Forhåndssensurrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forhåndssensurrapport"

Transkript

1 Forhåndssensurrapport MAT0010 Matematikk Bokmål

2 Formålet med fohåndssensurraporten Formålet med denne forhåndssensurrapporten er å sikre så lik vurdering og så rettferdig sensur som mulig for alle elever som tar sentralt gitt skriftlig eksamen i MAT0010 Matematikk våren Vurderingen tar utgangspunkt i kompetansemålene, slik de er beskrevet i LK06, og i kjenne-tegn på måloppnåelse for denne eksamenen. Alle sensorer må bruke vurderingsskjemaet (Excel-format) som er publisert sammen med sensorveiledningen. Våren 2017 var det elever påmeldt til eksamen elever gjennomførte eksamen. Forhåndssensuren ble arrangert i Oslo 30. mai og 31. mai Det var 19 oppmenn og assisterende oppmenn til stede på forhåndssensuren som var basert på ca besvarelser som oppmennene har vurdert. Det ble utarbeidet en mestringsprofil på grunnlag av oppmennens vurderingsskjemaer. I tillegg kom det inn førstehåndsinntrykk og statistikk i starten av sensuren fra ca. 140 sensorer fra de 9 sensurregionene. Eksamensnemnda for MAT0010 Matematikk ledet forhåndssensuren. Ved fastsetting av karakter må helhetsinntrykket av besvarelsen tillegges stor vekt. Særlig gjelder dette for besvarelser som ligger i grenseområder mellom to karakternivåer. Vurdering av oppnådd kompetanse Med Kunnskapsløftet LK06 har vi kriteriebasert vurdering ved sentralt gitt skriftlig eksamen i Norge og kompetansebegrepet står sentralt: hva får eleven til i møte med komplekse utfordringer? Derfor er det utarbeidet kjennetegn på måloppnåelse for sentralt gitt skriftlig eksamen i MAT0010 Matematikk (se nedenfor). Det er ut fra disse kjennetegnene at elevens matematiske kompetanse fastslås og dermed også karakternivået på elevens besvarelse. Poenggivning og poengsum kan støtte opp om sensors vurdering av elevens kompetanse i matematikk, men er ikke et avgjørende kriterium for karakterfastsettelse. Karakteren skal fastsettes etter en samlet vurdering på grunnlag av kjennetegn på måloppnåelse. All sensur skal i utgangpunktet være positiv. Det betyr at sensor skal først og fremst fokusere på hva eleven kan fremfor det eleven ikke kan. Det er ikke uten verdi at eleven løser oppgaven på en annen måte enn det oppgaven i utgangspunktet ber om, selv om svaret da ikke kan betraktes som fullgodt. Er det slik at oppgaven ikke spesifiserer noen metode, står eleven fritt til å velge metode selv. Metodene er da likestilte. Dersom det oppstår tvil og ulike oppfatninger av oppgaveteksten, må sensorene være åpne for rimelige tolkninger, jf. eksamensveiledningen for 2017: Beskrivelsene av karakternivåene gjelder elevens matematiske kompetanse innenfor Begreper, kunnskaper, ferdigheter Problemløsning Kommunikasjon Sensorveiledning, Eksamen, MAT0010 Matematikk, Side 2 av 16

3 Ved hjelp av kjennetegnene på måloppnåelse, poenggivning, retningslinjer i eksamensveiledning, sensorveiledning og forhåndssensurrapport, samt sensors faglige skjønn, fastsettes karakteren med følgende nivåer, jfr. forskrift til opplæringslov 3-4: mykje god/framifrå kompetanse (karakterene 5 og 6) nokså god/god kompetanse (karakterene 3 og 4) låg kompetanse (karakteren 2) svært låg kompetanse (karakteren 1) Til sensor: Drøftinger i forbindelse med forhåndssensurmøtet i Oslo 30. mai 31. mai 2017 kan medføre justeringer i forhold til kommentarene til de enkelte oppgaver nedenfor. Sensorene må justere seg i forhold til forhåndssensurrapportens anvisninger. Forhåndssensurrapporten publiseres 31. mai 2017 på Utdanningsdirektoratets hjemmeside, Kommentarer til eksamensoppgaven/vurderingsskjema VIKTIG! Det svært viktig at alle sensorer regner gjennom alle oppgave både i Del 1 og Del 2 slik at de får et reelt inntrykk av hvordan elevene møtte eksamensoppgaven. Dessuten blir det enklere å diskutere/sensurere sammen med medsensor slik at vurderingen blir så lik og rettferdig som mulig for elevene. Målet er at alle sensorer vurderer likt. Utdanningsdirektoratet ønsker å evaluere eksamen våren 2017 nærmere ved hjelp av statistiske flervariabelanalyser. For at datamaterialet skal få best mulig kvalitet, har vi behov for å gi noen felles retningslinjer for poenguttelling for hver deloppgave. Derfor angis dette nedenfor i hver deloppgave i Del 1 og Del 2. Om vurderingsskjema (Excel): Vær nøye med å skrive korrekt tall. Bruk bare hele tall uten komma. Se sensorveiledningen! Dersom elevene ikke besvarer en oppgave, setter sensor en tom rute i vurderingsskjemaet. Skriv kandidatnummer for alle elever som vurderes. Disse opplysningene trenger vi hvis vurderingsskjemaet skal brukes til statistisk analyse. Forhåndssensurrapport, Eksamen MAT0010 Matematikk, Side 3 av 16

