Bosetting av flyktninger i Molde kommune, med eksempler fra Sunndal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bosetting av flyktninger i Molde kommune, med eksempler fra Sunndal kommune"

Transkript

1 Bosetting av flyktninger i Molde kommune, med eksempler fra Sunndal kommune

2 Anmodning og kommunestyrevedtak Kommunen mottar anmodning fra IMDI om å bosette et visst antall flyktninger Saken behandles i kommunestyret og svar sendes til IMDI. Melde behov om antall boliger til kommunens eiendomsavdeling Svar med bosettingsplan sendes IMDI

3 Utsøking av flyktninger Presentasjon av person/familie fra IMDI per e-post (eller tlf.) IMDI søker ut vedkommende og sender ham/henne brev om bosetting i aktuell kommune. Kopi av brevet sendes bosettingskommunen sammen med intervjuskjema og informasjonsbrev.

4 Utsøkingsbrev fra IMDI

5 Utsøking av flyktninger forts. Dokumentene blir registrert i E-Phorte av servicekontoret/dokumentsenteret. Åpnes i E-Phorte av saksbehandler i flyktningtjenesten, tas til etterretning. Flyktningen registreres i Visma Unique Flyktning el. annet fagprogram.

6 Tildelingskontoret Flyktningen settes på venteliste til bosetting. Navn og andre nødvendige opplysninger sendes til kommunens tildelingskontor, og tildelingskontoret fatter vedtak om bolig. Vedtaket sendes Molde Eiendom som finner egnet bolig.

7 Andre modeller I mindre kommuner er det gjerne eiendomssjefen eller boligutvalget som tildeler bolig. Man kan også oppfordre flyktningene til å finne privatbolig selv gjennom nettverket sitt. Kommunen må jobbe opp imot det private markedet for å finne boliger, f.eks. annonser, reportasje i avisen osv.

8 Godkjenning av leilighet Molde Eiendom sender tilbudsbrev til flyktningtjenesten om ledig leilighet til flyktningen. Miljøarbeideren begynner tilretteleggingen. Besiktiger og godkjenner leiligheten sammen med Molde Eiendom. Leser av strøm. Bestiller det nødvendige av møbler og utstyr til leiligheten Skriver velkomstbrev til den som skal bosettes (kopi til mottaket)

9 Eks. på velkomstbrev Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: Velkommen til Molde Vi har mottatt brev fra IMDi om at du vil bli bosatt i Molde kommune. Vi vil med dette brevet ønske deg velkommen til vår kommune. Molde er en kommune i Møre og Romsdal med ca innbyggere. Den ligger vakkert til ved fjorden samtidig som den har et flott turterreng i umiddelbar nærhet til byen. Innflytting i bolig Du vil i første omgang bli bosatt i en kommunal leilighet i Molde. Denne leiligheten har følgende adresse: Storgata 10, 6411 Molde. Utgifter til husleie og strøm vil i første omgang bli dekket av kommunen, men når du begynner i introduksjonsprogrammet vil du motta introduksjonsstønad og vil da være ansvarlig for å betale dine boutgifter selv. Introduksjonsstønaden utgjør for tiden henholdsvis kr ,- per mnd for deltakere over 25 år og kr 9.819,- per mnd for deltakere under 25 år. Fra dette beløpet vil det bli trukket skatt. Leiligheten du flytter inn i vil være møblert ved bosetting. Du må ta med deg startpakken med kjøkkenutstyr, dyner og annet som du har fått fra mottaket og selvfølgelig også alle andre private eiendeler. Leiligheten er klar for innflytting i uke. Vi ønsker at bosetting kan skje dato. Mottaket vil hjelpe deg med å ordne reisen. Ved ankomst i Molde vil ansatte i flyktningtjenesten møte deg på busstasjonen i sentrum og vise deg til rette i din nye bolig. Økonomi i etableringsfasen Kort tid etter at du ankommer kommunen vil du få et engangstilskudd til etablering på kr ,- pr. voksne og 2000,- pr barn. Dette beløpet skal brukes til kjøp av nødvendig utstyr til boligen som for eksempel tepper, lamper, kjøkkenutstyr, speil etc, samt nødvendige klær/ sko. Innkjøpene kan ved behov gjøres i samarbeid med miljøarbeider. Du vil også motta stønad til livsopphold etter gjeldende normer, samt dekning av utgifter til husleie og strøm frem til du begynner i introduksjonsprogram og får introduksjonsstønad. Stønad til livsopphold er behovsprøvd og forutsetter at du ikke har egne midler som for eksempel arbeidsinntekt eller penger i bank.

