RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp"

Transkript

1 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1

2 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon , vedtatt av kommunestyret i Karasjok den (sak 50/05). Av planen framgår at det skal gjøres en forvaltningsrevisjon av økonomisk sosialhjelp. Prosjektgruppa har bestått av fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen som prosjektmedarbeider og revisjonssjef Tove Mathisen som prosjektleder. Våre kontaktpersoner i kommunen har vært konstituert sosialleder Ante Javo og sosialkonsulent Annhild Richardsen. Vi takker for et positivt samarbeid. Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble behandlet i kontrollutvalget 15. desember Prosjektet ble tatt som en foreløpig orientering og det ble fattet vedtak om å utvide undersøkelsen til også å omhandle tospråklighet i saksbehandlingen. Alta, 10. januar 2007 Tove Mathisen revisjonssjef Bente Willumsen fagansvarlig forvaltningsrevisor 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG FORMÅLET MED PROSJEKTET REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER ANBEFALINGER INNLEDNING PROSJEKTETS BAKGRUNN OG FORMÅL Bakgrunn Formål PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER Valgte kriterier METODE Datainnsamling Dataenes gyldighet og pålitelighet FAKTA OM SOSIALTJENESTEN ER SAKSBEHANDLINGEN VED SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP TILFREDSSTILLENDE? HVORDAN BEHANDLES SØKNADER OM ØKONOMISK SOSIALHJELP? Data Vurdering HVILKE KRAV STILLES TIL SØKNAD, OG TIL DOKUMENTASJON AV SØKERENS ØKONOMISKE SITUASJON? Data Vurdering ER UTBETALINGENE I HENHOLD TIL VEDTATTE NORMER? Data Vurdering HVORDAN BEHANDLES SOSIALE UTLÅN? Data Vurderinger ER SAKSBEHANDLINGEN I HENHOLD TIL FORVALTNINGSLOVENS BESTEMMELSER? Data Vurdering: ER SAKSBEHANDLINGEN I HENHOLD TIL SAMELOVENS BESTEMMELSER OG KOMMUNESTYRETS STRATEGIPLAN FOR TOSPRÅKLIGHET? Data Vurdering HVORDAN SKILLER KARASJOK KOMMUNE SEG FRA NÆRLIGGENDE KOMMUNER NÅR DET GJELDER UTBETALINGER AV SOSIALHJELP? SAMMENLIGNING MED UTGANGSPUNKT I KOSTRA KONKLUSJONER ANBEFALINGER

4 FIGUROVERSIKT Figur 1: Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Enhet: Kroner Figur 2: Sosialhjelpsmottakere Enhet: personer Figur 3: Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Enhet: kroner Figur 4: Samlet stønadssum (bidrag/ lån) Enhet: kroner Figur 5: Gjennomsnittlig utbetaling pr. stønadsmåned Enhet: kroner Figur 6: Gjennomsnittlig stønadslengde Enhet: Måneder TABELLOVERSIKT Tabell 1: Oversikt over avgjørelser i 16 gjennomgåtte saker... 8 Tabell 2: Driftsregnskapet 2004 og 2005 Budsjett Tabell 3: Balansen

5 0. SAMMENDRAG 0.1 Formålet med prosjektet Formålet med prosjektet har vært å undersøke om sosialtjenesten har tilfredsstillende rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp. Med tilfredsstillende saksbehandling mener vi her at forvaltningsloven og sosialtjenestelovens krav til saksbehandling følges. Vi har videre sett på saksbehandlingen ved sosialtjenesten i forhold til sameloven og strategiplan for tospråklighet i kommunen. Vi har også sammenlignet sosialtjenesten i Karasjok kommune med noen sammenlignbare kommuner. 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner Er saksbehandlingen ved søknad om økonomisk sosialhjelp tilfredsstillende? Oppsummert kan vi si at saksbehandlingen i hovedsak er tilfredsstillende. Tjenesten har imidlertid ikke utarbeidet tjenestemeldinger, serviceerklæringer eller andre rutiner og maler for saksbehandlingen. Dette har medført at søknadene behandles etter ulike rutiner. Hvordan behandles søknader om økonomisk sosialhjelp? En gjennomgang av 16 saker viser at det er ulike rutiner i saksbehandlingen av økonomisk sosialhjelp. Hvilke krav stilles til søknad, og til dokumentasjon av søkerens økonomiske situasjon? Undersøkelsen viser at søknadsskjema om økonomisk sosialhjelp er ufullstendig utfylt, og at det ligger lite dokumentasjon av søkernes økonomiske situasjon i saksmappene. Er utbetalingene i henhold til vedtatte normer? De veiledende kommunale normene til grunn ved utmåling av økonomisk stønad. Det har vært ulik praktisering av langtidsnormen. Hvordan behandles sosiale utlån? Restansene på sosiale utlån viser et betydelig beløp, og det må utarbeides rutiner for hvordan purring og innfordringen av sosiale utlån skal gjennomføres. Er saksbehandlingen i henhold til forvaltningslovens bestemmelser? Saksbehandlingstiden ved søknad om økonomisk sosialhjelp vurderes som tilfredsstillende, da 14 av 16 saker har en gjennomsnittlig saksbehandlertid på 6,4 dager. Det var sendt ut foreløpig svar i den ene saken hvor saksbehandlertiden var over en måned. De som har søkt om økonomisk sosialhjelp underrettes på en ryddig, og etter forvaltningsloven riktig måte. Vi har ingen merknader til måten det gjøres på. 1

6 Er saksbehandlingen i henhold til samelovens bestemmelser og kommunestyrets strategiplan for tospråklighet? Det standardiserte søknadsskjemaet foreligger bare på norsk. I alle de undersøkte sakene var søknadsskjemaene utfylt på norsk, og vedtakene skrevet på norsk Ved muntlige henvendelser på samisk er det samisk som brukes som forvaltningsspråk. Hvordan skiller Karasjok kommune seg fra nærliggende kommuner når det gjelder utbetalinger av økonomisk sosialhjelp? KOSTRA-rapporteringen viser at Karasjok kommune ligger på nivå med sammenligningskommunene når det gjelder prioritering av økonomisk sosialhjelp, dekningsgrad og produktivitet ved sosialtjenesten. 0.3 Anbefalinger For å bedre rutinene ved saksbehandlingen vil vi komme med følgende anbefalinger: Det bør utarbeides retningslinjer og maler for saksbehandlingen Gjeldende retningslinjer ved utfylling av søknadsskjema bør følges. Det bør tas kopi av søkerens dokumentasjon av inntekter og utgifter til saksmappen Det bør utarbeides rutiner for innfordring av sosiale utlån Sosialtjenesten bør vurdere om det er hensiktsmessig å få oversatt det standardiserte søknadsskjemaet til samisk i henhold til lovens krav. 2