4 A) Kommentarer til oppgaver i Del 1 I flervalgsoppgaver er det kun én riktig avkrysning som gir uttelling. To eller flere avkrysninger på samme flervalgsoppgave gir ingen uttelling. I kortsvarsoppgaver kreves det at eleven skriver inn et korrekt svar for å få full uttelling. I oppgaver med regnerute/avsatt plass til tegning er det et krav at eleven viser/forklarer hvordan svarene er framkommet for at det skal gis full uttelling. Her er framgangsmåte viktig. Det er viktig at alle sensorer følger sensorveiledningen lojalt, inkludert kommentarene nedenfor til hver deloppgave. Del 1 Oppgave Poenguttelling Kommentar 1a 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: b 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: a 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: 6 kg 2b 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: 30 flasker 3 0 poeng: Ikke korrekt svar 2 1 : Korrekt svar: 2 2 4a 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: 1 Svaret 3 gir 0 poeng, men tas med i 2 eller 0,5 6 helhetsvurderingen av besvarelsen 4b 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: 1 NB! Svaret 0,08 eller tilsvarende gir 0 2 eller 0,5 0,16 poeng, men tas med i helhetsvurderingen av besvarelsen 5 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: Figur poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: 2 Dersom elever skriver 1, gir dette full 3 6 uttelling. 7 : Korrekt framgangsmåte og svar: 2 8 eller 1 eller 0,25 eller 25 % 4 1 godtas med korrekt 8 fremgangsmåte 8 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: ca. 900 kroner Vi godtar både bruk av produktsetning, valgtre eller andre opptellinger. framgangsmåte gir 0 poeng, men tas med i helhetsvurderingen av besvarelsen. Noen elever kan ha misforstått «eller» i oppgaven her. Dersom etterspurt kompetanse framkommer gis full uttelling. Forhåndssensurrapport, Eksamen MAT0010 Matematikk, Side 4 av 16

5 9 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: poeng: Ikke korrekt svar 2A : Korrekt svar: h g 11a : Korrekt framgangsmåte og svar: 3 11b : Korrekt framgangsmåte og svar: a b 12a 12b : Korrekt framgangsmåte og svar: x 3 : Korrekt framgangsmåte og svar: x 6 Dersom eleven skriver 8!, godtar vi dette og gir full uttelling. framgangsmåte gir 0 poeng, men tas med i helhetsvurderingen av besvarelsen framgangsmåte gir 0 poeng, men tas med i helhetsvurderingen av besvarelsen. Viser kandidaten mer kompetanse i b) enn i a) må det tas med i helhetsvurderingen. framgangsmåte gir 0 poeng, men tas med i helhetsvurderingen av besvarelsen framgangsmåte gir 0 poeng, men tas med i helhetsvurderingen av besvarelsen. Viser kandidaten mer kompetanse i b) enn i a) må det tas med i helhetsvurderingen. Del 1 fortsatt Oppgave Poenguttelling Kommentar 13 0 poeng: Ikke korrekt svar 8 : Korrekt svar: 3, poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: 450 m 15a 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: A (1, 2) NB! Én korrekt koordinat i punktet A gir 0 poeng, men tas med i helhetsvurderingen av besvarelsen 15b 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: y 2x 4 16a 0 poeng: Ikke korrekt svar : «Panda»: 100 kroner 16b 0 poeng: Ikke korrekt svar : «Tigergutt»: 150 kroner 17 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: ca. 200 kroner 18 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt framgangsmåte og svar: 10 cm framgangsmåte gir 0 poeng, men tas med i helhetsvurderingen av besvarelsen. Full uttelling for korrekt framgangsmåte og svar uten måleenhet. Forhåndssensurrapport, Eksamen MAT0010 Matematikk, Side 5 av 16

6 19 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: Mugge med 12 dl 20a 0 poeng: Ikke korrekt svar Full uttelling dersom svaret gis som med begrunnelse at : Korrekt svar: b 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: ca. 30 % 21 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt framgangsmåte og svar: poeng: Ikke korrekt svar : To eller tre forsvinningspunkter 23 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: Sylinderen 24 0 poeng: Ikke korrekt framgangsmåte : Korrekt framgangsmåte og svar for enten prisme eller sylinder. for både prisme og sylinder. Flere framgangsmåter godtas. framgangsmåte gir 0 poeng, men tas med i helhetsvurderingen av besvarelsen. 8 med benevning gir full uttelling. NB! Bare ett korrekt forsvinningspunkt gir 0 poeng, men tas med i helhetsvurderingen av besvarelsen Del 1 fortsatt Oppgave Poenguttelling Kommentar 25a 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt svar: 11 fyrstikker NB! Svaret 4 gir 0 poeng, men tas med i helhetsvurderingen av besvarelsen. 25b 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt framgangsmåte og svar: 2n 1 framgangsmåte gir 0 poeng, men tas med i helhetsvurderingen av besvarelsen. Alternativ oppgave 22 for kandidater med fritak for konstruksjon/tegning: Oppgave Poenguttelling Kommentar 22 O poeng: Ikke korrekt svar Én korrekt vinkel gir 0 poeng. : To korrekte vinkler Dersom eleven viser god forståelse når framgangsmåten blir vist i regneruter, men gjør mindre kalkuleringsfeil og får ikke korrekt svar, kan det likevel gis full uttelling, med mindre svaret blir urimelig og at dette ikke kommenteres. Forhåndssensurrapport, Eksamen MAT0010 Matematikk, Side 6 av 16

7 B) Kommentarer til oppgaver i Del 2 Generelt skal det vurderes delpoeng i Del 2. Hvis delpoeng gis, må føringene for mulig uttelling følges. Hovedregelen er at eleven skal vise framgangsmåte og begrunne valg og svar for å få full uttelling (jf. eksamenveiledning for MAT0010 Matematikk 2017). Korrekt framgangsmåte og svar men med manglende målenehet, gir i utgangspuntet full uttelling. Manglende måleenhet i svar tar sensor med i sin helhetsvurdering av besvarelsen. NB! Dersom eleven ikke har brukt datamaskin med regneark eller graftegner når oppgaven krever dette, skal det gis lav uttelling. Bruk av CAS er tillatt i alle oppgaver i Del 2. Ved bruk av CAS kreves ikke framgangsmåte, men bare dokumentasjon av beregningene i CAS. Elevene kan bruke regneark på de fleste utregininger i Del 2. Bruk av regneark/cas likestilles med manuelle/håndskrevne utregninger, jf. eksamensveiledningen Eksempel på løsninger av oppgave 3 a) i Del 2 som gir full uttelling (2 poeng): 1. For hånd: Georg må betale (60 16,5) 14,30 622,05 kroner 2. Med regneark: Formelvisning bør framkomme i regnearket. 3. Med CAS: Georg må betale 622,05 kroner. Forhåndssensurrapport, Eksamen MAT0010 Matematikk, Side 7 av 16

