer ved medisinske laboratorier

NAs erfaring fra bedömming av IT-systemer ved medisinske laboratorier NAs erfaring fra bedömming av IT-systemer ved medisinske laboratorier ANDERS BERGMAN TEKNISK BEDÖMMER INOM IT-OMRÅDET IT-relaterade krav i ISO 17025 og ISO 15189 ISO 17025: - 5.4.7 Styring av data men

Detaljer

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner

Fortell meg! Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 150 000 kroner Fortell meg! Søknadssum 150 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 944025391 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Ola Erstad PFI Universitetet i Oslo 1 2 Med bakgrunn i PILOT PLUTO 3 Organisering Lærerutdanningen driver nettverkene I nettverket representert ved skoleleder

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL

EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL PRESENTASJON 7.JUNI 2010 EVALUERING AV KOMPETANSETILTAK I SPRÅKSTIMULERING OG FLERKULTURELL PEDAGOGIKK FOR BARNEHAGEANSATTE 2005-2009 I REGI AV NAFO MARIANNE HØJDAHL INNHOLD I PRESENTASJONEN 01 Om kompetansetiltaksprosjektet

Detaljer

Vem vet vad som är bäst för Elsa? - Socialtjänstens roll i barns liv -

Vem vet vad som är bäst för Elsa? - Socialtjänstens roll i barns liv - Vem vet vad som är bäst för Elsa? - Socialtjänstens roll i barns liv - Ewa Näslund Sveriges representant i European network on FGC ewa.naslund@hoor.se Svanhild Vik Nasjonal Koordinator familieråd svanhild.vik@bufdir.no

Detaljer

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Creating Green Business together. www.oreec.no. ecoinside. OREEC er en del av Kunnskapsbyen Lillestrøm ecoinside ecoinside Indre Skandinavia skal bli den globalt ledende klynge innen klimadrevet utvikling Klimadrevet utvikling Smart spesialisering på «svorsk» Interreg samarbeid i program Sverige-Norge i

Detaljer

Hvordan Erasmus+ samarbeid kan gi økt inspirasjon og innsikt. Henrik Arvidsson SIU Bergen 8/12/2016

Hvordan Erasmus+ samarbeid kan gi økt inspirasjon og innsikt. Henrik Arvidsson SIU Bergen 8/12/2016 Hvordan Erasmus+ samarbeid kan gi økt inspirasjon og innsikt Henrik Arvidsson SIU Bergen 8/12/2016 EVNEN TIL Å LÆRE AV ANDRE LAND ER NÆRT KNYTTET TIL BEFOLKNINGENS SAMLEDE KUNNSKAPER OG FERDIGHETER (Meld.

Detaljer

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large

Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Samling for ressurspersoner pulje 3 6. og 7. februar 2012 Dag Johannes Sunde, Trude Slemmen Wille, Anne Husby, Ida Large Målsetting for satsingen Overordnet målsetting er å videreutvikle en vurderingskultur

Detaljer

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner

Ung 3.0. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 50 000 kroner Ung 3.0 Søknadssum 50 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Utdanning i et annet Nordisk land hva gjelder da?

Utdanning i et annet Nordisk land hva gjelder da? Utdanning i et annet Nordisk land hva gjelder da? Att utbilda sig vid universitet och högskola i ett i et annat Nordisk land hva gjelder då? Kjetil Knarlag Leder Universell, NTNU «Fri rörlighet och funtionshinder»

Detaljer

Næringsliv og fag- og yrkesopplæring. September 2010 Tore Kjærgård

Næringsliv og fag- og yrkesopplæring. September 2010 Tore Kjærgård Næringsliv og fag- og yrkesopplæring September 2010 Tore Kjærgård 1 Agenda Utplassering Fagsamarbeid Hvordan finne samarbeidspartnere? (Kontaktseminar/forberedende besøk) Dokumentasjon av kompetanse (Europass)

Detaljer

Piotr Garbacz. ILN de store linjene

Piotr Garbacz. ILN de store linjene Piotr Garbacz ILN de store linjene ILN i store linjer Eitt av sju institutt ved Det humanistiske fakultet. Leiinga består av instituttleiar, administrativ leiar, forskingsleiar og undervisningsleiar. Det

Detaljer

Arrangementer i Verdens beste idrettsregion. Nya och bättre arrangemang. Tør å bli inspirert av andre idretter!

Arrangementer i Verdens beste idrettsregion. Nya och bättre arrangemang. Tør å bli inspirert av andre idretter! Arrangementer i Verdens beste idrettsregion Hva er Verdens beste idrettsregion? Det er en region hvor alle innebyggere har anledning til, og et ønske om å delta litt mer i idrettsaktiviteter. Hvor idrettens

Detaljer

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc)

Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Litteraturformidlingskompetanse (Ref #f7666dc) Søknadssum: 60 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Leseløftet 2010-2014 Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Aust-Agder bibliotek og kulturformidling

Detaljer

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark

Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Vestviken Kollektivtrafikk Tønsberg, 27.01.12 Svar til spørsmål I forbindelse med «Anskaffelse Display Vestfold og Telemark Spørsmål DVT8 Fråga angående "Konkurransebetingelser

Detaljer

Erasmus En uslipt diamant på arbeidsmarkedet. Johannes Kvam, Annika Sundbæck-Lindroos

Erasmus En uslipt diamant på arbeidsmarkedet. Johannes Kvam, Annika Sundbæck-Lindroos Erasmus En uslipt diamant på arbeidsmarkedet Johannes Kvam, Annika Sundbæck-Lindroos Erasmus Student Network Erasmus + seminar Johannes Kvam, Education Officer education@esn.no 1989 Erasmus + seminar Johannes

Detaljer

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern

Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Regelverket i Danmark og Sverige 1. Danmark Kapitaldekningsregler for kredittinstitusjoner og holdingselskaper i finanskonsern Kapitaldekningsreglene i Danmark innebærer at pengeinstitutter (banker) ved

Detaljer

Nordic Master Programme

Nordic Master Programme Nordic Master Programme 16. november 2010 Kontaktperson: Kristin Amundsen nordicmaster@siu.no 2 Hva er Nordic Master Programme? Pilotprosjekt finansiert av Nordisk Ministerråd Programmet gir støtte til

Detaljer

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo.

Innstilling: at EK-K godkjenner protokollen fra EK-K 1/2006 sammen med protokollen fra EK-K 2/2006 på neste møte den 4. mai i Oslo. NOTAT Nordisk Ministerråd Til EK-K Kopi Fra Sekretariatet Emne EK-K Møte 2/2006 den 6. mars 2006 kl. 13.00 på Lysebu, Oslo Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0201

Detaljer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer

FORELØPIG KONFERANSEPROGRAM Med forbehold om endringer FOREDRAG I PLENUM : MAKING MUSIC ACCESSIBLE TO ALL (torsdag) Marcel Pusey er en prisvinnende og kritikerrost pedagog, bassist og komponist. Han er aktiv i utvikling av teknologi for musikkundervisning

Detaljer

SÖ 2005: 22 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002

SÖ 2005: 22 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002 Nr 22 Avtal med Norge om den nya Svinesundsförbindelsen Svinesund den 7 augusti 2002 Regeringen beslutade den 19 juni 2002 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft den 8 juni 2005 efter notväxling. Avtal

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer