Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre"

Transkript

1 Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Stalheim Hotell Dato: Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Hans Erik Ringkjøb Nestleder VOSS Aslaug Hellesøy Medlem HOFK Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Eva Hage Solstad MEDL SFFK Marta Finden Halset MEDL VIK Jan Geir Solheim MEDL LÆR Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerer Ingen varamedlemmar møtte Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Anbjørg Nornes Sekretær Underskrift: Vi stadfestar med underskriftene våre at det som er ført på dei sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet. Saksliste Utvals- Innhald Lukka Arkiv-

2 saksnr ST 24/13 ST 25/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Underskrift av protokoll frå førre møte ST 26/13 Nærøyfjorden landskapsvernområde - restaurering av Stigakaien ST 27/13 Nærøyfjorden landskapsvernområde - tiltaksplan for Undredal som innfallsport ST 28/13 Nærøyfjorden landskapsvernområde - utbetringstiltak på stien frå Undredal til Stokko ST 29/13 DS 1/13 RS 2/13 Nærøyfjorden landskapsvernområde - utbetring av stien frå Brekke til Ljosdalen Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til landing med helikopter hjå Grindaflethytta i samband med frakt av ved og proviant Høring til forskriftsendringer i bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag samt invitasjon til å søke om å delta i forsøksordning med etablering av snøscooterløyper saksnr 2013/ / / / / /2411 Orientering Planar for utsiktspunkt i Sivlesfossen Orientering av Hans Erik Ringkjøb. Styret køyrde ned Stalheimskleiva og fekk orientering om planane ved Sivlesfossen. Referansegruppe for utarbeiding av rettleiar om forvaltning av kulturminne og kulturmiljø i verneområde etter naturmangfaldlova Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren har sett i gang arbeid med å laga ein rettleiar for kulturminne i verneområde. Anbjørg Nornes er spurd om å delta i referansegruppa av som representant for verneområdeforvaltarane. 28. mai var fyrste møte i referansegruppa. Målsetjinga er å ha klart eit utkast til rettleiar i haust. Nytt møte i verneområdestyret Nytt møte vert 20. september. Møtet er planlagt heile dagen med synfaring i verneområdet. Orientering frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmiljøvernsjef Nils Erling Yndesdal orienterte om fylkesmannen si rolle som arbeidsgjevar for verneområdeforvaltarane, og fylkesmannen sin erfaring med den nye forvaltarordninga.

3 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 26/ Nærøyfjorden landskapsvernområde - restaurering av Stigakaien Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Stigen Gard og Turer løyve til å restaurera Stigakaien, og tilretteleggja opptrekk og fortøyingsplass for småbåtar. Løyvet vert gjeve med heimel i verneforskrifta 3, pkt.1.3 c), og gjeld med fylgjande vilkår: Arbeidet skal gjennomførast i samsvar med skisse vedlagt søknaden. Tiltaket skal vera tilpassa landskap og lokal byggeskikk. Det skal leggjast nytt tredekke på deler av trekaien. Steinkaien skal restaurerast. Det skal setjast opp rage for båtfeste ut frå steinkaien. Båthuset skal vedlikehaldas med reparasjon av tak og vegger. Opptrekk og fortøyingsplass for småbåtar skal tilretteleggjast ved sida av steinkaien. Stokken som skal nyttast til båtopptrekk kan boltast fast i fjellet. Arbeidet skal gjennomførast i samråd med SNO Aurland. Dette løyvet gjeld berre forhold etter verneforskrifta. Det må i tillegg innhentast naudsynt løyve frå Aurland kommune og grunneigarar i området. Tiltaksmidlar til kaien Verneområdestyret har sett av kr av tiltaksmidlane til restaurering av Stigakaien. Midlane kan utbetalast når arbeidet er kome i gang. Frist for utbetaling er Rekneskap for prosjektet skal leggjast fram for sekretariatet når arbeidet er ferdigstilt. Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre

4 Handsaming i møte Vedtak i samsvar med innstilling frå forvaltar Vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Stigen Gard og Turer løyve til å restaurera Stigakaien, og tilretteleggja opptrekk og fortøyingsplass for småbåtar. Løyvet vert gjeve med heimel i verneforskrifta 3, pkt.1.3 c), og gjeld med fylgjande vilkår: Arbeidet skal gjennomførast i samsvar med skisse vedlagt søknaden. Tiltaket skal vera tilpassa landskap og lokal byggeskikk. Det skal leggjast nytt tredekke på deler av trekaien. Steinkaien skal restaurerast. Det skal setjast opp rage for båtfeste ut frå steinkaien. Båthuset skal vedlikehaldas med reparasjon av tak og vegger. Opptrekk og fortøyingsplass for småbåtar skal tilretteleggjast ved sida av steinkaien. Stokken som skal nyttast til båtopptrekk kan boltast fast i fjellet. Arbeidet skal gjennomførast i samråd med SNO Aurland. Dette løyvet gjeld berre forhold etter verneforskrifta. Det må i tillegg innhentast naudsynt løyve frå Aurland kommune og grunneigarar i området. Tiltaksmidlar til kaien Verneområdestyret har sett av kr av tiltaksmidlane til restaurering av Stigakaien. Midlane kan utbetalast når arbeidet er kome i gang. Frist for utbetaling er Rekneskap for prosjektet skal leggjast fram for sekretariatet når arbeidet er ferdigstilt. Saksopplysningar Dokument som bakgrunn for saka: Søknad med plankisse av Stigakaien, Stigen Gard og Turer Kostnadsoversikt Stigakaien, Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av Naturmangfaldlova av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden 2007 Skjøtselsplan for høgdegarden Stigen, rapport nr Stigen Gard og Turer ved Hege Strømme og Dee Cunningham, søkjer om å få restaurera Stigakaien. Dei har sauer på beite på Stigen frå april til oktober, og driv skjøtsel av kulturlandskapet. I tillegg driv dei ei reiselivsverksemd med opplevingstilbod på Stigen. Hovudkaien vart bygd i Kaien er viktig for drifta av garden på Stigen, og den vert mykje nytta som landingsplass for småbåtar og kajakkar. Dei utvidar drifta med sau no i år, og har trong for betre samlingsplass for sau på kaien. Den utvida kaien kan fungera

5 som lagringsplass for kajakkar i sommarsesongen. Arbeidet som er planlagt på kaien er vedlikehald av tredekket som er der i dag, og legge nytt tredekke på den delen av kaien som manglar dekke i dag. I tillegg skal dei vedlikehalda båthuset. Som landingsplass for kajakkar og kystledbåtar, fungerer kaien dårlegare. Det er trong for betre tilrettelegging for opptrekk og fortøyingsplass. Enkelte dagar kan det vera opptil 20 kajakkar på same tid som legg til ved Stigakaien. Landingsplassen er planlagt tilrettelagt på same staden som vert nytta som opptrekksplass i dag, men med betre forhold for opptrekk og fortøying. Dei vil leggja lunner frå opptrekksplassen til steinkaien for å nytta denne som lagringsplass for kajakkar. I forvaltningsplan for Nærøyfjorden er Stigen nemnt som eit av dei viktigaste områda i verneområdet for skjøtsel av kulturlandskapet, og med stor opplevingsverdi. Det er laga eigen skjøtselsplan for Stigen. I planen er det tilrådd tilretteleggingstiltak med ny kai/restaurering av steinkaien, og båtopptrekk for kajakk. Lovgrunnlaget Nærøyfjorden landskapsvernområde er «..verna mot alle inngrep eller tiltak som vesentleg kan endre eller verke inn på landskapets art eller karakter» jf. verneforskrifta 3, pkt.1.1. Verneområdestyret kan gje løve til «Påbygging, ombygging eller riving av bygningar og anlegg. Påbygging og ombygging skal vera tilpassa landskap og tradisjonell byggeskikk» jf. 3, pkt.1.3 c). Vurdering Restaurering av Stigakaien og tilrettelegging for kajakkar og kystledbåtar er eit viktig tiltak for skjøtsel av kulturlandskapet på Stigen, og for tilrettelegging for besøkjande i området. Tiltaket er i tråd med skjøtselsplan for Stigen. I fylgje Stigen Gard og Turar, er talet besøkjande til Stigen aukande. Det er mange som nyttar kaien som utgangspunkt for fottrurar til Stigen og fjellområdet rundt. I tillegg er kaien eit populært mål for kajakkpadlarar og kystledbåtar. Kaien og området har ikkje vore rusta opp på lenge, og det er trong ein opprydding og forskjønning. Tiltaket vil ikkje føra til større inngrep enn det som er der i dag, men vil gjera området meir funksjonelt. Forvaltar vurderer tiltaket til ikkje og endra landskapets karakter, og er i tråd med det verneområdestyret kan gje løyve til. Etter naturmangfaldlova 7 skal prinsippa i 8 12 leggjast til grunn ved utøving av offentleg mynde, og det skal koma fram av vedtaket korleis prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. 8 Kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapen om området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden og skjøtselsplan for høgdegarden Stigen (rapport nr ). Stigen Gard og Turar har god kunnskap om området gjennom skjøtsel av landskapet og aktiv bruk av kaien. Kunnskapen om området vert vurdert som god for å kunne vurdera søknaden. 9 Føre-var-prinsippet: Kunnskapen om området er god, og føre-var-prinsippet er tillagt liten vekt. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Restaurering av kaien og kaiområdet vil ikkje føra til særleg større inngrep enn det som er der i dag, og vil lite truleg gje noko auka belastning på økosystemet. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Tiltaket vil lite truleg føra til miljøforringing, og dette punktet er difor lite relevant.

