KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING :00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf ). Varamedlemmer møter etter nærmere avtale ORIENTERING Kristin Sørheim orienterer om arbeidet i Sørheimutvalget. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/24 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE PS 07/25 SENIORPLAN "NYE" KRISTIANSUND KOMMUNE 400 PS 07/26 INNFØRING AV STATLIG SATS FOR SOSIALHJELP FOR NYE KRISTIANSUND KOMMUNE 223 F00 PS 07/27 MARGINAVSETNING I SKATTEREGNSKAPET. PS 07/28 SØKNAD OM MIDLERTIDIG PERMISJON - SIDSEL SÆTERØY 033 PS 07/29 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

2 Side 2 av 32 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/2011/12434/07 Vibeke Grønvik Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /21 Bystyret /24 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND KOMMUNE Frei og Kristiansund kommuner har i dag forskjellige reglement. I forbindelse med sammenslåingen av kommunene er det besluttet å samordne disse. Vedlagt følger utkast til nytt økonomi- og finansreglement for Kristiansund kommune. Dette er i praksis en videreføring av reglementet som ble vedtatt i bystyret i sak 06/37, Reglementets oppbygning er ikke endret. Den vesentligste endringen av innholdet gjelder pkt. 3.5.siste avsnitt: Byggekomiteen/rådmannen er ansvarlig for at sluttrapport oversendes revisor og kontrollutvalg før endelig behandling i bystyret og senest 1 år etter at prosjektet er ferdigstilt eller tatt i bruk. Dersom sluttrapporten blir forsinket skal dette forelegges formannskapet. Forlengelse av fristen er i tråd med tidligere signaler gitt fra kontrollutvalget. Forslag til VEDTAK Økonomi- og finansreglementet vedtas slik det fremgår av vedlegg. Just Ingebrigtsen Rådmann Per Sverre Ersvik Økonomisjef FORMANNSKAPET Saknr: PS 07/21 Saksbeh: Vibeke Grønvik Arkivsaknr: 07/2011- Møtedato:

3 Side 3 av 32 Arkivkode: Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Økonomisjef Per Sverre Ersvik viste til kontrollutvalgets behandling av saken der følgende presisering er gjort: Byggekomiteen/rådmannen er ansvarlig for at sluttrapport oversendes revisor og kontrollutvalg før endelig behandling i bystyret snarest mulig og senest 1 år etter at prosjektet er ferdigstilt eller tatt i bruk. Dersom sluttrapporten blir forsinket skal dette forelegges formannskapet. Formannskapet sluttet seg enstemmig til kontrollutvalgets uttalelse i saken og foreslo å legge saken frem for bystyret med følgende VEDTAK Økonomi- og finansreglementet vedtas slik det fremgår av vedlegg. Ordlyd i pkt 3.5 siste avsnitt endres til: Byggekomiteen/rådmannen er ansvarlig for at sluttrapport oversendes revisor og kontrollutvalg før endelig behandling i bystyret snarest mulig og senest 1 år etter at prosjektet er ferdigstilt eller tatt i bruk. Dersom sluttrapporten blir forsinket skal dette forelegges formannskapet.

4 Side 4 av 32 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/1717/12559/ Sigvard Thy Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /24 Bystyret /25 SENIORPLAN KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund kommune har en seniorplan vedtatt av bystyret den Planen trådte i kraft Frei kommunestyre vedtok sin seniorplan den Planen trådte i kraft fra Med utgangspunkt i disse to vedtatte planene har vi nå utarbeidet forslag til en ny seniorplan gjeldende fra for Kristiansund kommune. Forslaget til ny seniorplan ble behandlet i PAU Vedtaket i PAU er innarbeidet i saken. BEHOV FOR EN EGEN SENIORPOLITIKK? Behovet for en egen seniorpolitisk plan for kommunene er grundig beskrevet i de to eksisterende planer. En vil derfor i denne revisjonen konsentrere seg om tiltaksdelen. Bakgrunnen og begrunnelse for å utarbeide en slik plan kan kort sammenfattes slik: Gjennomsnittlig pensjoneringsalder (alder for når ansatte slutter i arbeidslivet) har de siste årene gått stadig ned og er i kommunesektoren nå nede i år Den generelle etterspørselen etter arbeidskraft og det spesielle behovet for arbeidskraft, bl.a. innenfor omsorgssektoren, vil øke betydelig i tiden fremover. Sentrale pålegg/avtaler (jfr. IA-avtalen, pensjonskommisjonen/pensjonsforliket) påpeker viktigheten av å ta vare på seniorene og å øke den reelle pensjoneringsalderen. Arbeidstakere som tar ut AFP er en dyr ordning for kommunen (jfr. egen beregning i saken). Ønskelig å begrense uttaket av AFP ved å utarbeide stimuleringstiltak for å fortsette lengst mulig i stilling. Innenfor flere tjenesteområder har også våre to kommuner merket en skjerpet konkurranse om arbeidskraften. Dette blir forsterket av et generasjonsskifte mange eldre ansatte i kommunen kommer til å slutte i årene som kommer (jfr. egen oversikt). Samtidig skjer det endringer i form av reformer, strukturendringer, krav til økt omstilling og effektivisering, og ikke minst økte brukerforventninger og brukerkrav - som påvirker det offentlige arbeidsmarkedet. I arbeidet med kommunesammenslåingen er dette faktorer som er veldig framtredende.