7 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn og formål Bakgrunn Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Karasjok den 15. desember 2005 vedtok at en undersøkelse av økonomisk sosialhjelp skulle ha andre prioritet i en toårig plan for forvaltningsrevisjon (sak 050/05) Formål Formålet med prosjektet har vært å undersøke om sosialtjenesten har tilfredsstillende rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp. Med tilfredsstillende saksbehandling mener vi her at forvaltningsloven og sosialtjenestelovens krav til saksbehandling følges. Vi har videre sett på saksbehandlingen ved sosialtjenesten i forhold til sameloven og strategiplan for tospråklighet i kommunen. Vi har også sammenlignet sosialtjenesten i Karasjok kommune med noen sammenlignbare kommuner. 1.2 Problemstillinger 1. Er saksbehandlingen ved søknad om økonomisk sosialhjelp tilfredsstillende? Hvordan behandles søknader om økonomisk sosialhjelp? Hvilke krav stilles til søknad, og til dokumentasjon av søkerens økonomiske situasjon? Er utbetalingene i henhold til vedtatte normer? Hvordan behandles sosiale utlån? Er saksbehandlingen i henhold til forvaltningslovens bestemmelser? Er saksbehandlingen i henhold til samelovens bestemmelser og kommunens strategiplan for tospråklighet? 2. Hvordan skiller Karasjok kommune seg fra nærliggende kommuner når det gjelder utbetalinger av økonomisk sosialhjelp? 1.3 Revisjonskriterier Valgte kriterier Revisjonskriterier er en samlebenevnelse på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra gjeldende normer for kommunen, k-vedtak 08/98, sameloven ( 3-2 og 3-3)sosialtjenesteloven ( 5-1, 5-2, 5-3 og 5-4), forvaltningslovens kapittel III ( 11) og kapittel V ( 23,24, 25 og 27). De utvalgte paragrafene er gjengitt nedenfor. Veiledende satser for økonomisk sosialhjelp Kommunestyret vedtok (sak 07/02) veiledende satser for økonomisk sosialhjelp. I første punkt i kommunestyrets vedtak framgår det at: 3

8 Kommunestyret vedtar at langtidsnormen som stønadssats oppheves, med unntak for enslige uten barn og ektepar/samboere uten barn. Satsene fra skal gjelde for disse. I andre punkt i vedtaket heter det at: Kommunestyret vedtar statens satser pr som kommunens norm for økonomisk sosialhjelp. Satsene justeres i samsvar med statens justeringer av satsene. Stønaden skal dekke utgifter til det løpende daglige livsoppholdet. Følgende dekkes særskilt: boutgifter, kjøp av nødvendig innbo, innboforsikring, lege og tannlege. Fjerde punkt i vedtaket lyder som følge: Barnetrygd og kontantstøtte regnes ikke som inntekt. Det kan derfor ikke legges til grunn at disse pengene skal brukes til å dekke løpende utgifter til livsopphold. Sosialtjenesteloven kapittel 5 Sosialtjenestelovens kapittel 5 inneholder bestemmelser om økonomisk stønad. Kapittelet omhandler betingelsene for tildeling av økonomisk stønad, retningslinjer for utmåling av stønaden, bestemmelser om kommunens adgang til å knytte vilkår til søknaden og hvilke stønadsformer som kan benyttes. 5-1 Stønad til livsopphold De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende rettigheter, har krav på økonomisk stønad. Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende selvhjulpen. Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået. 5-2 Stønad i særlige tilfelle Sosialtjenesten kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i 5-1 ikke er tilstede, yte økonomisk hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. 5-3 Bruk av vilkår Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad. Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket, og ikke urimelig begrense stønadsmottakerens handle- eller valgfrihet. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i denne loven eller i andre lover. Det kan stilles vilkår om at mottakeren skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen så lenge stønaden oppebæres. 5-4 Stønadsformer Økonomisk stønad gis som bidrag, lån, garanti for lån, eller varer og tjenester. Økonomisk sosialhjelp i form av lån bør vurderes i forhold til om stønadsmottakeren vil bli i stand til å tilbakebetale lånet. Er stønaden gitt som lån eller garanti for lån, skal vedtaket inneholde bestemmelser om lånevilkårene. Forvaltningsloven Hovedhensikten med forvaltningsloven er å legge til rette for en betryggende saksbehandling i forvaltningen. Det vil si en saksbehandling som kan styrke den enkeltes rettsikkerhet og sikre materielt riktige resultater. Saksbehandlingstid, foreløpig svar 11 a Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorgan som mottok henvendelsen, snarest mulig gi foreløpig svar. I svaret 4

9 skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. Formene for enkeltvedtak 23 Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Når enkeltvedtak skal grunngis 24, 1. ledd Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelse samtidig med at vedtaket treffes. 24, 2. ledd I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Det samme gjelder i saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter. Begrunnelsens innhold 25 I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten legges ved kopi av framstillingen. De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig. Underretning om vedtaket 27, 1. ledd Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig. Underretning skal gis av det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, hvis ikke særlige grunner tilsier at dette overlates til et annet organ. I regelen gis underretningen skriftlig. 27, 3. ledd I underretningen skal videre gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere framgangsmåte ved klage, samt om retten etter 18 jf 19 til å se sakens dokumenter. 5

10 Sameloven Oversettelse av regler. Kunngjøringer og skjema 3-2, 3. ledd. Skjema til bruk overfor et lokalt eller regionalt offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. 3-3 Rett til svar på samisk 3-3, 2. ledd. Den som henvender seg skriftlig på samisk til et offentlig organ i forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk. Strategiplan for gjennomføring av to-språklighet i Karasjok kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 08/98 Forutsetningen i vedtaket fra 1998 var to-språklighet, og vedtaket var en følge av Sameloven som gir anledning til å sidestille samisk og norsk i det samiskspråklige forvaltningsområdet. 1.4 Metode Datainnsamling Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen har vært intervju, dokumentanalyse og statistikkanalyse. Hovedinformantene har vært konstituert sosialleder Ante Javo 1 og sosialkonsulent Annhild Richardsen. Problemstilling nummer en er besvart med grunnlag i informasjon som er fremkommet i intervju, samt gjennomgang av saksmapper. I 2005 var det registrert 146 klienter på ei liste som ble tatt ut av saksbehandlersystemet. Det viste seg imidlertid at denne listen inneholdt også andre typer utbetalinger enn økonomisk sosialhjelp. Vi plukket derfor tilfeldig ut 16 personer som hadde fått utbetalt økonomisk sosialhjelp i Problemstilling to er besvart ved hjelp av tall fra SSB (KOSTRA). Ved hjelp av KOSTRAtallene kan vi si noe om prioritering, dekningsgrad og produktivitet ved sosialtjenesten i Karasjok sammenlignet med sosialtjenesten i andre kommuner Dataenes gyldighet og pålitelighet Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de data som er samlet inn. Vi mener at innsamlede data i denne undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene. Det er likevel viktig å være klar over at opplysningene i rapporten representerer et utvalg av virkeligheten. Vi har ikke gjennomgått alle saker, og heller ikke alle forhold ved de undersøkte sakene. Vi mener likevel at vi har tilstrekkelig med informasjon til å svare på de problemstillingene som er satt opp for undersøkelsen. 1 Sosialleder Annlaug Maridal er ute i permisjon i tidsrommet undersøkelsen er gjennomført (høsten 2006). Vår hovedinformant har derfor vært konstituert sosialleder Ante Javo. 6