10 Kartlegging og start i Introduksjonsprogram Vi forutsetter at start i Introduksjonsprogrammet vil skje kort tid etter bosetting, men i tiden fram til oppstart vil vi i samarbeid med deg gjøre forberedelser til dette. Kort tid etter ankomst i kommunen vil du bli kalt inn til en kartleggingssamtale som vil danne grunnlag for din start i vårt introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Som en forberedelse til dette er det fint hvis mottaket klargjør og oppdaterer din Introduksjonsmappe som du skal ha med deg når du reiser fra mottaket, inkludert aktuelle attester fra utdanning/ arbeidspraksis du har hatt mens du bodde på mottaket. Spørsmål Ta gjerne kontakt med kommunen for spørsmål eller avklaring knyttet til din bosetting. Telefon til flyktningtjenesten er / eller pr. e-post / eller Velkommen til Molde, og vi håper du vil trives i vår kommune. Med vennlig hilsen Aud Lisbeth Lillebostad Flyktningkonsulent Jeg har forstått og akseptert informasjonen i dette brevet: Sted:.., dato:.., signatur :.. Kopi til : Vestnes Statlig Mottak, Åslia, 6390 Vestnes

11 Oversikt over hva som kjøpes av møbler og utstyr Hvitevarer: Komfyr, kjøleskap og vaskemaskin. Sofa, sofabord, tv-benk, spisebord og stoler, seng og kommode. Cd-spiller, gulvlampe og støvsuger. Kommunen kan også velge å utbetale en viss sum til flyktningen slik at han/hun kan anskaffe seg møbler selv. Noen kommuner kjøper hvitevarer, og lar flyktningen kjøpe resten selv.

12 Tilrettelegging forts. Kontakter mottaket for å høre om flyktningen har personnummer, bankkonto, oppholdskort og pass. Det haster med å sende inn mange skjema. Dersom du bruker Visma Unique Flyktning bruker du ny brevjournal på den enkelte flyktning, og velger standardbrev etter behov. Miljøarbeider forbereder følgende skjema/brev før ankomst (alt tas med til første informasjonsmøte som flyktningkonsulenten har med den bosatte.):

13 Tilrettelegging forts. Søker om etableringstilskudd og livsopphold (søknadskjema fra NAV) Skriver garantierklæring Skriver samtykkeerklæring Fyller ut skjema om bostøtte (Skjema fra Husbanken) Fyller ut flyttemelding til skatteetaten og posten (kan også meldes på nettet hvis man har MinID) Bestiller innboforsikring

14 Eksempel på garantierklæring _Klassifikasjon_ Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: _Aar_/_Journalnr Saksbehandler Arkivkode Dato_ GARANTIERKLÆRING Vedrørende: _ENavn_, _FNavn MNavn_ Til sikkerhet for krav på skyldig husleie, skader på bolig, utgifter ved fraviking (gebyrer, rydding og renhold, erstatning av bortkomne nøkler, eventuelt nye låssylindre) stiller Molde kommune Flyktningtjenesten en garanti tilsvarende 6 seks måneders husleie. Garantien gjelder bolig nr. [bolignr] i [adresse]. Avtalt garantibeløp ved kontraktinngåelse er kr [beløp], tilsvarende 6 seks måneders husleie og gjelder så lenge leieforholdet mellom _ENavn_, _FNavn MNavn_ og utleier Molde Eiendom KF Utleieboliger består. Dersom garantibeløpet kreves utbetalt, skal dette skje på bakgrunn av dokumentert mislighold, jmfr. Garantierklæringens 1. avsnitt. Gjelder utbetalingen skade på bolig skal garantist besiktige boligen sammen med utleier. Denne garantierklæringen er utstedt i to eksemplarer, ett til utleier og ett til garantist. Molde, _Dato Saksbehandler_ Flyktningkonsulent