8 Del 2 Oppgave Poenguttelling Kommentar 1a 0 poeng: Ikke korrekt diagram : Delvis korrekt diagram 2 poeng: Korrekt diagram med aksenavn og/eller diagramtittel Vi godtar stolpediagram og sektordiagram. Aksenavn og tittel må være informativ. Vi krever ikke nærmere utregning av grader for sektorene i et sektordiagram. 1b 1c 2a 2b 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt typetall eller median 2 poeng: Korrekt typetall () og median () 0 poeng: Ikke korrekt framgangsmåte : Delvis korrekt framgangsmåte 2 poeng: Korrekt framgangsmåte 0 poeng: Ikke korrekt svar : Korrekt avlest svar: 24 km : Delvis korrekt framgangsmåte 1 7 eller 2 eller ca. 14,3 % 14 Vi krever ikke nærmere begrunnelser for svarene her. Flere framgangsmåter må godtas her. Vi krever ikke nærmere begrunnelse for korrekt svar. Vi godtar både brøk eller prosent som svar. framgangsmåte gir. : 30 minutter. 2 poeng: 30 minutter av 3,5 timer 2c 3a 3b 3c : Delvis korrekt framgangsmåte 19,2 km/h eller ca. 5,3 m/s : Delvis korrekt framgangsmåte (622,05 kroner) : Delvis korrekt framgangsmåte (20 L) : Delvis korrekt framgangsmåte Diesel: L Bensin: L Vi godtar både m/s og km/h som måleenhet i svar. NB! Kun korrekt svar uten framgangsmåte gir. Vi godtar noe avrunding av svar. Følgefeil fra 2a vil gi 2 poeng dersom korrekt fremgangsmåte. Eleven må vise 1) utregning av differanse i volum og 2) utregning av prisen. framgangsmåte gir. Eleven må vise 1) utregning av volum () og 2) omgjøring til liter (). 20,16 L godtas som korrekt svar. framgangsmåte gir. Eleven må vise forståelse for forholdstall og brøk i utregningene. NB! To korrekte svar uten framgangsmåte gir. Kun ett korrekt svar uten framgangsmåte gir 0 poeng. Forhåndssensurrapport, Eksamen MAT0010 Matematikk, Side 8 av 16

9 Del 2 fortsatt Oppgave Poenguttelling Kommentar 4 5 poeng: Korrekte svar og formler i alle 4 radene i regnearket hvis formelvisning framkommer 2 poeng: Korrekte tall, men ikke vist formler (gjelder både når eleven ikke har brukt regneark eller når eleven har brukt regneark men ikke vist formler) for rad- og kolonneoverskrifter. 2 poeng: kun korrekt formelutskrift, men ikke vist tall. Vurder delpoeng 5a 5b 5c 6a 6b 6c : Delvis korrekt graf. Se kommentarer. 2 poeng: Korrekt tegnet graf for x-verdier mellom 20 og 110 med skala og navn på aksene : Delvis korrekt framgangsmåte ca. 44 km/h eller ca. 101,5 km/h : Delvis korrekt framgangsmåte Fart som gir lavest utslipp: ca. 73 km/h (ca. 140 g/km) 0 poeng: Ikke korrekt framgangmåte/svar : Korrekt framgangsmåte og svar: 90 km : Delvis korrekt framgangsmåte : Delvis korrekt framgangsmåte/korrekt svar uten framgangsmåte ca. 13,3 m/s Graf uten avgrensning, men med skala og navn på akser: Graf med avgrensning, men uten skala og navn på akser: Graf uten avgrensning og uten skala og navn på akser: Eleven må bruke grafen til å lese av to korrekte hastigheter. Vi godtar noe avrunding, f.eks. svar som ca. 45 km/h og ca. 100 km/h. Eleven må vise kommandoer som er brukt for å finne skjæringspunktene. Vi trekker for manglende kommando kun en gang i oppgave 5b og 5c. Eleven må vise kommando som er brukt for å lese av og tolke bunnpunktet. Vi trekker for manglende kommando kun en gang i oppgave 5b og 5c. Vi godtar noe avrunding av svar. for hvert korrekt svar. Vi krever bruk av formel eller en kort forklaring / begrunnelse / utregning. Korrekt svar uten forklaring: 0 poeng Både korrekt innsetting og utregning må framkomme. Både korrekt innsetting og utregning må framkomme. 7a for trekant, for midtnormal og for sirkel. Forhåndssensurrapport, Eksamen MAT0010 Matematikk, Side 9 av 16

10 7b 7c 3 poeng: Korrekt utført konstruksjon/tegning i dynamisk geometriprogram med framgangsmåte 0 poeng: Ikke korrekt begrunnelse/svar : Korrekt begrunnelse 0 poeng: Ikke korrekt svar : Delvis korrekt framgangsmåte 2 ca. 56,9 cm 2 poeng for korrekt tegning uten framgangsmåte i dynamisk geometriprogram. Elevene kan f.eks. begrunne med Thales setning og gjengi denne eller begrunne med hvorfor det er en 30, 60, 90 - trekant. NB! Måling av vinkel godtas ikke og gir 0 poeng. Utregning av areal av trekant, sirkel og differanse bør framkomme. Vi godtar noe avrunding av svar. Korrekt svar uten begrunnelse gir. for korrekt areal av én figur. Del 2 fortsatt Oppgave Poenguttelling Kommentar 8a : Delvis korrekt framgangsmåte OBS! Flere framgangsmåter må godtas her. 8b 9a 9b 9c : Delvis korrekt framgangsmåte ca. 34 m : Delvis korrekt framgangsmåte x1 og y 1 : Delvis korrekt framgangsmåte : Delvis korrekt framgangsmåte for ca. 26 m med framgangsmåte. Vi godtar grafisk løsning, utregning med bruk av innsettingsmetode eller addisjonsmetode eller bruk av CAS. Bruk av CAS med korrekt svar gir også 2 poeng. Formuleringen «Løs» gir full metodefrihet. Bruk av CAS må dokumenteres. Bruk av Adas metode godtas. Bruk av CAS med korrekt svar gir også 2 poeng. Bruk av CAS må dokumenteres. Vi godtar utregning med bruk av innsettingsmetode eller addisjonsmetode eller bruk av CAS. Bruk av CAS med korrekt svar gir også 2 poeng. Bruk av CAS må dokumenteres. Forhåndssensurrapport, Eksamen MAT0010 Matematikk, Side 10 av 16