11 Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er blant annet ivaretatt ved at faktaopplysningene i rapporten er verifisert av sosialleder. Tallmaterialet fra SSB kan inneholde feil dersom kommunene har rapportert feil. SSB publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og korrigerte tall 15. juni hvert år. KOSTRA-tallene for 2005 som er brukt i rapporten er reviderte tall. 2. FAKTA OM SOSIALTJENESTEN Sosialtjenesten ivaretar saksbehandling etter sosialloven og er direkte underlagt helse- og sosialsjefen. Tjenesten har fire stillingshjemler, en sosialleder, to sosialkonsulenter og en merkantil stilling. Sosiallederen er også barnevernleder. Sosiallederen utarbeider forslag til budsjett og har anvisningsmyndighet. Sosialtjenesten har ikke datatilgang til regnskapssystemet, men har ansvaret for budsjett- og regnskapsrapportering. Det rapporteres månedlig til hovedutvalget. Sosialtjenesten benytter det elektroniske saksbehandlingssystemet Humanus. I dette systemet registreres alle søknader og nødvendige klientopplysninger, samt opplysninger som kreves av SSB. I følge vår informant har/er det en del mangler ved systemet som gjør det vanskelig å ta ut rapporter. Det opprettes en saksmappe på hver klient. Papirversonen arkiveres etter fødsels- og personnummer og etter alfabetet. Arkivet med saksmapper oppbevares i låsbart skap i et eget rom. 3. ER SAKSBEHANDLINGEN VED SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP TILFREDSSTILLENDE? 3.1 Hvordan behandles søknader om økonomisk sosialhjelp? Data Ved henvendelse til sosialtjenesten blir det orientert om at søker skal ha benyttet de muligheter han/hun har for å greie seg selv før det fremsettes søknad om økonomisk hjelp. Dette innebærer at søker skal ha undersøkt mulighet for hjelp gjennom trygdekontoret, A-etat og lignende før sosialhjelp kan ytes. Søker skal også ha undersøkt mulighet for lån i bank 2, rimeligere nedbetalingsvilkår, utsettelse av låneterminer og nedbetaling av andre faste utgifter. Hver morgen blir innkommet post gjennomgått i et felles postmøte på sosialkontoret, og søknader om økonomisk sosialhjelp blir fordelt mellom saksbehandlerne. Andre henvendelser skjer enten ved personlig frammøte eller via telefon. I følge sosialleder er det ulike rutiner for hvordan mottatte søknader behandles. En av saksbehandlerne setter alltid opp timeavtale når søknadsskjema leveres. Andre saksbehandlere undersøker først hva som er problemet, og ber deretter klienten om å levere inn søknad. Tjenesten har ikke utarbeidet tjenestemeldinger, serviceerklæringer eller andre rutiner og maler for saksbehandlingen. 2 Dette er kun aktuelt for søkere som ellers er selvhjulpen med ordnet økonomi, men som i en gitt situasjon kommer i en kortsiktig vanske. 7

12 Nye klienter blir tildelt den saksbehandleren som har best kapasitet i øyeblikket. Førstegangssøkere innkalles alltid til samtale hvor søknaden blir gjennomgått. Problemene kartlegges, og det diskuteres mulige løsninger på den oppståtte situasjonen. Klienter som allerede er i systemet henvender seg ofte med en kort søknad om hva det søkes om. Saksbehandlingen skjer da etter grunnlagsdata som er innhentet tidligere. Ved fornying av vedtak blir klienten forespurt om endring i den økonomiske situasjon. Det finnes ingen rutine for hvor ofte det skal hentes inn ny økonomisk dokumentasjon for klienter som har vært i systemet en stund. I følge sosialleder er det et ønske om å jobbe mer med langtidsklienter for å få disse ut av systemet. Foreløpig har ikke dette lykkes, blant annet har det vært for lite tid til den type arbeid. Hver onsdag avholdes det saksbehandlermøter hvor alle saksbehandlerne, inkludert sosiallederen, deltar. På disse møtene blir vanskelige saker diskutert, og det blir avgjort om saken skal innvilges, avslåes eller om det trengs ytterligere utredninger. Ut over det er det den enkelte saksbehandler som fatter vedtak i saken, som blir endelig godkjent av sosiallederen før utbetaling. Ved leders fravær er det nestleder som godkjenner vedtakene. Er begge disse borte, må helse- og sosialsjef eller rådmann godkjenne vedtaket og anvise til utbetaling. Søknader om økonomisk sosialhjelp inntil kr ,- avgjøres administrativt av sosialtjenesten ved sosialleder. Enkeltutbetalinger over kr ,- behandles i hovedutvalget. Sosialtjenesten har et nært samarbeid med Aetat og Trygdeetaten 3. Det er mest samarbeid med Aetat i forbindelse med enkeltsaker og muligheten for å få klientene ut i tiltak. Det avholdes et fast månedlig rådgivningsmøte mellom Aetat og sosialtjenesten, i tillegg til at det er mye uformell kontakt både telefonisk og ved personlig frammøte. Sosialtjenesten har også basismøter med Aetat, Trygdeetaten, lege og klient for å finne løsning på den enkeltes situasjon. Sosialtjenesten i Karasjok kommune bevilger i hovedsak økonomisk sosialhjelp etter sosialtjenestelovens 5-1 (stønad til livsopphold). I følge våre informanter benyttes også lovens 5-2 (stønad i særlige tilfeller) og 5-3 (bruk av vilkår) i stor utstrekning. Tabell 1: Oversikt over avgjørelser i 16 gjennomgåtte saker Ikke arkivert Avslått vedtak , Av de 16 sakene vi undersøkte var et vedtak ikke arkivert i klientmappen. To søknader var avslått. 13 saker var innvilget etter sosialtjenestelovens 5-1, hvorav det i fem saker også var brukt vilkår. I to saker var 5-2 (stønad i særlige tilfeller) benyttet, mens det i en sak i tillegg var benyttet 5-9 (refusjon i ytelser fra folketrygden m.m.). Etter at søknaden er godkjent/avslått blir opplysningene og vedtaket registrert i saksbehandlersystemet. I vedtaket framgår det hvilken paragraf som er benyttet ved avgjørelsen av søknaden. Vedtaket sendes søker, og det tas kopi til klientmappa. 3 Fra har etatene blitt den nye arbeids- og velferdsetaten og har fått navnet NAV 8