15 Eksempel på samtykkeerklæring Klassifikasjon_ Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: _Aar_/_Journalnr Saksbehandler Arkivkode Dato_ SAMTYKKEERKLÆRING Jeg, _Enavn_, _Fnavn Mnavn_, p.nr. _Fodd Personnr_, er kjent med at Molde kommune Flyktningtjenesten har innvilget en garanti pålydende kr [beløp]i forbindelse med at jeg leier bolig i [adresse]. Garantien gjelder som sikkerhet for krav på skyldig husleie, skader på bolig, utgifter ved fraviking (gebyrer, rydding og renhold, erstatning av bortkomne nøkler, eventuelt nye låssylindrer). Om hele eller deler av garantibeløpet må utbetales til Molde Eiendom KF Utleieboliger, samtykker jeg i at det som utbetales skal belastes meg som et lån fra Molde kommune Flyktningtjenesten. Nedbetalingsvilkår avtales med flyktningtjenesten, men første forfall er senest måneden etter utbetaling av garantibeløpet. Jeg samtykker i at dersom garantien omgjøres til lån, gjelder denne erklæringen som tvangsgrunnlag. Ved manglende avdrag innen avtalt tid, er hele gjeldsbeløpet straks forfalt til betaling og kan inndrives uten søksmål etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven 7-2. Dersom det ikke blir utstedt andre gjeldsdokumenter i saken, gjelder samtykkeerklæringen som et gjeldsbrev. Molde, _Dato _Fnavn Mnavn Enavn _Saksbehandler Vitne Vitne

16 Eksempel på bestilling av innboforsikring _Til Adresse Adresse2 PostNr Sted_ Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: _Aar_/_Journalnr Saksbehandler Arkivkode Dato_ Ad. tegning av innboforsikring Viser til tidligere samtaler om tegning av innboforsikring for flyktninger som nylig er bosatt i Molde kommune. Vi ønsker en forsikring som dekker tyveri, brann- og vannskader for inntil [beløp] med egenandel kr 4 000,-. Vi gjør oppmerksom på at forsikringen skal være en vanlig innboforsinkring uten ekstra tillegg. Tegning av forsikring gjelder for følgende person : [navn, adr.] [personnr] Vedkommende leier en [antall rom]-roms leilighet gjennom Molde Eiendom KF Utleiboliger i.hun/han deler leilighet med. Boligen er oppført i tre/mur. Vi ber om at regningen sendes til forsikringstager. Med hilsen Aud Lisbeth Lillebostad Flyktningkonsulent

17 Tilrettelegging fortsetter Sender beskjed til skole om nye elever Sender beskjed til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Sender beskjed til helsesøster om nyankomne flyktninger Søker barnehageplass Fyller ut søknadsskjema for barnetrygd, evt. bidragsforskudd, overgangsstønad osv.

18 Eksempel på brev til skole _Til Adresse Adresse2 PostNr Sted_ Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: _Aar_/_Journalnr Saksbehandler Arkivkode Dato Notat_ Molde kommune har gjort avtale med IMDi Midt-Norge om bosetting av en man/kvinne/familie som opprinelig er fra land. eller Molde kommune informerer om familegjenforening fra landmellom navn og navn. Mannen/Kvinnen/Familien består av antall foreldre og barn hvorav antall av barna er i grunnskolealder og antall av barna er under grunnskolealder. Mannen/kvinnen/Familien oppholder seg i dag hvor, evt kontaktinfo og bosetting i Molde vil skje dato. Han/Hun/De vil få tildelt en bolig med følgende adresse: adresse I Molde. Barnas navn, kjønn og personnr. er: Foresattes navn, kjønn og personnr. er: Mannen/Kvinnen/Familien har språk som morsmål og har behov for tolk. De kom til Norge den dato. Følgende barn er herved meldt til Navn skole for skolestart høsten/vinteren dato. Evt. Navn har hatt tidligere skolegang ved Navn skole. Flyktningtjenesten vil ta nærmere kontakt med skolen med spørsmål om dato for skolestart. Vennlig hilsen _Saksbehandler_ Flyktningtjenesten Kopi til Fagseksjon Skole (Rådhusplassen Molde)