5 Side 5 av 32 SENIORBESTEMMELSER INNTATT I LOV OG AVTALEVERK Ekstra ferieuke I henhold til ferielovens 5 nr. 3 skal arbeidstaker som fyller 60 år innen 1. september i ferieåret gis en ekstraferie på 6 virkedager (en uke). Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke. Redusert leseplikt for pedagogisk personale Det pedagogiske personale har innebygd tilrettelegging av seniorpolitiske tiltak i sitt avtaleverk. I korte trekk innebærer dette at en lærer som ønsker det, har rett til å få redusert sin leseplikt (undervisningstid) slik: Ved fylte 58 år: Reduksjon med inntil 5,8% Ved fylte 60 år: Reduksjon med inntil 12,5% Virkningstidspunkt: Fra skoleårets begynnelse det året lærerne fyller henholdsvis 58 og 60 år. Denne rettighet innebærer ingen generell stillingsreduksjon (årstimetallet opprettholdes), men en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det ordinære årsverket. Avtaleverket inneholder ikke tilsvarende bestemmelser for andre grupper arbeidstakere. For et betydelig antall stillinger innenfor kommunesektoren er det fastsatt særaldersgrenser (60 eller 65 år). Arbeidstakere i slike stillinger kan fratre med vanlig pensjon når de oppnår den alder som er fastsatt som særaldersgrense for vedkommende stilling. FORHOLDET TIL AVTALEN OM ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Både Kristiansund og Frei kommuner er IA-bedrifter gjennom at kommunene har inngått Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv. Nye Kristiansund viderefører denne avtalen. Ett av samarbeidsavtalens tre mål er å øke den reelle pensjoneringsalder, dvs. den gjennomsnittlige pensjoneringsalderen. I denne planen er derfor innarbeidet mål og tiltak som skal bidra bl.a. til å nå det mål som er satt i samarbeidsavtalen. TILTAK Alle seniortiltakene blir listet opp under en egen oversikt/vedlegg. De fleste/ beste seniortiltakene fra de to kommunene videreføres. Noen er tatt ut, men det innføres samtidig et nytt tiltak Tilretteleggingstilskudd som tilfaller den enkelte enhet/seksjon for å tilrettelegge arbeidet for aktuell(e) senior(er). Tiltaket er mer fullstendig beskrevet i tiltaksoversikten. KOSTNADER OG FINANSIERING Målgruppen for seniorplanen er ansatte f.o.m. fylte 55 år. Tiltak f.o.m. 55 år t.o.m. 61 år er av mer generell/forberedende/orienterende karakter. Tiltakene f.o.m. 62 år er mer spesifikke/individrettet med økonomiske konsekvenser, jfr. tiltaksrekken som følger saken. Personer som velger å ta ut AFP representerer en betydelig utgift. Derfor blir tiltak som bidrar til å beholde ansatte i jobb lengst mulig i de aller fleste tilfeller en økonomiske besparelse for kommunen. Målet er at planen/tiltakene bidrar til: reduserte AFP/pensjonsutgifter sannsynligvis redusert sykefravær ivaretakelse av kompetanse i kommunen. Innsparingspotensialet som ligger i å ha seniorpolitiske virkemidler forventes å finansiere utgiftene forbundet med tiltakene.

6 Side 6 av 32 Med bakgrunn i erfaringstall fra KLP (i forbindelse med utarbeidelsen av seniorplanen for Frei kommune) ble gjennomsnittlige kostnader/kommunal egenandel ved uttak av AFP beregnet til kr ,- pr. hele årsverk. Oversikt fra Vital pr. mars 2007 viser at Kristiansund kommunen har 9 AFP ere år med 100 % uttak. Samlet utgift for kommunen 1.41 mill kr. Gjennomsnittlig kostnad/kommunal egenandel pr. AFP er: kr Samme oversikt viser at kommunen har 6 AFP ere år pr. mars 2007 med 100 % uttak. Samlet utgift for kommunen 1.21 mill kr. Gjennomsnittlig kostnader/kommunal egenandel pr. AFP er: kr I tabellen under er det laget en oversikt over antallet personer/årsverk seniortiltakene vil omfatte i nye Kristiansund ansatte som fyller 58 og mer i 2008: Frei antall personer Frei Årsverk KsU -antall personer KsU Årsverk 1950: 58 år i , , : , , : , , : , , : , , : , , : , , : ,50 7 6, : , , : ,16 9 5, : ,00 5 5, : ,00 4 2, : ,00 0 0,00 Sum 73 55, ,52 Samlet antall ansatte i Frei kommune pr. oktober 2007 er 306. Samlet antall ansatte i Kristiansund kommune pr. oktober 2007 er D.v.s. at 24 % av de ansatte i Frei kommunen vil være 58 år + i % av de ansatte i gamle Kristiansund vil være 58 år + i Når det gjelder uttak av AFP var erfaringstallene fra Frei kommune/klp s beregninger slik: 62 åringer: 21 % tar ut AFP 63 åringer: 34 % tar ut AFP 64 åringer: 42 % tar ut AFP Vi har anslått uttaket av AFP for aldergruppen år til 50 % (ingen erfaringstall). For nye Kristiansund kan vi følgelig antyde slik uttak av AFP i 2008: Alder i 2008 Antall ansatte Antall årsverk Erfaringstall KLP/anslag Overgang AFP AFP ere akkumulert 62 år 34 27,5 21 % år 41 32,8 34 % år 17 15,06 42 % 6 22

7 Side 7 av år 10 9,3 50 % anslått år 10 6,55 50 % anslått 3 30 Jfr. Vitals gjennomsnittstall pr. mars 2007 kan vi anslå følgende AFP-kostnad for nye Kristiansund for aldersgruppen år : kr x 22 = kr Uttaket for aldergruppen år kan anslås til 8 personer (anslått 50 % uttak), gir det en samlet kostnad på kr x 8 = kr Det handler m.a.o. om å redusere/begrense disse utgiftene ved tiltak som iverksettes. Det blir m.a.o. fort betydelige økonomiske uttellinger for kommunen å bli belastet med AFPkostnader for en enkeltperson/stilling. I tillegg må kommunen i de fleste tilfeller tilsette ny medarbeider for en person som tar har tatt AFP. I en lengre periode kan det påløpe både AFP-kostander og ordinære lønnsutgifter for samme stilling. Enhver senior som fortsetter fram mot ordinær pensjonsalder representerer følgelig en betydelig økonomisk gevinst, eller besparelse, for kommunen, i tillegg til den kompetanse- og tjenesteverdien som videreføres. De fleste seniortiltak vil nesten uten forbehold være god butikk for kommunen. Det kan være en ulempe hvis en enhet/seksjon består av mange seniorer som for eksempel skal ha seniortiltak i form av ekstra fritid i løpet av et år. Dette kan bli belastende for enheter som ikke tar inn vikarer. Det kan også være vanskelig å skaffe vikarer for enheter som må ta inn vikar umiddelbart (turnustjenester/undervisningspersonale). Fordelene med å beholde senioren(e) lengst mulig oppveier denne evt. ulempen i de aller fleste tilfeller. Det foreslås et nytt tiltak (tiltak nr. 5) med et tilretteleggingstilskudd på kr til enheten for personer som fyller 62 år. Jfr. tabellen foran; for 2008 er det beregnet at 27,5 årsverk (9,06 i Frei og 18,47 i Kristiansund) vil være berettiget for tilretteleggingstilskudd. Det vil bli en kostnad på ca. kr (Kr x 27,5) som tilfaller enhetene. Isolert sett kan dette virke som en høy sum, men her er det viktig å tenke hva alternativet ville koste ved at 62 åringene slutter og tar ut AFP. Det er også viktig at alle, enhetsledere/ansatte/tillitsvalgte, stimuleres til å tenke tilrettelegging for seniorene. Dette kan utløse kreative tiltak som kan bidra til å dempe etterspørselen etter ny arbeidskraft og bidra til å redusere sykefraværet som erfaringsmessig blir høyt med stigende alder. Kristiansund kommune har siden seniorordningen trådte i kraft budsjettert med en utgift på kr til seniorformål (ansvar 1900 prosjektnr seniorpolitikk). Denne posten/prosjektet dekker utgifter i forbindelse med vikarleie for personer som tar ut fritid i h.h.t. gjeldende bestemmelser (10 % ved fylte 62 år og 20 % ved 65 år). Innleie av vikarer for seniorer skjer hovedsakelig for ansatte i turnus i pleie- og omsorg og for undervisningspersonale. Ellers forsøker man i det lengste å unngå innleie av vikarer. Pr. juli 2007 er posten/prosjektet belastet ca. kr ,- For 2005 var utgiftene til seniortiltak ca. kr For 2006 ca. kr Andre seniorkostnader inngår ikke i disse tallene. Denne posten bør økes hvis de foreslåtte tiltak vedtas. FORSLAG TIL BUDSJETTERING/REGNSKAPSFØRING Alle seniortiltakene budsjetteres/regnskapsføres på samme ansvar 1900 Felles avsetninger, og merkes kostnadsart (lønn/andre utgifter) og eget prosjektnummer seniorpolitikk (bør endre begrep til seniortiltak)

8 Side 8 av 32 Utgifter som skal budsjetteres til seniortiltak bør sammenholdes med Vitals oversikt pr. mars 2007 som altså viser en samlet kostnad for kommunen på 1.41 mill kr. for 100% stillinger for aldersgruppen år, snitt kostnad/kommunal egenandel pr. AFP er kr Samme oversikt viser at kommunen har 6 AFP ere år pr. mars 2007, samlet utgift for kommunen 1.21 mill kr med 100 % uttak, snitt kostnader/kommunal egenandel pr. AFP er er på kr KRAV PÅ - ELLER TILBUD OM TILTAK? Avtalen gjelder alle fast ansatte i kommunen, herunder foretakene. Kravet er at alle må være innmeldt i Vital/KLP / SPK og ha minimum 14 timers arbeidsuke dvs / 35 % stilling. SENIORAVTALE: Det innføres en egen senioravtale mellom den enkelte senior og arbeidsgiver. En slik avtale inngås for hvert år f.o.m. det året/måneden en ansatt fyller 62 år (for ett år om gangen fram til evt. fylte 67 år). Det er enhetslederes ansvar å sørge for at avtalen blir inngått ved å informere aktuell(e) ansatt(e) og drøfte tiltakene. Det skal gå fram av avtalen om arbeidstakeren ønsker kompensasjon i form av fritid eller økonomisk kompensasjon jfr. tiltak 1 og 2). Avtalen gjelder fra fødselsdato til fødselsdato. Oppsigelse/brudd på avtalen varsles enhetsleder som videre varsler personalseksjonen. Personalseksjonen kan bistå i dette arbeidet. SENIORVEDERLAGET Seniorvederlaget gjelder ansatte fra 62 til 67 år. Den som tar ut delvis AFP eller går i deltidsstilling får seniorvederlaget redusert tilsvarende. Beløpet er pensjonsgivende og inngår i feriepengegrunnlaget. Beløpet regnes som skattbar inntekt. Ved sykemelding ut over 3 mnd. blir utbetaling av seniorvederlaget stanset. UTBETALING Seniorvederlaget (jfr. tiltak 1 og 2) utbetales f.o.m. den måneden vedkommende fyller 62 år. Kostnadene belastes kommunekassen på ansvar 1900, art xxxxx, og prosjektnummer (evt. etter nærmere instruksjon fra økonomiseksjonen). IKRAFTTREDEN Planen/tiltakene iverksettes fra EVALUERING - REVISJON Seniorplanen/tiltakene evalueres pr Resultatet av evalueringen forelegges arbeidsmiljøutvalget (AMU) og administrasjonsutvalget (ADMU). AMU/ADMU kan vedta endringer i planen. Budsjettmessige konsekvenser av evt. endringer innarbeides i budsjett-/økonomiplanen på vanlig måte. OPPSUMMERING: Rådmannen tilrår at nye Kristiansund kommune vedtar seniorplan/tiltak i samsvar med utredningene i denne saken, jfr. egen tiltaksliste. Formannskapet legger samen fram for bystyret med følgende forslag til VEDTAK

9 Side 9 av 32 Seniorplan for nye Kristiansund kommune vedtas i tråd med den målsetting og de tiltak som fremgår av denne utredningen. (Planen/tiltakene/avtale på neste sider) Just Ingebrigtsen Rådmann Nils T. Walseth Personalsjef FORMANNSKAPET Saknr: PS 07/24 Saksbeh: Sigvard Thy Arkivsaknr: 07/1717- Møtedato: Arkivkode: 400 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Per Kristian Øyen viste til innstillingen og foreslo ordet nye strøket. I samsvar med innstillingen og Per Kristian Øyens forslag vedtok et enstemmig formannskap å legge saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK Seniorplan for Kristiansund kommune vedtas i tråd med den målsetting og de tiltak som fremgår av denne utredningen.

10 Side 10 av 32 SENIORPLAN/-TILTAK FOR NYE KRISTIANSUND KOMMUNE Gjeldende fra MÅL FOR KOMMUNENS PERSONALPOLITIKK OVERFOR ELDRE ARBEIDSTAKERE: Kristiansund kommune tilrettelegger arbeidssituasjonen for eldre arbeidstakere slik at disse kan fortsette i kommunen helt eller delvis i tilfelle hvor dette ellers ikke ville vært mulig Kristiansund kommune tilrettelegger arbeidssituasjonen for eldre arbeidstakere slik at disse gis mulighet for gradvis overgang til pensjon Eldre arbeidstakere i Kristiansund kommune oppdaterer og utvikler seg faglig innenfor sine arbeidsområder på lik linje med andre arbeidstakere Kristiansund kommune har en personalpolitikk som eldre arbeidstakere oppfatter som motiverende for fortsatt arbeid i kommunen etter fylte 62 år GENERELLE SENIORTILTAK FOR KRISTIANSUND KOMMUNE: Dette er en videreføring av nåværende tiltak fra gjeldende planverk i de to kommunene: Dette er tiltak som rettes inn mot alle ansatte innenfor målgruppa i planen, også ledere. Seniorsamling en gang pr. år Målgruppe: 55 år og eldre Aktuelle tema: Planlegging av restkarrieren Kombinasjon av arbeid og pensjon (informasjon om AFP og seniorpolitisk plan) Eldre arbeidstakere og kompetansetiltak (egenutvikling og overføring kompetanse til andre) Tilrettelegging av arbeidsoppgaver Kompetansebehov Pensjon, økonomi, forsikring, rettigheter Planlegging av pensjonistilværelsen Aldring og helse, aldring og bolig Jus for eldre: Testament, arv, skifte, informasjon til familie vedr. rettigheter m.m Ansvar: Rådmannen v/personalseksjonen INDIVIDUELLE SENIORTILTAK SOM ALTERNATIV TIL AFP FOR KRISTIANSUND KOMMUNE: De individuelle tiltakene (1 og 2) er en videreføring av nåværende tiltak fra de to kommunene. Satsene/kronebeløpene som alternativ til fritid er de som f.t. gjelder for Frei kommune. Tiltak 1: Fra fylte 62 år gjelder følgende alternativ til AFP: Alternativ 1: Fra fylte 62 år gis ansatte rett til en stillingsreduksjon på 10% (av hel stilling) med opprettholdelse av full lønn.

11 Side 11 av 32 Avvikling av fritiden skjer etter avtale med enhetsleder. Som hovedregel skal fritiden tas ut fortløpende (i en 100% stilling vil dette si en dag pr. 14. dager). Det kan imidlertid avtales annen avvikling dersom dette er en bedre løsning for enheten. Dette tiltak kan ikke kombineres med lønnstilskudd. For undervisningspersonalet: I kombinasjon med redusert leseplikt etter avtaleverket (12,5% fra fylte 60 år) innebærer tiltaket en reduksjon i årstimetallet med 10%. Alternativ 2: Ved fylte 62 år gis arbeidstaker i 100% rett til et lønnstilskudd på kr ,- som alternativ til redusert stilling. For deltidsansatte beregnes lønnstilskuddet forholdsmessig.. Arbeidstaker og enhetsleder drøfter alternativene og inngår egen senioravtale om ett av alternativene. Alternativene kan ikke kombineres. Ansvar: Enhetsleder i samarbeid med personalseksjonen. Tiltak 2: Fra fylte 65 år gjelder følgende alternativ til AFP:: Alternativ 1: Fra fylte 65 år gis rett til en stillingsreduksjon på 20% (av hel stilling) med opprettholdelse av full lønn. Avvikling av fritiden skjer etter avtale med enhetsleder. Som hovedregel skal fritiden tas ut fortløpende (i en 100% stilling vil dette si en dag pr. uke). Det kan imidlertid avtales annen avvikling dersom dette er en bedre løsning for enheten. Dette tiltak kan ikke kombineres med lønnstilskudd. For undervisningspersonalet: I kombinasjon med redusert leseplikt etter avtaleverket (12,5% fra fylte 60 år) innebærer tiltaket en reduksjon i årstimetallet med 20%. Alternativ 2: Ved fylte 65 år gis arbeidstaker i 100% rett til et lønnstilskudd på kr ,- som alternativ til redusert stilling. For deltidsansatte beregnes lønnstilskuddet forholdsmessig. Arbeidstaker og enhetsleder drøfter alternativene og inngår egen senioravtale om ett av alternativene. Alternativene kan ikke kombineres. Ansvar: Enhetsleder i samarbeid med personalseksjonen. Tiltak 3: Dette tiltaket gjelder i vedtatte seniorplan for Frei og videreføres i den nye kommunen. Kommer som et tillegg til tiltak 1 og 2: Ekstra fridager fra 62 år Fra fylte 62 år gis arbeidstaker rett til følgende uttak av fridager pr. år dersom han/hun fyller år før 1. september samme år: -62 år: 1 fridag -63 år: 2 fridager -64 år: 3 fridager -65 år: 4 fridager -66 år: 5 fridager.

12 Side 12 av 32 Ansvar: Enhetsleder i samarbeid med personalseksjonen Tiltak 4: Det kan være en åpning for å vurdere en kombinasjon med redusert stilling i kombinasjon med AFP. Dette bør begrenses til eneheter/seksjoner og situasjoner der det er spesielt vanskelig å rekruttere-og beholde ansatte. Redusert stilling i kombinasjon med AFP Ut fra en individuell vurdering gjennom milepælsamtale skal enhetsleder vurdere muligheten for og eventuelt gi tilbud om redusert stilling for ansatte fra fylte 62 år som ønsker en kombinasjon av arbeid og AFP. Dette tiltak kan ikke kombineres med redusert stilling med lønnskompensasjon eller lønnstilskudd (tiltak 1 eller 2). Ansvar: Enhetsleder i samarbeid med personalseksjonen. Tiltak 5: Nytt tiltak: Det foreslås innført et tilretteleggingstilskudd på kr i 100 %-stilling som skal tilfalle enheten/ seksjonen det året en ansatt fyller 62 år. Det er overveiende positive grunner for å beholde en senior lengst mulig i arbeid, men det vil også kunne påføre arbeidsgiver/enheten kostnader i form av tilrettelegging/ kompetanseutvikling av varierende grad. Slike kostnader er likevel beskjedne målt mot kostnaden ved å ta ut AFP. Tilretteleggingstilskudd Det innføres et tilretteleggingstilskudd på kr pr. senior i hel stilling f.o.m fylte 62 år (utbetales det kalenderåret en ansatt fyller 62 år). Tilskuddet er et engangstilskudd (utbetales ikke på nytt ved fylte 63,64 år osv.)og tilfaller enheten for å gjennomføre div. tilretteleggingstiltak (enhet betyr også stab/støttefunksjoner). Tiltaket har ikke tilbakevirkende kraft og gjelder kun for nye 62-åringer f.o.m Enhetsleder og senior foretar en individuell og konkret vurdering av om det er behov for særskilt tilrettelegging, og hva denne eventuelt skal være. Det anbefales å bruke den årlige medarbeidersamtalen til å drøfte fornuftige tiltak. Arbeidsgiver har imidlertid styringsrett på bruken av tilskuddet. Når den årlige senioravtalen skrives, skal det redegjøres for hvilke planer en har for bruken. For ansatte som tar ut delvis AFP eller går i deltidsstilling blir tilretteleggingstilskuddet redusert tilsvarende. Enhetene kan få et tilskudd knyttet til hver ansatt som fra fylte 62 år er i arbeid. Tilskudd gis kun dersom aktuelle tiltak kommer senioren(e) tilgode. Enheten dokumenterer ved årets slutt hva tilretteleggingstilskuddet er brukt til. Dette bla. for å høste erfaringer/læring i organisasjonen om tilretteleggingstiltak som er iverksatt, erfaringer som andre kan dra nytte av. Ansvar: Enhetsleder i samarbeid med personalseksjonen og økonomiseksjonen. Tiltak 6:

13 Side 13 av 32 Tilskudd til trim/trening Arbeidstakere gis fra fylte 58 år et årlig tilskudd på inntil kr ,- ved framleggelse av dokumentasjon på utgifter i forbindelse med til trim/trening. Tilskudd til avtaler som allerede er inngått (før og som løper inn i 2008) vurderes av rådmannen. Eksempel: Helårsavtaler inngått fra og som gjelder fram til kompenseres forholdsmessig for perioden f.o.m t.o.m , d.v.s. for 6 måneder. Beløpssatsene for de ulike tiltakene vurderes/justeres samtidig med lønnsoppgjørene (hovedoppgjørene hvert andre år) i kommunal sektor, første gang ved hovedoppgjøret i Det delegeres ADMU å justere alle satsene i tiltakene.

14 Side 14 av 32 Utkast til avtale (bearbeides): Senioravtale avtale om utsatt pensjon Kristiansund kommune Ressursnummer:.. Navn: Født Stillingsnummer: Stillingskode.. Stillingsprosent: Stillingsbenevnelse/tittel Enhet/seksjon/tjenestested: Det er inngått avtale med arbeidsgiver Kristiansund kommune (enhet/enhetsleder). som omfatter følgende seniortiltak : Tiltak 1: (valg av alternativ må fremgå). Tiltak 2: (valg av alternativ må fremgå). Tiltak 3: En ekstra fridag - berettiget f..o.m..(måned)..(år).. Tiltak 4: Beskrive nærmere hva som er avtalt Tiltak 5: Tilretteleggingstilsudd kort beskrivelse av foreslått tiltak: Tiltak 5: Tilskudd til trim/trening. Avtalen er forpliktende for arbeidstaker om ikke å ta ut AFP/tidligpensjonering i det tidsrommet avtalen gjelder : Avtalen gjelder for ett år om gangen (62 63 år): Gjelder tiltak nr:.. f.o.m. t.o.m. Underskrift:. Avtalen prolongers for år/perioden (63-64 år): f.o.m. t.o.m.

15 Side 15 av 32 Gjelder tiltak nr:.. Underskrift:. Avtalen prolongers for år/perioden (64 65 år): Gjelder tiltak nr f.o.m. t.o.m Underskrift:. Avtalen prolongers for år/perioden (65-66 år) Gjelder tiltak nr Underskrift:. Avtalen prolongers for år/perioden (66-67 år f.o.m. t.o.m f.o.m. t.o.m Gjelder tiltak nr Underskrift: 1. Seniorvederlag Fra fylte 62 år er seniorvederlaget kr i 100 % stilling. Fra fylte 65 år er seniorvederlaget kr i 100 % stilling. Den som tar ut delvis AFP eller går i deltidsstilling får vederlaget redusert tilsvarende. Seniorvederlaget blir utregnet i forhold til sluttdato hvis en slutter før avtalen går ut. Når ansatte slutter skal det gis melding til Personalseksjonen. Ved sykemelding ut over 3 mnd. blir utbetaling av seniorvederlaget stanset. Vederlaget utbetales månedlig fra den dato vedkommende fyller 62 år. Seniorvederlaget er pensjonsgivende og inngår i feriepengegrunnlaget. Beløpet regnes som skattbar inntekt. Seniorvederlaget har prosjektnummer Dette for å kunne ta ut rapporter vedrørende antall m.m. 2. Tilretteleggingstilskudd Tilskuddet gis kun dersom aktuelle tiltak kommer senioren til gode. Tilskuddet merkes med prosjektnummer og utgifter forbundet med vikarer og lignende merkes med samme prosjektnummer, slik at det skal være lettere å holde oversikt over forbruket, samt å kunne ta ut rapporter. Tilretteleggingstilskuddet overføres til enheten på : Ansvar.. Post.. Prosjektnummer: Kristiansund den... Arbeidstaker (sign.) Arbeidsgiver/enhetsleder (sign.)

16 Side 16 av 32 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 07/2044/12504/07 F00 & 223 Anett Hauknes Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet /22 Bystyret /26 INNFØRING AV STATLIG SATS FOR SOSIALHJELP FOR NYE KRISTIANSUND KOMMUNE 1. VEDLEGG - FAKTAARK FRA KOMMUNENSEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON DATERT KOMMUNALE SOSIALHJELPSATSER Saksopplysninger: Kommunesammenslåingen I prosessen mot kommune sammenslåingen er det naturlig at det foretas en harmonisering av praksis vedrørende stønader til økonomisk sosialhjelp. Dette i form av å innføre statlig sats for sosialhjelp i nye Kristiansund kommune. A. Historikk Kristiansund Bystyret i Kristiansund vedtok i 1991 (sak 2/91) veiledende satser for tildeling av økonomisk sosialhjelp. Satsene var beregnet ut fra 85% av folketrygdens minsteytelser pr Dette var datidens anbefalinger fra sentrale myndigheter. Bystyret tok opp sak til ny behandling i I bystyrets vedtak ble saken tatt til etterretning. Videre vedtas det i pkt 3: Veiledende normer og retningslinjer for tildeling av økonomisk sosialhjelp godkjennes av helse- og sosialstyret innen den økonomiske rammen for etaten som bystyret bestemmer, jfr. Delegasjonsbestemmelsene i budsjettsaker. Siden 1995 har sosialtjenesten regelmessig gitt helse- sosialstyret informasjon om utviklingen vedrørende økonomisk sosialhjelp og målgruppene for denne. Det har ikke vært foretatt oppjusteringer av de veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp. Dette innebærer at sosialtjenesten (som hovedregelen også er) ut fra egne faglige vurderinger har vurdert stønadsnivå i hver enkelt sak (betydelige tilleggsytelser), men med basis i satser fra Konsekvensen har vært en stor andel søknader om tilleggsytelser.

17 Side 17 av 32 Vurdering for fastsettelsen av ny norm i f.h.t. økonomisk sosialhjelp Sosial- og helsedepartementet ga i 2001 veiledende retningslinjer for beregning av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Disse satsene har siden den gang årlig vært prisjustert og har vært retningsgivende for Fylkesmannens klagebehandling i saker vedrørende sosialhjelp/stønad. Konsekvensen av dette er at fylkesmannen avviser å ta klagesaker om livsopphold til behandling grunnet lav sosialhjelpsnorm. Klagesaker blir sendt i retur til sosialkontoret for ny saksbehandling. På bakgrunn av fylkesmannens praksis, besluttet sosialkontoret å benytte statlig veiledende norm i saksbehandlingen fra og med Kristiansund kommune skal inn i NAV høsten 09. Da vil det trolig komme nye føringer for inntektsikring som kvalifiseringsstønad m.v. Antall aktive sosialklienter 2007: 650 klienter (som har vedtak om sosialhjelp i løpet av året) Sosialhjelp som eneste inntekt: 115 klienter B. Historikk Frei Frei kommune vedtok i 1985 å fastsette kommunens veiledende sosialhjelpssatser til 65% av minstepensjon I siste halvdel av 1988 ble det anmodet fra sentralt hold om at kommunene burde legge sosialhjelpssatsene på 85 % av minstepensjon. Kommunestyret i Frei vedtok i 1988 at kommunens veiledende sosialhjelpssatser for enslig skulle ligge på 85% av minstepensjon. Anstrengt økonomi og en sterk økning av antall sosialhjelpsklienter bidro til at kommunestyret i 1989 vedtok å gå tilbake til 65% normen. Etter ny lov om sosiale tjenester ble gjort gjeldende fra ble nye retningslinjer for saksbehandling behandlet i helse og sosialstyret sak 74/93. Langtidsnorm som før, 65% av minstepensjon Korttidsnorm som før, 75% av langtidsnorm. Familiens størrelse kompenseres i form av barnetillegg og ektefelletillegg. Sosialhjelpssatsene reguleres i samsvar med øking av minstepensjon. Kommunens veiledende sosialhjelpssatser erstatter ikke den konkrete og individuelle vurdering i hver enkelt sak. Sosialhjelpssatsene for enslige i Frei kommune lå i 2004 på kroner 5.710,- mens tilsvarende for Kristiansund var kroner 3.672,-. I formannskapssak 15/06 ble det vedtatt en fastfrysing av nåværende satser som brukes til økonomisk sosialhjelp til livsopphold fram til kommune sammenslåingen. Av den grunn er Freis sosialhjelpssatser sist regulert i Vurdering for fastsettelsen av ny norm i f.h.t. økonomisk sosialhjelp Frei kommunes månedlige norm til livsopphold for enslig pr. mnd er høy i forhold til andre kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. I hht til statistikk for brutto utbetalt stønad pr mnd, ligger ikke Frei høyest. Dette kan tyde på at det nødvendigvis ikke er en sammenheng mellom veiledende satser og brutto utbetaling av sosialhjelp pr mnd.