13 Alle vedtakene som var arkivert i klientmappen (15 av 16) var underskrevet. To av vedtakene var underskrevet av sosialleder og tre vedtak var underskrevet av saksbehandler for leder. De øvrige underskriftene var umulig å tyde Vurdering Sosialtjenesten gjør vedtak i alle saker inntil kr ,-. Enkeltutbetalinger over kr ,- behandles av hovedutvalget. Sosialleder og saksbehandlerne synes ordningen har fungert tilfredsstillende. Tjenesten har ikke utarbeidet tjenestemeldinger, serviceerklæringer eller andre rutiner og maler for saksbehandlingen. Det har medført at det er ulike rutiner ved mottak av søknader. Vedtakene blir fattet etter 5-1 (stønad til livsopphold). I en tredjedel av de undersøkte sakene er det satt vilkår. Sosialtjenesten har satt som vilkår at søker må være aktiv i forhold til å oppsøke arbeidsformidlingen, søke på jobber, arbeidsmarkedskurs, praksisplasser og andre tiltak for arbeidsledige 4. Dette med sikte på å gjøre stønadsmottakeren i stand til å ta ansvar for sin egen livssituasjon. Klienten skal også gjøre sitt for å komme ut av avhengighetsforholdet til hjelpeapparatet. Vilkår etter 5-3 er med andre ord noe annet enn den behovsprøving som finner sted etter 5-1. I følge sosialleder har de alltid fokus på at klienten skal bli selvhjulpen ved å motivere for behandling dersom det synes påkrevd 5. Sosialtjenesten unnlater å bruke vilkår når de på forhånd vet at dette ikke nytter, for eksempel fordi arbeid eller plass på arbeidstreningsopplegg ikke er tilgjengelig eller lignende. Det opplyses videre at det kan hende at det noen ganger tas for lettvindt på dette særlig når arbeidssituasjonen ved sosialtjenesten er overhektisk. Saksbehandlersystemet er i følge sosiallederen et viktig verktøy som brukes aktivt i saksbehandlingen. I 12 av 16 undersøkte saker var det tatt ut en økonomisk oversikt over inntekter og utgifter fra datasystemet, som var arkivert på klientenes mappe. Det kan tyde på at det også er ulike rutiner for hva som skal arkiveres på klientmappen. Gjeldende norm var lagt inn ved utmåling av stønaden. Beregningen skjer maskinelt ut fra de inntekter og utgifter som er lagt inn i systemet. I tillegg til søkerens økonomi registreres det også personaldata i saksbehandlersystemet. Da vi ønsket å ta ut ulike rapporter fra systemet var det ikke mulig å få ut de rapportene vi etterspurte. Det var heller ikke mulig å finne kopi av rapportene/ tallene som var rapportert inn til SSB. Det kan tyde på at systemet ikke er oppdatert eller at det ikke er gitt grundig nok opplæring til de ansatte i bruk av systemet. 3.2 Hvilke krav stilles til søknad, og til dokumentasjon av søkerens økonomiske situasjon? Data Det er utarbeidet et veiledningsskjema til bruk ved utfylling av søknadsskjema 6. Av veiledningen til søknadsskjema framgår det at før søknaden kan behandles må sosialkontoret ha dokumentasjon av alle opplysninger om utgifter og inntekter. Det må derfor legges ved 4 I de undersøkte sakene var det tatt inn som standardtekst i vedtaket. 5 Det kan ikke settes som vilkår at behandling skal igangsettes. 6 Det gjelder spesielt førstegangssøkere. 9

14 søknaden kopi av kvitteringer for lønn, trygdeytelser, husleie, strøm, brensel, boliglån, kommunale avgifter og hus/innboforsikringer. Som søknad benyttets i hovedsak standardisert skjema 7 ved første gangs henvendelse. Det leveres også håndskrevne søknader spesielt fra de som har vært i systemet en stund. En gjennomgang av 16 saksmapper viser at det er benyttet standardisert søknadsskjema i alle sakene. Alle søknadene er underskrevet av søker. I 15 av 16 saker framgår det av søknadsskjema hva søknaden gjelder. Opplysninger som skal registreres av sosialtjenesten er følgende: søker ID, journalnummer, saksnummer, saksbehandler og arkivkode. I bare en av 16 saker er alle disse opplysningene fylt ut. I sju av 16 saker er opplysninger om personalia, barn, husholdningssituasjon, boligopplysninger og arbeidssituasjon registrert. Opplysninger om den økonomiske situasjonen på søknadsskjema er svært mangelfull. I 10 av 16 saker fremkommer ingen opplysninger om søkerens økonomiske situasjon på søknadsskjema. Det ligger også lite dokumentasjon av søkernes økonomiske situasjon i saksmappene. Av de 16 sakene vi undersøkte var tre søknader fra førstegangssøkere Vurdering I følge veilederen til søknadsskjema om økonomisk sosialhjelp skal søknadsskjema være fullstendig utfylt med all dokumentasjon til timeavtalen. Vår gjennomgang av 16 saker viser at det er store mangler ved utfyllingen av søknadsskjema. Det gjelder både opplysninger som skal fylles ut av sosialtjenesten og av søkeren. Spesielt er den økonomiske situasjonen til søkerne mangelfullt dokumentert. Det gjelder også de tre førstegangssøkerne. Årsaken til at søknadsskjemaene er mangelfull kan være at opplysningene registreres direkte i datasystemet, eller at søkeren ikke har inntekter og utgifter 8, eller at det er ulike rutiner for å akseptere når søknaden er godt nok utfylt. Vi vil anmode om at rutinene i veilederen praktiseres i forhold til registrering av opplysninger i søknadsskjema. I de tilfeller hvor søkeren ikke har inntekter eller utgifter bør det føres opp null. I følge sosialtjenesteloven skal stønad utmåles på grunnlag av en konkret vurdering av den enkeltes faktiske behov. Søkernes utgifter skal sees i sammenheng med vedkommendes inntekter og inntektsmuligheter. Dette følger av lovens 5-1 første ledd. I 12 av de 16 sakene vi undersøkte lå en økonomisk oversikt som viser at stønaden ble utmålt etter søkernes utgifter sett i forhold til vedkommendes inntekter og inntektsmuligheter (jf. Kap.2.1.1). Vårt inntrykk etter gjennomgangen av sakene er at det gjøres en grundig saksbehandling. Av 16 søknader var to avslått og to delvis innvilget. Det ligger lite dokumentasjon av søkernes økonomiske situasjon i saksmappene. At det ligger lite dokumentasjon av utgiftene og inntektene i saksmappene kan skyldes at det ikke tas kopi av søkernes inntekter og utgifter, eller at det er ulike rutiner for hva som skal ligge av dokumentasjon i saksmappene. Vår gjennomgang av 16 saksmapper viser at dokumentasjon av søkerens inntekter og utgifter blir etterlyst før søknader behandles (jf. kap ). 7 K-blankett Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS. 8 Det hender da at økonomifeltet blir stående tomt 10