6 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Arbeidet skal utførast etter lokal byggeskikk og tilpassast terrenget. Materiale kan fraktast til området med båt, og det trengs ikkje særskilt løyve til motorferdsel for og utføra arbeidet. Det er valt miljøforsvarlege teknikkar for gjennomføring av tiltaket. Konklusjon: På bakgrunn av vurderingane etter verneforskrifta og naturmangfaldlova vurderer forvaltar at det kan gjevast dispensasjon til tiltaket.

7 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 27/ Nærøyfjorden landskapsvernområde støtte til tiltaksplan for Undredal som innfallsport Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Undredal Bygdeutvikling AS inntil kr til utarbeiding av tiltaksplan for Undredal som innfallsport for kajakkturisme. Løyvet gjeld med fylgjande vilkår: Løyvinga står ved lag ut 2013, og kan utbetalast når planarbeidet er sett i gang. Verneområdeforvaltar skal kunne delta på møte i referansegruppa, og haldast orientert om arbeidet. Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre Handsaming i møte Vedtak i samsvar med innstilling frå forvaltar. Vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Undredal Bygdeutvikling AS inntil kr til utarbeiding av tiltaksplan for Undredal som innfallsport for kajakkturisme. Løyvet gjeld med fylgjande vilkår: Løyvinga står ved lag ut 2013, og kan utbetalast når planarbeidet er sett i gang. Verneområdeforvaltar skal kunne delta på møte i referansegruppa, og haldast orientert om arbeidet.

8 Saksopplysningar Dokument som bakgrunn for saka: Søknad frå Undredal Bygdeutvikling, datert Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden 2007 Naturmangfaldlova av Undredal Bygdeutvikling AS søkjer om kr i tiltaksmidlar til utarbeiding av ein heilskapleg tiltaksplan for Undredal som innfallsport for kajakkpadlarar. På bakgrunn av analyse av situasjonen i dag, skal dei koma med framlegg om plan for aktuelle tiltak. I Undredal er det stor trafikk av besøkjande som kjem med både bil og båt. Sentrum er lite og tett, og det er trong for betre tilrettelegging for å få ein meir bærekraftig og positiv sameksistens mellom Undredal som lokalsamfunn og kajakkturismen. Trafikken med kajakkpadlarar er aukande i Nærøyfjorden. Undredal ynskjer denne trafikken velkomen, men det er naudsynt å etablera ein infrastruktur som reduserer trykket på landskap og lokalsamfunn. Kajakkpadlarane går i land på badestranda i bygda. I søknaden opplyser dei at det til tider er «flolagt» av kajakk og klede i sentrum i Undredal. Dette gjer det lite triveleg for lokalbefolkning samt andre tilreisande. Dei opplever at besøkjande reiser vidare utan å nytta seg av tilboda som er i bygda. Prosjektet skal gjennomførast i regi av Undredal Bygdeutvikling AS, med innleigd konsulentteneste frå kajakkoperatør Njord. Undredal Bygdeutvikling vil vera referansegruppe for arbeidet. Njord har erfaring med kajakkturisme i Nærøyfjorden, og kjenner problemstillinga godt. Budsjett: 75 timar Njord a kr. 400 pr. time kr Prosjektleiing, administrasjon og arbeid i referansegruppa kjem i tillegg som eigeninnsats. Vurdering Undredal er ein viktig innfallsport i Nærøyfjorden landskapsvernområde, både for reisande på fjorden og på veg. Nærøyfjorden er på verdsarvlista som eit av områda i Vestnorsk fjordlandskap. Dette har ført til større interesse for å besøkja området. Det er viktig å leggja best mogleg til rette i innfallsportane til verneområde for å ta vare på lokalsamfunna, og for at tilreisande skal få ein god oppleving i området. Kajakkturisme er ein god miljømessig måte å ferdast på fjorden på og oppleva landskapet. Det gjev lite skade på landskapet og miljøet. Det er ynskjeleg å styra ferdsla og ilandstigingsplassane for å unngå skade på verneverdiane. Tilrettelegging med god infrastruktur for padlarane i innfallsportane er difor viktige tiltak for å styra ferdsla, og gje god informasjon til reisande om området dei er i. Dette er i tråd med

9 forvaltningsplan for Nærøyfjorden, og forvaltar meiner difor tiltaksplanen for kajakkpadlarar i Undredal er eit tiltak som verneområdestyret kan nytta tiltaksmidlar til. Etter naturmangfaldlova 7 skal prinsippa i 8 12 leggjast til grunn ved utøving av offentleg mynde, og det skal koma fram av vedtaket korleis prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. Denne saka omhandlar ein plan som skal gje framlegg om tilretteleggingstiltak, og vil ikkje ha påverknad på naturmangfaldet før tiltaka skal iverksetjast. Prinsippa i 8-12 er ikkje vurdert i denne saka.

10 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 28/ Nærøyfjorden landskapsvernområde - utbetringstiltak på stien frå Undredal til Stokko Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev SNO Aurland i oppdrag å utføra sikringstiltak på stien frå Undredal til Stokko på to stader. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta for Nærøyfjorden 3, pkt. 1.3 f) og gjeld med fylgjande vilkår: Sikringstiltaket skal vera klopp på svaberget på to stader for å trygge ferdsla for fotturar. På punkt 1 skal det borast boltar i fjellet, og leggast stokkar å gå på. På punkt 2 skal det borast boltart i fjellet og festast ein kjetting å halda seg i. Tryggingstiltaka skal gjerast som avmerkt på kart av forvaltar. Dersom grunnlaget for løyvet vert endra, eller omsynet til naturmiljøet på eit seinare tidspunkt til seier det, kan verneområdestyre krevja at tiltaket skal fjernast, og området tilbakeførast til den tilstanden som var når tiltaket vart sett i gang. Grunneigar skal varslast før tiltaket vert sett i verk. Undredal grendalag har ansvar for tilsyn og vedlikehald av stien. Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre

11 Handsaming i møte Vedtak i samsvar med innstilling frå forvaltar. Vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre gjev SNO Aurland i oppdrag å utføra sikringstiltak på stien frå Undredal til Stokko på to stader. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta for Nærøyfjorden 3, pkt. 1.3 f) og gjeld med fylgjande vilkår: Sikringstiltaket skal vera klopp på svaberget på to stader for å trygge ferdsla for fotturar. På punkt 1 skal det borast boltar i fjellet, og leggast stokkar å gå på. På punkt 2 skal det borast boltart i fjellet og festast ein kjetting å halda seg i. Tryggingstiltaka skal gjerast som avmerkt på kart av forvaltar. Dersom grunnlaget for løyvet vert endra, eller omsynet til naturmiljøet på eit seinare tidspunkt til seier det, kan verneområdestyre krevja at tiltaket skal fjernast, og området tilbakeførast til den tilstanden som var når tiltaket vart sett i gang. Grunneigar skal varslast før tiltaket vert sett i verk. Undredal grendalag har ansvar for tilsyn og vedlikehald av stien. Saksopplysningar Dokument som bakgrunn for saka: Bilete frå stien, tatt av verneområdeforvaltar Kart med innteikna plassar for utbetring. Søknaden vert vurdert etter: Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Skjøtselsplan for Stokko 2006 Stien frå Undredal til Stokko er ein gamal ferdsleveg til beite og slåtteteigane langs fjorden ut til Stokko. Stien er godt vedlikehalde av Undredal grendalag. Grendalaget har påpeika to stader på stien der den går over glatt svaberg. Her er det vanskar å gå når det er vått. Nærøyfjorden Verdsarvpark lagar turstiplan for Undredal saman med grendalaget. Stien til Stokko er ein av stiane dei ynskjer å kunne nytta som ein av opplevingane i Undredal. Stein er lett å gå på langs fjorden, og den går gjennom ein velhalde kulturlandskap. Gry Mørk i Nærøyfjorden Verdsarvpark, Edvin Flåm frå Undredal bygdalag og verneområdeforvaltar var på synfaring på stien 22.mai. Strekningane som bør utbetrast vart innteikna på kart av forvaltar. Det fyrste tiltaket er der stien startar frå innmarka i Undredal. Her skal skal det borast ned 3 boltar i berget som støttar opp stokkar til å gå på. Den andre staden skal det borast ned to boltar og strekkjast eit tau mellom til å halda seg i.

12 Nærøyfjorden landskapsvernområde er verna mot alle inngrep eller tiltak som vesentleg kan endra eller verke inn på landskapets art eller karakter jf. verneforskrifta for Nærøyfjorden landskapsvernområde 3 punkt 1.1. Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til oppføring av nye bruer og klopper jf. 3 punkt 1.3 f). Naturmangfaldlova 47 opnar for at forvaltninga kan gjennomføra tiltak for å kanalisera ferdsel. Grunneigarar og rettshavarar skal varslast før tiltaket vert sett i verk. Vurdering Tiltaket er eit tryggingstiltak for turgåarar på stien. Det er tilrettelegging for enkelt friluftsliv. Tiltaket er eit mindre fysisk inngrep, og vil i liten grad endra landskapet. Undredal grendalag har teke initiativ til å gjennomføra tiltaka. Ved å styra ferdsla på stien, unngår ein unødig slitasje på kulturmarka langs stien. I forvaltningsplan for Nærøyfjorden er Stokko peika på som eit prioritert område for skjøtsel med omsyn til kulturlandskap og friluftsliv. I skjøtselsplan for Stokko er stien mellom Undredal og Stokko med som eit av tiltaka for å tilretteleggja for friluftsliv. På Stokko er det tilrettelagt med telplass for folk som kjem padlande på fjorden, eller til fots langs stien. Forvaltar vurderer tiltaket til å vera med å fremja verneverdiane, og meiner det kan gjevast løyve til tiltaket etter verneforskrifta 3 punkt 1.3 f). Etter naturmangfaldlova 7 skal prinsippa i 8 12 leggjast til grunn ved utøving av offentleg mynde, og det skal koma fram av vedtaket korleis prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. 8 Kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapen om området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden og skjøtselsplan for Stokko. Det er ikkje registrert sårbare artar i området (Artskart ). Kunnskapen om området vert vurdert som god for denne saka. 9 Føre-var-prinsippet: Kunnskapen om området er bra, og føre-var-prinsippet er tillagt liten vekt. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Tryggingstiltaket er avgrensa til to stader på stien. Tiltaket vert ikkje vurdert til og gjera den samla belastninga på området vesentleg større enn dei tiltaka som alt er i området i dag. Stien er tilrettelagt for friluftsliv, og tiltaket vil vera med å styra ferdslen på stien, og førebyggja trakk og slitasje utanfor stien. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Det er lite truleg at tiltaket vil føra til miljøforringing. Dette punktet vert difor vurdert som lite relevant i denne saka. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Boltar skal borast fast i fjellet, og det vert nytta trestokkar å gå på. Dette er materiale som er vanleg nytta i området, og er det som er mest forsvarleg til denne type sikring. Sikringstiltaka er vurdert til og vera miljøforsvarlege metodar. Konklusjon: På bakgrunn av vurderingane etter naturmangfaldlova 8 til 12, og verneforskrifta for Nærøyfjorden landskapsvernområde, meiner forvaltar tiltaket kan gjennomførast.