19 Eksempel på brev Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Helsetjenesten Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Rådhusplassen Molde Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: _Aar_/_Journalnr Saksbehandler Arkivkode Dato Notat_ Molde kommune har gjort avtale med IMDi Midt-Norge om bosetting av en man/kvinne/familie som opprinelig er fra land. Mannen/Kvinnen/Familien består av antall foreldre og barn hvorav antall av barna er i grunnskolealder og antall av barna er under grunnskolealder. De kom til Norge den dato. Mannen/kvinnen/Familien oppholder seg i dag hvor, evt kontaktinfo og bosetting i Molde vil skje dato. Han/Hun/De vil få tildelt en bolig med følgende adresse: adresse i Molde. Barnas navn, kjønn og personnr. er: Foresattes navn, kjønn og personnr. er: Mannen/Kvinnen/Familien har språk som morsmål og har behov for tolk. Barnet i grunnskolealder er meldt til skolestart ved Navn skole. Det vil bli søkt om barnehageplass for det/de minste barn/et. Flyktningtjeneste er/er ikke kjent med at det er noen spesielle helsemessige problemer i familien. Evt. Foklaring. Vennlig hilsen _Saksbehandler_ Flyktningtjenesten

20 Bosettingsplan

21 Bosettingsdag Miljøarbeider/Flyktningkonsulent og eventuelt tolk møter den nybosatte ved avtalt møtested. Kjører til den tildelte leiligheten Viser leilighet, hvitevarer og møbler Informerer om velkomstperm, bruk av leilighet, bussforbindelser og butikk, informerer om hvem som er miljøarbeider/programveileder Økonomi (kontanttilskudd, livsopphold overført til konto eller cash card)

22 Innhold i velkomstperm Viktige telefonnummer Kart over Molde Bussruter Div. info om nærområdet Kalender for gjeldende år Flyktningguide, info og søknadsskjema Velkommen til Molde, info om offentlige kontorer Liste over nødvendige ting man må ha i leiligheten Søppelsortering, hentekalender, klistremerker Boveiledning; renhold, kjøkkenvifte, nedvask, vaskeinformasjon, bruk av elektrisk strøm Info om oppholdstillatelser og fornyelser

23 Bosettingsdag fortsetter Avtaler nytt møte med Miljøarbeider og Flykningkonsulent - Miljøarbeideren bistår ved handling/praktisk informasjon om bolig - Flyktningkonsulenten har informasjonsmøte med den nybosatte m/tolk - programveileder bistår i forhold til Introduksjonsprogrammet

24 Den første uken. Mye nytt og mye informasjon Informasjonsmøte m/flyktningkonsulent (garantierklæring, samtykkeerklæring, bostøtte, forsikring, hvem eier møblene, flyttemelding, tv-lisens, økonomi, litt om introduksjonsprogrammet osv.) Kontraktskriving med Molde Utleiebolig med tolk. - Informasjon om leietakers rettigheter og plikter. - informasjon om Utleiers rettigheter og plikter. Husleiekontrakt inngås for første gang for 3 år. Kan fornyes med 3 nye år. Dette gjelder kommunale leiligheter. Ved leie av leilighet på privatmarkedet, brukes Forbrukerrådets standardkontrakt. Ved leie av privat bolig stilles det garanti kun for skyldig husleie.

25 Søknad om integreringstilskudd Send søknad om integreringstilskudd Dette bør gjøres umiddelbart etter bosetting.

26 Veien videre. Kartlegging i forbindelse med introduksjonsprogrammet utføres av programveileder Oppstart Introduksjonsprogrammet så fort som mulig Søknad om skoleplass God kontakt med miljøarbeider Veiledning av miljøarbeider i spørsmål om bolig, økonomi, banktjenester eller andre spørsmål ved bosetting. Jevnlig hjemmebesøk av miljøarbeider

27 Familiegjenforening Alle som har fått oppholdsstatus som flyktning har rett til å søke familiegjenforening innen ett år, uten at det stilles krav til forsørgelsesevne. I praksis betyr det at mange har søkt om familiegjenforening allerede mens de sitter i mottak, og familien kan ankomme kort tid etter bosetting. Det er viktig å ta hensyn til dette når man planlegger bolig.

28 Tolkebruk Knytt kontakt med en tolketjeneste som kan gi opplæring i bruk av tolk. Her kan det være lurt å samarbeide med andre kommuner. Bruk tolk ved alle møter den første tiden, det er veldig tidsbesparende i det lange løp. Bruk alltid kvalifiserte tolker, ikke bruk barn eller bekjente til å tolke i møter. I små kommuner er det spesielt viktig å ikke bruke «lokale tolker». Telefontolk fungerer bra i slike tilfeller. Ved generell informasjon eller i undervisning, brukes ofte «lokale tolker»/språkassistenter. Ved bruk av oppmøtetolk er det viktig å planlegge/samkjøre med andre enheter i kommunen.

29 Gode råd Husk å dokumentere alt som blir gjort ved bosetting og oppfølging ved å skrive gode journalnotat. Skaff deg informasjon om flyktningenes hjemland via landinfo.

30 Spørsmål?

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR

NY I NORGE. Praktiske opplysninger fra offentlige etater 5 ÅR 2014 NY I NORGE Praktiske opplysninger fra offentlige etater NY UTGAVE 2014 5 ÅR Hvordan bruke dette heftet? Velkommen som leser av Ny i Norge 2 3 1 4 Har du spørsmål om opphold, arbeid, skole, helse eller

Detaljer

Dok.id.: I.3.4.5-2 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTER

Dok.id.: I.3.4.5-2 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE SOSIAL- OG FLYKTNINGETJENESTER Dok.id.: I.3.4.5-2 Side: 1 REGLEMENT FOR ETABLERINGSSTØTTE OG TILLEGG TIL INTRODUKSJONSSTØNADEN TIL FLYKTNINGER SOM BOSETTES I HARSTAD KOMMUNE Innhold 1. Etablering før/ved bosetting... 2 1.1. Standardpakke

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Forskningsopphold i USA

Forskningsopphold i USA Forskningsopphold i USA Guide i praktiske spørsmål EURAXESS Norge 2013 INNLEDNING... 2 REISE OG ANKOMST TIL USA... 6 Social Security Nummer... 7 TRYGD OG FORSIKRINGER... 8 Medlemskap i Folketrygden...

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp?

NAV GULEN. Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? NAV GULEN Når har du rett til å få økonomisk sosialhjelp? Bestemmelsens primære mål er å sikre alle som oppholder seg i Norge forsvarlig livsopphold. Du har krav på økonomisk sosialhjelp når du ikke har

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen NY I norge? Norsk Allmennyttige midler fra Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen Hvem har finansiert den Bergen Kommune, Sparebanken Vest

Detaljer

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12

Husbanken 15.01.2013. Veileder bostøtte HB 9.B.12 Husbanken 15.01.2013 Veileder bostøtte HB 9.B.12 Innhold 1 Innledning 5 1 Formålet med bostøtteordningen 5 2 Hvem har rett til bostøtte 6 3 Hvem som ikke har rett til bostøtte 9 3.1 Militære 9 3.2 Studenter

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK

TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE OG NORSKOPPLÆRING FOR ASYLSØKERE I MOTTAK lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til:Fylkeskommuner Fylkesmenn Kommuner Fjernundervisningsinstitusjoner Folkehøgskoler Studieforbund Rundskriv:10/08 Dato: 15.01.2008 Saksnr. :07/2455 Rundskriv STATSBUDSJETTET

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

av barnehage i Bærum

av barnehage i Bærum BARNEHAGEKONTORET Veiledning om etablering Veiledning om etablering av barnehage i Bærum av barnehage i Bærum April 2003 Revidert mars 2008 Innholdsfortegnelse: Forord Side 3 Generelt ved etablering av

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge

BARN OG FAMILIE. Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Bolig- og boforhold i Norge BARN OG FAMILIE BARN OG FAMILIE Bolig- og boforhold i Norge Av Farahnaz Rastegar i samarbeid med Vox Norsk boligpolitikk 2 Eie bolig

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Enkle tips til bedre økonomi

Enkle tips til bedre økonomi Sykmeldt? Ta grep om økonomien når inntekten blir redusert Enkle tips til bedre økonomi Redusert inntekt hva nå? Overgangen fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon vil gi en betydelig

Detaljer