15 3.3 Er utbetalingene i henhold til vedtatte normer? Data Rundskriv A-1/05 omhandler statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens 5-1 tredje ledd. Satsene i de veiledende retningslinjene ble prisjustert i 2006 med konsumprisindeksen siden forrige prisjustering. De veiledende retningslinjene er fastsatt med følgende satser per måned fra 1. januar 2006: Enslige kr 4 270,- 5763,- Ektepar/samboere kr 7 100,- 9919,- Person i bofellesskap kr 3 550,- 4407,- Barn 0-5 år kr 1 630,- Barn 6-10 år kr 2 160,- Barn år kr 2 720,- Langtidsnorm I følge sosialleder er rutinen at korttidsnormen benyttes de tre første månedene klientene er i systemet. Etter tre måneder benyttes langtidsnormen ved utbetaling til enslige og ektepar/samboere uten barn. Det ble gitt uttrykk for at det er ulik praksis blant saksbehandlerne ved bruk av kortids- og langtidsnormen. De fleste saksbehandlerne benytter både kortids- og langtidsnormen, men det forekommer at kortidsnormen brukes ved utmåling av økonomisk stønad også etter tre måneder til enslige og ektepar/samboere uten barn. Årsaken til dette er blant annet tilbakemelding fra arbeidskontoret om at klienter nekter å ta imot tiltak gjennom Aetat da sosialhjelp utgjør en større utbetaling enn individstønad gjennom Aetat. I følge sosialleder skal det, dersom hjelpen settes under normen, fremgå tydelig som eget punkt i vedtaket og begrunnes særskilt. En gjennomgang av 16 saksmapper viser at de veiledende normene blir fulgt i saksbehandlingen ved utmåling av stønad til livsopphold. Av de 12 sakene hvor det forelå økonomisk oversikt, er det i to saker utbetalt sosial stønad etter langtidsnormen, mens i de øvrige sakene var korttidsnormen lagt til grunn ved utmålingen. Undersøkelsen viser at i noen saker er kortidsnormen benyttet ved utbetaling til enslige og ektepar/samboere uten barn som har vært i systemet i over tre måneder. De 16 utvalgte sakene viser at boutgifter, kjøp av nødvendig innbo, innboforsikring, lege og tannlege dekkes særskilt. Vi fant ikke at barnetrygd og kontantstøtte var regnet som inntekt Vurdering Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens 5-1 første ledd. Sosialtjenesten har både rett og plikt til å utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt for det skjønn som skal utøves. En gjennomgang av 16 saksmapper viser at de veiledende kommunale normene blir lagt til grunn ved utmåling av stønaden, og at satsene blir justert i samsvar med statens justeringer av satsene. Det har imidlertid vært ulik praksis blant saksbehandlerne når det gjelder bruk av langtidsnormen. I henhold til sosialleder ble praksisen endret da han nylig ble kjent med dette. Alle saksbehandlerne er nå innforstått med at langtidsnormen skal benyttes. Revisjonen vil 11

16 likevel anbefale at det lages rutiner for når og hvordan korttids- og langtidsnormen ved utmåling av økonomisk sosialhjelp skal benyttes jf. kommunestyrets vedtak. Samtidig som det er viktig å få til en lik og betryggende saksbehandling for søkere av økonomisk sosialhjelp. De 16 utvalgte sakene viser at boutgifter, kjøp av nødvendig innbo, innboforsikring, lege og tannlege dekkes særskilt. Vi fant heller ikke at barnetrygd og kontantstøtte var regnet som inntekt. Med unntak av praktiseringen av langtidsnormen viser gjennomgangen av saksmappene at kommunestyrets vedtak blir lagt til grunn i saksbehandlingen ved utmåling av økonomisk sosialhjelp. 3.4 Hvordan behandles sosiale utlån? Data Sosiale lån er hjemlet i sosiallovens 5-4, hvor det framgår at økonomisk stønad kan gis som lån. Tabellen nedenfor viser hva Karasjok kommune har gitt i sosiale lån og mottatt i avdrag på sosiale utlån i perioden 2004 og 2005: Tabell 2: Driftsregnskapet 2004 og 2005 Budsjett 2005 Regnskap 2004 Regnskap 2005 Budsjett 2005 Sosiale utlån , , ,- Innbetaling avdrag utlån , , ,- I 2005 ble det utbetalt mer i sosiale utlån enn det som var budsjettert. Regnskapet viser en liten økning i innbetalte avdrag på sosiale utlån i forhold til budsjettet for I følge vår informant vurderer sosialkontoret, før sosiale utlån innvilges, om søkeren vil bli i stand til å tilbakebetale lånet. Ved innvilgelse av lån fylles det ut et gjeldsbrev etter en fast mal i saksbehandlersystemet. Gjeldsbrevet inneholder en nedbetalingsplan hvor det framgår hvordan lånet skal tilbakebetales. I følge malen skal gjeldsbrevet underskrives av lånetakeren og eventuell ektefelle, samt to vitneunderskrifter. Gjeldsbrevet arkiveres på sosialkontoret. Det tas kopi til lånetakeren og det sendes en kopi av gjeldsbrevet til kommunekassereren, hvor det blir arkivert i egen mappe. Tabell 3: Balansen Konto Sosiale utlån , ,- Balansekontoen viser en økning i utestående sosiale lån fra 2004 til 2005 med kr ,-. Kommunekassereren regnskapsfører ikke sosiale lån over lånesystemet og det ligger dermed ingen automatikk i purringer og innfordringer. Avdrag på utlån blir regnskapsført av kommunekassereren fortløpende. Sosialtjenesten får jevnlig oversikt fra økonomiavdelingen over innbetalinger og restanser på utlånene. I følge sosialleder finnes det ingen rutiner for purring og innkreving av sosiale utlån. Oppgaven krever mer ressurser enn bare å sende ut kravene maskinelt og oppfølgingen har derfor sviktet. 12