13 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 29/ Nærøyfjorden landskapsvernområde - utbetring av stien frå Brekke til Ljosdalen Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev SNO Aurland i oppdrag å utbetra stien frå Brekke til Ljosdalen Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta for Nærøyfjorden 3, pkt. 1.3 f) og gjeld med fylgjande vilkår: Leggja stein på våte parti, og mura enkelte parti. Det kan borast boltar i fjellet der det er trong for å festa steinen til fjellet. Stien skal utbetrast langs den gamle buførevegen, og den nye stien som er nytta skal stengast av med steinar og merkast om. Tilrettelegging av enkel rasteplass på Raokjen. Dersom grunnlaget for løyvet vert endra, eller omsynet til naturmiljøet på eit seinare tidspunkt til seier det, kan verneområdestyre krevja at tiltaket skal fjernast, og området tilbakeførast til den tilstanden som var når tiltaket vart sett i gang. Grunneigar skal varslast før tiltaket vert sett i verk. SNO fører tilsyn med stien og tilrettelegginga på Raokjen. Saksprotokoll i Nærøyfjorden verneområdestyre Handsaming i møte Vedtak i samsvar med innstilling frå forvaltar.

14 Vedtak Nærøyfjorden verneområdestyre gjev SNO Aurland i oppdrag å utbetra stien frå Brekke til Ljosdalen Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta for Nærøyfjorden 3, pkt. 1.3 f) og gjeld med fylgjande vilkår: Leggja stein på våte parti, og mura enkelte parti. Det kan borast boltar i fjellet der det er trong for å festa steinen til fjellet. Stien skal utbetrast langs den gamle buførevegen, og den nye stien som er nytta skal stengast av med steinar og merkast om. Tilrettelegging av enkel rasteplass på Raokjen. Dersom grunnlaget for løyvet vert endra, eller omsynet til naturmiljøet på eit seinare tidspunkt til seier det, kan verneområdestyre krevja at tiltaket skal fjernast, og området tilbakeførast til den tilstanden som var når tiltaket vart sett i gang. Grunneigar skal varslast før tiltaket vert sett i verk. SNO fører tilsyn med stien og tilrettelegginga på Raokjen. Saksopplysningar Dokument som bakgrunn for saka: Bilete frå stien, tatt av SNO Søknaden vert vurdert etter: Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Stien frå Brekke til Brekkefossen er ein del av buførevegen og DNT-sti til Ljosdalen og Grindafletene. Stien vert mykje nytta som korttur for turistar som vitjar Flåm, og fotturistar som går DNT-stien frå Grindafletene til Flåm. Frå Brekkefossen er det flott utsikt ned at til fjorden og Flåm. Stien går i svingar opp til Brekkefossen. Folk har tatt snarveg rett ned på tvers av svingane, og det har vorte til ny sti. Denne stien er bratt, og i vått ver med mange folk som går på stien, er den gjørmete og vanskeleg å gå. I tillegg fører dette til at stien vert utvida til eit breitt trakk ned lia. Planen med utbetring av styra ferdsle tilbake til buførevegen, og stenge av snarvegen med store steinar og merking. På våte parti skal det leggjast stein, og det skal byggjast trappetrinn med stein der det er vanskeleg å gå. Tiltaka skal avgrensast til det som er naudsynt. Turen opp til Brekkefossen tek om lag 1 time tur/retur Brekke, og er ein lett tur for folk som er på besøk i Flåm. Turen kan vera ein fin måte for folk å oppleva litt av Nærøyfjorden verneområde og verdsarvområdet, utan store tilretteleggingar.

15 Lovgrunnlaget Nærøyfjorden landskapsvernområde er verna mot alle inngrep eller tiltak som vesentleg kan endra eller verke inn på landskapets art eller karakter jf. verneforskrifta for Nærøyfjorden landskapsvernområde 3 punkt 1.1. Forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til oppføring av nye bruer og klopper jf. 3 punkt 1.3 f). Naturmangfaldlova 47 opnar for at forvaltninga kan gjennomføra tiltak for å kanalisera ferdsel. Grunneigarar og rettshavarar skal varslast før tiltaket vert sett i verk. Vurdering Tiltaket er tilrettelegging for turgåarar på stien. Det er tilrettelegging for enkelt friluftsliv. Tiltaket er eit mindre fysisk inngrep, og vil i liten grad endra landskapet. Grunneigarar og SNO har teke initiativ til å gjennomføra tiltaka. Ved å styra ferdsla på stien, unngår ein unødig slitasje på kulturmarka langs stien. Sekretariatet vurderer difor ikkje tiltaket i strid med verneforskrifta 3, og at det kan gjevast løyve til tiltaket etter verneforskrifta 3 punkt 1.3 f). Etter naturmangfaldlova 7 skal prinsippa i 8 12 leggjast til grunn ved utøving av offentleg mynde, og det skal koma fram av vedtaket korleis prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. 8 Kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapen om området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden. Det er ikkje registrert sårbare artar i området (Artskart ). Kunnskapen om området vert vurdert som god for denne saka. 9 Føre-var-prinsippet: Kunnskapen om området er bra, og føre-var-prinsippet er tillagt liten vekt. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Tilretteleggingstiltaket er avgrensa til det som er naudsynt av omsyn til naturmiljøet. Tiltaket vert ikkje vurdert til og gjera den samla belastninga på området vesentleg større enn dei tiltaka som alt er i området i dag, og vil føra til opprydding av nye stiar som ikkje er ynskt i området. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Det er lite truleg at tiltaket vil føra til miljøforringing. Dette punktet vert difor vurdert som lite relevant i denne saka. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Arbeidet skal gjerast med steinlegging og muring. Det vert henta stein frå nærområdet. Driftsteknikken er vurdert som miljøforsvarleg. Konklusjon: På bakgrunn av vurderingane etter naturmangfaldlova 8 til 12, og verneforskrifta for Nærøyfjorden landskapsvernområde, meiner forvaltar tiltaket kan gjennomførast.

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Flåmsbrygga, Flåm Dato: 19.09.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar AUR

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 17.12.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tid spunkt : 14:00 Eventuelt f orfall må melda s t snara st på tlf. 99499753 eller e - post fmsfano@fylkesmannen.n

Detaljer

Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - tilrettelegging av Brekkestien i Flåm - utviding av tiltaket

Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - tilrettelegging av Brekkestien i Flåm - utviding av tiltaket Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Scandic Byparken, Bergen Dato: 27.02.2015 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09. 05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:00, 05.09.2017 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Stigen Gard og Turer

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: e-post, Fjordsenteret, Aurland Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar deltok: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Utval: Møtestad: E-post Dato: 27.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Nærøyfjorden verneområdestyre Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Olav Turvoll Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Aurland Dato: 01.03. Tidspunkt: 10:00 13:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - løyve til utbetring av stølsstien ovanfor Negardstølen

Stølsheimen landskapsvernområde - løyve til utbetring av stølsstien ovanfor Negardstølen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Kommunehuset, Aurland Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 11:00 13.30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 08.01.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: 27.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: Tidspunkt: 10:30 13:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: Tidspunkt: 10:30 13:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 10:30 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 4/16

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 4/16 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Svenn Vidar Stegen 5746

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Frode Merkesvik MEDL HØY Inger Ulvund MEDL HOFK

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Frode Merkesvik MEDL HØY Inger Ulvund MEDL HOFK Møteprotokoll Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Stora Ringheim Hotell, Voss Dato: 29.11.2017 Tidspunkt: 11:00 14.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: Tidspunkt: 12:30 17:00

Møteprotokoll. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: Tidspunkt: 12:30 17:00 Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 17:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 10:30 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll Leiar VIK

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Voss kulturhus Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Sigbjørn Hauge møter som vararepresentant for Bjørg Djukastein.

Møteinnkalling. Sigbjørn Hauge møter som vararepresentant for Bjørg Djukastein. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09.2017-05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:30, 05.09.2017 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Inger Ulvund MEDL HOFK Frode Merkesvik MEDL HØY

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Inger Ulvund MEDL HOFK Frode Merkesvik MEDL HØY Møteprotokoll Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Park Hotell, Voss Dato: 21.02.2018 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll Leiar VIK

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Inger Ulvund MEDL HOFK Sigbjørn Hauge NESTL VOSS

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Inger Ulvund MEDL HOFK Sigbjørn Hauge NESTL VOSS Møteprotokoll Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Store Ringheim Hotell og Restaurant, Voss Dato: 26.11.2018 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Voss Kulturhus Dato: 14.03.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Olav Turvoll Leiar VIK Sigbjørn

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR Gunn Åmdal Mongstad MEDL SFFK

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR Gunn Åmdal Mongstad MEDL SFFK Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Fjordcruise, Gudvangen - Flåm Dato: 04.09.2018 Tidspunkt: 11:30 15:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Hyen Samfunnshus, Hyen i Gloppen Dato: 07.04.2017 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Gunn Åmdal Mongstad og

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Gunn Åmdal Mongstad og Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Hotell Vossestølen, Oppheim Dato: 01.03.2017 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Rimstigen - ny bru - grunneigarar Bakka

Delegert vedtak - dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Rimstigen - ny bru - grunneigarar Bakka Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3134 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 03.10.2016 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe Leder

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - sankebu i Ljosdalen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - sankebu i Ljosdalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Vik Røde Kors SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 18.06.2018 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Flora samfunnshus, Florø Dato: 16.12.2016 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR

Møteprotokoll. Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR Møteprotokoll Utval : Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tid spunkt : 10:00 til 12:00 Følgjande faste medlemma r møtte : Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Bakka skulehus, Aurland Dato: 08.06.2012 Tidspunkt: 10:00 til 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.: 51643128/41143862. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Rådhuset, Aurland Dato: 07.02.2014 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Myrkdalen Hotell, Myrkdalen Dato: 23.05.2013 Tidspunkt: 10:00 15:10 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Myrkdalen Hotell, Myrkdalen Dato: 23.05.2013 Tidspunkt : 10:00 15:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Myrkdalen Hotell, Myrkdalen Dato: 23.05.2013 Tidspunkt : 10:00 15:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Myrkdalen Hotell, Myrkdalen Dato: 23.05.2013 Tidspunkt : 10:00 15:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR

Møteprotokoll. Følgjande medlemma r meldt e forfall : Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim MEDL LÆR Møteprotokoll Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: Undredal skule Dato: 12.11.2012 Tid spunkt : 10:00 til 14:00 Følgjande faste medlemma r møtte : Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 09:30 11:45 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 12/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 12/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Anna Elise Borlaug Atle

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: e-post, Aurland Fjordsenteret Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Håkon Myrvang

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Håkon Myrvang Møteprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Utval: Møtestad: Sandane næringshage Dato: 29.11.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: 12.11.2012 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 3/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 3/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE! Nærøyfjorden landskapsverneområde! Bleia - Storebotnen landskapsvernområde! Bleia naturreservat! Nordheimsdalen naturreservat! Grånosmyrane naturreservat Ekstremsportveko

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Rosendal Turnlag v/ Kåre Eik, prosjektansvar Skardsklyp

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Møtestad: Scandic Sunnfjord Hotell, Førde Dato: 22.02.2019 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 06.06.2019 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Nærøyfjorden landskapsvernområde

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Nærøyfjorden landskapsvernområde Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Dr. Holms Hotel, Geilo Dato: Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Dr. Holms Hotel, Geilo Dato: Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Dr. Holms Hotel, Geilo Dato: 23.05.2018 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Adresseliste: NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE - KONSTITUERING FOR PERIODEN

Adresseliste: NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE - KONSTITUERING FOR PERIODEN NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Etter adresseliste SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Møteprotokoll. Folgefonna nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Folgefonna nasjonalparkstyre Møteprotokoll Folgefonna nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Rosendal, Folgefonnsenteret Dato: 21.11.2016 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Jon Larsgard

Detaljer