18 Side 18 av 32 Antall aktive sosialklienter pr : 33 klienter Sosialhjelp som eneste inntekt: 5 klienter A. Kristiansund Tabell for gjeldende satser for livsopphold (statlig norm) Norm for Kristiansund Korttidsnorm Enslig sats / livsopphold Ektepar/samboere (pr. person) Person i bofellesskap Hjemmeboende ungdom (ev + boutgift kr ) Barn 0 5 år Barn 6 10 år Barn år B. Frei Tabell gjeldende satser for livsopphold Norm Frei Korttidsnorm Enslig sats / livsopphold Ektepar/samboere Person i bofellesskap Hjemmeboende ungdom (ev. + boutgift 1.318) Barn 0 5 år 1428,- Barn 6 10 år 1967 Barn år Rundskriv I-34/ Kjerneområdet i livsopphold begrepet Mat og drikke

19 Side 19 av 32 Klær og sko Husholdningsartikler og hygiene med mer TV lisens, avis og telefon Fritidsaktiviteter Reiseutgifter Bolig- og innboforsikring Frisør Nødvendige lege og tannlegeutgifter Normen skal inkludere mat, klær og reise. Avis/tidsskrifter, telefon, innboforsikting og TV lisens. Lege/medisin og ordinære legebesøk der det er lite trolig at klienten vil komme opp i frikortbeløpet. Kan søkes om utenfor norm: Lege/medisin inntil frikortbeløp der det anses å være nødvendig. Barnetrygd skal regnes som inntekt. Overgang til statlig sats også for barn. Det gis ekstra ytelser kun i helt spesielle tilfeller, og da etter en særskilt vurdering. Overgangsordning til statlig norm for klienter tilhørende Frei kommune Det statlige satsen skal benyttes fra 1. mars 2008 på alle nye vedtak. I f.h.t. enkelte klienter (hovedsakelig enslige) som tidligere tilhørte Frei kommune og over år har hatt en høyere sats enn veiledende norm, åpnes det for mulighet til individuell vurdering av deres utbetalinger av sosialhjelp. Økonomiske konsekvenser Tabellen gir en oversikt over differansen mellom sosialkontorets tidligere praksis ved bruk av sosialhjelps norm fra 1990 og stor grad av tilleggsytelser, og praksis ved bruk av statlig anbefalt norm. Livsopphold 1990 norm Vanlige tilleggsytelser som kunne gis. Enslig sats Klær : pr. år Lisens: pr. år Miljøkort: 390 pr. mnd Ektepar/ samboere Person i bofellesskap Hjemmeboende ungdom Klær: pr. år Lisens: pr. år Miljøkort: 390 pr. mnd Klær: pr. år Miljøkort: 390 pr. mnd Klær: pr. år Miljøkort: 390 pr. mnd Norm tilleggsytelse Gjennomsnittlig utbetaling Statlig norm Differanse Gjennomsnitt

20 Side 20 av 32 Barn 0 5 år Barnetrygd holdt utenom Barn 6 10 år Barnetrygd holdt utenom Barn år Barnetrygd holdt utenom 500 Ekstra til klær og fridtid 500 Ekstra til klær og fridtid 500 Ekstra til klær og fritid Kr. 500 ekstra år Utgjør ingen stor forskjell da barnetrygd regnes som inntekt ved bruk av statlig sats. Det ble også i stor grad gitt ekstra ytelser til lege/medisinutgifter inntil frikortbeløpet. I all vesentlighet vil endringene i norm medføre økt stønad til familier med barn som over tid mottar sosialhjelp (gjelder ca. 10 familier som har flere enn fire barn). Øvrige grupper/enkelt personer vil berøres lite. Kristiansund sosialkontor besluttet å gå over til statlig norm 1. juni I perioden fram til har klienter med livsopphold utbetaling gjennomsnittlig fått kr. 300,- mer hver måned. Sosialhjelpsutgiftene har i perioden gått ned sammenlignet med samme periode i fjor. Dette har sin årsak i færre klienter med utbetaling. Vi vet at flere klienter nå er over på andre ytelser (trygd, attføring, rehab. penger). Dette er blant annet et resultat av tiltaksjobbingen på Vågetorget, men også et resultat av godt samarbeid med NAV arbeid og Nav trygd kombinert med et bedre arbeidsmarked. Vi ser også nå en klar tendens til at det er mindre søknader om sosialhjelp hver måned. Vi har større kapasitet til tiltaksjobbing, noe som på sikt vil gjøre flere klienter selvhjulpne. Det er vanskelig å estimere et eksakt beløp som økonomisk konsekvens for neste års budsjett. Hovedsakelig fordi klientgruppen og samfunnet ellers er i stadig forandring. Vi mener så langt å ha sett at den økonomiske konsekvensen av overgang til statlig sats vil være marginal. Det er slik vi ser det ikke nødvendigvis sosialhjelpsatsen i seg selv som vil være avgjørende ved større endringer i sosialhjelpsutbetalingene, men kapasiteten de ansatte ved sosialkontoret har til følge opp hver enkelt klient mot å bli økonomisk selvhjulpen. Det er viktig å presisere at økning i sosialhjelpen de siste årene i hovedsak har sin årsak i økte utgifter til husleie og strøm. Oppsummering Det er naturlig at det i kommune sammenslåingen fra og med foretas en harmonisering av praksis vedrørende stønader til økonomisk sosialhjelp. Sosial- og helsedepartementet har gitt veiledende retningslinjer for beregning av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Satsene blir årlig prisjustert og har vært retningsgivende for Fylkesmannens klage behandling i saker vedrørende sosialhjelp/stønad.

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan

Deanu gielda Tana kommune. Seniorpolitisk plan 2 BEHOV FOR SENIORPOLITIKK I TANA KOMMUNE Behovet for av en seniorpolitisk plan for kommunen er berørt en rekke ganger de senere år, Kommunen har vedtatt en del enkelt individrettede tiltak mot seniorer,

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 20.11.2007 Formannskapet 20.11.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/19 BETALINGSSATSER 2008 150 PS 07/20 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 150 PS 07/21 ØKONOMI- OG FINANSREGLEMENT FOR KRISTIANSUND

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06 Alstahaug kommune SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt - revidert 08.04.2010 sak 03/10 Administrasjonsutvalget Revideres innen 01.07 hvert 2. år, første gang 01.07.2012. Brev, sakskorrespondanse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 17.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 26.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.11.2009 2009/413-0 / 423 Sigrunn Ulvatne 78 47 65 08 sigrunn.ulvatne@nordkapp.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 5/11 Formannskapet

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 2/10 Partsammensatt

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/5 TID: 28.06.2004 13:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte.