17 En gjennomgang av utlånsmappa ved sosialtjenesten viser at siste purringer på sosiale utlån var foretatt 28. januar Vurderinger Restansene på utlånene er økt med kr ,- fra 2004 til 2005, og viser per kr ,-. I henhold til sosiallovens 5-7 er kommunens krav om tilbakebetaling av lån i seg selv tvangsgrunnlag. Det innebærer at kommunen kan inndrive sosiale lån via namsmyndighetene uten først å gå veien om domstolene for å få tvangsgrunnlag, men da må gjeldsbrevene være av en slik art at de kan benyttes som tvangsgrunnlag. Restansene på sosiale utlån viser et betydelig beløp, og det må utarbeides rutiner for hvordan purring og innfordringen av sosiale utlån skal gjennomføres. 3.5 Er saksbehandlingen i henhold til forvaltningslovens bestemmelser? Data Søknader om økonomisk sosialhjelp blir saksbehandlet fortløpende. I følge sosiallederen er saksbehandlingstiden kort og varierer fra 0-3 dager. Vi har beregnet saksbehandlingstiden fra registrert søknad til vedtaksdato. I 14 av 16 saker varierte saksbehandlingstiden fra 0 16 dager. I en av sakene var saksbehandlingstiden på 43 dager, hvor det en måned etter at søknaden ble mottatt, ble sendt ut foreløpig svar hvor det ble opplyst om at før søknaden kan behandles må det foreligge dokumentasjon av inntekter og utgifter. 13 dager etterpå ble søknaden om økonomisk sosialhjelp avslått med bakgrunn i manglende dokumentasjon. I en sak var ikke vedtaket arkivert på klientmappen og vi kan derfor ikke si hvor lang saksbehandlingstiden på denne saken har vært. Alle enkeltvedtak var gjort skriftlig. Av de 16 sakene vi gjenomgikk var 12 av søknadene innvilget, to hadde fått avslag og to var delvis innvilget. Underretningene om vedtak inneholder henvisning til søknad, vedtak, lovhjemmel og begrunnelse, samt opplysninger om innvilget stønad. I underretningen henvises det til eget vedlegg angående klageadgangen hvor det opplyses om klagerettighet og innsynsrett Vurdering: Saksbehandlingstiden ved søknad om økonomisk sosialhjelp vurderes som tilfredsstillende da 14 av 16 saker er behandlet med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 6,4 dager. I en sak var ikke vedtaket arkivert i klientmappen og vi kan derfor ikke si noe om hvor lang saksbehandlingstiden har vært. Det skal gis foreløpig svar i alle saker som gjelder enkeltvedtak dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at henvendelsen er mottatt. I en sak var det sendt ut foreløpig svar en måned etter at søknaden var mottatt med begrunnelse om at før søknaden kan behandles må inntekter og utgifter dokumenteres. Alle vedtakene var gjort skriftlig, med unntak av en sak hvor vedtaket ikke var arkivert i klientmappen. Hovedregelen er at enkeltvedtak skal begrunnes. Dette for å oppnå større grundighet og nøyaktighet i saksbehandlingen. Det er likevel gitt unntak fra plikten til begrunnelse dersom forvaltningsorganet innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. 12 av sakene vi undersøkte hadde fått innvilget 13

18 sin søknad. I disse vedtakene vises det til lov om sosiale tjenester og paragrafene som er benyttet. Lovteksten i paragrafene er gjengitt. I de to sakene som hadde fått avslag var det gitt grundige begrunnelser. Det var det også gjort i de to sakene som var delvis innvilget. Hvis vedtak ikke begrunnes, eller hvis denne er mangelfull, kan parten bli i tvil om vedtaket kan påklages og hvordan det eventuelt skal angripes. En god begrunnelse styrker partenes rettsikkerhet, og kan gjøre det enklere for parten ved en klagesak. En god begrunnelse kan imidlertid også føre til at parten avfinner seg med situasjonen, og at det blir færre klagesaker og mindre merarbeid for kommunen. De sakene vi har gjennomgått viser at sosialtjenesten underretter søkerne av økonomisk sosialhjelp på en ryddig og etter forvaltningsloven riktig måte. 3.6 Er saksbehandlingen i henhold til samelovens bestemmelser og kommunestyrets strategiplan for tospråklighet? Data Som søknad benyttets i hovedsak standardisert skjema (jf. pkt ), men det leveres også håndskrevne søknader om økonomisk sosialhjelp. Det standardiserte søknadsskjemaet foreligger bare på norsk. I vår gjennomgang av 16 saksmapper er det benyttet standardisert søknadsskjema i alle de undersøkte sakene (jf.pkt ). Samtlige søknadsskjema er utfylt på norsk. Alle vedtakene som lå i saksmappene (15 av 16) var også skrevet på norsk. I følge sosialtjenesten er det svært sjeldent at de mottar søknader på samisk. De få gangene det har skjedd har søkerne fått svar på norsk. Det opplyses videre at ved muntlige henvendelser på samisk er det samisk som brukes som forvaltningsspråk Vurdering De standardiserte søknadsskjemaene foreligger kun på norsk. Om det er årsaken til at sosialtjenesten ikke mottar søknader på samisk er vanskelig å si noe om. Det opplyses om at det også leveres håndskrevne søknader, som heller ikke er på samisk. I følge sosialtjenesten er det svært sjeldent at de mottar søknader om økonomisk sosialhjelp på samisk. Sameloven inneholder bestemmelser om at skjema til bruk overfor et lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet skal foreligge både på samisk og norsk. Sosialtjenesten bør vurdere om det er hensiktsmessig å få oversatt det standardiserte søknadsskjemaet til samisk i henhold til lovens krav. I følge sameloven har den som henvender seg skriftlig på samisk til et lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet, rett til å få skriftlig svar på samisk. I vår undersøkelse har alle skriftlige henvendelser vært på norsk. Vedtakene som er fattet er skrevet på norsk. Ved muntlige henvendelser på samisk blir samisk benyttet som forvaltningsspråk. 14

19 4. HVORDAN SKILLER KARASJOK KOMMUNE SEG FRA NÆRLIGGENDE KOMMUNER NÅR DET GJELDER UTBETALINGER AV SOSIALHJELP? 4.1 Sammenligning med utgangspunkt i KOSTRA Vi har her sammenlignet Karasjok kommune med gjennomsnittstall for kommunene i KOSTRA-gruppe 03 9, samt Kautokeino- og Porsanger kommune, ved hjelp av statistikk fra SSB. Prioritering Kommunens prioritering av sosialtjenesten er målt ut fra netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger. Figur 1: Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Enhet: Kroner Karasjok Kautokeino Porsanger KOSTRA-gruppe Både i 2004 og 2005 er det bare Porsanger kommune som bruker mer av netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger enn det Karasjok kommune gjør. Dekningsgrader Dekningsgrad er her målt ut fra andel sosialhjelpsmottakere. 9 KOSTRA ( KOmmune STat RApportering) gruppe 03 består av 32 kommuner, fordelt over hele landet, som ut fra noen gitte kriterier er sammenlignbare. Også Karajok, Kautokeino og Porsanger inngår i denne KOSTRAgruppen. 15

20 Figur 2: Sosialhjelpsmottakere Enhet: personer Karasjok Kautokeino Porsanger KOSTRA-gruppe I 2004 er det bare Porsanger kommune som har flere sosialhjelpsmottakere enn Karasjok kommune. I 2005 har KOSTRA-gruppen færrest sosialhjelpsmottakere. I Karasjok kommune er antallet som har fått økonomisk sosialhjelp gått ned fra 138 personer i 2004 til 113 personer i Produktivitet Produktivitet er her målt som brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker. Figur 3: Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker Enhet: kroner Karasjok Kautokeino Porsanger KOSTRA-gruppe I 2004 hadde Karasjok litt lavere brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker enn Kautokeino kommune og litt høyere enn Porsanger kommune. Høyest ligger KOSTRAgruppen. I 2005 ligger KOSTRA-gruppen og Karasjok kommune på omtrent samme nivå, mens Kautokeino og Porsanger kommune ligger noe lavere. Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker økte fra kr i 2004 til kr ,- i Utdypende tjenestefaktorer Vi vil her se på samlet stønadssum (bidrag og lån), gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned og gjennomsnittlig stønadslengde. 16

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom SAKSBEHANDLING Lov om sosiale tjenester i NAV Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom Helhetlig opplæring 2012-13 Trinn 1 høsten 2012 Generell innføring i lov, forskrift

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg

MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.03.2015 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Generelt Beskrivelse Lov om sosiale tjenester 5-1 De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år

Samvær med barn 0-5 år 6-10 år 11-14 år 14-18 år Livsoppholdssatser som brukes av Innkrevingssentralen Satser Livsoppholdssatser som brukes av NAV Innkreving Livsoppholdssatsene som blir brukt av NAV Innkreving, inkluderer mat, klær, helse, media og

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven 1 Hvorfor er reglene (kravene) i forvaltningsloven viktig? Forholdet mellom barnehagelov og forvaltningslov 1. Barnehagelov Spesiell forvaltningsrett 2. Forvaltningslov

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2011 Økonomisk sosialhjelp Sande kommune Postadresse: Postboks 4197, 3005 DRAMMEN Besøksadresse: Øvre Eiker vei 14, 3048 Drammen Telefon: 32 20 15 00 Telefaks: 32 20

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 HAMMERFEST KOMMUNE. Fakturering, innfordring og restanseutvikling

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 HAMMERFEST KOMMUNE. Fakturering, innfordring og restanseutvikling RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 HAMMERFEST KOMMUNE Fakturering, innfordring og restanseutvikling FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Selbu kommune Juni 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden mars 2008 - juni 2008. Undersøkelsen er utført i

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling

Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling Surnadal kommune 2 1. INNLEDNING 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER 2.1 Formål 2.2 Problemstillinger 2.3 Avgrensninger av prosjektet 3. METODE OG

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

INTERNE RUTINER TIL BRUK FOR NAV BJUGN

INTERNE RUTINER TIL BRUK FOR NAV BJUGN INTERNE RUTINER TIL BRUK FOR NAV BJUGN VED BEHANDLING AV SØKNADER OM ØKONOMISK STØNAD ETTER LOV OM SOSIALE TJENESTER I NAV DISPONERINGSAVTALER INDIVIDUELL PLAN TILDELING AV NAV-BOLIGER OG MIDLERTIDIGE

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG 3 1.1 FORMÅL 3 1.2

Detaljer

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån

Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån Vestvågøy kommune Retningslinjer for tildeling av startlån 1. Formål Startlån skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Lånet skal være et finansieringstilbud

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Responstid Byggesak. Fauske kommune

Forvaltningsrevisjon. Responstid Byggesak. Fauske kommune Forvaltningsrevisjon Responstid Byggesak Rapport September 2011 Forord Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21 NOVEMBER 2011. Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE

SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21 NOVEMBER 2011. Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE Soma bydelsutvalg Møte nr. 7/2011 SOMA BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 21 NOVEMBER 2011 Kl. 18.00 PÅ SOMA SKOLE SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 21. NOVEMBER 2011 Sak 19/11 Soma bydelsutvalg Tilskuddsbudsjett

Detaljer

Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven

Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven Henvendelse til Sivilombudsmannen vedrørende statlige og kommunale veiledende satser for stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven Fra Foreningen Fattignorge, Juss-Buss og Fagforbundet 9. mai 2007

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner

Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Kriterier for Tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner og andre organisasjoner Forsvarsstaben Veteranavdelingen 02.12.2014 Kriterier for tildeling av økonomisk støtte til veteranorganisasjoner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011

Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - bestemmelser for fordeling av midler i 2011 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.03 2011. 1 Generelt Stortinget har i statsbudsjettet for 2011,

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Til kommuner som skal fatte vedtak etter lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Detaljer

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG.

Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Lørenskog kommune. RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OM OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG. Vedtatt i Lørenskog kommunestyre 20.06.12. Sak.nr. 078/12. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Formål Formålet

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Revisjonsrapport 29 / F-02. Avgitt desember 2006. 2. opplag REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Utviklingen i økonomisk sosialhjelp i Bergen kommune 2001-2005 Revisjonsrapport 29 / F-02 Avgitt desember 2006 2. opplag Kontoradresse: Bjørns gate 1 (Aasegården)

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver

Nødhjelp. v/marianne Hovde, seniorrådgiver Nødhjelp v/marianne Hovde, seniorrådgiver NØDHJELP Rett til midlertidig botilbud Rett til økonomisk stønad hjelp i en nødssituasjon «Nød» og nødhjelp 1. RETT TIL MIDLERTIDIG BOTILBUD 1. STL 27 27. Midlertidig

Detaljer

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak

IM 2012-003V14. 1. Registrering i DUF. Kriterier / Prosess Personopplysninger. Vedtak IM 2012-003V14 Standard for god saksbehandling - avslag oppholdstillatelse til utsendte arbeidstakere utf 6-13 1. Registrering i DUF Personopplysninger Vedtak Korrespondanse Navn på søker Aliasidentitet

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND

SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND SØKNAD OM ØKONOMISK SOSIALHJELP I EIGERSUND Etternavn Adresse Fornavn Fødselsnummer (11 siffer) Postnr/Sted Telefon Statsborgerskap Kontonummer Det søkes hjelp til: Bidrag til livsopphold Bidrag til boutgifter

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtektsendring - kommunal kontantstøtte i Søgne kommune

Saksframlegg. Forslag til vedtektsendring - kommunal kontantstøtte i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: A10 Saksmappe: 2013/2670-3775/2014 Saksbehandler: Siw Qvale Granroth Dato: 28.01.2014 Saksframlegg Forslag til vedtektsendring - kommunal kontantstøtte i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksfremlegg. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å innføre veiledende stønadstak på dekning av husleie gradert etter familiestørrelse.

Saksfremlegg. 4. Administrasjonen gis fullmakt til å innføre veiledende stønadstak på dekning av husleie gradert etter familiestørrelse. Saksfremlegg Arkivsak: 07/741 Sakstittel: ØKONOMISK SOSIALHJELP - NORMER K-kode: F01 Saksbehandler: Bjørn Robert Groven Innstilling: 1. Sørum kommune innfører statens veiledende satser for utmåling av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring

MØTEINNKALLING. Utval for tekniske saker og næring HÅ KOMMUNE Møtestad: Hå rådhus Møtedato: 18.01.2005 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utval for tekniske saker og næring Eventuelt forfall må meldast til telefon 51793114/51793012. Vararepresentantar får eiga

Detaljer

Enkeltvedtak et enkelt vedtak?

Enkeltvedtak et enkelt vedtak? Enkeltvedtak et enkelt vedtak? IKT Kurs i saksbehandling 10. juni 2015 1 Vedtaksfasen Når det skrives vedtak er de mest sentrale elementene: Vurderingene Begrunnelsen Språk Viktig å huske at mottaker ofte

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Veiledning for KOSTRA skjema 11 (SSB11)

Veiledning for KOSTRA skjema 11 (SSB11) Veiledning for KOSTRA skjema 11 (SSB11) Registreringsskjema for sosialhjelp 2014 Det skal fylles ut ett skjema for hver mottaker av økonomisk sosialhjelp i løpet av rapporteringsåret. Med mottaker menes

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon

F R. Forvaltningsrevisjon. Sosiallån. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000. fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Sosiallån Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: 09.08.1999 29.06.2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Lis-Ann Ødelien revisor Bærum

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2015 Fastsatt av Kulturdepartementet 14.01 2015. 1 Generelt Ordningen er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 ALTA KOMMUNE. Barneverntjenesten

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 ALTA KOMMUNE. Barneverntjenesten RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 ALTA KOMMUNE Barneverntjenesten FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Alta den 24. oktober 2005

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012

Professor Kirsten Sandberg. FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Retten til økonomisk sosialhjelp Våren 2012 Oversikt Reglene er fra 01.01.2010 flyttet til lov nr. 131/2006 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: NORM FOR SOSIALHJELP 2008 SAKSP APIR

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: NORM FOR SOSIALHJELP 2008 SAKSP APIR SAKSP APIR FAUSKE KOMMUNE 2007011304 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 2007003248 I Saksbehandler: Jan-Âke Storjord Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr. 033/08 DRIFTSUTV ALG Dato: 21.11.2007

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret 20.11.2014 144/14 Bystyret 04.12.2014 RISØR KOMMUNE NAV Arkivsak: 2013/1867-2 Arkiv: F01 Saksbeh: Hege Kristin Kirkhusmo Dato: 05.11.2014 Økonomisk sosialhjelp Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/14 Helse- og omsorgskomitéen 13.11.2014 137/14 Bystyret

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp Trondheim kommunerevisjon Februar 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatet av undersøkelsen Utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp

Detaljer

INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER

INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER INNSATTES SOSIALE RETTIGHETER En brosjyre utarbeidet av Jusshjelpa i Nord-Norge Ved Stian Mæland Revidert av Aasta Pettersen Samkjørt med Fangehåndboka til Juss-Buss (2012) 1 INNLEDNING Formålet med denne

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer HB 8.B.28 - Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer - Side 1 av 5 HB 8.B.28 06.2014 Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer Innhold: 1 Formål 2 Tildelingskriterier

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016

MuTTATT MAY,2016 \ Tildeling av startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig for 2016 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Tana kommune - Deanu gielda Rådhusveien 3 9845 Tana MuTTATT MAY,2016 \ Deres dato 19.01.2016 Vår dato 02.03.2016 Deres referanse Vår referanse 2016/1379-2

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring.

Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. Forskrift om ytelser under yrkesrettet attføring. DATO: FOR-2001-09-11-1079 DEPARTEMENT: AAD (Arbeids- og administrasjonsdepartementet) PUBLISERT: I 2001 hefte 11 IKRAFTTREDELSE: 2002-01-01 ENDRER: FOR-1993-09-30-916,

Detaljer

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^

Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiav^ft ved bygging av idrettsanl^^ HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakar;iOlOOll'\2^Dok.ar. ^ KULTURDEPARTEMENT f 0 ttii m\i Arkivnr. (^ [ ( Saksh. Eksp. likelydende brev til se adresseliste U.off. KOPI Deres ref Vårref Dat» 2010/00025ID/ID2 OMS

Detaljer

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012

IM 2012-004V4. Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 IM 2012-004V4 Saksnummer: 11/3720-5 Dato: 2. februar 2012 Standard for god saksbehandling Innvilgelse familieinnvandring foreldre med barn under 18 år i Norge utl 43, 44 og 45 1. Registrering i DUF Personopplysninger

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel Presentasjon Forvaltningsloven og barnekonvensjonen Av Mirella R. Hoel JUSS ER GØY!!!! Barnekonvensjonen Barnas Grunnlov Et dokument som beskriver barns grunnleggende rettigheter Gjelder alle under 18

Detaljer

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013

Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Forslag til endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole

Detaljer