11 Alternativ oppgave 7 for kandidater med fritak for konstruksjon / tegning: Oppgave Poenguttelling Kommentar 7a 0 poeng: Ikke korrekt begrunnelse Thales eller trekant. : Korrekte begrunnelser 7b : Delvis korrekt framgangsmåte Eleven trenger ikke begrunne bruk av Pytagoras-setningen. 2 poeng: Korrekt framgangsmåte/svar 7c Vi godtar noe avrunding av svar. : Areal av 2 ABC (25 m ) 2 poeng: Areal av 2 ABC (25 m ) og ABD (21,75m 2 ) 7d : Korrekt framgangsmåte/svar: ca. 15 % Vi godtar noe avrunding av svar. Kun korrekt svar gir 0 poeng. Dersom eleven viser god forståelse når framgangsmåten blir vist i regneruter, men gjør mindre kalkuleringsfeil og får ikke korrekt svar, kan det likevel gis full uttelling, med mindre svaret blir urimelig og at dette ikke kommenteres. Poenggrenser Alle sensorer må følge disse poenggrensene: Karakter Poeng I tillegg til kjennetegn på måloppnåelse, oppgavetype og poeng, må sensorene gjøre en helhetsvurdering når de fastsetter endelig karakter. Forhåndssensurrapport, Eksamen MAT0010 Matematikk, Side 11 av 16

12 NB! 1) Etter at sensor har summert elevens poeng, er det viktig å vurdere nærmere hvilke oppgaver som elevene har mestret og på hvilket mestringsnivå/vanskegrad disse oppgavene ligger. 2) Sensor skal ikke supplere poengsummen med halve poenger fra oppgaver hvor eleven har vist bare noe ferdighet / kompetanse. Sensor skal her vurdere om dette samlet sett kan påvirke hvilket kompetansenivå eleven ligger på. 3) Videre skal kjennetegn på måloppnåelse brukes når karakteren fastsettes. Viktig om vurderingsskjema (Excel): Vær nøye med å skrive korrekt tall. Bruk bare hele tall uten komma. Se sensorveiledningen! Dersom elevene ikke besvarer en oppgave, setter sensor en tom rute i vurderingsskjemaet. Skriv kandidatnummer for alle elever som vurderes. Disse opplysningene trenger vi hvis vurderingsskjemaet skal brukes til statistisk analyse. Forhåndssensurrapport, Eksamen MAT0010 Matematikk, Side 12 av 16

13 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen Poengfordeling Del 1 (maks 35 poeng) Del 2 (maks 49 poeng) Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3 Oppgave 4 Oppgave 5 Oppgave 6 Oppgave 7 Oppgave 8 Oppgave 9 Oppgave 10 Oppgave 11 Oppgave 12 Oppgave 13 Oppgave 14 Oppgave 15 Oppgave 16 Oppgave 17 Oppgave 18 Oppgave 19 Oppgave 20 Oppgave 21 Oppgave 22 Oppgave 23 Oppgave 24 Oppagve 25 Oppgave 22 (Alternativ oppgave) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) a) b) 2 poeng a) b) Bil, bro, sykkel, geometri, Ada Oppgave 1 Oppgave 2 Oppgave 3 Oppgave 4 Oppgave 5 Oppgave 6 Oppgave 7 Oppgave 8 Oppgave 9 Oppgave 7 (Alternativ oppgave) a) 2 poeng b) 2 poeng c) 2 poeng a) b) 2 poeng c) 2 poeng a) 2 poeng b) 2 poeng c) 2 poeng 5 poeng a) 2 poeng b) 2 poeng c) 2 poeng a) b) 2 poeng c) 2 poeng a) 3 poeng b) c) 2 poeng a) 2 poeng b) 2 poeng a) 2 poeng b) 2 poeng c) 2 poeng a) b) 2 poeng c) 2 poeng d) Totalt: 84 poeng Forhåndssensurrapport, Eksamen MAT0010 Matematikk, Side 13 av 16

14 Kjennetegn på måloppnåelse Sentralt gitt skriftlig eksamen i MAT0010 Matematikk Kompetanse Karakteren 2 Karakterene 3 og 4 Karakterene 5 og 6 Begreper, forståelse og ferdigheter Eleven har noe fag- og begrepsforståelse og kan bruke den i enkel ferdighetsregning kan bruke enkle, oppstilte og standardiserte metoder, framgangsmåter og formler kan ta utgangspunkt i tekster, figurer m.m. og løse enkle problemstillinger Eleven har forholdsvis god begrepsforståelse og kunnskap om ulike representasjoner og formler og behandlingen av dem viser i varierende grad presisjon og sikkerhet kan i varierende grad ta utgangspunkt i tekster, figurer m.m. og analysere og bruke fagkunnskap i ulike situasjoner Eleven kan kombinere begreper og kunnskap fra ulike områder og behandle forskjellige matematiske representasjoner og formler på en sikker måte er regneteknisk sikker kan ta utgangspunkt i tekster, figurer m.m. og utforske og analysere problemstillinger, stille opp matematiske modeller og løse problemer med flere innfallsvinkler Problemløsning kan i noen grad bruke fagkunnskap og modeller på et problem og i noen grad gjennomføre enkle løsnings-metoder kan avgjøre om svar er rimelige, i enkle situasjoner kjenner til og kan i noen grad bruke hjelpemidler kan i noen grad vurdere hjelpemidlenes muligheter og begrensninger kan se noen sammenhenger i ulike problemstillinger og modeller og kan gjennomføre noen løsningsmetoder i flere trinn kan som regel begrunne svar og vurdere om svar er rimelige kan i varierende grad velge og bruke hjelpemidler på en hensiktsmessig måte kan delvis vurdere hjelpemidlenes muligheter og begrensninger ser faglig dypere og bredere sammenhenger, viser kreativitet og originalitet, og kan gjennomføre løsningsmetoder i flere trinn på en sikker måte kan på en sikker måte begrunne og vurdere om ulike svar er rimelige, og reflektere over om løsningsmetoden er hensiktsmessig kan velge og bruke en rekke hjelpemidler med stor sikkerhet kan vurdere hjelpemidlenes muligheter og begrensninger på en sikker måte Kommunikasjon presenterer framgangsmåter, metoder og løsninger på en forenklet og mindre sammenhengende måte bruker uformelle uttrykksformer og et hverdagslig språk presenterer i varierende grad løsninger på en sammenhengende måte presenterer formler, regler, framgangsmåter, metoder og utregninger med forklarende tekst og delvis matematisk formspråk kan vise matematiske sammenhenger både med og uten digitale verktøy presenterer løsninger på en veldisponert, oversiktlig, systematisk og overbevisende måte viser klart og oversiktlig alle framgangsmåter og presenterer løsninger ved hjelp av et klart matematisk formspråk bruker et uformelt språk til å uttrykke en forenklet tankegang Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget. kan bruke et matematikkfaglig språk og gjennomføre enkle resonnementer med forholdsvis god tankegang gjennomfører logiske resonnementer med et klart matematisk formspråk og en klar tankegang på en sikker måte Forhåndssensurrapport, Eksamen MAT0010 Matematikk, Side 14 av 16

15 Blank side. Forhåndssensurrapport, Eksamen MAT0010 Matematikk, Side 15 av 16

16 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016

Eksamensveiledning for elever og privatister. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016 Eksamensveiledning for elever og privatister i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y Gjelder fra våren 2016 Veiledningen er utarbeidet for elever og privatister. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Fagdag matematikk, grunnskole Hamar, 30. 11. 2014

Fagdag matematikk, grunnskole Hamar, 30. 11. 2014 Fagdag matematikk, grunnskole Hamar, 30. 11. 2014 Vurdering Sentralt gitt eksamen i matematikk Seniorrådgiver Gregorios Brogstad Agenda Formål med fagdager og sensorkurs Vurdering av kompetanse i matematikk

Detaljer

Forhåndssensurrapport REA3022 Matematikk R1

Forhåndssensurrapport REA3022 Matematikk R1 Forhåndssensurrapport 26.05.2015 REA3022 Matematikk R1 1 Om forhåndssensurrapporten Forhåndssensur Forhåndsensurmøte: 26. mai 2015 På forhåndssensurmøtet har oppgavene blitt gjennomgått, de foreløpige

Detaljer

Sensorveiledning MAT1013 Matematikk 1T

Sensorveiledning MAT1013 Matematikk 1T Sensorveiledning 26.05.2015 MAT1013 Matematikk 1T 1 Om sensorveiledningen Sensorveiledningen inneholder kommentarer til enkeltoppgaver og publiseres på eksamensdagen etter at eksamen er avviklet. Sensorene

Detaljer

Sensorveiledning REA3022 Matematikk R1

Sensorveiledning REA3022 Matematikk R1 Sensorveiledning 19.05.2015 REA3022 Matematikk R1 1 Om sensorveiledningen Sensorveiledningen inneholder kommentarer til enkeltoppgaver og publiseres på eksamensdagen etter at eksamen er avviklet. Sensorene

Detaljer

Sensorveiledning 30.11.2012. REA3024 Matematikk R2

Sensorveiledning 30.11.2012. REA3024 Matematikk R2 Sensorveiledning 30.11.2012 REA3024 Matematikk R2 1 Om sensorveiledningen Sensorveiledningen inneholder kommentarer til enkeltoppgaver og publiseres på eksamensdagen etter at eksamen er avviklet. Sensorene

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 MAT0010 Matematikk Elever i grunnskolen Sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om sluttvurdering

Detaljer

Sensorveiledning MAT1005 Matematikk 2P-Y

Sensorveiledning MAT1005 Matematikk 2P-Y Sensorveiledning 27.11.2013 MAT1005 Matematikk 2P-Y 1 Om sensorveiledningen Sensorveiledningen inneholder kommentarer til enkeltoppgaver og publiseres på eksamensdagen etter at eksamen er avviklet. Sensorene

Detaljer

Forhåndssensurrapport MAT1005 Matematikk 2P-Y

Forhåndssensurrapport MAT1005 Matematikk 2P-Y Forhåndssensurrapport 31.05.2011 MAT1005 Matematikk 2P-Y 1 Om forhåndssensurrapporten Forhåndssensur Forhåndsensurmøte: 31. mai 2011 På forhåndssensurmøtet har oppgavene blitt gjennomgått, de foreløpige

Detaljer

Eksamen 21.05.2013. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 21.05.2013. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 1.05.013 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt: Del

Detaljer

UTDANNINGSDIREKTORATET MAI 2006 Helge Flakstad Forhåndsensur AVGANGSPRØVE I MATEMATIKK 2006

UTDANNINGSDIREKTORATET MAI 2006 Helge Flakstad Forhåndsensur AVGANGSPRØVE I MATEMATIKK 2006 UTDANNINGSDIREKTORATET MAI 2006 Helge Flakstad Forhåndsensur AVGANGSPRØVE I MATEMATIKK 2006 Forhåndssensuren er basert på 1696 besvarelser. Forhåndsensuren viser at mange skoler ikke har fått med seg at

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlige eksamener. Lokalt gitt eksamen. Matematikk. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlige eksamener. Lokalt gitt eksamen. Matematikk. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlige eksamener Lokalt gitt eksamen Matematikk Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på en skala

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 MAT1013 Matematikk 1T Ny eksamensordning våren 015 Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk 2P Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1003 Matematikk P Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1003 Matematikk P HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2. Matematikken i Mesopotamia. Hos frisøren. Bokmål

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2. Matematikken i Mesopotamia. Hos frisøren. Bokmål Eksamen 21.05.2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2 Hos frisøren Matematikken i Mesopotamia Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal

Detaljer

Generelle opplysninger om eksamen i 1T. I vurderingsveiledning fra Utdanningsdirektoratet finner vi blant annet dette:

Generelle opplysninger om eksamen i 1T. I vurderingsveiledning fra Utdanningsdirektoratet finner vi blant annet dette: Forord Generelle opplysninger om eksamen i 1T I vurderingsveiledning fra Utdanningsdirektoratet finner vi blant annet dette: Eksamensordning Eksamen varer fem timer og er todelt. Del 1 og del 2 av eksamensoppgaven

Detaljer

Hos tannlegen Hippokrates

Hos tannlegen Hippokrates Eksamen 21.05.2013 MT0010 Matematikk Hos tannlegen Hippokrates Del 2 X-Fighters Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du levere innen 2 timer.

Detaljer

Prøveveiledning om vurdering av prøvebesvarelser

Prøveveiledning om vurdering av prøvebesvarelser Prøveveiledning om vurdering av prøvebesvarelser 2016 Matematikk 1P + 2P Sentralt gitt skriftlig prøve etter forkurs i lærerutdanningene Bokmål Innhold 1 Vurdering prøvemodell og vurdering av prøvebesvarelser

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 1

Eksempel på løsning DEL 1 Eksempel på løsning DEL 1 Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del 1 i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet

Detaljer

Scooter/moped Motorsykkel Thales

Scooter/moped Motorsykkel Thales Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2 Scooter/moped Motorsykkel Thales Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal

Detaljer

Eksamen 05.12.2013. MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 05.12.2013. MAT0010 Matematikk Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 05.12.2013 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt:

Detaljer

Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse

Karakter 3 og 4 Beskrivelse av nokså god / god kompetanse Fag: Matematikk Skoleår: 2008/ 2009 Klasse: 9 Lærer: Miriam Vikan Oversikt over læreverkene som benyttes, ev. andre hovedlæremidler: Faktor 2 Vurdering: a) Karakteren 1 uttrykker at eleven har svært lav

Detaljer

Eksamen 25.05.2010. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 25.05.2010. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 25.05.2010 MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring:

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1015 Matematikk 2P Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1015 Matematikk 2P Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1015 Matematikk 2P Ny eksamensordning våren 2015 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Vurderingsveiledning Matematikk, lokalt gitt skriftlig eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y MAT1006 Matematikk 1T-Y

Vurderingsveiledning Matematikk, lokalt gitt skriftlig eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y MAT1006 Matematikk 1T-Y 2013 Vurderingsveiledning Matematikk, lokalt gitt skriftlig eksamen MAT1001 Matematikk 1P-Y MAT1006 Matematikk 1T-Y Vest-Agder fylkeskommune Vurderingsveiledning i matematikk Vg1P-Y og Vg1T-Y Vurderingsveiledning

Detaljer

Kommentar til eksempeloppgaven i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2015. Særlig om bruk av graftegner på datamaskin

Kommentar til eksempeloppgaven i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2015. Særlig om bruk av graftegner på datamaskin Kommentar til eksempeloppgaven i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2015. Særlig om bruk av graftegner på datamaskin Eksempeloppgaven kan inneholde flere oppgaver i forhold til en ordinær eksamensoppgave.

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 0.05.011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Skole: Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring:

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon om sentralt gitt eksamen

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. REA3022 Matematikk R1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3022 Matematikk R1 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA30 Matematikk R1 Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del : Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: 5 timer: Del 1 skal

Detaljer

Eksamen 20.05.2015. Del 1. MAT0010 Matematikk. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler)

Eksamen 20.05.2015. Del 1. MAT0010 Matematikk. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Eksamen 20.05.2015 MAT0010 Matematikk Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin: Graftegner Regneark Skole:

Detaljer

IKT-basert eksamen i matematikk

IKT-basert eksamen i matematikk IKT-basert eksamen i matematikk Hvordan besvare Del 2 av eksamen i matematikk? Vi viser til beslutningen om innføring av revidert eksamensordning for sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk fra og

Detaljer

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra:

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: 1. sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1010 Matematikk 2T-Y Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1010 Matematikk 2T-Y Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1010 Matematikk 2T-Y Ny eksamensordning våren 2015 Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksamen MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark.

Eksamen MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark. Eksamen 05.12.2012 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 1 Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark Bokmål Eksamensinformasjon for Del 1 Eksamenstid Hjelpemidler til Del 1

Detaljer

Vurderingsveiledning for lærere og sensorer. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016

Vurderingsveiledning for lærere og sensorer. i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y. Gjelder fra våren 2016 Vurderingsveiledning for lærere og sensorer i praktisk matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y Gjelder fra våren 2016 Veiledningen er utarbeidet for lærere og sensorer. Den tar utgangspunkt

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2 Bokmål Eksamensinformasjon for Del 2 Eksamenstid Hjelpemidler til Del 2 09.00 14.00, totalt 5 timer Del

Detaljer

Eksamensveiledning for matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra høsten 2015

Eksamensveiledning for matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra høsten 2015 Eksamensveiledning for matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra høsten 2015 Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets veiledning

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1005 Matematikk 2P-Y Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1005 Matematikk 2P-Y Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1005 Matematikk 2P-Y Ny eksamensordning våren 2015 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. Fotball. René Descartes. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 2. Ny eksamensordning

Eksempeloppgave 2014. Fotball. René Descartes. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 2. Ny eksamensordning Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 2 Fotball Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) René Descartes II Minstekrav

Detaljer

Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 2013

Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål 1 Vurdering av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk Denne eksamensveiledningen

Detaljer

Sensorveiledning 27.05.2015. MAT1015 Matematikk 2P

Sensorveiledning 27.05.2015. MAT1015 Matematikk 2P Sensorveiledning 27.05.2015 MAT1015 Matematikk 2P 1 Om sensorveiledningen Sensorveiledningen inneholder kommentarer til enkeltoppgaver og publiseres på eksamensdagen etter at eksamen er avviklet. Sensorene

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 1. Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 1 Kandidatnummer: Skole: Del 1 + innleverte ark Bokmål Eksamensinformasjon for Del 1 Eksamenstid Hjelpemidler

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG EKSAMEN I MATEMATIKK ELEVER 2015 RAMMER FOR MUNIG EKSAMEN I MAEMAIKK EEVER 2015 Fagkoder: MA1012, MA1014, MA1016, MA1018, MA1101,MA1105, MA1106, MA1110, REA3021, REA3023, REA3025, REA3027, REA3029 Årstrinn: Vg1, Vg2 og Vg3 Gjelder for

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2013. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2013. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål 1 Vurdering av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk Denne eksamensveiledningen

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

Eksamen 25.05.2010. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. http://eksamensarkiv.net/ Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 25.05.2010. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. http://eksamensarkiv.net/ Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 25.05.2010 MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring:

Detaljer

Eksempel på løsning DEL 2

Eksempel på løsning DEL 2 Eksempel på løsning DEL Eksamen MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) 0.05.011 Bokmål Innledning Formålet med Eksempel på løsning av Del i Eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn, er blant annet å

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark

Buskerud, Vestfold og Telemark Oppmannsrapport etter fellessensur i Drammen 17. juni 2013 Buskerud, Vestfold og Telemark Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT0010 Matematikk Våren 2013 Åge D. Abrahamsen Oppmann 1. Innledning Årets oppgavesett

Detaljer

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1008 Matematikk 2T Eksamen 30.11.2009. Bokmål

Eksempel på løsning. Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1008 Matematikk 2T Eksamen 30.11.2009. Bokmål Eksempel på løsning 010 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT1008 Matematikk T Eksamen 30.11.009 Bokmål MAT1008 Matematikk T HØSTEN 009 Eksempel på løsning med vekt på bruk av digitale verktøy Hva er en

Detaljer

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 24.11.2010. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 24.11.2010 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2016-2017 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 33-UKE 39 Tema: Tall og tallforståelse sammenligne og omregne hele tall,

Detaljer

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 21.05.2012 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring:

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. MAT0010 Matematikk Del 2. Badeland. Eratosthenes. Bokmål

Eksamen 19.05.2014. MAT0010 Matematikk Del 2. Badeland. Eratosthenes. Bokmål Eksamen 19.05.2014 MAT0010 Matematikk Del 2 Badeland Eratosthenes Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du levere innen 2 timer. Del 2 skal du

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2011 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål

Eksamen 21.05.2012. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål Eksamen 21.05.2012 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2 Bokmål Eksamensinformasjon for Del 2 Eksamenstid Hjelpemidler til Del 2 09.00 14.00, totalt 5 timer Del

Detaljer

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013

Kvalifiseringstjenesten Tentamen matematikk GS3 22. 04. 2013 Tentamen matematikk GS3 Mandag 22. april 2013 DEL 1 Excel Oppgave 1. Hans låner 90 000 kr i banken til 4 % rente pr år. Nedbetalingstiden for lånet er 6 år. a) Lag tabellen nedenfor i Excel. År % rente

Detaljer

Eksempeloppgave 1 2008

Eksempeloppgave 1 2008 Eksempeloppgave 1 2008 MAT0010 Matematikk Elever i grunnskolen (10.årstrinn) Eksamen våren 2009 DEL 2 Pytagoras Tusenfryd Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon for del 2 Eksamenstid: Hjelpemidler på del 2:

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall MATEMATIKK 6.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA Elevene skal: Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall.

Detaljer

NYE OPPGAVETYPER OG KRAV TIL FØRING

NYE OPPGAVETYPER OG KRAV TIL FØRING CAS, Graftegner og regneark på eksamen Eksamen 1P, 2P og 2P-Y 2 timer uten hjelpemidler 3 timer med hjelpemidler Noen oppgaver i del 2 kreves løst med digitale verktøy Aktuelle verktøy er graftegner og

Detaljer

Eksamen 19.05.2014. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 19.05.2014. Del 1. MAT0010 Matematikk. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 19.05.2014 MAT0010 Matematikk Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr.: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Tall og Algebra Analysere sammensatte problemstillinger, identifisere

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamensbesvarelser 2014. MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Eksamensveiledning om vurdering av eksamensbesvarelser 014 MAT0010 Matematikk Sentralt gitt skriftlig eksamen. Grunnskole Kunnskapsløftet LK06 Bokmål Innhold 1 Vurdering eksamensmodell og vurdering av

Detaljer

Eksamen 05.12.2012. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 2. Bokmål

Eksamen 05.12.2012. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 2. Bokmål Eksamen 05.12.2012 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere DEL 2 Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon for Del 2 Eksamenstid Hjelpemidler til Del 2 09.00 14.00, totalt 5 timer Del 1 og Del

Detaljer

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer.

Bokmål. Eksamensinformasjon. Del 2 skal leveres etter 5 timer. Eksamen 02.12.2008 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på del 1: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Framgangsmåte og forklaring: 5

Detaljer

Eksamen 13.05.2009. Stortinget. Arkimedes. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 2. Bokmål

Eksamen 13.05.2009. Stortinget. Arkimedes. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 2. Bokmål Eksamen 13.05.2009 MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 2 Stortinget Bokmål Arkimedes Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt: Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i Hordaland 17. juni 2014

Oppmannsrapport etter fellessensur i Hordaland 17. juni 2014 Oppmannsrapport etter fellessensur i Hordaland 17. juni 2014 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn Våren 2014 Bergen 17. juni 2014 Janneke Tangen Oppmann Oppmann i Hordaland

Detaljer

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 6.11.01 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Kjemi. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Kjemi. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig - praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Kjemi Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på

Detaljer

Eksamen 25.05.2011. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2011. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2011 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014

Heldagsprøve 10. trinn. Våren 2014 Heldagsprøve 10. trinn Våren 2014 Del 1 Informasjon for del 1 Tiden du har til disposisjon 5 timer totalt (del 1 og del 2 til sammen) Del 1 og del 2 skal deles ut samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015

Eksamensveiledning for privatister. i matematikk på yrkesfaglige programområder. MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y. Gjelder fra våren 2015 Eksamensveiledning for privatister i matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra våren 2015 Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Tema: Statistikk gjennomføre undersøkelser og bruke databaser

Detaljer

Eksamen 27.01.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.01.2012. MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.01.2012 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Eksamen 13.05.2009. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål

Eksamen 13.05.2009. MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1. Del 1 + ark fra Del 2. Bokmål Eksamen 13.05.2009 MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Del 1 Skole: Bokmål Kandidatnr: Del 1 + ark fra Del 2 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Fremgangsmåte og forklaring:

Detaljer

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2015 Fagkoder: NAT1001, NAT1002, NAT1003, REA3001, REA3003, REA3004, REA3006, REA3007, REA3008, REA3010, REA3011, REA3013 Årstrinn: Vg1,

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT1017 Matematikk 2T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. MAT1017 Matematikk 2T Ny eksamensordning våren 2015. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 2014 MAT1017 Matematikk 2T Ny eksamensordning våren 2015 Ny eksamensordning Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 2 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET Side 1 av 8

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET Side 1 av 8 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅRET 2016-2017 Side 1 av 8 Periode 1: UKE 33 - UKE 39 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 0.05.016 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 3 timar.

Detaljer

Eksamen REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen REA3022 Matematikk R1.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 9.05.013 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter timar. Del skal leverast

Detaljer

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole.

Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Årsplan i matematikk ved Blussuvoll skole. Hovedområder i faget: Målinger Statistikk, sannsynlighet og Funksjoner Undervisningstimetall per uke: 8.trinn 9.trinn 10.trinn 3,00 2,25 3,00 Læreverk/materiell:

Detaljer

Eksamen 28.11.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.11.2011. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 28.11.2011 REA3022 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Vedlegg: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar. Del

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 10. trinn Høst 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler hvor alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del

Detaljer

Vurdering og kommentarer 2009

Vurdering og kommentarer 2009 Vurdering og kommentarer 2009 Eksempeloppgave 2 i MAT0010 Matematikk for eksamen våren 2009 Bokmål Forord I forbindelse med innføring av ny eksamensmodell (modell 2) i MAT0010 Matematikk på 10.årstrinn

Detaljer

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn

Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Faktor terminprøve i matematikk for 8. trinn Våren 2009 bokmål Navn: Gruppe: Informasjon Oppgavesettet består av to deler der alle oppgaver skal besvares. Del 1 og del 2 blir utdelt samtidig, men del 1

Detaljer

Eksamen 28.05.2008. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 28.05.2008. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen 8.05.008 REA30 Matematikk R1 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del : Vedlegg: Framgangsmåte Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1

Detaljer

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring

Ønsker å få til: -Elevmedvirkning for å lykkes med egenvurdering differensiering, mestring og progresjon -Utvikle vurdering for læring Overordnet plan for fagene. Fag: MATEMATIKK Trinn: 9 KLASSE Skole: LINDESNES UNGDOMSSKOLE År: 2015-2016 Lærestoff: MEGA 9A OG 9B Vurdering. Prinsipper i vurdering. 1. Elevene forstår hva de skal lære og

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Matematikk for 9. trinn 2015/16. TID TEMA KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne:

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Matematikk for 9. trinn 2015/16. TID TEMA KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Matematikk for 9 trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: 34-37 38-43 Tall og tallforståelse utvikle, bruke og gjøre greie for ulike metoder i hoderegning,

Detaljer

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål

Prøveinformasjon. Våren 2015 Bokmål Våren 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen 2

Detaljer

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng)

Høsten 2015 Bokmål. Prøveinformasjon. Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: Del 1 (32,5 poeng) Del 2 (29 poeng) Høsten 2015 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. http://eksamensarkiv.net/

Eksempeloppgave 2014. MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1. Ny eksamensordning. http://eksamensarkiv.net/ Eksempeloppgave 2014 MAT0010 Matematikk Eksempel på eksamen våren 2015 Del 1 Ny eksamensordning Del 1: 2 timer (uten hjelpemidler) Del 2: 3 timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy på datamaskin:

Detaljer

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål

Eksamen MAT1013 Matematikk 1T. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.11.2013 MAT1013 Matematikk 1T Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksamensveiledning for matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra høsten 2015

Eksamensveiledning for matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra høsten 2015 Eksamensveiledning for matematikk på yrkesfaglige programområder MAT1001 Vg1 P-Y og MAT1006 Vg1 T-Y Gjelder fra høsten 2015 Veiledningen er utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsdirektoratets veiledning

Detaljer

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål

Prøveinformasjon. Høsten 2014 Bokmål Høsten 2014 Bokmål Navn: Gruppe: Prøveinformasjon Prøvetid: Hjelpemidler på Del 1 og Del 2: Framgangsmåte og forklaring: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 blir utdelt samtidig. Del 1 skal du levere innen

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Fysikk. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Fysikk. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Fysikk Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på en

Detaljer

Eksempeloppgave 2 2009

Eksempeloppgave 2 2009 Eksempeloppgave 2 2009 MAT0010 Matematikk Elever (10. årstrinn) Eksamen våren 2009 Del 2 Eratosthenes Oljeplattform Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon for Del 2 Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: Bruk

Detaljer

Oppmannsrapport etter fellessensur i Hordaland 17. juni 2015

Oppmannsrapport etter fellessensur i Hordaland 17. juni 2015 Oppmannsrapport etter fellessensur i Hordaland 17. juni 2015 Sentralt gitt skriftlig eksamen MAT0010 Matematikk, 10. årstrinn Våren 2015 Bergen 17. juni 2015 Janneke Tangen Oppmann Oppmann i Hordaland

Detaljer