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for de tillitsvalgte. MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 30.08.2012 kl. 8:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00115 Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer og representanter for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010

SAKSFRAMLEGG SAK: SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER REVISJON 2009/2010 Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Randi Skauen, adm Arkiv: 400 &40 Arkivsaksnr.: 05/02678-011 LIVSFASEPOLITIKK FOR ANSATTE I KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL TILTAK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/ Ås kommune Seniorpolitikk Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 15/00418-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget 08.10.2015 Formannskapet 08.10.2015 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg

Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04. MØTEprotokoll. Partssammensatt utvalg Page 1 of 5 Møteprotokoll partssammensatt utvalg 26.04.04 Karmøy kommune MØTEprotokoll Partssammensatt utvalg Side 5 av 1 Møtested: Møtedato: 26.04.04 Tid : Kl. 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: 14 Forfall:

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Framtidig seniorpolitikk i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref: 2007/4392 - /423 Saksordfører:

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/62 PS 09/63 PS 09/64 PS 09/65 Etablering av etterbehandlingsavdeling (intermediær avd.) i Kristiansund Kristiansund

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03 Bystyret 25.03.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR 2002. REFERANSE 232 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND -

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 11.03.2003 Formannskapet 11.03.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 03/18 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/19 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 1. HALVÅR 2002. 232 PS 03/20 SKATTEINNGANGEN

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift,

Saksframlegg. Enslige personer under 25 år uten barn Akseptert boutgift, Saksframlegg ØKONOMISK SOSIALHJELP - SATSER FOR 2008 Arkivsaksnr.: 08/6127 Forslag til innstilling: 1. Satser for økonomisk sosialhjelp per 1 april 2008. Sats per 01.04. 2008 Enslige kr 4 720 Ektepar /

Detaljer

Flatanger Formannskap

Flatanger Formannskap Møteinnkalling Utvalg: Flatanger Formannskap Møtested: Sal II, miljøbygget Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.08.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-15/9767-2 58435/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 EVALUERING

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser Møtested: Kommunehuset, møterom Dønnamannen Møtedato: 07.12.2012 Tid: kl 09.00 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg

Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/ Behandlingsrekkefølge Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg Seniorpolitikk i Ås kommune Saksbehandler: Wenche Vedhugnes Saksnr.: 13/05058-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Administrasjonsutvalg Kommunestyre Arbeidsmiljøutvalg Rådmannens innstilling: 1. Ås kommune

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

PS 09/9 Årsrapport 2008 - likestilling 2008/2534

PS 09/9 Årsrapport 2008 - likestilling 2008/2534 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I FET KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Helge Ullerud, leder Grethe Holterhuset, nestleder Nils Olav Totland Steinar Karlsen Kristin Kyhen Ramstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.09.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte)

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008)

FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) FOLKEVALGTES VILKÅR ØSTRE TOTEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 24.01.2008 (endret møtetid vedtatt 04.09.2008) 1 Møteordningen. Det skal utarbeides halvårsplaner for møtevirksomheten i kommunestyret,

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhust, Kjøpsvik : 06.07.2017 Tid: 10:00-15:45 Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/4483 - / Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Vedtatt k-styre 16.6.2010 Gjeldende fra 1.1.2011 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært mange

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen

Saksframlegg. Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2011/981-34007/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 30.10.2012 Saksframlegg Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden - Even Jansen Utv.saksnr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyrealen Møtedato: 24.05.2007 Tid: 19.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg Bjørn Forfall Medlem Stein

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Altafjord på Rådhuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Altafjord på Rådhuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 14.03.2016 kl. 10:00 i møterom Altafjord på Rådhuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE OG UTGIFTSDEKNING FOR FOLKEVALGTE I LEKSVIK KOMMUNE I henhold kommunelovens 42 vedr. arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for den arbeidsinnsats

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 16.12.2010 Tid: 14:30-15:40 Til stede: 12 representanter. Faste medlemmer som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07.

MØTEINNKALLING. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslista. Godkjenning av møteprotokollen fra møte 07.03.07. Sendt på mail 07.03.07. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 23.05.2007 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Utviklingsprogram "Saman om ein betre kommune"

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Utviklingsprogram Saman om ein betre kommune LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Plangruppe Kommuneorganisasjon Kommunestyresalen 19.05.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 2/11 Sak 3/11 Utviklingsprogram "Saman om ein betre kommune"

Detaljer

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Flekkefjord kommune Vedtatt av Flekkefjord bystyre 23.10.2014 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Flekkefjord kommune Vilje til vekst Innhold 1.0 De folkevalgtes arbeidsvilkår

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 04.12.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 04.12.2007 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 04.12.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/24 UTLEIE AV UNDERETASJEN I KRISTIANSUND RÅDHUS TIL FORRETNINGSDRIFT REFERANSE 612 PS 07/25 ØKONOMI- OG

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune ".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune . Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 59-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10

HOLE KOMMUNE. Formannskapet Protokoll. Møtedato: Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 OLE KOMMUNE Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Kantina Møtetid: 17:00-20:10 Formannskapet Protokoll Frammøte: Gundersen, Svein Øverby, Jørn Per R. Berger Solheim, Tore Tandberg, Sjur Fossum, ege Bjella, Kristin

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i. Indre Fosen kommune Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune I henhold til kommunelovens 42 vedrørende arbeidsgodtgjøring tar reglementet sikte på å yte en rimelig kompensasjon for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00-15:00 Orienteringer - Julegudstjeneste. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Johnny Hagen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Jon Brun

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Forslag Til ARBEIDSGIVERSTRATEGI Mars 2009 Arbeidsgiverstrategi Del I - Generell del Hensikten med en arbeidsgiverstrategi er å formidle arbeidsgivers syn på sin egen og de ansattes plass i organisasjonen

Detaljer

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret Gjelder fra 01.06.10 Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 26.05.10, sak 22/10 1 Forord: SENIORPOLITISKE

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer